Phương phap diện phan coulometry

23 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 09:46

Phương pháp điện phân (coulometry) Coulometry Các phương pháp phân tích dựa oxy hóa hay khử chất phân tích điện phân khoảng thời gian đủ dài để chuyển hóa chất phân tích cách định lượng tới trạng thái oxy hóa    Điện phân khơng đổi Điện phân dòng khơng đổi Điện trọng lượng Coulometry • • • • Mối quan hệ dòng q trình điện phân Tổng quan phương pháp điện phân dùng phân tích Phương pháp điện phân cố định Phương pháp chuẩn độ điện lượng Mối quan hệ dòng q trình điện phân p = Ec – Ea + ηc + ηa - IR • • • Thế cố định Dòng cố định Thế điện cực làm việc không đổi Điện phân cố định • Xét hệ điện phân: [Cu 2+ + ] =0.022 M, [H ] = 1M, Poxy = atm, diện bề mặt điện cực Pt 150 cm điện trở R =0.5 Ω, phản ứng tích góp đồng sau: 2+ + Cu + H2O  Cu(s) + ½O2(g) + 2H  Cu 2+ + 2e  Cu(s) Ec: ECu = 0.34 + 0.296 Log0.022 = 0.29 V  + H2O - 2e  ½O2(g) + 2H , Ea: E O2 = 1.23 V Ec – Ea = -0.94 Điện phân cố địnhThế điện phân cần áp  Thơng thường mật độ dòng khởi đầu khoảng 0.01A/cm đó, sinh oxy khoảng -0.85 V catot xem zero Eáp = -0.94 + + (-0.85) – 0.01*150*0.5 = -2.53 V  Theo thời gian cường độ dòng giảm theo hàm mũ It = I0exp(-kt)  Khi cường độ dòng  0, chất phân tích hết Điện phân cố địnhSư thay đổi hệ điện phân Điện phân dòng khơng đổi Điện phân điện cực làm việc khơng đổi • Khi điện phân khơng đổi hay dòng khơng đổi, catot ln bị giảm Do dẫn đến tượng đồng tích góp • • • Xét trường hợp tích góp dung dịch 0.022 M Cu 2+ tới 0.000022 M Tai 0.022, Ec = 0.29 V Tai 0.000022, Ec = 0.204 V phải khống chế điện cực làm việc phù hợp để tích góp hết chất phân tích mà khơng gây tượng đồng tích góp Điện phân điện cực làm việc không đổi Điện phân điện cực làm việc không đổi Tổng quan phương pháp điện phân dùng phân tích • Định luật Faraday ma/Ma = Q/nF •  Điện lượng Q tính sau: Dòng khơng đổi: Q= I*t  Dòng biến đổi: Tổng quan phương pháp điện phân dùng phân tích   Có hai nhóm phương pháp điện phân: kiểm sốt kiểm sốt dòng Trong kiểm sốt có phân nhóm kiểm sốt điện cực làm việc Khi cố định, dòng giảm theo thời gian, tiến zero phản ứng kết thúc  Trong phương pháp kiểm sốt dòng tính hiệu kết thúc trình điện phân thị khác  Không phải phản ứng điện phân xảy với hiệu xuất dòng 100% Tổng quan phương pháp điện phân dùng phân tích  Không phải phản ứng điện phân xảy với hiệu xuất dòng 100% Do đó, thực tế phương pháp điện phân phô biến:  Phương pháp điện lượng  Phương pháp chuẩn độ điện lượng Phương pháp phân tích điện hóa Phân tích điện hóa Tiếp diện Khơng dòng Có dòng Kiểm sốt Kiểm sốt dòng Chuẩn độ điện lượng Điện lượng cố định Điện trọng lượng Điện trọng lượng Phương pháp điện phân cố định –Thiết bị • Tế bào- nguồn-bộ ghi tích phân Phương pháp điện phân cố định –Thiết bị Phương pháp điện phân cố định-ứng dụng Phương pháp chuẩn độ điện lượng- Thiết bị Phương pháp chuẩn độ điện lượng- Thiết bị Phương pháp chuẩn độ điện lượng- Thiết bị Phương pháp điện phân cố định-ứng dụng ... ghi tích phân Phương pháp điện phân cố định –Thiết bị Phương pháp điện phân cố định-ứng dụng Phương pháp chuẩn độ điện lượng- Thiết bị Phương pháp chuẩn độ điện lượng- Thiết bị Phương pháp chuẩn... Tổng quan phương pháp điện phân dùng phân tích  Khơng phải phản ứng điện phân xảy với hiệu xuất dòng 100% Do đó, thực tế phương pháp điện phân phơ biến:  Phương pháp điện lượng  Phương pháp... dòng khơng đổi Điện trọng lượng Coulometry • • • • Mối quan hệ dòng trình điện phân Tổng quan phương pháp điện phân dùng phân tích Phương pháp điện phân cố định Phương pháp chuẩn độ điện lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương phap diện phan coulometry , Phương phap diện phan coulometry