www thuvienhoclieu com bai tap chuong II quy luat di truyen co dap an va loi giai

55 140 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 09:50

www.thuvienhoclieu.com CHƯƠNG II: QUY LUẬT DI TRUYỀN I QUY LUẬT DI TRUYỀN MENDEN - Mỗi gen nằm vị trí xác định NST, vị trí gọi locut Từ gen ban đầu, đột biến gen tạo nhiều alen - Một tế bào sinh tinh giảm phân khơng có hốn vị gen tạo tối đa loại giao tử, có hốn vị gen tối đa tạo loại giao tử Một tế bào sinh trứng giảm phân tạo trứng Chú ý: Các cặp gen (alen) phân li độc lập với chúng nằm cặp NST tương đồng khác Nếu chúng nằm cặp NST tương đồng liên kết với Các cặp gen phân li độc lập với tạo vô số biến dị tổ hợp STUDY TIP Một thể có n cặp gen dị hợp, phân li độc lập với giảm phân tạo tối đa 2n loại giao tử Nội dung quy luật phân li Mỗi tính trạng quy định cặp alen - Các alen bố, mẹ tồn tế bào thể cách riêng rẽ, khơng hòa trộn vào - Khi hình thành giao tử, thành viên cặp alen phân li đồng giao tử, nên 50% số giao tử chứa alen 50% số giao tử chứa alen a Cơ sở tế bào học quy luật phân li - Trong tế bào sinh dưỡng, gen NST tồn thành cặp, gen nằm NST - Khi giảm phân tạo giao tử, NST tương đồng phân li đồng giao tử, kéo theo phân li đồng alen b Điều kiện nghiệm quy luật phân li - Các cặp bố mẹ đem lai phải chủng - gen quy định tính trạng Số lượng cá thể lai phải lớn - Tính trạng trội phải trội hồn tồn - Q trình giảm phân diễn bình thường c Ý nghĩa quy luật phân li Tương quan trội - lặn tượng phổ biến nhiều tính trạng thể sinh vật Thơng thường tính trạng trội tính trạng tốt, tính trạng lặn tính trạng xấu Một mục tiêu chọn giống xác định tính trạng trội tập trung nhiều gen trội quý vào kiểu gen để tạo giống có ý nghĩa kinh tế cao - Trong sản xuất, để tránh phân li tính trạng diễn ra, xuất tính trạng xấu, ảnh hưởng tới suất phẩm chất vật nuôi, trồng, người ta phải kiểm tra độ chủng giống phép lai phân tích Hiện tượng trội khơng hồn tồn tượng di truyền kiểu hình thể lai F1 biểu tính trạng trung gian bố mẹ, F2 có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 - Thể dị hợp biểu tính trạng trung gian gen trội A khơng át chế hoàn toàn gen lặn a www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Hình 1.16 Hiện tượng trội khơng hồn tồn Tác động gen gây chết: Các alen gây chết đột biến trội lặn làm giảm sức sống gây chết cá thể mang đó, làm biến đổi tỉ lệ 3:1 Menđen Nội dung quy luật phân li độc lập Các cặp gen (alen) phân li độc lập với chúng nằm cặp NST tương đồng khác a Cơ sở tế bào học Hình 1.17 Cơ sở tế bào học quy luật phân li độc lập Các cặp alen nằm NST tuông đồng khác Sự phân li độc lập tổ hợp ngẫu nhiên cặp NST tương đồng giảm phân hình thành giao tử dẫn đến phân li độc lập tổ hợp ngẫu nhiên cặp alen tương ứng b Ý nghĩa quy luật phân li độc lập Khi cặp alen phân li độc lập q trình sinh sản hữu tính tạo lượng lớn biến dị tổ hợp, điều giải thích đa dạng sinh giới Biến dị tổ hợp: kiểu hình xuất đời tổ hợp lại alen từ bố mẹ Biến dị tổ hợp phụ thuộc vào số tổ hợp gen (tổ hợp giao tử) lai, số tổ hợp giao tử lớn biến dị tổ hợp cao Số tổ hợp giao tử = số giao tử đực x số giao tử Công thức tổng quát: Số cặp gen dị hợp F1 Số lượng Số tổ hợp Tỉ lệ phân li = số cặp tính trạng loại giao tử F1 giao tử F2 kiểu gen F2 đem lai 1:2:1 16 (1:2:1)2 n n n (1:2:1)n Số lượng Tỉ lệ phân li Số lượng loại kiểu gen F2 kiểu hình F2 loại kiểu hình F2 3n 3:1 (3: 1)2 (3:1)n 2n STUDY TIP Nếu biết gen quy định tính trạng phân li độc lập dự đốn kết phân ly kiểu hình đời sau Do đó, qua lai giống người tổ hợp lại gen, tạo giống có suất cao, phẩm chất tốt II QUY LUẬT DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC GEN Tương tác gen tác động qua lại gen thuộc locut khác (gen khơng alen) q trình hình thành kiểu hình Ý nghĩa tương tác gen www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com STUDY TIP Tương tác bổ sung làm tăng xuất biến dị tổ hợp Làm tăng xuất biến dị tổ hợp, xuất tính trạng chưa có bố mẹ Mở khả tìm kiếm tính trạng cơng tác lai tạo giống - Thực chất tương tác gen tương tác sản phẩm gen với để quy định tính trạng - Tương tác bổ sung trường hợp hay nhiều gen tác động qua lại theo kiểu bổ sung cho để quy định loại kiểu hình so với lúc đứng riêng - Trong phép lai, tỉ lệ kiểu hình đời 9:7 9:6:1 9:3:3:1 tính tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung - Trong phép lai phân tích, đời có tỉ lệ 1:3 1:2:1 1:1:1:1 tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung - Tương tác át chế trường hợp gen có vai trò át chế khơng cho gen biểu kiểu hình Tương tác át chế làm giảm xuất biến dị tổ hợp - Tương tác cộng gộp trường hợp hay nhiều gen quy định phát triển tính trạng Mỗi gen trội (hay lặn) có vai trò tương đương làm tăng giảm cường độ biểu tính trạng với đơn vị định theo chiều hướng cộng gộp (tích lũy) Tương tác cộng gộp làm tăng xuất biến dị tổ hợp - Tính trạng số lượng tính trạng nhiều gen quy định theo kiểu tương tác cộng gộp chịu ảnh hưởng nhiều mơi trường, (tính trạng suất: sản lượng sữa, số lượng trứng gà, khối lượng gia súc, gia cầm) - Sự xuất alen trội kiểu gen làm gia tăng khả tổng hợp melanine nên làm da có màu sậm - Mơi gen trội đóng góp phần việc tổng hợp sắc tố da (tác động cộng gộp) - Ví dụ: Tính trạng da trắng người alen: a1 a1 a2 a2 a3 a3 quy định, (vì alen khơng có khả tạo sắc tố melanin), gen trội A1, A2, A3 làm cho da màu đâm Tác động hiệu gen Trường hợp gen tác động đến biểu nhiều tính trạng gọi tính đa hiệu gen hay gen đa hiệu => Các gen tế bào không hoạt động độc lập, tế bào thể có tác dụng qua lại với thể máy thống Hình 1.19 Gen HbS gây hàng loạt rối loạn bệnh lí người Ví dụ: Gen HbA người quy định tổng hợp chuỗi (- hemoglobin bình thường gồm 146 axit amin Gen đột biến HbS quy định tổng họp chuỗi (- hemoglobin bình thường gồm 146 axit amin, khác axit amin vị trí số (axit amin glutamic thay valin) Gây hậu làm biến đổi hồng cầu hình đĩa lõm thành hình lưỡi liềm làm xuất hàng loạt rối loạn bệnh lí thể www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com III QUY LUẬT DI TRUYỀN LIÊN KẾT GEN Di truyền liên kết hoàn toàn a Đối tượng nghiên cứu Ruồi giấm mang nhiều đặc điểm thuận lợi cho nghiên cứu di truyền: Dễ ni ống nghiệm, đẻ nhiều, vòng đời ngắn, có nhiều biến dị dễ quan sát, số lượng NST (2n = 8) Hình 1.20 Bộ nhiễm sắc thể ruồi Hai cặp gen Aa Bb di truyền phân li độc lập với chúng nằm cặp NST khác nhau; di truyền liên kết với chúng nằm cặp NST Các gen NST di truyền tạo thành nhóm gen liên kết Bộ NST lồi 2n số nhóm gen liên kết n Trong tế bào, số lượng gen nhiều hon nhiều so với số lượng NST nên liên kết gen phổ biến b Cơ sở tế bào học di truyền liên kết hồn tồn Hình 1.21 Cơ sở tế bào học quy luật di truyền liên kết hoàn toàn - Các gen quy định tính trạng khác nằm NST di truyền STUDY TIP - Liên kết gen làm hạn chế biến dị tổ hợp đảm bảo di truyền bền vững nhóm tính trạng - Trong chọn giống người ta sử dụng đột biến chuyển đoạn để chuyển gen có lợi vào NST để chúng di truyền tạo nhóm tính trạng tốt Hốn vị gen LƯU Ý Hoán vị gen làm tăng biến dị tổ hợp, tạo điều kiện cho gen tốt tổ hợp với nhau, tạo nhóm tính trạng tốt - Hoán vị gen xảy tiếp hợp trao đổi chéo đoạn cromatit tương đồng khác nguồn gốc kì đầu giảm phân - Ở kì đầu ngun phân có hốn vị gen Tần số hốn vị gen tổng giao tử hoán vị Tần số hoán vị gen = x 100 tổng số giao tử - Tần số hoán vị gen tỉ lệ thuận với khoảng cách gen không vượt 50% www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com - Bản đồ di truyền sơ đồ xếp vị trí tương đối gen nhóm liên kết - Khi lập đồ di truyền, cần phải xác định số nhóm gen liên kết, trình tự khoảng cách gen nhóm gen liên kết nhiễm sắc thể - Khoảng cách gen NST tính đơn vị cM (centiMoocgan) - Dựa vào việc xác định tần số hoán vị gen, người ta xác lập trình tự khoảng cách gen nhiễm sắc thể: 1% HVG = 1cM - Để xác định cặp tính trạng di truyền phân li độc lập, liên kết hồn tồn hay hốn vị gen so sánh tỉ lệ phân li kiểu hình đời với tích tỉ lệ kiểu hình cặp tính trạng Trong hường hợp cặp tính trạng di truyền phân li độc lập tỉ lệ phân li kiểu hình đòi tích tỉ lệ cặp tính trạng Liên kết gen hồn toàn làm hạn chế biến dị tổ hợp) tỉ lệ kiểu hình đời bé trường hợp phân li độc lập Còn hốn vị gen lớn trường hợp phân li độc lập - Khi bố mẹ dị hợp cặp gen thì: - Tỉ lệ kiểu hình lặn: aabb = ab x ab Tỉ lệ kiểu hình A-bb = aaB- = 0,25 -aabb Tỉ lệ kiểu hình A-B- = aabb + 0,5 - Tìm tần số hốn vị gen nên dựa vào kiểu gen đồng hợp lặn aabb - Nếu phép lai có nhiều nhóm gen liên kết phải phân tích loại bỏ nhóm liên kết khơng có hốn vị gen, tập ữung vào nhóm liên kết có hoán vị gen - Nếu toán cho loại giao tử phải xác định đâu giao tử liên kết, đâu giao tử hoán vị theo nguyên tắc: giao tử hoán vị < 0,25 IV QUY LUẬT DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH Nhiễm sắc thể giới tính NST giới tính loại NST có chứa gen quy định giới tính gen khác - Mỗi NST giói tính có đoạn: + Đoạn khơng tương đồng chứa gen đặc trưng cho NST + Đoạn tương đồng chứa lôcút gen giống + Kiểu XX, XY: - Con XX, đực XY: động vật có vú, ruồi giấm, người - Con XY, đực XX: chim, bướm, cá, ếch nhái + Kiểu XX, XO: - Con XX, đực XO: châu chấu, rệp, bọ xít - Con XO, đực XX: bọ nhậy Đặc điểm di truyền liên kết NST X - Kết phép lai thuận, nghịch khác - Có phân li không đồng giới - Gen quy định tính trạng có NST X mà khơng có Y nên cá thể đực cần có alen lặn nằm X biểu thành kiểu hình - Gen NST X di truyền theo quy luật di truyền chéo: + Gen X bố truyền cho gái, trai nhận gen X từ mẹ + Tính trạng biểu khơng giới Cơ sở tế bào học: Cơ sở tế bào học phép lai phân li cặp NST giới tính giảm phân tổ hợp thụ tinh dẫn đến phân li tổ hợp cặp gen Đặc điểm di truyền liên kết giới tính NST Y - NST X có gen mà Y khơng có Y có gen mà X khơng có - Gen đoạn khơng tương đồng NST Y tính trạng gen quy định biểu giới - Gen nằm NST Y di truyền thẳng Ví dụ: Người bố có tật có túm lơng vành tai truyền đặc điểm cho tất trai mà gái www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com ko bị tật Ý nghĩa di truyền liên kết giới tính - Điều khiển tỉ lệ đực theo ý muốn chăn nuôi trồng trọt - Nhận dạng đực từ nhỏ để phân loại tiện cho việc chăn nuôi - Phát bệnh rối loạn chế phân li, tổ hợp cặp NST giới tính Ví dụ: Người ta phân biệt trứng tằm nở tằm đực, trứng tằm nở tằm cách dựa vào màu sắc trứng Việc nhận biết sớm giúp mang lại hiệu kinh tế cao ni tằm đực có suất tơ cao V QUY LUẬT DI TRUYỀN NGỒI NST STUDY TIP Gen nằm ngồi nhân (nằm tế bào chất) không di truyền theo quy luật phân li Menđen mà di truyền theo dòng mẹ Nhưng khơng phải tượng di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất - Trong tế bào, gen không nằm nhân tế bào (trên NST thường NST giới tính) mà gen nằm tế bào chất (ti thể, lục lạp) - Gen nằm tế bào chất tính trạng di truyền theo dòng mẹ (kiểu hình yếu tố di truyền trứng định) Nguyên nhân thụ tinh, giao tử đực truyền nhân mà không truyền tế bào chất cho trứng, gen nằm tế bào chất (trong ti thể lục lạp) mẹ truyền cho qua tế bào chất trứng Hình 1.23 Cơ sở tế bào lai thuận, lai nghịch Ví dụ: Khi lai thứ Đại mạch xanh lục bình thường lục nhạt với thu kết sau: Lai thuận: P: (♀) Xanh lục x (♂) Lục nhạt F1: 100% Xanh lục Lai nghịch: P: (♀) Lục nhạt x (♂) Xanh lục F1: 100% Lục nhạt Nhận xét: Kết phép lai thuận nghịch khác nhau, F1 có kiểu hình giống mẹ Đặc điểm di truyền nhân: - Kết lai thuận khác lai nghịch, lai thường mang tính trạng mẹ (di truyền theo dòng mẹ) - Các tính trang di truyền khơng tn theo quy lt di truyền nhiễm sắc thể Vì tế bào chất khơng phân phối đồng tuyệt đối cho tế bào nhiễm sắc thể - Tính trạng gen tế bào chất quy định tồn thay nhân tế bào nhân có cấu trúc di truyền khác LƯU Ý Trong di truyền qua tế bào chất, vai trò chủ yếu thuộc tế bào chất giao tử tạo từ mẹ VI ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN - Mối quan hệ gen tính trạng: Gen (ADN) —> mARN —> Prơtêin —> Tính trạng - Với kiểu gen điều kiện môi trường khác cho kiểu hình khác - Bố mẹ khơng truyền cho tính trạng hình thành sẵn mà truyền cho kiểu gen - Kiểu gen quy định khả phản ứng thể trước điều kiện mơi trường - Kiểu hình kết tương tác kiểu gen môi trường - Sự biểu tính trạng ngồi thành kiểu hình ngồi phụ thuộc kiểu gen phụ thuộc: mơi trường trong, mơi trường ngồi, loại tính trạng Thường biến - Là biến đổi kiểu hình kiểu gen, phát sinh trình phát triển cá thể www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com ảnh hưởng điều kiện môi trường, không liên quan đến biển đổi KG Những lưu ý quan trọng thường biến - Chỉ biến đổi kiểu hình - Khơng biến đổi kiểu gen - Xảy đồng loạt theo hướng xác định - Không di truyền - Khơng có ý nghĩa tiến hóa chọn giống - Chỉ có giá trị thích nghi - Ý nghĩa: Giúp thể phản ứng linh hoạt kiểu hình để tồn trước mơi trường ln thay đổi (có ý nghĩa gián tiếp q trình tiến hố) Mức phản ứng kiểu gen - Tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với môi trường khác gọi mức phản ứng KG (Giới hạn thường biến kiểu gen) - Mức phản ứng gen quy định, KG gen có mức phản ứng riêng - Có loại mức phản ứng: + Mức phản ứng rộng: thường tính trạng số lượng như: suất sữa, khối lượng, tốc độ sinh trưởng, sản lượng trứng, sữa + Mức phản ứng hẹp: tính trạng chất lượng như: tỉ lệ bơ, sữa Các đặc điểm cần lưu ý mức phản ứng kiểu gen - Mức phản ứng rộng sinh vật dễ thích nghi - Di truyền kiểu gen quy định - Thay đổi theo loại tính trạng Phương pháp xác định mức phản ứng: Để xác định mức phản ứng kiểu gen cần phải tạo cá thể sinh vật có kiểu gen, với sinh sản sinh dưỡng xác định mức phản ứng cách cắt đồng loạt cành đem hồng theo dõi đặc điểm chúng Sự mềm dẻo kiểu hình: Hiện tượng kiểu gen thay đổi kiểu hình trước điều kiện mơi trường khác gọi mềm dẻo kiểu hình Các đặc điểm quan trọng mêm dẻo vê kiểu hình - Do tự điều chỉnh sinh lí giúp sinh vật thích nghi với thay đổi môi trường - Mức độ mềm dẻo kiểu hình phụ thuộc vào kiểu gen - Mỗi kiểu gen điều chỉnh kiểu hình phạm vi định STUDY TIP - Kiểu gen quy định mức phản ứng, khả suất giống Kỹ thuật sản xuất quy định suất cụ thể giống Như để nâng cao suất cần có kỹ thuật chăm sóc cao đồng thời với việc làm thay đổi vốn gen (cải tạo giống) www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com CÂU HỎI ÔN TẬP Câu Nội dung quy luật phân li là: A Các gen nằm NST phân li tổ hợp với trình giảm phân thụ tinh B Mỗi tính trạng quy định cặp alen, phân li đồng cặp alen giảm phân nên giao tử chứa alen cặp C Mỗi tính trạng cặp alen quy định, phân li đồng cặp alen giảm phân nên F2 phân li theo tỉ lệ kiểu hình : D Thuộc vào cặp gen khác dẫn đến di truyền riêng rẽ cặp tính trạng Câu Nội dung thuyết giao tử khiết Menđen là: A Giao tử mang alen cặp alen gen B Trong thể lai, "nhân tố di truyền" khơng có pha trộn mà giữ nguyên chất hệ P C Các giao tử không chịu áp lực đột biến chọn lọc tự nhiên D Các nhân tố di truyền tồn thành cặp tế bào chúng hòa trộn vào thành Câu Cho nội dung sau quy luật Menđen: (I) Phương pháp nghiên cứu di truyền học Menđen phương pháp lai phân tích lai (II) Đối tượng nghiên cứu di truyền học Menđen chủ yếu đậu Hà Lan (III) Quy luật di truyền Menđen bao gồm quy luật: quy luật phân li quy luật phân li độc lập (IV) Điều kiện nghiệm quy luật phân li độc lập gen NST tồn thành cặp Có nội dung đúng? A B C D Câu Phương pháp lai phân tích lai Menđen bao gồm bước sau: Sử dụng toán xác suất để phân tích kết lai, sau đưa giả thuyết giải thích kết Lai dòng chủng khác biệt nhiều tính trạng phân tích kết lai đời F1, F2, F3 Tạo dòng chủng tính trạng cách cho tự thụ phấn qua nhiều hệ Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết Hãy xếp bước sau theo trình tự hợp lí: A 3, 2, 4, B 3, 4, 1, C 3, 2, 1, D 3, 2, 4, Câu Alen trạng thái (K: khác nhau, G: giống nhau) gen, alen khác alen (M: cặp nuclêôtit, S: cặp nuclêôtit) sản phẩm tượng (B: biến dị tổ hợp, Đ: đột biến gen), khác cấu trúc dẫn đến khác chức năng, alen quy định biểu khác (C: loại tính trạng, L: hai loại tính trạng) Những chỗ cụm từ với kí hiệu tương ứng là: A G, M, B, C B B G, M, Đ, C C K, S, B, L D K, S, Đ, C Câu Thế cặp alen? A alen thuộc gen khác có mặt cặp NST tương đồng sinh vật lưỡng bội B alen khác thuộc gen cặp NST tương đồng sinh vật lưỡng bội C alen giống thuộc gen cặp NST tương đồng sinh vật lưỡng bội D alen giống khác thuộc gen cặp NST tương đồng sinh vật lưỡng bội Câu Khi lai hai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản F1 Cho F1 lai với nhau, điều kiện để F2 có tỉ lệ kiểu hình 3:1 là: Số lượng cá thể đem phân tích phải lớn Tính trạng đem lai phải trội, lặn hoàn toàn Mỗi cặp gen nằm NST tương đồng A 1, B 1, 2, C 1, D 2, Câu Cho nội dung sau: a Để kiểm tra giả thuyết mình, Menđen làm thí nghiệm kiểm chứng phép lai thuận nghịch b Locut trạng thái gen với trình tự nucleotit xác định c Các gen alen thường có locut d Quy luật phân li độc lập ln dự đốn kết phân li kiểu hình đời sau Có nội dung đúng? A B C D www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Câu Điều kiện nghiệm quy luật phân li Menđen là: A Số lượng cá thể đem lai phải lớn B Cá thể đem lai phải chủng C Quá trình giảm phân xảy bình thường D Tính trạng trội trội hồn tồn Câu 10 Cho hình ảnh sau, cho biết hình nói tượng gì? A Gen quy định màu hoa bị đột biến hai alen A a tương tác với thể lai hoa hồng B Môi trường thay đổi làm xuất hiện tượng thường biến kéo theo xuất màu hoa C Hiện tượng alen A trội khơng hồn tồn so với alen a làm xuất kiểu hình trung gian đỏ trắng hoa hồng D Khơng có lời mô tả tượng Câu 11 Quy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn gì? A Xác định tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống B Cho thấy phân li tính trạng hệ lai C Chọn đơi giao phối phù hợp với mục đích sản xuất D Xác định phương thức di truyền tính trạng Câu 12 Quy luật phân li độc lập Menden phát biểu sau: A Khi lai hai thể chủng khác hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản di truyền cặp tính trạng khơng phụ thuộc vào di truyền cặp tính trạng B Khi lai hai thể khác hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản di truyền cặp tính trạng khơng phụ thuộc vào di truyền cặp tính trạng C Khi lai hai thể chủng khác hai cặp tính trạng không phụ thuộc vào di truyền cặp tính trạng D Khi lai hai thể chủng khác hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản tính trạng phân tính F2 theo tỉ lệ trội: lặn Câu 13 Trong quy luật di truyền phân li độc lập với gen trội trội hoàn toàn Nếu P chủng khác n cặp tương phản Số loại kiểu gen khác F2 là: A 3n B C (1:2:1)n D (1:1)n Câu 14 Cơ sở tế bào học quy luật phân li độc lập là: A Sự phân li cặp NST tương đồng phát sinh giao tử tổ hợp chúng qua thụ tinh đưa đến phân li tổ hợp cặp alen B Sự phân li độc lập tổ hợp tự cặp NST tương đồng phát sinh giao tử đưa đến phân li độc lập tổ hợp tự cặp alen C Sự phân li độc lập tổ hợp tự cặp NST tương đồng phát sinh giao tử kết hợp với tác động qua lại gen không alen D Sự phân li cặp NST kéo theo phân li cặp gen kéo theo tổ hợp ngẫu nhiên NST Câu 15 Quy luật phân li độc lập Menden thực chất nói về: A Sự phân li độc lập alen giảm phân B Sự tổ hợp tự alen thụ tinh C Sự phân li độc lập tính trạng D Sự phân li kiểu hình theo biểu thức (3 + l)n Câu 16 Quy luật phân ly độc lập góp phần giải thích tượng: A Biến dị tổ hợp vơ phong phú lồi giao phối B Liên kết gen hồn tồn C Hốn vị gen www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com D Các gen phân ly ngẫu nhiên giảm phân tổ hợp tự thụ tinh Câu 17 Đặt tên cho hình ảnh bên dưới: A Cơ sở tế bào học quy luật phân li B Cơ sở tế bào học quy luật phân li độc lập C Quá trình giảm phân tạo giao tử D Trong tên trên, khơng có tên phù hợp Câu 18 Cho phát biểu sau: (1) Để xác định xác kiểu gen cá thể có kiểu hình trội, ta sử dụng phép lai phân tích (2) Trong phép lai tính trạng, để đời sau có kiểu hình xấp xỉ trội: lặn điều kiện cần phân li tổ hợp cặp alen trình phát sinh giao tử (3) Nguyên nhân Menđen phát quy luật phân li độc lập phép lai, ơng sử dụng dòng chủng khác nhiều tính trạng (4) Nếu thể có kiểu n kiểu gen đồng hợp, m kiểu gen dị hợp số kiểu hình tối đa đời 2n (5) Trên Trái Đất khơng thể tìm người có kiểu gen khác số kiểu gen dị hợp lớn Có phát biểu đúng? A B C D Câu 19 Ở loài thực vật, alen A nằm NST thường quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Cây hoa đỏ chủng giao phấn với hoa trắng F1, F1 tự thụ phấn F2 Cho sống mơi trường kiểu gen quy định kiểu hình Theo lý thuyết, biểu tính trạng màu hoa hệ F2 là: A Trên có lồi hoa, hoa đỏ chiếm 75% B Có loại hoa, có loại hoa, có hoa đỏ chiếm 75% C Trên có hoa đỏ hoa trắng, hoa đỏ chiếm 75% D Có loại hoa, có loại hoa, hoa đỏ chiếm 75% Câu 20 Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội so với hạt xanh Gieo hạt vàng chủng hạt xanh chủng cho giao phấn hạt lai, tiếp tục gieo hạt lai F1 cho chúng tự thụ phấn hạt F2 Nhận định khơng xác kết phép lai nói trên: A Ở hệ lai F1 ta thu toàn hạt vàng dị hợp B Trong số toàn hạt thu F1 ta thấy tỷ lệ vàng : xanh C Nếu tiến hành gieo hạt F2 cho chúng tự thụ phấn nghiêm ngặt, có tạo hạt xanh D Trên tất F1, có loại hạt tạo hạt vàng, hạt xanh Câu 21 Trong phép lai cặp tính trạng tưorng phản (P), cần phải có điều kiện điều kiện sau để F2 có phân ly kiểu hình theo tỉ lệ trội: lặn? a) Mỗi cặp gen nằm cặp NST b) Tính trạng trội phải hồn tồn c) Số lượng cá thể thu đời lai phải lớn d) Quá trình giảm phân xảy bình thường e) Mỗi gen quy định tính trạng f) Bố mẹ chủng www.thuvienhoclieu.com Trang 10 www.thuvienhoclieu.com - Kiểu gen đời p AaBb x aaBb (hoặc Aabb), AaBb x AABb (hoặc AaBB) đời chắn có gen trội A (hoặc B) khơng cho tỉ lệ kiểu được, thi theo hình thức trắc nghiệm nên anh chọn kiểu gen aaBb để giải - AaBb x aaBb cho F1: 3A-B-: A-bb : 3aaB-: aabb + Nếu tương tác 9:6:1 3A-B- cho vàng; 1aabb cho xanh; lại cho đỏ + Nếu tương tác 12:3:1 3A-B- + A-bb cho đỏ (gen A át), 3aaB- cho vàng, 1aabb cho xanh + Nếu tương tác 9:3:4 3aaB- + laabb cho đỏ (aa át), 3A-B- cho vàng, 1A-bb cho xanh (1) sai màu di truyền theo quy luật bổ sung 9:6:1 (2) sai tương tác át chế trội khơng thể cho tỉ lệ kiểu hình 9:3:4 phép lai cá thể có cặp gen dị hợp (3) sai theo trường hợp tương tác trên, có gen trội A-B- vàng đỏ (4) theo trường hợp tương tác 9:3:4, aabb cho kiểu hình đỏ (5) sai theo trường hợp tương tác 9:3:4 (át chế lặn), AABB có kiểu hình vàng Câu 49 Đáp án A - Theo đề bài, anh thấy tỉ lệ đời có phân bố kiểu hình khơng đồng giới, phép lai phân tích cho tỉ lệ đỏ : trắng suy quy luật di truyền chi phối tương tác gen di truyền liên kết với giới tính - Tương tác gen xuất hai kiểu hình đời suy tương tác 9:7,13:3 15:1 - Vì xét giới tính mà đời cho tổ hợp tổng kiểu gen bố mẹ có cặp gen dị hợp - Xét cặp giới tính, phân li kiểu hình khơng hai giới nên đời P phải có kiểu gen XBY x XbXb, khơng thể XBXB x XbY XBXb x XbY phép lai cho kiểu hình đời khơng có khác biệt giới - Vậy phép lai AaXBY x aaXbXb (dị hợp cặp gen), Fa: 1AaXBXb : 1AaXbY : 1aaXBXb : 1aaXbY (2 mắt đỏ : đực mắt đỏ : đực mắt trắng) suy mắt trắng khơng có alen A, B tương tác theo kiểu cộng gộp - Vậy có (2) Câu 50 Đáp án D - Ở phép lai 3, thấy rõ tỉ lệ kiểu hình 12 : : 1, từ ta quy ước gen ngay: A-B- + A-bb (gen A át): lông trắng, aaB-: lông nâu; aabb : lông xám, (1) đúng, (2) - Phép lai thứ cho tỉ lệ kiểu hình : : (8 tổ hợp, cặp gen dị hợp) cho kiểu hình lông xám (aabb) suy bố mẹ AaBb x Aabb (gen A át), (3) sai - Phép lai thứ hai cho kiểu tỉ lệ kiểu hình : :1 (8 tổ hợp, cặp gen dị hợp) cho kiểu hình lơng xám (aabb) suy bố mẹ AaBb x aaBb (gen A át), (4) (5) sai lai phân tích chuột F (AaBb) cho tỉ lệ kiểu gen 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb (2 trắng : nâu : xám) Câu 51 Đáp án D - Ở phép lai ta thấy rõ tỉ lệ kiểu hình :6 :1, từ em quy ước gen : A-B- : dẹt; A-bb + aaB- : tròn; aabb : dài, (1) - Phép lai cho đồng loạt tròn tròn có cặp gen đồng hợp trội suy kiểu gen bố mẹ AAbb (hoặc aaBB) x aabb - Phép lai cho đồng loạt dẹt dẹt có kiểu gen đồng hợp trội suy kiểu gen bố mẹ AABB x aabb - Phép lai A-B- (dẹt) x AAbb aaBB (tròn chủng) cho tỉ lệ dẹt: tròn dẹt phải có kiểu gen AABb X AAbb AaBB X aaBB AaBb x AAbb AaBb x aaBB - Phép lai có cho kiểu hình dài (aabb) bố mẹ phải có kiểu gen Aabb (tròn) x aaBb(tròn) (1) đúng, màu chịu ảnh hưởng tương tác bổ trợ :6 :1 (2) đúng, đời P phép lai có cà chua có kiểu gen chủng (3) phép lai có bố mẹ mang gen dị họp (4) có phép lai bố mẹ mang gen dị họp (5) phép lai có bố mẹ chưa biết rõ kiểu gen, phép lai 2, 4, biết kiểu gen bố mẹ, phép lai bố mẹ chưa biết rõ kiểu gen Câu 52 Đáp án C - Ở phép lai em thấy rõ tỉ lệ kiểu hình 13 :3, từ em quy ước gen : A-B- + A-bb + www.thuvienhoclieu.com Trang 41 www.thuvienhoclieu.com aabb (gen A át) cho lông trắng, aaB- cho lông nâu Ở phép lai 1, tỉ lệ trắng: nâu, kiểu hình lơng nâu (aaB-) cho thấy bố mẹ phải cho giao từ có a (đối với trường hợp gen A át), phép lai AaBB, AaBb Aabb (trắng) x aaBB (nâu chủng), trường hợp gen B át phép lai AABb, AaBb, aaBb (trắng) x AAbb (nâu chủng), gà lông trắng phép lai có kiểu gen khác thỏa yêu cầu sơ đồ lai khác thỏa mãn suy (a) sai, (b) - Ở phép lai 3, tỉ lệ trắng : nâu có tổ hợp (bố mẹ tổng cộng dị hợp cặp gen), kiểu gen bố mẹ aaBb (nâu) x aaBb (nâu), (c) Câu 53 Đáp án A Câu 54 Đáp án D Tổ hợp kết nối thông tin (1)-(c); (2)-(a); (3)-(b); (4)-(d) Câu 55 Đáp án A - Đây nội dung sở tế bào học tượng liên kết gen, gen không alen phải nằm cặp NST tương đồng - B sai việc phân li ngẫu nhiên trong giảm phân tổ hợp tự trình giảm phân thụ tinh nội dung quy luật phân li - C sai nhắc đến trao đổi chéo tượng hoán vị gen - D sai gen không alen nằm cặp NST tương đồng khơng thể có lơcut Câu 56 Đáp án B Trong kết luận trên: (1) : Sai, hốn vị gen góp phần xuất biến dị tổ hợp (2) : Sai, gặp gen nằm gần khả liên kết lớn, tần số hoán vị thấp (3) : Đúng, thể số lượng NST so với số lượng gen (4) : Đúng, hai cặp gen nằm cặp NST khác liên kết với (5) : Sai, số nhóm gen liên kết thường số NST đơn bội (n) lồi, ví dụ trường hợp thể dị giao (XY) bình thường, số nhóm gen liên kết n+1 Câu 57 Đáp án A - ABD/abd x ABD/abd cho đời ABD/ABD : ABD/abd : abd/abd (3 trội: lặn) - Kết giống kết lai cặp tính trạng F2 : 1AA : 2Aa : laa Câu 58 Đáp án D - Hiện tượng tính trạng ln theo chương trình học xảy hai tượng tượng gen liên kết hoàn toàn gen đa hiệu (1) Đây tượng hoán vị gen (2) Đây tượng gen đa hiệu (3) Đây tượng gen liên kết hoàn toàn (4) Đây tượng tương tác gen (kiểu bổ sung) Câu 59 Đáp án D - Các cách tính đáp án A, B, C - Cách tính tần số hoán vị gen đáp án D trường hợp phép lai phân tích Câu 60 Đáp án A Đối với ta xếp gen theo trật tự nhiều thời gian, nhiên ta để chút ý đồ thấy rõ muốn ta xếp chữ tên MORGAN cho thứ tự Câu 61 Đáp án - Trong có đáp án A D trái ngược chắn có đáp án - Nếu phép lai tính trạng di truyền theo kiểu phân li độc lập F2 cho tỉ lệ 9:3:3:1 - Nếu phép lai tính trạng di truyền theo kiểu liên kết hồn tồn F2 cho tí lệ 3:1 - Do đề hỏi kết luận khơng xác nên ta chọn D Câu 62 Đáp án D - Theo hình vẽ, ta ý hình hai NST kép qua tiếp hợp trao đổi chéo đoạn trao đổi chéo phần nằm hai alen B, b nên hoán vị xảy cặp alen B b - Giao tử tái tổ hợp giao tử hoán vị nên AB, ab Câu 63 Đáp án A - Do đề cho giả thiết cặp gen nằm NST tương đồng Đây điều kiện nghiệm quy luật liên kết gen hoán vị gen cho nội dung rơi vào nội dung xoay - www.thuvienhoclieu.com Trang 42 www.thuvienhoclieu.com quanh quy luật A Sai gen phân li nằm NST B Đúng tượng trao đổi chéo (hốn vị gen) C Đúng liên kết gen hạn chế biến dị tổ hợp D Đúng xuất hiện tượng hoán vị gen làm xuất biến dị tổ hợp Câu 64 Đáp án A Bb Bb - Khi tế bào sinh tinh Aa bD giảm phân có hốn vị gen D d xét bD : Theo hình vẽ: - Nếu A Bd, a bD cho loại giao tử ABd, Abd, aBD, abD - Nếu A bD, a Bd cho loại giao tử ABD, AbD, aBd, abd Câu 65 Đáp án D a) Đúng, số lượng NST nhiều lần so với số lượng gen thể b) Sai, gen nằm NST lúc di truyền tượng hoán vị gen c) Sai, hoán vị gen xảy kì đầu giảm phân I hai crômatit không chị em d) Đúng, để xác định tần số hoán vị người ta gen thường xác định phép lai phân tích e) Sai, hốn vị gen ngồi xảy giảm phân xảy nguyên phân f) Sai, trường hợp cá thể dị hợp tử chéo, tụ thụ tạo biến dị tổ hợp đời Câu 66 Đáp án D - Khi khoảng cách gen NST có khoảng cách 50 cM, dùng phép lai phân tích để xác định tần số hốn vị bị nhầm với tượng phân li độc lập khơng kết luận gen nằm NST - Cho nên ta sử dụng thêm gen thứ quy định tính trạng khoảng gen Ví dụ gen A gen B có khoảng cách 50 cM, chọn gen c nằm gen A B cách A 20 cM, cách gen B 30 cM (thực chất xem hai gen có liên kết với gen thứ ba C hay khơng) Sau đó thực phép lai phân tích gen B C gen A C để chứng minh Câu 67 Đáp án C Câu 68 Đáp án B Sau xếp gen quy định tính trạng NST ta thấy: + Đoạn 15-50 bị kéo theo gen quy định tính trạng đen + Đoạn 60-70 bị kéo theo gen quy định tính trạng cánh cụt Vậy trật tự bố gen NST sau đột biến là: Râu cụt - Cánh teo - Mắt tía - Thân đốm Câu 69 Đáp án A (1) Sai, nhờ phép lai phân tích (2) Sai, đơn vị khoảng cách đồ centimoocgan ứng với tần số hoán vị gen 1% (3) Đúng, liên kết gen giúp trì ổn định tính trạng lồi (4) Sai, hốn vị gen tượng bình thường trình giảm phân tạo giao tử (5) Sai, hai lồi có tượng hoán vị gen đa số với tần số xảy (6) Đúng, nhờ việc lập đồ di truyền, người giảm bớt thời gian chọn đôi giao phối cách mò mẫm rút ngắn thời gian tạo giống www.thuvienhoclieu.com Trang 43 www.thuvienhoclieu.com Câu 70 Đáp án C Hiện tượng liên kết gen phổ biến phân li độc lập số lượng gen tế bào lớn số lượng bị hạn chế quy luật liên kết gen đến sau không bác bỏ mà bổ sung cho quy luật phân li độc lập Câu 71 Đáp án C Biến dị tổ hợp: biến dị xuất tổ hợp lại vật chất di truyền hệ bố mẹ thông qua giảm phân thụ tinh trình giao phối Biểu loại biến dị là tổ hợp lại tính trạng vốn có bố mẹ làm xuất tính trạng (I) Hiện tượng gen trội át gen lặn khơng có ý nghĩa việc làm tăng xuất biến dị tổ hợp (II) Hiện tượng xảy tương tác cộng gộp, tạo kiểu hình trung gian cung cấp nguồn biến dị tổ hợp (III) Hiện tượng xảy tương tác bổ sung (9:6:1; 9:3:3:1) hay tương tác át chế (12:3:1) tạo kiểu hình khác hẳn bố mẹ cung cấp nguồn biến dị tổ hợp (IV) Hiện tượng gen đa hiệu chi phối nhiều tính trạng khơng có ý nghĩa việc làm tăng biến dị tổ hợp Câu 72 Đáp án D Đây tốn tính trạng, tính trạng cặp gen quy định, P chủng lai với tạo F1, F1 tạp giao cho F2 với kiểu hình ta loại quy luật tương tác gen liên kết hồn tồn Vậy quy luật xảy + Quy luật phân li độc lập: cho aabb = 0,0625 = 1/16 + Quy luật hoán vị gen cho ab/ab = 1/16 (tần số hoán vị f = 50%) Câu 73 Đáp án A - Điều kiện nghiệm quy luật phân li độc lập gen quy định tính trạng khác phải nằm cặp NST khác - Tái tổ hợp hiểu nôm na tượng hốn vị - Lời giải thích câu C sai khơng đề cập đến vấn đề tỉ lệ gen liên kết giống với tỉ lệ phân ly độc lập, kiến thức câu nêu sai NST đơn bội đậu Hà Lan n =12 - Lời giải thích câu D khơng hợp lí, Menden thực thí nghiệm nhiều xác suất để gen liên kết thể tỉ lệ phân li độc lập thấp - Lời giải thích câu B lại khơng hợp lí thực phép lai cặp tính trạng gen liên kết mà khơng xảy hốn vị khơng có hội cho tỉ lệ kiểu hình giống phân li độc lập - Việc Menden nhầm lẫn cặp tính trạng có tính trạng mà gen quy định liên kết với nhau, cụ thể có cặp gen liên kết với nằm cặp NST khác (mỗi NST chứa cặp quy định tính trạng), cặp lại có gen quy định tính trạng đồng thời tần số hoán vị gen phải đạt mức tối đa 50 % để tỉ lệ kiểu hình gen liên kết giống với phân li độc lập Câu 74 Đáp án C - Để tìm đáp án nhanh với đáp án A, B, C, D độ khó giảm dần ta ngược từ lên để tìm đáp án sai - Cây P có kiểu hình hoa tím, xanh có kiểu gen Ab/Ab Ab/ab suy D - Nếu P có kiểu gen Ab/Ab lai với dị hợp cặp gen (Aa, Bb) khơng thể cho kiểu hình suy C sai Câu 75 Đáp án D - Ở ruồi giấm đực không xảy hốn vị gen tế bào sinh tính cho loại giao tử có tỉ lệ 1:1 - Ở ruồi giấm có xảy hoán vị gen xét tất tế bào sinh trứng nên ta sử dụng đồ di truyền theo hình bên ta thấy gen D gen E cách 99,2 - 31 = 68,2 cM > 50 cM Do khoảng cách xa hai gen D E tần số hoán vị đạt mức tối đa f = 50% suy tỉ lệ giao tử 1:1:1:1 Câu 76 Đáp án B Để làm dạng này, trước tiên ta quan sát số liệu đoạn gen kết hợp đáp án Nhận thấy: + BC + BD = CD B nằm C D có đáp án B D thỏa mãn + AB + AC = BC A nằm B C có đáp án đáp án B xác Câu 77 Đáp án B - Trong này, mấu chốt vấn đề nằm chữ "các" tính trạng www.thuvienhoclieu.com Trang 44 www.thuvienhoclieu.com - Các quy luật phân li tương tác gen theo chương trình học đề cập đến tính trạng ta loại hai quy luật - Các quy luật lại có tổ hợp lại tính trạng đời bố mẹ Câu 78 Đáp án D AB - Trong căp gen liên kết ab giảm phân bình thường tạo loại giao tử liên kết hoán vị: AB, ab, Ab, aB thỏa yêu cầu, ta không quan tâm đến qua tâm đến cặp Dd - Hiện tượng đột biến lệch bội xảy giảm phân khơng phân li NST kì sau giảm phân I kì sau giảm phân II: + Nếu giảm phân I: cặp Dd cho loại giao tử Dd, D, d, O + Nếu giảm phân II: cặp Dd cho loại giao tử: DD, d, O dd, D, O AB - Tổ hợp lại cặp gen liên kết ab cặp Dd cho tất loại giao tử đề nêu Câu 79 Đáp án C - Do thỏa điều kiện khơng có hốn vị gen, không phát sinh đột biến mới, cá thể xét XX số nhóm gen liên kết số lượng NST đơn bội lồi - Để tránh trùng lặp gen nên có một nhóm (hai, ba,…) NST tương đồng người ta quy ước tính nhóm gen liên kết (1) sai thể đa bội chẵn 4n, 6n,… số nhóm gen liên kết khơng thể phần hai số lượng NST (2) thể tam bội 3n có số nhóm gen liên kết n (3) thể đơn bội n có số nhóm gen liên kết n (4) thể song nhị bội (2nx + 2ny) có số nhóm gen liên kết nx + ny (5) thể kép (2n – – 1) có số nhóm gen liên kết n (6) thể ba (2n + 1) có số nhóm gen liên kết n (7) sai thể khơng (2n – 1) cặp NST tương đồng nên có số nhóm gen liên kết n - Câu 80 Đáp án A Đáp án A đáp án đầy đủ đề cập chế phát sinh biến dị tổ hợp thông qua hai quy luật li độc lập hoán vị gen Câu 81 Đáp án A Nhờ hoán vị gen xảy phổ biến nên tượng làm cho số nhóm gen liên kết thường nhiều số NST đơn bội loài Câu 82 Đáp án A Ab - Xét cặp gen liên kết aB giảm phân không xảy hoán vị gen cho loại giao tử Ab aB, giảm phân xảy hoán vị gen AB, Ab, aB, ab Với thông tin ta loại trường hợp (1), (2), (5), (6) - Trường hợp (4) sai ta thấy Ab aB giao tử này, chứng tỏ trường hợp hoán vị gen, cặp NST XDY phân li đồng trình giảm phân, X D Ab, Y aB ngược lại - Các trường hợp (3), (7), (8), (9), (10), (11) Câu 83 Đáp án D - Sắp xếp gen theo trật tự bình thường từ trái sang phải ta có: Râu cụt (0) – cánh teo (13) – đen (48,5) – mắt tía (54,5) – cánh cụt (65,6) – thân đốm (107,5) Do tính theo chiều từ phải sang trái nên sau đột biến đảo đoạn cho thứ tự là: Thân đốm – mắt tía – cánh cụt – đen – cánh teo – râu cụt Câu 84 Đáp án D DE - Cặp Aa giảm phân cho A,a; cặp Bb giảm phân cho B, b, cặp gen liên kết de giảm phân tối đa cho DE, de, De, eD www.thuvienhoclieu.com Trang 45 www.thuvienhoclieu.com - Vậy có tối đa x x = 16 loại giao tử Câu 85 Đáp án C (1) sai hốn vị gen xảy tượng trao đổi chép cromatit khác nguồn cặp nhiễm sắc thể tương đồng kì đầu (2) Đúng hốn vị gen xảy gen khơng alen có hội tái hợp NST (3) Đúng hốn vị gen góp phần tạo biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa chọn giống (4) Sai gen xa lực liên kết yếu dễ hoán vị (5) Đúng tần số hốn vị gen ln nhỏ 50% Câu 86 Đáp án C Do có tế bào sinh tinh có trao đổi chéo tạo tối đa loại giao tử Câu 87 Đáp án A Các gen nằm NST tương đồng có xu hướng liên kết với nguyên nhân làm tần số hốn vị gen khơng q 50% Câu 88 Đáp án D - Nhìn vào kết phép lai tính mà tỉ lệ đời 3:1 hay 1:2:1, em dễ dàng nhận trường hợp liên kết hoàn toàn suy (1) AB AB � - Phép lai cho tỉ lệ 3:1 tỉ lệ đặc trưng cho phép lai cá thể dị hợp tử ab ab theo ta quy ước được: đỏ (A) > vàng (a), nhỏ (B) > to (b) suy (2) sai, (3) - Phép lai cho tỉ lệ 1:2:1, đời khơng có kiểu hình vàng – to (aabb) suy bố mẹ không tạo giao tử ab lại có kiểu hình vàng – nhỏ (aaBB aaBb) tức tạo aB bên aB, bên ab đỏ - to (AAbb Aabb) tức tạo Ab bên Ab, bên ab Ab Ab Ab AB � � kiểu gen bố mẹ aB aB aB ab Tuy nhiên lai phân tích có kiểu hình khác bố mẹ mà đời Fa đồng tính lai phải chủng Ab Ab Ab AB � � Vậy phép lai aB aB , đồng thời phép lai aB ab suy (5) sai Ab Ab aB :1 :1 aB Ab aB có tỉ lệ kiểu hình tỉ lệ kiểu gen suy (4) - Kết phép lai Câu 89 Đáp án A - Nhìn vào kết phép lai tính mà tỉ lệ đời 3:1 hay 1:2:1, em dễ dàng nhận trường hợp liên kết hoàn toàn AB AB � - Phép lai với thứ cho tỉ lệ 3:1 tỉ lệ đặc trưng cho phép lai cá thể dị hợp tử ab ab theo ta quy ước được: cao (A) > thấp (a), đỏ (B) > vàng (b) suy (a) sai - Phép lai với thứ hai cho đời có kiểu hình thấp - vàng (aabb) cao - vàng (A-bb) suy kiểu Ab gen thứ hai ab suy (b) sai thứ hai alen trôi ab quy định thân cao - Phép lai với thứ ba cho đời có kiểu hình thấp - vàng (aabb) thấp - đỏ (aaB-) suy kiểu gen aB aB ab thứ hai ab , lai phân tích thứ ba cho Fa: ab : ab (1 thấp, đỏ : thấp, vàng) suy (c) sai AB aB � (4) Đúng phép lai thứ ba: ab ab không tao lai chủng có kiểu hình hội hai tính trạng Câu 90 Đáp án D a) Sai hốn vị gen tạo nhóm gen liên kết b) Sai hốn vị gen tượng tiếp hợp trao đổi chéo hai cromatit cặp tương đồng Câu 91 Đáp án B www.thuvienhoclieu.com Trang 46 www.thuvienhoclieu.com AB aB � Lấy đại diên phép lai F1: ab ab (1) Đúng phép lai cho tối đa 10 kiểu gen (2) Đúng A-B- = 50% + aabb ≥ 50% suy lớn (3) Sai tỉ lệ kiểu gen aabb khơng nói kết luận chiếm tỉ lệ nhỏ trường hợp tổng quát AB Ab (4) Đúng kiểu gen ab aB Câu 92 Đáp án C a) Đúng loại: ABD, abd; aBD, Abd; ABd, abD; AbD, aBd b) Đúng, ba hình (b), (c), (d) kết tượng hốn vị gen hình (a) c) Đúng, hình (b) (c) trao đổi chéo chỗ, hình (d) trao đổi chéo hai chỗ d) Sai xảy trao đổi hai chỗ không lúc cho đồng thời kết hình (b) (c) Câu 93 Đáp án C AB AB AB Ab Ab AB Ab Ab � ; � ; � ; � (1) Đúng ab ab ab aB aB ab aB aB (2) Đúng A_B_ = 50% + aabb > 50% (3) Đúng A_bb = aaB_ = 0,25 - aabb (4) A_B_ = 50% + aabb (5) Sai A-bb + aaB_ + x aabb = 0,5 (6) Đúng A_B_ +A_bb (hoặc aaB_) = 0,75 (7) Sai A_B_ +A_bb = 0,75 suy A_B_ < 75% đề bảo có hốn vị nên dấu khơng thể xảy Câu 94 Đáp án D a) Đúng với trường hợp tế bào sinh giảm phân bình thường khơng có hốn vị gen b) Sai với trường hợp giảm phân bình thường khơng có hốn vị gen hay có hốn vị gen khơng thể tạo loại giao tử Ab aB có tỉ lệ c) Đúng với trường hợp tế bào sinh giảm phân bình thường có hốn vị gen d) Sai với trường hợp tế bào sinh giảm phân bình thường, có hốn vị gen khơng có hốn vị có số giao tử liên kết gấp ba số giao tử hoán vị Câu 95 Đáp án D BD - Xét cặp NST mang gen bd không phân li giảm phân I cho loại giao tử mang gen: BD bd, BD, bd, O Vậy ta loại B, C Cặp Aa cho loại giao tử mang gen A a Trong trường hợp tế bào sinh tinh cho loại giao tử nên ta loại A Câu 96 Đáp án D a) Sai, gen quy định giới tính NST giới tình gen quy định tính trạng thường b) Sai, NST giới tính, vùng khơng tương đồng chiếm phần lớn NST c) Sai, số loài thực vật, vi khuẩn khơng có NST giới tính d) Sai, để xác định giới tính, người ta thường áp dụng phương pháp tế bào học thơng qua NST giới tính e) Đúng, theo nghiên cứu số lượng gen nằm NST X nhiều hẳn so với số lượng gen nằm NST Y, ta thấy NST X có kích thước lớn NST Y nên điều hiển nhiên Câu 97 Đáp án D Đây kiến thức học, tập nhằm củng cố lại Câu 98 Đáp án B - Trên vùng khơng tương đồng NST giới tính gen nằm X không alen tương ứng Y, gen nằm Y không alen tương ứng X - Trên vùng tương đồng NST giới tính gen tồn thành cặp alen Câu 99 Đáp án B - Đáp án D sai gen nằm NST giới tính X di truyền chéo www.thuvienhoclieu.com Trang 47 www.thuvienhoclieu.com - Đáp án C sai đề cập đến vấn đề di truyền gen NST X khơng nói đến phép lai thuận nghịch Ngược lai đáp án A sai đề cập đến đặc điểm phép lai thuận nghịch mà khơng nói đến vấn đề di truyền gen NST X - Chỉ có đáp án B giải thích vấn đề di truyền gen NST X đặc điểm phép lai thuận nghịch Tuy nhiên đáp án ngắn gọn đề theo dạng trắc nghiệm Câu 100 Đáp án B - Đúng, Moocgan kết hợp lai thuận nghịch lai phân tích đối tượng ruồi giấm tìm quy luật di truyền liên kết với giới tính - Đúng - Sai, gen nằm Y di truyền thẳng tức bố truyền trai,mẹ không mang gen truyền gái - Sai, tật dính ngón số 2, túm lông tai gen nằm vùng không tương đồng NST Y Câu 101 Đáp án D Hiện tượng di truyền liên kết giới tính phải gen nằm NST giới tính quy định Câu 102 Đáp án C - Đây kiến thức cần lưu ý để giải nhanh toán lai - Trong tính trạng có tính trạng di truyền liên kết với giới tính là: Màu mắt (đỏ - trắng) ruồi giấm Lông mèo (hung - đen - tam thê) 4.Màu lông gà (vằn - nâu) Bệnh máu khó đơng - Ngồi gặp bệnh mù màu người di truyền liên kết với giới tính Câu 103 Đáp án C - Bệnh di truyền liên kết với giới tính nằm NST X di truyền chéo - Người bố có kiểu gen XaY truyền gen gây bệnh cho tất đứa gái Câu 104 Đáp án A Ở tằm, XX đực, XY Tằm cho tơ tằm đực Vì để đỡ tốn người ta nuôi tằm đực nên phải loại bỏ tằm Một gen cặp NST số 10 quy định tính trạng màu sắc trứng tằm Tính trạng trứng màu xẫm trội trứng màu sáng Vì vậy, người ta chuyển gen sang NST giới tính kết hợp với lựa chọn bố mẹ phép lai biết lựa chọn tằm đực - Sau ta cần phân biệt chuyển đoạn tương hỗ chuyển đoạn không tương hỗ: + Chuyển đoạn tương hỗ loại đột biến NST không tương đồng trao đổi đoạn cho + Chuyển đoạn không tương hỗ trường hợp đoạn NST NST sát nhập vào NST khác - Nhưng chuyển tương hỗ nghĩa phải chuyển gen NST giới tính cho NST 10 NST 10 cho NST giới tính chưa biết gen locut NST giới tính gì, chuyển có hại cho tằm hay khơng nên ta chọn phương pháp chuyển đoạn không tương hỗ chuyển từ NST 10 sang NST giới tính X thơi! Câu 105 Đáp án C - Tính trạng màu lông gen nằm NST X không alen tương ứng Y nên di truyền chéo - Mèo đen mèo xuất giới - Mèo tam thể có khả sinh sản bình thường tự nhiên đúng, thực tế đời sống ta thấy mèo tam thể sinh bình thường - Mèo tam thể mèo cái, khơng có mèo đực sai, thực tế mèo đực tam thể phải phát sinh đột biến tạo giao tử lệch bội XX XY để tạo mèo đực tam thể có kiểu gen XDXdY Câu 106 Đáp án D - Nếu đề nhắc đến tỉ lệ kiểu hình đời có tượng khơng hai giới có số liệu "ngoằn ngo" kèm theo giới tính sau kiểu hình gen quy định nằm NST giới tính (đây mẹo giải trắc nghiệm), loại B, C - Theo đề tỉ lệ đời XX : XY nên phải người mẹ (XX) có kiểu gen đồng hợp - Vì gen quy định tính trạng men nằm X suy có tượng di truyền chéo, người trai có men bình thường nhận gen từ mẹ, tức nhiên gen truyền cho gái bà có kiểu gen đồng hợp Nhưng gen lại không biểu người gái suy gen lặn www.thuvienhoclieu.com Trang 48 www.thuvienhoclieu.com Vậy gen quy định xỉn men gen trội nằm X Câu 107 Đáp án A - Ở phép lai 3, tỉ lệ kiểu hình đời có phân bố không đồng giới nên chắn gen quy định tính trạng phải nằm NST giới tính - Ngồi trường hợp di truyền liên kết giới tính trường hợp gen nằm tế bào chất, nhận dạng quy luật khơng khó, bạn việc thấy đời khơng có phân li tính trạng đồng thời lai có kiểu hình giống mẹ Câu 108 Đáp án B - Các bệnh di truyền liên kết với giới tính bệnh gây gen nằm NST giới tính - Việc phân biệt giới tính thai nhi giai đoạn sớm có nghĩa y học biết sớm giới tính thai nhi dẫn đến gia đình thai phụ yêu cầu phá thai Hiện tượng gây cân giới tính "nam thừa nữ thiếu" - Hiện tượng di truyền liên kết với giới tính giúp tư vấn di truyền dự phòng bệnh di truyền liên kết với giới tính có ý nghĩa với y học, giảm tỉ lệ trẻ sinh mắc bệnh sinh thấp - Việc hạn chế xuất hiên bất thường đột biến NST giới tính (cấu trúc, số lượng) không liên quan đến bệnh gen nằm NST giới tính quy định Câu 109 Đáp án C a) Sai bệnh xuất thể người bệnh b) Đúng bệnh bạch tạng gen quy định nằm NST thường, bệnh máu khó đơng gen nằm NST X quy định Câu 110 Đáp án A Tế bào sinh dưỡng bị đốt biến NST giới tính ví dụ hội chứng Tơc-nơ (XO) Câu 111 Đáp án D a) Sai hai bệnh di truyền liên kết khơng hồn tồn b) Đúng hai bệnh gen nằm NST X quy định Câu 112 Đáp án A (1) Sai NST giới tính tìm thấy thực vật, ví dụ dâu tây, (2) Sai số lồi động vật bậc thấp khơng có NST giới tính (3) Sai ví dụ quần thể ong, kiến, mối, có loại NST giới tính X (4) Đúng NST giới tính ngồi mang gen quy định giới tính mang gen quy định tính trạng thường Câu 113 Đáp án A - Các vùng (1), (2), (3), (4) vùng tương đồng NST X NST Y, cá thể mang kiểu gen đồng hợp nên cặp gen tồn vùng giống - Các vùng lại vùng khơng tương đồng gen vùng không giống (a) trường hợp lặp đoạn, đoạn gen vùng (1) (2) làm xuất nhóm gen liên kết (b), (c) trường hợp xuất nhóm gen liên kết vùng (5) (7) hay vùng (1) (4) mang gen khác (d) trường hợp hốn vị gen khơng làm xuất nhóm gen liên kết vùng (3) (4) mang gen giống (e) trường hợp không làm xuất nhóm gen liên kết vùng (8) (4) nằm NST Câu 114 Đáp án C (a) đúng, (b) việc X Y hai loại NST giới tính khơng liên quan đến việc X Y quy định tính trạng khác Câu 115 Đáp án (a), (b) có mối quan hệ nhân với Câu 116 Đáp án C Gen nằm nhân (NST thường, vùng tương đồng Gen nằm tế bào chất NST giới tính) Trong nhân có NST Trong tế bào chất khơng có NST ADN mạch kép, thẳng ADN mạch kép, vòng, trần Gen tồn thành cặp alen Gen không tồn thành cặp alen www.thuvienhoclieu.com Trang 49 www.thuvienhoclieu.com Khả nhân đôi, phiên mã, dịch mã Khi bị đột biến biểu thành kiểu hình đột biến Khi bị đột biến không biểu trội đột biến lặn sau đột biến thể mang kiểu thành kiểu hình gen đồng hợp lặn Với đặc điểm nêu gen nằm tế bào chất khơng có đặc điểm I, II Câu 117 Đáp án B Các trường hợp gen không tồn thành cặp alen: (2) Gen nằm tế bào chất (trong ti thể lục lạp) bào quan có nhiều gen (5) Gen nằm tế bào chất (trong ti thể lục lạp) bào quan có gen (6) Gen nằm NST giới tính Y vùng khơng tương đồng NST có nhiều gen Câu 118 Đáp án A - Nguyên nhân tính trạng gen nằm tế bào chất di truyền theo cách đặc biệt giao tử đóng góp lượng gen nằm tế bào chất cho hợp tử nhiều hon so với giao tử đực - Trong thụ tinh tạo hợp tử, giao tử (trứng) có kích thước lớn nhiều lần so với giao tử đực, lượng gen nằm tế bào chất tế bào trứng lớn so với tế bào tinh trùng Tinh trùng có vai trò chủ yếu truyền nhân (NST) - Câu B nói giao tử đực khơng góp gen nằm tế bào chất sai, giao tử đực có góp gen nằm tế bào chất lượng Câu 119 Đáp án A - Di truyền theo dòng mẹ thường xảy tính trạng gen nằm nhân quy định - Gen nằm nhân gen không alen nên lúc biểu thành kiểu hình - Các gen ngồi nhân khơng phải lúc phân chia cho tế bào - Gen ngồi nhân biểu kiểu hình giới Câu 120 Đáp án B Ta dùng phương pháp loại trừ này: - Do xét tính trạng gen có alen quy định mà tỉ lệ F :1 nên gen không nằm NST thường vùng tương đồng NST giới tính (cho tỉ lệ 100%), suy loại A - Đề không đề cập đến tỉ lệ kiểu hình kèm theo giới tính nên loại D (di truyền liên kết với giới tính) - Tỉ lệ F1, F2 có phân tính nên gen nằm ngồi nhân (cho tỉ lệ 100%) khơng thể, suy loại C Vậy B đáp án - Hiện tượng tính trạng chịu ảnh hưởng giới tính tượng yếu tố môi trường bên tác động đến biểu gen Trong chương trình học ta thường gặp tính trạng gen nằm NST thường quy định lại chịu ảnh hưởng giói tính, thường kiểu gen dị hợp ảnh hưởng - Ví dụ: + Kiểu gen Hh cừu đực có sừng cừu khơng sừng + Kiểu gen Bb biểu hói đầu nam nữ khơng biểu Câu 121 Đáp án D Ta có kiến thức sau: Vị trí gen Kết lai thuận nghịch F1 F2 Gen nằm NST thường Giống phân bố đồng hai giới Gen nằm NST giới tính Khác phân bố không đồng hai giới Gen nằm tế bào chất Khác phân bố đồng hai giới - Với kiến thức ta chọn đáp án D Câu 122 Đáp án C - Gen quy định màu lông thông qua prôtêin sản phẩm tạo ra, nhiệt độ cao hay thấp làm biến tính prơtêin Với thơng tin kết luận (1), (2),(3) - Kết luận (4) Khi buộc cục nước đá vào vùng lông bị cạo, nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen vùng làm cho lông mọc lên có màu đen sai việc prơtêin bị biến tính khơng liên quan đến việc thay đổi cấu trúc gen gây đột biến gen www.thuvienhoclieu.com Trang 50 www.thuvienhoclieu.com Câu 123 Đáp án C (1) Sai, gen nằm tế bào chất có khả bị đột biến có khả biểu thành kiểu hình thể mang gen đột biến (2) Sai, di truyền tế bào chất di truyền theo dòng mẹ (3) Sai, tượng di truyền theo dòng mẹ khơng tạo phân tính đời lai (4) Sai, ngựa đực giao phối với lừa tạo bác-đơ ngựa giao phối với lừa đực tạo la (5) Đúng, tượng bất thụ đực ví dụ lồi ngơ, người ta ứng dụng tạo hạt lai mà khỏi tốn công hủy phấn hoa mẹ Câu 124 Đáp án A Sinh sản sinh dưỡng hình thức sinh sản thơng qua chế nguyên phân kiểu gen đời khơng xảy đột biến giống hồn tồn cá thể mẹ Mức phản ứng kiểu gen quy định cá thể có mức phản ứng giống cá thể mẹ, trừ trường hợp bị đột biến Câu 125 Đáp án C a) Đúng b) Sai, kiểu gen khơng thay đổi mà kiểu gen thay đổi kiểu hình trước điều kiện mơi trường khác gọi thường biến c) Sai, tỉ lệ nạt mỡ tính trạng chất lượng chịu ảnh hưởng môi trường d) Đúng, thường biến giúp sinh vật thích nghi với thay đổi mơi trường nên ln ln có lợi cho sinh vật Câu 126 Đáp án A - Thường biến có đặc điểm làm biến đổi kiểu hình cách đồng loạt với thể có kiểu gen chịu tác động thay đổi điều kiện môi trường, không làm biến đổi kiểu gen nên không di truyền - Thường biến có tên gọi khác mềm dẻo kiểu hình, thích nghi kiểu hình Vậy đặc điểm có đặc điểm (3) (5) Câu 127 Đáp án A Hiện tượng bất thụ đực gen nằm tế bào chất quy định Nếu lấy bất thụ đực làm thụ tinh phấn hoa hữu thụ hệ tất bất thụ đực Hiện tượng ứng dụng để tạo hạt lai mà khỏi tốn công hủy bỏ phấn hoa mẹ Câu 128 Đáp án D Thường biến Đột biến Biến đổi kiểu hình, khơng biến đổi Biến đổi kiểu gen dẫn đến biến đổi kiểu hình kiểu gen Đồng loạt, định hướng Cá thể, vô hướng Do tác động thay đổi môi trường Do tác nhân gây đột biến: lí, hóa, sinh, rối loạn sinh tổng hợp mơi trường nội bào Có lợi cho sinh vật, giúp sinh vật Đa số có hại, số đột biến trung tính thích nghi với điều kiện sống có lợi Khơng di truyền Có khả di truyền cho hệ sau Theo bảng so sánh nội dung I, II, IV, V Câu 129 Đáp án D (I) Đúng, hình vẽ tượng thường biến (II) Sai, thường biến khơng có biến đổi kiểu gen (III) Đúng, thường biến có tính đồng loạt khơng phải tất rau mác tầng có hình dạng xảy tượng đột biến (IV) Đúng (V) Sai, thường biến khơng di truyền nên hạt mác có hình dải đeo gieo trồng cạn đời thu rau mác có dạng hình mũi mác (VI) Đúng Câu 130 Đáp án B - Do điều kiện thích hợp nên giống lợn cho cân nặng đạt mức tối đa với kiểu gen quy đinh Kĩ thuật ni dưỡng tác động mơi trường khơng yếu tố www.thuvienhoclieu.com Trang 51 www.thuvienhoclieu.com định đề cho "điều kiện thích hợp nhất", suy trường hợp này, kiểu gen đóng vai trò chủ đạo - Kiểu gen có mức phản ứng rộng tức có giới hạn cân nặng cao chiếm ưu - Việc tính trạng nhiều gen chi phối góp phần tìm kiểu hình khơng có ý nghĩa trường hợp Câu 131 Đáp án C Các trường hợp đột biến gen biểu thành kiểu hình (1), (2), (3), (4), (6) Câu 132 Đáp án A - Hiện tượng bạch tạng gen đột biến ADN nhân giống bệnh bạch tạng người gen lặn quy định Khi bị bệnh toàn thân có màu trắng làm khả tổng hợp diệp lục khiến không quang hợp dẫn đến chết Hiện tượng thường bắt gặp sống xung quanh khu công nghiệp - Trong trường hợp đột biến gen nằm ngồi nhân (lục lạp) xuất kiểu hình trung gian có nhiều lục lạp tế bào, số lục lạp mang gen đột biến lại lục lạp khác mang gen bình thường Muốn có kiểu hình bạch tạng tồn lục lạp tế bào phải mang gen đột biến - Cho nên nói "gen nằm tế bào chất bị đột biến biểu thành kiểu hình thể đột biến" sai, ta phải hiểu kiểu hình thể đột biến toàn lục lạp (ti thể) mang gen đột biến Câu 133 Đáp án B Hiện tượng tượng thường biến môi trường thay đổi nên kiểu gen quy định chiều cao biến đổi kiểu hình để thích nghi Câu 134 Đáp án D - A sai điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khơng làm kiểu gen thay đổi - B sai suất có mức phản ứng - C sai suất lúa ngồi chịu ảnh hưởng mơi trường chịu ảnh hưởng kiểu gen quy định Câu 135 Đáp án C - Kết lai thuận nghịch F F2 khơng giống tỉ lệ kiểu hình phân bố đồng hai giới tính gen nằm tế bào chất - Ở phép lai hai F1 đốm mẹ nên F cho 100% đốm (kiểu hình giống mẹ) Câu 136 Đáp án B Kiểu gen tổ hợp tất gen có tác động qua lại với Như câu D đề cập, kiểu gen tác động gen alen tượng gen trội át gen lặn tác động tương hỗ gen khơng alen quy định hình thành tính trạng tương tác gen khơng alen Câu 137 Đáp án B - Theo kiến thức học, ta biết bệnh động kinh bệnh di truyền gen nằm ti thể quy định Ta loại hai đáp án A, C hai đáp án nằm không nhắc đến gen nằm ti thể - Để chọn đáp án hai đáp án B D lại, ta suy luận sau: Trong chương trình học, gen bị đột biến thành gen gây bệnh thường đột biến điểm bệnh bạch tạng, hồng cầu hình liềm ta chọn B Câu 138 Đáp án B Để xác định mức phản ứng cần tiến hành bước: Tạo có kiểu gen Trồng có kiểu gen điều kiện mơi trường khác Tập hợp kiểu hình thu từ có kiểu gen Câu 139 Đáp án A Trong trình biểu hình thành kiểu hình, kiểu gen ngồi chịu tác động yếu tố bên thể chịu tác động bên Ví dụ trường hợp gen tương tác, với tổ hợp gen khác có khả cho kiểu hình khác Câu 140 Đáp án B (1) ADN ngồi nhân nhân nhân đơi độc lập www.thuvienhoclieu.com Trang 52 www.thuvienhoclieu.com (2) sai ADN ngồi nhân khơng liên kết với protein histon ADN nhân có (3) ADN nhân hầu hết có nhiều nucleotit ADN ngồi nhân (4) sai ADN ngồi nhân có cấu trúc kép dạng vòng Câu 141 Đáp án A Bệnh gen quy định nằm ti thể di truyền theo dòng mẹ, mẹ bị bệnh tất sinh bị bệnh, bố có bị bệnh hay khơng Câu 142 Đáp án D a) ADN ngồi nhân nhân đơi độc lập với ADN NST b) gen nằm ngồi nhân bị đột biến di truyền cho hệ sau c) sai ADN ti thể lục lạp có cấu trúc dạng vòng d) sai ADN ngồi nhân không phân bố cho tế bào Câu 143 Đáp án D Đáp án B D tượng Tuy nhiên nhận định nguyên nhân tượng gen lục lạp cụ thể tế bào chất Câu 144 Đáp án B (1) sai thường biến khơng có khả di truyền (2) sai đột biến nguồn ngun liệu chủ yếu cho q trình tiến hóa chọn giống (3) thường biến giúp thể thích nghi trước biến đổi mơi trường (4) thường biến có đặc điểm biến đổi liên tục, đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện mơi trường (5) thường biến phát sinh chủ yếu ảnh hưởng môi trường Câu 145 Đáp án A - Đáp án B đề cập vấn đề đột biến - Đáp án C, tính trạng có mức phản ứng rộng đặc điểm tính trạng số lượng - Đáp án D, khái niệm "sao chép kiểu gen", em giới thiệu học Đại học chọn ngành liên quan đến lĩnh vực Sinh học Câu 146 Đáp án A Màu hoa kết tương tác kiểu gen mơi trường, khơng phải tính trạng biểu phụ thuộc vào kiểu gen Câu 147 Đáp án A Gen nhân gồm nhiều alen, có khả nhân đơi độc lập với nhân lên tế bào phân bố không cho tế bào nên đột biến gen lặn xảy ngồi nhân tế bào nhận gen đột biến khơng, kiểu hình đời xanh (chỉ nhận gen bình thường), đốm (nhận gen đột biến gen bình thường), bạch tạng (chỉ nhận gen đột biến gây chết khả quang hợp) Câu 148 Đáp án A Gen ngồi nhân di truyền theo dòng mẹ khối tế bào chất giao tử lớn gấp nhiều lần tế bào chất giao tử đực Đó nội dung sở tế bào học di truyền nhân Câu 149 Đáp án D Nhìn vào kết F2 ta loại đáp án B khơng có tỉ lệ : (tỉ lệ đặc trưng gen gây chết), đáp án C tính trạng gen nằm tế bào chất quy định phân bố đồng giới - Đáp án A sai màu thân gen có alen quy định, đồng thời gen di truyền liên kết với giới tính khơng thể cho tỉ lệ đen : đực xám : xám : đực đen - Đáp án D F1: Aa x Aa cho F21AA : 2Aa : laa; giả thiết thể dị hợp Aa cho thân đen giới đực thân xám giới với kết phép lai Câu 150 Đáp án A (1) Sai, tính trạng khối lượng hạt lúa tính trạng số lượng đo lường (2) Sai giống A giống có mức phản ứng rộng (3) Đúng giống B giống có mức phản ứng hẹp (4) Đúng điều kiện khí hậu ổn định kết hợp kĩ thuật chăm sóc tốt giống cho khối lượng tối đa (5) Sai nên trồng giống lúa D dù điều kiện khí hậu thất thường, giống D cho khối lượng hạt lúa tối thiểu lớn khối lượng tối đa giống B (270>260) Câu 151 Đáp án C (1) sai gen ngồi nhân có khả bị đột biến www.thuvienhoclieu.com Trang 53 www.thuvienhoclieu.com (2) sai gen nằm ngồi nhân không phân phối cho tế bào (3) gen nằm ngồi nhân khơng tồn thành cặp alen (4) số lượng gen ngồi nhân số lượng gen nhân (5) gen nằm ngồi nhân tức tế bào chất nên q trình nhân đơi, phiên mã, xảy tế bào chất Câu 152 Đáp án B - Một câu hỏi có cần vẽ ra, ta tính tốn chút dễ dàng nhiều - Dựa vào đề bài, số liệu cho không cụ thể cho lắm, ta tự chọn lượng chất cho - Theo đề, ta cho khoảng cách từ A đến D cM khoảng cách từ A đến C cM khoảng cách từ A đến B cM - Sau đó, vẽ giấy theo đề bài: trước tiên vẽ đường thẳng qua AB - Khoảng cách từ gen A đến gen B hai lần khoảng cách từ gen A đến gen C nên có vị trí C, C nằm đoạn AB C trung điểm AB, C nằm ngồi đoạn AB đoạn CA nửa đoạn AB hẳn C nằm phía A khơng nằm phía B - Với TH1: C trung điểm AB theo kiện thứ ta lại có trường hợp: + Nếu D nằm đoạn AB D nằm C B (do < < 4) trật tự gen ACDB (chiều ngược lại đương nhiên BDCA) + Nếu D nằm ngồi đoạn AB trật tự DACB (chiều ngược lại BCAD) - Với TH2: C nằm ngồi AB phía A ta có trường hợp + Nếu D nằm khác phía với C qua A D nằm A B (do < 4), trật tự gen CADB (BDAC) + Nếu D nằm phía với C qua A C nằm A D (do < 3), trật tự gen DCAB (BACD) Đối chiếu lên ta thấy ý 1, 2, 3, thỏa mãn Câu 153 Đáp án C - A sai A tượng thể khảm tạo đột biến phát sinh tế bào sôma - B sai tượng gặp nhiều tính trạng suất vật ni trồng, tính trạng chiều cao người - C trội khơng hồn tồn thực chất tương tác gen alen át chế trội tương tác gen khơng alen - D sai, ví dụ bệnh hồng cầu hình liềm Câu 154 Đáp án B - Một câu hỏi khơng q khó nhiên có thê làm cho số em chọn phải đáp án sai - A chắn khơng dù trội hồn tồn khơng hồn tồn tỉ lệ phân li KH khác tỉ lệ phân li KG giống - C hay D nghe khơng chưa đủ để tạo nên giống - Đáp án phải sở tế bào học giống Cơ sở tế bào học tượng là: phân li đồng tổ hợp tự cặp NST tương đồng giảm phân thụ tinh đưa đến phân li tổ hợp alen cặp Câu 155 Đáp án A Cả hệ suy từ quy luật Menden Câu 156 Đáp án C - Các em tránh nhầm lẫn nối cột mà chọn đáp án A - Cũng đừng chọn đáp án chưa đọc hết câu mà chọn đáp án B, ngun tắc khơng sai kiến thức tổ hợp 4-d sai Câu 157 Đáp án B Câu 158 Đáp án B Tổ hợp (1)-c, (2)-d, (3)-b, (4)-a, (5)-e Câu 159 Đáp án A Quy luật Tỉ lệ Fa I Phân li độc lập (2 tính) 1:1:1:1 II Tương tác 9:7 3:1 III Tương tác 9:6:1 1:2:1 IV Tương tác 9:3:3:1 1:1:1:1 V Tương tác 13:3 3:1 VI Tương tác 12:3:1 1:2:1 www.thuvienhoclieu.com Trang 54 www.thuvienhoclieu.com VII Tương tác 15:1 VIII Liên kết hồn tồn (2 tính) 3:1 1:1 Vậy: + Cặp bố mẹ thứ có tỉ lệ kiểu hình 3:1 suy quy luật chi phối II, V, VII + Cặp bố mẹ thứ hai có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 suy quy luật chi phối III, VI + Cặp bố mẹ thứ ba có tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1 suy quy luật chi phối I, IV + Cặp bố mẹ thứ tư có tỉ lệ kiểu hình 1:1 suy quy luật chi phối VIII Các câu là: (c), (d) Câu 160 Đáp án A Câu 161 Đáp án B Các ý sai (4), (6), (7), (10) Câu 162 Đáp án D Tổ hợp kết nối thông tin (a)-(2), (b)-(3), (c)-(4), (d)-(1), (e)-(6); (f)-(5) - Đáp án A 100% - Đáp án B sai tổ hợp (c)-(1) tức 2/3 - Đáp án c sai tổ hợp (a)-(3); (c)-(2) tức 2/4 - Đáp án D sai tổ hợp (a)-(3); (b)-(2) tức 0/2 sai www.thuvienhoclieu.com Trang 55 ... glutamic thay valin) Gây hậu làm biến đổi hồng cầu hình đĩa lõm thành hình lưỡi liềm làm xuất hàng loạt rối loạn bệnh lí thể www. thuvienhoclieu. com Trang www. thuvienhoclieu. com III QUY LUẬT DI TRUYỀN... gen NST số II ruồi giấm (Drosophila melanogaster) sau: www. thuvienhoclieu. com Trang 19 www. thuvienhoclieu. com Nếu gọi cặp alen A, a quy định kiểu hình cánh dài - xén, cặp alen B,b quy định kiểu... màu máu khó đơng di truyền liên kết hồn tồn www. thuvienhoclieu. com Trang 25 www. thuvienhoclieu. com b Gen quy định hai bệnh nằm NST X A (a) đúng, (b) đúng, (a) (b) có liên quan nhân B (a) đúng,
- Xem thêm -

Xem thêm: www thuvienhoclieu com bai tap chuong II quy luat di truyen co dap an va loi giai , www thuvienhoclieu com bai tap chuong II quy luat di truyen co dap an va loi giai , CHƯƠNG II: QUY LUẬT DI TRUYỀN, Mức phản ứng của kiểu gen, CÂU HỎI ÔN TẬP, Theo sơ đồ trên thì có bao nhiêu kiểu gen cho hoa màu vàng và bao nhiêu kiểu gen cho hoa đỏ?, O-R : 3; R-A : 13; R-G : 5; M-R : 7; G-A : 8; O-G : 8; M-G : 12; G-N : 10; O-N : 18., Dựa vào hình vẽ, hãy cho biết trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng?, Tổ hợp kết nối thông tin không đúng nhất?

Mục lục

Xem thêm