ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU ( thuyêt minh

50 112 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 19:27

ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU GVHD: Th.s VÕ VĂN NAM MỤC LỤC SVTH: VŨ TRUNG KIÊN MSSV: 1251090504 Page ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU GVHD: Th.s VÕ VĂN NAM PHỤ LỤC HÌNH SVTH: VŨ TRUNG KIÊN MSSV: 1251090504 Page ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU GVHD: Th.s VÕ VĂN NAM CHƯƠNG - NỘI DUNG, YÊU CẦU THIẾT KẾ 1.1 - NỘI DUNG THIẾT KẾ Thể loại dầm công nghệ: Thép nhịp giản đơn → hệ giàn Số nhịp: nhịp Thơng số móng: 12 cọc khoan nhồi 1500mm Chiều dài cọc: L = 38,5 m → Tính từ đáy bệ 1.2 - YÊU CẦU THIẾT KẾ Tự chọn mực nước thi công, khổ thông thuyền, chiều dài nhịp, khổ cầu Chọn loại cọc ván, kích thước vòng vây (nếu có) Tính chiều sâu đóng cọc ván, cân nhắc có dùng khung chống, bê tơng bịt đáy hay khơng? Nếu có, thiết kế kèm với cọc ván Phân đoạn cọc chọn búa đóng cọc (cọc đóng), mơ tả biện pháp thi cơng cọc Thiết kế ván khn đổ bêtơng móng thân trụ Lựa chọn biện pháp đổ bảo dưỡng bêtơng móng thân trụ Tính tốn tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu Lập bảng tiến độ thi công cho trụ kết cấu nhịp SVTH: VŨ TRUNG KIÊN MSSV: 1251090504 Page ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU GVHD: Th.s VÕ VĂN NAM CHƯƠNG – ĐỊA CHẤT Lớp 1: BÙN SÉT (CH) màu xám đen, xám xanh, nâu đen Bề dày lớp 10,3m Chỉ tiêu lý lớp sau - Thành phần hạt: + Hàm lượng % hạt bột : 58,2 + hàm lượng % hạt sét (
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU ( thuyêt minh, ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU ( thuyêt minh, CHƯƠNG 1 - NỘI DUNG, YÊU CẦU THIẾT KẾ, 2 - YÊU CẦU THIẾT KẾ, 6 - VẬT LIỆU SỬ DỤNG, CHƯƠNG 5 - THIẾT KẾ VÒNG VÂY CỌC VÁN THÉP, 2 - VÒNG VÂY CỌC VÁN THÉP, CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI, CHƯƠNG 7 - THIẾT KẾ VÁN KHUÔN MÓNG VÀ THÂN TRỤ, 2 - THIẾT VẾ VÁN KHUÔN ĐỔ BÊ TÔNG BỆ MÓNG, 3 - THIẾT KẾ VÁN KHUÔN THÂN TRỤ, 6 – Sơ đồ bố trí ván khuôn thi công

Mục lục

Xem thêm