powerpoint

13 128 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 01:30

trắc nghiệm powerpoint có đáp án Câu Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau dùng để bật (nhấn mạnh) đối tượng trình chiếu: A Exit B Emphasis C Motion Paths D Entrance Câu Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau dùng để di chuyển đối tượng trình chiếu: A Motion Paths B Entrance C Exit D Emphasis Câu Trong MS Powerpoint, để chép slide tập tin trình diễn (Presentation), ta chọn slide thực : A Edit / Cut B Edit / Copy C Ấn tổ hợp phím Ctrl-V D Cả câu Câu Khi sử dụng Microsoft PowerPoint để trình diễn, muốn trở lại slide trước ta phải ấn phím: A PgUp B Enter C PgDn D Esc Câu Trong MS Powerpoint, để chèn thêm trang (slide) vào tập tin trình diễn (Presentation) ta dùng lệnh: A Insert / Slide Number B File / New C Insert / Slides from files D Insert / New Slide Câu Khi sử dụng Microsoft PowerPoint để trình diễn, muốn chấm dứt chế độ trình diễn ta phải: A Nhấn phím Enter B Nhấn phím Break C Nhấn phím Esc D Nhấn phím Space Bar Câu Trong MS Powerpoint, để slide tự động gọi slide sau giây, ta vào menu Slide Show / Silde Transition, sau kích chuột vào nút: A Slide Show B On Mouse Click C Play D Automatically after Câu Trong MS PowerPoint để định chế độ trình chiếu lặp lại nhiều lần, ta sử dụng menu Slide Show chọn: A Setup Show / Loop continuously until 'Esc' B Custom Show C Setup Show / Show without narration D Setup Show / Show without animation Câu Trong MS Powerpoint, lựa chọn sau dùng để tạo hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng : A Slide Show / Custom Animation B Slide Show / Slide Transition C Slide Show / Custom Shows D Slide Show / Action Settings Câu 10 Trong MS Powerpoint, để xố slide tập tin trình diễn (Presentation) ta thực bước sau: A Chọn Slide / Edit / Delete Slide B Chọn Slide / ấn phím Delete C Cả câu A, B D Cả câu A, B sai Câu 11 Phần mở rộng mặc định tập tin dùng Microsoft Powerpoint là: A XLS B TXT C PPT D DOC Câu 12 Trong MS Powerpoint, để chép slide tập tin trình diễn (Presentation), ta chọn slide thực : A Ấn tổ hợp phím Ctrl-V B Edit / Cut C Edit / Copy D Cả câu Câu 13 Khi làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày văn bản, hình ảnh, biểu đồ ) Slide, ta thực hiện: A Insert -> Slide Layout B Format -> Slide Layout C View -> Slide Layout D File -> Slide Layout Câu 14 Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau làm biến đối tượng trình chiếu: A Exit B Entrance C Emphasis D Motion Paths Câu 15 Trong MS Powerpoint, lựa chọn sau dùng để tạo hiệu ứng xuất slide : A Slide Show/Action Settings B Slide Show /Slide Transition C Slide Show/Custom Shows D Slide Show/Custom Animation Câu 16 Khi làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày văn bản, hình ảnh, biểu đồ ) Slide, ta thực hiện: A Insert -> Slide Layout B File -> Slide Layout C Format -> Slide Layout D View -> Slide Layout Câu 17 Chế độ view sau PowerPoint? A Normal View B Presentation View C Slide Show View D Outline View Câu 18 Chế độ view tốt để duyệt qua trình diễn? A Normal View B Slide Sorter view C Outline view D Notes view Câu 19 Cách sau cách tạo trình diễn (Presentation)? A Tạo trình diễn trắng (blank Presentation) B Dùng design template C Dùng chức Scan-In Slides D Dùng chức AutoContent Wizard Câu 20 Bấm chuột phải đối tượng PowerPoint có nghĩa : 10 A Xoá đối tượng 11 B Mở menu tắt liệt kê lệnh thực 12 C Chọn đối tượng 13 D Khơng làm 14 Câu 21 Kỹ thuật sau để di chuyển xung quanh trình diễn? 15 A Nhấn + để di chuyển slide 16 B Nhấn để di chuyển đến slide 17 C Chọn Edit → Move từ menu định slide bạn muốn tới 18 D Dùng cuộn đứng để di chuyển lên xuống Câu 21 Làm cách để chèn đoạn phim vào slide PowerPoint ? A Chọn Insert → Movies Sounds → Movie from Clip Organizer từ menu B Chọn Insert → Picture → From file C Chọn Insert → Movies Sounds → Movie from file D Chọn Insert → Picture → From Scanner or Camera Câu 22 Cách sau không thực việc đưa siêu liên kết vào tài liệu? A Nếu đích liên kết trang Web Internet, cần gõ địa trang web đó,Word tự động nhận định dạng siêu liên kết B Chọn Tools −> Hyperlink từ menu C Chọn nút Insert Hyperlink công cụ D Chọn văn muốn tạo liên kết, nhấp phải chuột chọn Hyperlink từ menu Câu 23 Khi làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày văn bản, hình ảnh, biểu đồ ) Slide, ta thực hiện: A Format - Slide Layout B View - Slide Layout C Insert - Slide Layout D File - Slide Layout Câu 24 Khi làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu soạn thảo, ta thực hiện: A File - View Show B Window - View Show C Slide Show - View Show D Tools - View Show Khi làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế Slide, ta thực hiện: A Format - Slide Design B Tools - Slide Design C Insert - Slide Design D Slide Show - Slide Design Câu 25 Khi làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ Slide, ta thực hiện: A File - Delete Slide B Edit - Delete Slide C Tools - Delete Slide D Slide Show - Delete Slide Câu 26 Để trình diễn Slide PowerPoint, ta bấm: A Phím F5 B Phím F3 C Phím F1 D Phím F10 Câu 27 Khi làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh, , ta thực hiện: A Insert - Custom Animation, chọn Add Effect B Format - Custom Animation, chọn Add Effect C View - Custom Animation, chọn Add Effect D Slide Show - Custom Animation, chọn Add Effect Câu 28 Khi làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn, ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng thực hiện: A Slide Show - Custom Animation, chọn Remove B Slide Show - Custom Animation, chọn Delete C Cả câu D Cả câu sai Câu 29 Dạng sau dùng để xem Slide nhất: A Normal view B Slide show C Outline view D Slide view Câu 30 Bạn đổi màu Slide theo cách tốt sau đây: A Chọn Format/Background B Nhấp vào nút Fill color Drawing C Chọn Format/Slide design D Chọn Format/Objects Câu 31 Bấm chuột phải đối tượng PowerPoint có nghĩa là? A Xố đối tượng B Mở menu tắt liệt kê lệnh thực C Chọn đối tượng D Khơng làm Câu 32 Cách sau cách tạo trình diễn (Presentation)? A Tạo trình diễn trắng B Dùng template C Dùng chức Scan-In Slides D Dùng chức AutoContent Wizard Câu 33 Chế độ View sau PowerPoint? A Normal View B Slide Sorter C Slide Show D Current View Câu 34 Khi khởi động chương trình, PowerPoint tự động tạo ra? A Một trình diễn trắng B Một Template C Một Auto Slide Wizard D Một Slide mở trước Câu 35 Khi mở hộp thoại Print (bằng cách chọn File > Print từ menu), ta có thể? A Chọn in nhiều Slide chọn B Chọn in tất Slide C Chọn in Slide (Current slide) D Tất phương án Câu 36 Chế độ view tốt để duyệt qua trình diễn? A Normal View B Slide Sorter view C Outline view D Slide Show View Câu 37 Phím xố văn trước trỏ? A Page Up B Page Down C Delete D Backspace Câu 38 Cách sau để Cut văn bản? A Chọn văn nhấn Alt + X B Chọn văn bấm nút Cut công cụ C Chọn văn nhấn phím Delete D Chọn văn chọn Edit > Cut từ menu Câu 39 Chúng ta thay đổi độ sáng, độ tương phản, cắt xén (crop) hình ảnh cách? A Dùng nút công cụ Drawing B Dùng nút công cụ Picture C Dùng nút công cụ WordArt D Dùng nút công cụ Web Câu 40 Mặc dù bạn định dạng văn với màu sắc để tạo cho slide hình thức chuyên nghiệp hơn, ta có thể? A Sử dụng sơ đồ màu (color scheme) với màu chuẩn B Sử dụng cấu trúc tự tạo lập màu C Sử dụng công cụ Fill Effects để tạo màu theo kiểu Gradient D Các phương án sai Câu 41 Làm cách để thêm văn hình ảnh xuất tất slide? A Mở Slide Master cách chọn View > Master > Slide Master thêm văn hình ảnh B Khơng có cách Bạn phải tự thêm văn hình ảnh slide C Bấm nút Add to All Slides công cụ chuẩn để thêm văn hình ảnh D Dùng chức Format All Slides Wizard để thêm văn vào hình ảnh Câu 42 Để trình diễn Slide PowerPoint, ta bấm: A Phím F5 B Phím F3 C Phím F1 D Phím F10 Câu 43 Khi làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh, , ta thực hiện: A Insert - Custom Animation, chọn Add Effect B Format - Custom Animation, chọn Add Effect C View - Custom Animation, chọn Add Effect D Slide Show - Custom Animation, chọn Add Effect Câu 44 Khi làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn, ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng thực hiện: A Slide Show - Custom Animation, chọn Remove B Slide Show - Custom Animation, chọn Delete C Cả câu D Cả câu sai Câu 45 Dạng sau dùng để xem Slide nhất: A Normal view B Slide show C Outline view D Slide view Câu 46 Bạn đổi màu Slide theo cách tốt sau đây: A Chọn Format/Background B Nhấp vào nút Fill color Drawing C Chọn Format/Slide design D Chọn Format/Objects Câu 47 Chế độ View sau PowerPoint? A Normal View B Slide Sorter C Slide Show D Current View Câu 48 Khi khởi động chương trình, PowerPoint tự động tạo ra? A Một trình diễn trắng B Một Template C Một Auto Slide Wizard D Một Slide mở trước Câu 49 Khi mở hộp thoại Print (bằng cách chọn File > Print từ menu), ta có thể? A Chọn in nhiều Slide chọn B Chọn in tất Slide C Chọn in Slide (Current slide) D Tất phương án Câu 50.Các hiệu ứng tô màu (Fill Effects) dùng cho slide? A Gradient B Picture C Texture D Tất phương án Câu 50 Chúng ta thay đổi độ sáng, độ tương phản, cắt xén (crop) hình ảnh cách? A Dùng nút công cụ Drawing B Dùng nút công cụ Picture C Dùng nút công cụ WordArt D Dùng nút công cụ Web Câu 51 Block Arrows, Stars and Banners, Callouts ví dụ của? A Các kiểu trò chơi xây dựng trẻ em B Các chủ đề Clip art sưu tập Microsoft Clip Gallery C Các chủ đề AutoShape D Một thuật ngữ kỹ thuật chưa xác định Câu 52 Giả sử ta cần đưa vào tài liệu nhiều hình ảnh minh họa Khi tiếp tục hiệu chỉnh dàn trang, hình khó giữ vị trí tương đối ban đầu Giải pháp sau giúp ta xử lý tình trên? A Xóa hình chèn hình lại định dạng trang bị thay đổi B Chọn tất hình, bấm chuột phải chọn lệnh Group C Chọn Edit > Select pictures từ menu di chuyển làm việc với nhiều hình D Không phải cách Câu 53 Một số AutoShapes có hình thoi màu vàng Hình thoi có tác dụng sao? A Đó nút kích cỡ, dùng để thay đổi kích thước đối tượng AutoShapes B Đó nút di chuyển, dùng để kéo đối tượng AutoShape tới vị trí khác C Đó nút điều chỉnh, dùng để thay đổi hình dạng đối tượng AutoShapes D Tất tác dụng Câu 54 Câu sau không đúng? A Bạn tạo slide cách bấm nút Insert Slide Standard B Thanh công cụ Tables Borders dùng để làm việc với tables C Font chữ table cố định định dạng D PowerPoint 2003 khơng cần Microsoft Word để tạo làm việc với table Câu 55 Trong chế độ view ta làm việc tốt với chuyển cảnh (slide transitions)? A Normal View B Slide Show view C Slide Sorter view D Notes view Câu 56 Câu sau mơ tả xác chức hoạt cảnh PowerPoint presentations? A Bạn tạo chuyển động chương trình Office Assistant hỗ trợ thực B Bạn thêm nhân vật hoạt hình vào slide để giúp vui người C Bạn tạo chuyển động cho văn đối tượng cho chúng xuất slide nhiều cách định sẵn (special effects) D Bạn tạo chuyển động cho slide show để tự chạy ... Cả câu A, B sai Câu 11 Phần mở rộng mặc định tập tin dùng Microsoft Powerpoint là: A XLS B TXT C PPT D DOC Câu 12 Trong MS Powerpoint, để chép slide tập tin trình diễn (Presentation), ta chọn... File -> Slide Layout Câu 14 Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau làm biến đối tượng trình chiếu: A Exit B Entrance C Emphasis D Motion Paths Câu 15 Trong MS Powerpoint, lựa chọn sau dùng để tạo... làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ Slide, ta thực hiện: A File - Delete Slide B Edit - Delete Slide C Tools - Delete Slide D Slide Show - Delete Slide Câu 26 Để trình diễn Slide PowerPoint,
- Xem thêm -

Xem thêm: powerpoint, powerpoint