Hoàn thiện công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế tại tỉnh kon tum

113 4 1
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 11:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VỸ LƯU HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI TỈNH KON TUM CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 31 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi hướng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn Tài Phúc Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc tổng hợp, phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Người viết cam đoan Nguyễn Vỹ Lưu i LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập nghiên cứu có nhiều khó khăn, vướng mắc song thân nhận nhiều hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình giảng viên, lãnh đạo quan, đồng nghiệp, đơn vị, cá nhân liên quan tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tài Phúc, người tận tình hướng dẫn với tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều ý kiến góp ý q báu, ln giúp đỡ, động viên tơi khắc phục điểm hạn chế, tháo gỡ vướng mắc q trình nghiên cứu để tơi hồn chỉnh luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế cung cấp cho thông tin, kiến thức quan trọng, truyền đạt kinh nghiệm quý báu q trình tơi tham gia học lớp cao học để ứng dụng vào nội dung luận văn, áp dụng vào công việc quản lý chung địa phương Cảm ơn lãnh đạo nhà trường thường xuyên quan tâm đạo, tạo điều kiện thuận lợi thời gian, thủ tục hành chính, trang thiết bị, nơi học tập, địa điểm nghiên cứu cho học viên Tôi xin cảm ơn lãnh đạo, viên chức bảo hiểm xã hội huyện, phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Kon Tum tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu; trân trọng cảm ơn tới đơn vị, cá nhân cộng tác giúp đỡ q trình thu thập liệu, thơng tin phục vụ cho việc tổng hợp, nghiên cứu luận văn Kon Tum, ngày 01 tháng 07 năm 2019 Tác giả Nguyễn Vỹ Lưu ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: NGUYỄN VỸ LƯU Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 31 01 10 Niên khóa: 2017-2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI TỈNH KON TUM Mục đích đối tượng nghiên cứu - Mục đích đề tài đánh giá thực trạng công tác quản lý quỹ BHYT tỉnh Kon Tum, từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý quỹ BHYT tỉnh Kon Tum thời gian tới - Đối tượng nghiên cứu công tác quản lý quỹ BHYT Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Trong luân văn sử dụng phương pháp nghiên cứu: Thu thập thông tin, liệu; Tổng hợp, phân tích số liệu; Dùng phần mềm SPSS để thống kê mô tả; Phương pháp so sánh Các kết nghiên cứu kết luận Kon Tum với đặt thù tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn sách BHYT triển khai rộng rãi, có hiệu Trong 03 năm gần đây, từ tỉnh có khả cân đối quỹ BHYT có kết dư năm 2015, đến 2017 cân đối quỹ BHYT thu không đủ chi BHYT Nguyên nhân số người tham gia BHYT chiếm tỷ lệ cao, việc mở rộng đối tượng có thẻ BHYT hàng năm tăng nhẹ, số người ngân sách đóng chiếm tỷ lệ phần lớn tổng số người tham gia, số thu quỹ BHYT tăng bình quân 113,1% /năm, số chi BHYT tăng từ 174,92 tỷ đồng năm 2015, lên 391,33 tỷ đồng vào năm 2017, tỷ lệ tăng bình quân 149,7%/năm Nguyên nhân dẫn đến gia tăng chi phí quỹ BHYT phủ tăng giá dịch vụ kỹ thuật KCB BHYT Người bệnh có điều kiện tiếp cận dịch vụ nhiều hơn, chăm sóc tốt KCB BHYT, quỹ BHYT nhiều cho người bệnh Để hồn thiện cơng tác quản lý quỹ BHYT Các cấp, nghành cần triển khai đồng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cân đối quỹ BHYT, thỏa mãn quyền lợi người người tham gia BHYT iii DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VÀ KÝ HIỆU BHYT: Bảo hiểm y tế BHXH: Bảo hiểm xã hội BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp CSSK: Chăm sóc sức khỏe HA : Hình ảnh HT (%): Tỷ lệ hồn thành KCB : Khám chữa bệnh KH : Kế hoạch NQ : Nghị NSNN: Ngân sách nhà nước PT : Phẫu thuật TH : Thực SDLĐ : Sử dụng lao động UBND: Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế Error! Bookmark not defined Danh mục chữ ký hiệu iii Danh mục biểu đồ, hình ix PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết vấn đề cần nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ .5 1.1 Lý luận quản lý quỹ bảo hiểm y tế 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế, quản lý quỹ 1.1.2 Đặc điểm quỹ bảo hiểm y tế 1.1.3 Nguyên tắc quản lý quỹ bảo hiểm y tế 16 1.1.4 Trách nhiệm quản lý quỹ bảo hiểm y tế 16 1.2 Nội dung công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế .19 1.2.1 Lập kế hoạch thu, chi bảo hiểm y tế .19 1.2.2 Quản lý thu 20 1.2.3 Quản lý chi bảo hiểm y tế, phân bổ sử dụng 22 1.2.4 Công tác kiểm tra, giám sát .25 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý quỹ bảo hiểm y tế .27 1.3.1 Các yếu tố bên .27 1.3.2 Các yếu tố bên tác động đến quỹ bảo hiểm y tế 28 1.4 Kinh nghiệm quản lý quỹ bảo hiểm y tế .30 1.4.1 Kinh nghiệm tỉnh Quảng Trị 30 v 1.4.2 Kinh nghiệm tỉnh Bắc Giang 31 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Kon Tum 32 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI TỈNH KON TUM 34 2.1 Đặc điểm tình hình địa phương, BHXH tỉnh Kon Tum 34 2.1.1 Khái quát tỉnh Kon Tum 34 2.1.2 BHXH tỉnh Kon Tum: .37 2.2 Thực trạng công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế tỉnh Kon Tum 40 2.2.1 Giao dự toán, kế hoạch thu, chi bảo hiểm y tế 40 2.2.2 Công tác quản lý thu quỹ bảo hiểm y tế 42 2.2.3 Công tác quản lý chi quỹ bảo hiểm y tế 45 2.2.4 Công tác giám sát, kiểm tra việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 52 2.2.5 Thực trạng cân đối quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 55 2.3 Đánh giá đối tượng điều tra thực sách bảo hiểm y tế tỉnh Kon Tum 57 2.3.1 Kết khảo sát người trực tiếp quản lý, giám sát, sử dụng quỹ KCB BHYT 58 2.3.2 Kết khảo sát người tham gia bảo hiểm y tế 62 2.3.3 Hạn chế phương pháp nghiên cứu .67 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 68 2.4.1 Ưu điểm 68 2.4.2 Tồn .69 2.4.3 Nguyên nhân 69 Chương GIẢI PHÁP, HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ BHYT TẠI TỈNH KON TUM 72 3.1 Quan điểm quản lý quỹ bảo hiểm y tế tỉnh Kon Tum 72 3.2 Giải pháp đảm bảo thực pháp luật bảo hiểm y tế tỉnh 72 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo hiểm y tế .72 vi 3.2.2 Nhóm giải pháp nhằm giải tình trạng cân thu chi quỹ bảo hiểm y tế .73 3.2.3 Nhóm giải pháp hồn thiện tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quan nhà nước quản lý bảo hiểm y tế 76 3.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao lực tổ chức thực 77 3.2.5 Nhóm giải pháp xử lý nghiêm minh, công bằng, kịp thời hành vi vi phạm bảo hiểm y tế 78 3.2.6 Nhóm giải pháp tuyên truyền, truyền thơng sách bảo hiểm y tế 79 3.2.7 Mở rộng độ bảo phủ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình .81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 Kết luận 83 Kiến nghị .84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 87 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình dân số tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015 – 2017 .35 Bảng 2.2 Dự toán thu BHYT giai đoạn 2015 – 2017 40 Bảng 2.3 Số liệu giao thực dự toán chi KCB BHYT giai đoạn 20152017 .41 Bảng 2.4 Số người tham gia BHYT theo nhóm đối tượng từ 2015 – 2017 42 Bảng 2.5 Cơ cấu tham gia BHYT nhóm đối tượng tỉnh Kon Tum 44 Bảng 2.6 Số liệu chi quỹ KCB BHYT Tỉnh Kon Tum theo mục đích sử dụng, giai đoạn 2015-2017 46 Bảng 2.7 Số lượt KCB BHYT điều trị ngoại trú, nội trú giai đoạn 2015 – 2017 .47 Bảng 2.8 Chi KCB BHYT nội trú, ngoại trú tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2015 - 2017 .48 Bảng 2.9 Tần suất KCB người tham gia BHYT giai đoạn 2015 - 2017 49 Bảng 2.10 Chi phí KCB BHYT theo khoản chi giai đoạn 2015-2017 51 Bảng 2.11 Kết giám định BHYT tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015 – 2017 53 Bảng 2.12 Kết công tác tra, kiểm tra việc sử dụng quỹ BHYT tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015 – 2017 54 Bảng 2.13 Số liệu thu, chi quỹ KCB BHYT Kon Tum giai đoạn 2015-2017 55 Bảng 2.14 Bảng phân bổ số phiếu khảo sát 02 nhóm đối tượng nghiên cứu .58 Bảng 2.15 Thông tin khảo sát người trực tiếp liên quan đến việc quản lý, giám sát, sử dụng quỹ KCB BHYT năm 2019 58 Bảng 2.16 Kết đánh giá người trực tiếp liên quan đến việc quản lý, giám sát, sử dụng quỹ KCB BHYT năm 2019 60 Bảng 2.17 Thông tin khảo sát người tham gia BHYT năm 2019 .63 Bảng 2.18 Kết đánh giá người tham gia BHYT năm 2019 64 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH Hình 2.1 Bản đồ hành tỉnh Kon Tum .34 Hình 2.2 Cơ cấu tổ chức BHXH tỉnh Kon Tum 39 Biểu đồ 2.1 Thu chi quỹ BHYT Kon Tum giai đoạn 2015-2017 56 ix Việc tạm ứng quỹ - Hàng năm quỹ BHYT tạm ứng nào? Trả lời: Việc tạm ứng quỹ BHYT thực theo quy định khoản 1, Điều 32 Luật BHYT, cụ thể sau: Trong thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày nhận báo cáo toán quý trước sở KCB, quan BHXH tạm ứng lần 80% chi phí KCB BHYT theo báo cáo toán quý trước sở KCB; sở KCB lần đầu ký hợp đồng KCB BHYT có đăng ký KCB BHYT ban đầu, tạm ứng 80% nguồn kinh phí sử dụng sở KCB theo thông báo đầu kỳ quan BHXH; trường hợp khơng có đăng ký KCB BHYT ban đầu, số chi KCB sau tháng thực hợp đồng, quan BHXH dự kiến tạm ứng 80% kinh phí KCB BHYT quý; trường hợp kinh phí tạm ứng cho sở KCB BHYT địa bàn tỉnh vượt số kinh phí sử dụng quý, BHXH tỉnh báo cáo với BHXH Việt Nam để bổ sung kinh phí - Việc tạm ứng có đủ đáp ứng yêu cầu hay chưa? Lý sao: Trả lời: Việc tạm ứng, tốn, tốn chi phí KCB BHYT kịp thời theo quy định Luật BHYT đáp ứng yêu cầu vè quỹ KCB sở KCB BHYT Công tác tốn - Cơng tác tốn hàng năm nào? Trả lời: Việc toán chi KCB BHYT thực theo quy định khoản khoản 3, Điều 32 Luật BHYT, cụ thể sau: Trong thời hạn 15 ngày đầu tháng, sở KCB BHYT có trách nhiệm gửi tổng hợp đề nghị tốn chi phí KCB BHYT tháng trước cho quan BHXH; thời hạn 15 ngày đầu quý, sở KCB BHYT có trách nhiệm gửi báo cáo tốn chi phí KCB BHYT q trước cho quan BHXH; Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo toán quý trước sở KCB BHYT, quan BHXH có trách nhiệm thông báo kết giám định 89 số tốn chi phí KCB BHYT bao gồm chi phí KCB thực tế phạm vi quyền lợi mức hưởng BHYT cho sở KCB; Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thơng báo số tốn chi phí KCB BHYT, quan BHXH phải hồn thành việc toán với sở KCB; Việc thẩm định toán năm quỹ BHYT toán số kinh phí chưa sử dụng hết (nếu có) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực trước ngày 01/10 năm sau Thanh toán trực tiếp: Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị toán người tham gia BHYT KCB theo quy định khoản Điều 31 Luật BHYT, quan BHXH phải tốn chi phí KCB trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng - Việc tốn có nhanh chóng thuận tiện khơng? Trả lời: Việc tốn thực thời hạn quy định Luật BHYT Công tác kiểm tra giám sát quản lý quỹ BHYT - Cơ quan quản lý BHYT có thực cơng tác kiểm tra giáo sát quỹ BHYT không? Trả lời: Cơ quan quản lý BHYT tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực chi KCB BHYT sở KCB BHYT - Mức độ kiểm tra nào? Trả lời: Công tác kiểm tra, giám sát thực thường xuyện hàng quý, hàng năm đột xuất (đối với sở KCB có chi phí KCB BHYT tăng cao bất thường - Những sai phạm thường xảy việc quản lý quỹ BHYT Trả lời: Việc định bệnh nhân vào điều trị nội trú rộng rãi với trường hợp bệnh nhẹ chưa cần thiết phải nằm viện; kéo dài ngày điều trị nội trú số trường hợp như: đẻ thường, điều trị phục hồi chức ; định thực dịch vụ kỹ thuật KCB, thuốc, vật tư y tế mức cần thiết số sở KCB 90 - Lần sau kiểm tra sai phạm có giảm xuống khơng? Trả lời: Có giảm - Có thêm sai phạm khơng? Trả lời: Có; số sở KCB phát sinh số sai phạm khác - Đơn vị dùng biện pháp để khắc phục? Trả lời: Thực nghiêm túc quy định chuyên môn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tốn BHYT; tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn chấn chỉnh kịp thời tình trạng định dịch vụ khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đốn hình ảnh, kê đơn thuốc q mức cần thiết so với yêu cầu chuyên môn, cho người bệnh vào viện điều trị kéo dài ngày điều trị nội trú; sử dụng quỹ BHYT tiết kiệm, hiệu 91 PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho người công tác sở KCB quan Bảo hiểm xã hội) -Mã số phiếu: …… Xin chào Ông/bà! Hiện tơi làm đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế tỉnh Kon Tum” cho luận văn thạc sỹ mình, mong nhận đánh giá khách quan ông/bà Đây bảng câu hỏi để thu thập thông tin nhằm mục đích nghiên cứu Các thơng tin mà ơng/bà cung cấp qua bảng hỏi hữu ích cho việc hồn thành nghiên cứu tơi Giới tính Ơng/bà?  Nam  Nữ Xin vui lòng cho biết độ thuổi anh/chị  Từ 22 đến 30 tuổi  Từ 31 đến 40 truổi  Từ 41 đến 50 tuổi  Trên 50 tuổi Xin vui lòng cho biết trình độ chun mơn anh/chị  Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Sau đại học Xin vui lòng cho biết mức thu nhập thàng anh/chị  Dưới triệu  Từ đến triệu  Từ đến triệu  triệu trở lên Số lần Ông/bà BHYT chi trả năm 2018  Dưới lần  lần/năm  2-3 lần/năm  > lần/năm 92 Sau số nhận định KCB BHYT Ông/bà đồng ý với nhận định mức độ (Bôi đen vào ô từ đến 5, tương ứng với mức độ đồng ý ông/bà) Hồn tồn khơng đồng ý Mã số Các nhận định A B Dự toán chi KCB BHYT đáp ứng nhu cầu sở KCB ND1 Khơng Bình Đồng đồng thường ý ý Hoàn toàn đồng ý o o o o o ND2 Việc tạm ứng chi phí KCB thời gian quy định o o o o o ND3 Hồ sơ, chứng từ toán chi KCB BHYT cung cấp kịp thời o o o o o ND4 Thời gian toán chi phí KCB quy định o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Công tác kiểm tra định kỳ, giám ND5 ND6 ND7 ND8 ND9 định quan quản lý quỹ BHYT chặt chẽ Việc xử phạt hành lĩnh vực BHYT thực nghiêm túc Các sai sót sở KCB BHYT khắc phục phục kịp thời sau giám định; thanh, kiểm tra Chất lượng dịch vụ mà người tham gia BHYT thụ hưởng tốt Hàng năm sở KCB triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật Người bệnh BHYT hài lòng ND10 sử dụng dịch vụ KCB BHYT 93 Theo ý kiến Ông/bà, phải làm để bảo hiểm y tế phục vụ người tham gia tốt hơn? ……………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……… Xin chân thành cảm ơn Ơng/bà nhiệt tình giúp đỡ! 94 PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho người tham gia BHYT) -Mã số phiếu: …… Xin chào Ông/bà! Hiện tơi làm đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế tỉnh Kon Tum” cho luận văn thạc sỹ mình, mong nhận đánh giá khách quan ông/bà Đây bảng câu hỏi thu thập thông tin nhằm mục đích nghiên cứu Các thơng tin mà ơng/bà cung cấp qua bảng hỏi hữu ích cho việc hồn thành nghiên cứu tơi Giới tính Ông/bà?  Nam  Nữ Xin vui lòng cho biết độ tuổi anh/chị  Từ 21 đến 30 tuổi  Từ 31 đến 40 tuổi  Từ 51 đến 60 tuổi  Trên 60 tuổi  Từ 41 đến 50 tuổi Xin vui lòng cho biết trình độ chuyên môn anh/chị  Chưa qua đào tạo  Sơ cấp  Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Sau đại học Xin vui lòng cho biết mức thu nhập thàng anh/chị  Dưới triệu  Từ đến triệu  Từ đến triệu  triệu trở lên Ông bà thuộc đối tượng tham gia BHYT sau  Người lao động quan, đơn vị sử dụng lao động  Do quỹ BHXH đóng (người hưởng lương hưu, trợ cấp sức lao động )  Do ngân sách nhà nước đóng (Người có cơng, bảo trợ, hộ nghèo )  Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng (Học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo )  Tham gia BHYT hộ gia đình Số lần Ông/bà BHYT chi trả năm 2018  lần  lần/năm  Từ 2-3 lần/năm  Từ lần trở lên/năm 95 Sau số nhận định BHYT Ông/bà đồng ý với nhận định mức độ (Bôi đen vào ô từ đến 5, tương ứng với mức độ đồng ý ơng/bà) Hồn Hồn Khơng tồn Bình Đồng tồn đồng khơng thường ý đồng ý đồng ý ý Mã số Các nhận định A B ND1 Ông/ bà thường xuyên nghe tuyên truyền sách, quyền lợi BHYT o o o o o ND2 Mức đóng BHYT phù hợp với điều kiện gia đình ơng/bà o o o o o ND3 Thủ tục tham gia, đóng BHYT thuận tiện o o o o o ND4 Người tham gia BHYT hưởng đầy đủ quyền lợi KCB o o o o o ND5 Cơ sở y tế khơng có phân biệt KCB người có thẻ BHYT người khơng có thẻ BHYT o o o o o ND6 Người bệnh BHYT đón tiếp, hướng dẫn tận tình KCB o o o o o ND7 Người bệnh BHYT phải chờ đợi lâu KCB sở y tế o o o o o o o o o o ND9 Nếu sở KCB ban đầu không điều trị được, người bệnh dễ dàng chuyển lên tuyến o o o o o ND10 Chất lượng dịch vụ KCB BHYT đảm bảo o o o o o ND11 Ơng/ bà hài lòng với dịch vụ BHYT mà thân gia đình tham gia o o o o o ND8 Trang thiết bị, máy móc y tế, thuốc dịch vụ liên quan đảm bảo tốt 96 Theo ý kiến Ông/bà, phải làm để bảo hiểm y tế phục vụ người tham gia tốt hơn? ………………………………………………………………….……………… …… ………………………………………….…………………………………………… ………………………………………………………………….……………… …… ………………………………………….…………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Ông/bà nhiệt tình giúp đỡ Chúc Ơng/bà mạnh khỏe! 97 PHỤ LỤC Thông tin đánh giá lãnh đạo, nhân viên ngành BHXH, y tế Statistics Trình độ chun Giới tính N Valid Độ tuổi môn Số lần Thu nhập BHYT chi trả 40 40 40 40 40 0 0 Missing Frequency Table Giới tính Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Nam 18 45.0 45.0 45.0 Nữ 22 55.0 55.0 100.0 Total 40 100.0 100.0 Độ tuổi Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Từ 22 đến 30 tuổi 10.0 10.0 10.0 Từ 31 đến 40 tuổi 26 65.0 65.0 75.0 Từ 41 đến 50 tuổi 17.5 17.5 92.5 Trên 50 tuổi 7.5 7.5 100.0 40 100.0 100.0 Total 98 Trình độ chuyên môn Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Trung cấp 15.0 15.0 15.0 Cao đẳng 17.5 17.5 32.5 24 60.0 60.0 92.5 7.5 7.5 100.0 40 100.0 100.0 Đại học Sau đại học Total Thu nhập Cumulative Frequency Valid Dưới triệu Percent Valid Percent Percent 7.5 7.5 7.5 Từ đến triệu 10 25.0 25.0 32.5 Từ đến triệu 19 47.5 47.5 80.0 20.0 20.0 100.0 40 100.0 100.0 triệu trở lên Total Số lần BHYT chi trả Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent lần 10 25.0 25.0 25.0 lần/năm 10 25.0 25.0 50.0 Từ 2-3 lần/năm 14 35.0 35.0 85.0 15.0 15.0 100.0 40 100.0 100.0 Từ lần trở lên/năm Total 99 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Giao dự toán chi 40 1.00 5.00 2.9750 94699 Tạm ứng chi 40 3.00 5.00 4.0750 72986 Cung cấp HS, CT 40 2.00 5.00 3.7250 71567 Thời gian toán 40 2.00 5.00 3.3750 89693 Công tác kiểm tra 40 2.00 5.00 4.0750 85896 Xử phạt hành 40 1.00 5.00 3.0500 1.03651 Khắc phục sai sót 40 2.00 5.00 4.0250 57679 Chất lượng DV 40 2.00 5.00 3.5750 67511 Triển khai DVKT 40 2.00 4.00 3.1250 68641 Sự hài lòng người bệnh 40 2.00 5.00 3.5750 74722 Valid N (listwise) 40 100 PHỤ LỤC Thông tin đánh giá người tham gia BHYT Statistics Trình độ chuyên Giới tính N Valid Độ tuổi mơn Số lần Đối tượng BHYT Thu nhập 150 150 150 150 150 150 0 0 0 Missing Frequency Table Giới tính Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Nam 71 47.3 47.3 47.3 Nữ 79 52.7 52.7 100.0 150 100.0 100.0 Total Độ tuổi Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Từ 21 đến 30 tuổi 33 22.0 22.0 22.0 Từ 31 đến 40 tuổi 54 36.0 36.0 58.0 Từ 41 đến 50 tuổi 22 14.7 14.7 72.7 Từ 51 đến 60 tuổi 17 11.3 11.3 84.0 Trên 60 tuổi 24 16.0 16.0 100.0 150 100.0 100.0 Total BHYT chi trả 101 Trình độ chun mơn Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Chưa qua đào tạo 60 40.0 40.0 40.0 Sơ cấp 13 8.7 8.7 48.7 Trung cấp 34 22.7 22.7 71.3 Cao đẳng 13 8.7 8.7 80.0 Đại học 25 16.7 16.7 96.7 3.3 3.3 100.0 150 100.0 100.0 Sau đại học Total Thu nhập Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Dưới triệu 62 41.3 41.3 41.3 Từ đến triệu 43 28.7 28.7 70.0 Từ đến triệu 30 20.0 20.0 90.0 triệu trở lên 15 10.0 10.0 100.0 150 100.0 100.0 Total Đối tượng BHYT Frequency Valid Người lao động đơn vị, doanh nghiệp Do quỹ BHXH đóng Do ngân sách nhà nước đóng Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng Tham gia BHYT hộ gia đình Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 39 26.0 26.0 26.0 20 13.3 13.3 39.3 25 16.7 16.7 56.0 4.0 4.0 60.0 60 40.0 40.0 100.0 150 100.0 100.0 102 Số lần BHYT chi trả Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent lần 18 12.0 12.0 12.0 lần/năm 42 28.0 28.0 40.0 Từ 2-3 lần/năm 47 31.3 31.3 71.3 Từ lần trở lên/năm 43 28.7 28.7 100.0 150 100.0 100.0 Total Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Tuyên truyền 150 1.00 5.00 3.4933 70231 Mức đóng 150 1.00 5.00 3.9133 77664 Thủ tục 150 2.00 5.00 4.0867 60130 Hưởng quyền lợi 150 3.00 5.00 4.1533 57623 Sự phân biệt 150 1.00 5.00 3.7733 73409 Sự đón tiếp 150 2.00 5.00 3.6133 74893 Chờ đợi 150 1.00 5.00 3.2733 83463 Trang thiết bị, thuốc, DVYT 150 1.00 5.00 3.4400 69010 Chuyển tuyến 150 1.00 5.00 3.9000 63192 Chất lượng KCB 150 1.00 5.00 3.5400 79958 Hài lòng 150 1.00 5.00 3.9200 75547 Valid N (listwise) 150 103 ... CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ 1.1 Lý luận quản lý quỹ bảo hiểm y tế 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế, quản lý quỹ Bảo hiểm y tế xã hội (social... lý quỹ bảo hiểm y tế tỉnh Kon Tum 40 2.2.1 Giao dự toán, kế hoạch thu, chi bảo hiểm y tế 40 2.2.2 Công tác quản lý thu quỹ bảo hiểm y tế 42 2.2.3 Công tác quản lý chi quỹ bảo hiểm. .. Đặc điểm quỹ bảo hiểm y tế 1.1.3 Nguyên tắc quản lý quỹ bảo hiểm y tế 16 1.1.4 Trách nhiệm quản lý quỹ bảo hiểm y tế 16 1.2 Nội dung công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế tại tỉnh kon tum , Hoàn thiện công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế tại tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn