Xac dinh ham luong cscl HT

1 59 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 22:23

15.41 XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CESI CLORID TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Nguyên lý Cesi cloride tồn dư trình tinh khiết HBsAg xác định phương pháp sắc ký trao đổi ion Tiến hành Mẫu chuẩn: Hút 1ml nước khử ion vào ống nghiệm, thêm 0,2; 0,4 ; 0,6 ml dung dịch cesi clorid chuẩn 0,001%(w/v) Mẫu thử : Hút 1ml mẫu pha loãng lần nước khử ion vào ống nghiệm, thêm 0,4 ml dung dịch chuẩn Lọc dung dịch mẫu chuẩn mẫu thử qua màng lọc 0,22 µm Điều kiện vận hành máy sắc ký ion : Cột IonPac Cs-12, detector đo độ dẫn điện 5-10 mcS, tốc độ dòng 1,0 ml/phút, thể tích mẫu thử : 100 µl, nhiệt độ phòng Dựa vào diện tích pic để tính hàm lượng cesi clorid mẫu thử Đơn vị tính: µg/20 µg protein Cách pha dung dịch : - Dung dịch acid hydrocloric 40 mM (dung dịch rửa giải): Lọc 1,5 L nước khử ion qua màng lọc 0,45 µm, hút 3,3 ml acid hydrochloric đậm đặc (TT) pha vừa đủ L nước khử ion vừa lọc - Dung dịch tetrabutyl ammonium hydroxid (TBAOH) (dung dịch tái sinh) : Hút 66,67 ml TBAOH vào ống đong L, thêm nước khử ion vừa đủ L, khuấy - Dung dịch cesi clorid chuẩn 0,01%(w/v) : Cân xác khoảng 10 mg (a) cesium clorid, chuyển vào bình định mức 100 ml, thêm nước khử ion vừa đủ, lắc Pha loãng 10 lần dung dịch cesi clorid chuẩn nước khử ion trước dùng Hàm lượng cesi cloride thực có dung dịch (X) tính cơng thức: 132,9 a X x x x1000 168,4 100 10 Trong : 132,9: 168,4: 10: 1000: Phân tử lượng Cs Phân tử lượng CsCl Hệ số pha loãng dung dịch chuẩn Chuyển từ mg sang µg Tiêu chuẩn chấp thuận: Khơng lớn µg/20 µg protein
- Xem thêm -

Xem thêm: Xac dinh ham luong cscl HT, Xac dinh ham luong cscl HT