Ngữ pháp tiếng anh ôn thi viên chức giáo dục năm 2019

30 84 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 22:49

Tài liệu luyện thi viên chức giáo dục 2019 môn Tiếng Anh gồm tổng hợp toàn bộ chuyên đề Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm như: 12 Thì Tiếng Anh, Câu Điều kiện, Câu Tường Thuật, Câu Bị động, Câu So sánh, ... cùng với lý thuyết về Tiếng Anh giao tiếp, các loại từ trong Tiếng Anh như: Đại từ bất định, Giới từ, Mạo từ, ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí NGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRỌNG TÂM ƠN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2019 A NGỮ PHÁP I THÌ TIẾNG ANH THÌ HIỆN TẠI ĐƠN SIMPLE PRESENT VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG Khẳng định: S + Vs/es + O Phủ định: S + DO/DOES + NOT + V +O Nghi vấn: DO/DOES + S + V+ O ? VỚI ĐỘNG TỪ TOBE Khẳng định: S + AM/IS/ARE + O Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + O Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + O Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently Cách dùng: Thì đơn diễn tả chân lý, thật hiển nhiên Ví dụ: The sun ries in the East Tom comes from England Thì đơn diễn tả thói quen, hành động xảy thường xuyên VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ví dụ: Mary often goes to school by bicycle I get up early every morning Lưu ý: ta thêm "es" sau động từ tận là: O, S, X, CH, SH Thì đơn diễn tả lực người Ví dụ: He plays badminton very well Thì đơn diễn tả kế hoạch xếp trước tương lai thời khoá biểu, đặc biệt dùng với động từ di chuyển THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN - PRESENT CONTINUOUS Công thức Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V_ing + O Phủ định: S + BE + NOT + V_ing + O Nghi vấn: BE + S + V_ing + O Từ nhận biết: Now, right now, at present, at the moment Cách dùng tiếp diễn Thì tiếp diễn tả hành động diễn kéo dài dài thời gian Ex: The children are playing football now Thì thường sau câu đề nghị, mệnh lệnh Ex: Look! the child is crying Be quiet! The baby is sleeping in the next room Thì diễn tả hành động xảy lặp lặp lại dùng với phó từ ALWAYS: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ex: He is always borrowing our books and then he doesn't remember Thì dùng để diễn tả hành động xảy (ở tương lai gần) Ex: He is coming tomorrow Lưu ý: Khơng dùng với động từ nhận thức chi giác như: to be, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love hate, realize, seem, remmber, forget, Ex: I am tired now She wants to go for a walk at the moment Do you understand your lesson? THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O Phủ định: S + have/ has + NOT + Past participle + O Nghi vấn: have/ has + S + Past participle + O Từ nhận biết: already, not yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before Cách dùng hನࠩn thࠩnh: Thì hồn thành diễn tả hành động xảy chưa xảy thời gian không xác định khứ Thì hồn thành diễn tả lập lập lại hành động khứ Thì hồn thành dùng với since for Since + thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi người nói dùng since, người nghe phải tính thời gian VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Fನr + khನảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ) Khi người nói dùng for, người nói phải tính thời gian THÌ HIỆN TẠI HỒN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS Khẳng định: S has/ have + been + V_ing + O Phủ định: S + Hasn't/ Haven't + been+ V-ing + O Nghi vấn: Has/ Have+ S+ been + V-ing + O? Từ nhận biết: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far Cách dùng hನࠩn thࠩnh: Thì hồn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian hành động xảy khứ tiếp tục tới (có thể tới tương lai) THÌ Q KHỨ ĐƠN - SIMPLE PAST VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG Khẳng định: S + V_ed + O Phủ định: S + DID+ NOT + V + O Nghi vấn: DID + S+ V+ O ? VỚI TOBE Khẳng định: S + WAS/ WERE + O Phủ định: S+ WAS/ WERE + NOT + O Nghi vấn: WAS/WERE + S+ O ? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ nhận biết: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night Cách dùng uá khứ đ୨n: Thì khứ đơn diễn tả hành động xảy kết thúc khứ với thời gian xác định CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ QUÁ KHỨ When + khứ đơn (simple past) When + hành động thứ THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS Khẳng định: S + was/ were + V-ing + O Phủ định: S + wasn't/ weren't + V-ing + O Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? Từ nhận biết: While, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning (afternoon) Cách dùng uá khứ tiếp diễn: Dùng để diễn tả hành động xảy lúc Nhưng hành động thứ xảy sớm tiếp tục xảy hành động thứ hai xảy CHỦ TỪ + WERE/ WAS + ÐỘNG TÙ THÊM - ING While + uá khứ tiếp diễn (past prನgressive) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí THÌ Q KHỨ HỒN THÀNH - PAST PERFECT Khẳng định: S + had + Past Participle (V3) + O Phủ định: S + hadn't + Past Participle + O Nghi vấn: Had + S + Past Participle + O? Từ nhận biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for Cách dùng khứ hನࠩn thࠩnh: Thì q khứ hồn thành diễn tả hành động xảy kết thúc khứ trước hành động khác xảy kết thúc khứ THÌ Q KHỨ HỒN THÀNH TIẾP DIỄN - PAST PERFECT CONTINUOUS Khẳng định: S + had + been + V-ing + O Phủ định: S + hadn't + been+ V-ing + O Nghi vấn: Had + S + been + V-ing + O? Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after Cách dùng khứ hನࠩn thࠩnh tiếp diễn: Thì q khứ hồn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian hành động xảy khứ kết thúc trước hành động khác xảy kết thúc khứ THÌ TƯƠNG LAI - SIMPLE FUTURE Khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O Phủ định: S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O Nghi vấn: shall/will + S + V(infinitive) + O? Cách dùng tư୨ng lai: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Khi đoán (predict, guess), dùng will be going to Khi dự định trước, dùng be going to không dùng will CHỦ TỪ + AM (IS/ ARE) GOING TO + ÐỘNG TỪ (ở tại: simple fನrm) Khi diễn tả tình nguyện sẵn sàng, dùng will không dùng be going to CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở tại: simple fನrm) 10 THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN - FUTURE CONTINUOUS Khẳng định: S + shall/will + be + V_ing+ O Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O Nghi vấn: shall/will +S+ be + V_ing+ O Từ nhận biết: in the future, next year, next week, next time, and soon Cách dùng tư୨ng lai tiếp diễn: Thì tương lai tiếp diễn diễn tả hành động xảy thời điểm tương lai CHỦ TỪ + WILL + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING hನặc CHỦ TỪ + BE GOING TO + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING 11 THÌ TƯƠNG LAI HỒN THÀNH - FUTURE PERFECT Khẳng định: S + shall/will + have + Past Participle Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O Nghi vấn: shall/will + NOT+ be + V_ing+ O? Từ nhận biết: by the time and prior to the time (có nghĩa before) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cách dùng tư୨ng lai hನࠩn thࠩnh: Thì tương lai hoàn thành diễn tả hành động tương lai kết thúc trước hành động khác tương lai CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE) 12 THÌ TƯƠNG LAI HỒN THÀNH TIẾP DIỄN - FUTURE PERFECT CONTINUOUS Khẳng định: S + shall/will + have been + V_ing + O Phủ định: S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O Nghi vấn: shall/will + S+ have been + V_ing + O? Cách dùng tư୨ng lai hನࠩn thࠩnh tiếp diễn: Thì tương lai hồn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian hành động xảy tương lai kết thúc trước hành động khác tương lai Khi dự định trước, dùng be going to không dùng will CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING TO + ÐỘNG TỪ (ở tại: simple fನrm) Khi diễn tả tình nguyện sẵn sàng, dùng will không dùng be going to CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở tại: simple fನrm) đơn, tiếp diễn, hoàn thành, hoàn thành tiếp diễn, khứ đơn, khứ tiếp diễn, q khứ hồn thành, q khứ hồn thành tiếp diễn, tương lai, tương lai tiếp diễn, tương lai hồn thành, tương lai hồn thành tiếp diễn, II NGỮ ÂM Cách phát âm chữ “s” cuối: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - s đọc /s/ sau từ tận âm: / p/ , /t/ , /k/, /f/ , /θ/ - s đọc /z/ sau từ tận âm: /b/, /n/, /g/, /l/, /d/, /v/, /m/, /r/, /η/, /ð/ nguyên âm - es đọc /iz/ sau từ tận âm: /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ Cách phát âm “ed” cuối: - ed đọc /t/ sau từ tận âm: / p/ , /s/ , /k/, /f/ , /θ/, / /, /t /, - ed đọc /d/ sau từ tận âm: /b/, /n/, /g/, /l/, /v/, /m/, /r/, /η/, /ð/ nguyên âm - ed đọc /id/ sau từ tận âm: / t/ , /d/ *Lưu ý: số tính từ tận la – ed trạng từ tận – edly ed phát âm /id/: naked, wicked, crooked, ragged, rugged, learned, deservedly, supposedly, markedly, allegedly Khi gặp gạch chữ S : Bình thường chữ s phát âm /s/, có ngoại lệ cần nhớ : s đọc /z/các chữ sau:busy, please, easy, present, desire, music, pleasant, desert, chನನse, reasನn, preserve, pನisನn -Chữ s đọc / ʃ / : sugar,sure Đối với chữ CH - CH đọc /t / bình thường - CH đọc : /k/ gồm chữ sau: chemist, ache, Christmas, mechanic, architect, character … - CH đọc / ʃ / : machine, champagne, chamನis, chalet, charade , Đối với chữ H chữ H sau h câm : hನur, hನnನr, hನnest (và gia đình từ chữ này) Đối chữ GH Bình thường đọc /f/ Đối với âm /u/ vࠩ /u:/ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí /u/ gồm: put, pull, full, cನuld, wನman, fನನt, lನನk, gನನd, bನನk /u:/ gồm: fನನd, schನನl, tನನth, fruit, June, nನನn, sನup, thrನugh, mನve, shನe, * Silent cನnsanant (âm câm) "B"câm đứng sau "M" đứng trứơc "T": bomb, climb, comb, tomb, doubt, subtle, debt (Chú ý: có từ không tuân theo quy tắc này: timber ) "H" sau h câm: hour, honor, honest "K" câm đứng trước "N": know, knife, knob "N" câm đứng sau "M": autumn, column, hymn, condemn "P" câm: cupboard, receipt, psychology, "W" câm: sword "T" câm: Listen , often , fasten, ballet, * Stress ( TRỌNG ÂM ) _ Các từ có âm tiết: + Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ danh từ tính từ : yellow, person, patient, future + Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ động từ: predict, create, delay, - Những từ có âm tiết trở lên: _ Những từ có là: TY, PHY, CY, SY, ATE, UTE, UDE, LOGY, OUS, AL, TUDE, ETY, ICAL, LOGY, GRAPHY, METRY, NOMY trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ cuối lên: comMUnicate,PROphecy, interNAtional, INstitute _ Những từ có đi: TION, XION, CION, SION, IC, URE, IOUS, EOUS, CIAL, IAN, ITY, IOUR, IOR, ORY, UTY, có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ lên : ecoNOmic, dePAture, PREcious, inforMAtion, aBIlity, eQUAlity, iDENtity, _ Những từ kết thúc đuôi ADE, EE, EER, ESE, OO, OON, SELF, trọng âm rơi vào : employEE, carEER, bamBOO, chiNESE, III SỰ HỊA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ Singular verb VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c Without: khơng có Ví dụ: Without water, life wouldn't exist = If there were no water, life wouldn't exist V CÂU TƯỜNG THUẬT, CÂU TRỰC TIẾP – CÂU GIÁN TIẾP (REPORTED SPEECH) Câu gián tiếp câu dùng để thuật lại nội dung lời nói trực tiếp a Nếu động từ mệnh đề tường thuật dùng thì đổi sang câu gián tiếp ta đổi ngơi; khơng đổi động từ trạng từ b Nếu động từ mệnh đề tường thuật dùng khứ chuyển sang câu gián tiếp ta đổi ngơi, động từ, trạng từ thời gian nơi chốn I Thay đổi (Đại từ nhân xưng, Đại từ sở hữu vࠩ Tính từ sở hữu) Ngôi thứ nhất: dựa vào chủ từ mệnh đề tường thuật; thường đổi sang thứ ba I → He / She me → him / her my → his / her We → They us → them our → their Ngôi thứ hai: (You, your) - Xét ý nghĩa câu đổi cho phù hợp, thường đổi dựa vào túc từ mệnh đề tường thuật Ngôi thứ ba (He / She / Him / Her / His / They / Them / Their): giữ ngun, khơng đổi II Thay đổi trನng câu: DIRECT INDIRECT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Simple present - V1 /Vs(es) Simple past – V2 / V-ed Present progressive – am / is / are + V-ing Past progressive – was / were + V-ing Present perfect – have / has + P.P Past perfect – had + P.P Present perfect progressive – have / has been Past perfect progressive - had been + V-ing +V-ing Past perfect – had + P.P Simple past – V2 / -ed Past perfect progressive – had been +V-ing Past progressive – was / were + V-ing Simple future – will + V1 Future in the past - wನuld + V1 Future progressive in the past - wನuld be + V- Future progressive will be + V-ing ing III Thay đổi trạng từ thời gian vࠩ n୨i chốn: DIRECT INDIRECT Now Then Here There This That These Those Today That day Tonight That night Yesterday The day before / the previous day Last year The year before / the previous year VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tomorrow The following day / the next day / the day after Next month The following month / the next month / the month after Ago Before BẢNG ĐẠI TỪ Subject Object Adjective pನssessive I me My You you your He him his She her her It it its We us our They them their CÁC THAY ĐỔI CỤ THỂ CHO TỪNG LOẠI CÂU TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP Câu mệnh lệnh, câu đề nghị - Mệnh lệnh khẳng định: Direct: S + V + O: “V1 + O …” VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Indirect: S + asked / tನld + O + tನ + V1 + … - Mệnh lệnh phủ định: Direct: S + V + O: “Dನn’t + V1 + …” Indirect: S + asked / tನld + O + nನt + tನ+ V1 … Câu trần thuật Direct: S + V + (O) : “clause” Indirect: S + tನld / said + (O) + (that) + clause Note: said to → told Câu hỏi a Yes – Nನ uestiನn Direct: Indirect: S + V + (O) : “Aux V + S + V1 + O….?” S + asked + O + if / whether + S + V + O … b Wh – uestiನn Direct: S + V + (O): “Wh- + Aux V + S + V1 + O ?” Indirect: S + asked + O + Wh- + S + V + O VI CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE) CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG Active: SUBJECT + VERB + OBJECT Passive: SUBJECT + BE + P.P + BY + OBJECT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí CÁCH CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐỘNG TỪ CỦA MỘT SỐ THÌ THÌ CHỦ ĐỘNG BỊ ĐỘNG HTĐ V1 / Vs(es) Am / is / are + V3 HTTD Am / is / are + V-ing Am / is / are + being + V3 HTHT Has / have + V3 Has / have + been + V3 QKĐ V2 / V-ed Was / were + V3 QKTD Was / were + V-ing Was / were + being + V3 QKHT Had + V3 Had + been + V3 TLĐ Will / shall + V1 Will / shall + be + V3 TLHT Will/ shall + have + V3 Will / shall + have + been + V3 Nನte: - Trạng từ nơi chốn đứng trước by + O; trạng từ thời gian đứng sau by + O - Nếu chủ từ câu chủ động từ phủ định (noone, nobody) đổi sang câu bị động phủ định - Các chủ từ someone, anyone, people, he, she, they … câu chủ động bỏ “by + O” câu bị động VII CÂU SO SÁNH (COMPARTIVE SENTENCES) Sನ sánh với tính từ vࠩ trạng từ: Cấu trúc: S1 + V + as + adj/adv + as + S2 + auxiliary V S1 + V + as + adj/ adv + as + O/ N/ prನnನun VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ví dụ: - She is as tall as I am = She is as tall as me (Cô cao tôi.) - He runs as uickly as I = He runs as quickly as me (Anh chạy nhanh tôi.) - Your dress is as lನng as my dress = Your dress is as long as mine (Váy bạn dài váy tôi.) Sನ sánh h୨n với tính từ vࠩ trạng từ * Sನ sánh h୨n với tính từ ngắn vࠩ trạng từ ngắn: Cấu trúc: S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Prನnನun Trong đó: S-adj-er: tính từ ngắn thêm “er” S-adv-er: trạng từ ngắn thêm đuôi “er” S1: Chủ ngữ (Đối tượng so sánh) S2: Chủ ngữ (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng 1) Axiliary V: trợ động từ O (object): tân ngữ N (noun): danh từ Pronoun: đại từ Ví dụ: - This book is thicker than that one (Cuốn sách dày sách kia.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - They work harder than I = They work harder than me (Họ làm việc chăm tơi.) * Sನ sánh h୨n với tính từ dࠩi vࠩ trạng từ dࠩi: Cấu trúc: S1 + mನre + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V S1 + mನre + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Prನnನun Trong đó: L-adj: tính từ dài L-adv: trạng từ dài Ví dụ: - He is mನre intelligent than I am = He is mನre intelligent than me (Anh thông minh tôi.) - My friend did the test mನre carefully than I did = My friend did the test mನre carefully than me (Bạn làm kiểm tra cẩn thận tôi.) Sನ sánh h୨n tính từ vࠩ trạng từ + Sನ sánh h୨n tính từ ngắn vࠩ trạng từ ngắn: Cấu trúc: S + V + the + S-adj-est/ S-adv-est Ví dụ: - It is the darkest time in my life (Đó khoảng thời gian tăm tối đời tôi.) - He runs the fastest in my class (Anh chạy nhanh lớp tơi.) + Sನ sánh h୨n tính từ dࠩi vࠩ trạng từ dࠩi: Cấu trúc: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí S + V + the + mನst + L-adj/ L-adv Ví dụ: - She is the mನst beautiful girl I’ve ever met (Cô cô gái xinh mà gặp.) - He drives the mನst carelessly among us (Anh ấy lái xe ẩu số chúng tơi.) CHÚ Ý: + Một số tính từ có âm tiết có tận “y, le, ow, er” sử dụng so sánh hay so sánh áp dụng cấu trúc so sánh tính từ ngắn Tính từ Sನ sánh h୨n Sನ sánh h୨n Happy -> happier -> the happiest Simple -> simpler -> the simplest Narrow -> narrower -> the narrowest Clever -> cleverer -> the cleverest Ví dụ: - Now they are happier than they were before (Bây họ hạnh phúc trước kia.) Ta thấy “happy” tính từ có âm tiết sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng cấu trúc so sánh tính từ ngắn + Một số tính từ trạng từ biến đổi đặc biệt sử dụng so sánh so sánh Tính từ/Trạng từ Sನ sánh h୨n Sನ sánh h୨n Good/well -> better -> the best Bad/ badly -> worse -> the worst Much/ many -> more -> the most a little/ little -> less -> the least VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí far -> farther/ further -> the farthest/ furthest Cấu trúc sನ sánh “….cࠩng ngࠩy cࠩng …” * Đối với tính từ ngắn vࠩ trạng từ ngắn S-adj-er/ S-adv-er and S-adj-er/ S-adv-er Ví dụ: - My sister is taller and taller (Em gái ngày cao.) - He works harder and harder (Anh làm việc ngày chăm chỉ.) * Đối với tính từ dࠩi vࠩ trạng từ dࠩi Mನre and mನre + L-adj/ L-adv Ví dụ: - The film is mನre and mನre interesting (Bộ phim ngày thú vị.) - He ran mನre and mನre slನwly at the end of the race (Anh chạy ngày chậm phần cuối đua.) Cấu trúc sನ sánh “cࠩng … cࠩng…” * Đối với tính từ ngắn vࠩ trạng từ ngắn: The + S-adj-er/ S-adv-er + S + V, the + S-adj-er/ S-adv-er + S + V Ví dụ: - The cನನler it is, the better I feel (Trời mát mẻ, cảm thấy dễ chịu) - The harder he works, the higher salary he gets * Đối với tính từ dࠩi vࠩ trạng từ dࠩi The + mನre + L-adj/ L-adv + S + V, the + mನre + L-adj/ L-adv + S + V Ví dụ: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - The mನre carefully he studies, the mನre cನnfident he feels (Anh học cẩn thận, anh thấy tự tin.) Sನ sánh bội (gấp baನ nhiêu lần) Số lần (half/ twice/ three times/…) + many/much/ adj/ adv+ as + O/ N/ Prನnನun Ví dụ: - She works twice as hard as me (Cô làm việc chăm gấp lần tôi.) - This road is three times as lನng as that one (Con đường dài gấp lần đường kia.) *Xem thêm nhiều cấu trúc mang ý nghĩa so sánh khác: 51 cấu trúc so sánh tiếng Anh VIII CÂU ƯỚC (WISH SENTENCES) Có dạng câu mong ước: * Cấu trúc câu ước KĐ: S + wish(es) + S + V2/-ed + O (to be: were / weren’t) PĐ: S + wish(es) + S + didn’t + V1 Ex: Ben isn’t here I wish Ben were here I wish I could swim * Cấu trúc câu ước uá khứ KĐ: S + wish(es) + S + had + V3/-ed PĐ: S + wish(es) + S + hadn’t + V3/-ed Ex: She failed her exam last year She wishes she hadn’t failed her exam VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Cấu trúc câu ước tư୨ng lai KĐ: S+ wish(es) + S + would + V1 PĐ: S + wish(es) + S + wouldn’t + V1 Ex: I wish you would stop smoking Nನte: S + wish(es) thay If ನnly Ex: I wish I weren’t so fat = If only I weren’t so fat IX.MỆNH ĐỀ QUAN HỆ Các đại từ uan hệ a WHO:  làm chủ từ mệnh đề quan hệ  thay cho danh từ người N (person) + WHO + V + O b WHOM:  làm túc từ cho động từ mệnh đề quan hệ  thay cho danh từ người .N (person) + WHOM + S + V c WHICH:  làm chủ từ túc từ mệnh đề quan hệ  thay cho danh từ vật VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí N (thing) + WHICH + V + O N (thing) + WHICH + S + V d THAT:  thay cho vị trí who, whom, which mệnh đề quan hệ quan hệ xác định * Các trường hợp thường dùng "that":  sau hình thức so sánh  sau từ: only, the first, the last  danh từ trước bao gôm người vật  sau đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none Ex: He was the most interesting person that I have ever met It was the first time that I heard of it These books are all that my sister left me She talked about the people and places that she had visited * Các trường hợp không dùng that:  mệnh đề quan hệ không xác định  sau giới từ e WHOSE: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  dùng để sở hữu cho danh từ người vật, thường thay cho từ: her, his, their, hình thức ‘s .N (person, thing) + WHOSE + N + V Các trạng từ uan hệ a WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason N (reason) + WHY + S + V Ex: I don’t know the reason You didn’t go to school for that reason → I don’t know the reason why you didn’t go to school b WHERE: thay từ nơi chốn, thường thay cho there N (place) + WHERE + S + V (WHERE = ON / IN / AT + WHICH) Ex: a/ The hotel wasn’t very clean We stayed at that hotel → The hotel where we stayed wasn’t very clean → The hotel at which we stayed wasn’t very clean c WHEN: thay từ thời gian, thường thay cho từ then N (time) + WHEN + S + V (WHEN = ON / IN / AT + WHICH) Ex: Do you still remember the day? We first met on that day VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí → Do you still remember the day when we first met? → Do you still remember the day on which we first met? I don’t know the time She will come back then → I don’t know the time when she will come back B PHỤ LỤC I TỪ VỰNG ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH Tham khảo chi tiết tại: Lý thuyết Bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh: Đại từ bất định MẠO TỪ Xem đầy đủ lý thuyết tập tại: Mạo từ tiếng Anh GIỚI TỪ THÔNG DỤNG Xem đầy đủ lý thuyết tại:  Ngữ pháp Tiếng Anh: Giới từ  Các giới từ Tiếng Anh TỪ NỐI Xem thêm từ nối phổ biến tại: Các từ nối thông dụng tiếng Anh ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU (MODAL VERBS) Tổng hợp lý thuyết, cách dùng động từ tại: Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (modal verbs) có tập ôn luyện CỤM ĐỘNG TỪ (PHRASAL VERBS) Xem đầy đủ tại: Những cụm động từ thường gặp tiếng Anh (PHRASAL VERBS) tập có đáp án V-ing to_V (GERUND AND TO INFINITVE) Tham khảo tại: 101 cấu trúc động từ To V Ving thường gặp BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC Xem thêm Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ: 360 động từ bất quy tắc tiếng Anh II CẤU TRÚC CÂU VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí MỘT SỐ CẤU TRÚC CÂU THÔNG DỤNG Xem thêm tại: Tổng hợp cấu trúc Tiếng Anh thông dụng TIẾNG ANH GIAO TIẾP Xem thêm tại: 84 cấu trúc ví dụ câu thông dụng Tiếng Anh giao tiếp Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi công chức – viên chức môn tại: https://vndoc.com/thi-cong-chuc-vien-chuc ... tập Ngữ pháp Tiếng Anh: Đại từ bất định MẠO TỪ Xem đầy đủ lý thuyết tập tại: Mạo từ tiếng Anh GIỚI TỪ THÔNG DỤNG Xem đầy đủ lý thuyết tại:  Ngữ pháp Tiếng Anh: Giới từ  Các giới từ Tiếng Anh. .. bất quy tắc tiếng Anh II CẤU TRÚC CÂU VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí MỘT SỐ CẤU TRÚC CÂU THÔNG DỤNG Xem thêm tại: Tổng hợp cấu trúc Tiếng Anh thông dụng TIẾNG ANH GIAO TIẾP... tại: 84 cấu trúc ví dụ câu thơng dụng Tiếng Anh giao tiếp Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi công chức – viên chức môn tại: https://vndoc.com /thi- cong-chuc-vien-chuc
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp tiếng anh ôn thi viên chức giáo dục năm 2019, Ngữ pháp tiếng anh ôn thi viên chức giáo dục năm 2019, THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - FUTURE PE, Câu điều kiện loại 2: