Kỹ thuật thi công cáp dự ứng lực - Nam Công

29 83,365 18
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 18:32

INTRODUCTION •This specification describe technical about post tension sequence construction for beams and slabs. •All post tension sequence construction or another working affect post tension should follow the instruction in this document.1.0 GIỚI THIỆU •Tiêu chí kỹ thuật thi công này mô tả các qui định kỹ thuật về công tác thi công cáp dự ứng lực căng sau trong dầm và trong sàn. •Tất cả các bước thi công cáp dự ứng lực hoặc các công tác khác ảnh hưởng đến công tác cáp dự ứng lực phải tuân thủ theo chỉ dẫn kỹ thuật trong tài liệu này. APPLICATION STANDARD •EN 1992: Design of concrete structure –Part 1: General rules and rules for buildings. •ASTM A416: Standard specification for steel strand •ACI 318 – 2002, Section 18.21: Post-tensioning anchorages and couplers •ACI 318 – 2002, Section 18.17: Post-tensioning ducts •BS 4447: Specification of anchorage for post-tensioned construction •BS EN 445 2007 , Grout for prestressing tendons — Test methods. •BS EN 446 2007 ,Grout for prestressing tendons — Grouting procedures. •BS EN 447 2007 , Grout for prestressing tendons — Basic requirements.2.0 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG •EN 1992: Design of concrete structure –Part 1: General rules and rules for buildings. •ASTM A416: Standard specification for steel strand •ACI 318 – 2002, Section 18.21: Post-tensioning anchorages and couplers •ACI 318 – 2002, Section 18.17: Post-tensioning ducts •BS 4447: Specification of anchorage for post-tensioned construction •BS EN 445 2007 , Grout for prestressing tendons — Test methods. •BS EN 446 2007 ,Grout for prestressing tendons — Grouting procedures. •BS EN 447 2007 , Grout for prestressing tendons — Basic requirements. GENERAL REGULATION3.0 QUI ĐỊNH CHUNG 3.1 ENSURE QUANLITY •PT slab construction has to comply with design documents and apply standards. •Install reinforcement and reinforce for head anchor have to comply with design documents and apply standards. •Concreting has to comply with design documents and apply standards. •Grouting has to comply with design documents and apply standards. •Strand and anchorage have to have certification and place of origin. Strand is test follow ASTM A416. Test Draw-in of wedge, modulus of wedge and test with Breaking Load of strand.3.1ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG •Các công tác thi công cáp phải đảm bảo đúng với hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn áp dụng. •Các công tác thép & thép gia cường đầu neo cáp phải đảm bảo đúng với hồ sô thiết kế và tiêu chuẩn áp dụng. •Các công tác bê-tông phải đảm bảo đúng với hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn áp dụng. •Công tác bơm vữa cho cáp phải đảm bảo đúng với hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn áp dụng. •Cáp và Neo phải có chứng chỉ xuất xưởng và xuất xứ. Cáp được thí nghiệm theo ASTM A416. Neo thí nghiệm độ tụt nêm; độ cứng của nêm và thí nghiệm hệ nêm neo đến lực kéo đứt của sợi cáp. DOCUMENTS SUBMISSION TO THE DESIGNER FOR APPROVAL a. Shop Drawings: Shop drawings have to present: 1. position (plan) of tendons 2. Number strand in a tendon. 3. Serial number of tendon. 4. Height vertical (z) of tendon, with distance of 2 point vertical less than 1000m. 5. Deviated install follow direct X, Y (horizontal) and direct Z (vertical). 6. Jacking force of each strand. 7. Elongation of each strand 8. Detail component end head anchorage. 9. Detail component live head anchorage. 10. Dimension of duct 11. Stressing steps. 12. Condition of stressing. b. Elongation calculation table: Elongation calculation table must has: 1. Friction coefficient (m) 2. Wobble coefficient (k) 3. Draw-in of wedge 4. Elastic modulus of strand. 5. Jacking force. 6. Gross area of strand. 7. Length of strand when calculating stressing. 8. Elongation with Draw-in of wedge. 9. Elongation not with draw-in of wedge. 3.2 DOCUMENTS SUBMISSION TO THE SUPERVISION CONSULTANT a. Shop drawing was approval by designer. b. Elongation calculated table was approval by designer. c. Materials document is used 1. Strand document. 2. Anchorage document. 3. Duct document. 4. Grout aggregate d. Stressing and pump tendon equipment document e. PT Slabs Method Statement . f. Form of checking quanlity construction steps: Installing, stressing, grouting. g. Form of acceptance quanlity construction steps: Installing, stressing, grouting. TÀI LIỆU TRÌNH DUYỆT TRƯỚC KHI THI CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ DUYỆT (DESIGNER) a. Bản vẽ thi công Bản vẽ thi công cáp dự ứng lực phải thể hiện các yếu tố sau: 1. Vị trí (trên mặt bằng) của đường cáp (tendons). 2. Số sợi cáp (strand) trong một đường cáp. 3. Số hiệu sợi cáp. 4. Cao độ (phương đứng z) của đường cáp, với khoảng cách của 02 điểm cao độ không lơn hơn 1000mm. 5. Sai số lắp đặt theo phương X, Y (phương ngang) và theo phương Z (phương đứng) 6. Lực kéo cho mỗi sợi cáp (Jacking force). 7. Độ giãn dài cho mỗi sợi cáp. 8. Chi tiết cấu tạo đầu neo chết. 9. Chi tiết cấu tạo đầu neo kéo (neo sống). 10. Kích thước các loại ống luồng cáp. 11. Các bước kéo cáp. 12. Điều kiện tiến hành công tác căng cáp. b. Bảng tính độ giãn dài lý thuyết: Bảng tính độ giãn dài lý thuyết phải có các yếu tố sau: 1. Hệ số ma sát (m). 2. Hệ số dao động (k) 3. Độ tụt nêm của neo. 4. Mô-dun đàn hồi của cáp. 5. Lực kéo cáp. 6. Tiết diện mặt cắt ngang của sợi cáp. 7. Chiều dài của sợi cáp khi tính toán kéo căng. 8. Độ giãn dài kể đến độ tụt nêm. 9. Độ giãn dài không kể đến độ tụt nêm. TRÌNH TƯ VẤN GIÁM SÁT DUYỆT (ENGINEER) a. Bản vẽ thi công đã được thiết kế duyệt b. Bảng tính độ giãn dài đã được thiết kế duyệt c. Hồ sơ vật tư đưa vào sử dụng: 1. Hồ sơ vật tư cáp dự ứng lực 2. Hồ sơ vật tư neo cáp 3. Hồ sơ ống luồn cáp 4. Cấp phối vữa bơm cho cáp d. Hồ sơ thiết bị thi công kéo căng và bơm vữa cáp dự ứng lực. e. Biện pháp thi công cáp dự ứng lực. f. Hồ sơ form kiểm tra chất lượng các bước thi công: Lắp đặt, kéo căng, bơm vữa. Hồ sơ form nghiêm thu các bước thi công cáp: Lắp đặt, kéo căng, bơm vữa. MATERIAL (All materials sample shall be submitted before being approved to site use) VẬT TƯ (Tất cả các vật tư sẽ được trình mẫu trước khi đưa vào sử dụng thi công) STRAND Uncoated, 7-wire strand, low relaxation, Grade 270 Ksi, following ASTM A416. Technical parameters: •Yield Strength: 1670 MPa •Tensile Strength: 1860 Mpa •Minimum Breaking Load: 183.6 kN •Modulus of Elasticity: 195 Gpa (+/- 5%: 185 Gpa ~ 205 Gpa). •Relaxation: max 2.5% at 70% of GUTS or max 3.5% at 80% of GUTS •Identification: Tag on each coil with heat and coil no. •Mill certificate for each shipment Technical parameters for PC Strand dia. 12.7mm (0.5"): •Nominal Diameter: 12.7 mm (0.5”) •Nominal Weight: 0.775 kG/m •Nominal Area: 98.7 mm2 •Minimum Breaking Load: 183.6 kN Strand will be taken 02 samples (each sample has 3 strands with leanght is 1m) to test. A sample will be tested, another sample will be save in construction. Tests comply with ASTM A416.4.1 CÁP Chất lượng cáp theo tiêu chuẩn ASTM A416, Grade 270 Ksi, không vỏ bọc, loại 7 tao. Thông số kỹ thuật chung như sau: •Cường độ chảy: 1670 Mpa. •Cường độ bền: 1860 Mpa. •Lực đứt cáp tối thiểu: 183.6 kN. •Mô-đun đàn hồi: 195 Gpa (+/- 5%: 185 Gpa ~ 205 Gpa). •Độ chùng: tối đa là 2.5% cho 70% của lực đứt cáp, hoặc 3.5% cho 80% của lực đứt cáp. •Nhãn mác: Bảng nhỏ trên mỗi cuộn cáp chỉ rõ số cuộn và số mẻ. •Chứng chỉ cáp cho mỗi lô hàng. Thông số kỹ thuật cho cáp có đường kính 12.7mm (0.5”): •Đường kinh danh định: 12.7 mm. •Khối lượng danh định: 0.775 kG/m. •Diện tích mặt cắt ngang: 98.7 mm2. •Lực kéo đứt: 183.6 kN Cáp về công trường sẽ tiến hành lấy 02 tổ mẫu (mỗi tổ có 03 đoạn cáp dài 1m) để thí nghiệm. Lấy 01 tổ trong 02 tổ mẫu trên mang đi thử nghiệm, tổ còn lại lưu tại công trường. Thí nghiệm được thực hiện theo ASTM A416. TENDON ANCHORAGE (1)Live anchorage: •Stressing Anchorage set consists of Casting, Anchor head and wegdes •Has to comply with ACI 318, Section 18.21 •We propose to use NCM Anchorage, Origin Vietnam (2)Dead anchorage Type H: •Dead anchorage is made from the strand which is form with onion shape in 01 end. •Onion head is 40mm in diameter, which helps to enhance the connection with concrete. •Length of dead anchorage type H: •PC Strand 12.7 mm (0.5”): not less than 750mm. •PC Strand 15.24 mm (0.6”): not less than 1000mm.4.2 ĐẦU NEO CÁP (1)Đầu neo sống: •Đầu neo sống gồm có đế neo, khoá neo và nêm. •Phải đảm bảo điều kiện qui định tại mục 18.21 tiêu chuẩn ACI 318. •Đề xuất sử dụng đầu neo NCM; xuất xứ Việt Nam (2)Đầu neo chết dạng H: •Đầu neo chết được tạo ra từ những sợi cáp trong đường cáp được đánh rối. •Đầu rối có hình củ hành với đường kính 40mm, có tác dụng làm tăng khả năng liên kết của đầu neo chết với bêtông. •Chiều dài đầu neo chết dạng H: •Cáp 12.7 mm (0.5”): không nhỏ hơn 750mm. •Cáp 15.24 mm (0.6”): không nhỏ hơn 1000mm. 4.3 DUCT •The sheathing consists of corrugated spiral type ducts made from galvanized steel strip width by 0.23 - 0.30 mm thickness, with spiral arris. Each part has length of 4-6m. •Duct size is regulated in design documents or NAMCONG TECHNICAL GUIDELINE following NCM standards. 4.3 ỐNG LUỒN CÁP •Ống luồn cáp được làm từ các tấm tole mạ kẽm hoặc mạ màu dày 0.30mm, với gờ xoắn hình ốc. Chiều dài của mỗi ống gen từ 4m đến 6m. •Kích thước ống luồn cáp được qui định trong hồ sơ thiết kế hoặc trong tài liệu NAMCONG TECHNICAL GUIDELINE theo quy chuẩn NCM. 4.4 BAR-CHAIR •Barchairs support and create profile for tendon, made by steel or plastic, and to make sure the tendon not move during concrete work. •Distance between two barchair is not more than 1000mm.4.4 CHÂN ĐỠ ĐƯỜNG CÁP •Các chân đỡ cho đường cáp và tạo cao độ cho đường cáp phải được làm bằng thép hoặc bằng nhựa, và phải đảm bảo đường cáp không bị dịch chuyển hoặc không bị thay đổi hình dáng trong quá trình đổ bê-tông. •Khoảng cách giữa các chân đỡ không lơn hơn 1000mm. 4.5 DUCT COUPLER Duct coupler is made of plastic or by using larger duct. The minium length of duct coupler is 200mm, or 4 times as large as the duct diameter.4.5 ỐNG NỐI CHO ỐNG LUỒN CÁP Ống nối ống luồn cáp được làm bằng nhựa hoặc bằng ống luồn cáp có đường kính lơn hơn. Chiều dài ống nối nhỏ nhất là 200mm hoặc lơn hơn 4 lần đường kính ống ống luồn cáp. 4.6 COUPLER CONNECT DUCT WITH ANCHORAGE The coupler to connect duct with anchorage is made of plastic or directly connect by using duct and cover by tape, to advoid grout or concrete leak in.4.6 ỐNG NỐI ỐNG LUỒN CÁP VỚI ĐẦU NEO. Ống nối ống luồn cáp với neo sống được làm bằng nhựa hoặc được nối trực tiếp bằng ống luồn cáp và được quấn băng keo rất kỹ nhằm không cho vữa chui vao ống luồn cáp trong quá trình đổ bê-tông. 4.7 LIVE ANCHORAGE POCKET Live anchorage pocket is made of plastic, or foam, wood. Size of pocket is fit for installing wedge and for stressing work.4.7 KHUÔN NEO SỐNG Khuôn neo sống được làm bằng nhựa hoặc bằng xốp hoặc bằng gỗ. Kích thước khuôn neo phải được đãm bảo cho việc lắp đặt khóa neo và việc kéo căng. 4.8 PLASTIC GROUT VENT Plastic Grout Vent place at between the tendon. 4.8 VAN BƠM VỮA Van bơm vữa làm bằng nhựa, đặt tại các vị trí giữa đường cáp. 4.9 GROUT HOSE Grout hose is made of plastic, diameter 12mm, length of 300m - 400mm.4.9 VÒI BƠM VỮA Vòi bơm vữa bằng nhựa có đường kính trong 12mm. Chiều dài vòi bơm vữa dài từ 300mm đến 400mm. 5.0 PVC TAPE PVC is good for adhensive capacity under high temperature weather.5.0 BĂNG KEO Băng keo PVC có độ bám dính tốt dưới ánh nắng. 5.1 GROUT MIXTURE The grout consists of: •Portland Cement PCB-40 in 50 kg bag •Potable Water •Grout Additive Sika Intraplast Z-HV •Grout Additive Sikament NN5.1 HỖN HỢP VỮA Hỗn hợp vữa bao gồm: •Ximăng Portland PC40 hoặc PCB40 trong bao 50 kg. •Nước sạch •Phụ gia Sika Intraplast Z-HV cho vữa (tác dụng: trương nở cho vữa) •Phụ gia Sikament NN cho vữa (tác dụng: tăng độ nhớt cho vữa) 5.0 EQUIPMENT5.0THIẾT BỊ 5.1 HYDRAULIC STRESSING JACK Hydraulic Stressing Jacks are used to stressing tendons. The calibration certificate of hydraulic stressing jacks must be valid prior to construction. 5.1 KÍCH THỦY LỰC Kích thuỷ lực có tác dụng kéo các sợi cáp trong đường cáp. Các kích thuỷ lực đưa vào sử dụng phải có chứng chỉ kiểm định để đảm bảo độ chính xác lực khi kéo căng. 5.2 HYDRAULIC PUMP Hydraulic Pump is used to provide the pressure for the jack following design pressure. The pressure shall be measured by a calibrated pressure gauge. The calibrated pressure gauge must be valid prior to construction. 5.2 MÁY BƠM DẦU CHO KÍCH Máy bơm thuỷ lực có tác dụng truyền áp lực cho kích thuỷ lực theo đúng lực thiết kế, áp lực này được đo bằng đồng hồ đo áp. Đồng hồ đo áp phải có chứng chỉ kiểm định để đảm bảo độ chính xác khi đo áp lực. 5.3 FRAME JACK Frame Jacks are using for the purpose of forming the onion shape. 5.3 KÍCH TẠO ĐẦU NEO CHẾT Kích tạo đầu neo chết có tác dụng đánh rối đầu cáp của đầu neo chết. 5.4 GROUT MIXER The Namcong mixers are specially designed for the purpose of mixing and agitating the grout and carrying out the grout operation in a single unit of equipment. 5.4MÁY TRỘN VỮA Máy trộn vữa được thiết kế cho việc trộn và đảo vữa, là loại máy khuấy tròn và có cánh khuấy, cung cấp hỗn hợp vữa có tính chất đồng đều. 5.5 GROUT PUMPING MACHINE This grout pumping machine sucks grout from mixer and pumps into tendon. Pump machine can create pressure of ≥ 0.7Mpa (7bar).5.5 MÁY BƠM VỮA Máy bơm vữa hút vữa từ máy trộn, sau đó bơm cho từng đường cáp. Máy bơm vữa có khả năng tạo áp lực tối đa là ≥ 0.7Mpa (7bar). 5.BASIC DATA FOR ELONGATION CALCULATION OF STRAND •Friction coefficient µ: 0.19 •Wobble coefficient w:0.005 •Draw-in of wedge: 6mm •Length of dead anchorage L0: Comply design drawing. •Length from live end anchorage to dead anchorage Le •Bonded length of dead anchorage Lb: 2L0/3 •Stressing length for calculation of elongation Ltt: Le - Lb6.0 CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍNH TOÁN ĐỘ GIÃN DÀI CỦA CÁP •Hệ số ma sát m: 0.19 •Hệ số chệch hướng w:0.005 •Khoảng tụt nêm: 6 mm •Chiều dài đầu neo chết L0: Theo bản vẽ thiết kế •Chiều dài đường cáp từ đầu neo sống đến đầu neo chết Le •Chiều dài đoạn bám dính đầu neo chết Lb: 2L0/3 •Chiều dài đường cáp để tính toán độ giãn Ltt: Le - Lb 7.0 STORAGE MATERIAL AND EQUIPMENT •All material should be stored off the ground (with underlay, e.g. timber), covered and not exposed to the weather.(by Namcong)(bởi Namcong) •Wedges and anchor heads should, cement, Sika Intraplast Z-HV, Sika NN be stored in a room or container.(by Nam(bởi Namcong) •All materials should be periodically examined, say at 10 monthly intervals or anytime if required.(by MC, Namcong)(bởi MC, Namcong) •Care should be taken during handling to avoid mechanical damages.(by Namcong)7.0 BẢO QUẢN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ •Tất cả vật tư, thiết bị phải được đặt cách mặt đất và có lớp kê, được che phủ cẩn thận. •Nêm và đầu neo, xi măng, Sika Intraplast Z-HV, Sika NN phải được bảo quản trong phòng hoặc trong container. •Thiết bị được kiểm tra định kì, thường khoảng 10 tháng 1 lần hoặc bất cứ khi nào được yêu cầu. •Cẩn thận khi vận chuyển để tránh hư hỏng về mặt cơ lý vật tư và thiết bị. 8.0 WORKING PLATFORM A safety working platform system is needed for installation (casting installation, threading strands...), stressing and grouting works. The minimum width of working flatform í 1,0m from anchor head. The working platform should be able to carry the load of working personnel and equipment (approx. 1000 kg). 8.0SÀN CÔNG TÁC Hệ thống sàn công tác đảm bảo cho việc lắp đặt (thân neo, luồn cáp,…), kéo căng và bơm vữa được thực hiện một cách an toàn. Sàn công tác rộng tối thiểu là 1.0m tính từ bề mặt đầu neo. Sàn công tác có khả năng chịu được tải trọng khoảng 1000 kg. 9.0 INTALLATION WORKS9.0 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT CÁP 9.1 INSTALL LIVE ANCHORAGE •The casting of live end anchorage is connected with the recess former by tie wire and plastic tape. The casting is tied to the duct. The casting and recess former shall be fixed to the beam side formwork conforming to design elevation shown in the shop drawing. •When installing the recess, ensure the grout inlet is at the top of casting. •A suitable hole should be made on side of formwork at casting position to be outlet of protruding strands, i.e. the strands can be pushed through out of formwork after threading. •The casting axes should be fixed coincidely to the tendon axes. The connecting point of casting and anchorage pocket should be sealed to prevent ingress of concrete during concreting9.1 LẮP ĐẶT ĐẦU NEO SỐNG •Đế neo của đầu neo sống được gắn với khuôn neo bằng kẽm buộc. Đuôi của đế neo được gắn ống nối đầu sống bằng kẽm buộc. Sau đó, đế neo và khuôn neo được cố định vào ván khuôn thành của dầm sàn theo đúng cao độ và vị trí theo bản vẽ thiết kế. •Khi lắp đế neo, phải đảm bảo lỗ gắn vòi bơm vữa trên đế phải được lật lên trên. •Tại giao điểm của trục đường cáp và ván khuôn thành thì ván khuôn thành phải được đục lỗ để cáp có thể luồn qua được. •Trục của đế neo phải được lắp trùng với trục đường cáp. Vị trí liên kết đế neo và khuôn neo được bịt kín bằng băng keo để không cho vữa bêtông rò rỉ vào. 9.2 INSTALL TENDON The tendon profile is set-out and marked on the bottom formwork display vertical and horizontal profiles specified on the shop drawings. Use barchair to install for tendon follow vertical on the shop drawings. Barchairs are laid and fixed on the bottom of formwork and secured to the reinforcement with tie wires. Bar chairs are provided at regular intervals of 750 mm up to 1000 mm spacing or as specified by the Designer are laid and fixed on the bottom of formwork and secured to the reinforcement with tie wires. The ducts should be fastened properly to the bar chairs by tie wire in order to avoid displacement during concreting. Do not fasten so tight that any damage occurs. The ducts should be fastened properly to the bar chairs by tie wire in order to avoid displacement during concreting. Do not fasten so tight that any damage occurs. Deviation from the theoretical cable axis (placing tolerance of duct) should not exceed ±5 mm vertically and ±100 mm horizontally. Check visually axis of tendons and fixation at supports before concreting. 9.2 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG CÁP Cao độ và vị trí của đường cáp được đánh dấu lên trên coffa dầm dọc theo đường cáp, việc đánh dấu thể hiện phương ngang và phương đứng và đảm bảo đúng với bản vẽ cao độ đường cáp. Dùng chân chống lắp cho đường cáp theo cao độ trên bản vẽ thi công. Chân chống đặt trên ván khuôn đáy và được cố định vào cốt thép sàn bằng kẽm buộc. Khoảng cách thông thường giữa các chân chống là 750mm tới 1000mm hoặc theo những ghi chú khác trên bản vẽ thi công. Những đường cáp nằm trong dầm được kê trên thanh đỡ nằm ngang, thanh đỡ gắn cố định vào thép đai hoặc được treo cố định vào thép chủ phía trên. Đường cáp được cố định với chân chống bằng kẽm buộc để tránh bị di chuyển trong quá trình đổ bêtông. Tuy nhiên không nên cột quá chặt sẽ làm hỏng ống. Độ lệch của trục cáp cho phép so với bản vẽ thi công không được quá ±5mm theo phương đứng và ±100mm theo phương ngang. Chỉnh thẳng đường cáp bằng mắt và cố định các thanh đỡ trước khi đổ bêtông. 9.3 INSTALL DEAD ANCHORAGE After finishing installing tendon, adjust the dead end anchorage to the right shape position and level. Onion head at dead anchorage is tie with wire. The width of all onion heads must meet design requirement. Centroid axis of dead anchorage must be the same with tendon axis.9.3 LẮP ĐẶT NEO CHẾT Sau khi rải và lắp đặt đường cáp vào đúng vị trí, Đầu neo chết được chỉnh lại cho đúng hình dạng, vị trí và cao độ. Phần đầu rối ở đầu neo chết được cố định bằng kẽm buộc. Bề rộng của tổ hợp đầu neo chết phải đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế. Trục đầu neo chết phải được đặt trùng với trục của đường cáp. 9.4 INSTALLATION OF PLASTIC GROUT VENT, GROUT HOSE AND COMPLETION OF BEFORE CONCRETING. Installation of plastic grout vent, grout hose: •Make a hole dia. 10mm through tendon duct, put the grout vent (section 2.9) at this position to let grout go in and out. •Grouting vent is fixed with tie wire, and cover with tape. •Grouting vent is placed at the higher points of tendon, distance from 2 vents is from 15m - 20m. Besides, vant is put also at coupler with dead anchorage. •Put the grout hose (section 2.10) for all the grout vents; live and dead anchorage. •Connecting point of grout hose and grout vent is tie with wire. •In case, the grout hose is inside column or hard wall, grout hose is put through formwork, or hardwall during installing formwork. •All grout hoses are tightly locked up after installation to advoid concrete going in. Finishing Works before Concreting: •Cover the strand bundles by nylon strip to prevent any dust, corrosion or slurry during concreting. •Check again everything to ensure the quality before concreting following procedure checking and installing tendon: QT-DUL-01 at annex A.9.4 LẮP VAN BƠM VỮA, VÒI BƠM VỮA VÀ HOÀN THIỆN TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ-TÔNG. Lắp van bơm vữa và vòi bơm vữa: •Đục một lỗ có đường kính 10mm xuyên qua bề mặt ống gen của đường cáp, đặt van bơm vữa (mục 2.9) tại vị trí này để vữa có thể đi từ ống gen ra vòi bơm vữa hoặc ngược lại. Van bơm vữa được cố định bằng kẽm buộc và giữ chặt, kín bằng băng keo dính. •Van bơm vữa được đặt ở các điểm cao nhất của đường cáp, khoảng cách giữa các van bơm vữa từ 15m đến 20m. Ngoài ra, van bơm vữa còn được gắn tại ống nối ống gen với đầu neo chết. •Gắn vòi bơm vữa (mục 2.10) cho tất cả các van bơm vữa của đường cáp, đầu neo sống và đầu neo chết. •Vị trí liên kết vòi bơm vữa và van bơm vữa được cố định bằng kẽm buộc. •Trong trường hợp vòi bơm vữa được đặt trong cột hoặc vách cứng, vòi bơm vữa phải được lắp đặt xuyên qua ván khuôn cột hoặc vách cứng khi lắp đặt ván khuôn. •Tất cả vòi bơm vữa phải được khoá chặt ngay sau khi lắp đặt để tránh vữa bê tông có thể chui vào ống gen cáp trong quá trình đổ bêtông. Hoàn thiện trước khi đổ bêtông: •Bảo vệ các đoạn cáp thừa ra khỏi đầu neo sống bằng ống nylon để tránh bị ăn mòn hoặc vữa xi măng trong khi đổ bê tông. •Kiểm tra lại mọi chi tiết để đảm bảo chất lượng trước khi đổ bêtông theo qui trình kiểm tra lắp đặt cáp dự ứng lực: QT-DUL-01 tại Phụ lục A. 9.5 CHECKING BEFORE CONCRETE WORK •Cast concrete carefully and avoid any damage of duct by vibrators. •Vibration at stressing end and dead end anchorages should be carefully performed to protect voids or honeycomb after concrete. •During casting avoid damage grout hose, duct and height vertical of tendons.9.5 CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHI ĐỔ BÊ-TÔNG •Đổ bêtông phải được thực hiện cẩn thận tránh không làm hư hỏng ống gen đường cáp do công tác đầm gây ra. •Đầm bêtông tại đầu neo sống và đầu neo chết phải được thực hiện cẩn thận để hạn chế lỗ rỗng trong bê tông. •Trong quá trình di chuyển vòi bơm bêtông tránh làm hư hỏng vòi bơm vữa, ống gen và cao độ đường cáp. 10.0 PT TENDON STRESSING10.0 CÔNG TÁC KÉO CĂNG CÁP 10.1 PREPARATION FOR PT TENDON STRESSING •After concreting 48 hours, the main contractor should removed the side of formwork, then post tension contractor remove recess former. •Clean the grout stick on anchorage surface after concrete work. •Check any defect of the strand, tendon. If any, need to inform immediately to Main contractor. •Install wedge and anchor head to fit the tendon. •Name the tendon with paint. •Check the validity of the jack and gauge calibration certificate. If it is over 6 months, the jacks and gauges should be calibrated before sending to the job site for stressing operation. The jack should be recalibrated every 06 months. •Carefully check the working condition of hydraulic pump, stressing jack and gauge, power source, hydraulic hoses connection and so on to ensure a good working for whole system. •Stressing can begin after the concrete has attained its specified strength shown in the design drawing and receive the order in written from the Main Contractor. •The stressing force and stressing sequence as specified on the shop drawings should be followed. 10.1 CHUẨN BỊ CÔNG TÁC KÉO CĂNG •Sau khi đổ bê tông được 48 tiếng, nhà thầu chính phải tháo ván khuôn thành, để sau đó nhà thầu DƯL sẽ tháo khuôn neo. •Làm sạch các vết vữa ximăng dính trên bề mặt của đế neo do quá trình đổ bêtông. •Kiểm tra các sợi cáp có bị khuyết tật hay không? Nếu có khuyết tật, phải báo cáo cho nhà thầu chính hoặc tư vấn giám sát để có biện pháp xử lý. •Lắp khoá neo vào đế neo và gắn chặt nêm cho từng sợi cáp. •Đánh tên cho mỗi đường cáp theo bản vẽ thi công bằng sơn. •Kiểm tra chứng chỉ kiểm định kích thuỷ lực, đồng hồ đo áp trước khi sử dung. Nếu quá 6 tháng, kích thuỷ lực và đồng hồ đo áp phải được kiểm định lại trước khi đem ra công trường để kéo căng. Kích thuỷ lực và đồng hồ đo áp phải được kiểm định định kì 6 tháng 1 lần. •Kiểm tra vận hành thử máy bơm thuỷ lực, kích kéo căng, đồng hồ đo áp, nguồn điện, ống nối thuỷ lực để đảm bảo toàn bộ hệ thống trong tình trạng làm việc bình thường. •Chỉ được kéo căng cáp khi bêtông đạt được cường độ yêu cầu theo bản vẽ thiết kế và có văn bản cho phép kéo căng của nhà thầu chính hoặc tư vấn giám sát. •Lực kéo và trình tự kéo phải tuân thủ theo đúng chỉ định trong bản vẽ thi công. 10.2 STRESSING STEPS Carefully check the working condition of hydraulic pump, anchorage and wedges of hydraulic Stressing Jack. Stressing of flat tendons: •Stressing is carried out one-by-one of strands in each tendon. •The jack is then threaded through the strand and set on anchor head surface then stressing. •Apply an initial force, usually 5MPa, to eliminate the slack of the strands. •Spray paint for each strand. •Then Stressing at 100% design force for all tendons. •Release the pressure back to zero and then removed the hydraulic stressing jack from the stressed strand. •Repeat all the steps for the other strands. •Record the stressing force and extension (elongation) of strands to “Tendon Stressing Report for Flat Tendon”. •Stressing report should be calculated, completed and checked by Engineer prior to submission to the supervision consultant for approval (caculation follow annex C) •Check Stressing follow procedure: QT-DUL-02 in annex A. •The strands should not be cut without approval by supervision consultant. Stressing Flat sequence: Stressing of round tendons •Stressing is carried out one-by-all of strands in each round tendon. •The jack is then threaded through the strand and set on anchor head surface then stressing. •Apply an initial force, usually 5MPa, to eliminate the slack of the strands. •Spray paint for each strand •Release hydraulic pressure 0.0 Mpa, then stress with pressure 10Mpa) as below: •Stage1 01: 5 Mpa. •Stage 02: 15 Mpa. Measure elongation •Stage 03: 25 Mpa. Measure elongation •........ •Stress to design forcce •Release the pressure back to zero and then removed the hydraulic stressing jack from the stressed strand. •Repeat all the steps for the other strands. •Record the stressing force and extension (elongation) of strands to “Tendon Stressing Report for Flat Tendon”. •Stressing report should be calculated, completed and checked by Engineer prior to submission to the supervision consultant for approval (caculation follow annex C) •Check Stressing follow procedure: QT-DUL-02 in annex A. •The strands should not be cut without approval by supervision consultant. ACCEPTANCE TOLERANCES OF TENDON ELONGATION Following AS3600-2001, elongation tolerances is +/- 10%.10.2 CÁC BƯỚC KEO CĂNG Trước khi kéo căng kiểm tra sự làm việc của kích, đầu neo và nêm của kích hoạt động bình thường. Đối với đường cáp dẹt: •Kéo căng cáp được thực hiện từng sợi một tại mỗi đường cáp. •Kích được luồn qua sợi cáp, ép sát vào mặt khoá neo rồi tiến hành kéo căng. •Kéo khử chùng với áp lực kéo: 5 Mpa. •Xịt sơn cho từng sợi cáp. •Sau đó tiến hành kéo 100% lực thiết kế cho tất cả các đường cáp. •Hồi kích về bằng cách giảm áp lực xuống bằng 0 và tháo kích thuỷ lực ra khỏi sợi cáp vừa kéo. •Lặp lại các bước như trên cho các sợi cáp tiếp theo. •Ghi lại tên, lực kéo căng và độ giãn dài của đường cáp vào báo cáo kéo căng tại hiện trường. •Báo cáo kéo căng và độ giãn dài sẽ tính toán, hoàn chỉnh và kiểm tra bởi kỹ sư của đơn vị thi công, trước khi trình cho tư vấn giám sát phê duyệt (tính toán theo Phụ lục C). •Kiểm tra công tác kéo căng theo qui trình : QT-DUL-02 tại Phụ lục A. •Cáp thừa ngoài đầu neo sẽ không được cắt cho đến khi có sự đồng ý của tư vấn giám sát. Trình tự kéo căng các sợi cáp trong bó cáp dẹp: Bước 1:Kéo căng sợi số 3 Bước 2:Kéo căng sợi số 1 (5) Bước 3:Kéo căng sợi số 5 (1) Bước 4:Kéo căng sợi số 2 (4) Bước 5:Kéo căng sợi số 4 (2) Bước 1:Kéo căng sợi số 2 (3) Bước 2:Kéo căng sợi số 3 (2) Bước 3:Kéo căng sợi số 1 (4) Bước 4:Kéo căng sợi số 4 (1) Bước 1:Kéo căng sợi số 1 2 Bước 2:Kéo căng sợi số 1 (3) Bước 3:Kéo căng sợi số 1 (1) Đối với đường cáp tròn: •Kéo căng cáp được thực hiện một lần mỗi đường cáp tròn. •Kích được luồn qua sợi cáp, ép sát vào mặt khoá neo rồi tiến hành kéo căng. •Kéo khử chùng với áp lực kéo: 5 Mpa. •Xịt sơn cho từng sợi cáp. •Hồi kích về lại áp lực 0.0 Mpa và sau đó tiến hành kéo (với áp lực tăng 10Mpa) như sau: •Lần 01: 5 Mpa. •Lần 02: 15 Mpa. Đo độ giãn dài •Lần 03: 25 Mpa. Đo độ giãn dài •........ •Và kéo đến khi đạt áp lực cho lực thiết kế qui định. •Hồi kích về bằng cách giảm áp lực xuống bằng 0 và tháo kích thuỷ lực ra khỏi sợi cáp vừa kéo. •Lặp lại các bước như trên cho các đường cáp tiếp theo. •Ghi lại tên, lực kéo căng và độ giãn dài của đường cáp vào báo cáo kéo căng tại hiện trường. •Báo cáo kéo căng và độ giãn dài sẽ tính toán, hoàn chỉnh và kiểm tra bởi kỹ sư của đơn vị thi công, trước khi trình cho tư vấn giám sát phê duyệt (tính toán theo Phụ lục C). •Kiểm tra công tác kéo căng theo qui trình : QT-DUL-02 tại Phụ lục A. •Cáp thừa ngoài đầu neo sẽ không được cắt cho đến khi có sự đồng ý của tư vấn giám sát. 8.1DUNG SAI ĐỘ GIÃN DÀI CỦA ĐƯỜNG CÁP Tuân theo tiêu chuẩn AS3600-2001, sai số độ giãn dài là +/- 10%. 11.0 GROUTING WORK11.0 CÔNG TÁC BƠM VỮA 11.1 PREPARATION FOR GROUTING. •Upon receipt of approval of the stressing result, protruding strands outside the anchor block are cut at a distance measured from the anchor block of approximately two times the strand diameter or 20mm. •The main contractor patch up holes by anchorage pocket with cement mortar (cement/sand ratio 1:1) to protect live end anchorage •Grouting work must be done within 28 days from stressing work completion.11.1 CHUẨN BỊ BƠM VỮA. •Dựa trên kết quả kéo căng và biên bản cắt cáp được tư vấn giám sát duyệt thì tiến hành cắt các đoạn cáp thừa ra bên ngoài khoá neo. Đoạn cáp thừa còn lại sau khi cắt là 20mm kể từ khoá neo. •Nhà thầu chính tiến hành bịt những lỗ do khuôn neo tạo ra bằng hỗn hợp vữa cát và ximăng (tỷ lệ ximăng/cát là 1:1) nhằm bảo vệ đầu neo sống. •Bơm vữa phải được tiến hành trong vòng 28 ngày kể từ ngày kéo căng cáp. 11.2 MIXING PROCEDURE •Mixing by Grouting machine. •Pour the required volume of water into the grout mixer. •Turn on the grout mixer and add the pre-determined amount of grout additive Sikament NN. •Then add the pre-determined amount of cement, bag by bag, to the grout pump and then mix for approximately 2 minutes •SikaIntraplast Z-HV and mix for another approximately 2 minutes until a consistent grout mix is formed. •All grout tests should be carried out as in accordance with Section 10.0. •As soon as the necessary quality control tests have been made, pumping can commence.11.2 QUI TRÌNH TRỘN VỮA •Trộn vữa bằng máy bơm vữa. •Cho nước vào máy trộn tới mực yêu cầu. •Khởi động máy trộn vữa và cho vào phụ gia Sika NN theo lượng đã định sẵn. •Sau đó cho ximăng vào từng bao một theo lượng định sẵn và trộn trong khoảng 2 phút. •Cho phụ gia Sika Intraplast Z-HV đã định sẵn vào và trộn khoảng 2 phút nữa cho tới khi hỗn hợp vữa đều, màu sắc đồng nhất. •Các thí nghiệm vữa trước khi tiến hành bơm sẽ được thực hiện theo yêu cầu trong Mục 10.0. •Ngay sau khi các thí nghiệm vữa để kiểm tra chất lượng cần thiết đã được thực hiện, có thể tiến hành bơm. 11.3 GROUTING PROCEDURE •Grout is pumped from one end of tendon and grout expelled from the grout hoses should be checked until no more air bubble and the consistency of the grout is similar to that in the mixer before closing off the hoses. •Grouting of each tendon should be carried out in one continuous operation. If grouting is interrupted for more than 30 minutes, the tendon should be flushed with water and mpressed air in order to clear the grout before resuming the grouting operation. •If pressure grouting at hose is 1Mpa or 10 bar (with long tendons), the grouting nozzle should be transferred to the next already filled hose and grouting should be continued from there. •After the grout is seen flowing from the other end of the tendon, i.e. the entire tendon is filled, the grout hoses are closed. Maintenance the pressure approximately 0.7Mpa (7 bar) inside tendon about 30 second. Then closing grout vent. •The grout hose can be cutted after 24hours Grouting. •Record the grouting procedure in report •Check Grouting follow procedure: QT-DUL-02 in annex A. 11.3 QUI TRÌNH BƠM VỮA •Vữa được bơm vào ống gen qua van bơm vữa tại đầu neo chết hoặc đầu neo sống và phải kiểm tra vữa trào ra các van bơm vữa trên đường cáp cho đến khi vữa không còn bọt khí và thành phần của vữa đều giống như trong máy trộn trước khi đóng van bơm vữa lại. •Quá trình bơm vữa cho mỗi đường cáp nên được thực hiện liên tục. Nếu quá trình bị ngưng giữa chừng trên 30 phút, đường ống cần cần phải làm sạch bằng nước và khí nén trước khi tiếp tục bơm lại. •Nếu áp lực bơm vữa tại vòi bơm vữa đạt 1Mpa hoặc 10 bar (đối với những đường cáp dài), miệng bơm phải được chuyển tới vòi bơm vữa tiếp theo đã được bơm đầy và viêc bơm vữa sẽ tiếp tục từ đó. •Sau khi đã thấy vữa chảy ra ở van bơm vữa cuối đường cáp, nghĩa là toàn bộ đường cáp đã được bơm đầy, vòi bơm được đóng lại và duy trì áp lực xấp xỉ 0.7-Mpa hoặc 7-bar trong khoảng 30 giây. Sau đó, van bơm vữa tại miệng bơm được đóng lại. •Tất cả các vòi bơm vữa có thể được cắt bỏ 24h sau khi bơm vữa. •Ghi lại quá trình bơm vữa vào báo cáo. •Kiểm tra công tác bơm vữa theo qui trình: QT-DUL-03 tại Phụ lục A. 12.0 GROUT TEST12.0 THỬ VỮA 12.1 VISCOSITY OF GROUT •Viscosity test will be executed by means of a flow cone. Time is grouting out-flow cone about 1000ml. Flow time is measured with a stop-watch. Time is take from grout start flow out bowl until end of grout. •Flow time should be from 12 to 25 seconds. •Measurement is carried out directly and 4 minutes after mixing. •If flow time exceed permissible limit, we can add sika NN into grout mix. •This test should be done for each batch of grout mix. 12.1 THỬ ĐỘ SỆT CỦA VỮA. •Kiểm tra độ sệt của vữa là kiểm tra thời gian chảy của vữa từ phễu hình nón. Thể tích vữa thử là 1000ml. Thời gian chảy được đo bằng đồng hồ bấm giờ. Thời gian được tính từ lúc vữa bắt đầu chảy ra khỏi phễu cho tới lúc hết vữa. •Thời gian chảy của vữa đạt yêu cầu là: từ 12 giây đến 25 giây. •Việc thử độ sệt được thực hiện trực tiếp và trong khoảng thời gian 4 phút sau khi trộn vữa. •Nếu thời gian chảy vượt qua giới hạn cho phép trên thì cho thêm phụ gia Sika NN vào. •Việc thử vữa này được tiến hành cho mỗi mẻ trộn. 12.2 SAMPLE OF COMPRESSIVE STRENGTH •After filling with grout the mould (40x40x160 mm) should be covered with a steel plate. 2 samples with 6 specimens per eight-hour shift are required. •After 18 to 24 hours remove cubes from the mould and store them in a humid place or in water. •According to specification, Compressive cube strength shall be not less than 30 Mpa at 28 days. Each test include 3 specimens (1 sample). •This test will be taked with 1 sample each floor (3 specimens).12.2 LẤY MẪU KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN •Khuôn lấy mẫu thử có kích thước 40x40x160. Sau khi đổ đầy vữa, đậy khuôn lại bằng tấm kim loại. Mỗi ca làm việc 8h lấy 2 tổ mẫu 6 viên. •Sau 18-24h tháo mẫu ra khỏi khuôn và bảo quản mẫu trong nước. •Cường độ nén của khối vữa sau 28 ngày tối thiểu là 30 Mpa. Mỗi lần thử gồm 3 mẫu (một tổ mẫu). •Thí nghiệm này được thực hiện mỗi sàn cho một tổ mẫu (3 viên). 13.0 SAFETY13.0 AN TOÀN 13.1 GENERAL •All the construction site engineers should be responsible for safety coordination on site. •All the employees in contruction shall be equipped with personal protective equipment. •Appropriate safety belt should be worn for person working at height, outside the protection of safety bars, on scaffolding. •Any accident must be reported to the Safety Officer of the Main Contractor as soon as possible. •Scaffolding should be correctly assembled, with safety bars on each side opening on the void. 13.1KHÁI QUÁT •Tất cả các kỹ sư của dự án là người chịu trách nhiệm về an toàn thi công trên công trường. •Tất cả nhân viên công trường đều phải được phát đồ bảo hộ lao động phù hợp. •Khi thi công ở giàn giáo trên cao công nhân phải đeo dây an toàn. •Bất kỳ tai nạn nào xảy ra đều phải được báo cáo cho Ban an toàn của nhà thầu chính càng sớm càng tốt. •Giàn giáo phải được lắp ráp chính xác, có thanh đỡ nếu nhà thầu chính muốn mở rộng ra khoảng không. 13.2 LIFTING OF MATERIAL AND EQUIPMENT •Every machine is used to lifting has to valid to contruction. •Item being lifted hangs in a balanced condition. •No person should stand or work under the load being lifted. •Care should be taken when stacking items in more than one layer to ensure the pile is stable.13.2 NÂNG VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ •Mọi thiết bị dùng để nâng phải có chứng nhận đã kiểm định còn hiệu lực. •Vật nâng phải được treo trong trạng thái cân bằng. •Không ai được đứng hoặc làm việc phía dưới vật nâng khi nâng. •Khi xếp vật được nâng làm nhiều lớp phải đảm bảo chúng có thể nằm vững khi nâng. 13.3 PT TENDON INSTALLATION •The working area for strand threading should be identified as an exclusion zone where only personnel and the representatives of the Engineer and Contractor are allowed to enter with prior notification.(by All) •Using glass protect eyes when cut tendons by bar cropper.(by Namcong)13.3 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÁP •Khu vực lắp đặt cáp phải được coi là khu vực đặc biệt mà chỉ có nhân viên làm cáp, đại diện của công ty tư vấn và nhà thầu được phép vào và có thông báo trước. •Phải dùng kính bảo vệ mắt trong khi cắt cáp bằng máy cắt đĩa. 13.4 PT TENDON STRESSING. •The working area for stressing should be identified as exclusion zone where only personnel and the representatives of the Engineer and Contractor are allowed to enter with prior notification. •Do not walking, stand in front of direct jack pull while stressing. •When site personnel are working beyond an exclusion zone, a plywood board should be provided in front of the tendon at both the stressing and non-stressing ends to stop the strand in case of strand breakage. DO NOT ALLOW ANYBODY TO STAND BEHIND THE JACK DURING ALL STRESSING OPERATIONS.13.4KÉO CĂNG CÁP. •Khu vực kéo cáp phải được coi là khu vực đặc biệt mà chỉ có nhân viên làm cáp, đại diện của công ty tư vấn và nhà thầu chính được phép vào và có thông báo trước. •Cấm đi lại, đứng trước hướng kích thuỷ lực kéo ra khi thực hiện các công tác kéo cáp. •Khi có người làm việc ở dưới khu vực căng kéo, phải dùng các tấm gỗ che trước đầu neo sống và đầu neo chết và khi vừa căng kéo xong để chặn cáp trong trường hợp cáp bị đứt văng bắn. CẤM ĐỨNG PHÍA TRƯỚC HƯỚNG KÍCH THUỶ LỰC KÉO RA TRONG TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH KÉO CĂNG. 13.5 GROUTING •Plastic gloves, dust mask and potective eye goggles should be worn when handling cement and grout. •Use glass protect ayes when checking hight pressure grout vent.13.5 BƠM VỮA •Phải mang bao tay cao su và khẩu trang khi làm việc với xi măng và vữa. •Dùng kính bảo vệ mắt trong khi kiểm tra ống thoát vữa dưới áp lực cao. CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NAM CÔNG NAMCONG CORPORATION 180 đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM No.180, Str No.5, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City TIÊU CHÍ KỸ THUẬT CÁP DỰ ỨNG LỰC CĂNG SAU / SPECTIFICATION DỰ ÁN/PROJECT KHU CHUNG CƯ PHƯỜNG 22 – QUẬN BÌNH THẠNH THUỘC DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ ĐẦU CẦU THỦ THIÊM ĐỊA ĐIỂM: 90 NGUYỄN HỮU CẢNH, P.22, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM LOCATION: 90 NGUYEN HUU CANH STREET, 22 WARD, BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY TP.HCM/ Ho Chi Minh City, 01-2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NAM CÔNG NAMCONG CORPORATION -oOo TP.HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2018 TIÊU CHÍ KĨ THUẬT CÁP DỰ ỨNG LỰC / SPECTIFICATION Dự án / Project : KHU CHUNG CƯ PHƯỜNG 22 – QUẬN BÌNH THẠNH THUỘC DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ ĐẦU CẦU THỦ THIÊM Địa điểm : 90 NGUYỄN HỮU CẢNH, P.22, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM Location : 90 NGUYEN HUU CANH, WARD 22, BINH THANH DISTRICT, HCMC CHỦ ĐẦU TƯ OWNER GIÁM ĐỐC DIRECTOR CÔNG TY TNHH BAY WATER ĐƠN VỊ TƯ VẤN KẾT CẤU STRUCTURAL ENGINEER TỔNG GIÁM ĐỐC GENERAL DIRECTOR KỲ MINH KHƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NAM CÔNG NAMCONG CORPORATION CHỦ TRÌ THIẾT KẾ DESIGN MANAGER NGUYỄN PHI HÙNG MỤC LỤC / CONTENT 1.0 Giới Thiệu / Introduction 2.0 Tiêu Chuẩn Áp Dụng / Application Standard 3.0 Qui Định Chung / General Rregulation 4.0 Vật Tư / Material 5.0 Thiết Bị / Equipment 6.0 Cơ Sở Dữ Liệu Tính Toán Độ Giãn Dài Của Cáp / Acceptance Tolerances of Tendon Elongation 7.0 Bảo Quản Vật Tư Và Thiết Bị / Storage Material and Equipment 8.0 Sàn Công Tác / Working Slab 9.0 Công Tác Lắp Đặt Cáp / Installation Works 10.0 Công Tác Kéo Căng Cáp / Stressing Works 11.0 Công Tác Bơm Vữa / Grouting Works 12.0 Thử Vữa / Grouting Test 13.0 An Toàn / Safety Phụ Lục A: Qui Trình Quản Lý Chất Lượng / Appendix A: Quanlity Management Procedure Phụ Lục B: Qui Trình Tính Toán Độ Giãn Dài / Appendix B: Extension Caculation Procedure Phụ Lục C: Qui Trình Xử Lý Sự Cố / Appendix C: Problem Solving Procedure 1.0 INTRODUCTION 1.0 GIỚI THIỆU  This specification describe technical about post tension  Tiêu chí kỹ thuật thi cơng mơ tả qui định kỹ thuật sequence construction for beams and slabs công tác thi công cáp dự ứng lực căng sau dầm sàn  All post tension sequence construction or another working  Tất bước thi công cáp dự ứng lực công affect post tension should follow the instruction in this tác khác ảnh hưởng đến công tác cáp dự ứng lực phải tuân document thủ theo dẫn kỹ thuật tài liệu 2.0 APPLICATION STANDARD 2.0 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG  EN 1992: Design of concrete structure –Part 1: General  EN 1992: Design of concrete structure –Part 1: General rules and rules for buildings rules and rules for buildings  ASTM A416: Standard specification for steel strand  ASTM A416: Standard specification for steel strand  ACI 318 – 2002, Section 18.21: Post-tensioning anchorages  ACI 318 – 2002, Section 18.21: Post-tensioning and couplers anchorages and couplers  ACI 318 – 2002, Section 18.17: Post-tensioning ducts  ACI 318 – 2002, Section 18.17: Post-tensioning ducts  BS 4447: Specification of anchorage for post-tensioned  BS 4447: Specification of anchorage for post-tensioned construction construction  BS EN 445 2007 , Grout for prestressing tendons — Test  BS EN 445 2007 , Grout for prestressing tendons — Test methods methods  BS EN 446 2007 ,Grout for prestressing tendons —  BS EN 446 2007 ,Grout for prestressing tendons — Grouting procedures Grouting procedures  BS EN 447 2007 , Grout for prestressing tendons — Basic  BS EN 447 2007 , Grout for prestressing tendons — requirements Basic requirements 3.0 GENERAL REGULATION 3.0 QUI ĐỊNH CHUNG 3.1 ENSURE QUANLITY  PT slab construction has to comply with design documents and apply standards  Install reinforcement and reinforce for head anchor have to comply with design documents and apply standards  Concreting has to comply with design documents and apply standards  Grouting has to comply with design documents and apply standards  Strand and anchorage have to have certification and place of origin  Strand is test follow ASTM A416  Test Draw-in of wedge, modulus of wedge and test with Breaking Load of strand 3.2 DOCUMENTS SUBMISSION TO THE DESIGNER FOR APPROVAL a Shop Drawings: Shop drawings have to present: 3.1 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  Các công tác thi công cáp phải đảm bảo với hồ sơ thiết kế tiêu chuẩn áp dụng  Các công tác thép & thép gia cường đầu neo cáp phải đảm bảo với hồ sô thiết kế tiêu chuẩn áp dụng  Các công tác bê-tông phải đảm bảo với hồ sơ thiết kế tiêu chuẩn áp dụng  Công tác bơm vữa cho cáp phải đảm bảo với hồ sơ thiết kế tiêu chuẩn áp dụng  Cáp Neo phải có chứng xuất xưởng xuất xứ position (plan) of tendons  Cáp thí nghiệm theo ASTM A416  Neo thí nghiệm độ tụt nêm; độ cứng nêm thí nghiệm hệ nêm neo đến lực kéo đứt sợi cáp 3.2 TÀI LIỆU TRÌNH DUYỆT TRƯỚC KHI THI CƠNG TRÌNH THIẾT KẾ DUYỆT (DESIGNER) a Bản vẽ thi công Bản vẽ thi công cáp dự ứng lực phải thể yếu tố sau: Vị trí (trên mặt bằng) đường cáp (tendons) Number strand in a tendon Serial number of tendon Height vertical (z) of tendon, with distance of point vertical less than 1000m Deviated install follow direct X, Y (horizontal) and direct Z (vertical) Jacking force of each strand Elongation of each strand Detail component end head anchorage Detail component live head anchorage 10 Dimension of duct 11 Stressing steps 12 Condition of stressing b Elongation calculation table: Elongation calculation table must has: Friction coefficient (m) Wobble coefficient (k) Draw-in of wedge Elastic modulus of strand Jacking force Gross area of strand Length of strand when calculating stressing Elongation with Draw-in of wedge Elongation not with draw-in of wedge 3.2 DOCUMENTS SUBMISSION TO THE SUPERVISION CONSULTANT a Shop drawing was approval by designer b Elongation calculated table was approval by designer c Materials document is used Strand document Anchorage document Duct document Grout aggregate d Stressing and pump tendon equipment document e PT Slabs Method Statement f Form of checking quanlity construction steps: Installing, stressing, grouting g Form of acceptance quanlity construction steps: Installing, stressing, grouting Số sợi cáp (strand) đường cáp Số hiệu sợi cáp Cao độ (phương đứng z) đường cáp, với khoảng cách 02 điểm cao độ không lơn 1000mm Sai số lắp đặt theo phương X, Y (phương ngang) theo phương Z (phương đứng) Lực kéo cho sợi cáp (Jacking force) Độ giãn dài cho sợi cáp Chi tiết cấu tạo đầu neo chết Chi tiết cấu tạo đầu neo kéo (neo sống) 10 Kích thước loại ống luồng cáp 11 Các bước kéo cáp 12 Điều kiện tiến hành cơng tác căng cáp b Bảng tính độ giãn dài lý thuyết: Bảng tính độ giãn dài lý thuyết phải có yếu tố sau: Hệ số ma sát (m) Hệ số dao động (k) Độ tụt nêm neo Mô-dun đàn hồi cáp Lực kéo cáp Tiết diện mặt cắt ngang sợi cáp Chiều dài sợi cáp tính tốn kéo căng Độ giãn dài kể đến độ tụt nêm Độ giãn dài không kể đến độ tụt nêm 3.2 TRÌNH TƯ VẤN GIÁM SÁT DUYỆT (ENGINEER) a Bản vẽ thi công thiết kế duyệt b Bảng tính độ giãn dài thiết kế duyệt c Hồ sơ vật tư đưa vào sử dụng: Hồ sơ vật tư cáp dự ứng lực Hồ sơ vật tư neo cáp Hồ sơ ống luồn cáp Cấp phối vữa bơm cho cáp d Hồ sơ thiết bị thi công kéo căng bơm vữa cáp dự ứng lực e Biện pháp thi công cáp dự ứng lực f Hồ sơ form kiểm tra chất lượng bước thi công: Lắp đặt, kéo căng, bơm vữa Hồ sơ form nghiêm thu bước thi công cáp: Lắp đặt, kéo căng, bơm vữa 4.0 MATERIAL 4.0 VẬT TƯ (All materials sample shall be submitted before being (Tất vật tư trình mẫu trước đưa vào sử approved to site use) dụng thi công) 4.1 STRAND 4.1 CÁP Uncoated, 7-wire strand, low relaxation, Grade 270 Ksi, Chất lượng cáp theo tiêu chuẩn ASTM A416, Grade 270 following ASTM A416 Ksi, không vỏ bọc, loại tao Technical parameters: Thông số kỹ thuật chung sau:  Yield Strength: 1670 MPa  Cường độ chảy: 1670 Mpa  Tensile Strength: 1860 Mpa  Cường độ bền: 1860 Mpa  Minimum Breaking Load: 183.6 kN  Lực đứt cáp tối thiểu: 183.6 kN  Modulus of Elasticity: 195 Gpa (+/- 5%: 185 Gpa ~ 205  Mô-đun đàn hồi: 195 Gpa (+/- 5%: 185 Gpa ~ 205 Gpa) Gpa)  Relaxation: max 2.5% at 70% of GUTS or max 3.5% at  Độ chùng: tối đa 2.5% cho 70% lực đứt cáp, 80% of GUTS 3.5% cho 80% lực đứt cáp  Identification: Tag on each coil with heat and coil no  Nhãn mác: Bảng nhỏ cuộn cáp rõ số cuộn số mẻ  Mill certificate for each shipment  Chứng cáp cho lô hàng Technical parameters for PC Strand dia 12.7mm (0.5"): Thơng số kỹ thuật cho cáp có đường kính 12.7mm (0.5”):  Nominal Diameter: 12.7 mm (0.5”)  Đường kinh danh định: 12.7 mm  Nominal Weight: 0.775 kG/m  Khối lượng danh định: 0.775 kG/m  Nominal Area: 98.7 mm2  Diện tích mặt cắt ngang: 98.7 mm2  Minimum Breaking Load: 183.6 kN  Lực kéo đứt: 183.6 kN Strand will be taken 02 samples (each sample has strands with leanght is 1m) to test A sample will be tested, another sample will be save in construction Tests comply with ASTM A416 4.2 TENDON ANCHORAGE (1) Live anchorage:  Stressing Anchorage set consists of Casting, Anchor head and wegdes  Has to comply with ACI 318, Section 18.21  We propose to use NCM Anchorage, Origin Vietnam Cáp công trường tiến hành lấy 02 tổ mẫu (mỗi tổ có 03 đoạn cáp dài 1m) để thí nghiệm Lấy 01 tổ 02 tổ mẫu mang thử nghiệm, tổ lại lưu cơng trường Thí nghiệm thực theo ASTM A416 4.2 ĐẦU NEO CÁP (1) Đầu neo sống:  Đầu neo sống gồm có đế neo, khố neo nêm  Phải đảm bảo điều kiện qui định mục 18.21 tiêu chuẩn ACI 318  Đề xuất sử dụng đầu neo NCM; xuất xứ Việt Nam (2) Dead anchorage Type H: (2) Đầu neo chết dạng H:  Dead anchorage is made from the strand which is form with  Đầu neo chết tạo từ sợi cáp đường onion shape in 01 end cáp đánh rối  Onion head is 40mm in diameter, which helps to enhance  Đầu rối có hình củ hành với đường kính 40mm, có tác the connection with concrete dụng làm tăng khả liên kết đầu neo chết với bêtông  Length of dead anchorage type H:  Chiều dài đầu neo chết dạng H:  PC Strand 12.7 mm (0.5”): not less than 750mm  Cáp 12.7 mm (0.5”): không nhỏ 750mm  PC Strand 15.24 mm (0.6”): not less than 1000mm  Cáp 15.24 mm (0.6”): không nhỏ 1000mm 4.3 DUCT 4.3 ỐNG LUỒN CÁP  The sheathing consists of corrugated spiral type ducts made  Ống luồn cáp làm từ tole mạ kẽm mạ from galvanized steel strip width by 0.23 - 0.30 mm màu dày 0.30mm, với gờ xoắn hình ốc Chiều dài thickness, with spiral arris Each part has length of 4-6m ống gen từ 4m đến 6m  Duct size is regulated in design documents or NAMCONG  Kích thước ống luồn cáp qui định hồ sơ thiết TECHNICAL GUIDELINE following NCM standards kế tài liệu NAMCONG TECHNICAL GUIDELINE theo quy chuẩn NCM 4.4 BAR-CHAIR  Barchairs support and create profile for tendon, made by steel or plastic, and to make sure the tendon not move during concrete work Distance between two barchair is not more than 1000mm 4.5 DUCT COUPLER Duct coupler is made of plastic or by using larger duct The  4.4 CHÂN ĐỠ ĐƯỜNG CÁP  Các chân đỡ cho đường cáp tạo cao độ cho đường cáp phải làm thép nhựa, phải đảm bảo đường cáp không bị dịch chuyển khơng bị thay đổi hình dáng q trình đổ bê-tơng  Khoảng cách chân đỡ không lơn 1000mm 4.5 ỐNG NỐI CHO ỐNG LUỒN CÁP Ống nối ống luồn cáp làm nhựa ống minium length of duct coupler is 200mm, or times as large as the duct diameter 4.6 COUPLER CONNECT DUCT WITH ANCHORAGE The coupler to connect duct with anchorage is made of plastic or directly connect by using duct and cover by tape, to advoid grout or concrete leak in 4.7 LIVE ANCHORAGE POCKET Live anchorage pocket is made of plastic, or foam, wood Size of pocket is fit for installing wedge and for stressing work 4.8 PLASTIC GROUT VENT Plastic Grout Vent place at between the tendon 4.9 GROUT HOSE Grout hose is made of plastic, diameter 12mm, length of 300m - 400mm 5.0 PVC TAPE PVC is good for adhensive capacity under high temperature weather 5.1 GROUT MIXTURE The grout consists of:  Portland Cement PCB-40 in 50 kg bag  Potable Water  Grout Additive Sika Intraplast Z-HV luồn cáp có đường kính lơn Chiều dài ống nối nhỏ 200mm lơn lần đường kính ống ống luồn cáp 4.6 ỐNG NỐI ỐNG LUỒN CÁP VỚI ĐẦU NEO Ống nối ống luồn cáp với neo sống làm nhựa nối trực tiếp ống luồn cáp quấn băng keo kỹ nhằm không cho vữa chui vao ống luồn cáp trình đổ bê-tơng 4.7 KHN NEO SỐNG Khn neo sống làm nhựa xốp gỗ Kích thước khuôn neo phải đãm bảo cho việc lắp đặt khóa neo việc kéo căng 4.8 VAN BƠM VỮA Van bơm vữa làm nhựa, đặt vị trí đường cáp 4.9 VỊI BƠM VỮA Vòi bơm vữa nhựa có đường kính 12mm Chiều dài vòi bơm vữa dài từ 300mm đến 400mm 5.0 BĂNG KEO Băng keo PVC có độ bám dính tốt ánh nắng 5.1 HỖN HỢP VỮA Hỗn hợp vữa bao gồm:  Ximăng Portland PC40 PCB40 bao 50 kg  Nước  Phụ gia Sika Intraplast Z-HV cho vữa (tác dụng: trương nở cho vữa)  Grout Additive Sikament NN  Phụ gia Sikament NN cho vữa (tác dụng: tăng độ nhớt cho vữa) 5.0 EQUIPMENT 5.0 THIẾT BỊ 5.1 HYDRAULIC STRESSING JACK 5.1 KÍCH THỦY LỰC Hydraulic Stressing Jacks are used to stressing tendons The Kích thuỷ lực có tác dụng kéo sợi cáp đường cáp calibration certificate of hydraulic stressing jacks must be Các kích thuỷ lực đưa vào sử dụng phải có chứng kiểm valid prior to construction định để đảm bảo độ xác lực kéo căng 5.2 HYDRAULIC PUMP 5.2 MÁY BƠM DẦU CHO KÍCH Hydraulic Pump is used to provide the pressure for the jack Máy bơm thuỷ lực có tác dụng truyền áp lực cho kích thuỷ following design pressure The pressure shall be measured by lực theo lực thiết kế, áp lực đo đồng a calibrated pressure gauge hồ đo áp The calibrated pressure gauge must be valid prior to Đồng hồ đo áp phải có chứng kiểm định để đảm bảo độ construction xác đo áp lực 5.3 FRAME JACK 5.3 KÍCH TẠO ĐẦU NEO CHẾT Frame Jacks are using for the purpose of forming the onion Kích tạo đầu neo chết có tác dụng đánh rối đầu cáp đầu shape neo chết 5.4 GROUT MIXER The Namcong mixers are specially designed for the purpose of mixing and agitating the grout and carrying out the grout operation in a single unit of equipment 5.4 MÁY TRỘN VỮA Máy trộn vữa thiết kế cho việc trộn đảo vữa, loại máy khuấy tròn có cánh khuấy, cung cấp hỗn hợp vữa có tính chất đồng 5.5 GROUT PUMPING MACHINE This grout pumping machine sucks grout from mixer and pumps into tendon Pump machine can create pressure of ≥ 5.5 MÁY BƠM VỮA Máy bơm vữa hút vữa từ máy trộn, sau bơm cho đường cáp Máy bơm vữa có khả tạo áp lực tối đa 0.7Mpa (7bar) 5.BASIC DATA FOR ELONGATION CALCULATION OF STRAND  Friction coefficient µ: 0.19  Wobble coefficient w:0.005  Draw-in of wedge: 6mm  Length of dead anchorage L0: Comply design drawing  Length from live end anchorage to dead anchorage L e  Bonded length of dead anchorage Lb: 2L0/3  Stressing length for calculation of elongation L tt: Le - Lb 7.0 STORAGE MATERIAL AND EQUIPMENT  All material should be stored off the ground (with underlay, e.g timber), covered and not exposed to the weather  Wedges and anchor heads should, cement, Sika Intraplast Z-HV, Sika NN be stored in a room or container  All materials should be periodically examined, say at 10 monthly intervals or anytime if required  Care should be taken during handling to avoid mechanical damages 8.0 WORKING PLATFORM A safety working platform system is needed for installation (casting installation, threading strands ), stressing and grouting works The minimum width of working flatform í 1,0m from anchor head The working platform should be able to carry the load of working personnel and equipment (approx 1000 kg) ≥ 0.7Mpa (7bar) 6.0 CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍNH TOÁN ĐỘ GIÃN DÀI CỦA CÁP  Hệ số ma sát m: 0.19  Hệ số chệch hướng w:0.005  Khoảng tụt nêm: mm  Chiều dài đầu neo chết L0: Theo vẽ thiết kế  Chiều dài đường cáp từ đầu neo sống đến đầu neo chết L e  Chiều dài đoạn bám dính đầu neo chết Lb: 2L0/3  Chiều dài đường cáp để tính toán độ giãn Ltt: Le - Lb 7.0 BẢO QUẢN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ  Tất vật tư, thiết bị phải đặt cách mặt đất có lớp kê, che phủ cẩn thận  Nêm đầu neo, xi măng, Sika Intraplast Z-HV, Sika NN phải bảo quản phòng container  Thiết bị kiểm tra định kì, thường khoảng 10 tháng lần yêu cầu  Cẩn thận vận chuyển để tránh hư hỏng mặt lý vật tư thiết bị 8.0 SÀN CƠNG TÁC Hệ thống sàn cơng tác đảm bảo cho việc lắp đặt (thân neo, luồn cáp,…), kéo căng bơm vữa thực cách an toàn Sàn cơng tác rộng tối thiểu 1.0m tính từ bề mặt đầu neo Sàn cơng tác có khả chịu tải trọng khoảng 1000 kg 9.0 INTALLATION WORKS 9.0 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT CÁP 9.1 INSTALL LIVE ANCHORAGE 9.1 LẮP ĐẶT ĐẦU NEO SỐNG  The casting of live end anchorage is connected with the  Đế neo đầu neo sống gắn với khuôn neo recess former by tie wire and plastic tape The casting is kẽm buộc Đuôi đế neo gắn ống nối đầu sống tied to the duct The casting and recess former shall be kẽm buộc Sau đó, đế neo khuôn neo cố fixed to the beam side formwork conforming to design định vào ván khuôn thành dầm sàn theo cao độ elevation shown in the shop drawing vị trí theo vẽ thiết kế Step : Stress strand No Bước : Kéo căng sợi số Step : Stress strand No (3) Bước : Kéo căng sợi số (3) Step : Stress strand No (1) Bước : Kéo căng sợi số (1)  Stressing of round tendons  Đối với đường cáp tròn:  Stressing is carried out one-by-all of strands in each round  Kéo căng cáp thực lần đường cáp tendon tròn  The jack is then threaded through the strand and set on  Kích luồn qua sợi cáp, ép sát vào mặt khoá neo anchor head surface then stressing tiến hành kéo căng  Apply an initial force, usually 5MPa, to eliminate the slack  Kéo khử chùng với áp lực kéo: Mpa of the strands  Spray paint for each strand  Xịt sơn cho sợi cáp  Release hydraulic pressure 0.0 Mpa, then stress with  Hồi kích lại áp lực 0.0 Mpa sau tiến hành kéo pressure 10Mpa) as below: (với áp lực tăng 10Mpa) sau:  Stage1 01: Mpa  Lần 01: Mpa  Stage 02: 15 Mpa Measure elongation  Lần 02: 15 Mpa Đo độ giãn dài  Stage 03: 25 Mpa Measure elongation  Lần 03: 25 Mpa Đo độ giãn dài    Stress to design forcce  Và kéo đến đạt áp lực cho lực thiết kế qui định  Release the pressure back to zero and then removed the  Hồi kích cách giảm áp lực xuống tháo hydraulic stressing jack from the stressed strand kích thuỷ lực khỏi sợi cáp vừa kéo  Repeat all the steps for the other strands  Lặp lại bước cho đường cáp  Record the stressing force and extension (elongation) of  Ghi lại tên, lực kéo căng độ giãn dài đường cáp strands to “Tendon Stressing Report for Flat Tendon” vào báo cáo kéo căng trường  Stressing report should be calculated, completed and  Báo cáo kéo căng độ giãn dài tính tốn, hồn chỉnh checked by Engineer prior to submission to the supervision kiểm tra kỹ sư đơn vị thi cơng, trước trình consultant for approval (caculation follow annex C) cho tư vấn giám sát phê duyệt (tính tốn theo Phụ lục C)  Check Stressing follow procedure: QT-DUL-02 in annex A  Kiểm tra công tác kéo căng theo qui trình : QT-DUL-02 Phụ lục A  The strands should not be cut without approval by  Cáp thừa ngồi đầu neo khơng cắt supervision consultant có đồng ý tư vấn giám sát ACCEPTANCE TOLERANCES OF TENDON 8.1 DUNG SAI ĐỘ GIÃN DÀI CỦA ĐƯỜNG CÁP ELONGATION Tuân theo tiêu chuẩn AS3600-2001, sai số độ giãn dài Following AS3600-2001, elongation tolerances is +/- 10% +/- 10% 11.0 GROUTING WORK 11.0 CÔNG TÁC BƠM VỮA 11.1 PREPARATION FOR GROUTING 11.1 CHUẨN BỊ BƠM VỮA  Upon receipt of approval of the stressing result, protruding  Dựa kết kéo căng biên cắt cáp tư strands outside the anchor block are cut at a distance vấn giám sát duyệt tiến hành cắt đoạn cáp thừa measured from the anchor block of approximately two bên ngồi khố neo Đoạn cáp thừa lại sau cắt times the strand diameter or 20mm 20mm kể từ khoá neo  The main contractor patch up holes by anchorage pocket  Nhà thầu tiến hành bịt lỗ khuôn neo tạo with cement mortar (cement/sand ratio 1:1) to protect live hỗn hợp vữa cát ximăng (tỷ lệ ximăng/cát end anchorage 1:1) nhằm bảo vệ đầu neo sống  Grouting work must be done within 28 days from stressing  Bơm vữa phải tiến hành vòng 28 ngày kể từ work completion ngày kéo căng cáp 11.2 MIXING PROCEDURE 11.2 QUI TRÌNH TRỘN VỮA  Mixing by Grouting machine  Trộn vữa máy bơm vữa  Pour the required volume of water into the grout mixer  Cho nước vào máy trộn tới mực yêu cầu  Turn on the grout mixer and add the pre-determined  Khởi động máy trộn vữa cho vào phụ gia Sika NN amount of grout additive Sikament NN theo lượng định sẵn  Then add the pre-determined amount of cement, bag by  Sau cho ximăng vào bao theo lượng định sẵn bag, to the grout pump and then mix for approximately trộn khoảng phút minutes  SikaIntraplast Z-HV and mix for another approximately  Cho phụ gia Sika Intraplast Z-HV định sẵn vào trộn minutes until a consistent grout mix is formed khoảng phút hỗn hợp vữa đều, màu sắc đồng  All grout tests should be carried out as in accordance with  Các thí nghiệm vữa trước tiến hành bơm thực Section 10.0 theo yêu cầu Mục 10.0  As soon as the necessary quality control tests have been  Ngay sau thí nghiệm vữa để kiểm tra chất lượng made, pumping can commence cần thiết thực hiện, tiến hành bơm 11.3 GROUTING PROCEDURE 11.3 QUI TRÌNH BƠM VỮA  Grout is pumped from one end of tendon and grout expelled  Vữa bơm vào ống gen qua van bơm vữa đầu from the grout hoses should be checked until no more air neo chết đầu neo sống phải kiểm tra vữa trào bubble and the consistency of the grout is similar to that in van bơm vữa đường cáp vữa không the mixer before closing off the hoses bọt khí thành phần vữa giống máy trộn trước đóng van bơm vữa lại  Grouting of each tendon should be carried out in one  Quá trình bơm vữa cho đường cáp nên thực continuous operation If grouting is interrupted for more liên tục Nếu trình bị ngưng chừng 30 than 30 minutes, the tendon should be flushed with water phút, đường ống cần cần phải làm nước khí and mpressed air in order to clear the grout before resuming nén trước tiếp tục bơm lại the grouting operation  If pressure grouting at hose is 1Mpa or 10 bar (with long  Nếu áp lực bơm vữa vòi bơm vữa đạt 1Mpa 10 tendons), the grouting nozzle should be transferred to the bar (đối với đường cáp dài), miệng bơm phải next already filled hose and grouting should be continued chuyển tới vòi bơm vữa bơm đầy from there viêc bơm vữa tiếp tục từ  After the grout is seen flowing from the other end of the  Sau thấy vữa chảy van bơm vữa cuối đường tendon, i.e the entire tendon is filled, the grout hoses are cáp, nghĩa toàn đường cáp bơm đầy, vòi closed Maintenance the pressure approximately 0.7Mpa (7 bơm đóng lại trì áp lực xấp xỉ 0.7-Mpa bar) inside tendon about 30 second Then closing grout 7-bar khoảng 30 giây Sau đó, van bơm vữa vent miệng bơm đóng lại  The grout hose can be cutted after 24hours Grouting  Tất vòi bơm vữa cắt bỏ 24h sau bơm vữa  Record the grouting procedure in report  Ghi lại trình bơm vữa vào báo cáo  Check Grouting follow procedure: QT-DUL-02 in annex A  Kiểm tra công tác bơm vữa theo qui trình: QT-DUL-03 Phụ lục A 12.0 GROUT TEST 12.0 THỬ VỮA 12.1 VISCOSITY OF GROUT 12.1 THỬ ĐỘ SỆT CỦA VỮA  Viscosity test will be executed by means of a flow cone  Kiểm tra độ sệt vữa kiểm tra thời gian chảy Time is grouting out-flow cone about 1000ml Flow time is vữa từ phễu hình nón Thể tích vữa thử 1000ml Thời measured with a stop-watch Time is take from grout start gian chảy đo đồng hồ bấm Thời gian flow out bowl until end of grout tính từ lúc vữa bắt đầu chảy khỏi phễu lúc hết vữa  Flow time should be from 12 to 25 seconds  Thời gian chảy vữa đạt yêu cầu là: từ 12 giây đến 25 giây  Measurement is carried out directly and minutes after  Việc thử độ sệt thực trực tiếp khoảng mixing thời gian phút sau trộn vữa  If flow time exceed permissible limit, we can add sika NN  Nếu thời gian chảy vượt qua giới hạn cho phép into grout mix cho thêm phụ gia Sika NN vào  This test should be done for each batch of grout mix  Việc thử vữa tiến hành cho mẻ trộn 12.2 SAMPLE OF COMPRESSIVE STRENGTH 12.2 LẤY MẪU KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN  After filling with grout the mould (40x40x160 mm) should  Khn lấy mẫu thử có kích thước 40x40x160 Sau đổ be covered with a steel plate samples with specimens đầy vữa, đậy khuôn lại kim loại Mỗi ca làm per eight-hour shift are required việc 8h lấy tổ mẫu viên  After 18 to 24 hours remove cubes from the mould and  Sau 18-24h tháo mẫu khỏi khuôn bảo quản mẫu store them in a humid place or in water nước  According to specification, Compressive cube strength  Cường độ nén khối vữa sau 28 ngày tối thiểu 30 shall be not less than 30 Mpa at 28 days Each test include Mpa Mỗi lần thử gồm mẫu (một tổ mẫu) specimens (1 sample)  This test will be taked with sample each floor (3  Thí nghiệm thực sàn cho tổ mẫu specimens) (3 viên) 13.0 SAFETY 13.0 AN TOÀN 13.1 GENERAL 13.1 KHÁI QUÁT  All the construction site engineers should be responsible for  Tất kỹ sư dự án người chịu trách nhiệm safety coordination on site an toàn thi công công trường  All the employees in contruction shall be equipped with  Tất nhân viên công trường phải phát đồ bảo personal protective equipment hộ lao động phù hợp  Appropriate safety belt should be worn for person working  Khi thi công giàn giáo cao công nhân phải đeo at height, outside the protection of safety bars, on dây an toàn scaffolding Any accident must be reported to the Safety Officer of the  Bất kỳ tai nạn xảy phải báo cáo cho Ban Main Contractor as soon as possible an toàn nhà thầu sớm tốt  Scaffolding should be correctly assembled, with safety bars  Giàn giáo phải lắp ráp xác, có đỡ on each side opening on the void nhà thầu muốn mở rộng khoảng không 13.2 LIFTING OF MATERIAL AND EQUIPMENT 13.2 NÂNG VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ  Every machine is used to lifting has to valid to contruction  Mọi thiết bị dùng để nâng phải có chứng nhận kiểm định hiệu lực  Item being lifted hangs in a balanced condition  Vật nâng phải treo trạng thái cân  No person should stand or work under the load being lifted  Không đứng làm việc phía vật nâng nâng  Care should be taken when stacking items in more than one  Khi xếp vật nâng làm nhiều lớp phải đảm bảo chúng layer to ensure the pile is stable nằm vững nâng 13.3 PT TENDON INSTALLATION 13.3 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÁP  The working area for strand threading should be identified  Khu vực lắp đặt cáp phải coi khu vực đặc biệt mà as an exclusion zone where only personnel and the có nhân viên làm cáp, đại diện công ty tư vấn representatives of the Engineer and Contractor are allowed nhà thầu phép vào có thơng báo trước to enter with prior notification  Using glass protect eyes when cut tendons by bar cropper  Phải dùng kính bảo vệ mắt cắt cáp máy cắt đĩa 13.4 PT TENDON STRESSING 13.4 KÉO CĂNG CÁP  The working area for stressing should be identified as  Khu vực kéo cáp phải coi khu vực đặc biệt mà exclusion zone where only personnel and the có nhân viên làm cáp, đại diện công ty tư vấn nhà representatives of the Engineer and Contractor are allowed thầu phép vào có thơng báo trước to enter with prior notification  Do not walking, stand in front of direct jack pull while  Cấm lại, đứng trước hướng kích thuỷ lực kéo stressing thực công tác kéo cáp  When site personnel are working beyond an exclusion zone,  Khi có người làm việc khu vực căng kéo, phải a plywood board should be provided in front of the tendon dùng gỗ che trước đầu neo sống đầu neo chết at both the stressing and non-stressing ends to stop the vừa căng kéo xong để chặn cáp trường hợp strand in case of strand breakage cáp bị đứt văng bắn DO NOT ALLOW ANYBODY TO STAND BEHIND CẤM ĐỨNG PHÍA TRƯỚC HƯỚNG KÍCH THUỶ THE JACK DURING ALL STRESSING OPERATIONS LỰC KÉO RA TRONG TỒN BỘ Q TRÌNH KÉO CĂNG 13.5 GROUTING 13.5 BƠM VỮA  Plastic gloves, dust mask and potective eye goggles should  Phải mang bao tay cao su trang làm việc với be worn when handling cement and grout xi măng vữa  Use glass protect ayes when checking hight pressure grout  Dùng kính bảo vệ mắt kiểm tra ống thoát vữa vent áp lực cao  PHỤ LỤC A QUI TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG APPENDIX A QUANLITY MANAGEMENT PROCEDURE A1 - QUY TRÌNH SỐ: QT- DUL- 01 A1 – PROCEDURE No : QT- DUL- 01 (QUY TRÌNH KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ĐƯỜNG CÁP / CHECKING PROCEDURE INSTALLING TENDON) A1.1 Kiểm Tra Vị Trí Của Đường Cáp / Checking position of tendon - Kiểm tra sai lệch đường cáp theo phương đứng ±5mm / Checking deviation of tendon follow vertical is ±5mm - Kiểm tra sai lệch đường cáp theo phương ngang ±100mm / Checking deviation of tendon follow horizontal is ±5mm A1.2 Kiểm Tra Ống Ghen Của Đường Cáp / Checking duct of tendon : - Kiểm tra vị trí tiếp giáp đầu neo sống quấn băng keo chưa? / Checking tape at abut position of live end anchorage - Kiểm tra vị trí tiếp giáp đầu neo chết quấn băng keo chưa? / Checking tape at abut position of dead end anchorage - Kiểm tra vị trí khớp nối ống ghen quấn băng keo chưa? / Checking tape at coupler position of duct - Kiểm tra ống ghen khơng có khuyết tật / Checking duct not has defect A1.3 Kiểm Tra Vòi Bơm Vữa / Checking grout vent: - Kiểm tra vòi bơm vữa gắn đầu neo chết, neo sống điểm trung gian chưa? / Checking grout hose was stick at dead end anchorage and live end anchorage - Kiểm tra buộc kẽm chân vòi bơm vữa chưa? / Checking tie wire under chair of grout hose - Kiểm tra quấn băng keo chân vòi bơm vữa chưa? / Checking tape under chair of grout hose - Kiểm tra có đỡ cho vòi bơm vữa chưa? / Checking bar chair of grout hose - Kiểm tra khoá vòi bơm vữa trước đổ bêtơng chưa? / Checking locking grout hose before concreting A1.4 Kiểm Tra Chân Chống Bó Cáp / Checking bar chair of tendons: - Kiểm tra chân chống có định vị cố định khơng? / Checking rigid of bar chair - Kiểm tra chân chống có sơn chống rỉ khơng? / Checking anticorrosive paint of bar chair A1.5 Kiểm Tra Đầu Neo Chết / Checking dead end anchorage: - Kiểm tra chiều dài đầu neo chết 750m ~ 1100mm / Checking length of dead end anchorage is 750m ~ 1100mm - Kiểm tra chiều rộng tối thiểu đầu neo chết 250mm x 230mm / Checking minimum width of dead end anchorage - Kiểm tra thép gia cường đầu neo chết lắp đặt thiết kế không? / Checking reinforce of dead end anchorage follow design A1.6 Kiểm Tra Đầu Neo Sống / Checking live end anchorage: - Kiểm tra đế neo gắn khuôn neo xốp hay nhựa chưa? / Checking anchorage pocket of casting - Kiểm tra bề rộng khuôn neo tối thiểu phải bề rộng đế neo / Checking minimum width anchorage pocket equal minimum width of casting - Kiểm tra khuôn neo đặt sát ván khuôn thành chưa? / Checking position of anchorage pocket - Kiểm tra thép gia cường đầu neo sống lắp đặt thiết kế không? / Checking anti-bursting reinforcement of live and anchorage A1.7 Kiểm Tra Số Lượng Cáp Và Đầu Thừa Của Cáp / Checking strand number and protruding strands outside the anchor block: - Kiểm tra số sợi cáp đường cáp có theo thiết kế không? Checking number of strand in each tendon follow design - Kiểm tra chiều dài đoạn cáp thừa đầu neo sống đủ để thao tác kéo căng? / Checking lenght protruding strands outside the anchor block at live and anchorage enough to stressing A2 - QUY TRÌNH SỐ: QT- DUL- 02 (QUY TRÌNH KIỂM TRA CƠNG TÁC KÉO CĂNG / CHECKING PROCEDURE STRESSING) A2.1 Kiểm Tra Công Tác Chuẩn Bị / Checking preparing: - Kiểm tra kết nén mẫu bêtơng sàn có đạt cường độ thiết kế yêu cầu kéo căng không? / Checking compressive strenght of concrete sample test follow design - Kiểm tra vận hành thử kích thuỷ lực, máy bơm cho kích thuỷ lực, đồng hồ đo áp lực / Checking operation of Hydraulic Stressing Jack, Hydraulic Pump, calibrated pressure gauge - Chuẩn bị thước đo thép, sơn xịt / Preparing steel rule, flat paint - Kiểm tra đường cáp gắn khoá neo nêm chưa? / Checking achor lock and wedge of tendon - Kiểm tra đường cáp đánh số theo vẽ thi công cáp chưa? / Checking numbering for all tendon A2.2 Kiểm Tra Cơng Tác An Tồn Khi Thao Tác / Checking safety when action: - Kiểm tra giàn giáo thao tác có bề rộng ≥1.0m chịu sức nặng ≥ 1000.0 kG không? / Checking working flatforms have to have width ≥1.0m and resistance ≥ 1000.0 kG - Kiểm tra người thao tác có đeo dây an tồn khơng? / Checking human operator has to carry safety cable - Kiểm tra kích thuỷ lực có đeo dây an tồn kéo 100% lực thiết kế không? / Checking Hydraulic Stressing Jack has to carry safety cable when jacking 100% design force - Khơng có người đứng trước hướng kích thuỷ lực lúc kéo 100% lực thiết kế? / Do not have person stand in front of jack when jacking 100% design force A2.3 Qui Trình Kéo Căng Cáp / Stressing procedure : - Kéo khử chùng với áp lực 5Mpa / Jacking to eliminate the slack of the strands with pressure = 5MPa - Kéo tăng theo mức áp lực 10MPa / Jacking increase with step 10MPa - Sau tiến hành kéo 100% lực thiết kế cho tất đường cáp / Then jacking with 100% design force for all tendons - Lực kéo cho sợi cáp 146.9 kN / force for each strand is 146.9kN A2.4 Kiểm Tra Công Tác Kéo Căng / Checking Stressing: - Kiểm tra tất sợi cáp đường cáp kéo khử chùng trước kéo 100% lực thiết kế / Checking all strands in tendon which was Jacking to eliminate the slack of the strands before jacking with 100% design force - Kiểm tra tất sợi cáp đường cáp xịt sơn trước kéo 100% lực thiết kế / Checking all strands in tendon which was paint before jacking with 100% design force - Ghi số đồng hồ đo áp lực lực kéo đạt 100% lực thiết kế vào biểu mẫu kéo căng trường / Record number in a calibrated pressure gauge when jack force equal 100% design force to stressing in field form - Đo độ giãn dài sợi cáp ghi vào biểu mẫu kéo căng trường kéo đủ 100% lực thiết kế / Mesuring elongation of each strand and record to stressing in field form when jacking with 100% design force - Báo cáo chủ đầu tư đề xuất biện pháp xử lý có cố xảy Khơng tuỳ ý thực khơng có đồng ý chủ đầu tư / Report owner and suggest handling method when accident appearance Do not practice when not agreement of owner A3 - QUY TRÌNH SỐ: QT- DUL- 03 (QUY TRÌNH KIỂM TRA CƠNG TÁC TRỘN VỮA VÀ BƠM VỮA / CHECKING PROCEDURE GROUT MIXING AND GROUTING) A3.1 Công Tác Chuẩn Bị / Preparing: A3.1.1 Thiết bị vật liệu thi công / Equipment and materials: - Kiểm tra máy móc thiết bị thi cơng :Giấy chứng nhận hợp chuẩn, vận hành thử / Checking machine, equipment : certification - Vật liệu: (chất lượng, số lượng theo thiết kế) / Material : (quantify, number follow design)  Xi măng: PC40 PCB40 / Cement : PC40 or PCB40  Sika intraplast Z-HV  Sika NN  Nước /water  Kẽm buộc / Tie wire - Kiểm tra công tác trám đầu neo sống đường cáp / Checking patching live end anchorage of tendon A3.1.2 An toàn lao động vệ sinh mội trường / safety working hygienic conditions: - Kiểm tra mặt thi công, kiểm tra giàn giáo / Checking construction plan, platform - Nhân lực : cán kỹ thuật, cơng nhân có tay nghề, trang bị bảo hộ / Manpower: engineer, employee, protect equipment - An toàn điện: Kiểm tra dây dẫn, ổ cắm có đảm bảo điều kiện an tồn khơng? / electric safety : Checking conduct, bush - Nguồn điện có đảm bảo suốt q trình bơm vữa khơng? / safety of power source while grouting A3.2 Công Tác Kiểm Tra Trước Khi Bơm Vữa Và Cấp Phối Vữa / Checking before grouting and grout aggregate: - Tập kết vật tư nơi thi công / Set up materials at construction field - Kiểm tra trước bơm vữa đường cáp: cắt ống thông hơi, vệ sinh ống thông / Checking before grouting tendon: cut air duct, clean air duct - Trám vữa đầu neo có đạt yêu cầu không? / patch grout at anchor head treat requirement? - Bơm nước thử ống ghen đường cáp có thông không? / Testing water pump into duct - Cấp phối vữa cho mẻ trộn thực tế công trường / grout aggregate for a actual batch in field:  Ximăng PC40 PCB40 : 100 kg (2 bao) / cement PC40 or PCB40 : 100 kb (2bag)  Nước : 34 lít /fresh water :34 litre  Sika intraplast Z -HV : 0.7 Kg (dạng bột) / Sika intraplast Z -HV : 0.7 Kg (powdery)  Sika NN : 1.0 lít (dạng lỏng) / Sika NN : 1.0 lít (liquid form) A3.3 Cơng Tác Kiểm Tra Trong Quá Trình Bơm / Checking pumping: A3.3.1 Kiểm tra vữa / Checking grout: - Kiểm tra thời gian trộn mẻ vữa ≥ phút, thời gian thi công cho mẻ trộn ≤30 phút / Checking time mixing grout ≥ minutes, time execution for each batch ≤30 minutes - Vữa phải đồng màu sắc, độ sệt từ 14 giây đến 28 giây / Grout has to uniform about color, viscosity from 14s to 28s - Lấy mẫu thử cường độ vữa sau 28 ngày / Take test samples strength of grout 29 days A3.3.2 Kiểm tra bơm vữa / Checking grouting: - Kiểm tra vữa trào van đầu cuối không? Màu sắc vữa có giống màu cấp phối khơng? Chỉ cho phép ngừng bơm thỏa điều kiện / Checking grout effuse at end grout vent? Compare color of this grout with grout mixed Stop grout when obtaining this condition - Áp lực trước kết thúc bơm vữa ≥ 0.7MPa (tại máy bơm) / Pressure before finish grouting is ≥ 0.7MPa (at pump) A3.4 Công Tác Kết Thúc Quá Trình Bơm / Finishing grouting: - Kiểm tra van bơm đường cáp có khóa sau kết thúc trình bơm / Checking grout vent of tendon is locked after finish grouting - Đánh giá độ đồng vữa cuối đường cáp để kết thúc trình bơm vữa / estimating uniform of grout at end tendon to finish grouting - Dọn vệ sinh mặt thi công / Cleaning construction plan - Đề xuất, báo cáo chủ đầu tư cố (nếu có) để xử lý Khơng tự ý thực chưa có đồng ý chủ đầu tư / Suggesting, reporting to owner if accident appearance to handle Do not practice when no aggreement of owner PHỤ LỤC B APPENDIX B PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN BÁO CÁO KÉO CĂNG STRESSING REPORT CALCULATION METHOD B1 – CÁC KÝ HIỆU Le : Chiều dài đường cáp từ đầu neo sống đến cuối đầu neo chết (m) / Length of tendon from live end anchorage to dead end anchorage (m) L0 : Chiều dài đầu neo chết = 750mm / Length of dead end anchorage = 750mm Lb : Chiều dài đầu neo chết không giãn dài kéo căng = 2L 0/3 = 500mm / Length of dead end anchorage not elongated when stressing = 2L 0/3 = 500mm Ltt : Chiều dài đường cáp để tính tốn độ giãn dài = 1000Le – Lb (mm) / Length of tendon to calculate Elongation = 1000Le - Lb ∆L : Độ giãn dài lý thuyết đường cáp theo thiết kế (mm) / Theory elongation of tendon follow design (mm) ∆L0 : Độ giãn dài lý thuyết đường cáp hiệu chỉnh theo chiều dài tính tốn Ltt (mm) / Theory elongation of tendon was adjusted to calculated length L tt (mm) E : Module đàn hồi cáp theo thiết kế = 195GPa / Design elastic modulus of strand = 195 GPa A : Diện tích ngang sợi cáp theo thiết kế: 100mm2 / Design cross Area of strand: 100mm2 Ett : Module đàn hồi cáp theo thực tế thi công (GPa) / Effective elastic modulus of strand (GPa) Att : Diện tích ngang sợi cáp theo thực tế thi công (mm2) / Effective cross Area of strand (mm2) ∆L1 : Độ giãn dài lý thuyết đường cáp hiệu chỉnh theo Ett Att (mm2) / Theory elongation of tendon was adjusted to E tt and Att (mm2) ∆L2 : Độ giãn dài lý thuyết đường cáp hiệu chỉnh sau tụt nêm 6mm (mm) / Theory elongation of tendon was adjusted after Draw-in of wedge 6mm (mm) ALKC : Áp lực kéo khử chùng đường cáp = 5Mpa / Pressure when jacking to eliminate the slack of the strands = 5Mpa ALTK : Áp lực kéo lực thiết kế cho đường cáp (MPa) / Pressure when jacking force equal design jacking force (MPa) ∆L3 : Độ giãn dài thực tế đường cáp kéo với áp lực ALKC (mm) / Effective elongation of tendon was adjusted to E tt and Att (mm) ∆L4 : Độ giãn dài thực tế đường cáp kéo từ áp lực ALKC đến áp lực ALTK (mm) / Effective elongation of tendon when jacking from ALKC to ALTK pressure (mm) ∆L5 : Độ giãn dài thực tế đường cáp kết thúc kéo căng (mm) / Effective elongation of tendon when finishing jacking (mm) ∆% : Độ lệch tương đối độ giãn dài thực tế so với độ giãn dài lý thuyết sợi cáp (%) / Relative declination of effective elongation and Theory elongation of each strand (%) ∆tb% : Độ giãn dài tương đối trung bình sợi cáp đường cáp (%) / Average relative elongation of each strand in tendon (%) B2 – CÁC BƯỚC TÍNH TỐN / CALCULATION STEPS Ta có: / We has: L0 = 750mm Lb = 2L0/3 = 2*750/3 = 500mm Ltt = Le*1000 – Lb = 1000Le – 500 (mm) ∆L0 = (Ltt*∆L) / (1000Le) (mm) E = 195Gpa A = 100mm2 ∆L1 = ∆L0*E*A / (Ett*Att) (mm) ∆L2 = ∆L1 – (mm) ∆L3 = ∆L4*ALKC / (ALTK – ALKC) (mm) ∆L4 đo trường kéo từ ALKC đến ALTK / is measured in field when jacking from ALKC to ALTK ∆L5 = ∆L3 + ∆L4 (mm) ∆% = (∆L5 - ∆L2)*100 / ∆L2, cho sợi cáp đường cáp / for each strand in tendon ∆tb% = ∑∆% / n, với n tổng số sợi cáp đường cáp / n is summation of strand in tendon B3 – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KÉO CĂNG Đối với đường cáp có ∆% ≤ (±15) ∆tb% ≤ (±10) đạt yêu cầu / Strand has ∆% ≤ (±15) and ∆tb% ≤ (±10), meets the requiment B4 – VÍ DỤ / EXAMPLE Đường cáp gồm sợi cáp có chiều dài Le = 32m Độ giãn dài lý thuyết theo thiết kế ∆L = 215mm Module đàn hồi cáp theo thiết kế E = 195GPa Tiết diện ngang sợi cáp theo thiết kế A = 100mm2 / Tendon include strands, length is Le = 32m Theory elongation follow design is ∆L = 215mm Elastic modulus of strand follow design is E = 195GPa Cross area of strand follow design is A = 100m2 Theo thực tế thi công: / Follow field construction: Ett = 202Gpa Att = 99mm2 L0 = 750mm ALKC = 5Mpa ALTK = 32Mpa (148.8kN) Độ giãn dài sợi cáp kéo từ ALKC đến ALTK là: / Extension of each tendon when stress from ALKC to ALTK is: ∆L4 (1) = 175mm (sợi cáp số / Stress strand No.1) ∆L4 (2) = 155mm (sợi cáp số / Stress strand No.2) ∆L4 (3) = 165mm (sợi cáp số / Stress strand No.3) ∆L4 (4) = 180mm (sợi cáp số / Stress strand No.4) ∆L4 (5) = 160mm (sợi cáp số / Stress strand No.5) Các bước tính tốn: / Calculation steps: L0 = 750mm Lb = 2L0/3 = 2*750/3 = 500mm Ltt = Le*1000 – Lb = 1000*32 – 500 = 31,500.0 (mm) ∆L0 = (Ltt*∆L) / (1000Le) = 31,500*215 / (1000*32) = 211.6 (mm) E = 195Gpa A = 100mm2 ∆L1 = ∆L0*E*A / (Ett*Att) = 211.6*195*100 / (202*99) = 206.4 (mm) ∆L2 = ∆L1 – = 206.4 – = 200.4 (mm) ∆L3 = ∆L4*ALKC / (ALTK – ALKC) (mm) ∆L4 (1) = 175mm, => ∆L3 (1) = 175*5 / (32 – 5) = 32.4 (mm) ∆L4 (2) = 155mm, => ∆L3 (2) = 155*5 / (32 – 5) = 28.7 (mm) ∆L4 (3) = 165mm, => ∆L3 (3) = 165*5 / (32 – 5) = 30.6 (mm) ∆L4 (4) = 180mm, => ∆L3 (4) = 180*5 / (32 – 5) = 33.3 (mm) ∆L4 (5) = 160mm, => ∆L3 (5) = 160*5 / (32 – 5) = 29.6 (mm) ∆L5 (1) = ∆L4 (1) + ∆L3 (1) = 175 + 32.4 = 207.4 (mm) ∆L5 (2) = ∆L4 (2) + ∆L3 (2) = 155 + 28.7 = 183.7 (mm) ∆L5 (3) = ∆L4 (3) + ∆L3 (3) = 165 + 30.6 = 195.6 (mm) ∆L5 (4) = ∆L4 (4) + ∆L3 (4) = 180 + 33.3 = 213.3 (mm) ∆L5 (5) = ∆L4 (5) + ∆L3 (5) = 160 + 29.6 = 189.6 (mm) => ∆%(1) = (∆L5(1) - ∆L2)*100 / ∆L2 = (207.4 – 200.4)*100 / 200.4 = 3.5 ≤ (±10), đạt, yes ∆%(2) = (∆L5(2) - ∆L2)*100 / ∆L2 = (183.7 – 200.4)*100 / 200.4 = -8.3 ≤ (±10), đạt, yes ∆%(3) = (∆L5(3) - ∆L2)*100 / ∆L2 = (195.6 – 200.4)*100 / 200.4 = -2.4 ≤ (±10), đạt, yes ∆%(4) = (∆L5(4) - ∆L2)*100 / ∆L2 = (213.3 – 200.4)*100 / 200.4 = 6.4 ≤ (±10), đạt.yes ∆%(5) = (∆L5(5) - ∆L2)*100 / ∆L2 = (189.6 – 200.4)*100 / 200.4 = -5.4 ≤ (±10), đạt.yes => ∆tb% = ∑∆% / n = (∆%(1) + ∆%(2) + ∆%(3) + ∆%(4) + ∆%(5)) / ∆tb% = (3.5 + (-8.3) + (-2.4) + 6.4 +(-5.4)) / = -1.2 ≤ (±7), đạt yêu cầu / meets the requirement Kết luận: Kết kéo căng đường cáp đạt yêu cầu chất lượng thi công / Conclusion: the result of this tendon meets the requirement PHỤ LỤC C PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỰ CỐ ANNEX C ACCIDENT HANDLING METHOD C1 – CÔNG TÁC LẮP ĐẶT CÁP / INSTALLING TENDONS • Khuyết tật cáp / Damage of Strand: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc sợi cáp bị khuyết tật bị dính hàn xì q trình thi cơng Cần làm việc chặt chẽ với MC đội coffa, cốt thép để hạn chế vấn đề Nếu sợi cáp bị dính hàn xì cần phải thay sợi cáp trước đổ bêtông / The main reason is during welding Need to work closely with the MC, coffa and reinforcement teams to avoid this problem If the strand is damaged due to welding, need to replace the new one before pour concrete if require • Khuyết tật ống gen / Damage of Duct: Khi ống ghen chứa cáp bị khuyết tật phát trước trình đổ bê tơng mà ảnh hưởng tới q trình kéo căng bơm vữa phải tiến hành xử lý trước đổ bêtông / When the Duct is damaged before concreting that can be affected the stressing works or grouting works, must be treated before concreting • Rỗ tổ ong khu vực neo sau đổ bê tong / Honeycomb found at the anchorage after pouring concrete: Cần phải đục xung quanh để lộ rõ tất lỗ rỗng sau đổ bù SikaGrout 214-11, đợi tối thiểu ngày để đạt cường độ tối thiểu yêu cầu trước căng kéo / Need to exposure to see all of the void and fill up by SikaGrout 214-11, wait for minimum day in order to reach minimum required strength before start the stressing work • Hư hỏng phần cáp chờ để căng kéo / Damage of protruding strand at stressing end: Cần phải kiểm tra lại xem phần khơng hư hỏng có đủ chiều dài để dùng dụng cụ nòng đơn để kéo hay khơng Nếu khơng phải thay cáp hỏi thiết kế Namcong để tìm giải pháp / This need to check if the un-damage part is long enough to use mono-barrel tool for stressing If not, need to replace the strand if possible or ask Namcong designer for solution C2 – CÔNG TÁC KÉO CĂNG CÁP / STRESSING TENDONS • Trường hợp đứt cáp / In case of strand broken: Chúng ta có lựa chọn Đầu tiên kiểm tra xem kết cấu làm việc sợi cáp thiết kế Nam Công kéo bù sợi cáp lại đường cáp đường cáp bên cạnh giới hạn cho phép đệ trình phê duyệt Thứ hai thay cáp đứt cáp / We have two options First is check the structure working if missing one of the strands by Namcong designer and advise for solution for approval or possible overstressing of adjacent tendons within the limits of the admissible stresses The second is to replace the broken strand by a new one if can be • Độ giãn dài vượt giới hạn cho phép / Stressing elongation is out of tolerance: Nếu độ giãn dài thực tế sợi cáp “âm” vượt giới hạn cho phép tiến hành kéo bù cho sợi cáp với lực kéo 103% lực kéo thiết kế kết thúc việc xử lý kéo căng / If in negative side, additional stressing will be carried out at 103%xForce Design, Finishing Nếu độ giãn dài thực tế sợi cáp “dương” vượt giới hạn cho phép tiến hành kéo thử lực với lực kéo lực thiết kế Nếu lực sợi cáp khơng thay đổi chứng tỏ sợi cáp chịu lực bình thường, kết thúc việc xử lý Ngược lại cần kiểm tra lại tất thông số ảnh hưởng đến kết căng kéo / If in positive side, Checking the working of tendon by stressing at Force Design again will stressing the tendon at Force Design again If the Force of the Tendon no change So that the Tendon is normal working, Finishing Conversely, should check all issues can be related to stressing result • Cần phải ngưng kéo căng lập tức, đục bỏ bê tông để kiểm tra đầu chết sau đổ bù SikaGrout 21411 trước căng kéo lại / Dead end is pulled out due to honeycomb or other reason / Đầu chết bị tuột rỗ tổ ong lý khác: Need to immediately stop stressing, chip out to check for dead end, then filling up by SikaGrout 214-11 prior to stressing • Kẹt đầu căng kéo đầm dùi bê tông làm hỏng mối nối chỗ đầu neo nên bê tông lọt vào đường cáp Cần phải đục bỏ tất bê tông bên neo trước căng kéo / Stuck at stressing end due to vibration damage anchorage sealing, hence concrete leaks into tendon This need to clear out all of debris concrete inside the anchorage before stressing C3 – CÔNG TÁC BƠM VỮA CHO ĐƯỜNG CÁP / GROUTING TENDONS Nếu tắc vòi cần phải thơng vòi trước bơm vữa / If stuck found at any hose, need to clear it out before start grouting on that tendon Nếu vòi bị tắc trình bơm cần phải dùng máy khoan điểm bị tắc cố gắng bơm từ vòi khác để thơng ống Cần phải báo cáo TVGS chấp thuận trước sửa chữa / Outlet hose stuck during grouting process need to use drilling machine directly at stuck point, or try to inject grout from other inlet hose to blow out the stuck object Need to report to Consultant for approval before repairing Vữa bị rò rỉ q trình bơm, áp lực bị giảm, cần phải chuẩn bị sẵn Sika để trám chỗ rò, tiếp tục bơm / Grout is leaking during grouting process, pressure is dropped down, need to use quick setting Sika material to close the leaking point, keep continue grouting work ... Hồ sơ vật tư cáp dự ứng lực Hồ sơ vật tư neo cáp Hồ sơ ống luồn cáp Cấp phối vữa bơm cho cáp d Hồ sơ thiết bị thi công kéo căng bơm vữa cáp dự ứng lực e Biện pháp thi công cáp dự ứng lực f Hồ...  Các công tác thi công cáp phải đảm bảo với hồ sơ thiết kế tiêu chuẩn áp dụng  Các công tác thép & thép gia cường đầu neo cáp phải đảm bảo với hồ sô thiết kế tiêu chuẩn áp dụng  Các công tác... or another working  Tất bước thi công cáp dự ứng lực công affect post tension should follow the instruction in this tác khác ảnh hưởng đến công tác cáp dự ứng lực phải tuân document thủ theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật thi công cáp dự ứng lực - Nam Công, Kỹ thuật thi công cáp dự ứng lực - Nam Công

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn