Ứng dụng GIS để đánh giá khả năng trồng rau an toàn của vùng trồng rau huyện hóc môn

58 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 19:17

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA TRẮC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG GIS ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRỒNG RAU AN TOÀN CỦA VÙNG TRỒNG RAU HUYỆN HĨC MƠN Sinh viên thực hiện: Lý Trƣơng Hoàng Anh Ngành: Kỹ Thuật Trắc Địa – Bản Đồ Niên khóa: 2013 - 2017 TP HCM, THÁNG 11 NĂM 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA TRẮC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ Sinh viên thực hiện: Lý Trƣơng Hoàng Anh ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành Kỹ Thuật Trắc Địa – Bản Đồ Mã số: D520503 TÊN ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG GIS ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRỒNG RAU AN TOÀN CỦA VÙNG TRỒNG RAU HUYỆN HĨC MƠN Giảng viên hƣớng dẫn: Cơ Văn Ngọc Trúc Phƣơng TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi, Lý Trương Hồng Anh, xin cam đoan cơng trình độc lập riêng tôi, thực với hướng dẫn Cô Văn Ngọc Trúc Phương Các số liệu sử dụng đồ án có nguồn gốc rõ ràng Các kết đồ án trung thực, không chỉnh sửa, tơi làm TP HCM, ngày … tháng … năm … …… (Ký ghi rõ họ tên) i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ từ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Em xin tỏ lòng biết ơn gia đình ln bên cạnh, động viên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập, lúc thực đồ án Để hoàn thành đồ án này, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô Văn Ngọc Trúc Phương, cô tận tình hướng dẫn em suốt trình viết đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô khoa Trắc địa – Bản đồ, Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, ân cần dạy bảo truyền đạt kiến thức cho em năm học tập Đặc biệt Cô Lê Minh Vĩnh, cô hỗ trợ công cụ học tập cho em để thực đồ án tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến Anh Ngơ Xn Trường, nhân viên phòng Tư vấn Dịch vụ Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thơng tin Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh Anh người hỗ trợ em trình thu thập liệu, tận tình giải đáp thắc mắc em liệu số vấn đề liên quan đến lý thuyết nghiên cứu Với kinh nghiệm hạn chế sinh viên, đồ án khơng thể tránh thiếu sót Em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến q Thầy Cơ để em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức mình, phục vụ tốt công tác thực tế sau Trân trọng kính chào Sinh viên Lý Trương Hồng Anh ii TĨM TẮT Vệ sinh an toàn thực phẩm vấn đề xã hội đại, bữa ăn thiếu rau xanh Tìm nguồn cung cấp rau đảm bảo nguồn gốc chất lượng vấn đề vô cần thiết, lý để em chọn đề tài “Ứng dụng GIS để đánh giá khả trồng rau an toàn vùng trồng rau huyện Hóc Mơn” Mục tiêu đề tài xây dựng đồ vùng thích hợp trồng rau an tồn phân tích, đánh giá mức độ phù hợp để trồng rau an toàn vùng trồng rau xã, tập trung vào điều kiện đất trồng nước tưới Các liệu gồm lớp liệu kết phân tích mẫu đất nước, lớp vùng trồng rau lớp ranh giới hành xã Các tiêu phân tích bao gồm kim loại nặng asen, đồng, chì, kẽm đất trồng asen, chì, thủy ngân nước tưới Mức độ thích hợp đánh giá dựa tiêu chuẩn VietGap Đề tài sử dụng chức nội suy, phân nhóm chồng lớp GIS để thành lập đồ, sau phân nhóm thành mức độ thích hợp đánh giá khả trồng rau an toàn xã Kết đề tài 10 đồ, bao gồm đồ tiêu đơn tính, đồ thích hợp điều kiện đất trồng, đồ thích hợp điều kiện nước tưới đồ thích hợp tổng hợp Tuy nhiên, số lượng mẫu phân tích hạn chế, kết mang tính chất tham khảo Để tăng tính thuyết phục kết quả, cần tăng số lượng điểm lấy mẫu đất nước khu vực thưa thớt chưa có mẫu iii XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG Đồ án hoàn thành tại: Trường Đại học Tài nguyên Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh Giảng viên hướng dẫn:………………………………………………………… (Ghi họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Giảng viên phản biện:………………………………………………………… (Ghi họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Đồ án chấm Hội đồng chấm đồ án, họp phòng vào lúc … giờ, ngày …… tháng …… năm …….…… Thành phần Hội đồng gồm: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Xác nhận Chủ tịch Hội đồng Trưởng Khoa sau đồ án chỉnh sửa (nếu có) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƢỞNG KHOA iv MỤC LỤC CHƢƠNG 1: RAU AN TOÀN 1.1 Định nghĩa rau an toàn, phân biệt rau an toàn rau 1.2 Điều kiện sản xuất rau an toàn CHƢƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TỐN THÍCH NGHI 2.1 Giới thiệu GIS (Geographic Information System) 2.1.1 Định nghĩa 2.1.2 Thành phần .7 2.1.3 Chức .7 2.2 Lựa chọn mức độ đánh giá thích nghi .8 CHƢƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 4: DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ, PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 10 4.1 Quy trình chung 10 4.2 GIS hóa khả chuyển đổi phần diện tích vùng trồng rau sang vùng trồng rau an toàn 11 4.3 Thu thập liệu 11 4.4 Xử lý liệu .12 4.4.1 Lớp ranh giới xã Nhị Bình, Thới Tam Thôn Xuân Thới Sơn 12 4.4.2 Lớp vùng trồng rau thuộc xã Nhị Bình, Thới Tam Thơn Xuân Thới Sơn 12 4.4.3 Lớp vị trí mẫu đất trồng, nước tưới rau .13 4.5 Phân tích liệu 18 v 4.5.1 Nội suy 18 4.5.2 Phân nhóm lớp đơn chất 21 4.5.3 Chồng lớp 21 4.5.4 Phân nhóm lớp tổng hợp 24 CHƢƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 5.1 Kết 26 5.2 Thảo luận 31 5.2.1 Đánh giá mức độ thích hợp đơn chất 31 5.2.2 Đánh giá mức độ thích hợp tổng hợp 34 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AHP (Analytic Hierarchy Process): Phương pháp phân tích thứ bậc FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations): Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc MCA (Multi Criteria Analysis): Phương pháp phân tích đa tiêu chí vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 0.1: Các đề tài ứng dụng GIS để đánh giá thích nghi đất đai trồng Bảng 1.1: Mức giới hạn tối đa cho phép số kim loại nặng đất trồng Bảng 1.2: Mức giới hạn tối đa cho phép số kim loại nặng nước tưới Bảng 4.1: Bảng phân nhóm mức độ thích hợp đơn chất 11 Bảng 4.2: Thu thập liệu 11 Bảng 4.3: Bảng phân nhóm mức độ thích hợp đất trồng, nước tưới tổng hợp 24 Bảng 5.1: Kết đánh giá mức độ thích hợp asen đất trồng 31 Bảng 5.2: Kết đánh giá mức độ thích hợp chì đất trồng 32 Bảng 5.3: Kết đánh giá mức độ thích hợp đồng đất trồng 32 Bảng 5.4: Kết đánh giá mức độ thích hợp kẽm đất trồng 32 Bảng 5.5: Kết đánh giá mức độ thích hợp asen nước tưới 33 Bảng 5.6: Kết đánh giá mức độ thích hợp chì nước tưới 33 Bảng 5.7: Kết đánh giá mức độ thích hợp thủy ngân nước tưới 33 Bảng 5.8: Kết đánh giá tổng hợp mức độ thích hợp đất trồng 34 Bảng 5.9: Kết đánh giá tổng hợp mức độ thích hợp nước tưới 34 Bảng 5.10: Kết đánh giá tổng hợp mức độ thích hợp đất trồng nước tưới 35 viii  Chì đất: Đa phần diện tích trồng rau xã thích hợp (96.57%), phân bố xã Xuân Thới Sơn 3.43% thích hợp Bảng 5.2: Kết đánh giá mức độ thích hợp chì đất trồng Mức độ thích hợp Khơng thích hợp Ít thích hợp Thích hợp Rất thích hợp Giá trị Số pixel 0 8,917 251,294 Diện tích (mét vng) 0 891,700 25,129,400 % diện tích 0 3.4268344 96.573166  Đồng đất: Một phần nhỏ diện tích trồng rau xã Nhị Bình thích hợp (8.66%), phân bố xã Nhị Bình Xuân Thới Sơn 50.95% thích hợp, thích hợp phân bố xã Thới Tam Thôn Xuân Thới Sơn 25.5% không thích hợp 14.88% Bảng 5.3: Kết đánh giá mức độ thích hợp đồng đất trồng Mức độ thích hợp Khơng thích hợp Ít thích hợp Thích hợp Rất thích hợp Giá trị Số pixel 38,718 66,361 132,580 22,552 Diện tích (mét vng) 3,871,800 6,636,100 13,258,000 2,255,200 % diện tích 14.879463 25.502765 50.950959 8.6668127  Kẽm đất: Hơn nửa diện tích trồng rau xã thích hợp (61.24%), phân bố xã Xuân Thới Sơn Thới Tam Thơn 21.49% thích hợp, thích hợp phân bố xã Thới Tam Thôn 17.09%, không thích hợp chiếm diện tích nhỏ 0.17% xã Thới Tam Thôn Bảng 5.4: Kết đánh giá mức độ thích hợp kẽm đất trồng Mức độ thích hợp Khơng thích hợp Ít thích hợp Thích hợp Rất thích hợp Giá trị Số pixel 440 44,486 55,919 159,366 32 Diện tích (mét vng) 44,000 4,448,600 5,591,900 15,936,600 % diện tích 0.1690935 17.096126 21.489868 61.244913  Asen nước: Phần lớn diện tích trồng rau xã thích hợp (97.65%), phân bố xã Nhị Bình 2.3% thích hợp thích hợp 0.05% Bảng 5.5: Kết đánh giá mức độ thích hợp asen nước tưới Mức độ thích hợp Khơng thích hợp Ít thích hợp Thích hợp Rất thích hợp Giá trị Số pixel 120 5,999 254,092 Diện tích (mét vng) 12,000 599,900 25,409,200 % diện tích 0.0461164 2.3054367 97.648447  Chì nước: Đa phần diện tích trồng rau xã thích hợp (99.05%), phân bố xã Xuân Thới Sơn 0.77% thích hợp, thích hợp 0.16% khơng thích hợp 0.02% Bảng 5.6: Kết đánh giá mức độ thích hợp chì nước tưới Mức độ thích hợp Khơng thích hợp Ít thích hợp Thích hợp Rất thích hợp Giá trị Số pixel 51 418 2,004 257,738 Diện tích (mét vng) 5,100 41,800 200,400 25,773,800 % diện tích 0.0195995 0.1606389 0.7701442 99.049617  Thủy ngân nước: Phần lớn diện tích trồng rau xã thích hợp (90.77%), phân bố xã Nhị Bình 8.08% thích hợp, thích hợp 0.66% khơng thích hợp chiếm diện tích 0.49% Bảng 5.7: Kết đánh giá mức độ thích hợp thủy ngân nước tưới Mức độ thích hợp Khơng thích hợp Ít thích hợp Thích hợp Rất thích hợp Giá trị Số pixel 1,271 1,727 21,024 236,189 33 Diện tích (mét vng) 127,100 172,700 2,102,400 23,618,900 % diện tích 0.4884498 0.6636922 8.0795969 90.768261 5.2.2 Đánh giá mức độ thích hợp tổng hợp  Đất trồng: Hơn nửa diện tích trồng rau xã thích hợp (59.1%), phân bố xã Thới Tam Thôn Xuân Thới Sơn 15.43% thích hợp, thích hợp 9.38% tập trung xã Thới Tam Thơn khơng thích hợp 16.08% phân bố xã Thới Tam Thôn Xuân Thới Sơn Ngun nhân khơng thích hợp asen, đồng kẽm đất trồng Bảng 5.8: Kết đánh giá tổng hợp mức độ thích hợp đất trồng Mức độ thích hợp Khơng thích hợp Ít thích hợp Thích hợp Rất thích hợp Giá trị Số pixel 41,848 24,403 40,162 153,798 Diện tích (mét vng) 4,184,800 2,440,300 4,016,200 15,379,800 % diện tích 16.082333 9.3781585 15.434397 59.105111  Nước tưới: Phần lớn diện tích trồng rau xã thích hợp (98.13%), phân bố xã Nhị Bình Xuân Thới Sơn 1.36% thích hợp khơng thích hợp 0.51% tập trung xã Nhị Bình Ngun nhân khơng thích hợp thủy ngân chì nước tưới Bảng 5.9: Kết đánh giá tổng hợp mức độ thích hợp nước tưới Mức độ thích hợp Khơng thích hợp Ít thích hợp Thích hợp Rất thích hợp Giá trị Số pixel 1,322 3,536 255,353 Diện tích (mét vng) 132,200 353,600 25,535,300 % diện tích 0.5080492 1.3588972 98.133054  Tổng hợp: Hơn nửa diện tích trồng rau xã thích hợp (66.35%), phân bố xã Thới Tam Thôn Xuân Thới Sơn 17.08% thích hợp khơng thích hợp 16.08% phân bố xã, phần lớn tập trung xã Thới Tam Thơn Ngun nhân khơng thích hợp asen, đồng, kẽm đất trồng thủy ngân, chì nước tưới 34 Đối với trường hợp khơng thích hợp nước tưới mà đạt tiêu chuẩn đất trồng, tận dụng vùng rau cách nghiên cứu sử dụng nguồn nước tưới khác đạt tiêu chuẩn VietGAP Bảng 5.10: Kết đánh giá tổng hợp mức độ thích hợp đất trồng nước tưới Mức độ thích hợp Khơng thích hợp Ít thích hợp Thích hợp Rất thích hợp Giá trị Số pixel 43,134 44,434 172,643 35 Diện tích (mét vng) 4,313,400 4,443,400 17,264,300 % diện tích 16.576547 17.076142 66.34731 Phần kết luận Hiện mức sống người ngày tăng đồng nghĩa với việc nhu cầu thực phẩm cao, rau an toàn trở thành xu thế, nguồn thực phẩm thiết yếu tương lai Rau an tồn đòi hỏi tiêu chuẩn cao để trồng trọt, phải xác định khu vực đáp ứng đầy đủ điều kiện trồng rau an toàn Mục tiêu đề tài đưa xây dựng đồ vùng thích hợp trồng rau an tồn phân tích, đánh giá mức độ thích hợp để trồng rau an toàn vùng trồng rau tại, kết đồ án hoàn thành mục tiêu Do hạn chế mặt liệu nên kết nội suy có độ xác khơng cao Mật độ điểm lấy mẫu phân bố không đều, thường tập trung vào nằm phía vùng trồng rau Để tăng tính thuyết phục kết quả, cần đề xuất phương pháp lấy mẫu đều, tăng số lượng điểm lấy mẫu đất nước khu vực thưa thớt chưa có mẫu, khu vực nằm gần ranh giới trồng rau phía lại khu vực có mẫu; khoảng cách tương đối điểm lấy mẫu chênh lệch không q lớn kết nội suy có độ xác cao 36 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2008 Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN, Hà Nội  Phòng Nơng nghiệp - Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thành phố Hồ chí Minh (2006) Kết thực chương trình rau an tồn giai đoạn 2002 – 2005 Truy cập tháng 11-2017, từ http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/chuyennganh/lists/posts/post.as px?Source=/chuyennganh&Category=Rau+an+to%C3%A0n&ItemID=210&Mo de=1  Trần Trọng Đức (2013) GIS (Tái lần thứ 3) Thành phố Hồ Chí minh: NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  VietGAP (2014) Rau an tồn có phải rau sạch? Truy cập tháng 11-2017, từ http://www.vietgap.com/thong-tin/1052_3955/rau-an-toan-co-phai-la-rausach.html 37 PHỤ LỤC 10 đồ, bao gồm:  đồ thích hợp đơn tính: - Asen đất - Chì đất - Đồng đất - Kẽm đất - Asen nước - Chì nước - Thủy ngân nước  Bản đồ thích hợp điều kiện đất trồng  Bản đồ thích hợp điều kiện nước tưới  Bản đồ thích hợp tổng hợp 38 106° 32' 0" E 106° 34' 0" E 106° 36' 0" E 106° 38' 0" E 106° 40' 0" E Thịx ã ThuậnAn Huy ệnCủ Chi 10° 54' 0" N XãNhịBì nh XãTân Hi ệp XãTân ThớiNhì 10° 56' 0" N 106° 30' 0" E 10° 54' 0" N 10° 56' 0" N BẢNĐỒ ĐÁNHGI ÁKHẢNĂ NG TRỒ NG RAUANTOÀNVỀ ĐI ỀUKI ỆNĐẤTTRỒ NG ( CHỈTI ÊUASEN) TẠIVÙ NG TRỒ NG RAUCỦACÁCXÃNHỊBÌ NH,THỚ ITAM THƠ NVÀX NTHỚ ISƠNTHUỘCHUYỆNHĨ CMƠ N XãĐ ơn gThạn h XãThới Tam Thơn Thị Trấn HócMơn 10° 52' 0" N XãXuân ThớiSơn XãTân Xuân XãXuân ThớiĐ ôn gXãTrun gChán h Quận12 Bảngc húgi ải Đi ểm l mẫu XãXuân Thới Thư ợn g 10° 52' 0" N Huy ệnĐức Hòa Ran hgi ớixã Mức độ t hí c hhợp XãBàĐ i ểm 106° 30' 0" E Khôn gt hí chhợp Í tt hí c hhợp Huy ệnBì nhChánh Thí c hhợp Quận Bì nhTân 106° 32' 0" E 106° 34' 0" E 106° 36' 0" E TỈLỆ1: 85, 000 Rấtt hí chhợp 106° 38' 0" E 106° 40' 0" E 10° 50' 0" N 10° 50' 0" N Asen đất 106° 32' 0" E 106° 34' 0" E 106° 36' 0" E 106° 38' 0" E 106° 40' 0" E Th ịxã Th uậnAn HuyệnCủ Ch i 10° 54' 0" N XãNhịBì nh XãTânHi ệp XãTânThớiNhì 10° 56' 0" N 106° 30' 0" E 10° 54' 0" N 10° 56' 0" N BẢNĐ Ồ Đ ÁNHGI ÁTỔNG HỢ PKHẢNĂNG TRỒNG RAUANTỒNVỀĐ I ỀUKI ỆNNƯỚCTƯỚI TẠIVÙNG TRỒNG RAUCỦACÁCXÃNHỊBÌNH,THỚITAM THƠNVÀXNTHỚISƠ NTHUỘCHUYỆNHĨCMƠN XãĐơngThạnh XãThới Tam Thơn ThịTrấnHócMơn 10° 52' 0" N XãXu ânThớiSơn XãTânXu ân XãXu ânThớiĐôngXãTru ngChá nh Quận12 Bảngch úgi ải XãXu ânThới Thư ợng 10° 52' 0" N HuyệnĐ ứcHòa Đi ểm l ấymẫu Nư ớct ới XãBàĐi ểm 106° 30' 0" E Mứcđộ t hí ch h ợ p Khơngt hí chhợ p HuyệnBì nh Ch ánh Thí c hhợ p Quận Bì nh Tân 106° 32' 0" E 106° 34' 0" E 106° 36' 0" E TỈLỆ 1: 85, 000 Rấtt hí chhợ p 106° 38' 0" E 106° 40' 0" E 10° 50' 0" N 10° 50' 0" N Ranhgi ớixã 106° 32' 0" E 106° 34' 0" E 106° 36' 0" E 106° 38' 0" E 106° 40' 0" E Th ịxã Th uậnAn HuyệnCủ Ch i 10° 54' 0" N XãNhịBì nh XãTânHi ệp XãTânThớiNhì 10° 56' 0" N 106° 30' 0" E 10° 54' 0" N 10° 56' 0" N BẢNĐ Ồ Đ ÁNHGI ÁTỔNG HỢ PKHẢNĂNG TRỒNG RAUANTOÀNVỀĐ I ỀUKI ỆNĐ ẤTTRỒNG TẠIVÙNG TRỒNG RAUCỦACÁCXÃNHỊBÌNH,THỚITAM THƠNVÀXNTHỚISƠ NTHUỘCHUYỆNHĨCMƠN XãĐơngThạnh XãThới Tam Thơn Thị TrấnHócMơn 10° 52' 0" N XãXu ânThớiSơn XãTânXu ân XãXu ânThớiĐôngXãTru ngChánh Quận12 Bảngch úgi ải Đi ểm l ấymẫu XãXu ânThới Thư ợng 10° 52' 0" N HuyệnĐ ứcHòa Ranhgi ớixã Mứcđộ t hí ch h ợ p XãBà Đi ểm 106° 30' 0" E Khơngt hí chhợp Í tt hí c hhợp HuyệnBì nh Ch ánh Thí c hhợp Quận Bì nh Tân 106° 32' 0" E 106° 34' 0" E 106° 36' 0" E TỈLỆ 1: 85, 000 Rấtt hí chhợp 106° 38' 0" E 106° 40' 0" E 10° 50' 0" N 10° 50' 0" N Đấtt rồng 106° 32' 0" E 106° 34' 0" E 106° 36' 0" E 106° 38' 0" E 106° 40' 0" E Thịxã ThuậnAn Huy ệnCủ Chi 10° 54' 0" N XãNhịBì nh XãTânHi ệp XãTânThớiNhì 10° 56' 0" N 106° 30' 0" E 10° 54' 0" N 10° 56' 0" N BẢNĐ Ồ Đ ÁNHGI ÁKHẢNĂNG TRỒNG RAUANTOÀ NVỀ Đ I ỀUKI ỆNĐ ẤTTRỒNG ( CHỈTI ÊUĐ ỒNG) TẠIVÙ NG TRỒNG RAUCỦACÁCXà NHỊBÌ NH,THỚ ITAM THƠ NVÀ XNTHỚ ISƠNTHUỘ CHUYỆNHĨCMƠ N XãĐơngThạnh XãThới Tam Thơn ThịTrấnHócMơn 10° 52' 0" N XãXu ânThớiSơn XãTânXu ân XãXu ânThớiĐôngXãTru ngChánh Quận12 Bảng g i ải Đi ểm l ấymẫu XãXu ânThới Thư ợng 10° 52' 0" N Huy ệnĐ ứcHòa Ranhgi ớixã Mứcđột hí chhợ p XãBà Đi ểm 106° 30' 0" E Khơngt hí chhợp Í tt hí c hhợp Huy ệnBìnhChánh Thí c hhợp Quận BìnhTân 106° 32' 0" E 106° 34' 0" E 106° 36' 0" E TỈLỆ 1: 85, 000 Rấtt hí chhợp 106° 38' 0" E 106° 40' 0" E 10° 50' 0" N 10° 50' 0" N Đồngđất 106°32' 0" E 106°34' 0" E 106°36' 0" E 106°38' 0" E 106°40' 0" E Thịx ã ThuậnAn Huy ệnCủ Chi 10°54' 0" N XãNhịBì nh XãTânHi ệp XãTânThớiNhì 10°56' 0" N 106°30' 0" E 10°54' 0" N 10°56' 0" N BẢNĐỒ ĐÁNHGI ÁKHẢNĂ NG TRỒ NG RAUANTOÀNVỀ ĐI ỀUKI ỆNNƯỚ CTƯỚ I( CHỈTI ÊUASEN) TẠIVÙ NG TRỒ NG RAUCỦACÁCXÃNHỊBÌ NH,THỚ ITAM THƠ NVÀX NTHỚ ISƠNTHUỘCHUYỆNHĨ CMƠ N XãĐ ơngThạnh XãThới Tam Thơn Thị Tr ấnHócMơn 10°52' 0" N XãXnThớiSơn XãTânXn ungChánh XãXnThớiĐ ơngXãTr Quận12 Bảngc húgi ải XãXuânThới Thư ợng 10°52' 0" N Huy ệnĐức Hòa Đi ểm l ấymẫu As ennư ớc XãBàĐ i ểm 106°30' 0" E Mức độ t hí c hhợp Í tt hí c hhợp Huy ệnBì nhChánh Thí c hhợp Quận Bì nhTân 106°32' 0" E 106°34' 0" E 106°36' 0" E TỈLỆ1: 85, 000 Rấtt hí chhợp 106°38' 0" E 106°40' 0" E 10°50' 0" N 10°50' 0" N Ranhgi ớixã 106° 32' 0" E 106° 34' 0" E 106° 36' 0" E 106° 38' 0" E 106° 40' 0" E Thịxã ThuậnAn Huy ệnCủ Chi 10° 54' 0" N XãNhịBì nh XãTânHi ệp XãTânThớiNhì 10° 56' 0" N 106° 30' 0" E 10° 54' 0" N 10° 56' 0" N BẢNĐ Ồ Đ ÁNHGI ÁKHẢNĂNG TRỒ NG RAUANTOÀ NVỀ Đ I ỀUKI ỆNĐ ẤTTRỒ NG ( CHỈTI ÊUKẼM) TẠIVÙ NG TRỒ NG RAUCỦACÁCXà NHỊBÌ NH,THỚ ITAM THƠ NVÀ XNTHỚ ISƠNTHUỘCHUYỆNHĨCMƠ N XãĐơngThạnh XãThới Tam Thơn Thị TrấnHócMơn 10° 52' 0" N XãXu ânThớiSơn XãTânXu ân XãXu ânThớiĐôngXãTru ngChánh Quận12 Bảng g i ải Đi ểm l ấymẫu XãXu ânThới Thư ợng 10° 52' 0" N Huy ệnĐ ứcHòa Ranhgi ớixã Mứcđộ t hí chhợp XãBà Đi ểm 106° 30' 0" E Khơngt hí chhợp Í tt hí c hhợp Huy ệnBìnhChánh Thí c hhợp Quận BìnhTân 106° 32' 0" E 106° 34' 0" E 106° 36' 0" E TỈLỆ1: 85, 000 Rấtt hí chhợp 106° 38' 0" E 106° 40' 0" E 10° 50' 0" N 10° 50' 0" N Kẽm đất 106° 32' 0" E 106° 34' 0" E 106° 36' 0" E 106° 38' 0" E 106° 40' 0" E Thịxã ThuậnAn Huy ệnCủ Chi 10° 54' 0" N XãNhịBì nh XãTânHi ệp XãTânThớiNhì 10° 56' 0" N 106° 30' 0" E 10° 54' 0" N 10° 56' 0" N BẢNĐ Ồ Đ ÁNHGI ÁKHẢNĂNG TRỒNG RAUANTOÀ NVỀ Đ I ỀUKI ỆNNƯỚ CTƯỚ I( CHỈTI ÊUCHÌ ) TẠIVÙ NG TRỒNG RAUCỦACÁCXà NHỊBÌ NH,THỚ ITAM THƠ NVÀ XNTHỚ ISƠNTHUỘ CHUYỆNHĨCMƠ N XãĐơngThạnh XãThới Tam Thơn Thị TrấnHócMơn 10° 52' 0" N XãXu ânThớ iSơn XãTânXu ân XãXu ânThớ iĐôngXãTru ngChánh Quận12 Bảng g i ải Đi ểm l ấymẫu XãXu ânThớ i Thư ợng 10° 52' 0" N Huy ệnĐ ứcHòa Ranhgi ixã Mứcđột hí chhợ p XãBà Đi ểm 106° 30' 0" E Khơngt hí chhợp Í tt hí c hhợp Huy ệnBìnhChánh Thí c hhợp Quận BìnhTân 106° 32' 0" E 106° 34' 0" E 106° 36' 0" E TỈLỆ 1: 85, 000 Rấtt hí chhợp 106° 38' 0" E 106° 40' 0" E 10° 50' 0" N 10° 50' 0" N Chìnư c 106° 32' 0" E 106° 34' 0" E 106° 36' 0" E 106° 38' 0" E 106° 40' 0" E Thịxã ThuậnAn Huy ệnCủ Chi 10° 54' 0" N XãNhịBì nh XãTâ nHi ệp XãTâ nThớiNhì 10° 56' 0" N 106° 30' 0" E 10° 54' 0" N 10° 56' 0" N BẢNĐ Ồ Đ ÁNHGI ÁKHẢNĂNG TRỒNG RAUANTOÀ NVỀ Đ I ỀUKI ỆNĐ ẤTTRỒNG ( CHỈTI ÊUCHÌ ) TẠIVÙ NG TRỒNG RAUCỦACÁCXà NHỊBÌ NH,THỚ ITAM THƠ NVÀ XNTHỚ ISƠNTHUỘ CHUYỆNHĨCMƠ N XãĐơngThạnh XãThới Tam Thơn ThịTr ấnHócMơn 10° 52' 0" N XãX nThớiSơn XãTâ nXuâ n ungChánh XãXuâ nThớiĐôngXãTr 10° 52' 0" N Huy ệnĐ ứcHòa Quận12 Bảng g i ải XãXuâ nThới Thư ợng Ranhgi ớix ã XãBàĐi ểm 106° 30' 0" E Chìđất Mứcđột hí chhợ p Huy ệnBìnhChánh Thí c hhợ p Quận BìnhTân 106° 32' 0" E 106° 34' 0" E 106° 36' 0" E TỈLỆ 1: 85, 000 Rất thí chhợ p 106° 38' 0" E 106° 40' 0" E 10° 50' 0" N 10° 50' 0" N Đi ểm l ấymẫu ... để đánh giá khả trồng rau an toàn vùng trồng rau huyện Hóc Mơn” Mục tiêu đề tài xây dựng đồ vùng thích hợp trồng rau an tồn phân tích, đánh giá mức độ phù hợp để trồng rau an toàn vùng trồng rau. .. phải đánh giá lại khả trồng rau an toàn yếu tố đất trồng nước tưới Để giải toán này, GIS cơng cụ hiệu quả, sinh viên chọn đề tài Ứng dụng GIS để đánh giá khả trồng rau an toàn vùng trồng rau huyện. .. trồng rau huyện Hóc Mơn” 0.2 Tổng quan lịch sử nghiên cứu Hiện chưa có đề tài ứng dụng GIS để đánh giá khả trồng rau an toàn, số đề tài khác ứng dụng GIS để đánh giá thích nghi đất đai trồng: Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng GIS để đánh giá khả năng trồng rau an toàn của vùng trồng rau huyện hóc môn , Ứng dụng GIS để đánh giá khả năng trồng rau an toàn của vùng trồng rau huyện hóc môn , CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26, CHƯƠNG 4: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ, PHÂN TÍCH DỮ LIỆU, CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Mục lục

Xem thêm