ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU ( thuyêt minh + bản vẽ )

81 95 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 19:25

ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO MỤC LỤC CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG I.1 SỐ LIỆU ĐẦU VÀO .3 I.2 NỘI DUNG THIẾT KẾ I.2.1 Trình bày biện pháp thi công chủ đạo I.2.2 Thiết kế hệ vòng vây cọc ván thép ngăn I.2.3 Thiết kế công tác đóng cọc I.2.4 Thiết kế ván khuôn đổ bệ cọc I.2.5 Thiết kế ván khuôn đổ thân trụ I.3 LỰA CHỌN CÁC SỐ LIỆU CÒN LẠI CHƯƠNG II : BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỈ ĐẠO .6 II.1 CÔNG TÁC ĐỊNH VỊ HỐ MÓNG II.2 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG, BỐ TRÍ CƠNG TRƯỜNG .6 II.3 THI CÔNG TRỤ CẦU II.3.1 Chuẩn bị II.3.2 Đóng vòng vây cọc ván thép .9 II.3.3 Đổ bê tơng bịt máy hố móng: II.3.4 Đổ bê tơng móng khối: 10 CHƯƠNG III : THIẾT KẾ THI CÔNG CỌC VÁN THEP VÀ CỌC BÊ TƠNG CỐT THEP .11 III.1 THIẾT KẾ VỊNG VÂY CỌC VÁN 11 III.1.1 Kích thước vòng vây 11 III.1.2 Chọn loại cọc ván .11 III.1.3 Xác định bề dày lớp BT bịt đáy .11 III.1.4 Tính độ ổn định kết cấu vòng vây cọc ván giai đoạn thi công 14 III.2 KIỂM TRA ĐỘ BỀN CỦA CÁC BỘ PHẬN VÒNG VÂY : 37 III.2.1 Kiểm tra cọc ván thép : 37 III.2.2 Tính tốn khung vành đai : .40 III.2.3 Tính tốn chống .41 III.2.4 Chọn búa đóng cọc ván : 42 III.3 BIỆN PHÁP THI CƠNG HỆ MĨNG CỌC ĐÓNG : 44 III.3.1 Tính tốn phân đoạn cọc 44 III.3.2 Tính chọn búa đóng cọc : 45 III.3.3 Kiểm tra độ chối: .47 III.3.4 Chọn giá búa : .47 III.3.5 Mơ tả biện pháp đóng cọc : 48 CHƯƠNG IV : THIẾT KẾ VÁN KHUÔN ĐÔ BỆ CỌC 52 IV.1 THIẾT KẾ VÁN KHUÔN ĐÔ BỆ CỌC 52 IV.1.1 Chọn loại ván khn, bố trí khung chống hệ đỡ ván khuôn: .52 IV.1.2 Thiết kế cơng tác đổ bêtơng khối lớn cho móng bệ 52 IV.2 CHỌN LOẠI VÁN KHN, BỐ TRÍ KHUNG CHỐNG VÀ HỆ ĐỠ VÁN KHN: .55 IV.2.1 Ván khuôn thành bên bệ cọc: 55 IV.2.2 Ván khuôn đáy bệ cọc: .60 SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO CHƯƠNG V THIẾT KẾ VÁN KHUÔN ĐÔ THÂN TRỤ 72 V.1 THIẾT KẾ CÔNG TÁC ĐÔ BÊTÔNG KHỐI LỚN CHO THÂN TRỤ: .72 V.2 THIẾT KẾ VÁN KHUÔN BÊN ĐÔ BÊTÔNG THÂN TRỤ .74 V.3 THIẾT KẾ VÁN KHUÔN ĐÔ THÂN TRỤ 74 V.4 CHỌN LOẠI VÁN KHN, BỐ TRÍ KHUNG CHỐNG VÀ HỆ ĐỠ VÁN KHUÔN 74 V.4.1 Xác định áp lực vữa (p): .75 V.4.2 Tính ván lát: 77 V.4.3 Kiểm toán phận khung sườn cứng tựa lên chu vi ván thép 78 V.4.4 Tính hệ giằng 78 SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG I.1 Số liệu đầu vào - Phạm vi đồ án : Thiết kế thi công cho trụ cầu sông - Nội dung thiết kế : Trình bày biện pháp thi cơng chủ đạo Thiết kế hệ vòng vây cọc ván thép ngăn Thiết kế cơng tác đóng cọc Thiết kế ván khuôn đổ bệ cọc Thiết kế ván khuôn đổ thân trụ - Qui mơ cơng trình : + Số hàng cọc: 13 + Số cột: + Số lượng cọc: 26 (cọc) + Chiều sâu cọc đóng đất: + Kích thước cọc: cọc vng Lc = 21m 30x30 cm - Loại địa chất DC2 Lớp 1: Bùn : h1 = 0.5 m , γ = 1.21 T / m ,  = 00 Lớp 2: Đất sét trạng thái mềm : h2 = m , γ2 = 1.58 T / m ,  = 140 3 Lớp 3: Đất sét pha cát chặt : h3 = 11m , γ = 1.71 T / m ,  = 190 Lớp 4: Đất sét cứng :h4 = ∞m , γ4 = 1.85 T / m ,  = 220 - Chiều cao thân trụ tính từ đỉnh bệ cọc : H2 = 9m - Chiều sâu mực nước thi công tim trụ Hn =5.6m I.2 Nội dung thiết kế I.2.1 Trình bày biện pháp thi cơng chủ đạo I.2.2 Thiết kế hệ vòng vây cọc ván thép ngăn Chọn loại cọc ván, kích thước vòng vây SVTH : LÊ NGOC PHƠ MSSV : 1251090244 Trang ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO Tính chiều sâu đóng cọc ván, cân nhắc có dùng khung chống, bê tơng bịt đáy hay khơng, có thiết kế với cọc ván Tính lựa chọn búa đóng cọc ván I.2.3 Thiết kế cơng tác đóng cọc Tính tốn phân đoạn cọc Tính lựa chọn búa đóng cọc Mơ tả biện pháp đóng cọc I.2.4 Thiết kế ván khn đổ bệ cọc Chọn loại ván khn, bố trí khung chống bệ đỡ ván khuôn Kiểm tra tốn ván khn đáy theo cường độ biến dạng I.2.5 Thiết kế ván khuôn đổ thân trụ Chọn loại ván khn, bố trí khung chống, khung giằng Kiểm tra tốn ván khn thành I.3 Lựa chọn số liệu lại Sơ đồ vị trí cọc hình vẽ : 17200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 2000 300 300 400 1200 400 400 Hình 1.1: Sơ đồ bơ tri cọc bệ móng  Khoảng cách từ tim trụ đến bờ trái, bờ phải sau : Lt = 20m: Lp = 40m  Chiều sâu mực nước thi công tim trụ :Hn=5.6 m  Chiều cao đáy đài cọc so với mặt đất : Lc2 = Hn – H1 -0.5m=5.6-1.5-0.5= 3.6 m  Chiều cao bệ cọc : H1 = 1.5m  Kích thước thân trụ : 1.2m x 13.2 m SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang 1200 400 ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO A  A1  1�2  15.2  1�2  13.2 m ; B2  B1  0.4 �2   0.4 �2  1.2 m Kích thước mũ trụ : 1.2 x 13.2m Cọc 30x30 Sức chịu tải Ptk = 2,1 T/m SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO CHƯƠNG II : BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỈ ĐẠO Trong q trình thi cơng cần làm cơng tác sau:  Cơng tác định vị hố móng  Cơng tác chuẩn bị mặt bằng, bố trí cơng trường  Thi công trụ cầu II.1 Công tác định vị hố móng Vì mực nước thi cơng thay đổi lớn suốt mặt cắt ngang sơng nên nơi có mực nước nơng, khơng có thơng thuyền để xác định vị trí tim trụ dựa cầu tạm gỗ, tiến hành đo đạc trực tiếp đánh dấu vị trí dọc ngang móng Để tránh va chạm thi cơng làm sai lệch vị trí nên có cọc định vị đóng cách xa tim móng Khi đo đạc máy, dựa sàn đặt cọc gỗ chắn, đóng xung quanh cọc định vị Với móng đặt chỗ nước sâu, công tác định vị phải làm gián tiếp Tim trụ xác định dựa vào đường tuyến nắm hai bờ sơng góc α,  tính theo vị trí trụ (Phương pháp tam giác ) Ta phải tiến hành làm cẩn thận kiểm tra nhiều phương pháp để tránh sai số ảnh hưởng tới cấu tạo cơng trình bên thi cơng sau Hình 2.1: Xác định tim trụ cầu phương pháp tam giác II.2 Công tác chuẩn bị mặt bằng, bố trí cơng trường  Cần bố trí mặt hợp lý để công việc thi công tiến hành thuận lợi SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO Cần khảo sát địa hình hai bên bờ sơng, xem xét hướng gió thổi dự tính thời gian  thi cơng để lập vị trí kế hoạch tập kết vật liệu  Chuẩn bị mặt bằng, bãi tập kết vật liệu : Xi măng, đá, cát, sắt thép…  Xây dựng hệ thống sở hạ tầng,hệ thống đường công vụ, đường nội bộ,bãi chứa vật liệu cho công trường.Cung cấp điện nước phục vụ cho công tác thi công sinh hoạt Do cơng trình thi cơng có tính chất tập trung xây dựng thời gian tương đối  dài Do tổ chức xây dựng lán trại, nhà nghỉ chỗ ăn, sinh hoạt cho công nhân viên, xây dựng chỗ vui chơi giải trí, nhà vệ sinh II.3 Thi cơng trụ cầu Sau tiến hành bước tổng quát : xác định vị trí tim trụ cầu, chuẩn bị nguyên thiết bị vật liệu, q trình thi cơng trụ tiến hành theo bước sau:  Bước :  Định vị xà lan, nạo vét đất phạm vi thi công trụ  Vận chuyển cọc, búa, cần cẩu đến vị trí thi cơng, dựng khung định vị, làm hệ cụm đầu cọc tầng khung định vị  Dùng cẩu lắp giá búa, tiến hành đóng cọc đến cao độ thiết kế , đóng số cọc thiết kế Trong q trình đóng cọc phải thường xuyên theo dõi độ nghiêng cọc độ chối cọc 17200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 2000 300 300 400 1200 400 400 Hình 2.2: Sơ đồ đóng cọc  Bước :  Tiến hành đóng cọc ván thép làm vòng vây ngăn nước phạm vi bệ trụ SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang 400 ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO  Dùng bơm cao áp xói nước, vét bùn hố móng  Đổ đá mi cát tạo phẳng  Bước :  Tiến hành đổ bêtông bịt đáy theo phương pháp đổ bêtông nước (phương pháp vữa dâng)  Kiểm tra cao độ lớp cát đệm, đặt lồng thép theo kỹ thuật  Xếp đá 4x6 theo qui trình kỹ thuật  Kiểm tra cao độ lớp đá xếp, thả vòi bơm vào ống  Bơm vữa theo vị trí qui định, q trình bơm ln kiểm tra lan tỏa vữa xi măng thông qua ống lồng  Khi lớp bê tông đạt cường độ Tiến hành hút nước làm khơ hố móng  Bước :  Đập đầu cọc xử lý cốt thép đầu cọc, vệ sinh đáy móng  Dựng ván khuôn, lắp cốt thép bệ cọc, tiến hành đổ bê tông bệ cọc  Khi bê tông bệ cọc đạt 70% cường độ, tiến hành thi công phần thân trụ  Trong suốt q trình thi cơng phải tiến hành bảo dưỡng bê tông bê tông đạt cường độ tháo dỡ ván khn thiết bị thi công  Bước :  Dựng ván khuôn xà mũ, lắp cốt thép, tiến hành đổ bê tông mũ trụ  Dựng ván khuôn, lắp cốt thép, tiến hành đổ bê tông đá kê gối  Hồn thiện trụ Diễn giải chi tiết cơng việc sau: II.3.1 Chuẩn bị Đã nêu rõ SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO II.3.2 Đóng vòng vây cọc ván thép Ở ta chọn vòng vây cọc ván thép để thi cơng Phương pháp hợp lí mặt kĩ thuật thuận lợi thi cơng, tiết kiệm thi cơng xong tiến hành tháo dỡ dùng lại đảm bảo yêu cầu hai mặt kinh tế kĩ thuật Ở đây,các bệ móng có dạng hình chữ nhật nên ta chọn vòng vây có hình dạng đáy móng (hình chữ nhật) kích thước lớn để đề phòng lệch lạc đóng cọc ván thuận lợi thi công lắp ván khuôn bê cọc Chiều dài cọc ván thép xác định theo tính tốn Để đảm bảo hàng rào cọc ván thép thi cơng kín sít cọc ván khơng bị lệch đóng ta phải có khung định vị Khung định vị hàn thép I C Trước lắp khung định vị cần hạ cọc định vị góc khung để giữ ổn định cho khung suốt q trình thi cơng định vị xác vị trí khung Để đảm bảo điều kiện hợp long cho vòng vây cọc ván dễ dàng từ đầu ta ghép 3 cọc ván thành nhóm ăn khớp vào nhóm đóng trước, nhóm trước cọc dẫn cho nhóm sau Cứ tiếp tục lắp đóng cọc ván quanh vòng vây hợp long với nhóm Trong q trình hạ ta tiến hành hạ tồn chu vi móng tức hạ nhóm xuống 2.5m dừng lại hạ tiếp nhóm đến nhóm cuối Rồi hạ tiếp nhóm xuống 2.5m ta hạ toàn vòng vây tới độ sâu thiết kế II.3.3 Đổ bê tơng bịt máy hố móng: Sau hồn thành cơng tác lấy đất đáy hố móng làm hố móng ta tiến hành đổ bê tơng bịt đáy hố móng đổ bê tơng nước phương pháp vữa dâng Theo phương pháp trước hết ta dùng ống tre (hoặc ống thép) có =1015cm đục thơng đốt với đầu cuối ống có đục lỗ có =1.0 1.5 cm đặt cách hố móng Sau đổ cốt liệu thô, cỡ hạt tối thiểu 12.5mm (tốt 25 mm) vào hố móng thùng ben chiều dày thiết kế lớp bê tông bịt đáy, tiến hành làm phẳng lớp đá Sau ta luồn ống bơm bê tông vào ống tre (ống thép) đặt sẵn hố móng chạm đáy hố móng bơm bê tông vào Vữa bê tông trào qua lỗ đục sẵn đầu cuối ống tre lấp vào khe hở viên đá tạo thành khối liên kết chặt Trong trình bơm ta phải nâng ống phun vữa từ từ khối đá dăm bơm vữa SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO Khi lớp bê tông đủ cường độ ta hút nước ngồi, làm hố móng lắp ván khn đổ bê tơng móng mố Trong q trình thi cơng vòng vây khơng kín phải bố trí máy bơm hút nước để không ảnh hưởng tới chất lượng bê tơng đổ II.3.4 Đổ bê tơng móng khối: Sau lớp bê tông bịt đáy đủ cường độ ta hút nước khỏi hố móng làm hố móng Sau tiến hành đập lộ cốt thép đầu cọc từ (20 40) cọc cọc bê tông cốt thép tiết diện 30x30 Tiếp theo ta lắp dựng cốt thép, ván khn, bố trí mặt đổ bê tông đổ bê tông Công tác chuẩn bị phải tiến hành thận trọng, khẩn trương để q trình đổ bê tơng khơng có cố xảy Để đảm bảo tốt điều kiện phải có dự phòng thiết bị, nhân lực SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang 10 ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO Vậy moment lớn ván lát M Max  0.46 (T m) Momen trạng thái giới hạn cường độ M cd Max  0.46 �1.3  0.589 (T m) Tính tốn chiều dày ván lát 6M �0.589   0.054 ( m)  5.4 ( cm) R 1200  Với Rgo  1200 (T / m ) cường độ gỗ Gỗ làm ván khn gỗ nhóm VI Ván khn dày cm (sau bào nhẵn) 0.07645 0.07645 Kiểm tra độ võng ván lát Sap2000: Hình 4.8: Biểu đồ độ võng: E: modun đàn hồi gỗ lấy E=106 (T/m2) Với tiết diện bxh = 1200x60 mm So sánh độ võng ván lát so với độ võng cho phép ván khuôn thành  Max 0.07645 1    l 400 5232 400 thỏa mãn điều kiện Tính tốn gỗ bên đỡ ván lát SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang 67 ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO VÁ N KHUÔ N ĐÁ Y NẸP DỌC 150x 150 mm NẸP NGANG 150x 150 mm 700 1200 700 2600 Phương ngang bệ: 4.24 2.99 2.99 4.24 Phản lực từ ván khuôn đáy truyền xuống nẹp dọc : Ta thấy số số chịu phản lực từ ván khuôn đáy nhiều Như ta kiểm toán với số Phản lực từ ván khuôn đáy truyền xuống phản lực tính tốn xét với bề rộng dải tính tốn 1200mm theo phương dọc bệ Như áp lực từ ván khuôn đáy truyền xuống nẹp dọc lực phân bố suốt chiều dài nẹp dọc: q 4.24  3.53 (T / m) 1.2 Theo phương dọc bệ tính tốn dầm liên tục kê lên nẹp ngang Như Sơ đồ tính sau: SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang 68 ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO q=3.53 T/m Giải Sap2000 Ta có biểu đồ momen phản lực gối: ( vẽ từ bảng nội lực xuất 2.12 0.11 0.11 0.11 2.12 2.12 2.12 2.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 2.12 2.12 2.12 2.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 2.12 2.13 2.23 1.28 0.11 4.24 0.11 0.10 từ Sap2000) Thanh nẹp dọc có: bxh=15 x15 cm Vậy moment lớn ván lát M Max  0.11 (T m) Momen trạng thái giới hạn cường độ M cd Max  0.11�1.3  0.143 (T m)  M �0.143   254.2 (T / m )  � Rgo �  1200 (T / m ) � � W 0.15 �0.15 => thỏa mãn điều kiện Độ võng nẹp dọc (kết từ Sap2000) :  Max  0.001157 (mm) SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang 69 ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO So sánh độ võng nẹp ngang so với độ võng cho phép  max 0.00157 1    L 150 95541 400 thõa mãn điều kiện Tính tốn hệ nẹp ngang cơng xơn ngàm vào cọc Hệ công xôn ngàm vào cọc làm từ nẹp ngang đỡ lấy hệ nẹp dọc trên, bắt vít nối từ đầu sang dầu bulong cường độ cao   20 mm Mỗi cọc có nẹp ngang 150x 150 mm dài 250 mm Ta tính tốn cho nẹp ngang vị trí có phản lực từ nẹp dọc truyền xuống lớn Sơ đồ tính dầm giản đơn với tải trọng tập trung phản lực gối max 0.56 Tm 4.46 T 4.46 T SVTH : LÊ NGOC PHÔ 2.23 T 2.23 T 0.56 Tm 2.23 T 2.23 T Sơ đồ tính: MSSV : 1251090244 Trang 70 ĐAMH THI CƠNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO Biểu đồ mômen Kiểm toán khả chịu lực nẹp ngang Kích thước nẹp ngang:150 x 150 mm Moment lớn tác dụng lên nẹp ngang M  0.56 (T m) Momen trạng thái giới hạn cường độ M cd Max  0.56 �1.3  0.728 (T m) M �0.728   647 (T / m )  � Rgo � � � 1200 (T / m ) 2W �0.15 �0.152 0.56 Tm 0.56 Tm  4.46 T 4.46 T Phản lực truyền xuống mà bulong phải gánh chịu : T=4.46 (Tấn) chia có bulong, mõi bu long nhận 2.23(Tấn), Chọn bulơng Cường độ cao có d=20mm Sức kháng trượt danh định bulông liên kết ma sát lấy sau: R n  K h.K s.Ns.Pt Trong đó: - Pt = 176,000 N: lực kéo yêu cầu nhỏ Kh = 1: hệ số kích thước lỗ cho lỗ tiêu chuẩn Ks = 0.5: hệ số điều kiện bề mặt Số mặt ma sát cho bu lông: Ns = � Rn  1�0.5�2 �176,000  176,000N SVTH : LÊ NGOC PHÔ =17.6 T MSSV : 1251090244 Trang 71 ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO Ta nhận thấy Rn=17.6 T > P=2.23 T → Thỏa mãn khả chịu cắt trượt bulong cường độ cao CHƯƠNG V THIẾT KẾ VÁN KHN ĐỞ THÂN TRỤ V.1 Thiết kế cơng tác đổ bêtơng khối lớn cho thân trụ: - Với kích thước thân trụ: 13.2m×1.2m×9m, cơng tác đổ bêtơng cho thân trụ chia làm đốt, đốt cao 3m Sau bêtông đốt bên d ưới đ ạt c ường đ ộ, ti ến hành tháo dỡ ván khuôn đốt bên lắp đặt ván khuôn vào đ ốt ti ếp theo bên để đổ bêtông, trước đổ bêtơng cho đốt cân có bi ện pháp x lý vạch dừng đốt cách tạo lớp keo liên kết tốt đốt SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang 72 ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO Hình 5.1: Cấu tạo ván khuôn đổ thân trụ - Với đốt ta đổ bêtông theo nhiều lân, lân đổ cao 0.5m + Ta thiết kế cho thỏa điều kiện sau: Ttron  Tvc- pp  2Tdam �Tninhket � � � Ttron  Tvc - pp �2Tdam Gọi :  n1: l số máy trộn  n2: l số máy vận chuyển b tơng  n3: số đâm dùi + Chiều cao đốt 3m Chọn chiều cao lớp 0.5m + Thể tích lớp: V1lop  0.5 �13.2 �1.2  7.92m3 + Thời gian trộn bê tông sử dụng máy trộn có suất 2m3/mẻ/20 phút: V1lop 7.92 Ttron  Ttron1me �  20 �  79.2 V1me (phút) + Khi dùng n1 máy trộn: Ttron  79.2 n1 (phút) + Khi dùng xe bồn có thùng quay loại 5m3 để chuyên chở với vận tốc trung bình xe 20km/h + Quảng đường từ trạm trộn tới công trường 3.5km + Thời gian vận chuyển phân phối: V 7.92 3.5 �2 Tvc  pp  T1chuyen � 1lop  �  0.5544h  33.264 V1xe 20 (phút) + Khi sử dụng n2 xe vận chuyển: Tvc  pp  33.264 n2 (phút) SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang 73 ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO + Sử dụng dâm dùi 0.7m, Rtối ưu =0.3m Hình 5.2: Đầm dùi có bán kính đầm hiệu R =0.3m + Ta bố trí điểm theo phương ngang dọc cách 0.4m Hình 5.3 Cấu tạo ván khn đổ bệ trụ + Tổng vị trí điểm đâm: ntổng =4x34=136 (điểm) + Thời gian đâm điểm: t h 50   2.5 20 20 (phút) + Tổng thới gian đâm: Tdam  t �144  2.5 �136  340 (phút) + Khi dùng n3 đâm thời gian đâm: Tdam  340 n3 (phút) + Ta chọn :  n1=5  n2=  n3=12 + Thế vào điều kiện: 340 � 79.2 33.264   2�  89.14 �120 � � 12 � �79.2  33.264  32.472 �2 �340  56.67 �5 12 SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang 74 ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO + Thời gian thi cơng: T = Ttrộn + Tv/c- pp + 2�Tđầm +( sốlớ p- 1) �Tđầm 340 = 89.14 +( - 1) � = 230.81( phuù t) = 3.847 h 12 + Vận tốc dâng bêtông: V 3�13.2�1.2 v   0.78 m h S�T 13.2�1.2�3.847   V.2 Thiết kế ván khuôn bên đổ bêtông thân trụ - Cấu tạo ván khuôn: loại ván khuôn thép Cấu tạo ván bao gồm tơn lát, xung quanh dùng thép góc L đ ể đóng khung viền bao kín mép ván, cánh đứng thép góc khoan s ẵn lỗ khoan đường kính d20 có khoảng cách thống để liên kết ván lại với bulông Do tôn lát mỏng nên phải tăng cường phía sau ván sườn tăng cường đứng ngang, sườn đứng bố trí theo cạnh ngắn liền suốt theo cạnh này, sườn ngang chia thành đoạn l ọt kho ảng cách hai sườn đứng hàn vào sườn đứng Các ván liên kết với cách bắt bulơng theo cạnh thép góc viền mép, có gioăng cao su đ ệm gi ữa đ ể giữ kín nước Ngồi liên kết then chốt hình nêm Trên ván khoan sẵn hai lỗ khoan hai góc để lắp giằng sau Ở chọn loại có kích thước sau: V.3 Thiết kế ván khuôn đổ thân trụ V.4 Chọn loại ván khn, bố trí khung chống hệ đỡ ván khuôn Sau thi công xong phần đài cọc ta tiến hành lắp ván khuôn, cốt thép cho phần thân trụ Ta chọn ván khuôn đúc cho thân trụ ván khn thép, có cấu tạo sau : SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang 75 ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO Sườ n tă ng cườ ng đứ ng dà y mm Sườ n tă ng cườ ng ngang dà y mm Thanh giằ ng Hì nh 5.4 Ván khuôn thép V.4.1 Xác định áp lực vữa (p): + Trụ có kích thước : 1.2 �13.2 �9 => thể tích thân trụ là: VTr  1.2�13.2 �9  142.56 (m ) Chọn máy trộn BT , máy trộn có suất 2m3/mẻ/20 phút: + => Trong 4h trộn V  �3�5�2  120 (m / h) + Dùng ống vòi voi để đổ bêtơng dùng đầm chấn động để đầm chặt hỗn hợp bêtông + Diện tích mặt cắt bệ là: Sb  1.2 �13.2  15.84 (m ) + Chiều cao bêtông đổ vòng 4h là: h 120  7.57 (m) 15.84 => Vậy chia làm lần đổ BT lần đổ 3m  Tốc độ đổ bê tông theo chiều cao là: v   V 3�13.2�1.2   0.78 m h S�T 13.2�1.2�3.847  Nên công thức tính áp lực bên (p) hỗn hợp bêtơng tươi lấy sau: SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang 76 ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO p  .(0,27.v  0,78).K 1.K Trong :  =2.5 (T/m3 ): TLBT hỗn hợp BT v=0.78 m/h :Vận tốc đổ BT theo chiều đứng K1=1.2 : hệ số xét đến ảnh hưởng độ sụt hỗn hợp bêtông (S=8-10cm) C) K2=1 : hệ số xét đến ảnh hưởng nhiệt độ hỗn hợp bêtông (12-17 � Thay vào : p  .(0.27.v  0.78).K 1.K  2.5�(0.27�0.78 0.78) �1.2�1 2.972 (T / m ) Áp lực rơi bêtơng từ ống vòi voi là: px =0.4 T/m2 Lực tác dụng từ đầm chấn động là: f  0,4�K s  0.4�0.8  0.32 (T / m ) Trong ks = 0.8 : hệ số xét đến làm việc đầm trong, cấu kiện có bề rộng nhỏ 1.5m Áp lực lớn tác dụng lên ván khuôn (tại đáy đầm dùi) qmax  P  f  px  2.792 0.4 0.32  3.512 (T / m2) Áp lực nhỏ tác dụng lên ván khuôn (tại bề mặt lớp BT vừa đổ ) qmin  f  px  0.4  0.32  0.72 (T / m2) SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang 77 ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO Á P LỰC VỮ A Á P LỰC DẦ M Á P LỰC BT RƠI Á P LỰC TỔ NG Á P LỰC QUY ÑOÅ I 750 0,72 T/m + = = 2250 3000 + 2.792 T/m2 0.4 T/m2 0.32 T/m2 3.512T/m2 3.163 T/m2 Áp lực quy đổi từ dạng hình thang thành hình chữ nhật là: qqd  Fbd H Trong đó: Fbd : Diện tích biểu đồ qqd  Fbd 0.5 �(3.512  0.72) �0.75  3.512 �2.25   3.163 (T / m ) H V.4.2 Tính ván lát: Chọn ván lát a b h W (cm) (cm) (cm) (cm3) 50 50 0.8 4.267 Đặc trưng vật liệu Thép I (cm4) E (Mpa) 2.133 210000 Ru (Mpa) 190  Chọn ván lát thép có chiều dày 0.7 cm  Các sườn tăng cường thép có tiết diện 0.6x5 cm đan thành vng 50x50 cm  Tấm tôn lát làm việc theo sơ đồ mỏng kê cạnh  Môment uốn tơn lát tính theo cơng thức sau: SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang 78 ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO M  n � qqd �a  1.3 �0.0513 �3.163 �0.52  0.053 (T m) Trong đó:  a: cạnh dài cạnh ô  : hệ số phụ thuộc vào tỷ lệ cạnh a,b lấy theo bảng sau:   M 0.053   12421 (T / m2 )   Ru   19000 (T / m2 ) � W 4.267 �106 Thỏa mãn điều kiện Độ võng ván tôn là:  qqd �a E  0.0138 3.163 �0.54  2.54 �10 4 ( m)  0.254 ( mm) 2.1�107 �0.0083 Độ võng cho phép ván khuôn : Ta thấy     �    b 1  500  1.25 (mm) 400 400 , Thỏa mãn điều kiện V.4.3 Kiểm toán phận khung sườn cứng tựa lên chu vi ván thép Sơ đồ tính tốn sườn ngang sơ đồ dầm giản đơn với chiều dài nhịp tính tốn a=50cm Dùng thép có kích thước sau làm sườn ngang: h (cm)  (cm) W (cm3) I (cm4) E (Mpa) Ru (Mpa) 0.8 8.53 34.13 210000 190 q 3.163 M  n � max a  1.3 � �0.52  0.128 (T m) 8  M 0.128   15006 (T / m )   Ru   19000 (T / m ) � W 8.53 �106 Thỏa mãn điều kiện Độ võng sườn ngang xác định gần theo công thức: qmax �a 3.163 �0.54 f    2.15 �104 ( m)  0.215 ( mm) 8 128 EI 128 �2.1�10 �34.13 �10 SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang 79 ĐAMH THI CÔNG CẦU GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO Độ võng cho phép ván khuôn : Ta thấy f    �    a 1  500  1, 25mm 400 400 , Thỏa mãn điều kiện V.4.4 Tính hệ giằng Ta xem tổng áp lực vữa bê tông tác dụng lên ván khuôn truyền tất vào giằng Lực giằng phải chịu là: N qqd �FVK ntg  3.163 �3 �13.2  9.635 (T ) 13 Trong đó: FVK ntg : Diện tích ván khn theo phương dọc bệ : Số giằng ntg  14 (thanh) Nội lực lớn giằng N=9.635(T) Với giằng d=30mm F=706.86 mm2  N 9.635   13630.7 (T / m )      19000 (T / m2 ) 6 F 706.86 �10 Chuyển vị tương đối giằng chịu kéo :  N �L 9.635 �1.2   0.78 �103 ( m)  0.78 ( mm) 6 E �F 2.1�10 �706.86 �10   0.78 ( mm)      L 1200   4.8 ( mm) 250 250 => Ván khuôn thân trụ thỏa mãn yêu cầu thiết kế SVTH : LÊ NGOC PHÔ MSSV : 1251090244 Trang 80 ĐAMH THI CÔNG CẦU SVTH : LÊ NGOC PHÔ GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO MSSV : 1251090244 Trang 81 ...  tan (4 50  K a2  tan (4 5  1 00 )  tan (4 50  )  2 2 140 )  tan (4 50  )  0.6104 2 K a3  tan (4 50  3 190 )  tan (4 50  )  0.509 2 K a4  tan (4 50  4 220 )  tan (4 50  )  0.455...  tan (4 50  1 00 )  tan (4 50  )  2 K p2  tan (4 50  2 140 )  tan (4 50  )  1.6383 2 K 3p  tan (4 50  3 190 )  tan (4 50  )  1.965 2 K p4  tan (4 50  4 220 )  tan (4 50  )  2.198... 0.0315 ( 25  t)  0.0315t  0.1313(T.m / m) Áp lực lớp truyền xuống lớp E  n a �K1a � '1�h1 �(t  4)  1.2 �� (1 .21  1) �0.5 �(t  4)  0.126t  0.504(T / m) Điểm đặt z9  t4 (m) Mô men
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU ( thuyêt minh + bản vẽ ), ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU ( thuyêt minh + bản vẽ ), Công tác định vị hố móng, II.2 Công tác chuẩn bị mặt bằng, bố trí công trường, CHƯƠNG III : THIẾT KẾ THI CÔNG CỌC VÁN THÉP VÀ CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP, III.1 Thiết kế vòng vây cọc ván, III.2 Kiểm tra độ bền của các bộ phận vòng vây :, III.3 Biện pháp thi công hệ móng cọc đóng :, Thiết kế ván khuôn đổ bệ cọc, IV.1 Thiết kế ván khuôn đổ bệ cọc, IV.2 Chọn loại ván khuôn, bố trí khung chống và hệ đỡ ván khuôn:, Tính nẹp đứng và thanh giằng :, Tính toán ván khuôn đáy:, CHƯƠNG V THIẾT KẾ VÁN KHUÔN ĐỔ THÂN TRỤ, V.1 Thiết kế công tác đổ bêtông khối lớn cho thân trụ:, V.4 .Chọn loại ván khuôn, bố trí khung chống và hệ đỡ ván khuôn

Mục lục

Xem thêm