Biện pháp thi công đường

48 78 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 15:01

công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn §/C: K13 - Nghi kim – nghi léc – nghÖ an thuyết minh biện pháp tổ chức thi công Công Trình : giao thông đồng mecong chống ngập lụt cải tạo mạng lới đờng đồng mecong gói thÇu : dn 2.2 – km18+00 –km28+231.09 PhÇn i Giíi thiệu chung công trình Vị trí địa lý : Đờng Giao Thông đồng MECONG chống ngập lụt ( Cải tạo mạng lới đờng đồng MECONG ) Điểm đầu Km8+00, điểm cuối Km28+231.09 Là tỉnh lộ 765 thuộc tỉnh đồng Nai Địa hình, địa chất: Đoạn tuyến đờng từ km0+00 - km8+00 thuộc dự án giao thông đồng sông MECONG chống ngập lụt chủ yếu bám theo mặt đờng cũ bị xuống cấp, bám theo hầu hết toàn tuyến cũ Tình hình khí hậu thuỷ văn: - Toàn tuyến hầu nh không bị ngập lụt -1- công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim – nghi léc – nghƯ an PhÇn ii Qui mô tiêu chuẩn kỹ thuật Quy mô công trình: Tiêu chuẩn cấp đờng: Đờng Cấp IV đồng ( TCVN - 4054 - 85 ) + B¸n kÝnh ®êng cong n»m tèi thiĨu: Rmin=25 m + §é dèc dọc tối đa: imax =6.50% + Chiều rộng mặt đờng: Bmặt = 7.0 m + Chiều rộng đờng: Bnền = 8.0 m + ChiÒu réng lÒ Gia cè: BlÒ = 2x1m + Kết cấu Mặt đờng : * Từ Km18+00 - Km19+00 : Lo¹i : - 50 mm Bê tông Aphalt - Lớp nhựa thấm - 150 mm Lớp móng ( CBR80 - Độ chặt 98% ) - 150 mm Líp mãng díi ( CBR30 - §é chặt 95% ) - Nền thợng CBR tối thiểu ( Độ chặt 95 % ) Loại : - 50 mm Bê tông Aphalt - Lớp nhựa thấm - 150 mm Lớp móng ( CBR80 - Độ chặt 98% ) - 100 mm mãng díi - líp trªn ( CBR30 - Độ chặt 95% ) - Bù vênh vËt liƯu mãng díi * Tõ Km19+00 - Km28+231.09 : Loại : ( Kết cấu làm mới) - 50 mm Bê tông Aphalt - Lớp nhựa thấm - 150 mm Lớp móng ( CBR80 - Độ chặt 98% ) - 150 mm Líp mãng díi ( CBR30 - Độ chặt 95% ) - Nền thợng CBR tối thiểu ( Độ chặt 95 % ) Loại : ( Kết cấu tăng cờng) -2- công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim – nghi léc – nghƯ an - 50 mm Bª t«ng Aphalt - Líp nhùa thÊm - 150 mm Líp móng ( CBR80 - Độ chặt 98% ) - 150 mm Lớp móng dới ( CBR30 - Độ chặt 95% ) - Bï vªnh b»ng vËt liƯu mãng díi Tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến: 2.1 Bình diện: Tuyến chủ yếu bám theo đờng 2.2 Trắc dọc: Đờng đỏ đợc thiết kế sở đảm bảo tần suất tính toán thuỷ văn dọc tuyến, phối hợp bình đồ trắc dọc hợp lí để nâng cao lực thông hành, xe chạy an toàn 2.3 Trắc ngang: - Độ dốc ngang mặt đờng imặt =3% - §é dèc ngang lỊ, mÐp : i= 3% - Ta luy đắp: Đắp đất: Với ta luy 1/1.5 ( Cã gia cè trång cá ) - Ta luy đào: Đối với đất 1/1 - Chiều rộng mặt đờng: Bmặt = 7.0 m - Chiều rộng nỊn ®êng: BnỊn = 8.0 m - ChiỊu réng lỊ : BmÐp = 2x0.5 2.4 KÕt cÊu nỊn ®êng: NỊn thợng đờng đợc đắp đất với hệ số đầm nén k 0.95 2.5 Kết cấu áo đờng: Theo thứ tự từ xuống dới áo đờng có kết cấu nh sau: ( Dạng đặc trng) - 50 mm Bê tông Aphalt - Lớp nhựa thấm - 150 mm Lớp móng (CBR80 - Độ chặt 98% ) - 150 mm Lớp móng dới (CBR30 - Độ chặt 95% ) - Nền thợng CBR tối thiểu (Độ chặt 95 % ) -3- công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ an 2.6 Thoát nớc tuyến : 2.6.1 Rãnh: đoạn tuyến thuộc gói thầu có dạng rãnh : rãnh đất hình thang, rãnh đất hình tam giác, rãnh đá xây hình thang, rãnh đá xây hình tam giác 2.6.2 Cống: Cống tròn đợc thiết kế với quy mô vĩnh cửu BTCT 2.7 Các công trình phục vụ an toàn giao thông : - Để đảm bảo an toàn trình khai thác tuyến đờng, có bố trí đủ hệ thống cọc tiêu biển báo theo quy trình báo hiệu đờng -4- công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim – nghi léc – nghƯ an PhÇn iii Công nghệ thi công hạng mục công trình Căn hồ sơ tài liệu : - Căn vào Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công gói thầu : DN1.1 dự án xây dựng đờng giao thông đồng MÊCÔNG chống ngập lụt ( cải tạo mạng lới đờng đồng MÊCÔNG) Công Ty T Vấn Công Trình CHÂU THáI BìNH DƯƠNG - APECO Lập - Căn vào qui trình, qui phạm thi công hành nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đợc quan Bộ giao thông vận tải ban hành - Căn vào tình hình thực tế trờng nh điều kiện khí hậu, thời tiết, địa chất thuỷ văn khả cung cấp vật liệu xây dựng công trình đoạn tuyến thi công - Căn vào lực vào thiết bị, nhân lực kinh nghiệm thi công Nhà thầu - Căn tiến độ thi công đạo Ban QLDA - Căn kết trình khảo sát trạng, điều kiện thi công đoạn tuyến nhà thầu Công nghệ thi công : Dựa vào khả năng, trình độ công nghệ trang thiết bị nhân lực đơn vị Dựa vào tiến độ thi công yêu cầu hồ sơ mời thầu, điều kiện thời tiết khu vực điều tra năm Nhằm đảm bảo tiến độ thi công chất lợng công trình phơng án thi công đợc bố trí nh sau : 2.1 Phơng án thi công công trình : - Thi công theo phơng pháp dây chuyền + Dây chuyền thi cống + Dây chuyền thi công đờng -5- công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim – nghi léc – nghƯ an + D©y chun thi công móng, mặt đờng + Dây chuyền thi công công tác hoàn thiện - Thi công máy chủ yếu, kết hợp thủ công 2.2 Các khối lợng thi công : TT Hạng Mục Đơn Khối Lợng vị i công tác đất Dọn dẹp cày xới Đào thông thờng m2 m3 31,000 15,048 Đào vật liệu không thích hợp m3 500 Đào vật liệu cứng m3 20 Đắp đất đờng thông thờng m3 17,159 Đắp cát \ vật liệu chọn lọc m3 18,000 Đắp đá m3 20 Phá dỡ kết cấu m3 20 ii móng móng dới Móng dới cấp phối đá dăm m3 15,388 Móng cấp phối đá dăm m3 14,372 iii lớp mặt đờng Lớp nhựa lót lít 91,928 Bê tông nhựa Tấn 10,500 Chênh lệch hàm lợng nhựa cho bê tông lít 27,504 nhựa iv kết cấu Bê tông C1 m3 45 Bê tông D m3 38 Thanh cốt thép tr¬n cÊp 300 tÊn Thanh cèt thÐp cã gê cÊp 400 tÊn Cèng F1.25 m m 30 Cống F2.00 m m 16 Bê tông cốt thép đầu cống m3 120 Cống hộp BTCT 1.00mx1.00m -6- m 27 công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ an v kết cấu đá xây Gia cố mái ta luy đá xây m2 20 vi hạng mục phụ Trồng cỏ m2 4,500 Đất mặt cho taluy đắp m2 1,000 Cọc tiêu 168.00 Cột số 10.0 BiĨn gi¸c: c¸i 25 ( 700x700x700) mm BiĨn báo loại hình tròn: đờng kính 21 600mm Biển báo báo loại loại hình tam hình chữ nhật: (1200x1000)mm Bảng thông báo dự án (1200x1000)mm Biển báo loại hình chữ nhật: (400x600)mm Biển báo loại hình chữ nhật: 10 (600x800)mm Sơn kẻ đờng phản quang m2 256.03 11 Sơn gồ m2 50 -7- công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ an Phần IV Phơng án sử dụng vật liệu quản lý chất lợng Phơng án sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình : 1.1 Nguồn cung cấp - Đất đắp đờng K95 phải đợc kiểm tra thí nghiệm đất đắp K98 đợc lấy mỏ đất huyện Tân Châu (đã qua kiểm tra tính chất lý đất) - Gỗ cốt pha lấy thành phố Biên Hoà, cát vàng lấy lấy huyện Uyên Hng - Đá xây dựng móng mặt đờng số kết cấu chịu lực khác lấy địa phơng 1.2 Chất lợng vật liệu 1.2.1 Đất đắp đờng : - Đất dùng để đắp đờng phải đợc kiểm tra, thí nghiệm theo tiêu TCVN 4447-87 22TCN-02-71 - Vật liệu đa vào sử dụng phải có CBR không thấp giá trị thiết kế - Vật liệu đắp đợc phân loại thành vật liệu đắp chọn lọc vật liệu đắp thông thờng Vật liệu chọn lọc thi công lớp đờng phải tuân theo yêu cầu sau : + Chỉ số dẻo AASHTO T 90 + CBR( Ngâm ngày) Tối đa 10 AASHTO T 193 Tối thiểu 7% + Cì h¹t lín nhÊt 50 mm + Tû lƯ lọt sàng 0.0075 mm Tối đa 35% Vật liệu đắp đợc thi công với chiều sâu lớn 300mm dới lớp thợng phải tuân theo yêu cầu sau : + ChØ sè dỴo AASHTO T 90 -8- Tèi đa 18 công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ an + CBR( Ngâm ngày) AASHTO T 193 Tèi thiĨu 3% + Cì h¹t lín nhÊt 50 mm + Tỷ lệ lọt sàng 0.0075 mm Tối đa 35% - Đất đắp nềnđờng không đợc lẫn đất hữu cơ, câycỏ, rễ cây, đá, cuội có đờng kính > 5cm ( Mỏ đất có kết nhà thầu thÝ nghiƯm kÌm theo ) - VËt liƯu c¸t dïng để đắp phải bao gồm cát sông cát mỏ có tính chất chung theo yêu cầu sau + Thành phần hạt : Cỡ hạt lớn 10.0 mm vật liệu mịn sàng 0.075 : tối đa 25% + Độ dẻo : Nói chung loại vật liệu tính dẻo khôngđợc lẫn sét + Cờng độ CBR : độ chặt K95 vật liệu sau ngâm phải có số CBR tối thiĨu lµ 1.2.2 VËt liƯu líp mãng díi * Yêu cầu tiêu vật liệu: - Vật liệu hỗn hợp phải đồng vật liệu tự nhiên vật liệu nhân tạo nh sỏi và/ mảnh đá nghiền trộn với cát, bụi đất sét Phải đáp ứng đợc tiêu chuẩn quy định dới : + Vật liệu không đợc chứa đất phủ đất hữu + Vật liệu phải hạt có độ cứng tốt không bị vỡ dới tác dụng lu lèn hay chu trình làm ớt / làm khô liên tục + Các hạt có kích thớc lớn bất thờng phải đợc sàng nhặt tay loại khỏi bề mặt lớp cấp phối + Cấp phối vật liệu phải đáp ứng đờng bao cấp phối B đợc xác định phơng pháp thí nghiệm theo AASHTO - T27 Thành phần hạt nh sau : Kích thớc sàng(mm) 50 37.5 Loại A 100 -9- Loại B 100 67 - 100 công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim – nghi léc – nghÖ an 25 19 9.5 4.75 2.36 0.425 0.075 75 - 100 60 - 80 40 - 60 25 - 45 - 20 4-8 40 - 100 25 - 80 16 - 66 10 - 55 - 45 - 33 - 20 + Phần vật liệu lọt sàng 0.425 mm phải có giới hạn chảy dới 35% xác định tiêu chuẩn AASHTO T89 Và Chỉ số dẻo dới 10 theo AASHTO T90 + Tû lƯ lät qua sµng 0.075 mm không đợc vợt qua hai phần ba tỷ lệ lọt qua sàng 0.425mm + Độ mài mòn vật liệu hạt thô phải đợc thí nghiệm theo tiêu chuẩn AASHTO T96 phải đật tỷ lệ mài mòn dới 50% Đá phiến sét không đợc sử dụng cho lớp móng dới + Chỉ số CBR tối thiểu yêu cầu 30 % mẫu đợc đầm nén với độ chặt 95% theo AASHTO T 180, sau ngày ngâm mẫu theo tiêu chuẩn AASHTO T193 + Yêu cầu độ sạch: Các loại đá dùng làm lớp áo đờng phải đảm bảo sạch, không đợc lẫn cỏ, câyLợng bụi sét không 2%, lợng hạt sét dạng vón không 0.25% 1.2.3 Vật liệu líp mãng trªn VËt liƯu líp mãng cÊp phèi bao gồm hỗn hợp hạt cứng đợc ghiền sàng khoáng chất, vật liệu phải nằm giới hạn cấp phối loại A Theo quy định AASHTO.( Bảng 3.1-1 ) Tỷ lệ lọt sàng 0.075 mm không đợc 2/3 tỷ lệ lọt sàng 0.425 mm Cấp phối thô, theo định nghĩa hạt lại sàng 4.75 mm, phải đạt độ mài mòn dới 40% 500 vòng quay, theo thí nghiệm AASHTO T96 - 10 - công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ an - Trong ngày đầu thi công sử dụng loại bê tông nhựa phải tiến hành thi công thử đoạn để kiểm tra xác định công nghệ trình rãi, lu lèn âp dụng cho đại trà Đoạn thi công thử phải dùng 80tấn hỗn hợp bê tông nhựa đoạn khoảng 50-70m Nếu đoạn thử cha đạt đợc chất lợng yêu cầu, độ chặt , độ phẳng phải làm đoạn thử khác với điều chỉnh lại công nghệ rải lu lèn đạt đợc chất lợng yêu cầu - Đỗ BTN vào máy rãi thảm 80T/h, rãi BTN thành vệt với chiều rộng vệt rãi 4.0 m chiều dài đoạn rãi tối đa 250m Các vệt rãi đợc bố trí so le cách 20cm đễ tránh trïng mèi nèi ngang Khi r·i tiÕp vµo mèi nèi cũ đễ qua ngày phải dùng máy cắt để cắt thẳng góc mối nối tới lớp nhựa lỏng hay nhũ tơng - Trong trình rãi phải thờng xuyên kiểm tra bề dày lớp rải để có biên pháp điều chỉnh cho với chiều dày thiết kế - Khi máy rải làm việc, bố trí nhân công dùng dụng cụ theo máy rãi để té phủ hỗn hợp hạt nhỏ lấy từ phểu máy rải, thành lớp mỏng dọc theo mối nối, san låi lám, rỉng cđa mèi nèi tríc lu lèn Tiến hành gọt bỏ hay bù phụ vào vị trí lồi lỏm cục lớp bê tông nhựa rải - Nếu trình thi công gắp phải cố máy hỏng kéo dài hàng phải báo trạm trộn để ngừng cung cấp hỗn hợp cho phép dùng máy san tự hành nhân lực san nốt số hỗn hợp lại - Trờng hợp máy rải gặp ma đột ngột báo trạm trộn tạm ngừng cung cấp hỗn hợp Khi lớp bê tông nhựa đợc lu lèn đến khoảng 2/3 độ chặt yêu cầu cho phÐp tiÕp tôc lu ma cho hÕt sè lợt lu lèn yêu cầu Nếu lớp bê tông nhựa lu đợc < 2/3 độ chặt yêu cầu ngừng lu, san bỏ hỗn hợp khỏi phạm vi mặt đờng Chỉ mặt đờng khô đợc rải hỗn hợp tiếp - 34 - công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim – nghi léc – nghÖ an * Công tác lu lèn mặt đờng bê tông nhựa: - Sơ đồ lu, tốc độ lu lèn, phối hợp loại lu, số lần lu lèn qua điểm loại lu để đạt đợc độ chặt yêu cầu, đợc xác định đoạn thử - Có thể tiến hành cách dùng lu bánh lốp kết hợp với lu bánh thép lu lèn lớp bê tông nhựa rãi với trình tự lu nh sau: +Lu sơ bộ: Bằng lu nhẹ bánh cứng 6-8T lu 2-4lợt/điểm với tốc độ lu 1.5-2km/h +Lu chặt : Bằng lu bánh lốp 16T lu 2-4lợt/điểm, tốc độ lu lợt đầu 2-3km/h lợt sau lu với tốc độ 5-6km/h +Lu hoàn thiện: Bằng lu bánh thép 10-12T lu 2-4lợt/điểm với tốc độ lu 2-3km/h - Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa xong đến đâu máy lu phải tiến hành theo sát lu lên đến Cần tranh thủ lu lèn hỗn hợp giữ nhiệt độ lu lèn có hiệu - Bắt đầu lu hỗn hợp nhiệt độ tốt 130-140 0c máy lu lùi lợt đầu tiên, bánh xe chủ động trớc hớng phía máy rãi Trong trình lu sữ dụng phận dàn tới hỗn hợp nớc xà phòng lắp máy lu kết hợp với nhân lực bôi trơn chống dính bánh lu để nhựa không dính vào bánh lu - Khi lu không đợc dừng lu lâu mặt bê tông nhựa nóng, chuyển hớng cần di chuyễn nhẹ nhàng, không làm xô dỗ hỗn hợp Trong trình lu tránh không để bê tông nhựa bị lợn sóng, mặt đờng không thấy vệt bánh lu thi mặt đờng đạt độ chặt yêu cầu - Vệt lu sau phải đè lên vệt lu trớc 20 cm * Công tác quản lý chất lợng: - Vật liệu đem vào sản suất bê tông nhựa phải đợc thí nghiệm trớc đa vào sử dụng - 35 - công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ an - Đá dăm ngày phải lấy mẫu kiểm tra lần, xác định hàm lợng sét bụi, thành phần cở hạt, lợng hạt dẹt Phối hợp kiểm tra chất lợng vật liệu đá nơi sản xuất trớc chở tới trạm trộn - Cứ ngày phải lấy mẫu cát kiểm tra lần, xác định mô đun độ lớn cát, thành phần hạt, hàm lợng bụi sét Ngoài phải kiểm tra có loại cát - Cứ ngày tiến hành kiểm tra chất lợng bột khoáng để xác định thành phần hạt độ ẩm - Đối với nhựa đờng phải kiểm tra ngày lần kim lún nhiệt độ 250c mÉu nhùa lÊy tõ thïng nÊu nhùa s¬ bé - Trớc đa vật liệu vào trống sấy phải kiểm tra độ ẩm để điều chỉnh khối lợng cân đong thời gian sấy - Kiểm tra thiết bị chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa - Thờng xuyên kiểm tra nhiệt độ bê tông nhựa từ xt xëng ®Õn r·i, nhiƯt ®é tèt nhÊt 140-1600c - Thờng xuyên kiểm tra cao độ, độ phẳng máy thuỷ bình thớc 3m không vợt 5mm - Tiến hành rãi lu lèn quy trình - Khoan mẫu trờng để kiểm tra độ chặt - Kiểm tra kích thớc hình học: Đối tợng kiểm tra Cao độ mặt lớp móng Sai sè cho Dơng phÐp +5mm, -10mm vµ P2 kiểm tra Máy thuỷ bình + Độ phẳng dới thíc ≤ 5mm mia 22TCN 016-79 3m §é dèc ngang 0.2% Độ dốc dọc đoạn 0.1% Máy thuỷ bình, mia Máy thuỷ bình, mia 25m - Độ phẳng kiĨm tra b»ng thíc 3m Khe hë lín nhÊt ®èi với lớp 5mm, phần trăm khe hở dới mặt đờng , 2mm đạt 90%; 2m Mẫu đợc làm thí nghiệm phòng thí nghiệm, kết thí nghiệm đạt đợc sử dụng để đắp đờng - Trong trình thi công 3000 m3 lại tiến hành lấy tổ hợp mẫu thí nghiệm lại - 41 - công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim – nghi léc – nghƯ an - Tríc thi công đại trà phải thi công thí điểm đoạn dài 50m 70m để xác định chiều dày đầm nén thích hợp công đầm nén đạt độ chặt yêu cầu Việc làm thử phải đợc TVGS theo dõi kiểm tra từ đầu đến cuối Đối với công tác thi công móng mặt đờng: - Vật liệu đá trớc đa trờng phải lấy mẫu để làm thí nghiệm tiêu lý có kết đạt vận chuyển trờng - Vật liệu nhựa phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật Đối với công tác kỹ thuật : - Giám sát dẫn thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình quy phạm kỹ thuật yêu cầu khác hồ sơ thiÕt kÕ còng nh chØ dÉn cđa Kü s t vấn - Chấp hành đầy đủ điều lệ quản lý xây dựng bản, phải tuân thủ nghiêm ngặt việc nghiệm thu hạng mục ẩn dấu chuyển bớc công đoạn Cụ thể tiêu chuẩn chất lợng cần đạt yều cầu sau : - Sai số yếu tố hình học : + Chiều rộng mặt đờng : 10cm + Chiều dày mặt đờng : 10% + Độ dốc ngang mặt đờng : 0,5% - Về cờng độ mặt đờng Ethi công Ethiết kế Phơng pháp kiểm tra : - Chiều rộng mặt đờng: Kiểm tra 10 mặt cắt ngang/1Km - Chiều dày mặt đờng : Kiểm tra mặt cắt ngang 1Km mặt cắt kiểm tra điểm: tim đờng, cách lề 1m - Độ phẳng, kiểm tra vị trí 1km, vị trí đặt thớc 3m dọc tim đờng điểm bên điểm cách mép lề 1m - Cờng độ mặt đờng kiểm tra phơng pháp ép tĩnh chuỳ rơi chấn động Đối với công tác đo đạc kiểm tra trờng : - 42 - công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim – nghi léc – nghƯ an Tỉ KCS trờng đợc trang đầy đủ thiết bị cần thiết có độ xác cao bao gồm: Máy kinh vĩ Theo 20A, Máy thuỷ bình Nikon, Cần Benkelmen, Bộ thí nghiệm rót cát, cối Proctor cải tiến, thớc chữ A, thớc 3m, thớc thép 50m IV Công tác bảo đảm giao thông Để đảm bảo an toàn giao thông trình thi công gói thầu này, việc phải thực theo thuyết minh dẫn mời thầu chủ đầu t nhà thầu đa số biện pháp nh sau: - Quy định thống bãi tập kết thiết bị chỗ quay đầu cho xe máy thi công - Đặt biển báo hiệu giao thông, biển báo công trờng hàng rào chắn đầy đủ cho vị trí thi công - Trong thời gian thi công, thờng xuyên cử ngời điều khiển giao thông, có trang bị cờ, còi, phơng tiện thông tin để hớng dẫn phơng tiện tham gia giao thông qua lại có trật tự, không để tai nạn giao thông xảy - Bố trí bảng nội quy công trờng, hiệu an toàn, biển cấm, biển báo khu vực thi công - Tất xe máy kết thúc ca làm việc phải tập kết bãi quy định khu phụ trợ công trờng - Thi công đến đâu phải dứt điểm gọn gàng đến đó, không để vật liệu, đất cát bừa bộn gây ảnh hởng đến qua lại nhân dân - Các công trình thoát nớc nh cầu cống thi công phải có biển báo hiệu dẫn rào chắn bảo vệ chắn an toàn Đờng tránh, cống tạm phải thông suất, an toàn, không để ách tắc ảnh hởng ngời phơng tiện giao thông qua lại - Theo thống quyền địa phơng với chủ đầu t thời gian thi công gói thầu này, ngày đợc phép cấm đờng lần, lần cấm đờng (có thông báo cụ thể nổ biển báo đắt hai đầu tuyến đoạn thi công) Do việc nhà thầu phải có lịch nổ mìn cụ thể để thông báo với - 43 - công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ an điạ phơng phải viết lên bảng thời gian nổ mìn cụ thể đặt hai đầu tuyến đoạn thi công ngời có nhu cầu lại đợc biết - Trong thời gian cho lần cấm đờng nhà thầu bố trí lực lợng phù hợp để hoàn thành đợc khối lợng thi công đề sau đờng đợc thông suốt, thành phần tham gia giao thông hoạt động trở lại bình thờng V công tác phòng chống cháy nổ vệ sinh môi trờng Công tác đảm bảo vệ sinh môi trờng: - Đơn vị thi công có trách nhiệm làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh công nghiệp khu vực thi công nói riêng vệ sinh môi trờng xung quanh nói chung - Tất xe ô tô chở vật liệu vào công trờng chở đất đá phế thải đổ phạm vi thi công phải có bạt che phủ thùng xe Tuyến đờng vận chuyển nguyên vật liệu, bê tông loại từ trạm trộn công trờng thờng xuyên đợc tới nớc chống bụi vệ sinh mặt đờng - Những vật liệu tạp, thừa trình thi công thờng xuyên đợc vun đống tập trung vận chuyển đến nơi quy định, không đổ tuỳ tiện khỏi khu vực thi công - Không xả chất thải, dầu mỡ xung quanh nơi sản xuất công trờng để không gây ô nhiễm độc hại ảnh hởng đến môi trờng xung quanh - Khu sản xuất công trờng có nhà vệ sinh chung - Sau kết thúc nhiệm vụ thi công, nhà thầu tổ chức vệ sinh công nghiệp toàn khu vực công trờng nơi sản xuất, kiểm tra lại giải tồn ảnh hởng đến môi trờng chung tuyến đờng - Trong trình thi công cần thực tốt yêu cầu sau: + Đất đào đợc đem đổ nơi quy định không làm ảnh hởng đến cảnh quan môi trờng xung quanh - 44 - công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ an + Đất đắp đợc vận chuyển từ mỏ phải có bạt che kín không đợc làm rơi vại đờng + Nơi nấu nhựa phải cách xa công trình xây dựng dễ cháy kho tàng khác 50m Những chổ có nhựa rơi vãi phải dọn rắc cát - Trớc thi công trình thi công phải thờng xuyên tới nớc để chống bụi vệ sinh môi trờng - Thi công ban đêm không đợc gây ồn ào, mùa đông không 21 giờ, mùa hè không 21giờ 30', để khỏi ảnh hởng đến giấc ngủ sinh hoạt, học tập nhân dân, đồng thời đảm bảo sức khoẻ cho công nhân đơn vị - Giữ gìn vệ sinh nơi đóng quân vệ sinh công nghiệp thật tốt Công tác an toàn lao động phòng chống cháy nổ: Những quy định an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy chống nổ đợc tổ chức tập huấn phổ biÕn thĨ cho mäi ngêi * An toµn vỊ máy móc thiết bị: - Tất thiết bị thi công phải kiểm tra chất lợng trớc đa vào hoạt đông Đặc biệt ý thiết bị máy móc liên quan nguồn điện, phải có dây tiếp mát biện pháp an toàn quy định - Thiết bị máy móc sử dụng trờng phải đợc chọn lọc tập kết chủng loại, số lợng chất lợng nh lập - Ngời sử dụng máy thiết bị phải tuân thủ đầy đủ quy tắc kiểm tra, vận hành, điều khiển bảo dỡng máy, thiết bị + Kiểm tra khởi động mang tính chất thờng xuyên, hàng ngày trớc sau vận hành máy thiết bị + Kiểm tra bất thờng có tợng lạ + Kiểm tra bảo dỡng định kỳ + Công nhân kỹ thuật điều khiển máy, thiết bị phải có chứng nghề nghiệp phải có kinh nghiệm thi công công trình tơng tự 1năm - 45 - công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim – nghi léc – nghƯ an - M¸y thiÕt bị phải đậu đỗ chỗ quy định ngừng nghỉ ca cuối ngày làm việc - Cử cán kỹ thuật chuyên ngành để phụ trách theo dõi trờng công tác Công tác bảo hành công trình: Theo quy định hành Nhà nớc thời gian bảo hành 12 tháng Trong suốt thời gian bảo hành công trình có sai sót nhà thầu xin sữa chữa kịp thời, kinh phí sữa chữa nhà thầu chịu Nhà thầu bố trí ngời trực theo dõi diễn biến công trình công trình khai thác thời gian bảo hành Trong trờng hợp có cố đợc sửa chữa để không ảnh hởng trình khai thác sử dụng - 46 - công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ an Phần VI Tiến độ thi công công trình Tiến độ thi công công trình: 1.1 Công tác chuẩn bị: - Thời gian chuẩn bị thi công 15 ngày - Nhân lực tham gia thi công : 15 ngời - Máy móc thiết bị tham gia thi công : ô tô, máy ủi 1.2 Công tác thi công công trình tuyến : - Thời gian thi công cống : Tháng - Nhân lực tham gia thi công : 30 ngời - Máy móc thiết bị tham gia thi công: máy đào, máy trộn bê tông 250lít, máy phát điện, đầm dùi, 2đầm cóc, máy bơm nớc, ô tô vận chuyển 1.3 Công tác thi công đờng : - Số ngày thi công thức tuyến : tháng - Số nhân lực tham gia thi công : 45 công nhân - Máy móc tham gia thi công : máy ủi, máy đào, máy lu, máy san tự hành, ô tô vận chuyển, đầm cóc, máy bơm nớc, xe tới nớc 1.4 Công tác thi công nền, mặt đờng : - Thời gian thi công thức tuyến : 10 tháng - Số nhân lực tham gia thi công : 50 ngời - Máy móc tham gia thi công: máy ủi, máy đào, « t« vËn chun, m¸y lu, m¸y tíi nhựa, máy rải bê tông, 1máy san tự hành, máy bơm nớc, xe tẹc chở nớc, máy phát điện 1.5- Công tác thi công hạng mục phụ: - Số ngày thi công thức tuyến : tháng - Số nhân lực tham gia thi công : 30 ngời - Máy móc tham gia thi công : máy sơn đờng, ô tô vận chuyển, máy trôn 250l - 47 - công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn Đ/C: K13 - Nghi kim – nghi léc – nghÖ an 1.6- Công tác hoàn thiện : - Số ngày thi công : tháng - Số nhân lực tham gia thi công : 10 công nhân - Máy móc tham gia thi công : ô tô vận chuyển, 1đầm cóc, đầm bàn Tổng thời gian từ lúc khởi công đến lúc hoàn thành công trình là: 12 tháng Kết luận : Trên toàn thuyết minh biện pháp tổ chức thi công gói thầu : DN 2.2 Thuộc Dự án giao thông đồng MECONG chống ngập lụt Với lực có, nhà thầu khẳng định hoàn thành gói thầu với chất lợng tốt nhất, tiến độ nhanh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - thẩm mỹ Ngày tháng năm 2005 công ty cổ phần đtxd trờng sơn - 48 - ... tiến độ thi công chất lợng công trình phơng án thi công đợc bố trí nh sau : 2.1 Phơng án thi công công trình : - Thi công theo phơng pháp dây chuyền + Dây chuyền thi cống + Dây chuyền thi công đờng... dựng công trình đoạn tuyến thi công - Căn vào lực vào thi t bị, nhân lực kinh nghiệm thi công Nhà thầu - Căn tiến độ thi công đạo Ban QLDA - Căn kết trình khảo sát trạng, điều kiện thi công đoạn... đảm bảo giao thông tuyến trình thi công phải đắp cạp mở rộng xe cộ lu hành, sau thi công nửa lại, thi công phía hạ lu trớc thợng lu sau Thi công đờng đào : 2.1 Thi công đờng đào thông thờng: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công đường, Biện pháp thi công đường, Qui mô và tiêu chuẩn kỹ thuật., Công nghệ thi công các hạng mục công trình, + Yêu cầu về độ sạch: Các loại đá dùng làm lớp áo đường phải đảm bảo sạch, không được lẫn cỏ, lá câyLượng bụi sét không quá 2%, lượng hạt sét dạng vón hòn không quá 0.25%., Nhựa đường dùng để chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa nóng phải là loại nhựa đường đặc gốc từ dầu mỏ và phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật theo 22TCN227-95.

Mục lục

Xem thêm