Đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt và đề xuất giải pháp quản lý lưu vực sông lá buông, tỉnh đồng nai

98 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 19:54

NGUYỄN HOÀNG H I I DIỄN BIẾN CH LƯỢ ƯỚC MẶT Ề XU T GI I PHÁP QU N LÝ LƯU ỰC SÔNG LÁ BUÔNG, TỈ Ồ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ Ư ỒNG NAI A CH T HỌC Mã ngành: 52440201 TP HỒ CHÍ MINH - 12/2017 Ồ ÁN TỐT NGHIỆP I DIỄN BIẾN CH T LƯỢ ƯỚC MẶT Ề XU T GI I PHÁP QU N LÝ LƯU ỰC SƠNG LÁ BNG, TỈ ỒNG NAI MSSV: 0250100013 Khóa: 2013 - 2017 PGS.TS Nguy n Hồng Quân TP HỒ CHÍ MINH - 12/2017 TRƯỜNG ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHỐNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Họ tên sinh viên: N -N Đ H H Lớp: 02_ĐH_ĐMT ọ Chuyên ngành: Đ - Tê đề tài: Đ Đ ê - Họ tên gi - Cơ T đề N ớng dẫn: G T T H C N H đ Đ ọ M - Ngày b o vệ ĐATN 16/12/2017 Că đ ứ yêu cầu Hộ đ đ đ án Tơi xin đ ì c gi đ c ch nh sử Ý kiến Hội đồng STT M đầ Đ C Nội dung chỉnh sửa ủ ê ệ trang đ đ theo khơng T đ đ ì đ C đ 46 ệ ộ đ đ ê ầ M Đầ ê M ê ì 3.1, C ê ủ Đ đ W I ủ 47 ê ì ộ C ê đ ầ ê ê đ W I GI O VI N PHẢN IỆN GI O VI N H ỚNG ọ ê T C T Vă N INH VI N GIẢI ọ ê G T N H NH ọ ê N H H TRƯỜNG ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHỐNG SẢN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017 NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: ĐỊA CHẤT VÀ KHỐNG SẢN Bộ mơn: ĐỊA CHẤT MƠI TRƯỜNG Họ tên: NGUYỄN HỒNG HẢI MSSV: 0250100013 Ngành: ĐỊA CHẤT HỌC Lớp: 02_ĐH_ĐMT Tên đồ án: Đánh giá i n i n h t uv ng n m t đ u t gi i pháp qu n s ng u ng, tỉnh Đồng N i Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu - Thu th p số iệu qu n tr - Đánh giá đ n đầu): m i tr ờng gi i đo n 2010 – 2017 c di n bi n ch t ng n ớc m t - Đ xu t số gi i pháp qu n lý ch t u v c sông Lá Buông ng n ớc m t ph h p ho uv c sông Lá Buông Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 21/8/2017 Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 01/12/2017 Họ tên ng ời h ớng dẫn: PGS TS NGUYỄN HỒNG QUÂN Nội dung yêu cầu đ c thông qua môn Ngày tháng năm Chủ nhiệm môn (Ký ghi rõ họ tên) Ng ời h ớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) PGS TS Nguy n Hồng Qu n i LỜI CÁM ƠN ốn năm r i ngồi gi ng đ ờng t i tr ờng Đ i họ Tài nguyên M i tr ờng Thành phố Hồ Chí Minh đ ủ m C ng thầy quãng thời gi n đ p nh t thời sinh viên , h ng o m quên đ gi đ nh n nh ng gi y ph t đ ho Đị h t sống, đ hoáng s n Đ họ t p nh ng niệm đ p nh th , m h ng quên g i ời ám n đ n nh ng ng ời nhiệt t nh gi p đ m họ t p, động viên m ố g ng v ời ám n đ n thầy h ớng ẫn m àm h Em g i ời ám n tri n s u s Trung tâm Qu n t qu hăn Đ iệt, g i u n tốt nghiệp nh t đ n Thầy PGS TS Nguy n Hồng Qu n – n i n đổi hí h u, Đ i họ Quố gi TP Hồ Chí Minh Thầy định h ớng ho m họn đ tài gi p m th Tuy thầy r t hi g p h đ tài h tốt nh t n nh ng thầy dành thời gian t n t nh gi p đ truy n đ t nhi u kinh nghiệm th c t cho em suốt trình th c đ tài Em ám n thầy r t nhi u Em in h n thành ám n thầy nh hị àm việ t i Trung tâm Qu n gi p đ m r t nhi u đ hoàn h Cuối v ng h ho Đị h t hoáng s n, n i n đổi hí h u Mọi ng ời ng u n tốt nghiệp ng, m in g i ời ám n đ n gi đ nh phí s u động viên, ti p thêm s n u n m t m nh ủng hộ m h t m nh đ m hoàn thành h ng đ ờng Đ i họ D r t cố g ng nổ h t m nh đ hoàn thành nh ng h ng th tránh khỏi nhi u thi u sót, em r t mong nh n đ h u n tốt nghiệp c s góp ý q Thầy Cơ Em xin tr n trọng ám n! Thành phố Hồ Chính Minh, tháng 12 năm 2017 ii MỤC LỤC TÓM TẮT MỞ ĐẦU Tính c p thi t ĐATN 2 Mụ tiêu ủ ĐATN Nội ung ph m vi nghiên Ph ng pháp nghiên u u CHƯƠNG TỔNG QUAN T I IỆU 1.1 TỔNG QUAN C C NGHIÊN C U TRONG VÀ NGOÀI NƯ C 1.1.1 Tình hình nghiên c u n 1.1.2 Tình hình nghiên c u n ớc 1.2 GI I THIỆU KHU VỰC NGHIÊN C U 1.2.1 Giới thiệu LV sông Lá Buông 1.2.2 Vị trí địa lý 1.2.3 Đ m địa hình 1.2.4 Đ m hí t 1.2.5 Đ m thủy văn 13 1.2.6 Đ m thủy tri u 15 1.2.7 Đ m ch t 1.2.8 Đ m kinh t - xã hội 16 ng 10 ng n ớc 15 1.3 TỔNG QUAN C C NGUỒN TH I T C Đ NG Đ N CH T Ư NG NƯ C M T TRÊN V SÔNG UÔNG 16 1.3.1 Ho t động sinh ho t 16 1.3.2 Ho t động ng nghiệp 17 1.3.3 Ho t động n ng nghiệp 19 1.3.4 Ho t động y t 20 1.4 TỔNG QUAN CHUNG VỀ CHỈ SỐ CH T Ư NG NƯ C (WQI) 21 1.4.1 Tổng quan v số m i tr ờng 21 1.4.2 Tổng quan v WQI 22 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 PHƯ NG PH P THU TH P VÀ THAM H O TÀI IỆU 24 iii 2.2 PHƯ NG PH P H O SÁT THỰC ĐỊA 25 2.3 PHƯ NG PH P X SỐ IỆU 26 2.4 PHƯ NG PH P SO S NH 27 2.5 PHƯ NG PH P TÍNH CHỈ SỐ WQI 27 2.6 PHƯ NG PH P N ĐỒ 31 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 Đ NH GI DIỄN BI N CH T Ư NG NƯ C THEO KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN TRÊN LV SÔNG LÁ BUÔNG 33 3.1.1 Đánh giá th ng số pH, tổng ch t r n ng oxy hòa tan 33 3.1.2 Đánh giá m độ ô nhi m ch t h u 3.1.3 Đánh giá m độ ô nhi m inh 3.1.4 Đánh giá m độ ô nhi m vi sinh 44 3.2 Đ NH GI H NĂNG S 37 ng 40 DỤNG NGUỒN NƯ C M T TRÊN LV SÔNG LÁ BUÔNG THEO CHỈ SỐ WQI 46 3.2.1 Đánh giá h s dụng nguồn n ớc vào mùa khô 49 3.2.2 Đánh giá h s dụng nguồn n vào m m 3.2.3 Đánh giá h s dụng nguồn n th o trung 3.3 ĐỀ XU T GI I PH P QU N V SÔNG 50 nh năm 51 UÔNG 52 3.3.1 Gi i pháp đ gi m thi u ô nhi m từ đầu 52 3.3.2 Gi i pháp h tr 53 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 60 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BOD Nhu cầu oxy hóa sinh học BQ Bình qn BTNMT Bộ tài nguyên m i tr ờng BVMT o vệ m i tr ờng CLN Ch t COD Nhu cầu oxy hóa hóa học CP Chính phủ CTCP Cơng ty cổ phần CSXS C sở s n u t DO Oxy hòa tan DNTN Do nh nghiệp t nh n HTXLNT Hệ thống KCN LV hu ng n ớc n th i ng nghiệp uv PC Thành phần hính PCA Ph n tí h thành phần hính PL Phụ ụ QCVN Quy hu n Việt N m QĐ Quy t định QL Quố ộ TCMT Tổ h TDS Tổng ch t r n hòa tan TSS Tổng ch t r n TCVN Tiêu hu n Việt N m TP Thành phố TX Thị ã WHO Tổ ch c y t th giới WQI Chỉ số ch t ng n ớc WQISI Chỉ số h t ng n tính tốn ho m i th ng số m i tr ờng ng v DANH MỤC BẢNG B ng 1.1 B ng phân bố diện diện tí h th o độ cao LV sông Lá Buông B ng 1.2 Nhiệt độ trung bình t i số vị trí xung quanh LV 10 nh qu n năm t i tr m u ng (Đ n vị: m3/s) 13 B ng 1.3 Dòng ch y B ng 1.4 Tổng h p u ng tháng kiệt nh t t i tr m Lá Buông 14 ng 1.5 t qu qu n tr h t ng n th i s u HTX NT CN Dầu Gi y 17 ng 1.6 t qu qu n tr h t ng n th i s u HTX NT CN Gi ng Đi n 18 ng 1.7 Thành phần B ng 2.1 Vị trí quan tr nhi m hính n th i ệnh viện 20 V s ng u ng qu năm (2010 – 2017) 24 B ng 2.2 B ng quy định giá trị qi, BPi 29 B ng 2.3 B ng quy định giá trị Pi qi DO% bão hòa 30 B ng 2.4 B ng quy định giá trị Pi qi thông số pH 30 B ng 2.5 M đánh giá ch t ng n ớc theo WQI 31 vi BẢN ĐỒ CHỈ SỐ CHẤT LƯNG NƯỚC (WQI) VÀO MÙA MƯA LƯU VỰC SÔNG LÁ BUÔNG - TỈNH ĐỒNG NAI KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NĂM 2017 405 000 106° 47' 19" 11° 5' 4" SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LV SÔNG LÁ BUÔNG 420 000 435 000 CHÚ DẪN 107° 15' 56" 11° 5' 4" Lâm Đồng 1/ Chú dẫn chuyên đề Vò trí quan trắc Bình Phước Vò trí nguồn thải - 25: Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Bình Dương 26 - 50: Sử dụng cho giao thông thủy mục đích tương đương khác Bình Thuận 1215 000 TP Hồ Chí Minh 1215 000 Bà Ròa Vũng Tàu 51 - 75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác 76 - 90: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp 91 - 100: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 2/ Chú dẫn Cụm khu dân cư NM-6 Ranh giới lưu vực 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 NM-3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 Khu công nghiệp NM-2 NM-4 1200 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1200 000 Sông, suối 2012 2013 NM-1 NM-5 10° 46' 25" 10° 46' 25" 106° 47' 19" 405 000 420 000 Người biên tập: Nguyễn Hoàng Hải Người kiểm tra: PGS.TS Nguyễn Hồng Quân TỶ LỆ 1:200.000 2000 0m 2000 4000 6000 8000 Ranh giới huyện 435 000 107° 15' 56" Bản đồ số Bản đồ số chất lượng nước vào mùa mưa LV sông Lá Buông - tỉnh Đồng Nai 1cm đồ 2.000m thực tế Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107 °, múi ° BẢN ĐỒ CHỈ SỐ CHẤT LƯNG NƯỚC (WQI) THEO TRUNG BÌNH NĂM LƯU VỰC SÔNG LÁ BUÔNG - TỈNH ĐỒNG NAI KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NĂM 2017 405 000 106° 47' 19" 11° 5' 4" SÔ ĐỒ VỊ TRÍ LV SÔNG LÁ BUÔNG 420 000 435 000 11° 5' 4" Lâm Đồng 1/ Chú dẫn chuyên đề Vò trí quan trắc Bình Phước Vò trí nguồn thải - 25: Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Bình Dương 26 - 50: Sử dụng cho giao thông thủy mục đích tương đương khác Bình Thuận 1215 000 CHÚ DẪN 107° 15' 56" TP Hồ Chí Minh 1215 000 Bà Ròa Vũng Tàu 51 - 75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác 76 - 90: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp 91 - 100: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 2/ Chú dẫn Cụm khu dân cư NM-6 Ranh giới lưu vực 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 NM-3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 Khu công nghiệp NM-2 NM-4 1200 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1200 000 Sông, suối 2012 2013 NM-1 NM-5 10° 46' 25" 10° 46' 25" 106° 47' 19" 405 000 420 000 435 000 107° 15' 56" Bản đồ số 2000 0m 2000 4000 6000 8000 Bản đồ số chất lượng nước theo trung bình năm LV sông Lá Buông - tỉnh Đồng Nai 1cm đồ 2.000m thực tế Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107 °, múi ° Người biên tập: Nguyễn Hoàng Hải Người kiểm tra: PGS.TS Nguyễn Hồng Quân TỶ LỆ 1:200.000 Ranh giới huyện BẢN ĐỒ CHỈ SỐ CHẤT LƯNG NƯỚC (WQI) VÀO MÙA MƯA LƯU VỰC SÔNG LÁ BUÔNG - TỈNH ĐỒNG NAI KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NĂM 2017 405 000 106° 47' 19" 11° 5' 4" 420 000 435 000 11° 5' 4" SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LV SÔNG LÁ BUÔNG CHÚ DẪN 107° 15' 56" 1/ Chú dẫn chuyên đề Vò trí quan trắc Lâm Đồng Vò trí nguồn thải Bình Phước - 25: Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Bình Dương 26 - 50: Sử dụng cho giao thông thủy mục đích tương đương khác Bình Thuận 1215 000 1215 000 TP Hồ Chí Minh Bà Ròa Vũng Tàu 51 - 75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác 76 - 90: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp 91 - 100: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 2/ Chú dẫn neàn 2012 2013 2014 2015 2016 2017 NM-3 NM-6 Ranh giới lưu vực NM-2 1200 000 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 NM-4 1200 000 Cuïm khu dân cư 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Khu công nghiệp Sông, suối NM-1 NM-5 10° 46' 25" 10° 46' 25" 106° 47' 19" 405 000 420 000 Người biên tập: Nguyễn Hoàng Hải Người kiểm tra: PGS.TS Nguyễn Hồng Quân TỶ LỆ 1:200.000 2000 0m 2000 4000 6000 8000 Ranh giới huyện 435 000 107° 15' 56" Bản đồ số Bản đồ số chất lượng nước vào mùa mưa LV sông Lá Buông - tỉnh Đồng Nai 1cm đồ 2.000m thực tế Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107°, múi 3° BẢN ĐỒ CHỈ SỐ CHẤT LƯNG NƯỚC (WQI) VÀO MÙA MƯA LƯU VỰC SÔNG LÁ BUÔNG - TỈNH ĐỒNG NAI KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NAÊM 2017 405 000 106° 47' 19" 11° 5' 4" 420 000 435 000 11° 5' 4" SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LV SÔNG LÁ BUÔNG CHÚ DẪN 107° 15' 56" Lâm Đồng 1/ Chú dẫn chuyên đề Vò trí quan trắc Bình Phước Vò trí nguồn thải - 25: Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Bình Dương 26 - 50: Sử dụng cho giao thông thủy mục đích tương đương khác Bình Thuận 1215 000 1215 000 TP Hồ Chí Minh Bà Ròa Vũng Tàu 51 - 75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác 76 - 90: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp 91 - 100: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 2/ Chú dẫn Cụm khu dân cư NM-6 Ranh giới lưu vực 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 NM-3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 Khu công nghiệp NM-2 NM-4 1200 000 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1200 000 Sông, suối NM-1 NM-5 10° 46' 25" 10° 46' 25" 106° 47' 19" 405 000 420 000 Người biên tập: Nguyễn Hoàng Hải Người kiểm tra: PGS.TS Nguyễn Hồng Quân TỶ LỆ 1:200.000 2000 0m 2000 4000 6000 8000 Ranh giới huyện 435 000 107° 15' 56" Bản đồ số Bản đồ số chất lượng nước vào mùa mưa LV sông Lá Buông - tỉnh Đồng Nai 1cm đồ 2.000m thực tế Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107°, múi 3° BẢN ĐỒ CHỈ SỐ CHẤT LƯNG NƯỚC (WQI) VÀO MÙA MƯA LƯU VỰC SÔNG LÁ BUÔNG - TỈNH ĐỒNG NAI KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NĂM 2017 405 000 106° 47' 19" 11° 5' 4" 420 000 435 000 11° 5' 4" SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LV SÔNG LÁ BUÔNG CHÚ DẪN 107° 15' 56" Lâm Đồng 1/ Chú dẫn chuyên đề Vò trí quan trắc Bình Phước Vò trí nguồn thải - 25: Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Bình Dương 26 - 50: Sử dụng cho giao thông thủy mục đích tương đương khác Bình Thuận 1215 000 1215 000 TP Hồ Chí Minh Bà Ròa Vũng Tàu 51 - 75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác 76 - 90: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp 91 - 100: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 2/ Chú dẫn Cụm khu dân cư NM-6 Ranh giới lưu vực 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 NM-3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 Khu công nghiệp NM-2 NM-4 1200 000 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1200 000 Sông, suối NM-1 NM-5 10° 46' 25" 10° 46' 25" 106° 47' 19" 405 000 420 000 Người biên tập: Nguyễn Hoàng Hải Người kiểm tra: PGS.TS Nguyễn Hồng Quân TỶ LỆ 1:200.000 2000 0m 2000 4000 6000 8000 Ranh giới huyện 435 000 107° 15' 56" Bản đồ số Bản đồ số chất lượng nước vào mùa mưa LV sông Lá Buông - tỉnh Đồng Nai 1cm đồ 2.000m thực tế Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107°, múi 3° BẢN ĐỒ CHỈ SỐ CHẤT LƯNG NƯỚC (WQI) THEO TRUNG BÌNH NĂM LƯU VỰC SÔNG LÁ BUÔNG - TỈNH ĐỒNG NAI KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NĂM 2017 405 000 106° 47' 19" 11° 5' 4" SÔ ĐỒ VỊ TRÍ LV SÔNG LÁ BUÔNG 420 000 435 000 11° 5' 4" Lâm Đồng 1/ Chú dẫn chuyên đề Vò trí quan trắc Bình Phước Vò trí nguồn thải - 25: Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Bình Dương 26 - 50: Sử dụng cho giao thông thủy mục đích tương đương khác Bình Thuận 1215 000 CHÚ DẪN 107° 15' 56" TP Hồ Chí Minh 1215 000 Bà Ròa Vũng Tàu 51 - 75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác 76 - 90: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp 91 - 100: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 2/ Chú dẫn Cụm khu dân cư NM-6 Ranh giới lưu vực 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 NM-3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 Khu công nghiệp NM-2 NM-4 1200 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1200 000 Sông, suối 2012 2013 NM-1 NM-5 10° 46' 25" 10° 46' 25" 106° 47' 19" 405 000 420 000 435 000 107° 15' 56" Bản đồ số 2000 0m 2000 4000 6000 8000 Bản đồ số chất lượng nước theo trung bình năm LV sông Lá Buông - tỉnh Đồng Nai 1cm đồ 2.000m thực tế Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107 °, múi ° Người biên tập: Nguyễn Hoàng Hải Người kiểm tra: PGS.TS Nguyễn Hồng Quân TỶ LỆ 1:200.000 Ranh giới huyện BẢN ĐỒ CHỈ SỐ CHẤT LƯNG NƯỚC (WQI) VÀO MÙA MƯA LƯU VỰC SÔNG LÁ BUÔNG - TỈNH ĐỒNG NAI KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NĂM 2017 405 000 106° 47' 19" 11° 5' 4" SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LV SÔNG LÁ BUÔNG 420 000 435 000 CHÚ DẪN 107° 15' 56" 11° 5' 4" Lâm Đồng 1/ Chú dẫn chuyên đề Vò trí quan trắc Bình Phước Vò trí nguồn thải - 25: Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Bình Dương 26 - 50: Sử dụng cho giao thông thủy mục đích tương đương khác Bình Thuận 1215 000 TP Hồ Chí Minh 1215 000 Bà Ròa Vũng Tàu 51 - 75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác 76 - 90: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp 91 - 100: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 2/ Chú dẫn Cụm khu dân cư NM-6 Ranh giới lưu vực 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 NM-3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 Khu công nghiệp NM-2 NM-4 1200 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1200 000 Sông, suối 2012 2013 NM-1 NM-5 10° 46' 25" 10° 46' 25" 106° 47' 19" 405 000 420 000 Người biên tập: Nguyễn Hoàng Hải Người kiểm tra: PGS.TS Nguyễn Hồng Quân TỶ LỆ 1:200.000 2000 0m 2000 4000 6000 8000 Ranh giới huyện 435 000 107° 15' 56" Bản đồ số Bản đồ số chất lượng nước vào mùa mưa LV sông Lá Buông - tỉnh Đồng Nai 1cm đồ 2.000m thực tế Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107 °, múi ° BẢN ĐỒ CHỈ SỐ CHẤT LƯNG NƯỚC (WQI) VÀO MÙA KHÔ LƯU VỰC SÔNG LÁ BUÔNG - TỈNH ĐỒNG NAI KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NĂM 2017 405 000 106° 47' 19" 11° 5' 4" SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LV SÔNG LÁ BUÔNG 420 000 435 000 11° 5' 4" Lâm Đồng CHÚ DẪN 107° 15' 56" 1/ Chú dẫn chuyên đề Vò trí quan trắc Bình Phước Vò trí nguồn thải - 25: Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Bình Dương 26 - 50: Sử dụng cho giao thông thủy mục đích tương đương khác Bình Thuận 1215 000 TP Hồ Chí Minh 1215 000 Bà Ròa Vũng Tàu 51 - 75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác 76 - 90: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp 91 - 100: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 2/ Chú dẫn 2012 2013 1200 000 NM-5 Ranh giới lưu vực NM-2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 NM-4 Cụm khu dân cư NM-6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 NM-3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 Khu công nghiệp NM-1 1200 000 Ranh giới huyện Sông, suối BẢN ĐỒ CHỈ SỐ CHẤT LƯNG NƯỚC (WQI) VÀO MÙA KHÔ LƯU VỰC SÔNG LÁ BUÔNG - TỈNH ĐỒNG NAI KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NAÊM 2017 405 000 106° 47' 19" 11° 5' 4" SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LV SÔNG LÁ BUÔNG 420 000 435 000 CHÚ DẪN 107° 15' 56" 11° 5' 4" Lâm Đồng 1/ Chú dẫn chuyên đề Vò trí quan trắc Bình Phước Vò trí nguồn thải - 25: Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Bình Dương 26 - 50: Sử dụng cho giao thông thủy mục đích tương đương khác Bình Thuận 1215 000 TP Hồ Chí Minh 1215 000 Bà Ròa Vũng Tàu 51 - 75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác 76 - 90: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp 91 - 100: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 2/ Chú dẫn Cụm khu dân cư NM-6 Ranh giới lưu vực 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 NM-3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 Khu công nghiệp NM-2 NM-4 1200 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1200 000 Sông, suối 2012 2013 NM-1 NM-5 10° 46' 25" 10° 46' 25" 106° 47' 19" 405 000 420 000 Người biên tập: Nguyễn Hoàng Hải Người kiểm tra: PGS.TS Nguyễn Hồng Quân TỶ LỆ 1:200.000 2000 0m 2000 4000 6000 8000 Ranh giới huyện 435 000 107° 15' 56" Bản đồ số Bản đồ số chất lượng nước vào mùa khô LV sông Lá Buông - tỉnh Đồng Nai 1cm đồ 2.000m thực tế Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107 °, múi ° BẢN ĐỒ CHỈ SỐ CHẤT LƯNG NƯỚC (WQI) THEO TRUNG BÌNH NĂM LƯU VỰC SÔNG LÁ BUÔNG - TỈNH ĐỒNG NAI KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NĂM 2017 405 000 106° 47' 19" 11° 5' 4" 420 000 435 000 11° 5' 4" SÔ ĐỒ VỊ TRÍ LV SÔNG LÁ BUÔNG CHÚ DẪN 107° 15' 56" Lâm Đồng 1/ Chú dẫn chuyên đề Vò trí quan trắc Bình Phước Vò trí nguồn thải - 25: Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Bình Dương 26 - 50: Sử dụng cho giao thông thủy mục đích tương đương khác Bình Thuận 1215 000 TP Hồ Chí Minh 1215 000 Bà Ròa Vũng Tàu 51 - 75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác 76 - 90: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp 91 - 100: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 2/ Chú dẫn Cụm khu dân cư NM-6 Ranh giới lưu vực 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 NM-3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 Khu coâng nghieäp NM-2 NM-4 1200 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1200 000 Sông, suối 2012 2013 NM-1 NM-5 10° 46' 25" 10° 46' 25" 106° 47' 19" 405 000 420 000 435 000 107° 15' 56" Baûn đồ số Bả n đồ số chấ t lượ n g nướ c theo trung bình năm 2000 0m 2000 4000 6000 8000 LV sông Lá Buông - tỉnh Đồng Nai 1cm đồ 2.000m thực tế Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107 °, múi ° Người biên tập: Nguyễn Hoàng Hải Người kiểm tra: PGS.TS Nguyễn Hồng Quân TỶ LỆ 1:200.000 Ranh giới huyện BẢN ĐỒ CHỈ SỐ CHẤT LƯNG NƯỚC (WQI) VÀO THEO TRUNG BÌNH NĂM LƯU VỰC SÔNG LÁ BUÔNG - TỈNH ĐỒNG NAI KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NĂM 2017 405 000 106° 47' 19" 11° 5' 4" SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LV SÔNG LÁ BUÔNG 420 000 435 000 11° 5' 4" Lâm Đồng CHÚ DẪN 107° 15' 56" 1/ Chú dẫn chuyên đề Vò trí quan trắc Bình Phước Vò trí nguồn thải - 25: Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Bình Dương 26 - 50: Sử dụng cho giao thông thủy mục đích tương đương khác Bình Thuận 1215 000 TP Hồ Chí Minh 1215 000 Bà Ròa Vũng Tàu 51 - 75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác 76 - 90: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp 91 - 100: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt SB_8 SB_10 SB_6 SB_7 2/ Chú dẫn SB_5 Khu công nghiệp SB_4 SB_9 SB_3 Cụm khu dân cư SB_2 Ranh giới lưu vực SB_11 SB_1 1200 000 SB_12 CHÚ DẪN Vò trí khảo sát Ranh giới lưu vực 10° 46' 25" 106° 47' 19" 1200 000 Ranh giới huyện Cụm khu dân cư 405 000 Sông, suối Sông, suối Khu công nghiệp Ranh giới huyện TỶ LỆ 1:200.000 2000 0m 2000 4000 6000 8000 10° 46' 25" 420 000 435 000 107° 15' 56" BẢN ĐỒ CHỈ SỐ CHẤT LƯNG NƯỚC (WQI) VÀO THEO TRUNG BÌNH NĂM LƯU VỰC SÔNG LÁ BUÔNG - TỈNH ĐỒNG NAI KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NAÊM 2017 405 000 106° 47' 19" 11° 5' 4" SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LV SÔNG LÁ BUÔNG 420 000 435 000 11° 5' 4" Lâm Đồng CHÚ DẪN 107° 15' 56" 1/ Chú dẫn chuyên đề Vò trí quan trắc Bình Phước Vò trí nguồn thải - 25: Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Bình Dương 26 - 50: Sử dụng cho giao thông thủy mục đích tương đương khác Bình Thuận 1215 000 TP Hồ Chí Minh 1215 000 Bà Ròa Vũng Tàu 51 - 75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác 76 - 90: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp 91 - 100: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt SB_8 SB_10 SB_6 SB_7 2/ Chú dẫn SB_5 Khu công nghiệp SB_4 SB_9 SB_3 Cụm khu dân cư SB_2 Ranh giới lưu vực SB_11 SB_1 1200 000 SB_12 CHÚ DẪN Vò trí khảo sát Ranh giới lưu vực 10° 46' 25" 106° 47' 19" 1200 000 Ranh giới huyện Cụm khu dân cư 405 000 Sông, suối Sông, suối Khu công nghiệp Ranh giới huyện TỶ LỆ 1:200.000 2000 0m 2000 4000 6000 8000 10° 46' 25" 420 000 435 000 107° 15' 56" BẢN ĐỒ CHỈ SỐ CHẤT LƯNG NƯỚC (WQI) VÀO THEO TRUNG BÌNH NĂM LƯU VỰC SÔNG LÁ BUÔNG - TỈNH ĐỒNG NAI KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NĂM 2017 405 000 106° 47' 19" 11° 5' 4" SÔ ĐỒ VỊ TRÍ LV SÔNG LÁ BUÔNG 420 000 435 000 CHÚ DẪN 107° 15' 56" 11° 5' 4" Lâm Đồng 1/ Chú dẫn chuyên đề Vò trí quan trắc Bình Phước Vò trí nguồn thải - 25: Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Bình Dương 26 - 50: Sử dụng cho giao thông thủy mục đích tương đương khác Bình Thuận 1215 000 TP Hồ Chí Minh 1215 000 Bà Ròa Vũng Tàu 51 - 75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác 76 - 90: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp 91 - 100: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 2/ Chú dẫn NM-6 NM-3 NM-4 Khu công nghiệp NM-2 Cụm khu dân cư Ranh giới lưu vực NM-1 NM-5 1200 000 1200 000 Ranh giới huyện Sông, suối CHÚ DẪN Vò trí quan trắc Ranh giới lưu vực Ranh giới huyện 10° 46' 25" 106° 47' 19" Sông, suối Khu công nghiệp Cụm khu dân cư 405 000 Người kiểm tra: PGS.TS Nguyễn Hồng Quân TỶ LỆ 1:200.000 2000 0m 2000 4000 6000 8000 10° 46' 25" 420 000 435 000 107° 15' 56" Người biên tập: Nguyễn Hoàng Hải BẢN ĐỒ CHỈ SỐ CHẤT LƯNG NƯỚC (WQI) VÀO THEO TRUNG BÌNH NĂM LƯU VỰC SÔNG LÁ BUÔNG - TỈNH ĐỒNG NAI KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NĂM 2017 405 000 106° 47' 19" 11° 5' 4" SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LV SÔNG LÁ BUÔNG 420 000 435 000 CHÚ DẪN 107° 15' 56" 11° 5' 4" Lâm Đồng 1/ Chú dẫn chuyên đề Vò trí quan trắc Bình Phước Vò trí nguồn thải - 25: Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Bình Dương 26 - 50: Sử dụng cho giao thông thủy mục đích tương đương khác Bình Thuận 1215 000 TP Hồ Chí Minh 1215 000 Bà Ròa Vũng Tàu 51 - 75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác 76 - 90: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp 91 - 100: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 2/ Chú dẫn NM-6 NM-3 NM-4 Khu công nghiệp NM-2 Cụm khu dân cư Ranh giới lưu vực NM-1 NM-5 1200 000 1200 000 Ranh giới huyện Sông, suối CHÚ DẪN Vò trí quan trắc Ranh giới lưu vực Ranh giới huyện 10° 46' 25" 106° 47' 19" Sông, suối Khu công nghiệp Cụm khu dân cư 405 000 Người kiểm tra: PGS.TS Nguyễn Hồng Quân TỶ LỆ 1:200.000 2000 0m 2000 4000 6000 8000 10° 46' 25" 420 000 435 000 107° 15' 56" Người biên tập: Nguyễn Hoàng Hải BẢN ĐỒ CHỈ SỐ CHẤT LƯNG NƯỚC (WQI) VÀO THEO TRUNG BÌNH NĂM LƯU VỰC SÔNG LÁ BUÔNG - TỈNH ĐỒNG NAI KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NĂM 2017 405 000 106° 47' 19" 11° 5' 4" 420 000 435 000 11° 5' 4" SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LV SÔNG LÁ BUÔNG CHÚ DẪN 107° 15' 56" 1/ Chú dẫn chuyên đề Vò trí quan trắc Lâm Đồng Vò trí nguồn thải Bình Phước - 25: Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Bình Dương 26 - 50: Sử dụng cho giao thông thủy mục đích tương đương khác Bình Thuận 1215 000 1215 000 TP Hồ Chí Minh Bà Ròa Vũng Tàu 51 - 75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác 76 - 90: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp 91 - 100: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 2/ Chú dẫn NM-6 NM-3 NM-4 Khu công nghiệp NM-2 Cụm khu dân cư Ranh giới lưu vực NM-1 NM-5 1200 000 1200 000 Ranh giới huyện Sông, suối CHÚ DẪN Vò trí quan trắc Ranh giới lưu vực Ranh giới huyện 10° 46' 25" 106° 47' 19" Sông, suối Khu công nghiệp Cụm khu dân cư 405 000 Người kiểm tra: PGS.TS Nguyễn Hồng Quân TỶ LỆ 1:200.000 2000 0m 2000 4000 6000 8000 10° 46' 25" 420 000 435 000 107° 15' 56" Người biên tập: Nguyễn Hoàng Hải ... năm t i LV sông Lá Buông 40 h qu năm t i LV sông Lá Buông 41 m qu h qu m năm t i LV sông Lá Buông 42 năm t i LV sông Lá Buông 43 qu năm t i LV sông Lá Buông 43 h qu năm t i LV sông Lá Buông... c m n ớc Tuy nhiên, nh nêu LV sông Lá Buông nhánh sông nhỏ đổ tr c ti p vào sông Đồng Nai nên ch độ m n ớc tri u đ y Nai đo n s ng o đ iên hệ gần nh tr c ti p với sông Đồng th s dụng tr m đo h... phần hính PCA + Đ xu t gi i pháp qu n lý ch t ng n ớc m t LV sông Lá Buông o Phạm vi nghiên cứu + P ươ u v c sông Lá Buông, tỉnh Đồng Nai u - Ph ng pháp thu th p tài liệu - Ph ng pháp h o sát th
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt và đề xuất giải pháp quản lý lưu vực sông lá buông, tỉnh đồng nai , Đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt và đề xuất giải pháp quản lý lưu vực sông lá buông, tỉnh đồng nai , [15]. Ranhao Sun & et al - Assessment of surface water quality at large watershed scale: land-use, anthropogenic, and administrative impacts, volume 49 (2013), pp. 741 – 752., Bảng SỐ LIỆU ĐÃ XỬ LÝ VÀ CÁC NGUỒN THẢI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm