NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG và cận lâm SÀNG của u LYMPHO ác TÍNH KHÔNG HODGKIN VÙNG HỌNG

81 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 09:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VŨ VĂN TIẾN NGHI£N CøU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG Và CậN LÂM SàNG CủA U LYMPHO áC TíNH KHÔNG HODGKIN VùNG HọNG LUN VN THC SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y H NI V VN TIN NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG Và CậN LÂM SàNG CủA U LYMPHO áC TíNH KHÔNG HODGKIN VùNG HọNG Chuyờn ngnh: Tai mi hng Mó số : 60720155 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM TUẤN CẢNH HÀ NỘI - 2017 DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT CD : Cluster Differentiation (cụm biệt hóa) CLL : Chronic Lymphocytic Leukemia (Bệnh bạch cầu lympho mạn tính) CLVT : Cắt lớp vi tính DMSL : Diffuse Mixed Small and Large cell lymphoma (U lympho hỗn hợp lan tỏa) EBV : Epstein Barr Virus HE : Hematoxylin Eosin HMMD : Hóa mơ miễn dịch KCGT : Khơng có giá trị LDH : Lactat dehydrogenase MALT : Mucosa Associated Lymphoid Tissue (mô lympho kết hợp niêm mạc) TdT : Terminal deoxynucleotidyl transferase ULAKH : U lympho ác tính khơng Hodgkin ULPA : U lympho ác tính WHO : World Health Organisation (Tổ chức y tế giới) WF : Working Formulation (Công thức thực hành) MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Lịch sử nghiên cứu 1.2 Cơ sở tế bào học 1.2.1 Tế bào Lympho q trình biệt hóa 1.2.2 Các kháng nguyên hữu ích bệnh học bệnh hệ tạo máu 1.3 Đại cương giải phẫu, mô học vùng họng 1.4 Bệnh sinh .12 1.5 Phân loại mô bệnh học: .12 1.6 Chẩn đoán 15 1.6.1 Chẩn đoán lâm sàng 15 1.6.2 Cận lâm sàng 19 1.6.3 Chẩn đoán phân biệt .22 1.6.4 Chẩn đoán giai đoạn bệnh theo Ann-Arbor 23 1.6.5 Điều trị 24 1.6.6 Tiên lượng .24 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 2.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân .26 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 26 2.2 Phương pháp nghiên cứu 26 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu .26 2.2.2 Các thông số nghiên cứu .26 2.2.3 Phương tiện nghiên cứu 28 2.2.4 Các bước tiến hành: .29 2.2.5 Địa điểm nghiên cứu: 30 2.2.6 Thu thập - Xử lý số liệu 31 2.2.7 Đạo đức nghiên cứu 31 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 3.1 Đặc điểm lâm sàng, nội soi 32 3.1.1 Phân bố tuổi giới 32 3.1.2 Thời gian khởi phát bệnh 33 3.1.3 Lý vào viện .34 3.1.4 Triệu chứng toàn thân 35 3.1.5 Triệu chứng 36 3.1.6 Triệu chứng thực thể qua nội soi 37 3.1.7 Đặc điểm hạch cổ 40 3.2 Đối chiếu lâm sàng, nội soi với mô bệnh học .42 3.2.1 Phân loại thể mô bệnh học theo WF .42 3.2.2 Phân loại thể mô bệnh học theo WHO 2008 44 3.2.3 Chẩn đoán giai đoạn bệnh theo Ann-Arbor 45 3.2.4 Đối chiếu tuổi, giới với mô bệnh học .45 3.2.5 Đối chiếu triệu chứng tồn thân, giai đoạn bệnh với mơ bệnh học 46 3.2.6 Đối chiếu thời gian khởi phát bệnh với mô bệnh học 46 3.2.7 Đối chiếu triệu chứng với mô bệnh học 47 3.2.8 Đối chiếu vị trí u nguyên phát với HMMD 48 3.2.9 Đối chiếu hình thái nội soi với mơ bệnh học 48 3.2.10 Đối chiếu hạch cổ với mô bệnh học 49 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 50 4.1 Đặc điểm lâm sàng, nội soi ULAKH vùng họng 50 4.1.1 Đặc điểm tuổi giới .50 4.1.2 Thời gian khởi phát bệnh 51 4.1.3 Lý vào viện 52 4.1.4 Triệu chứng toàn thân 53 4.1.5 Triệu chứng 54 4.1.6 Triệu chứng thực thể .55 4.1.7 Hạch cổ 56 4.2 Đối chiếu đặc điểm lâm sàng, nội soi với mô bệnh học 57 4.2.1 Phân loại mô bệnh học theo WF 57 4.2.2 Phân loại theo WHO 2008 58 4.2.3 Chẩn đoán giai đoạn bệnh theo Ann-Arbor 60 4.2.4 Đối chiếu đặc điểm tuổi, giới với mô bệnh học 60 4.2.5 Đối chiếu triệu chứng toàn thân, giai đoạn bệnh với mô bệnh học 61 4.2.6 Đối chiếu thời gian khởi phát với mô bệnh học 61 4.2.7 Đối chiếu triệu chứng với mô bệnh học 62 4.2.8 Đối chiếu vị trí u ngun phát với mơ bệnh học 62 4.2.9 Đối chiếu hình thái nội soi với mô bệnh học 62 4.2.10 Đối chiếu hạch cổ với mô bệnh học 63 KẾT LUẬN 64 KIẾN NGHỊ 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Một số kháng nguyên hữu ích để chẩn đoán phân biệt số u tế bào B T Bảng 1.2: Xếp loại ULAKH theo WHO năm 2008 14 Bảng 3.1: Thời gian khởi phát bệnh 33 Bảng 3.2: Lý vào viện 34 Bảng 3.3: Tỷ lệ triệu chứng toàn thân 35 Bảng 3.4 Triệu chứng .36 Bảng 3.5 Vị trí u 37 Bảng 3.6: Phân bố hình thái lâm sàng theo vị trí u .39 Bảng 3.7: Vị trí hạch cổ so với u nguyên phát 41 Bảng 3.8 Phân loại mô bệnh học theo WF 43 Bảng 3.9 Phân loại giải phẫu bệnh theo WHO 2008 44 Bảng 3.10: Chẩn đoán giai đoạn bệnh theo Ann-Arbor 45 Bảng 3.11 Đối chiếu tuổi, giới với mô bệnh học 45 Bảng 3.12 Đối chiếu triệu chứng toàn thân, giai đoạn bệnh với mô bệnh học .46 Bảng 3.13 Đối chiếu thời gian khởi phát bệnh với mô bệnh học 46 Bảng 3.14 Đối chiếu triệu chứng với mô bệnh học 47 Bảng 3.15 Đối chiếu vị trí u ngun phát với mơ bệnh học 48 Bảng 3.16 Đối chiếu hình thái nội soi với mơ bệnh học 48 Bảng 3.17 Đối chiếu hạch cổ với mô bệnh học .49 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Phân bố bệnh nhân theo tuổi .32 Biểu đồ 3.2: Phân bố bệnh nhân theo giới 33 Biểu đồ 3.3: Phân bố triệu chứng toàn thân 35 Biểu đồ 3.4 Phân bố hình thái lâm sàng .39 Biểu đồ 3.5 Phân bố hạch cổ 40 Biểu đồ 3.6: số lần sinh thiết 42 Biểu đồ 3.7 Phân bố nguồn gốc tế bào 44 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Thiết đồ đứng dọc đầu cổ Hình 1.2 Mơ học Amidan 11 Hình 1.3 Mơ học Amidan vòm .11 Hình 1.4 Mô học Amidan đáy lưỡi 11 Hình 1.5 ULAKH Amidan Trái 18 Hình 1.6 UKAKH đáy lưỡi .18 Hình 1.7 ULAKH vòm .18 Hình 1.8 ULAKH vòm 18 Hình 1.9 ULAKH đáy lưỡi 18 Hình 1.10 ULAKH vùng sau sụn phễu 18 Hình 2.1 Máy nội soi Tai mũi họng, loại optic dụng cụ sinh thiết .28 Hình 3.1: ULAKH đáy lưỡi 38 Hình 3.2: ULAKH thành sau họng 38 Hình 3.3: ULAKH Amidan bên 38 Hình 3.4: ULAKH vòm 38 Hình 3.5: Vòm sùi lt 40 Hình 3.6: Amidan Trái phát 40 ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh Hodgkin u lympho ác tính khơng Hodgkin (ULAKH) hai nhóm bệnh ác tính dòng tế bào lympho, có nhiều biểu lâm sàng giống Bệnh Hodgkin với tế bào đặc hiệu tế bào Sternberg, lan tràn bệnh thường từ hạch sang hạch khác hầu hết chẩn đốn bệnh khu trú hạch Trong đó, bệnh nhân ULAKH có tăng sinh mạnh tế bào lympho phần lớn đến giai đoạn muộn, lại thường gặp vị trí xuất phát hạch họng, mũi xoang, quản, tuyến giáp [1] …nên có mối liên quan chặt chẽ với chuyên khoa Tai Mũi Họng Tỷ lệ mắc ULAKH ngày tăng theo thời gian Tại Mỹ, năm 1990 có thêm 35.600 trường hợp mắc, xếp thứ nguyên nhân gây tử vong bệnh ung thư [2] Đến năm 2005, bệnh tăng lên xếp thứ nguyên nhân gây tử vong đến năm 2013, số bệnh nhân mắc ULAKH ước tính gần gấp đơi năm 1990 [3] Ở Việt Nam, giai đoạn 1993-2007, tỷ lệ mắc ULAKH chuẩn theo tuổi nữ tăng từ 2,54/100.000 lên 3,88/100.000 dân, nam giới tăng từ 5,25/100.000 lên 5,95/100.000 dân [4], đứng hàng thứ tỷ lệ mắc bệnh thứ tỷ lệ tử vong sau ung thư phổi, vú, gan, dày, đại trực tràng [5] Bệnh ULAKH vùng đầu cổ bệnh lý phổ biến thứ loại ung thư vùng đầu cổ có tần suất gặp gấp lần so với bệnh Hodgkin, chiếm từ 1/3 đến 2/3 số bệnh nhân biểu ULAKH hạch [6] Hơn 50% số bệnh nhân ULAKH vùng đầu cổ có biểu vùng họng với Amidan vị trí phổ biến nhất, vòm, đáy lưỡi [3], [7] Triệu chứng lâm sàng liên quan với vị trí biểu bệnh, ULAKH Amidan đáy lưỡi biểu nuốt đau nuốt khó ULAKH vòm biểu ngạt mũi, rối loạn chức vòi, chảy máu mũi tái diễn [8], với biểu 59 nghiên cứu khác: Teh C S 86,7%(83,3%) [43], Lee S J 85,7%(73,5%) [39], Salplahta D 100% (76,3%) [44] Các phân typ khác dòng tế bào B nghiên cứu có U lympho thể nang (2 ca), U lympho vùng rìa ngồi hạch (2 ca) U lympho Burkitt (1 ca) U lympho Burkitt xếp vào nhóm độ ác tính cao hay gặp trẻ em Trong nghiên cứu ULAKH trẻ em bệnh viện Nhi Trung Ương, tác giả Đỗ Thị Thanh Thủy cho thấy tỷ lệ U lympho Burkitt giống Burkitt hay gặp nhất, chiếm 56, 8% [60], nghiên cứu Budiongo A.N 66,7% [61], nghiên cứu Guimaraes A C 50% [47] Lượng bệnh nhân mơ bệnh học U lympho Burkitt nghiên cứu chúng tơi bệnh nhi chủ yếu đến khám điều trị sở u bưới chuyên sâu Nhi khoa bệnh viện Nhi Trung Ương hay bệnh viện K Nghiên cứu chúng tơi có bệnh nhân có khối u nguồn gốc từ tế bào T, phân typ NK/T ngồi hạch thể mũi Chúng tơi không gặp phân typ khác U lympho tế bào T ngoại vi, U lympho T nguyên bào miễn dịch mạch, U lympho tế bào T lớn biệt hóa nghiên cứu Lee S J cỡ mẫu nghiên cứu lớn nhiều (n=328) [39] Trong nghiên cứu Nguyễn Đình Phúc, có 20 bệnh nhân ULAKH vùng họng gặp bệnh nhân thể tế bào T người lớn Điều cho thấy gặp tế bào T ULAKH vùng họng Trong đó, tỷ lệ tế bào T lại gặp nhiều nghiên cứu ULAKH vùng mũi xoang nghiên cứu Nguyễn Xuân Quang cho thấy 33/46 trường hợp (71,7%) có nguồn gốc từ tế bào T [16], nghiên cứu Nguyễn Đình Phúc ghi nhận 15/25 bệnh nhân (60%) có u tế bào T [40] Theo Judith A F., u lympho tế bào NK/T hạch thể mũi biểu mũi xoang nhiều nhất, sau đến đường hơ hấp-tiêu hóa mà vòng Waldayer chiếm đa số, phổ biến vòm đến Amidan Các vị trí ngồi hạch khác gặp da, tinh hồn, đường tiêu hóa, mơ mềm Nếu u tế bào NK/T hạch 60 thể mũi biểu vòng Waldayer, khả hạch cổ xuất nhiều so với biểu mũi xoang [41] Theo nghiên cứu Li Y X 91 bệnh nhân ULAKH vòng Waldayer tế bào NK/T, biểu vòm đa số (57,1%) sau Amidan (38,5%), lại Amidan đáy lưỡi, hạch cổ xuất 75 bệnh nhân (82,4%) [62] 4.2.3 Chẩn đoán giai đoạn bệnh theo Ann-Arbor Bảng 3.10 cho thấy tỷ lệ bệnh nhân phát bệnh giai đoạn khu trú (giai đoạn I, II) giai đoạn lan tràn (giai đoạn III) 96,9% 3,1% Tỷ lệ nghiên cứu Teh C S 76,7% 23,3% [43], Lee S J 64,9% 35,1% [39] Mở rộng phạm vi nghiên cứu ULAKH vùng đầu cổ, tỷ lệ bệnh giai đoạn khu trú nghiên cứu Nguyễn Trần Lâm 46/50 bệnh nhân (92%)[14], Trần Thị Mai 39/40 bệnh nhân (97,5%) [11], Lê Minh Kỳ 39/39 bệnh nhân (100%) [15] Khi nghiên cứu ULAKH nói chung, tác giả Đỗ Huyền Nga ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân giai đoạn khu trú 61,1% [59] Như vậy, phần lớn bệnh nhân phát bệnh giai đoạn khu trú, giai đoạn tổn thương đủ gây nên triệu chứng lâm sàng khiến bệnh nhân phải khám Phát bệnh giai đoạn lan tràn (III, IV) bệnh nhân làm thêm xét nghiệm toàn thân (nội soi tai mũi họng, siêu âm ổ bụng, hạch bẹn, chụp cắt lớp vi tính ngực - ổ bụng…) để có đánh giá xác trước điều trị Giai đoạn bệnh III, IV yếu tố tiên lượng mức độ nặng bệnh, trước bắt đầu điều trị, bệnh nhân cần làm đầy đủ xét nghiệm cần thiết để đánh giá giai đoạn bệnh xác 4.2.4 Đối chiếu đặc điểm tuổi, giới với mơ bệnh học Theo bảng 3.11, có khác biệt đặc điểm lâm sàng tuổi, giới nhóm tế bào B tế bào T Tuy nhiên, khác biệt không mang ý nghĩa thống kê Tương tự, nghiên cứu tác giả Wu R Y ghi nhận có 61 khác biệt tuổi (tuổi măc bệnh trung bình u tế bào B 51, tế bào NK/T 37), giới (u tế bào B có 70 nam 52 nữ, tỷ lệ nam/nữ 1,3/1; u tế bào NK/T có 30 nam 14 nữ, tỷ lệ 2,1/1 ) khơng có ý nghĩa [48] Nghiên cứu 91 bệnh nhân ULAKH tế bào NK/T vòng Waldayer, tác giả Li Y X ghi nhận tuổi mắc bệnh trung bình 37, tỷ lệ nam/nữ 2,64/1 [62] Bệnh biểu người trẻ tuổi, nam nhiều nữ kết luận Judith A F [41] 4.2.5 Đối chiếu triệu chứng tồn thân, giai đoạn bệnh với mơ bệnh học Bảng 3.12 cho thấy khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê triệu chứng toàn thân giai đoạn bệnh nhóm tê bào Theo Wu R Y., có khác biệt vê giai đoạn nhóm (u tế bào B có 101 ca giai đoạn khu trú 21 ca giai đoạn lan tràn, u tế bào NK/T có 38 ca giai đoạn khu trú ca giai đoạn lan tràn) khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê Nghiên cứu ghi nhận có khác biệt triệu chứng tồn thân: nhóm u có nguồn gốc tế bào NK/T thường biểu triệu chứng toàn thân (22 bệnh nhân) so với u có nguồn gốc tế bào B (11 bệnh nhân) (p
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG và cận lâm SÀNG của u LYMPHO ác TÍNH KHÔNG HODGKIN VÙNG HỌNG , NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG và cận lâm SÀNG của u LYMPHO ác TÍNH KHÔNG HODGKIN VÙNG HỌNG , TỔNG QUAN TÀI LIỆU, u tế bào B và T [16],[ 17], Hình 1.4 Mô học Amidan đáy lưỡi [21], Bảng 1.2: Xếp loại ULAKH theo WHO năm 2008, Hình 1.7 ULAKH tại vòm [31], (qua nội soi ống mềm) [33], - Bệnh nhân không được chẩn đoán xác định ULAKH vùng họng., Hình 2.1 Máy nội soi Tai mũi họng, các loại optic và dụng cụ sinh thiết, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Bảng 3.3: Tỷ lệ từng triệu chứng toàn thân, (Bệnh nhân mã 16000984), Bảng 3.7: Vị trí hạch cổ so với u nguyên phát (n=20), Bảng 3.17 Đối chiếu hạch cổ với mô bệnh học, 18/20 bệnh nhân nổi hạch cổ có u tế bào B, có 2 bệnh nhân u tế bào T., Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi gặp 1 bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng, tình cờ há miệng soi trước gương thấy Amidan khẩu cái to hơn ở 1 bên nên đi khám., Triệu chứng toàn thân trong ULAKH gồm sốt, gầy sút cân và đổ mồ hôi về đêm. Gần đây, triệu chứng toàn thân được coi là một yếu tố dự báo độc lập về mức độ tăng độc tính từ việc điều trị hóa chất trên những bệnh nhân ULAKH [8], do đó cần khai thác kỹ bện, Thể mô học phổ biến nhất của ULAKH vòng Waldayer là thể lan tỏa tế bào B lớn, tiếp theo là u lympho thể nang, u lympho vùng rìa ngoài hạch (typ MALT) và u lympho Burkitt [6]., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm