Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành may mặc áp dụng điển hình tại cty TNHH MTV TL

79 132 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 16:08

LỜI CẢM ƠN Được phân công Khoa Môi trường Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.HCM, đồng ý thầy hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn, em thực đề tài “NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ CHO NGÀNH MAY MẶC: ÁP DỤNG ĐIỂN HÌNH TẠI CƠNG TY TNHH MTV LT” Để hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện Trường ĐH Tài nguyên & Môi trường TP.HCM Em xin cảm ơn Ths Nguyễn Thị Truyền anh chị Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Tài nguyên Môi trường – ĐH Tài nguyên & Môi trường TP.HCM tạo điều kiện tốt để em tiếp cận với môi trường thực tế nhằm phục vụ cho luận văn Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn, cảm ơn thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em định hướng nghiên cứu, thực hoàn thành luận văn Mặc dù nghiên cứu hoàn thành, bắt đầu với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế sản xuất hạn chế kiến thức thời gian thực nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy góp ý bổ sung để đề tài hồn thiện Một lần nữa, xin gửi đến người lời cảm ơn chân thành lời chúc sức khỏe Trân trọng! SVTH: Ngơ Chí Hiễn TĨM TẮT LUẬN VĂN Sản xuất (SXSH) Sử dụng lượng hiệu (SDNLHQ) hai chiến lược xác lập hữu hiệu giúp giảm thiểu chi phí, mang lại lợi nhuận cách giảm thiểu chất thải Hiện SXSH SDNLHQ thường tính hợp để bổ sung tốt cho việc lồng ghép hoạt động mang lại đồng vận để mở rộng phạm vi ứng dụng mang lại lợi ích lớn môi trường kinh tế Ngành may mặc Việt Nam nhiều năm qua ngành xuất chủ lực Việt Nam Tuy vậy, ngành may mặc Việt Nam phải đương đầu với thách thức không nhỏ Áp dụng sản xuất (SXSH) sử dung hiệu lượng (SDNLHQ) lựa chọn tối ưu cho ngành công nghiệp may mặc Luận văn thực với mục đích nghiên cứu đề xuất áp dụng giải pháp SXSH – SDNLHQ cho Công ty TNHH MTV TL theo hướng chủ động ngăn ngừa giảm thiểu, sử dụng hiệu quả, góp phần thực mục tiêu phát triển bền vững Luận văn chủ yếu sâu vào tìm hiểu trạng sử dụng nước, nguyên vật liệu lượng, từ tìm ngun nhân gây lãng phí nước, nhiên liệu cho lò hơi, lãng phí điện… q trình sản xuất đề xuất giải pháp tiết kiệm Quá trình đánh giá sản xuất gồm nội dung: thành lập đội sản xuất hơn; xác định trọng tâm đánh giá như: Tiết kiệm nước, điện, hệ thống lò hơi; ngun nhân gây lãng phí từ xây dựng hội sản xuất hơn; sàng lọc giải pháp sản xuất hơn; đánh giá tính khả thi giải pháp ; sau tiến hành lựa chọn giải pháp, lên kế hoạch thực hiện; tiến hành thực giải pháp, đánh giá kết thực trì giải pháp sản xuất Đặc biệt, sau thời gian áp dụng biện pháp thực tế Công ty nhằm tiết kiệm nước mang lại kết khả quan, cụ thể: Nghiên cứu thực giải pháp nhằm giảm thiểu tiết kiệm nước Cơng ty; với chi phí đầu tư ban đầu khoảng 75 triệu đồng; lợi ích thu giảm trung bình khoảng 104 m3/ngày, tiết kiệm khoảng 54 triệu đồng/tháng ABSTRACT Cleaner production (CP) and Energy Efficiency (EE) are two strategies for reducing waste which are affirmed to be effective beneficial cost saving Nowadays, they are normally combined and mixed in order to expand their application and bring broader benefits for both the environment and economics The Vietnamese garment industry has always been leading the national export for many years, however, it is facing difficult challenges To deal with them, Cleaner production and Energy Efficiency can be employed as the most optimal solutions The thesis has been conducted to research and recommend Cleaner production and Energy Efficiency for TL limited Company in order to eliminate waste and take the most of the energy source for its sustainable development The main content of the thesis focuses on analyzing the practice of using water, materials and energy in the company in order to find out the reasons of water, electricity, boiler fuel waste in the production process, and recommend possible solutions The evaluation process of cleaner production includes establishing spectator team, identifying key criteria of evaluation such as reasons of waste, choosing cleaner production solutions, analyzing the possibility of each solutions, building and carrying on the action plans, evaluating the results, and finally maintaining the cleaner production process Specially, after a period of application of practical measures in order to save water company has brought positive results, particularly: Research was carried out to minimize solution and save water at the company; the initial investment cost of about 75 million VND; benefits are reduced an average of about 104 m3 / day, saving about 54 million VND/ month NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tp,Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 2016 Giảng viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tp,Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 2016 Giảng viên phản biện MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH ẢNH iv MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ II MỤC TIÊU, NỘI DUNG Mục tiêu 2 Nội dung Phương pháp nghiên cứu Phạm vi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 SẢN XUẤT SẠCH HƠN – SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ 1.1.1 Sản xuất (SXSH) 1.1.2 Sử dụng lượng hiệu (SDNLHQ) 1.1.3 Lợi ích việc lồng ghép SXSH – SDNLHQ 1.1.4 Các bước thực SXSH – SDNLHQ 1.2 NGÀNH MAY MẶC Ở VIỆT NAM – TRÊN THẾ GIỚI 1.2.1 Trên giới 1.2.2 Tại Việt Nam 1.3 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG SXSH – SDNLHQ TRONG NGÀNH MAY MẶC VIỆT NAM – THẾ GIỚI……………………………………………… ……… 11 1.3.1 Trên giới 11 1.3.2 Tại Việt Nam 13 1.4 MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG NGÀNH MAY MẶC 13 1.4.1 Chất thải rắn (CTR) 13 1.4.2 Nước thải 14 1.4.3 Khí thải 14 1.4.4 Chất thải nguy hại (CTNH) 14 1.4.5 Tiếng ồn, độ rung 14 1.4.6 Sử dụng hóa chất 15 1.4.7 Tiêu thụ điện, nước 15 1.4.8 Tiêu thụ nhiên liệu khác 15 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV TL 16 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV TL 16 2.1.1 Thông tin chung 16 2.1.2 Nhóm SXSH – SDNLHQ 17 2.2 THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 17 2.2.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất hàng may mặc 17 2.2.2 Số liệu sản xuất 19 2.2.3 Tình hình tiêu thụ nguyên liệu, nhiên liệu hóa chất 19 2.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY 23 2.3.1 Hệ thống hồ sơ, báo cáo môi trường 23 2.3.2 Hiện trạng môi trường Công ty 24 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SXSH – SDNLHQ CHO CÔNG TY TNHH MTV TL 29 3.1 ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT SẠCH HƠN - SỬ DỤNG NĂNG LƯƠNG HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY……………………………….……………………… 29 3.1.1 Trọng tâm đánh giá 29 3.1.2 Đánh giá tìm tiết kiệm nước Công ty 29 3.1.3 Đánh giá trạng lò tiềm tiết kiệm 35 3.1.4 Đánh giá vấn đề tiêu thụ điện tiềm tiết kiệm 38 3.2 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN - SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ…………………………………… …………………….…40 3.2.1 Giải pháp tiết kiệm nước 40 3.2.2 Giải pháp tiết kiệm nhiên liệu cho lò 46 3.2.3 Giải pháp tiết kiệm điện 51 3.3 NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI KHI ÁP DỤNG SXSH – SDNLHQ TẠI CƠNG TY……………………………………………… ………………… 57 3.3.1 Khó khăn 57 3.3.2 Thuận lợi 57 3.4 XÂY DỰNG CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SXSH – SDNLHQ CHO CÔNG TY………………………………….……………… 58 3.4.1 Giai đoạn 1: Tuyên truyền 58 3.4.2 Giai đoạn 2: Chuẩn bị 58 3.4.3 Giai đoạn 3: Triển khai 58 3.4.4 Giai đoạn 4: Đánh giá 59 3.5 KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐẠT ĐƯỢC SAU THỜI GIAN THỰC HIỆN 59 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 Kết luận………………………………………………….…… ………………….64 Kiến nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC 67 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BOD Biological Oxygen Demand (Nhu cầu oxy sinh học) CBCNV Cán công nhân viên COD Chemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy hóa học) CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn GSV Global Security Verification (Xác nhận bảo mật toàn cầu) HDSDNPL Hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu IFC International Finance Corporation (Cơng ty tài quốc tế) KCN Khu công nghiệp NAMA National Appropriate Mitigation Action (Hành động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia) NPL Nguyên phụ liệu PCCC Phòng cháy chữa cháy SDNLHQ Sử dụng lượng hiệu SS Suspended solids (Các chất rắn lơ lửng) SXSH Sản xuất TCKT Tiêu chuẩn kỹ thuật WRAP Worldwide Responsible Accredited Production (Tổ chức công nhận trách nhiệm sản xuất tồn cầu) DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thơng tin tình hình phát triển ngành May mặc Việt Nam 10 Bảng 2.1: Thông tin chung Công ty 16 Bảng 2.2 Nhóm SXSH – SDNLHQ Cơng ty 17 Bảng 2.3 Danh mục nhu cầu nguyên, nhiên liệu hóa chất sử dụng 20 Bảng 2.4 Nhu cầu sử dụng điện, nước Công ty 20 Bảng 2.5 Thơng tin lò 21 Bảng 2.6 Thông tin giải nhiệt nhà xưởng 22 Bảng 2.7 Thông tin hệ thống chiếu sáng Công ty 22 Bảng 2.8 Danh mục thiết bị, máy móc quan trọng Cơng ty 22 Bảng 2.9 Hệ thống hồ sơ, báo cáo môi trường Công ty 23 Bảng 2.10 Kết đo nồng độ khí thải lò 24 Bảng 2.11 Kết phân tích nước thải 26 Bảng 2.12 Chất thải nguy hại phát sinh tháng 27 Bảng 3.1 Đánh giá nhu cầu sử dụng nước Công ty 30 Bảng 3.2 Tổng kết nguyên nhân hội tiết kiệm nước Công ty 34 Bảng 3.3 Cơng suất thiết kế lò Công ty 36 Bảng 3.4 Thông tin nhiên liệu sử dụng cho lò Cơng ty 36 Bảng 3.5 Tổng kết nguyên nhân đề xuất hội tiết kiệm nhiên liệu cho lò Cơng ty .37 Bảng 3.6 Tổng kết nguyên nhân đề xuất hội tiết kiệm điện TL 40 Bảng 3.7 Thông tin giải pháp quản lý, giám sát tiêu thụ nước 40 Bảng 3.8 Phân cơng trách nhiệm khốn định mức cho phận 41 Bảng 3.9 Thơng tin giải pháp khắc phục rò rỉ hệ thống cấp nước 43 Bảng 3.10 Thông tin giải pháp tăng cường cơng tác bảo trì hệ thống van vòi nhà vệ sinh 43 Bảng 3.11 Thông tin giải pháp điều chỉnh lưu lượng vòi rửa tay 44 Bảng 3.12 Thông tin giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức 45 Bảng 3.13 Thông tin giải pháp quản lý hiệu suất sinh cho lò 46 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL Điện tiêu thụ hệ thống chiếu sáng năm kWh 2635,2 Tổng số tiền tiết kiệm hàng năm đồng 4.875.120 c Thay máy may cũ thành máy may điện tử - Thay máy may cũ thành máy may điện tử tiêu hao điện - Do máy may điện tử giá thành cao, tiềm tiết kiệm cho hệ thống máy may lớn Tuy nhiên tính riêng hiệu tiết kiệm điện so với đầu tư giải pháp chưa có khả thi mặt kinh tế - Kế hoạch thay máy may thành máy may điện tử bước thay dần theo hình thức chiếu - Đặc điểm loại máy tốc độ motor không đổi giai đoạn khác công đoạn may Do suốt công đoạn may máy cần lượng cung cấp Điều cho thấy loại máy may gây lãng phí lượng khơng tải - Loại máy may điện tử sử dụng mạch điều khiển nên khả đáp ứng tải nhanh giai đoạn không tải motor không hoạt động Năng lượng cung cấp giai đoạn không tải thấp gần không - Thay động máy may thành động servo tiết kiệm khoảng 50 – 80% điện tiêu thụ Bảng 3.19 Thông tin giải pháp thay đổi máy may cũ thành máy may điện tử Đơn vị Giá trị đ/kWh 1.850 Công suất định mức động kW 0,55 Tổng cơng suất thực tế trung bình động kW 0,35 Khả tiết kiệm % 50% Số vận hành ngày H Số vận hành năm H 2.400 Thông tin Giá điện trung bình SVTH: Ngơ Chí Hiễn GVHD: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn 53 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL Điện tiết kiệm năm thực giải pháp kWh 420 Tiền tiết kiệm hàng năm đồng 777.000.000 Đơn giá máy may điện tử ước tính đồng 20.000.000 Tổng chi phí thực giải pháp đồng N/A Thời gian hoàn vốn Tháng N/A d Lắp biến tần động máy nén khí - Dòng khởi động dòng khơng tải giảm nhiều nên ảnh hưởng tới thiết bị khác xung quanh, chất lượng mạng điện ổn định, tổn hao nhiệt dây dẫn giảm - Nếu vận hành máy chạy chế độ: CĨ TẢI KHƠNG TẢI (Load - Unload): Biến tần tự động thay đổi tốc độ phù hợp, lúc KHÔNG TẢI tần số tự động giảm xuống mức thấp mà đảm bảo hệ số phát nóng cho động cơ, lúc CĨ TẢI tùy vào lưu lượng khí sử dụng Nhà máy cách vận hành máy giảm tần số xuống mức độ thay phải chạy hết công suất Motor hệ thống hữu - Nếu vận hành máy chế độ PID: Dùng biến tần kết hợp với Sensor áp suất khí gắn đường ống Điều giúp hệ thống chạy ổn định áp lực đường ống ln trì mức độ mong muốn - Quá trình khởi động dừng tải êm, tiếng ồn giảm Tăng tuổi thọ vận hành máy Hình 3.7 Phương pháp điều khiển PID tiết kiệm điện cho máy nén khí SVTH: Ngơ Chí Hiễn GVHD: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn 54 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL  - Hệ thống máy nén khí Cơng ty Cơng suất motor : 35KW Dòng đầy tải : 73A Dòng khơng tải : 42A Thời gian chạy có tải : 8h Thời gian chạy khôn g tải : 6h Năng lượng tiêu thụ điện chay có tải/ngày: P tải= (1.732 x 380 x 73 x 0.85 x 10)/1000 = 408KW/ngày - Năng lượng tiêu thụ điện chạy không tải/ngày: Pk.tải = (1.732 x 380 x 42 x 0.85 x 6)/1000 = 141KW/ngày - Tổng lượng tiêu thụ ngày : 549KW Dựa vào kết ta thấy : phải tiêu tốn 141KW lãng phí ngày => khơng sử dụng hết công suất máy Để giải trường hợp : gắn biến tần Powtech PT200 45KW Chạy chế độ PID kết hợp chức ngủ - thức để tiết kiệm điện - Ta thấy tổng thời gian máy chạy/ngày = 16h, tỷ lệ chạy không tải : 37.5% - Do chạy PID ta chạy giảm tốc độ motor từ 5% - 25% tùy theo máy cụ thể - Dựa vào mối quan hệ : Q1 / Q2 = n1 / n2 H1 / H2 = (n1 / n2)2 P1 / P2 = (n1 / n2)3 Theo tỷ lệ chạy khơng tải 37.5% mức độ tiết kiệm dao động từ 15% – 35% - Tính tốn thời gian hồn vốn: + Tiền tiết kiệm/tháng (đồng): 82,4 x 25 x 1.850 = 3.811.000 đồng + Chi chí đầu từ: 42.000.000 đồng (bao gồm cảm biến + tủ điện); 3.000.000 đồng (lắp đặt) + Thời gian hồn vốn: 45.000.000 / 3.213.000 ~ 12 tháng SVTH: Ngơ Chí Hiễn GVHD: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn 55 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL 3.2.4 Tổng hợp giải pháp đề xuất Bảng 3.20 Tổng hợp giải pháp đề xuất STT Tên giải pháp Ước tính tiết kiệm chi phí (VND/năm) Ước tính chi phí đầu tư (VND) 1,5 tỷ 50 triệu N/A ~ 507 triệu N/A N/A Thời gian hoàn vốn (tháng ) Lắp đồng hồ giám sát quản lý tiệu thụ nước tồn cơng ty Khắc phục điểm rò rỉ Giải pháp Tăng cường công tác Hỗ trợ cho Giải pháp quản lý giám sát tiêu truyền thông nâng cao nhận thụ nước thức công nhân Tăng cường nhân lực kiểm tra, bảo trì hệ thống van vòi nhà vệ sinh vào cuối ca làm việc Hỗ trợ cho Giải pháp quản lý giám sát tiêu thụ nước Cài đặt lại lưu lượng dội hợp lý Hỗ trợ cho Giải pháp quản lý giám sát tiêu thụ nước Điều chỉnh lưu lượng khoảng - lít/phút Quản lý hiệu suất sinh 10 ~ 101 triệu 10 triệu ~1 Hoàn thiên hệ thống thu hồi nước ngưng 121 triệu 300 triệu 30 Gia nhiệt cho nước nhập liệu hâm nước sử dụng nhiệt từ khói lò N/A N/A N/A Thay tồn bẫy có bẫy hệ steamgard N/A N/A N/A SVTH: Ngơ Chí Hiễn GVHD: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn 56 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL 11 Thay đèn huỳnh quang sang led ~ 156 triệu N/A N/A 12 Tắt đèn không sử dụng ~ triệu N/A N/A 13 Thay máy may củ máy may điện tử 777 triệu N/A N/A 13 Xem xét lắp biến tần ~ triệu 45 triệu 12 tháng 3.3 NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI KHI ÁP DỤNG SXSH – SDNLHQ TẠI CÔNG TY 3.3.1 Khó khăn Khái niệm SXSH – SDNLHQ khái niệm cán bộ, công nhân viên Cơng ty Do đó, để áp dụng SXSH – SDNLHQ đây, cần phải có thời gian phổ biến thông tin thuyết phục tham gia, hợp tác từ phía cơng nhân viên Cơng ty, lực lượng trực tiếp thực chương trình SXSH – SDNLHQ Quá trình nghiên cứu cần nhiều thông tin từ ban quản lý, vận hành sản xuất, liên quan đến vấn đề bảo mật Công ty nên số liệu thu thập khơng sát với thực tế Khi áp dụng SXSH – SDNLHQ, Công ty không tránh khỏi thay đổi tập quán vốn tồn lâu Công ty Trong q trình thực hiện, bước đầu làm ảnh hưởng đến công việc công nhân viên số phận Họ có them nhiệm vụ mới, thay đổi công việc tịa 3.3.2 Thuận lợi Sự nhận thức tốt từ phía ban lãnh đạo lợi ích đạt giúp việc áp dụng SXSH – SDNLHQ thực hiện, trì phát triển SVTH: Ngơ Chí Hiễn GVHD: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn 57 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL Cơng ty có tổ chức quản lý tốt, phân cơng nhiệm vụ phòng ban rõ rang Điều tạo điều kiện thuận lợi thực giám sát việc thực giải pháp SXSH – SDNLHQ Cơng ty có quản lý tiêu thụ nhiên liệu, điẹn chặt chẽ theo tháng khu vực nên thuận lợi cho việc đánh giá Hiện nay, việc áp dụng SXSH – SDNLHQ Doanh nghiệp nhà nước khuyến khích hỗ trợ nhiều Việc tư vấn, đào tạo SXSH – SDNLHQ thực miễn phí thông qua trung tâm SXSH, dự án Do đó, Doanh nghiêp giảm chi phí đào tạo nhân lực trước triển khai chương trình SXSH – SDNLHQ, nguồn đáng tin cậy để Doanh nghiệp tham khảo ý kiến tìm giải pháp 3.4 XÂY DỰNG CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SXSH – SDNLHQ CHO CÔNG TY Từ giải pháp phân tích, lựa chọn khó khan, thuận lợi nhận đinh Đề tài đề xuất chương trình áp dụng SXSH – SDNLHQ Công ty gồm giai đoạn với công việc sau: 3.4.1 Giai đoạn 1: Tuyên truyền Gửi nhân viên nòng cốt tập huấn đào tạo SXSH – SDNLHQ Đặc biệt tập trung vào phòng kỹ thuật khu vực sản xuất Phổ biến kiến thức, thông tin SXSH – SDNLHQ đến tồn cơng nhân viên buổi nói chuyện, tập huấn nhằm tạo nhận thức, ý thức tự giác người 3.4.2 Giai đoạn 2: Chuẩn bị Thành lâọ đội SXSH – SDNLHQ gồm đủ đại diện từ đơn vị, phòng ban Công ty, quy định nhiệm vụ cụ thể thành viên Xem xét việc thực giải pháp thực ngày đề xuất Lên kế hoạch thực giải pháp phân tích khả thi: thời gian tiến hành, người chịu trách nhiệm giám sát, thực giải pháp 3.4.3 Giai đoạn 3: Triển khai Phổ biến kế hoạch tiến hành phân bố công việc rõ rang xuống khu vực, phận Giám sát việc thực giải pháp SXSH – SDNLHQ SVTH: Ngơ Chí Hiễn GVHD: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn 58 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL Ghi nhận lưu trữ số liệu, tài liệu liên quan đến việc thực giải pháp phận 3.4.4 Giai đoạn 4: Đánh giá Từ số liệu, tài liệu ghi nhận từ trình triển khai, cần định kỳ đánh giá kết đạt cách so sánh kết trước sau thực giải pháp SXSH – SDNLHQ, mức sai lệch sp với kết dự kiến Rút học kinh nghiệm xác định việc làm cần thiết để trì phát huy kết tốt nữa, đồng thời khắc phục kết không tốt Xem xét tìm trọng tâm đánh giá 3.5 KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐẠT ĐƯỢC SAU THỜI GIAN THỰC HIỆN Sau áp dụng số giải pháp SXSH – SDNLHQ thực tế Cơng ty bước đầu đạt số kết Cụ thể: - Bắt đầu từ ngày 20/9/2016, Khu B (3 xưởng mới) Bảng 3.21 Các giải pháp thực tế thực Trước cải tiến Sau cải tiến Giải pháp Kết 1: Xử lý rò rỉ, thất thoát nước đường ống cấp HDPE 75 Giảm tiêu thụ nước khoảng 25m3/ngày Giải pháp Kết 2: SVTH: Ngơ Chí Hiễn GVHD: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn 59 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL Xử lý rò rỉ, thất thoát nước nhà vệ sinh nữ xưởng Giảm tiêu thụ nước khoảng 20 m3/ngày Giải pháp Kết 3: Sửa chữa đường ống Pvc cấp vào máy nước uống bì rò rỉ Giảm tiêu thụ nước khoảng m3/ngày Ống Pvc cấp vào máy nước uống, bị bể ngầm sàn Sửa chữa đường ống với cao độ cao Giải pháp Kết 4: Thay đường ống vòi rửa nhà vệ sinh Giảm tiêu thụ nước khoảng m3/ngày SVTH: Ngơ Chí Hiễn GVHD: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn 60 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL Vòi xịt cũ: ống mềm Ø25, khơng có van khóa Vòi xịt mới: ống mềm Ø16, có đầu áp lực, tạo tia Giải pháp Kết 5: Sửa chữa cài đặt lại bồn dội WC nhà vệ sinh Giảm tiêu thụ nước khoảng 10 m3/ngày Giải pháp Kết 6: Thay tồn vòi rửa tay cho khu vực nhà vệ sinh xưởng Giảm tiêu thụ nước khoảng 10 m3/ngày SVTH: Ngơ Chí Hiễn GVHD: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn 61 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL Giải pháp Kết 7: Cải thiện phao chặn tràn nước cho thùng chứa nước giải nhiệt nhà xưởng khoảng m3/ngày Giải pháp 8: Kết 8: Lắp đồng hồ bổ sung Nhằm quản lý tiêu thụ nước SVTH: Ngơ Chí Hiễn GVHD: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn 62 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL Bảng 3.22 Kết đạt sau tháng áp dụng biện pháp tiết kiệm nước STT THÔNG SỐ ĐO ĐẠC Tổng số nước tiêu thụ trung bình tháng Khu B (m3/tháng) theo giá trị (từ tháng 1-6/2016) Tổng số nước tiêu thụ trung bình tháng Khu B (m3/tháng) tháng thực giải pháp cải tiến Tổng lượng nước tiết kiệm tháng (m3/tháng) LƯỢNG NƯỚC TIÊU THỤ (M3/THÁNG) 6,039 GHI CHÚ Theo giá trị trung bình tháng, tính từ tháng 1-6/2016 Từ 23/9/2016 đến 23/10/2016 3446 Chỉ số trước = 128172 Chỉ số sau = 131618 2593 6,039 – 3446 = 2593 Số ngày làm việc tháng: 25 ngày Lượng nước tiết kiệm trung bình ngày (m3/ngày) ~ 104 Số tiền tiết kiệm tháng 29.819.500; nước thải 23.855.600 (VNĐ) -Tổng: 53.675.100 Tháng tới ghi nhận cao 104 m3/ngày hệ thống cải thiện hồn chỉnh 2593 * 11500 = 29.819.500 Nước thải: 2593 * 11500* 0,8 = 23.855.600 ~ 75 triệu, bao gồm: Chi phí đầu tư Thời gian hồn vốn SVTH: Ngơ Chí Hiễn GVHD: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn - Chi phí mua lắp đặt đồng hồ - Chi phí khắc phục rò rỉ - Nhân cơng 75.000.000/ 53.675.100 ~ 1,5 tháng 63 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Quá trình thực luận văn “Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cơng ty TNHH MTV TL” Dựa việc đánh giá nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu lượng, luận văn nghiên cứu cách thức triển khai áp dụng SXSH – SDNLHQ thích hợp với thực tế Công ty, với phối hợp đội SXSH – SDNLHQ Công ty hổ trợ chuyên gia SXSH – SDNLHQ, nghiên cứu đưa số giải pháp thiết thực cụ thể: - Đề xuất, áp dụng giải pháp nhằm tiết kiệm nước Công ty Đặc biệt, Khu B (3 xưởng) sau triển khai tháng thu kết ngồi mong đợi, tiết kiệm trung bình 104 m3/ngày - Đề xuất, áp dụng số giải pháp nhằm cải thiện hệ thống lò Cơng ty - Đề xuất giải pháp nhằm tiết kiệm lượng Cơng ty Qua q trình nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ Công ty TNHH MTV TL, nghiên cứu phần rút hướng đánh giá SXSH – SDNLHQ chung cho ngành May mặc tập trung vào đánh giá tiềm tiết kiệm nước lượng Đây tiềm lớn, đặc trưng ngành May mặc, mang lại nhiều lợi ích kinh tế cải thiện môi trường ( giảm nước thải, khí thải nhà kính) cho doanh nghiệp triển khai áp dụng SXSH – SDNLHQ, đồng thời làm giảm gánh nặng phải nhập lượng góp phần phát triển bền vững kinh tế nước nhà Kiến nghị Thời gian thực nghiên cứu viêc áp dụng SXSH – SDNLH hiệu Công ty đạt kết khả quan Tuy nhiên, thời gian tương đối ngắn với tiềm tiết kiệm nước lớn Công ty nên bước đầu tập trung vào trọng tâm tiết kiệm nước, khảo sát đánh giá trạng sử dụng lượng Công ty Trong thời gian tới cần tập trung vào việc kiểm tốn thiết bị máy móc sử dụng lượng Đối với Công ty, đăc biệt cần trọng đến việc đào tạo nhân lực, cử nhân viên học khóa tập huấn SXSH – SDNLHQ, vừa nâng cao ý thức, trình độ cơng nhân viên giúp việc áp dụng SXSH – SDNLHQ Công ty hiệu quả, liên tục, lâu dài Việc SVTH: Ngơ Chí Hiễn GVHD: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn 64 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL tăng cường phối hơp hoạt động phận điều hành, quản lý sản xuất phận quảng lý nước, lượng giúp triển khai giải pháp cách hiệu SVTH: Ngơ Chí Hiễn GVHD: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn 65 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1] Khoa Môi trường, ĐH Tài nguyên & Môi trường TP.HCM Giáo trình sản xuất hơn, 2015 [2] Quyết đinh 3218/QĐ-BCT ngày 11/04/2014 Thủ tướng phủ việc phê duyệt “quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” [3] Sản xuất Việt Nam Tài liệu hướng dẫn lồng ghép CP – EE [4] TCXDVN 33:2006 Tiêu chuẩn thiết kế - Cấp nước - Mạng lưới đường ống cơng trình [5] TS Nguyễn Xn Quang, Viện khoa học nhiệt lạnh, ĐH Bách khoa Hà Nội.Tiết kiệm lượng cho lò [6] Trung tâm sản xuất Việt Nam (VNCPC) Hướng dẫn sử dụng lượng hiệu ngành công nghiệp Châu Á Tài liệu tiếng Anh [1] FPT Securities Textile and Apparel Industry Report (latest), 04/2014 [2] IDH The race to the top program: Catalyzing the growth of an equitable and environmentally sustainable apparel and footwear industry in Vietnam, 2015 [3] Lina Stotz & Gillian Kane.General Factsheet Garment Industry February, 2015.Clean Clothes Campaign [5] UNDP Energy Efficiency NAMA in the Garment Industry in Cambodia, 04 Aug 2015 Website [1] http://www.researchandmarkets.com/research/vqrrzg/vietnam_garment [2]http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region ext_content/regions/south+asia/countries/bangl adesh_overview [3] http://www.baomoi.com/doanh-nghiep-det-may-dau-tu-phat-trien-ben-vung/c/14303333.epi SVTH: Ngơ Chí Hiễn GVHD: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn 66 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL PHỤ LỤC SVTH: Ngơ Chí Hiễn GVHD: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn 67 ... nghiệp Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL Trong đó, áp dụng sản xuất (SXSH) sử dung hiệu lượng (SDNLHQ) lựa chọn tối ưu cho ngành công nghiệp may mặc. .. dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 SẢN XUẤT SẠCH HƠN – SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ Sản xuất (SXSH) Sử dụng lượng hiệu (SDNLHQ) hai... văn tốt nghiệp Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ ngành May mặc: Áp dụng điển hình Cty TNHH MTV TL CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV TL 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV TL 2.1.1 Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành may mặc áp dụng điển hình tại cty TNHH MTV TL , Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành may mặc áp dụng điển hình tại cty TNHH MTV TL , Các số liệu và các thông tin được thu thập thông qua các tài liệu về SXSH – SDNLHQ, tài liệu chuyên ngành về sản xuất hàng may mặc, các trang wed về ngành sản xuất hàng may mặc và tình hình sản xuất tại các doanh nghiệp. Các số liệu và thông tin bao gồm:, SXSH – SDNLHQ là một quá trình liên tục. Sau khi kết thúc một đánh giá SXSH – SDNLHQ, đánh giá tiếp theo cần được tiến hành để cải thiện hiện trạng tốt hơn hoặc bắt đầu với phạm vi đánh giá mới., Bảng 2.1: Thông tin chung về Công ty, Hiện tại, nhà bếp dùng gas nấu ăn, trong khi hạ tầng nhà máy có sẵn lò hơi dự với giá thành rẽ nhưng chưa được đưa vào sử dụng, d. Lắp biến tần động cơ máy nén khí

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm