Đánh giá điều kiện địa chất công trình và đề xuất giải pháp móng hợp lý công trình vincom sa đéc – đồng tháp

81 61 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 19:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NGUYỄN HỒNG ANH THƯ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MĨNG HỢP LÝ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VINCOM SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ ĐỊA CHẤT HỌC Mã ngành: 52440201 TP HỒ CHÍ MINH – 12/2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MĨNG HỢP LÝ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VINCOM SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Anh Thư MSSV: 0250100098 Khóa: 2013 – 2017 Lớp: 02_ĐH_ĐKT Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Phương Dung TP HỒ CHÍ MINH – 12/2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NGUYỄN HỒNG ANH THƯ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MĨNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TRUNG TÂM VINCOM PHƯỜNG 1, TP SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ ĐỊA CHẤT HỌC Mã ngành: 52440201 TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MƠI TRƯỜNG TP.HCM KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHỐNG SẢN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NỀN MĨNG HỢP LÝ CƠNG TRÌNH: TRUNG TÂM VINCOM ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG 1, TP SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HỒNG ANH THƯ MSSV: 0250100098 Khóa: 2013 – 2017 Giảng viên hướng dẫn: TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2017 TRƯỜNG ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHỐNG SẢN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017 NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN Bộ môn: KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT Họ tên: NGUYỄN HỒNG ANH THƯ MSSV: 0250100098 Ngành: ĐỊA CHẤT HỌC Lớp: 02_DH_DKT Đầu đề đồ án: Đánh giá điều kiện địa chất cơng trình đề xuất giải pháp móng hợp lý cơng trình Vincom Sa Đéc – Đồng Tháp Nhiệm vụ: - Đánh giá điều kiện địa chất cơng trình khu vực nghiên cứu tới hoạt động xây dựng cơng trình - Đề xuất giải pháp móng hợp lý Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 22/08/2017 Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 01/12/2017 Họ tên người hướng dẫn: TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG Người hướng dẫn TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG Nội dung yêu cầu thông qua môn Ngày 01 tháng 12 năm 2017 Chủ nhiệm môn THIỀM QUỐC TUẤN LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập trường đến nay, em nhận quan tâm giúp đỡ Thầy Cơ, bạn bè gia đình Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến q Thầy Cơ Khoa Địa chất khống sản – Trường Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Thành Phố Hồ Chí Minh với tri thức tâm huyết để truyền đạt kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Đồ án thực 15 tuần Do hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế nên báo cáo khơng tránh khỏi sai sót, em mong nhận đóng góp quý báu q Thầy Cơ bạn để hoàn thiện báo cáo Và em chân thành cảm ơn cô Trần Thị Phương Dung tận tình hướng dẫn em hồn thành báo cáo Sau cùng, em xin kính chúc q Thầy Cơ khoa Địa chất khoáng sản thật dồi sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau Ngày 29 tháng 12 năm 2017 Sinh viên thực NGUYỄN HỒNG ANH THƯ MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 1.2 ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU 1.2.1 Vị trí địa lý 1.2.2 Đặc điểm địa hình 1.2.3 Đặc điểm cấu trúc địa chất 1.2.4 Mạng lưới sơng ngòi 11 1.2.5 Đặc điểm địa chất thủy văn 11 1.2.6 Khí hậu 14 1.2.7 Mạng lưới giao thông 14 1.2.8 Đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội 15 1.3 ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH 16 1.3.1 Yếu tố địa hình địa mạo 16 1.3.2 Yếu tố địa tầng tính chất lý loại đất đá 16 1.3.3 Yếu tố cấu tạo địa chất đặc điểm kiến tạo 16 1.3.4 Yếu tố địa chất thủy văn điều kiện địa chất cơng trình 16 1.3.5 Yếu tố trình tượng địa chất động lực cơng trình 16 1.3.6 Yếu tố vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên 18 1.4 TỔNG QUAN VỀ MÓNG 18 1.4.1 Khái niệm móng 18 1.4.2 Móng nông 18 1.4.3 Móng sâu – Móng cọc 19 1.4.4 Nguyên tắc đặt móng 20 CHƯƠNG 2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP TÀI LIỆU VÀ THAM KHẢO TÀI LIỆU 22 2.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH – THÍ NGHIỆM 22 i 2.3 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 24 2.4 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN 25 CHƯƠNG 3.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 39 3.1 ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT KHU VỰC NGHIÊN CỨU 39 3.1.1 Địa hình – địa mạo khu vực nghiên cứu 39 3.1.2 Đặc điểm địa tầng 39 3.1.3 Tính chất lý đất đá 40 3.1.4 Địa chất thủy văn 42 3.1.5 Hiện tượng địa chất động lực cơng trình 43 3.2 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP MÓNG 43 3.3 TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ 44 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 KẾT LUẬN 57 KIẾN NGHỊ 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC………………………………………………………………………… 59 ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 𝑎 khoảng cách từ đầu mút cọc đến móc cẩu 𝑎1−2 hệ số nén lún Ap diện tích tiết diện ngang mũi cọc As diện tích xung quanh cọc A, B, D hệ số không thứ nguyên, phụ thuộc vào góc ma sát  đất b khoảng cách từ đầu mút đoạn cọc đến móc cẩu sử dụng c lực dính kết hạt đất ca lực dính đất thân cọc d đường kính hạt 𝐷𝑐 đường kính hay cạnh cọc ĐCCT địa chất cơng trình ĐCTV địa chất thủy văn e hệ số rỗng đất ei hệ số rỗng ứng với lớp phân tố thứ i 𝑒𝑥 , 𝑒𝑦 độ lệch tâm tải N theo phương 𝑥, 𝑦 𝑓𝑠 ma sát bên tác dụng lên cọc Fa tiết diện ngang cốt thép dọc Fb tiết diện ngang cọc 𝐹𝑐 diện tích tiết diện cọc Fs hệ số an toàn FSs hệ số an toàn cho thành phần ma sát bên FSp hệ số an toàn cho sức chống mũi cọc 𝐹𝑠𝑏 diện tích sơ đáy đài G độ bão hòa ℎ𝑚 chiều sâu đặt móng H vùng chịu nén ℎ𝑖 chiều dài đoạn cọc qua lớp i mà cọc qua 𝐻𝑚 chiều dài làm việc cọc iii K0 hệ số góc tâm tiết diện 𝐾𝑡𝑐 hệ số tin cậy phụ thuộc phương pháp xác định tiêu lý đất Ks hệ số áp lực ngang phụ thuộc vào loại đất phương pháp hạ cọc Ip số dẻo lo chiều dài tính tốn cọc L chiều dài thực cọc hay chiều dày lớp đất yếu có cọc qua m hệ số phụ thuộc liên kết hai đầu cọc 𝑚1 𝑚2 : hệ số điều kiện làm việc đất công trình 𝑀𝑥 , 𝑀𝑦 moment tải trọng ngồi lấy trục 𝑂𝑥𝑐, 𝑂𝑦𝑐 đáy đài nc: số cọc móng N: tải trọng thẳng đứng n độ lỗ rỗng đất NSPT số búa SPT 𝑁0𝑡𝑡 lực dọc tính tốn xác định cốt đỉnh đài 𝑡𝑡 𝑁𝑠𝑏 trọng lượng tính tốn sơ đài đất bậc P áp lực tải trọng cơng trình móng khối qui ước gây nên 𝑃𝑖 tải trọng tác dụng lên cọc mức đáy đài 𝑃𝑒𝑝 lực ép lớn thi công 𝑃𝑑𝑡 lực gây đâm thủng 𝑃𝑡𝑏 tải trọng trung bình 𝑃𝑡𝑥 tải trọng tiếp xúc 𝑃𝑚𝑎𝑥 giá trị lớn tải trọng tiếp xúc 𝑃𝑔ℎ tải trọng giới hạn [𝑃 ] tải trọng cho phép 𝑞𝑝 cường độ chịu tải mũi cọc 𝑄𝑎 sức chịu tải tính tốn cọc 𝑄𝑠 tổng sức chống cắt đất mặt bên cọc Qtt sức chịu tải tính tốn cọc iv Chiều dài khối móng qui ước: 𝐿𝑡đ = 𝐿 + 2𝐻𝑚 𝑡𝑔𝛼 = 2.9 + 2𝑥41𝑥𝑡𝑔(20 58′ ) = 7.15 (𝑚) Chiều rộng khối móng qui ước: 𝐵𝑡đ = 𝐵 + 2𝐻𝑚 𝑡𝑔𝛼 = 2.9 + 2𝑥41𝑥𝑡𝑔(20 58′ ) = 7.15 (𝑚) Chiều cao khối móng qui ước: HM = H + hm = 41 + = 43m Trọng lượng khối móng qui ước: 𝑁𝑀𝑡𝑐 = 𝐹𝑚 ℎ𝑚 𝛾𝑡𝑏 + ∑ 𝛾𝑖 ℎ𝑖 𝐹𝑚 + 𝑛𝑐 𝑃𝑐 51.12𝑥2𝑥2.0 + (1.54𝑥9.2 + 1.81𝑥16 + 1.78𝑥13.2 + 1.96𝑥5.1)𝑥51.12 + 4𝑥13.81 = 4176.53 (𝑇) Trị tiêu chuẩn lực dọc đáy khối móng qui ước: 𝑁 𝑡𝑡 = 𝑁0𝑡𝑐 + 𝑁𝑀𝑡𝑐 = 500 + 4176.53 = 4676.53(𝑇) Áp lực tiêu chuẩn đáy móng qui ước: 𝜎 𝑡𝑐 𝑁0𝑡𝑐 + 𝑁𝑀𝑡𝑐 500 + 4176.53 = = = 91.48 (𝑇⁄𝑚2 ) 𝐹𝑀 51.12 Trị số áp lực tính tốn đáy móng qui ước: 𝑅𝑀 = 𝑚1 𝑚2 (𝐴𝐵𝑀 𝛾𝐼𝐼 + 𝐵𝐻𝑀 𝛾𝐼 + 𝐷𝑐𝐼𝐼 ) 𝐾𝑡𝑐 Trong đó: 𝛾𝐼𝐼 = 1.5 (𝑇⁄𝑚3 ) 𝛾𝐼 = 9.2𝑥1.5 + 1.81𝑥16 + 1.78𝑥13.2 + 1.96𝑥5.1 = 1.753 (𝑇⁄𝑚3 ) 9.2 + 16 + 13.2 + 5.1 A = 0.227, B = 1.928, D = 4.405 𝑅𝑀 = 1.1𝑥1 (0.227𝑥6.85𝑥1.5 + 1.928𝑥43𝑥1.753 + 4.405𝑥1.564 = 170.00(𝑇⁄𝑚2 ) Kiểm tra điều kiện đất nền: 𝜎 𝑡𝑐 = 91.48 (𝑇⁄𝑚2 ) < 𝑅𝑀 = 170.00(𝑇⁄𝑚2 ) Vậy điều kiện thỏa mãn tính tốn độ lún móng cọc theo quan niệm biến dạng đàn hồi tuyến tính Kiểm tra móng cọc theo trạng thái giới hạn thứ 52 Sức chịu tải giới hạn móng: 𝑛 𝑁𝑔ℎ = 𝑅𝑔ℎ 𝐹 ′ + 𝑢′ ∑ 𝑓𝑠𝑖 𝑙𝑖 𝑖=1 𝑅𝑔ℎ = 𝑅𝑀 = 170.00 (T/m2) 𝐹 ′ = 2.4x2.4 (m2): Diện tích đáy móng tạo đường nối mép cọc biên 𝑢′ = 4x2.4 (m): Chu vi móng có diện tích đáy F’ 𝑛 ∑ 𝑓𝑠𝑖 𝑙𝑖 = 345.794(𝑇⁄𝑚2 ) 𝑖=1  𝑁𝑔ℎ = 4298.82 (𝑇) 𝑁𝑀𝑡𝑐 = 𝑁𝑀𝑡𝑐 = 𝐹𝑚 ℎ𝑚 𝛾𝑡𝑏 + ∑ 𝛾𝑖 ℎ𝑖 𝐹𝑚 + 𝑛𝑐 𝑃𝑐 = 5.76𝑥2.0𝑥2.0 + (1.54𝑥9.2 + 1.81𝑥16 + 1.78𝑥13.2 + 1.96𝑥5.1)𝑥5.76 + 5𝑥13.81 = 535.42 (𝑇) 𝑡𝑐 𝑁0𝑡𝑡 + 𝑁𝑀0 = 500 + 1.2𝑥535.42 = 1140.11 (𝑇) 𝑡𝑐 ) 𝑁𝑔ℎ = 4298.82 (𝑇) ≥ 1.2(𝑁0𝑡𝑡 + 𝑁𝑀0 = 1140.11 (𝑇) → Vậy ổn định 53 Đỉnh đài cọc Đài cọc Đáy đài cọc Cọc Mũi cọc Mặt mũi cọc Hình 3.4 Móng cọc Tính lún cho khối móng quy ước Áp lực tiếp xúc đáy móng: 𝑁0𝑡𝑐 500 𝑃𝑡𝑏 = + 𝛾𝑡𝑏 ℎ𝑚 = + 2.0𝑥2.0 = 13.78 (𝑇⁄𝑚2 ) 𝐿𝑡đ 𝐵𝑡đ 51.12 Áp lực gây lún tâm đáy móng: 𝑃𝑔𝑙 = 𝑃𝑡𝑏 − 𝛾 ′ ℎ𝑚 = 13.78 − 1.5𝑥2.0 = 10.78 (𝑇⁄𝑚2 ) Chiều sâu chịu nén cực hạn 𝐻𝑠 kết thúc có 𝜎 𝑔𝑙 ≤ 0.2𝜎 𝑏𝑡 54 𝜎 𝑔𝑙 = 𝐾0 𝑃 𝜎 𝑏𝑡 = ∑𝑛𝑖=1 𝛾𝑖 ℎ𝑖 Sau đó, tính lún móng cọc theo phương pháp chia tầng lấy tổng móng khối qui ước đặt đất có chiều dày 𝐻𝑠 , trị số độ lún tính tốn quy định theo QPXD 45-70 xác định theo phương pháp cộng lún lớp: 𝑆 = ∑𝑛𝑖 𝑒1𝑖−𝑒 ℎ𝑖 = ∑𝑛𝑖 𝑎0𝑖 𝑃𝑖 ℎ𝑖 = ∑𝑛𝑖 2𝑖 1+𝑒1𝑖 𝛽𝑖 𝐸0𝑖 𝑃𝑖 ℎ𝑖 Chia lớp bên khối móng thành lớp phân tố có bề dày ℎ𝑖 = 𝑆= 𝐵𝑙đ = 1.7875 chọn ℎ𝑖 = 1.75 ∑𝑛𝑖 𝛽𝑖 𝐸0𝑖 𝑃𝑖 ℎ𝑖 Bảng 3.5 Bảng tính lún lớp đất 𝜎𝑔𝑙 𝜎𝑧𝑏𝑡 𝐸0𝑖 𝑇 ( 2) 𝑚 𝑆𝑖 2𝑧𝑖 𝑏 𝑙 𝑏 𝐾0 0.0 1 10.7800 3.08 1.75 0.5 0.92 9.9176 5.78 3.5 1.0 0.703 7.5783 8.47 5.25 1.5 0.488 5.2606 11.17 0.008 7.00 2.0 0.336 3.6221 13.86 0.006 8.75 2.4 0.257 2.7705 16.56 0.004 zi ( 𝑇 ) 𝑚2 ( 𝑇 ) 𝑚2 𝛽𝑖 (m) 0.014 0.8 1066.1 0.011 𝑆 = ∑ 𝑆𝑖 = 0.044(𝑚) = 4.4 (𝑐𝑚) - Kiểm tra điều kiện 𝜎𝑔𝑙 ≤ 0.2𝜎𝑧𝑏𝑡 2.7705 ≤ 0.2𝑥16.56 = 3.31 55 𝛼 = 20 58′ 𝜎𝑏𝑡 𝜎𝑔𝑙 Hình 3.5 Biểu đồ ứng suất thân ứng suất gây lún móng khối quy ước Vậy vùng chịu nén H = 8.75m - Vậy: Tổng độ lún đất 𝑆 = 4.4 (𝑐𝑚) thỏa điều kiện độ lún tuyệt đối [𝑆] = 8(𝑐𝑚) 56 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Thông qua đồ án, em giải vấn đề sau: - Đánh giá điều kiện địa chất cơng trình Sa Đéc – Đồng Tháp; thấy khó khăn thuận lợi việc xây dựng cơng trình khu vực xây dựng + Khó khăn: lớp đất yếu lớn khơng thể sử dụng phương án móng nơng; mực nước ngầm xuất khu vực nghiên cứu gây khó khăn cho việc thi cơng cơng trình, cần tiến hành xử lý thích hợp trước thi công (hạ mực nước ngầm); xây dựng sử dụng cơng trình phát sinh tượng địa chất cơng trình biến dạng lún đất + Thuận lợi: địa hình phẳng thuận lợi cho việc bố trí xây dựng cơng trình, giao thông thuận lợi cho vận chuyển vật liệu xây dựng thiết bị phục vụ xây dựng công trình - Thơng qua tính chất đất để đề xuất giải pháp móng cho khu vực xây dựng: giải pháp móng cọc thích hợp vừa đáp ứng yêu cầu kinh tế vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật - Đánh giá khả chịu tải cọc khu vực xây dựng; có tính tốn chiều dài cọc, số lượng cọc độ lún cọc ứng dụng giải pháp móng cọc Kiểm tra theo trạng thái giới hạn cọc KIẾN NGHỊ Vì trình độ chun mơn, kiến thức thực tế hạn chế nên nội dung đồ án khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp nhận xét q Thầy, Cơ bạn để em hoàn thiện đồ án kiến thức thân phục vụ cho công việc sau 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo Quốc Hội – Báo cáo thuyết minh Quy hoạch quản lý, khai thác bảo vệ tài nguyên nước đất địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 [2] Châu Ngọc Ẩn Hướng dẫn đồ án môn học Nền Móng NXB Xây Dựng, 05/2012 [3] Châu Ngọc Ẩn Cơ Học Đất NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2012 [4] Đất đá xây dựng, phương pháp thí nghiệm trường, xuyên tiêu chuẩn TCVN 9351 – 2012 [5] GSTS Nguyễn Văn Quảng Nền Móng cơng trình dân dụng – cơng nghiệp NXB Xây dựng Hà Nội, 1996 [6] NGND.GS.TSKH Bùi Anh Định Cơ Học Đất NXB Xây Dựng Hà Nội, 2013 [7] Phan Hồng Quân Nền Móng NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2012 [8] Phan Hồng Quân – Nguyễn Bảo Việt Hướng dẫn Đồ Án Nền Móng NXB Giáo dục Việt Nam [9] Trần Văn Viêt Cẩm Nang Dùng Cho Kỹ Sưu Địa Kỹ Thuật NXB Xây dựng Hà Nội, 2010 [10] TCVN 10304:2014 – Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế [11] TCVN 9362-2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình 58 PHỤ LỤC 59 Phụ lục 1: Cường độ tính tốn thép Nhóm Cường độ Cường độ tính tốn kG/cm2 cốt thép tiêu chuẩn Về kéo Về nén Tính cốt ngang Rac(kG/cm2) Rn Rk Rad Mơđun đàn hồi Ea (kG/cm2) Thép AI 2400 2300 2300 1800 2100.000 AII 3000 2800 2800 2200 2100.000 AIII 4000 3600 3600 2800 2100.000 AIV 6000 5000 4000 400 2000.000 BI, BpI 5500 3150 3150 1900(2200) 2000.000 d = - 4mm 5500 3500 3500 2600(2800) 1700.000 d = 5mm 5250 3400 3400 2500(2700) 1700.000 Thép dây Số ngoặc ( ) dùng cho dây thép cốt ngang khung hàn Phụ lục 2: Cường độ tính tốn bêtơng (TCVN 5574-1991) Giá trị cường độ kG/cm2(Theo mác bêtông) Cường độ 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 35 45 65 90 110 130 155 170 215 250 3.8 4.8 6.0 7.5 8.8 10 11 12 13 14.5 Cường độ tính tốn nén Cường độ tính tốn kéo PL.1 Phụ lục 3: Các hệ số sức chịu tải 𝑵𝒄 , 𝑵𝒒 , 𝑵𝜸 Terzaghi 𝜑 𝑁𝑞 𝑁𝑐 𝑁𝛾 𝜑 𝑁𝑞 𝑁𝑐 𝑁𝛾 5.14 0.00 24 9.60 19.32 9.44 1.09 5.38 0.07 25 10.66 20.72 10.88 1.20 5.63 0.15 26 11.85 22.25 12.54 1.31 5.90 0.24 27 13.20 23.94 14.47 1.43 6.19 0.34 28 14.72 25.80 16.72 1.57 6.49 0.45 29 16.44 27.86 19.34 1.72 6.81 0.57 30 18.40 30.14 22.40 1.88 7.16 0.71 31 20.63 32.67 25.99 2.06 7.53 0.86 32 23.18 35.49 30.21 2.25 7.92 1.03 33 26.09 38.64 35.19 10 2.47 8.34 1.22 34 29.44 42.16 41.06 11 2.71 8.80 1.44 35 33.30 46.12 48.03 12 2.97 9.28 1.69 36 37.75 50.59 56.31 13 3.26 9.81 1.97 37 42.92 55.63 66.19 14 3.59 10.37 2.29 38 48.93 61.35 78.02 15 3.94 10.98 2.65 39 55.96 67.87 92.25 16 4.34 11.63 3.06 40 64.20 75.31 109.41 17 4.77 12.34 3.53 41 73.90 83.86 130.21 18 5.26 13.10 4.07 42 85.37 93.71 155.54 19 5.80 13.93 4.68 43 99.01 105.11 186.53 20 6.40 14.83 5.39 44 115.31 118.37 224.63 21 7.07 15.81 6.20 45 134.87 133.87 271.75 22 7.82 16.88 7.13 46 158.50 152.10 330.34 23 8.66 18.05 8.20 47 187.21 173.64 403.65 PL.2 Phụ lục 4: Xác định hệ số A, B, D để xác định cường độ tính tốn R 𝜑0𝑡𝑐 A B D 𝜑0𝑡𝑐 A B D 0 1.00 3.14 24 0.72 3.87 6.45 0.03 1.12 3.32 26 0.84 4.37 6.90 0.03 1.25 3.51 28 0.98 4.93 7.40 0.10 1.39 3.71 30 1.15 5.59 7.95 0.14 1.55 3.93 32 1.34 6.35 8.55 10 0.18 1.73 4.17 34 1.55 7.21 9.21 12 0.23 1.94 4.42 36 1.81 8.25 9.98 14 0.29 2.17 4.69 38 2.11 9.44 10.80 16 0.36 2.43 5.00 40 2.46 10.84 11.73 18 0.43 2.72 5.31 42 2.87 12.50 12.77 20 0.51 3.06 5.66 44 3.37 14.48 13.96 22 0.61 3.44 6.04 45 3.66 15.64 14.64 PL.3 Phụ lục 5: Hệ số K0 để tính ứng suất đất tâm móng Móng 2z/b Móng chữ nhật với tỷ số cạnh LM/BM Móng băng 1/b>10 tròn 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.4 2.8 3.2 4.0 5.0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.4 0.949 0.960 0.968 0.972 0.974 0.975 0.976 0.976 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977 0.8 0.756 0.800 0.830 0.848 0.859 0.866 0.870 0.870 0.878 0.879 0.880 0.881 0.881 1.2 0.547 0.606 0.652 0.682 0.703 0.717 0.727 0.740 0.746 0.749 0.753 0.754 0.755 1.6 0.390 0.449 0.496 0.532 0.558 0.578 0.593 0.612 0.623 0.630 0.636 0.639 0.642 2.0 0.285 0.336 0.379 0.414 0.441 0.463 0.481 0.505 0.520 0.529 0.540 0.545 0.550 2.4 0.214 0.257 0.294 0.325 0.352 0.734 0.392 0.419 0.437 0.449 0.462 0.470 0.477 2.8 0.165 0.201 0.232 0.260 0.284 0.304 0.321 0.350 0.369 0.383 0.400 0.410 0.420 3.2 0.130 0.160 0.187 0.210 0.232 0251 0.267 0.294 0.314 0.329 0.348 0.360 0.374 3.6 0.106 0.130 0.153 0.173 0.192 0.209 0.224 0.250 0.270 0.283 0.305 0.320 0.337 4.0 0.087 0.108 0.153 0.145 0.161 0.176 0.190 0.214 0.233 0.248 0.270 0.285 0.306 4.4 0.073 0.091 0.127 0.122 0.137 0.150 0.163 0.185 0.203 0.218 0.239 0.256 0.280 4.8 0.067 0.077 0.092 0.105 0.118 0.130 0.141 0.161 0.178 0.192 0.213 0.230 0.258 5.2 0.053 0.066 0.079 0.091 0.102 0.122 0.123 0.141 0.157 0.170 0.191 0.208 0.239 5.6 0.046 0.058 0.069 0.079 0.089 0.099 0.108 0.124 0.140 0.152 0.172 0.189 0.223 6.0 0.040 0.051 0.060 0.070 0.078 0.087 0.095 0.110 0.124 0.136 0.155 0.172 0.208 6.4 0.036 0.045 0.053 0.062 0.070 0.077 0.085 0.098 0.111 0.122 0.141 0.158 0.196 6.8 0.032 0.040 0.048 0.055 0.062 0.069 0.076 0.088 0.100 0.110 0.128 0.144 0.184 7.2 0.028 0.036 0.042 0.049 0.056 0.062 0.068 0.080 0.090 0.100 0.117 0.133 0.175 7.6 0.024 0.032 0.038 0.044 0.050 0.056 0.062 0.072 0.082 0.091 0.107 0.123 0.166 8.0 0.022 0.029 0.035 0.040 0.046 0.051 0.056 0.066 0.075 0.084 0.098 0.113 0.158 8.4 0.021 0.026 0.032 0.037 0.042 0.046 0.051 0.060 0.069 0.077 0.091 0.105 0.150 8.8 0.019 0.024 0.029 0.034 0.038 0.042 0.047 0.055 0.063 0.070 0.084 0.098 0.144 9.2 0.018 0.022 0.026 0.031 0.035 0.039 0.043 0.051 0.058 0.065 0.078 0.091 0.137 9.6 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040 0.047 0.054 0.060 0.072 0.085 0.132 10 0.015 0.019 0.022 0.026 0.030 0.033 0.037 0.044 0.050 0.056 0.067 0.079 0.126 11 0.011 0.017 0.020 0.023 0.027 0.029 0.033 0.040 0.044 0.050 0.060 0.071 0.114 12 0.009 0.015 0.018 0.020 0.024 0.026 0.028 0.034 0.038 0.044 0.051 0.060 0.104 PL.4 Phụ lục 6: Các giá trị độ lún giới hạn móng nhà cơng trình Thứ tự Kết cấu kiểu móng Trị số độ lún giới hạn, Sgh(cm) Tấm nhà lớn nhà khối lớn khong có khung Nhà tường gạch tường khối lớn khơng có cốt thép đặt móng băng móng đơn tỷ số chiều dài tường L chiều cao H (tính từ đế móng) là: L/H≥2.5 L/H≥2.5 10 Nhà tường khối lớn tường gạch có đai bêtơng cốt 15 thép hay đai gạch cốt thép (không phụ thuộc tỷ số L/H) Nhà khung tồn sơ đồ 10 Móng tồn khối bêtơng cốt thép lò cao, ống 30 khói, silo, tháp nước… Móng cho nhà cơng nghiệp tầng nhà khác có két cấu tương tự bước cột là: 6m 12m 12 PL.5 Phụ lục 7: Giá trị hệ số điều kiện làm việc Loại đất Đất lớn lấp đầy cát 𝑚1 𝑚2 𝐿/𝐻 ≥ 𝐿/𝐻 ≤ 15 1.4 1.2 1.4 Các loại cát (trừ cát mịn cát bụi) Cát mịn - Khơ ẩm 1.2 1.1 1.3 - Bão hòa nước 1.1 1.1 1.3 Cát bụi - Khơ ẩm 1.2 1.1 1.3 - Bão hòa nước 1.1 1.1 1.3 Đất lớn lấp đầy sét 1.2 1.0 1.1 Các loại đất có độ sệt B > 0.5 1.1 1.0 1.0 L: chiều dải cơng trình H: chiều cao cơng trình PL.6 ... giải pháp móng hợp lý cơng trình Vincom Sa Đéc – Đồng Tháp Nhiệm vụ: - Đánh giá điều kiện địa chất công trình khu vực nghiên cứu tới hoạt động xây dựng cơng trình - Đề xuất giải pháp móng hợp lý. .. khu vực Sa Đéc – Đồng Tháp - Đề xuất tính tốn sơ giải pháp móng hợp lý thi cơng xây dựng cơng trình Vincom Sa Đéc - Phạm vi nghiên cứu: cơng trình Vincom – Sa Đéc – Đồng Tháp PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MĨNG HỢP LÝ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VINCOM SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá điều kiện địa chất công trình và đề xuất giải pháp móng hợp lý công trình vincom sa đéc – đồng tháp , Đánh giá điều kiện địa chất công trình và đề xuất giải pháp móng hợp lý công trình vincom sa đéc – đồng tháp , b. Kiểm tra kích thước đáy móng, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm