Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên tại kho bạc nhà nước đà nẵng

119 37 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 16:50

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ MỸ VÂN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ MỸ VÂN s HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGƠ HÀ TẤN Đà Nẵng – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Mỹ Vân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 10 1.1 CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 10 1.1.1 Ngân sách Nhà nƣớc Chi Ngân sách Nhà nƣớc 10 1.1.2 Chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc 12 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 15 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN 15 1.2.2 Mục tiêu kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN 16 1.2.3 Sự cần thiết phải kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN 16 1.2.4 Nguyên tắc kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN 18 1.3 NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ CƠNG CỤ KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 20 1.3.1 Nội dung kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN 20 1.3.2 Quy trình thực kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN 23 1.3.3 Cơng cụ kiểm sốt chi thƣờng xun qua KBNN 30 1.4 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 36 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 36 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng 38 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 39 2.2.1 Đối tƣợng chịu kiểm soát chi thƣờng xuyên KBNN Đà Nẵng 39 2.2.2 Thực trạng đội ngũ cán thực kiểm soát chi thƣờng xuyên KBNN Đà Nẵng 40 2.2.3 Quy trình giao dịch cửa kiểm soát chi thƣờng xuyên KBNN Đà Nẵng 41 2.2.4 Quy trình kiểm sốt chi thƣờng xun KBNN Đà Nẵng 44 2.2.5 Kết thực kiểm soát chi thƣờng xuyên KBNN Đà Nẵng 55 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 60 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 60 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 61 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 69 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 69 3.1.1 Mục tiêu phát triển KBNN Đà Nẵng - sở xây dựng định hƣớng hồn thiện kiểm sốt chi thƣờng xuyên 69 3.1.2 Định hƣớng hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xun KBNN Đà Nẵng 70 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 71 3.2.1 Tiếp tục hồn thiện mơ hình kiểm sốt chi "một cửa" theo hƣớng đơn giản, đầu mối 71 3.2.2 Hoàn thiện quan hệ phối hợp quan tài chính, UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ, quan trung ƣơng, đơn vị sử dụng NSNN điều hành, quản lý chi thƣờng xuyên NSNN 75 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt việc chấp hành kỷ luật tài đơn vị sử dụng ngân sách 78 3.2.4 Hồn thiện chế kiểm sốt đại hóa cơng nghệ tốn khoản chi thƣờng xun NSNN khơng dùng tiền mặt 80 3.2.5 Hồn thiện quy trình kiểm sốt mua sắm tài sản cơng triển khai thực phƣơng thức mua sắm tài sản tập trung 82 3.2.6 Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xun dựa ứng dụng công nghệ thông tin 84 3.2.7 Hoàn thiện phƣơng thức kiểm soát chi NSNN theo kết đầu 86 3.3 KIẾN NGHỊ 89 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài 89 3.3.2 Kiến nghị với KBNN 90 3.3.3 Kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng, quan tài đơn vị sử dụng ngân sách 91 KẾT LUẬN CHƢƠNG 93 KẾT LUẬN CHUNG 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nội dung NSNN Ngân sách Nhà nƣớc KBNN Kho bạc Nhà nƣớc Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Tabmis (viết tắt từ tiếng Anh “Treasury And Budget Management Information System”) UBND Uỷ ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang Tổng hợp số đơn vị chi thƣờng xuyên theo cấp 2.1 ngân sách qua KBNN Đà Nẵng giai đoạn 2014 – 40 2016 2.2 2.3 2.4 2.5 Trình độ cán thực kiếm soát chi thƣờng xuyên thuộc KBNN Đà Nẵng năm 2016 Số liệu chi thƣờng xuyên theo cấp ngân sách qua KBNN Đà Nẵng Số lƣợng hồ sơ giải trƣớc hạn, hạn, hạn Số liệu chi thƣờng xuyên theo nhóm mục chi qua KBNN Đà Nẵng 40 57 57 58 Số liệu từ chối toán khoản chi thƣờng 2.6 xuyên qua KBNN Đà Nẵng giai đoạn năm 2014 đến 2016 59 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý KBNN Đà Nẵng Trang 38 Quy trình giao dịch cửa cấp phát khoản 2.2 chi thƣờng xuyên dự toán qua KBNN Đà 42 Nẵng 3.1 Đề xuất mơ hình kiểm soát chi “một cửa” theo hƣớng đơn giản, đầu mối 73 95 phạt vi phạm hành chính; đại hóa cơng nghệ thơng tin q trình kiểm sốt chi; hồn thiện quy trình kiểm sốt mua sắm tài sản; hồn thiện phƣơng thức kiểm sốt chi theo kết đầu tác giả có kiến nghị đến quan chức có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chế độ, văn bản, tạo điều kiện cở sở pháp lý để giải pháp luận văn đƣợc thực thuận lợi phù hợp với thực tế nhằm nâng cao cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xun KBNN Đâ Nẵng thời gian tới Đƣợc hƣớng dẫn tận tình thầy PGS.TS Ngơ Hà Tấn với ý kiến đóng góp nhiệt tình lãnh đạo nhƣ đồng nghiệp KBNN Đà Nẵng, tác giả cố gắng thực đề tài nhƣng không tránh khỏi sai sót, hạn chế Tác giả mong nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng góp bổ sung thầy, cô giáo, nhà khoa học nhƣ đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu hoàn thiện hơn./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Ngọc Châu (2004), Một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát chi NSNN qua KBNN, Luận án Tiến sỹ, Học viện Tài Ngơ Minh Chí (2012), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN Vĩnh Phúc, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Thái Nguyên Nguyễn Quang Hƣng (2015), Đổi kiểm soát chi ngân sách thường xuyên quyền địa phương cấp qua Kho bạc nhà nước, Luận án Tiến sỹ, Học viện Tài Hồ Xuân Phƣơng Lê Văn Ái (2000), Quản lý tài nhà nước, Nxb Tài chính, Hà Nội Kho bạc Nhà nƣớc (2008), Chiến lược phát triển KBNN 2020, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng (2014-2016), Báo cáo tổng kết năm 2014, 2015, 2016 Luật NSNN 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ “Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan Nhà nước” Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Chính phủ “Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập” 10 Nguyễn Thị Thu Nguyệt (2015), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên NSNN đơn vị nghiệp cơng lập qua KBNN Quận 3- thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ, Học viện Tài 11 Tạ Thị Minh Nguyệt (2016), “Triển khai thực chiến lƣợc phát triển KBNN: Kế hoạch giai đoạn 2016-2020”, Tạp chí quản lý Ngân quỹ, (172), tr.10-12 12 Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 26/08/2009 Thủ Tƣớng Chính phủ “Qui định chức năng, nhiệm vụ hệ thống KBNN” 13 Quyết định 362/QĐ-BTC ngày 11/2/2010 Bộ Tài “quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” 14 Quyết định số 1116/QĐ-KBNN ngày 24/11/2009 Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nƣớc “về việc ban hành Qui trình giao dịch cửa kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước” 15 Thông tƣ số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 Bộ Tài “về việc hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước” 16 Thông tƣ số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Bộ Tài “về việc quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước” 17 Thơng tƣ số 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 Bộ Tài “quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua Hệ thống Kho bạc Nhà nước” 18 Thông tƣ số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 Bộ Tài “về việc Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Bộ Tài quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước” 19 Thông tƣ số 40/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 Bộ Tài việc “Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 113/2008/tt-btc ngày 27 tháng 11 năm 2008 Bộ tài hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước số biểu mẫu kèm theo thông tư số 08/2013/tt-btc ngày 10 tháng 01 năm 2013 Bộ tài hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc nhà nước (TABMIS)” 20 Thạc sỹ Phan Quảng Thống (2008), Một số giải pháp đổi chế kiểm sốt chi NSNN theo kết cơng việc đơn vị nghiệp có thu địa bàn thành phố Đà Nẵng, đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Kho bạc nhà nƣớc 21 Lƣơng Quang Tịnh (2012), Quản lý chi NSNN qua Kho bạc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Luận văn thạc sỹ, Học viện Tài 22 Đỗ Thị Thu Trang (2012 ), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun qua KBNN Khánh Hòa, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng 23 Huỳnh Bá Tƣởng (2011), Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Cẩm Lệ, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng 24 [Truy cập] Website: Cổng thông tin điện tử Kho bạc nhà nƣớc Việt Nam - http://www.mof.gov.vn [9 00 phút ngày 01/05/2017] ... chức quản lý Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng 38 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 39 2.2.1 Đối tƣợng chịu kiểm soát chi thƣờng xuyên KBNN Đà Nẵng ... THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 36 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 36 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng ... hƣớng hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xun KBNN Đà Nẵng 70 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 71 3.2.1 Tiếp tục hồn thiện mơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên tại kho bạc nhà nước đà nẵng , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên tại kho bạc nhà nước đà nẵng