ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP CẦU ĐÚC HẪNG

316 92 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 23:07

THIếT Kế sơ nghiệp đồ án tốt Trờng Đại học giao thông vận tải hà Nội Khoa công trình môn cầu hầm ********** Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu dầm liên tục đúc hẫng cân Giáo viên hớng dẫn: Nguyễn Văn Vĩnh Giáo viên đọc duyệt: Nguyễn Đức Dũng Sinh viên thực hiện: Trịnh Văn Bằng Lớp: Cầu_Đờng Sắt K45 Trờng: ĐH Giao thông vận tải Hà nội : tháng 2009 Trịnh văn k45 cầu_Đờng sắt THIếT Kế sơ nghiệp đồ án tốt Lời nói đầu **************** -Bớc vào thới kỳ đổi đất nớc ta trình xây dựng sở vật chất hạ tầng kỹ thuật Giao thông vận tải ngành đ ợc quan tâm đầu t xây dựng nhiều huyết mạch kinh tế đất nớc, tảng tạo điều kiện cho ngành khác phát triển Thực tế cho thấy lĩnh vực cần kỹ s có trình độ chuyên môn vững để nắm bắt cập nhật đợc công nghệ tiên tiến đại giới xây dựng nên công trình giao thông mới, đại, có chất lợng tính thẩm mỹ cao góp phần vào công xây dựng đất nớc thời đại mở cửa -Sau thời gian học tập trờng ĐHGTVT nỗ lực thân với bảo dạy dỗ tận tình tầy cô trờng ĐHGTVT nói chung thầy cô Bộ môn Cầu Hầm Khoa Công trình nói riêng, em ®· tÝch lòy ®ỵc nhiỊu kiÕn thøc bỉ Ých trang bị cho công việc kỹ s tơng lai -Đồ án tốt nghiệp kết cố gắng suốt năm học tập tìm hiểu kiến thức trờng, đánh giá tổng kết công tác học tập suốt thời gian qua sinh viên Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp em đợc giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo Bộ môn Cầu Hầm Khoa Công trình để hoàn thành đồ án tốt nghiệp theo tiến độ -Do thời gian làm đồ án trình độ lý thuyết nh kinh nghiệm thực tế có hạn nên tập Đồ án chắn không tránh khỏi thiếu sót Em xin kính mong thầy, cô Bộ môn bảo để em hoàn thiện Đồ án nh kiến thức chuyên môn -Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 11 tháng năm 2009 TRịNH VĂN BằNG Trịnh văn k45 cầu_Đờng sắt THIếT Kế sơ nghiệp đồ án tốt NHận xét giáo viên hớng dẫn Trịnh văn k45 cầu_Đờng sắt THIếT Kế sơ nghiệp đồ ¸n tèt ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Trịnh văn k45 cầu_Đờng sắt THIếT Kế sơ nghiệp đồ án tốt NHận xét giáo viên ®äc duyÖt Trịnh văn k45 cầu_Đờng sắt THIếT Kế sơ nghiệp ®å ¸n tèt Trịnh văn k45 cầu_Đờng sắt THIếT Kế sơ nghiệp đồ án tốt Giới thiệu CHUNG Tiªu chuÈn kü thuËt - Tiªu chuÈn 22TCN272 - 05 Bộ Giao thông vận tải - Tải trọng thiết kế : HL93 , t¶i träng ngêi KN/m2 Quy mô công trinh -Công trình cầu vĩnh cửu có tuổi thọ > 100 năm Cấp thông thuyền : Sông th«ng thun cÊp II -Khỉ tÜnh kh«ng : H=9m - ChiỊu réng khỉ th«ng thun : B = 60m Khổ cầu thiết kế -Mặt cắt ngang cầu đợc thiết kế cho xe chạy với vận tốc V=60Km/h -Khỉ cÇu : 7.0 + 2x1.0 + 2x0.5 = 10(m) Đặc điểm địa chất, thuỷ văn Điều kiện thuỷ văn thay đổi: -MNCN : 3.5 m -MNTT : 0.80 m -MNTN : -1.90 m Đặc điểm địa chất: - Lớp : Sét dẻo chảy - Lớp : Sét pha cát dẻo mềm - Lớp : Cát hạt vừa - Lớp : Cát hạt sạn Trịnh văn k45 cầu_Đờng sắt THIếT Kế sơ nghiệp đồ án tốt Mục lục Trang Phần 1: ThiÕt kÕ s¬ bé Chơng 1: Phơng án sơ CÇu BTCT DƯL đúc hẫng cân Chơng 2: Phơng án s¬ bé 41 Cầu dây văng Chơng 3: Phơng án sơ 65 Chơng 4: So sánh lựa chọn phơng ¸n 95 phÇn II: thiÕt kÕ kỹ thuật 99 Chơng 5: tổng quan phơng án kü thuËt 99 Ch¬ng 6: TÝnh toán dầm chủ 101 Chơng 7: tính toán mặt cầu 177 Ch¬ng 8: ThiÕt kÕ mè cầu 188 Chơng 9: thiÕt kÕ trô 237 Chơng 10: thiết kế thi công 265 Trịnh văn k45 cầu_Đờng sắt THIếT Kế sơ nghiệp đồ án tốt Phần I Thiết kế sơ Trịnh văn k45 cầu_Đờng sắt THIếT Kế sơ nghiệp đồ án tốt Chơng 1: phơng án sơ Cầu btct dl đúc hẫng cân 1.1 Khái quát -Mục đích thiết kế sơ đa phơng án kết cấu nh giải pháp thi công sở mặt cắt sông đợc khảo sát Công việc đòi hỏi ngời kỹ s phải tìm hiểu, phân tích đánh giá đợc đặc điểm khu vực xây dựng cầu để từ đề số giải pháp phù hợp Việc định phơng án kỹ thuật phải vào thiết kế sơ để lựa chọn phơng án tối u -Yêu cầu tính toán cho phơng án sơ +Tính toán KCN: - Lựa chọn mặt cắt ngang đặc trng - Xác định hiệu ứng tải tác dụng lên KCN theo công nghệ thi công giai đoạn khai thác Tổ hợp tải trọng theo TTGH C- ờng độ I - Sơ bố trí cốt thép dự ứng lực số tao cáp dây văng(cáp văng) - Kiểm toán sức kháng uốn dầm mặt cắt nhịp đỉnh trụ +Tính toán kết cấu phần dới: Tính toán mố, trụ - Sơ lựa chọn kích thớc mố, trụ - Xác định hiệu ứng tải, tổ hợp tải trọng mặt cắt đáy bệ móng theo TTGH Cờng độ I Sơ xác định số cọc móng 1.2 Tổng quan công nghệ đúc hẫng cân -Phơng pháp đúc hẫng trình xây dựng kết cấu nhịp dần đốt theo sơ đồ hẫng nối liền thành kết cấu nhịp hoàn chỉnh Có thể thi công hẫng từ trụ đối xứng phía (gọi đúc hẫng Trịnh văn k45 cầu_Đờng sắt Thiết kế kỹ thuật nghiệp đồ án tốt Thanh M M+ kNm 199.15 0 N MkNm -286.76 0 kN 402.23 -1436.53 -1210.41 902.57 10.2.1.2 Chọn tiết diện kết cấu đà giáo më réng trơ - Thanh chÞu lùc däc trơc: Fs = Trong đó: Fs diện tích mặt cắt ngang N lực dọc tính toán hệ số chiết giảm khả chịu lực thanh, = 0.7 R0 cờng độ chÞu lùc däc trơc cđa thÐp, R0 = 190000 kN/m2 - Thanh chịu moment: W = Trong W moment chống uốn măt cắt M moment tải trọng gây cho Ru cờng độ chịu uốn thanh, Ru = 190000 kN/m2 Suy tiết diện cần thiết chịu moment hệ mở rộng đà giáo là: 15 300 15 300 15 300 18 18 300 Thanh Fs (cm2) 1523.74 109.15 100.12 68.01 10.2.1.3 KiÓm toán hệ đà giáo mở rộng trụ: trịnh văn 301 Lớp Cầu_đờng sắt k45 Thiết kế kỹ thuật nghiệp đồ án tốt -Bảng tổng hợp đặc trng hình học chọn: Thanh F Ix Wx cm cm cm3 203.04 27021.00 1801.40 130.50 6757.60 130.50 6757.60 130.50 6757.60 10.2.1.4 Kiểm toán chịu kéo (Thanh số Điều kiện kiĨm to¸n: rx cm 11.54 7.20 7.20 7.20 4):  =  Ru  = 69162 kN/m R0 = 190000 kN/m2 Kết luận : Thanh đạt yêu cầu cờng độ 10.2.1.5 Kiểm toán chịu uốn (Thanh số 1): Điều kiện kiểm toán = Ru 1 = 159187 kN/m2 R0 = 190000 kN/m2 KÕt luËn: Thanh số đạt yêu cầu cờng độ 10.2.1.6 Kiểm toán chiu nén (Thanh số 3) Điều kiện kiểm toán: = Ru Trong đó: : đợc xác định từ bảng phụ lục 13 Giáo trình Kết cấuThép, dựa vào hệ số độ mảnh l - Víi sè 3: 3 = =33.060 Tra b¶ng ta cã  = 0.886 3 = 108918 kN/m2 R0 = 190000 kN/m2 KÕt luËn: VËy sè đạt yêu cầu cờng độ - Với số 2: 2 = =48.916 Tra b¶ng ta cã  = 0.822 2 = 136544 kN/m2 R0 = 190000 kN/m2 trÞnh văn 302 Lớp Cầu_đờng sắt k45 Thiết kế kỹ thuật nghiệp đồ án tốt Kết luận: Vậy số đạt yêu cầu cờng độ 10.2.2 Tính toán neo đỉnh trụ : -Tải trọng gây lật cho cánh hẫng nhịp đúc tải trọng tai biến khả đúc lệch vợt tảI ngẫu nhiên Trờng hợp : -Tải trọng tai biến xét cố tụt van khuôn đốt đúc cuối bị rơi xuống gây lực xung kích lần trọng lợng đốt đúc ván khuôn.Lực gây m«men lËt tÝnh b»ng: 0.1 p1 0.1( p1  p n ) L2h M lat 2(Qn  Qv ) L Lh +Qn: Trọng lợng đốt cuối cùng, với trọng lợng thể tích vữa bê tông 25kN/m3 +Qv: Trọng lợng ván khuôn 200 kN +P1: tĩnh tải đốt K1 +Pn:Tĩnh tải đốt cuối Kn +L: Cánh tay đòn lấy khoảng cách từ điểm tì phía trớc xe đúc đến vị trí neo phía đốt bị rơi +Lh: Chiều dài phía cánh hẫng +Mlật = 34628.46 kNm Trờng hợp 2: -Mômen lật gây tải trọng tai biến xét cố bị đổ xe đúc với ván khuôn gây lực xung kích lần trọng lợng xe đúc, tải tổ hợp với tảI trọng chênh lệch ngẫu nhiên trọng lợng nưa ®óc hÉng 0.1 pn 0.1( p1  pn ) L2h Lh L: Là điểm tỳ trớc xe đến vị trí neo phía bị đổ xe Qxe: Trọng lợng xe đúc ván khuôn 600 kN +Mlật = 30631.59 kNm Trờng hợp 3: -Khả vợt tảI ngẫu nhiên, trọng lợng nửa lớn nửa 10% tải trọng tác ®éng ®ång thêi víi t¶I träng giã thỉi däc cầu theo h M lat Qxe L ớng xiên gãc  30  so víi phong n»m ngang t¸c dụng phía cánh hẫng với cờng độ áp lực gió 1.25 kN/m2 tơng ứng với áp lực thẳng ®øng p w=0.22 kN/m2 ( p xe  0.1 p1 ) 0.1( p1  pn ) L2h Lh  +MlËt = 29758.32 kNm Momen g©y lËt tÝnh toán: Mlật = 31759.81 KNm M lat trịnh văn 303 Lớp Cầu_đờng sắt k45 Thiết kế kỹ thuật nghiệp đồ án tốt Số PC 38 cần thiÕt lµ : n M 32.6 cApc 0,45 R +Trong ®ã: Apc: DiƯn tÝch tiÕt diƯn PC  38 c :Khoảng cách hai hàng PC R: Cêng ®é PC lÊy b»ng 1030 Mpa -Chän 40 PC 38 neo khối đỉnh trụ Tính chiều dài PC -Căn cứ: +Nén trớc cho phần thân trụ bị kéo xảy mômen lật +Chiều sâu phần chôn vào thân trụ phảI chống đợc lực nhổ xảy mômen lật +Đầu chôn phải so le để không xảy tập trung ứng suất đầu ngàm.Khoảng cách thờng lấy 50cm -Chiều dài phần thân trụ chịu kéo đợc xác định từ phơng trình chịu nén lệch tâm trụ ( p1hang  2Q xe  2.5 Ftru x) M  0 Ftru Wtru x p1hang  2Q xe M  3.21m 2.5Wtru 2.5 Ftru -Chän x = 4m -Trong đó: +Phâng:Trọng lợng phần nhịp đúc hẫng +Qxe: Trọng lợng xe ®óc + Ftru :DiƯn tich tiÕt diƯn trơ + wtru : Mômen kháng uốn tiết diện trụ tính theo tim ngang cầu 10.2.3 Tính toán vòng vây cọc ván thép : 10.2.3.1 Tính chiều dày lớp BT bịt đáy : Chọn mực nớc thi công MNTN : Htc = -0.9 m Chiều sâu đáy móng so với mặt đất thiên nhiên : h = 3.485 m Khi thi công móng mố trụ cầu có đáy hè mãng cđa : Trơ T4 vµ T5 lµ n»m vùng có nớc ngầm nằm vùng ngập nớc Vì ta tính toán lớp bê tông bịt đáy cho thi công trụ Tính chiều dày bê tông bịt đáy thi công móng trụ T4 (trơ cã chiỊu s©u mùc níc lín nhÊt) Khi tính chiều dày lớp bê tông bịt đáy, ta xét đến ma sát thành cọc bê tông Kích thớc đáy hố móng: 14500 x 8500 (mm) Điều kiện : trịnh văn 304 Lớp Cầu_đờng sắt k45 Thiết kế kỹ thuật nghiệp đồ án tốt h 1m  H .n h    m.bt   K u. n Trong : K: Số lợng cäc hè mãng, K = 15 Cäc [ ]= Kg/cm2 n : Hệ số ma sát đất vµ cäc, n = 0.9 U : Chu vi cäc, u = 4.71 m m : HƯ sè ®iỊu kiƯn làm việc, m = 0.9 W : Diện tích đáy hè mãng, W = 123.25 m2 H : ChiÒu cao cét níc ¸p lùc, H = 5.579 m bt : trọng lợng riêng bêtông bịt đáy bt = 2.1 kg/cm3 n : trọng lợng riêng nớc, n = Kg/cm3 Ta cã : h > 1.87 m Chän h = 2.0 m 10.2.3.2.Thiết kế ván khuôn thép : Tính toán ván khuôn thép: 1.1 Tính ván khuôn thành: Xác định áp lực vữa lên ván khuôn thành: Tải trọng tính toán gồm có loại tải trọng sau: - Tải trọng thẳng đứng + Trọng lợng vữa bê tông: 24.0 KN/m3 + Tĩnh tải ván khuôn: 7.0 KN/m3 + Trọng lợng ngời thiết bị cầm tay: 2.5 KN/m2 + Tải trọng đầm vữa: 2.0 KN/m2 + Tải trọng xung động vữa rơi : 2.0 KN/m2 - Tải trọng nằm ngang: + áp lực vữa + Lực gió tác dụng lên hệ thống chống - Xác định áp lực vữa lên 1m ván thành: + Chiều cao tác dụng vữa H = 4.ho Với ho tốc độ đổ bê tông + áp lực vữa tác dụng lên ván đứng Pmax = n (q + g.R) Ptc = (q + g.R) Trong : trịnh văn 305 Lớp Cầu_đờng sắt k45 Thiết kế kỹ thuật nghiệp đồ án tốt R : Bán kính tác dụng đầm n : Hệ số vợt tải, n=1.3 q : Trọng lợng bề mặt bê tông bao gồm : lực đầm, ngời, thiết bị, vữa rơi , q = 6.5 KN/m2 g : Träng lỵng thể tích vữa bê tông, g = 24.0 KN/m3 Ván khuôn ho H Thiết bị R q Pmax Ptc cho (m) (m) thi c«ng (m) KN/m2 KN/m2 KN/m2 1.6 Đầm bàn 0.4 6.5 20.930 16.100 Dầm KCN 0.4 1.6 Đầm cạnh 6.5 70.850 54.500 Mố trụ 0.3 1.2 Đầm dùi 0.7 6.5 30.290 23.300 Ta có áp lực quy đổi từ biểu đồ hình thang sang hình chữ nhật: Ptđ = Với F: diện tích biểu ®å h×nh thang F = 0.5 (2.H - R).(Pmax - q) + H.q áp lực Thi công tính đổi Dầm KCN Đơn vị Mố trụ F 30.602 49.010 28.022 m2 Pt® 19.126 30.631 23.351 KN/m2 Pt®tc 14.900 24.500 18.400 KN/m2 1.2 Tính toán tôn lát Chọn tôn thép làm ván Tôn thép lát mặt ván làm việc nh kê cạnh Khoảng cách sờn đứng : a cm Khoảng cách sờn ngang : b cm Ván khuôn trịnh văn a b Thi công dầm 45 45 Thi công KCN 50 50 Thi công mố trụ 50 50 306 Lớp Cầu_đờng sắt k45 Thiết kế kỹ thuật nghiệp đồ án tốt Moment uốn trọng tâm cạnh a x b : Mtt = a.Ptđ.a.b Độ võng f= Với : a,b bảng) E: m« Ptc d : HƯ sè phơ thc tû lệ kích thớc cạnh ván (Tra đuyn ®µn håi cđa thÐp, E = 210000000 KN/m2 : Ap lực vữa không xét đến hệ số vợt tải (tiêu chuẩn) : chiều dày tôn Xác định chiều dày tôn theo điều kiện bền (tính cho cm chiều rộng ván) d Với R : cờng độ tính toán thép Lấy R = 240000 KN/m2 Độ võng cho phép: a= Bảng xác định hÖ sè a , b a:b 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 a 0.0153 0.0665 0.0757 0.0817 0.0829 0.0833 b 0.0138 0.0199 0.024 0.0264 0.0277 0.0281 B¶ng kÕt qu¶ tÝnh toán Kết Tính ván khuôn Mtt dtt d f [f] KNm cm cm cm 0.06273 cm Thi công dầm 0.059 0.1217 0.40 0.08050 0.225 Đạt Thi công KCN 0.117 0.1711 0.50 0.06045 0.250 Đạt Th/công mố trụ 0.089 0.1494 0.50 0.250 Đạt trịnh văn 307 luận Lớp Cầu_đờng sắt k45 Thiết kế kỹ thuật nghiệp đồ án tốt 1.3 Tính toán sờn tăng cờng: Sờn tăng cờng đợc coi nh làm việc với tôn l¸t Chän kÝch thíc sên ngang b»ng kÝch thíc sên đứng Tiết diện tính toán: Ta có bảng tính sau : Thi c«ng d B H  F J W DÇm 0.4 10 0.5 7.4 85.55 12.79 KCN 0.5 7.5 10 0.8 11.75 137.12 20.54 Mè trô 0.5 7.5 10 0.8 11.75 137.12 20.54 (Đơn vị sử dụng cm) Biểu đồ áp lực vữa tác dụng lên sờn tăng cờng có dạng hình thang Sờn ngang đợc coi dầm giản đơn tựa gối cạnh mép tầm ván đơn Lực tác dụng biểu đồ áp lực vữa khoang sờn ph¶n lùc gèi cđa sên däc kỊ tiÕp Sơ đồ tính toán nh hình vẽ: s ơđ tính toán s ờn ngang 2r 2r Sơđ tính toán s ờn đ ứng 2r h Pmax B h2 h1 trịnh văn 308 Lớp Cầu_đờng sắt k45 Thiết kế kỹ thuật nghiệp đồ án tốt Ta có: Pmax = Mmax = R = Xác định nội lực sờn ngang : + áp lực tính đổi : P = IV.1.3.1 Tính toán sờn tăng cờng theo độ bền: Ván khuôn Pmax R P Mmax Ghi Thi công dầm 8.607 0.968 4.303 9890.841 773.081 Đạt Thi công KCN 15.316 1.914 7.658 21729.043 1057.876 Đạt Thi công Mố trụ 11.676 1.459 5.838 16564.793 806.455 Đạt IV.1.3.2 Tính toán sờn tăng cờng theo điều kiện biến dạng Ván khuôn Ptc J f [f] Ghi Thi công dầm 3.353 85.547 0.00083 0.675 Đạt Thi công KCN 6.125 137.117 0.00145 0.750 Đạt Thi công Mố trụ 4.600 137.117 0.00109 0.750 Đạt IV.2 Tính ván đáy Trong thi công dầm đổ bê tông bệ nên ván đáy bố trí để tạo độ phẳng Ta tính ván đáy cho thi công kết cấu nhịp đúc hẫng Tải trọng tác dụng : + Tải trọng bề mặt : q = 6.5 KN/m2 + Trọng lợng bê tông : qbt = 12 KN/m2 Chọn đầm: Đầm bàn có bán kính tác dụng R = 0.4 m áp lực vữa tác dụng lên ván đáy : Pmax = 15.89 KN/m2 Ptc = 12.5 KN/m2 Chän khoảng cách giữa sờn tăng cờng: +a = 50 cm +b = 50 cm M« men lín nhÊt ë gi÷a tÊm : Mtt = 0.056 KNm TÝnh chiều dày tôn lát theo điều kiện bền: trịnh văn 309 Lớp Cầu_đờng sắt k45 Thiết kế kỹ thuật nghiệp đồ án tốt d = 0.256 cm Chọn : d = 0.5 cm Tinh chiều dày ván khuôn theo ®iỊu kiƯn biÕn d¹ng : f = 0.089 cm [ f ] = 0.25 cm Nh tôn lát đạt điều khiện biến dạng 10.3 công nghệ thi công chi tiết 10.3.1 Trình tự lắp đặt dự ứng lực Bớc 1: công tác chuẩn bị + Căn vào số lợng tính đợc ngời ta lắp đặt chúng đảm bảo cho bê tông không bị chịu ứng suất cục lớn vị trí + Trớc tiên hàn ống thép bảo vệ cót nèi víi èng thÐp b¶o vƯ dù øng lực đờng hàn cao 4mm + Hàn ống thép bơm vữa vào ống thép bảo vệ dự ứng lực Lắp ống bơm vữa nhựa cứng với ống thép + Cút nối phải đợc vệ sinh Bớc 2: Đặt ống thép vào vị trí thiết kế + Xác định vị trí ống thép vào đờng tim dọc tim ngang cầu + Đặt ống thép vào vị trí + Đặt thép chịu lực cục vào hai đầu neo Bớc 3: Đặt dự ứng lực vào vị trí 10.3.2 công tác tạo dự ứng lực : 10.3.2.1 Vệ sinh ống tạo lỗ cho cáp DƯL Lỗ đợc rửa nớc trớc bơm vữa, việc rửa đợc tiến hành liên tục đến nớc đầu chở nên trong, ống tạo lỗ đợc làm khô trớc bơm vữa ống tạo lỗ đợc vệ sinh máy bơm nớc có áp lực cao Nớc dùng để rửa ống tạo lỗ nớc dùng để đổ bê tông 10.3.2.2 Căng kéo cáp DƯL a Công tác chuẩn bị Dùng máy thuỷ bình theo dõi độ vồng ngợc dầm trình căng kéo theo cấp tải trọng Chọn điểm đặt máy thuỷ bình: từ điểm đặt máy quan sát đợc điểm toàn chiều dài dầm trịnh văn 310 Lớp Cầu_đờng sắt k45 Thiết kế kỹ thuật nghiệp đồ án tốt Đối với phần dầm hẫng cần phải đo cao độ khối dầm (khối K) căng kéo mặt cắt đầu khối, mặt cắt khối và mặt cắt cuối khối, mặt cắt phải đo điểm mép hộp dầm đờng tim dầm b Tiến hành căng kéo Các bớc căng kéo đợc tiến hành theo bớc cấp tải sau: Bớc 1: Căng so dây Lực căng so dây lực nhỏ thờng không xác định đợc rõ ràng nhng dấu hiệu việc so dây chỗ kim đồng hồ kích bắt đầu tăng (Kim đồng hồ hết dao động) Đánh dấu để đo độ dãn dài cáp Bớc : Căng từ 0.2Pk đến 0.8Pk ,dừng lại phút đo độ dãn dài cáp Bớc : Căng đến lực 1.0Pk dừng lại phút đo độ dãn dài cáp, nghỉ 10 phút Bớc : Căng đến lực 1.1 Pk dừng lại phút đo độ dãn dài cáp, nghỉ 10 phút sau håi kÝch vỊ 0, viƯc håi kÝch ph¶i håi tõ từ tránh tình trạng hồi kích nhanh để cáp giảm độ dãn dài làm mát ứng suất thép CĐC Việc căng kéo đợc thực đầu dầm Tất bớc căng kéo phải luân chuyển cho đầu thực hiện, không đợc thực việc căng kéo đồng thời kích Lực căng độ dãn dài bó cáp phải đợc nằm giới hạn sai số thiết kế PK - Lực căng kéo tiêu chuẩn bó cáp bao gồm mát ứng suất 10.3.2.3 Bơm vữa bảo vệ cáp DƯL a Vữa bảo vệ cáp DƯL Vữa phải đợc bơm giữ áp lực đông cứng Trình tự bơm vữa xi măng: Bơm nớc rửa ống gen cáp Trôn vữa ximăng Bơm vữa trịnh văn 311 Lớp Cầu_đờng sắt k45 Thiết kế kỹ thuật nghiệp đồ án tốt Hỗn hợp v÷a : Níc-XM-Phơ gia Thêi gian trén: Trén phải rót trớc 15 phút sau trộn để đạt hiệu giãn nở Phụ gia ( Intraplast Z ) có thành phần gồm: Chất trám Tác nhân giãn nở Chất hỗ trợ đặc biệt Lợng điển hình: 1-2% trọng lơng XM b Bơm vữa bảo vệ cáp dự ứng lực Lắp ống bơm vữa vào lỗ đợc gia công sẵn lõi neo ven vữa Đầu lại để hở cho thoát khí thoát vữa Tiến hành bơm vữa từ đầu thấp lên đầu cao ống tạo lỗ, trờng hợp đầu có cao độ phải lắp ống ven vữa vào phía đầu lại, sau đa miệng ống ven vữa lên cao cao độ cao ống tạo lỗ theo mặt cắt dọc Trờng hợp ống tạo lỗ dài có độ vồng ngợc, có đặt ven thoát khí đỉnh đờng cong Trình tự bơm vữa nh sau : Lắp ống bơm vữa vào lỗ để sẵn lõi neo, bơm vữa vào ống ghen nguyên tắc bơm từ đầu thấp tới đầu cao Kiểm tra độ chảy vữa đầu thấy độ chảy vữa đầu độ chảy vữa đầu vào đợc (từ 15 ~ 20 giây) Sau tiến hành khoá đầu cách bẻ gập ống ven Tăng áp lực bơm vữa trì ¸p lùc b¬m èng ghen víi ¸p lùc >10 kg/cm vữa đông cứng hoàn toàn Tháo máy bơm trì áp lực vữa bơm đến đông cứng hoàn toàn Trong dầm có nhiều ống tạo lỗ cần bơm vữa từ lỗ thấp lên lỗ cao để tránh cho vữa bơm ống bơm vữa tràn vào ống cha bơm vữa Trờng hợp bơm vữa bị tắc, áp lực bơm vợt áp lực cho phép dừng bơm vữa xói rửa ống tạo lỗ máy bơm nớc áp lực cao vữa hoàn toàn tiếp tục tiến hành công tác bơm vữa trở lại trịnh văn 312 Lớp Cầu_đờng sắt k45 Thiết kế kỹ thuật nghiệp đồ án tốt 10.3.3 số yêu cầu kĩ thuật thi công dầm D.U.L kéo sau 10.3.3.1.Về vật liệu: Cát, đá, nớc phải đảm bảo sạch, tạp chất có hại, không đợc có đá phong hoá Cát không lẫn bùn, đất Nớc không chứa tạp chất có tính ăn mòn cốt thép, bêtông Khi dùng phụ gia để tăng cờng độ bêtông kéo dài thời gian sơ ninh phải chọn phụ gia tính ăn mòn vật liệu nói Thép cờng độ cao đợc bảo quản khô khô ráo, không bị han gỉ, không đợc dính dầu mỡ bụi bẩn Trớc đem sử dụng, phải tiến hành thí nghiệm để xác định tiêu lý sợi thép Muội thép đợc lấy đoạn đầu đoạn cuối cuộn thép Nếu kiểm tra không đạt cuộn thép không đa vào sử dụng 10.3.3.2.Cèt thÐp thêng  Cèt thÐp lÊy theo ASTM A706M có cờng độ giới hạnh chảy fy=400Mpa Không dùng cốt thép chịu kéo có nhiều mác khác mặt cắt 10.3.3.3.Vòng neo, chốt neo: Dùng loại neo hãng VSL, đợc nhập ngoại có chứng thí nghiệm Viện Khoa Học Công nghệ Giao thông Vận tải 10.3.3.4.Các ống gen: Các ống gen đợc chế tạo công xởng làm vệ sinh dầu mỡ trớc lắp đặt Trớc luồn cáp DƯL cần thông ống gen Khi kéo xong toàn bó cáp DƯL cần bơm vữa lấp kín ống gen vòng 30 ngày 10.3.3.5.Ván khuôn thép Ván khuôn thép đợc chế tạo công xởng, đảm bảo kích thớc, độ cứng, độ phẳng, nhẵn, độ lồi lõm không 1/1000 Tại chỗ tiếp giáp mối ghép ván khuôn đợc chèn cao su xốp để chống rò vữa 10.3.3.6.Chú ý: Trớc căng kéo tạo ứng suất cho dầm, cần kiểm tra cờng độ bêtông, kiểm tra lý sợi thép, xác định moduyn đàn hồi thực tế sợi thép E Xác định hệ số kéo vợt để khắc phục ma sát sợi thép với vòng nút neo thân kích Hiệu chỉnh đồng hồ áp lực đảm bảo độ xác Tuyệt đối tuân thủ trình tự kéo bó thép đơn vị t vấn trịnh văn 313 Lớp Cầu_đờng sắt k45 Thiết kế kỹ thuật nghiệp đồ án tốt 10.4 tiến độ thi công 10.4.1 Sơ đồ tổ chức nhân lực s ®å t ỉ c h ø c n h ©n l ù c b a n c h Øh u y c « n g t r ban a n t o n ,v /s m ô i t r êng tỉ kü s v Ë t l iƯ u v µ k c s tỉ kü s k i n h t Õ t µ i c h ín h độ i q u ả n l ý v µ v Ë n h µ n h T h iÕ t b Þ ê ng tỉ kü s v ậ t t t h ết b ị độ i c ô n g t r ìn h i tỉ kü s kü t ht t hi c « ng tổ đo đạ c độ i c ô n g t r ìn h i i 10.4.2.Tiến độ thi công - Dự định công trình thi công 18 tháng Bắt đầu từ tháng 12 năm 2008 kết thúc vào tháng năm 2010 -Công tác chuẩn bị 1.5 tháng 12/2008 1/2009 -Thi công mố trụ thời gian mực nớc thi công thấp thất vào tháng 1/2009 đến tháng 5/2009 -Thi công kết cấu nhịp đợc thực hiên vào tháng 4/2009 đến tháng 1/2010 -Công tác hoàn thiện đợc tiến hành từ tháng 2/2010 đến tháng 5/2010 1.Bảng tiến độ thi công 5 Năm 2010 11 12 12 10 Hạng mục công việc Năm 2009 Chuẩn bị Thi công mố M0 M1 Thi công trụ T1,T2,T3,T3, T5,T6,T7,T8 Thi công kết cấu nhịp Thi công lan can ,mặt cầu trịnh văn 314 Lớp Cầu_đờng sắt k45 Thiết kế kỹ thuật nghiệp đồ án tốt Hoàn thiện nghiệm thu trịnh văn 315 Lớp Cầu_đờng sắt k45 ... văn k45 cầu_ Đờng sắt THIếT Kế sơ nghiệp đồ án tốt Mục lục Trang Phần 1: Thiết kế sơ Chơng 1: Phơng án sơ Cầu BTCT DƯL đúc hẫng cân Chơng 2: Phơng án sơ 41 Cầu dây... Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp em đợc giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo Bộ môn Cầu Hầm Khoa Công trình để hoàn thành đồ án tốt nghiệp theo tiến độ -Do thời gian làm đồ án trình độ lý thuyết... công nghệ đúc hẫng cân -Phơng pháp đúc hẫng trình xây dựng kết cấu nhịp dần đốt theo sơ đồ hẫng nối liền thành kết cấu nhịp hoàn chỉnh Có thể thi công hẫng từ trụ đối xứng phía (gọi đúc hẫng Trịnh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP CẦU ĐÚC HẪNG, ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP CẦU ĐÚC HẪNG, -Đối với mômen dương:Lấy sơ đồ 3 + sơ đồ 4 + sơ đồ 5 + sơ đồ 6.(Sơ đồ 6 là nội lực do tổ hợp 1 gây ra), a. Sơ đồ khung phẳng dọc:, e. Kiểm toán theo điều kiện chịu nén.

Mục lục

Xem thêm