Code phương pháp tính computing methodologies codes

15 27 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 09:47

CODE Phuong Phap Tinh ETE_DUT Chia doi: #include #include #include void nhap( float d[20],int n){ int i; for (i=0;i0) a=c; else b=c; } while(fabs(e)>=0.001); printf("\n nghiem cua chuong trinh la:%.3f",c); } } Day cung: #include #include #include void nhap( float d[],int n){ int i; for (i=0;i0) a=x; else b=x; } while(fabs(f(d,n,x))>=0.001); printf("\nngiem cua phuong trinh la %.3f",x); printf("\ntiep tuc k?(c/k)"); q=getch(); if(q=='k') break; }} Le Huu Phu BR CODE Phuong Phap Tinh ETE_DUT Đổi BIẾn: #include #include #include void nhap( float d[20],int n) { int i; for (i=0;i0;k ) for(i=0;i0.000001) {q=q+t; k++; t=t*x/k; } return q; } float sin(float x) { float q=0; float t=x; int k=1; while(fabs(t)>0.000001) Le Huu Phu BR CODE Phuong Phap Tinh ETE_DUT { q=q+t; k=k+2; t=-t*x*x/(k*(k-1)); } return (q); } main () { while (1) { float x; char c; printf("nhap so goc x= "); scanf("%f",&x); x=x*3.14/180; printf("\ncos x = %f\n",cos(x)); printf("\nsin x = %f\n",sin(x)); printf("\n exp(x)=%f",exp(x)); c=getch(); if(c=='q') break; } } TRỊ RIÊNG VECTO RIÊNG: #include void nhap(float a[10][10],int n) { int i,j; for(i=1;i
- Xem thêm -

Xem thêm: Code phương pháp tính computing methodologies codes , Code phương pháp tính computing methodologies codes