word

14 69 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 01:28

bài tập trắc nghiệm word Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC CĂN BẢN PHẦN WORD Trang Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word Để chỉnh dòng (Alignment) chỉnh lề (Indentation) cho văn thực trực tiếp trên: a)Thanh Formatting b) Thước c) Hộp thoại Paragraph d) Tất đáp án Trong Ms Word, chọn câu trả lời Sai câu sau a) Để bật/tắt công cụ vào menu View\Toolbar b) Có thể thêm xóa bỏ nút cơng cụ cơng cụ có sẵn c) Có thể thay đổi hình ảnh (biểu tượng) nút cơng cụ có sẵn d) Đơn vị đo thước (ruler) Meter(m) Centimeter (cm) Trong Ms Word, chọn câu trả lời Đúng câu sau a) Để bật/tắt cơng cụ vào menu Insert\Toolbar b) Đơn vị đo thước Inch(“) Centimeter (cm) c) Có thể thay đổi tên (biểu tượng) nút cơng cụ có sẵn d) Độ phóng to tối đa hình Word 400% Để mở hộp hội thoại định dạng Tab (định điểm dừng) thực a) Thanh Format\Tab b) Thanh Format\Paragragh\Tab c) Cả hai đáp án a, b d) Cả hai đáp án a, b sai Để tạo chữ đứng text box ta thực a) Chọn nội dung chữ cần thay đổi, vào meu Format\Change Direction c) Chọn nội dung chữ cần thay đổi, vào menu Fornat\Change Text Direction b) Chọn nội dung chữ cần thay đổi, vào công cụ Change Text Direction d) Chọn nội dung chữ cần thay đổi, vào công cụ Text Direction Trong Microsoft Word, để di chuyển dấu nháy nhanh đến trang nhập từ bàn phím dùng phím đây? a) Ctrl + F5 b) Shift + F5 c) Alt + F5 d) F5 Trong Microsoft Word, mở chức Help ta dùng phím hay lệnh sau đây? a) F1 b) F2 c) F11 d) F12 Trong Microsoft Word, để chuyển đổi qua lại hai chế độ viết chèn viết đè (OVR) ta sử dụng thao tác sau đây? a) Double Click vào ký hiệu OVR trạng thái b) nhấn phím Insert bàn phím c) Cả hai đáp án a, b d) Cả hai đáp án a, b sai Trang Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word Trong Microsoft Word, để tạo bảng biểu ta thực hiện? a) Lệnh Insert\Table b) Lệnh Table\Insert\Table c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + T d) Cả câu a, b, c 10 Trong Microsoft Word, chức Split Cells menu Table có tác dụng: a) Hợp nhiều ô thành b) Tách ô thành nhiều ô c) Tách table thành nhiều table d) Hợp nhiều table thành 11 Khi soạn thảo văn tiếng Việt Microsoft Word, xuất gạch màu đỏ chữ, nguyên nhân là: a) Ta gõ sai kiểu gõ Tiếng Việt b) Máy ta sử dụng có trục trặc phần cứng c) Monitor ta sử dụng có độ phân giải d) Cả ba câu (a), (b),(c) sai 12 Trong Microsoft Word, để thay đổi kích thước trang giấy, ta chọn lệnh menu: a) File b) Insert c) Tools d) Format 13 Khi sử dụng Microsoft Word, nhấn tổ hợp phím Ctrl + N có tác dụng a) Toàn văn soạn thảo ta khơng lưu (Save) trước b) Mở văn để bắt đầu soạn thảo c) Sang trang văn soạn thảo d) Sang đoạn văn soạn thảo 14 Khi gõ văn Microsoft Word, lần ta nhấn tổ hợp phim Shift + Enter a) Sang trang (page) b) Sang đoạn (paragrahp) c) Cả hai câu (a), (b) d) Cả hai câu (a), (b) sai 15 Trong Mirosoft Word, click vào biểu tượng công cụ ta muốn: a) Mở tập tin để bắt đầu soạn thảo b) Xem lại nội dung tập tin soạn thảo c) Cả hai câu (a), (b) d) Cả hai câu (a), (b) sai 16 Trong Microsoft Word, muốn xem tài liệu giống in giấy ta dùng lệnh: a) View\Outline b) File\Print Preview c) Cả hai câu (a), (b) d) Cả hai câu (a), (b) sai Trang Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word 17 Khi ta chọn font làm font mặc định cho Word: a) Cần phải khởi động lại Word để font vừa chọn có hiệu lực b) Microsoft Word áp dụng font vừa chọn cho toàn tập tin hành c) Tất tập tin Word đĩa bị đổi sang font d) Cả ba câu (a), (b), (c) sai 18 Khi gõ văn Microsoft Word, mổi lần ta nhấn tổ hợp Ctrl + S : a) Lưu tất tập tin mở vào đĩa b) Lưu tập tin làm việc vào đĩa c) Lưu tất tập tin mở vào nhớ RAM d) Lưu tập tin làm việc vào nhớ RAM 19 Trong Mirosoft Word, click vào biểu tượng máy in công cụ ta muốn : a) Chỉ in trang hành b) In tất tập tin mở Mirosoft Word c) Cả hai câu (a), (b) d) Cả hai câu (a), (b) sai 20 Khi dùng phần mềm Microsoft Word 2003 để mở tập tin tiếng Việt (đã soạn thảo phần mềm máy tính khác), ta khơng thấy tiếng Việt nguyên nhân là: a) Máy ta sử dụng khơng có Font cần thiết b) Hai máy tính nói dùng phần mềm gõ tiếng việt khác c) Cả hai câu (a), (b) d) Cả hai câu (a), (b) sai 21 Trong Word, click phải chuột vùng soạn thảo có nghĩa là: a) Xóa đối tượng b) Mở menu tắt chứa lệnh tác dụng lên đối tượng c) Chọn đối tượng d) Không thực thao tác 22 Trong Word, để đặt mật bảo vệ cho tập tin, ta thực thao tác menu a) File b) Tools c) Insert d) Câu a b 23 Trong Word, muốn xếp liệu Bảng, ta dùng lệnh: a) Data\Sort b) Table\Sort c) Format\Cell d) Các câu a b 24 Trong Word, phím sau dùng để viết số (ví dụ: X2) a) Atl +Shift + = b) Ctrl + = c) Ctrl +Shift + = d) Ctrl + Atl + = 25 Trong Word, muốn tạo nét đậm cho Text Box: Trang Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word a) Click vào biểu tượng Font Color b) Click vào biểu tượng Outside Border c) Vào menu Format\Font d) Click vào biểu tượng Line Style 26 Trong Word, chia cột cho văn bản, muốn di chuyển trỏ sang cột ta sử dụng phím hay tổ hợp phím sau đây: a) Enter b) Shift + Enter c) Ctrl + Enter d) Ctrl + Shift + Enter 27 Trong Word, Khi nhấn Ctrl + Enter là: a) Di chuỵển trỏ xuống dòng b) Di chuyển trỏ sang trang c) Di chuyển trỏ sang tập tin văn d) Khơng có thao tác 28 Trong Word, sau lỡ xóa nhầm đoạn văn thao tác làm nội dung văn bản, ta phục hồi lại văn trước cách: a) Dùng lệnh Edit Undo b) Nhấn phím Ctrl + Z c) Câu a, b, d) Không thể thực thao tác 29 Trong Word, muốn tô cho Bảng, ta dùng lệnh hay thao tác gì? a) Vào menu Format\Boder and Shading b) Click vào biểu tượng Fill Color c) Click vào biểu tượng Font Color d) Click vào biểu tượng Shadow 30 Trong Word, muốn tạo Text Box hình? a) Vào menu Format\Font b) Click vào biểu tượng Rectangle Draw c) Click vào biểu tượng Text Box Draw d) Vào menu Insert\Picture\Text Box 31 Trong Word, muốn vẽ đoạn thẳng có dấu mũi tên: a) Vào menu Format\Font b) Click vào biểu tượng Line c) Click vào biểu tượng Arrow vẽ Draw d) Click vào biểu tượng Arrow Style 32 Trong Word, đóng tập tin, ta dùng lệnh hay tổ hợp phím sau đây? a) File\Close b) File\Exit c) Alt + F4 d) Câu a, b, c 33 Trong Word, để xoá cột dồn cột bảng ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì? a) Chọn khối cột dùng lệnh edit\Cut b) Chọn khối cột nhấn Delete Trang Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word c) Cả hai câu a, b d) Cả hai câu a, b sai 34 Trong Word, muốn trộn ô bảng, sau quét khối ô bảng, ta dùng lệnh gì? a) Table\AutoFormat b) Table\ Split Cells c) Table\Merge Cells d) Cả hai câu b, c 35 Trong Word, muốn chia ô bảng thành nhiều cột, sau qt ta dùng lệnh gì? a) Table AutoFormat b) Table Split Cells c) Table Merge Cells d) Các câu B C 36 Trong Word, muốn kẻ đường thẳng cho thật thẳng phải nhấn giữ phím trước kéo chuột? a) SHIFT b) CTRL c) ALT d) TAB 37 Trong Word, muốn di chuyển trỏ từ ô trái bảng qua ô phải ta thực sao? a) Nhấn phím  b) Nhấn phím TAB c) Nhấn phím ALT d) Câu A B 38 Trong Word, để tô màu cho ô chọn bảng ta thực a) Click vao công cụ Fill Color b) Vào menu Format\Boder and Shadding … c) vào menu Table\Shadding Color d) Câu A B 39 Trong Word, để tô màu cho ô chọn bảng ta thực a) Click vao công cụ Shadding Color công cụ Table and Boder b) Vào menu Format\Boder and Shadding … c) Câu A B sai d) Câu A B 40 Trong Word, muốn kẻ đường thẳng, chỉnh Text Box, chỉnh hình, cắt xén hình có độ xác nhỏ phải nhấn giữ phím trước thực hiện? a) SHIFT b) CTRL c) ALT d) TAB 41 Trong Word, muốn di chuyển trỏ từ ô phải bảng qua ô trái ta thực sao? a) Nhấn phím  b) Nhấn phím TAB c) Nhấn tổ hợp phím SHIFT + TAB d) Câu A C Trang Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word 42 Trong Word, muốn định dạng dòng chữ cho bảng từ hàng ngang thành hàng dọc, ta vào: a) Format\Font b) Table\Merge cells c) Click phải ô chọn Change Text Direction d) Cả câu a, b, c sai 43 Trong Word, muốn tô màu cho chữ, ta dùng thao tác hay tổ hợp phím sau đây? a) Dùng lệnh Format/Font b) Click vào biểu tượng Font Color c) Cả hai câu a, b d) Cả hai câu a, b sai 44 Trong Word, muốn in toàn tập tin ta thực hiện: a) Click vào hình máy in cơng cụ b) Vào menu File\Print c) Cả hai câu a, b d) Cả hai câu a, b sai 45 Trong Word, sửa lại văn có, muốn lưu lại với tên (tên cũ còn), ta thực hiện: a) Click vào biểu tượng Save công cụ b) Vào menu File\Save as c) Vào menu File\Save d) Cả hai câu a, b 46 Trong Word, muốn tìm kiếm ký tự (hoặc nhiều ký tự) tập tin, sau thay ký tự (hoặc nhiều ký tự) khác, thực hiện: a) Vào menu File\Page Setup b) Vào menu Edit\Repleace c) Vào menu Edit\Find d) Cả hai câu b, c 47 Trong Word, muốn cho không cho xuất công cụ menu, ta thực hiện: a) Vào menu File\ToolBars b) Vào menu View\ToolBars c) Vào menu Edit\ToolBars d) Vào menu Format\ToolBars 48 Trong Word, muốn tạo Header Footer ta thực hiện: a) Vào menu File\Header and Footer b) Vào menu View\Header and Footer c) Vào menu Edit\Header and Footer d) Vào menu Format\Header and Footer 49 Trong Word, muốn chèn hình ảnh vào văn ta thực hiện: a) Vào menu File\Picture b) Vào menu View\Picture c) Vào menu Insert\Picture d) Vào menu Edit\Picture Trang Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word 50 Trong Word, muốn chia cột cho văn ta thực hiện: a) Vào menu Format\Columns b) Vào menu Insert\Columns c) Click vào biểu tượng Columns công cụ d) Cả hai câu a, c 51 Trong Word, để chép đối tượng đoạn văn từ vị trí sang vị trí khác cách kéo thả chuột, cần phải nhấn giữ phím sau đây: a) Shift b) Alt c) Ctrl d) Ctrl + Alt 52 Trong Word, để chèn số trang cho văn ta thực hiện: a) Vào menu Insert\Page Number b) Vào menu View\Header and footer c) Vào menu Format\Paragraph d) Câu a, b 53 Trong Word, để chèn số trang cho văn ta thực hiện: a) Vào menu Insert\Page Number b) Vào menu View\Header and footer c) Vào menu Format\Paragraph d) Câu a, b 54 Trong Word, để thay đổ cỡ chữ nhóm ký tự đuợc chọn, ta thực lệnh Format\Font chọn tiếp cỡ chữ ô sau đây: a) Font b) Size c) Small caps d) Font Style 55 Trong Word, phát biểu sau sai: a) Các tập tin Word sau lưu có ngầm định doc b) Mỗi lần lưu văn lệnh File\Save, ta phải cung cấp tên tập tin văn c) Tổ hợp phím Ctrl + S dùng để lưu văn d) Có nhiều cách để mở tập tin 56 Trong Word, để xóa đọan văn chọn ta thực thao tác, ngoại trừ: a) Nhấn phím Delete b) Vào menu Edit\cut c) Nhấn Alt + Enter d) Click vào công cụ Cut công cụ 57 Trong Word, để chèn nội dung có nhớ đệm vào văn bản, ta a) chọn lệnh Insert\Clipboard b) chọn lệnh Edit\Paste c) nhấn Ctrl + V d) Cả hai câu b, c 58 Trong Word, để xóa phần văn chọn ghi vào nhớ đệm ta a) nhấn tổ hợp phím Ctrl + X Trang Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word b) chọn lệnh Edit\Cut c) nhấn phải chuột chọn Cut d) Cả ba câu a, b, c 59 Trong Word, cách sau sử dụng để di chuyển đoạn văn sau chọn a) Chọn lệnh Cut menu File, di chuyển trỏ đến vị trí chọn Paste menu Edit b) Chọn lệnh Copy menu Edit, di chuyển trỏ đến vị trí chọn Paste menu Edit c) Nhấn phải chuột chọn Cut di chuyển trỏ đến vị trí nhấn Ctrl + V d) Cả ba câu a, b, c 60 Trong Word, để hai bên cho đoạn văn bản, sau đưa trỏ đến đoạn văn cần định dạng, ta thực hiện: a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J c) Vào menu Format\Justify d) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E 61 Trong Word, để hai bên cho đoạn văn bản, sau đưa trỏ đến đoạn văn cần định dạng, ta thực hiện: a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J c) Vào menu Format\Justify d) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E 62 Trong Word, để đánh số thứ tự đoạn văn bản, ta chọn đoạn văn thực hiện: a) Chọn lệnh Edit\Bullets and Numbering… b) Chọn lệnh Insert\Bullets and Numbering… c) Chọn lệnh Format\Bullets and Numbering… d) Chọn lệnh Tool\Bullets and Numbering… 63 Việc việc không thực ta đánh số trang vào Word lệnh Insert\Page Number… a) Đặt số thứ tự vào đầu hay cuối trang b) Đặt số thứ tự bên trái hay bên phải trang c) Đặt số thứ tự trang vị trí khác trang chẳn trang lẻ d) Đánh số trang chữ (một, hai, ba,…) 64 Trong Word, cách thực sau sai ta thực in văn a) Chọn lệnh File\Print … b) Chọn lệnh File\Page Setup … c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P … d) Click vào biểu tượng máy in công cụ 65 Trong Word, phương án sau sai lệnh Format\Borders and shading… a) Dùng tạo đường viền tô màu cho đoạn văn b) Định dạng đoạn văn c) Tạo đường viền tô màu cho ký tự d) Tạo đường viền tô màu cho bảng Trang Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word 66 Trong Word, chức nút lệnh công cụ a) Định cỡ chữ b) Định khoảng cách đoạn văn c) Thu nhỏ văn d) Thay đổi tỉ lệ hiển thị văn 67 Trong Word, để đổi khổ trang giấy từ giấy đứng, sang khổ giấy ngang, ta thực a) Vào Menu Edit\Page setup… b) Vào Menu File\Page setup… c) Vào Menu Format\Page setup… d) Vào Menu File\Print… 68 Trong Word, trang hình tran in giấy ln có kích thước a) Đúng b) Sai 69 Trong Word, Để đánh số thứ tự Table, sau chọn khối ô vào menu Format\Border and Shadding a) Đúng b) Sai 70 Trong Word, Để đổi chữ hoa thành chữ thường sử dụng tổ hợp phím Crtl +Shift + F3 a) Đúng b) Sai 71 Trong Word, Để thay đổi hướng đọan văn chọn đoạn văn ta vào menu Format\Text Direction a) Đúng b) Sai 72 Trong Word, Lệnh Ctrl + ] dùng để tăng kích cở chữ a) Đúng b) Sai 73 Trong Word, Lệnh File\Page Setup dùng để xem tập tin trước in a) Đúng b) Sai 74 Trong Word, Lệnh Ctrl + P dùng để di chuyển nhanh đến trang a) Đúng b) Sai 75 Trong Word, Menu Insert\Picture dùng để chèn hình ảnh a) Đúng b) Sai 76 Trong Word, Để ẩn xuất thước ngang ta vào menu Edit\Ruler a) Đúng b) Sai 77 Trong Word, Để chia cột văn vào menu Format a) Đúng b) Sai 78 Trong Word, Để định dạng font mặc định cho toàn văn vào menu Format \ Font a) Đúng Trang 10 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word b) Sai 79 Trong Word, Thao tác Draw \ UnGroup dùng để nhóm đối tượng chọn a) Đúng b) Sai 80 Trong Word, Để thiết lập Tab vào menu Format \ Tab a) Đúng b) Sai 81 Trong Word, Lệnh Ctrl + C dùng để chép nội dung văn a) Đúng b) Sai 82 Trong Word, Lệnh Ctrl + Z dùng để phục hồi thao tác trước a) Đúng b) Sai 83 Trong Word, Chức DropCap dùng để chia cột a) Đúng b) Sai 84 Trong Word, Tạo WordArt vào menu Format a) Đúng b) Sai 85 Trong Word, Tổ hợp phím Ctrl + N dùng để mở tập tin có máy tính a) Đúng b) Sai 86 Trong Word, Để tạo số trang vào menu View a) Đúng b) Sai 87 Trong Word, ta ẩn đoạn văn quét chọn a) Đúng b) Sai 88 Trong Word, ta chèn nội dung Header khác văn a) Đúng b) Sai 89 Trong Word, ta chọn font mặc định cho toàn văn a) Đúng b) Sai 90 Trong Word, để hiệu chỉnh đơn vị chia thước (inches -> centimeters ) ta vào menu Edit a) Đúng b) Sai 91 Trong Word, để tắt chế độ viết đè (Overtype), ta nhấn phím Insert bàn phím a) Đúng b) Sai 92 Trong Word, để mở hộp thoại định dạng cột (Columns) vào menu Insert a) Đúng b) Sai Trang 11 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word 93 Trong Word, thay đổi vị trí menu a) Đúng b) Sai 94 Trong Word, để thiết lập Font chữ ta phải sử dụng Standard a) Đúng b) Sai 95 Trong Word, chức Formular nằm menu Table a) Đúng b) Sai 96 Trong Word, Nút Default hộp thoại Font dùng thiết lập Font chữ mặc định cho văn a) Đúng b) Sai 97 Trong Word, để mở tập tin mới, ta chọn New từ menu File a) Đúng b) Sai 98 Trong Word, để định dạng đoạn văn (như chỉnh khoảng cách đoạn 1.5 lines ) vào menu Format\Paragrap a) Đúng b) Sai 99 Trong Word, sau vẽ Autoshape ta gõ văn trực tiếp vào bên Autoshape mà không cần phải chọn lệnh khác a) Đúng b) Sai 100 Trong Word, bạn thay đổi màu BackGround văn a) Đúng b) Sai 101 Trong Word, để tạo hộp thoại Text Box vào menu Format a) Đúng b) Sai 102 Trong Word, để hiển thị thước (ruler) vào menu Insert a) Đúng b) Sai 103 Trong Word, chức Word Count nằm menu Tool a) Đúng b) Sai 104 Trong Word, Chức Bold dùng để in đậm văn chọn a) Đúng b) Sai 105 Trong Word, Chức Underline dùng để in nghiêng văn chọn a) Đúng b) Sai 106 Trong Word, Chức Full Screen từ menu View dùng để phóng to văn đầy hình Trang 12 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word a) Đúng b) Sai 107 Trong Word, để tô màu cho ô chọn bảng ta Click vao công cụ Shadding Color công cụ Table and Boder a) Đúng b) Sai 108 Trong Word, để tô màu cho ô chọn bảng ta Click vào công cụ Fill Color a) Đúng b) Sai 109 Trong Word, để tô màu cho ô chọn bảng ta Click vào menu format\Boder and shadding… a) Đúng b) Sai 110 Trong Word, để lưu lại nội dung văn việc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S, ta nhấn phím 111 Trong Word, để di chuyển trỏ đến trang văn ta sử dụng tổ hợp phím 112 Trong Word, để gạch chân đơn cho ký tự nhiều ký tự chọn khối văn ta sử dụng tổ hợp phím 113 Trong Word, để chép (copy) ký tự nhiều ký tự chọn khối văn bản, việc nhấn phím Ctrl + C ta sử dụng tổ hợp phím Ctrl + 114 Trong Word, để di chuyển trỏ đầu văn ta sử dụng tổ hợp phím 115 Trong Word, để di chuyển trỏ cuối văn ta sử dụng tổ hợp phím 116 Trong Word, để chuyển đổi qua lại chữ in hoa chữ thường ta sử dụng tổ hợp phím 117 Trong Word, để sử dụng chức chép định dạng, ngồi việc sử dụng cơng cụ Format Painter, ta sử dụng tổ hợp phím .để thay 118 Trong Word, để xóa ký tự đứng trước trỏ ta dùng phím 119 soạn thảo Ms Word, văn hành ta co thể a) Sử dụng nhiều loại Font khác bảng mã b) Sử dụng không loại font Trang 13 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word c) Cả hai câu a, b d) Cả hai câu a, b sai 120 Trong MS Powerpoint, muốn chấm dứt chế độ “slide show”, ta nhấn phím a) Enter b) ESC c) Delete d) End 121 Trong MS Word, nội dung đoạn văn sau bị xóa (bằng phím Delete) a) Chứa nhớ tạm (Clipboard) b) Chứa nhớ Ram c) Khơng lưu đâu máy tính d) Chứa Recycle bin Trang 14 ... Word 17 Khi ta chọn font làm font mặc định cho Word: a) Cần phải khởi động lại Word để font vừa chọn có hiệu lực b) Microsoft Word áp dụng font vừa chọn cho toàn tập tin hành c) Tất tập tin Word. .. B - Phần Word b) Sai 79 Trong Word, Thao tác Draw UnGroup dùng để nhóm đối tượng chọn a) Đúng b) Sai 80 Trong Word, Để thiết lập Tab vào menu Format Tab a) Đúng b) Sai 81 Trong Word, Lệnh... a) Đúng b) Sai 82 Trong Word, Lệnh Ctrl + Z dùng để phục hồi thao tác trước a) Đúng b) Sai 83 Trong Word, Chức DropCap dùng để chia cột a) Đúng b) Sai 84 Trong Word, Tạo WordArt vào menu Format
- Xem thêm -

Xem thêm: word, word