Mối quan hệ giữa nhận thức, tư duy, gắn kết và ý định hành động khởi nghiệp của sinh viên

222 83 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 19:18

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HÀ KIÊN TÂN MỐI QUAN HỆ GIỮA NHẬN THỨC, TƯ DUY, GẮN KẾT VÀ Ý ĐỊNH HÀNH ĐỘNG KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 9340101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN QUANG THU TS TRẦN THẾ HOÀNG TP.HCM – THÁNG 04 NĂM 2019 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi Hà Kiên Tân, xin cam đoan nội dung luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh: “Mối quan hệ nhận thức, tư duy, gắn kết ý định hành động khởi nghiệp sinh viên” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các nội dung trình bày luận án thật chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tất nội dung trích dẫn, tham khảo kế thừa dẫn nguồn cách rõ ràng, trung thực, đầy đủ danh sách tài liệu tham khảo Nghiên cứu sinh HÀ KIÊN TÂN LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu, tác giả nhận nhiều động viên, hỗ trợ giúp đỡ, góp ý chân thành khoa học từ quý Thầy/Cô trường ĐH Kinh tế TP.HCM Tác giả nhận nhiều giúp đỡ từ bạn nghiên cứu sinh, sinh viên trường ĐH tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM chuyên gia đồng ý tham gia thảo luận nhóm nghiên cứu định tính hồi đáp phiếu khảo sát trình nghiên cứu định lượng sơ thức Tác giả vơ biết ơn nhận định hướng nghiên cứu, theo dõi, động viên hướng dẫn tận tình từ Cơ PGS TS Nguyễn Quang Thu Thầy TS Trần Thế Hồng trao đổi, góp ý vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, báo khoa học vấn đề học thuật khác Với tất kính trọng, tác giả kính gửi q Thầy/Cơ, bạn bè, đồng nghiệp gia đình lòng biết ơn sâu sắc Trân trọng cảm ơn! TP.HCM, ngày tháng… năm MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ TÓM TẮT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.2 Lý chọn đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đóng góp luận án 1.7 Kết cấu luận án CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm nghiên cứu 2.1.1 Khởi nghiệp (Entrepreneurship) 2.1.2 Ý định khởi nghiệp ý định hành động khởi nghiệp 2.1.3 Tư khởi nghiệp 2.1.4 Gắn kết với khởi nghiệp 2.1.5 Nhận thức khởi nghiệp 2.1.6 Khoảng cách tâm lý 2.2 Các lý thuyết tảng 2.2.1 Lý thuyết tư giai đoạn hành động - Mindset theory of action phases (Gollwitzer & Keller, 2012, 2016) 2.2.2 Mơ hình tư khởi nghiệp - Entrepreneurial mindset model (Mathisen & Arnulf, 2013) 2.2.3 Lý thuyết gắn kết – Commitment theory (Meyer & Allen, 1991) 2.2.4 Lý thuyết cấp độ cấu trúc nhận thức – Contructual level theory (Trope & Liberman, 2003, 2010) 2.2.5 Lý thuyết thiết lập mục tiêu – Goal setting theory of motivation (Locke & Latham, 1990) 2.2.6 Mơ hình kiện khởi nghiệp cải tiến– Entrepreneurial Event model (Krueger & cộng sự, 2000) 2.2.7 Một số lý thuyết ý định khởi nghiệp 2.3.Một số hướng nghiên cứu có liên quan đến ý định khởi nghiệp ý định hành động khởi nghiệp 2.3.1 Ý định khởi nghiệp ii iii iv vii viii xi xii 1 11 12 13 14 15 17 17 17 20 24 26 27 29 30 30 33 34 36 39 40 41 46 46 2.3.2 Ý định hành động khởi nghiệp 2.4 Giả thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu đề xuất 2.4.1 Các giả thuyết nghiên cứu 2.4.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 3.1 Quy trình nghiên cứu 3.2 Thiết kế nghiên cứu định tính 3.2.1 Đo lường khái niệm mơ hình nghiên cứu từ thang đo gốc 3.2.2 Kết nghiên cứu sơ định tính điều chỉnh thang đo 3.3 Thiết kế nghiên cứu định lượng sơ 3.3.1 Mô tả mẫu khảo sát 3.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 3.4 Thiết kế nghiên cứu định lượng TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Mô tả đặc điểm mẫu khảo sát 4.2 Kết kiểm định thang đo thức 4.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo 4.2.2 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 4.2.3 Đánh giá mơ hình đo lường 4.2.4 Đánh giá mơ hình cấu trúc 4.2.5 Kiểm định giả thuyết 4.2.6 So sánh kết nghiên cứu với nghiên cứu khác 4.2.7 Phân tích biểu đồ quan hệ mức độ quan trọng hiệu suất yếu tố tác động đến ý định hành động khởi nghiệp TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CỦA NGHIÊN CỨU 5.1 Thảo luận kết nghiên cứu đóng góp nghiên cứu 5.1.1 Thảo luận kết nghiên cứu 5.1.2 Đóng góp nghiên cứu 5.2 Hàm ý sách nhằm nâng cao ý định hành động khởi nghiệp sinh viên 5.2.1 Hàm ý sách nhận thức mong muốn khởi nghiệp 5.2.2 Hàm ý sách gắn kết với khởi nghiệp 5.2.3 Hàm ý sách nhận thức khả khởi nghiệp 5.2.4 Hàm ý sách tư khởi nghiệp 5.2.5 Hàm ý yếu tố thời gian 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 5.3.1 Một số hạn chế 5.3.2 Hướng nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: THANG ĐO GỐC KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN TỔNG HỢP TỪ 54 56 56 66 67 68 68 69 69 74 82 82 83 88 93 94 94 96 96 99 101 106 107 122 125 127 129 129 129 131 134 134 136 138 140 142 143 143 144 146 NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA (ADAM & FAYOLLE, 2015) PHỤ LỤC 3: HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THẢO LUẬN NHÓM CHUYÊN GIA PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NHÓM CHUYÊN GIA PHỤ LỤC 5: DANH SÁCH NHÓM CHUYÊN GIA THAM GIA THẢO LUẬN NHÓM TẬP TRUNG PHỤ LỤC 6: NỘI DUNG THẢO LUẬN NHÓM TẬP TRUNG VỚI SINH VIÊN ĐÃ KHỞI NGHIỆP PHỤ LỤC 7: TÓM TẮT KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐÃ KHỞI NGHIỆP VỀ Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP PHỤ LỤC 8: DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA THẢO LUẬN NHÓM PHỤ LỤC 9: BẢNG PHỎNG VẤN ĐỊNH LƯỢNG SƠ BỘ PHỤ LỤC 10: BẢNG PHỎNG VẤN ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC PHỤ LỤC 11: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA SƠ BỘ VỚI KÍCH THƯỚC MẪU 117 QUAN SÁT PHỤ LỤC 12: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA SƠ BỘ VỚI KÍCH THƯỚC MẪU 117 QUAN SÁT PHỤ LỤC 13: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA CHÍNH THỨC PHỤ LỤC 14: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA CHÍNH THỨC PHỤ LỤC 15: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH ĐO LƯỜNG LẦN PHỤ LỤC 16: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH CẤU TRÚC PHỤ LỤC 17: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐÃ NHĨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICOM PHỤ LỤC 18: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐA NHĨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP MGA-PLS 16 17 22 23 24 26 28 30 31 33 37 40 45 46 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT AVE Bootstrapping CLT Cronbach’s alpha DN DNNVV ĐH EEM EFA GEM HTMT MAP PLS SEM TPB VIF DIỄN GIẢI Phương sai trích trung bình (Average Variance Extracted) Phương pháp lấy mẫu lại có thay mẫu ban đầu Contructual level theory (lý thuyết cấp độ cấu trúc nhận thức) Độ tin cậy Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ vừa Đại học Mơ hình kiện khởi nghiệp (Entrepreneurial Event model) Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) Chỉ số khởi nghiệp toàn cầu (Global Entrepreneurship Monitor) Hệ số tương quan Heterotrait-monotrait (Heterotrait-monotrait ratio of correlations) Lý thuyết tư pha hành động (Mindset theory of action phases) Bình phương tối thiểu (Partial least squares) Mơ hình cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Modeling) Lý thuyết dự đinh hành vi (Theory of planned behavior) Hệ số phóng đại phương sai (Variance inflation factor) DANH MỤC BẢNG BIỂU STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TÊN BẢNG Bảng 1.1: Chỉ số khởi nghiệp VN năm 2015 Bảng 2.1: Tổng hợp định nghĩa khái niệm ý định khởi nghiệp Bảng 2.2: Định nghĩa tư khởi nghiệp Bảng 2.3: Lược khảo tóm tắt số cơng trình nghiên cứu liên quan Bảng 2.4: Tổng hợp giả thuyết nghiên cứu Bảng 3.1: Thang đo ý định hành động khởi nghiệp Bảng 3.2: Thang đo tư khởi nghiệp Bảng 3.3: Thang đo gắn kết với khởi nghiệp Bảng 3.4: Thang đo nhận thức mong muốn khởi nghiệp Bảng 3.5: Thang đo nhận thức khả khởi nghiệp Bảng 3.6: Thang đo khoảng cách thời gian Bảng 3.7: Thang đo ý định hành động khởi nghiệp sau nghiên cứu định tính Bảng 3.8: Thang đo tư khởi nghiệp sau nghiên cứu định tính Bảng 3.9: Thang đo gắn kết với khởi nghiệp sau nghiên cứu định tính Bảng 3.10: Thang đo nhận thức mong muốn khởi nghiệp sau nghiên cứu định tính Bảng 3.11: Thang đo nhận thức khả khởi nghiệp sau nghiên cứu định tính Bảng 3.12: Thang đo khoảng cách thời gian Bảng 3.13: Đánh giá độ tin cậy thang đo ý định hành động khởi nghiệp Bảng 3.14: Đánh giá độ tin cậy thang đo tư khởi nghiệp Bảng 3.15: Đánh giá độ tin cậy thang đo gắn kết với khởi nghiệp Bảng 3.16: Đánh giá độ tin cậy thang đo nhận thức mong muốn khởi nghiệp Bảng 3.17: Đánh giá độ tin cậy thang đo nhận thức khả khởi nghiệp Bảng 3.18: Kết phân tích nhân tố EFA sơ Bảng 4.1: Cơ cấu mẫu theo giới tính Bảng 4.2: Cơ cấu mẫu theo trường ĐH Bảng 4.3: Cơ cấu mẫu theo địa phương Bảng 4.4: Kết phân tích Cronbach’s alpha ý định hành động khởi nghiệp TRAN G 25 44 47 66 71 71 72 73 73 74 77 78 79 80 81 82 84 84 85 85 86 87 94 95 95 96 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Bảng 4.5: Kết phân tích Cronbach’s alpha tư khởi nghiệp Bảng 4.6: Kết phân tích Cronbach’s alpha gắn kết với khởi nghiệp Bảng 4.7: Kết phân tích Cronbach’s alpha nhận thức mong muốn khởi nghiệp (lần cuối) Bảng 4.8: Kết Cronbach’s alpha nhận thức khả khởi nghiệp (lần cuối) Bảng 4.9: Kết hệ số KMO (lần cuối) Bảng 4.10: Kết phân tích nhân tố EFA (lần cuối) Bảng 4.11: Kết độ tin cậy giá trị hội tụ thang đo Bảng 4.12: Kết phân tích hệ số nhân tố tải chéo (Outer loading) Bảng 4.13: Kết phân tích hệ số nhân tố tải chéo lần (lần cuối) Bảng 4.14: Kết phân tích độ tin cậy giá trị hội tụ thang đo (lần cuối) Bảng 4.15: Kết phân tích Fornell – Larcker - giá trị phân biệt (lần cuối) Bảng 4.16: Kết mức độ phù hợp mơ hình với liệu thị trường (Goodness of model fit) Bảng 4.17: Kết phân tích hệ số VIP biến quan sát (lần cuối) Bảng 4.18: Kết Bootstrapping mơ hình cấu trúc Bảng 4.19: Kết kiểm định giả thuyết từ Bootstrapping Bảng 4.20: Kết phân tích độ tin cậy giá trị hội tụ thang đo phân theo nhóm Bảng 4.21: Kết phân tích Fornell – Larcker (nhóm thời gian ngắn) Bảng 4.22: Kết phân tích Fornell – Larcker (nhóm thời gian dài) Bảng 4.23: Kiểm định đo lường bất biến cấu hình Bảng 4.24: Kiểm định đo lường bất biến thành phần Bảng 4.25: Kết kiểm định giả thuyết điều tiết từ phép hoán vị Bảng 4.26: Kết kiểm định giả thuyết từ Bootstrapping phân theo nhóm theo phương pháp PLS – MGA Bảng 4.27: Kết kiểm định giả thuyết từ Bootstrapping phân theo nhóm Bảng 4.28: Kết kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu Bảng 4.29: Kết tác động trực tiếp, gián tiếp tổng tác động khái niệm Bảng 4.30: Kết mức độ dự đốn liên quan (Q²) thơng qua kiểm định Blindfolding Bảng 4.31: Kết số biểu thị mức độ quan trọng hiệu suất yếu tố tác động đến ý định hành động khởi nghiệp (đã chuẩn 97 97 98 99 100 100 102 102 103 104 104 105 105 107 109 111 112 112 113 113 114 114 117 118 120 120 127 10 55 56 57 58 hóa) Bảng 5.1: Thống kê giá trị trung bình thang đo yếu tố nhận thức mong muốn khởi nghiệp Bảng 5.2: Thống kê giá trị trung bình thang đo yếu tố gắn kết với khởi nghiệp Bảng 5.3: Thống kê giá trị trung bình thang đo yếu tố nhận thức khả khởi nghiệp Bảng 5.4: Thống kê giá trị trung bình thang đo yếu tố tư khởi nghiệp 134 137 139 141 33 PHỤ LỤC 14: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA CHÍNH THỨC LẦN 1: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .943 13110.389 253 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 8.101 35.223 35.223 1.286 5.593 40.816 828 3.600 44.416 698 3.034 47.450 620 2.696 50.146 Initial Eigenvalues % of Cumulative Factor Total Variance % 8.596 37.374 37.374 1.760 7.650 45.024 1.322 5.748 50.772 1.194 5.192 55.964 1.092 4.746 60.710 761 3.308 64.018 716 3.111 67.129 672 2.924 70.053 611 2.656 72.708 10 567 2.465 75.173 11 546 2.373 77.546 12 541 2.351 79.898 13 509 2.214 82.112 14 491 2.134 84.246 15 466 2.025 86.271 16 451 1.960 88.231 17 438 1.907 90.138 18 422 1.836 91.974 19 413 1.797 93.771 20 394 1.714 95.485 21 365 1.586 97.071 22 339 1.476 98.547 23 334 1.453 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Sums of Squared Loadingsa Total 6.067 5.956 5.836 5.709 5.462 34 a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance 826 791 781 664 625 434 Pattern Matrixa Factor INT3 INT4 INT2 INT5 INT1 DES5 259 IMP3 822 IMP4 755 IMP2 677 IMP1 627 IMP5 501 229 COM2 834 COM1 671 COM4 612 COM3 589 COM5 295 DES3 759 DES4 682 DES2 667 DES1 625 FEA3 FEA4 FEA1 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 221 849 674 622 LẦN 2: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .936 11673.699 210 000 35 Total Variance Explained Rotation Sums of Squared Loadingsa Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative Factor Total Variance % Total Variance % Total 7.847 37.368 37.368 7.362 35.056 35.056 5.377 1.689 8.042 45.410 1.227 5.842 40.898 5.461 1.301 6.195 51.606 810 3.857 44.755 5.321 1.188 5.656 57.262 690 3.284 48.039 4.991 1.086 5.173 62.435 620 2.951 50.990 4.763 711 3.385 65.820 657 3.130 68.950 630 2.999 71.949 574 2.733 74.683 10 551 2.626 77.309 11 542 2.581 79.889 12 515 2.452 82.341 13 485 2.307 84.649 14 458 2.183 86.832 15 455 2.167 88.999 16 438 2.087 91.087 17 422 2.009 93.095 18 398 1.893 94.988 19 373 1.778 96.766 20 345 1.642 98.408 21 334 1.592 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Pattern Matrixa Factor INT3 831 INT4 794 INT2 759 INT5 645 INT1 586 IMP3 814 36 IMP4 748 IMP2 669 IMP1 621 IMP5 495 231 DES3 755 DES4 684 DES2 674 DES1 631 COM2 811 COM1 628 COM4 590 COM3 586 FEA3 FEA4 FEA1 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .829 661 586 37 PHỤ LỤC 15: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH ĐO LƯỜNG LẦN OUTER WEIGHTS GANKE T COM COM COM COM DES1 DES2 DES3 DES4 FEA1 FEA3 FEA4 IMP1 IMP2 IMP3 IMP4 KHANAN G MONGMUO N TUDU Y 0.349 0.324 0.26 0.357 0.292 0.331 0.32 0.322 0.403 0.403 0.41 0.318 0.317 0.317 0.307 YDIN H 38 INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 0.253 0.25 0.252 0.249 0.257 R Square GANKET TUDUY YDINH R Square R Square Adjusted 0.495 0.498 0.497 0.494 0.497 0.496 f Square GANKE T GANKET KHANANG MONGMUO N TUDUY YDINH KHANANG 0.079 0.073 0.057 MONGMUO TUDU N Y YDIN H 0.143 0.13 0.014 0.209 0.017 0.03 Latent Variable Correlations GANKET GANKET KHANANG MONGMUON TUDUY YDINH 0.619 0.626 0.601 0.649 Hệ số VIF VIF COM1 COM2 COM3 COM4 1.595 1.692 1.369 1.512 KHANANG MONGMUON TUDUY YDINH 0.619 0.626 0.601 0.649 0.662 0.627 0.562 0.662 0.658 0.576 0.627 0.658 0.575 0.562 0.576 0.575 39 DES1 DES2 DES3 DES4 FEA1 FEA3 FEA4 IMP1 IMP2 IMP3 IMP4 INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 1.484 1.625 1.692 1.636 1.462 1.643 1.544 1.59 1.691 1.805 1.594 1.627 1.98 2.063 2.018 1.751 Model Fit Saturated Model SRMR d_ULS d_G1 d_G2 Chi-Square NFI Estimated Model 0.025 0.132 0.078 0.072 518.254 0.953 0.025 0.132 0.078 0.072 518.254 0.953 40 PHỤ LỤC 16: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH CẤU TRÚC Path coefficients histogram 41 42 43 44 45 PHỤ LỤC 17: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐÃ NHĨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICOM Step GANKET KHANANG MONGMUON TUDUY YDINH Original Correlation 0.999 0.999 1 0.999 Correlation Permutation Mean 1 1 Permutation p5.00% Values 0.999 0.09 0.999 0.119 0.999 0.687 0.999 0.904 0.999 0.021 Step GANKET KHANANG MONGMUO N TUDUY YDINH Mean - Original Difference (GROUP_VAR2(1.0) GROUP_VAR2(2.0) ) -0.155 -0.231 -0.116 -0.136 -0.221 Mean - Permutation Mean Difference (GROUP_VAR2(1.0) GROUP_VAR2(2.0) ) 2.50% 97.50% Permutation p-Values -0.105 0.105 0.004 0.001 -0.102 0.108 -0.105 0.108 0.035 0.001 -0.104 0.107 0.012 -0.104 0.107 Variance - Original Difference (GROUP_VAR2(1.0) GROUP_VAR2(2.0) ) 0.041 0.151 0.074 0.163 0.096 Variance - Permutation Mean Difference (GROUP_VAR2(1.0) GROUP_VAR2(2.0) ) 2.50% 97.50% Permutation p-Values -0.174 0.175 0.649 -0.001 -0.19 0.187 0.113 0.001 -0.176 0.182 0.427 -0.178 0.173 0.07 0.001 -0.189 0.191 0.323 46 PHỤ LỤC 18: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐA NHĨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP MGA-PLS CONFIDENCE INTERVALS BIAS CORRECTED 2.5% (GROUP_VAR2(1.0)) 97.5% (GROUP_VAR2(1.0)) 2.5% (GROUP_VAR2(2.0)) 97.5% (GROUP_VAR2(2.0)) 0.205 0.398 0.214 0.401 0.15 0.337 0.123 0.301 0.163 0.365 0.233 0.416 0.125 0.295 -0.041 0.147 0.103 0.307 0.209 0.411 0.327 0.52 0.231 0.392 0.001 0.176 0.123 0.333 0.142 0.339 0.127 0.302 0.103 0.296 0.067 0.258 GANKET -> YDINH KHANANG -> GANKET KHANANG -> TUDUY KHANANG -> YDINH MONGMUON -> GANKET MONGMUON -> TUDUY MONGMUON -> YDINH TUDUY -> GANKET TUDUY -> YDINH PARAMETRIC TEST GANKET -> YDINH KHANANG -> GANKET KHANANG -> TUDUY KHANANG -> YDINH MONGMUON -> GANKET MONGMUON -> TUDUY MONGMUON -> YDINH Path Coefficientsdiff (| GROUP_VAR2(1.0) t GROUP_VAR2(2.0) -Value(GROUP_VAR2(1.0 |) ) vs GROUP_VAR2(2.0)) 0.004 0.054 pValue(GROUP_VAR2 (1.0) vs GROUP_VAR2 (2.0)) 0.957 0.034 0.529 0.597 0.07 0.158 2.424 0.318 0.015 0.103 1.398 0.162 0.118 1.832 0.067 0.139 2.006 0.045 47 TUDUY -> GANKET TUDUY -> YDINH 0.031 0.039 0.471 0.557 0.638 0.577 WELCH-SATTERTHWAIT TEST Path Coefficientsdiff (| GROUP_VAR2(1.0) GROUP_VAR2(2.0) |) GANKET -> YDINH KHANANG -> GANKET KHANANG -> TUDUY KHANANG -> YDINH MONGMUON -> GANKET MONGMUON -> TUDUY MONGMUON -> YDINH TUDUY -> GANKET TUDUY -> YDINH t-Value (GROUP_VAR2(1.0) vs GROUP_VAR2(2.0)) p-Value (GROUP_VAR2(1.0) vs GROUP_VAR2(2.0)) 0.004 0.054 0.957 0.034 0.531 0.596 0.07 1.005 0.315 0.158 2.414 0.016 0.103 1.401 0.162 0.118 1.851 0.065 0.139 1.995 0.046 0.031 0.474 0.636 0.039 0.559 0.577 ... tác động đến ý định hành động khởi nghiệp (đã chuẩn hóa) 12 TĨM TẮT Luận án xây dựng kiểm định mối quan hệ nhận thức, tư duy, gắn kết ý định hành động khởi nghiệp sinh viên thông qua lý thuyết tư. .. Đối tư ng nghiên cứu: mối quan hệ nhận thức mong muốn khởi nghiệp, nhận thức khả khởi nghiệp, tư khởi nghiệp, gắn kết với khởi nghiệp ý định hành động khởi nghiệp Đối tư ng khảo sát: sinh viên. .. gian nhận thức ý định hành động khởi nghiệp, là, tư khởi nghiệp gắn kết với khởi nghiệp Thứ ba: ý định nghiên cứu khởi nghiệp trước tư ng đối mơ hồ trừu tư ng, sức mạnh dự đốn hành động khởi nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa nhận thức, tư duy, gắn kết và ý định hành động khởi nghiệp của sinh viên, Mối quan hệ giữa nhận thức, tư duy, gắn kết và ý định hành động khởi nghiệp của sinh viên, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CỦA NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm