Biến động đường bờ sông ba lai trước và sau khi xây dựng cống đập ba lai, tỉnh bến tre (giai đoạn 1990 2016)

109 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 19:19

33 146.33 1.04 3.62 0.69 3.82 5.9 0.77 28.57 5000 6.58 0.538 204.6 171.55 0.78 3.71 0.54 5.33 6.11 0.53 50.2 6000 6.38 0.538 193.43 166.45 0.12 2.22 0.26 5.81 5.58 0.47 52.08 7000 6.89 0.538 230.96 179.66 -0.25 2.19 0.22 6.51 5.73 0.4 60.83 8000 3.75 0.538 166.96 97.91 4.04 3.63 0.77 3.12 4.05 0.57 30.58 9000 -0.39 0.538 142.71 -10.24 0.68 0.56 0.05 3.71 1.37 0.12 33.3 10000 -1.12 0.538 43.16 -29.31 -0.84 -1.02 0.29 2.51 -0.51 0.1 13.33 11000 -1.36 0.538 47.86 -35.48 -1.32 -1.57 0.6 1.98 -1.09 0.54 8.68 12000 -0.84 0.538 31.02 -21.84 -0.67 -1.1 0.5 1.74 -0.42 0.15 8.8 13000 -0.63 0.538 45.66 -16.49 -0.42 -1.82 0.56 2.51 -0.38 0.05 13.95 14000 -0.09 0.538 25.79 -2.23 -0.07 -0.14 0.01 1.91 -0.13 0.02 7.55 15000 0.59 0.538 66.25 15.52 -0.9 1.36 0.41 2.54 0.11 17.53 16000 0.04 0.538 14.68 1.07 -0.33 0.19 0.04 1.37 -0.07 0.01 5.21 17000 -0.36 0.538 73.43 -9.4 -0.25 -0.4 0.04 3.11 -0.61 0.08 18.43 18000 -1.76 0.538 53.78 -45.91 -0.44 -0.74 0.3 1.79 -1.02 0.48 9.33 19000 -0.85 0.538 31.27 -22.13 -0.81 -0.15 0.03 1.33 -0.81 0.57 6.19 20000 0.03 0.538 14 0.82 0.04 0.34 0.15 1.26 -0.06 0.01 5.04 21000 1.2 0.538 35.49 31.18 1.24 1.42 0.34 3.11 1.02 0.48 9.31 22000 0.44 0.538 34.24 11.47 -0.7 1.02 0.21 3.14 -0.16 0.02 10.25 23000 -0.11 0.538 23.7 -2.97 -0.68 0.17 0.02 1.81 -0.03 6.88 24000 -0.36 0.538 19.22 -9.46 -0.84 0.13 0.02 1.57 -0.31 0.16 6.19 25000 0.12 0.538 36.57 3.12 -0.65 0.55 0.06 3.27 -0.37 0.12 8.68 26000 -0.31 0.538 23.49 -8.04 -0.44 -0.27 0.12 1.16 -0.42 0.22 6.91 27000 -0.31 0.538 37.87 -8.01 -0.53 0.11 0.01 2.42 -0.52 0.18 9.66 28000 -0.06 0.538 35.7 -1.47 0.09 0.23 0.02 2.44 0.09 0.01 9.02 29000 -0.48 0.538 17.68 -12.41 -0.16 -0.3 0.09 1.5 -0.17 0.06 5.95 30000 0.01 0.538 28.08 0.23 -0.9 0.22 0.03 2.12 -0.09 0.01 8.6 31000 0.12 0.538 48.31 3.14 0.16 0.82 0.29 2.03 -0.24 0.02 13.2 32000 0.71 0.538 24.65 18.5 -0.27 1.43 0.44 2.53 0.36 0.19 6.43 33000 0.16 0.538 30.52 4.05 0.03 0.32 0.04 2.54 -0.38 0.19 6.94 34000 0.03 0.538 14.8 0.85 0.09 0.12 0.01 1.59 0 5.5 35000 0.2 0.538 38.41 5.34 -0.25 0.51 0.08 2.64 -0.3 0.06 10.3 36000 -2.82 0.538 73.55 -73.55 -2.76 -2.03 0.76 1.77 -2.72 0.77 12.89 37000 0.29 0.538 29 7.58 -0.09 -0.07 2.31 -0.13 0.02 7.74 74508.06 -34.13 0.538 1130.09 -890.48 -8.14 -45.95 0.42 84.78 -24.52 0.3 337.96 75052.59 -37.83 0.538 1750.62 -986.81 -19.08 -50.54 0.31 119.22 -36.74 0.41 384.23 PL.39 42 43 44 45 46 47 48 76052.59 -18.75 0.538 77052.59 -1.86 0.538 78052.59 -4.63 0.538 79052.59 -2.3 0.538 80052.59 -2.02 0.538 81052.59 1.85 0.538 82052.59 7.79 0.538 528.82 187.02 352.13 561.33 768.4 540.4 319.33 -489.18 -48.6 -120.81 -60.03 -52.82 48.39 203.33 -7.16 -21.59 0.39 -1.38 -4.13 0.27 -2.89 -9.44 0.24 -3.08 -7.84 0.14 0.38 -11.63 0.15 2.61 -3.43 0.04 2.61 4.61 0.4 42.5 -14.27 0.45 137.08 10.76 -0.91 0.02 61.32 26.3 -1.43 0.01 115.1 30.78 -0.98 158.45 44.16 0.37 231.48 27.81 4.23 0.07 138.78 8.93 8.26 0.58 61.79 Chú thích NSM SCE EPR ECI LRR LSE LCI LR2 WLR WSE WCI WR2 LMS : Net Shoreline Movement : Shoreline Change Envelope : End Point Rate : Confidence of End Point Rate : Linear Regression Rate : Standard Error of Linear Regression : Confidence Interval of Linear Regression : R-squared of Linear Regression : Weighted Linear Regression Rate : Standard Error of Weighted Linear Regression : Confidence Interval of Weighted Linear Regression : R-squared of Linear Regression : Least Median of Squares Một số hình ảnh thực địa ngày 04/12/2016 PL.40 PL.41
- Xem thêm -

Xem thêm: Biến động đường bờ sông ba lai trước và sau khi xây dựng cống đập ba lai, tỉnh bến tre (giai đoạn 1990 2016) , Biến động đường bờ sông ba lai trước và sau khi xây dựng cống đập ba lai, tỉnh bến tre (giai đoạn 1990 2016) , PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm