7Bao ve so lech rờ le

28 85 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 17:42

CHƯƠNG BẢO VỆ SO LỆCH DÒNG NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC DỊNG KHƠNG CÂN BẰNG TÍNH TỐN THÔNG SỐ BVSL BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ NHẠY ĐÁNH GIÁ BẢO VỆ SO LỆCH NGANG ĐÁNH GIÁ BẢO VỆ SO LỆCH NGANG Nguyên lý làm việc SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ Bảo vệ hoạt động theo nguyên tắc so sánh tổng dòng đầu vào đầu thiết bị bảo vệ  IIT * * I R   I IT  I IIT THIẾT BỊ ĐƯỢC BV IR  IIIT Nguyên lý làm việc SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ I=0 Phần tử bảo vệ Nguyên lý làm việc SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ I≠0 Phần tử bảo vệ Nguyên lý làm việc SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ IT2 IT1 IT1 IT2 IT1+ IT2  Nguyên lý làm việc SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ IT2 IT1 IT1 IT2 IT1+ IT2=0 Theo lý thuyết khơng có dòng chạy qua rơ le, nhiên thực tế có dòng khơng cân chạy qua rơ le chế độ làm việc bình thường Dòng khơng cân bằng:  Ngắn mạch vùng bảo vệ UA IIS IR * IIT RI IIT N1 IIIT * IIIS IR lớn, Rơle khởi động cắt phần tử bị hư hỏng UB IIIT Dòng khơng cân bằng:  Ngắn mạch vùng bảo vệ UA IIS * IIT IIT RI IR (Ikcb) * IIIT IR nhỏ (= Ikcb) Rơle khơng tác động IIIT IIIS UB N2 Dòng khơng cân bằng: Đặc điểm dòng khơng cân bằng:     ikcb (quá độ) > ikcb (xác lập), (có thể > ilvmax) ikcb đạt max với t > Thời gian tồn trị số ikcb lớn không vài phần mười giây ikcb (quá độ) bị lệch phía trục thời gian chứa thành phần kck lớn Tính dòng khởi động  Dòng khởi động: Ikđ = Kat Ikcbtt Ikcbtt = fimax kđn kkck INngmax + fimax : 10 % + kđn : [ - ] + kkck : > + INngmax : thành phần chu kỳ dòng ngắn mạch lớn BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ NHẠY b Sử dụng điện trở phụ  R:   UA IIS * - Giảm biên độ không cân (khi N ngồi) lẫn dòng ngắn mạch (khi N trong) RI R - Biện pháp đơn giản nên sử dụng rộng rãi IIT IR * IIIS UB IIIT N2 BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ NHẠY     c Sử dụng BIBHTG: - thành phần DC chủ yếu IIS mạch từ hóa * - INck tạo từ cảm B thay đổi lớn - Ikcb tạo từ cảm B thay đổi bé UA IIT RI BIG * IIIS UB IIIT N2 IR BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ NHẠY Ưu nhược điểm sử dụng biến dòng trung gian: - lọc tốt thành phần DC - không ngăn thành phần chu kỳ Ikcb - không tin cậy dòng NM nhỏ - Thường sử dụng BIBH tăng cường - cân dòng phía BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ NHẠY UA d Sử dụng Rơle so lệch có hãm:      - dòng làm việc: ILV = ISL = IIT + IIIT - Dòng hãm: Ih = 0,5.(IIT - IIIT) - rơle tác động khi: |Ilv | > | Ih | IIS * IIT RSL IR * IIIS UB IIIT BIG N2 Phân tích làm việc RLSL có hãm: Ngắn mạch vùng bv  IIT  |Ilv| >| RơIle h| tác động - IIIT Ih Ilv |Ilv| < | Ih| Rơ le khơng tác động  - dòng làm việc: ILV = ISL = IIT + IIIT - Dòng hãm: Ih = 0,5.(IIT - IIIT) - rơle làm việc khi: |Ilv | > | Ih |   IIIT Ngắn mạch vùng bv   Ilv IIT IIIT Ih - IIIT + Rơ le so lệch có hãm  Rơ le điện từ Liên xô DZT Ilv Cuộn làm việc Cuộn hãm Wlv Wh Vùng làm việc Vùng hãm Ikđmi n Ih Bảo vệ so lệch hãm rơ le kỹ thuật số  Khi xaûy ngắn mạch với dòng ngắn mạch lớn, CT bảo vệ so lệch bò bão hòa, mức độ bảo hòa CT khác tạo nên dòng so lệch chạy qua rơle, dòng lớn ngưỡng cài đặt bảo vệ rơle tác động nhầm Để tránh trường hợp người ta dùng dòng hãm o Dòng so lệch: Idif = |I1 + I2| haõm: Ires = |I1| + o Dòng Ngắn|I2| mạch ngoài: I1 = -I2 o Idif = |I1 + I2| o Iref = |I1| + |I2| = Bảo vệ so lệch hãm rơ le kỹ thuật số   Ngắn mạch vùng bảo vệ với nguồn cung cấp từ phía: o I1 = I2 o Idif = |I1 + I2| = o Iref = |I1| + |I2| = 2|I1| 2|I1| Ngắn mạch vùng bảo vệ với nguồn cung cấp từ phía: o Idif I1| o I2 = = |I1 + I2| = | o Iref = |I1| + |I2| = | I1| Rơ le kỹ thuật số I*SL Đặc tính NM Ngưỡng sl cao Vùng tác động Vùng hãm Ngưỡng sl thấp 2=0,5 1= 0,25 I*Hãm ĐÁNH GIA: Theo tiệu chuẩn:- Chọn lọc Nhanh - Nhạy - Tin cậy      Chọn lọc: Bảo vệ có tính chọn lọc tuyệt đối Tác động nhanh: Tác động khơng thời gian khơng phải phối hợp với BV khác Độ nhạy: Độ nhạy tương đối cao dòng khởi động chọn nhỏ dòng làm việc đường dây Đảm bảo: Sơ đồ nối dây không phức tạp nên làm việc đảm bảo Lĩnh vực ứng dụng: Dùng cho đường dây ngắn, MF, MBA BVSL NGANG CÓ HƯỚNG    Sử dụng cho đường dây kép Có hai bảo vệ cho hai đầu đường dây So sánh dòng pha hai đường dây: IR = IIT + IIIT cắt 1MC 3RG II III IIT 1MC 1RI IIIT 2MC 2RW cắt 2MC 4RG UR   Rơ le định hướng công suất Xác định đường dây bị NM theo chiều I qua BV Rơle định hướng CS cắt 1MC 3RG II 1RI III 2RW Cắt 2MC 4RG 1MC 2MC UR Rơle trung gian  Có tượng khởi động khơng đồng thời N1 : IN1 >> , IN2> N2 : IN2 N2 N1 IN1 IN1  IN2  Tác động nhầm vừa NM đứt dây IN N ĐÁNH GIÁ BVSLN     Lĩnh vực ứng dụng:  bảo vệ cho đường dây kép  cần bảo vệ riêng cho đường dây  hai đường dây cần có thơng số giống nhau, máy phát có hai cuộn dây ... Ilv IIT IIIT Ih - IIIT + Rơ le so lệch có hãm  Rơ le điện từ Liên xô DZT Ilv Cuộn làm việc Cuộn hãm Wlv Wh Vùng làm việc Vùng hãm Ikđmi n Ih Bảo vệ so lệch hãm rơ le kỹ thuật số  Khi xảy ngắn... bảo vệ so lệch bò bão hòa, mức độ bảo hòa CT khác tạo nên dòng so lệch chạy qua r le, dòng lớn ngưỡng cài đặt bảo vệ r le tác động nhầm Để tránh trường hợp người ta dùng dòng hãm o Dòng so lệch:... bv  IIT  |Ilv| >| RơIle h| tác động - IIIT Ih Ilv |Ilv| < | Ih| Rơ le không tác động  - dòng làm việc: ILV = ISL = IIT + IIIT - Dòng hãm: Ih = 0,5.(IIT - IIIT) - r le làm việc khi: |Ilv |
- Xem thêm -

Xem thêm: 7Bao ve so lech rờ le, 7Bao ve so lech rờ le, Nguyên lý làm việc SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ, Dòng không cân bằng:, Đặc điểm dòng không cân bằng:, BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ NHẠY, Bảo vệ so lệch hãm bằng rơ le kỹ thuật số, ĐÁNH GIA: Theo các tiệu chuẩn:- Chọn lọc - Nhanh - Nhạy - Tin cậy