NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SàNG, CHứC NĂNG THÔNG KHí và cắt lớp VI TíNH ĐịNH LƯợNG PHổI ở BệNH NHÂN BệNH PHổI tắc NGHẽN mạn TíNH

99 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐẶNG THÀNH ĐÔ NGHI£N CøU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CHứC NĂNG THÔNG KHí Và CắT LớP VI TíNH ĐịNH LƯợNG PHổI BệNH NHÂN BệNH PHổI TắC NGHẽN MạN TíNH Chuyờn ngnh : Ni khoa Mã số : 60720140 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGÔ QUÝ CHÂU HÀ NỘI – 2017 LỜI CẢM ƠN Hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn Trung tâm đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai, Ban giám hiệu, Phòng đào tạo Sau đại học, Bộ môn Nội tổng hợp Trường Đại học Y Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tơi xin đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Ngơ Q Châu, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, Trưởng Bộ môn Nội tổng hợp Trường Đại học Y Hà Nội, người thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, dìu dắt tơi đường học tập nghiên cứu khoa học Tôi xin trân trọng cảm ơn bác sỹ, điều dưỡng Trung tâm Hơ hấp Khoa Chẩn đốn hình ảnh - Bệnh viện Bạch Mai tạo điều kiện cho tơi q trình học tập, nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới người thân gia đình, bạn bè giúp đỡ, động viên tơi q trình học tập hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017 Tác giả ĐẶNG THÀNH ĐÔ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan tồn số liệu kết thu luận văn trung thực chưa sử dụng hay công bố tài liệu khác Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác thông tin số liệu đưa Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017 Bác sĩ nội trú Nội khóa 40 ĐẶNG THÀNH ĐƠ DANH MỤC VIẾT TẮT ATS BMI BPTNMT CAT CLVT (CT) CNHH FEV1 FEV1/ FVC FRC FVC GOLD GPN HRCT KPT LAV MLD mMRC RV SVC (VC) Test HPPQ TLC WHO American Thorax Society – Hội lồng ngực Hoa Kỳ Body Mass Index – Chỉ số khối thể Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD Assessment Test – Bảng câu hỏi đánh giá BPTNMT Cắt lớp vi tính (Computed Tomography) Chức hơ hấp Forced Expiratory Volume in the 1st second – Thể tích thở gắng sức giây Chỉ số Gaensler Functional residual capacity – Dung tích khí cặn chức Forced Vital Capacity – Dung tích sống thở mạnh The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease -Sáng kiến tồn cầu bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Giãn phế nang High Resolution Computed Tomography Cắt lớp vi tính độ phân giải cao Khí phế thũng Low attenuation volume - Thể tích vùng tỷ trọng thấp Mean Lung Density - Tỷ trọng trung bình phổi modified Medical Research Council Residual volume - Thể tích khí cặn Slow Vital Capacity – Dung tích sống thở chậm Test hồi phục phế quản Total lung capacity - Dung tích tồn phổi World Health Organization - Tổ chức Y tế giới MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Định nghĩa – Dịch tễ học BPTNMT .3 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Dịch tễ học BPTNMT 1.2 Biểu lâm sàng BPTNMT 1.2.1 Triệu chứng toàn thân .5 1.2.2 Các triệu chứng 1.2.3 Triệu chứng thực thể .6 1.2.4 Đánh giá mức độ nặng theo điểm CAT mMRC 1.3 Chức hô hấp BPTNMT .9 1.3.1 Hạn chế luồng khí 1.3.2 Tăng kháng lực đường thở 10 1.3.3 Ứ khí phế nang .11 1.4 Phế thân ký 12 1.4.1 Lịch sử 12 1.4.2 Đo lường số phế thân ký BPTNMT 13 1.5 Chụp cắt lớp vi tính định lượng 15 1.5.1 Chụp cắt lớp vi tính .15 1.5.2 CT định lượng vai trò chẩn đốn BPTNMT 16 1.5.3 Các loại kiểu hình BPTNMT cắt lớp vi tính 22 1.6 Mối liên quan CT định lượng đo chức hô hấp bệnh nhân BPTNMT 23 1.6.1 So sánh kết đo dung tích phổi toàn phần hai phương pháp 23 1.6.2 Tương quan thể tích khí phế thũng đo CT định lượng với số đo chức hô hấp .24 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .25 2.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu .25 2.1.1 Địa điểm nghiên cứu 25 2.1.2 Thời gian triển khai nghiên cứu 25 2.2 Đối tượng nghiên cứu 25 2.2.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 25 2.2.2 Tiêu chuẩn loại trừ 25 2.2.3 Số lượng đối tượng nghiên cứu .26 2.3 Phương pháp nghiên cứu 26 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 26 2.3.2 Cỡ mẫu 26 2.3.3 Chẩn đoán xác định BPTNMT .26 2.3.4 Đo chức hô hấp 26 2.3.5 Chụp CT định lượng .28 2.3.6 Các biến số nghiên cứu 29 2.4 Các bước tổ chức nghiên cứu 30 2.5 Phương pháp xử lý số liệu 30 2.6 Vấn đề đạo đức nghiên cứu .30 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 3.1 Đặc điểm chung nhóm bệnh nhân BPTNMT .31 3.1.1 Phân loại đối tượng theo giới .31 3.1.2 Phân loại đối tượng theo tuổi .32 3.1.3 Phân bố tình trạng hút thuốc .32 3.1.4 Thời gian phát bệnh 33 3.1.5 Số đợt cấp làm BN phải nhập viện vòng 12 tháng trước 34 3.1.6 Chỉ số BMI theo chiều cao cân nặng .35 3.2 Đặc điểm lâm sàng nhóm bệnh nhân nghiên cứu .36 3.2.1 Triệu chứng .36 3.2.2 Triệu chứng thực thể .38 3.2.3 Phân loại giai đoạn BPTNMT theo GOLD 2016 39 3.3 Đặc điểm chức thơng khí CT định lượng .39 3.3.1 Đặc điểm chức thơng khí .39 3.3.2 Mơ tả đặc điểm hình ảnh tổn thương phổi đối tượng nghiên cứu cắt lớp vi tính định lượng 41 3.3.3 Đánh giá liên quan thể tích khí phế thũng CT định lượng với số số chức hô hấp bệnh nhân BPTNMT 44 3.3.4 Đánh giá liên quan dung tích tồn phổi phế thân ký với thể tích tồn phổi CT định lượng bệnh nhân BPTNMT 48 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 50 4.1 Đặc điểm chung nhóm bệnh nhân nghiên cứu .50 4.1.1 Đặc điểm giới .50 4.1.2 Đặc điểm tuổi .51 4.1.3 Tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào 51 4.1.4 Thời gian mắc bệnh 53 4.1.5 Tiền sử đợt cấp 12 tháng 53 4.1.6 Đặc điểm số khối thể BMI 54 4.2 Đặc điểm lâm sàng nhóm bệnh nhân nghiên cứu: 56 4.2.1 Triệu chứng bắt đầu nhập viện 56 4.2.2 Đánh giá triệu chứng thông qua câu hỏi mMRC .56 4.2.3 Đánh giá triệu chứng thông qua câu hỏi CAT 57 4.2.4 Triệu chứng thực thể .58 4.2.5 Đánh giá phân loại giai đoạn COPD theo GOLD 2016 59 4.3 Đặc điểm chức thơng khí CT định lượng .60 4.3.1 Kết đo chức hô hấp .60 4.3.2 Đặc điểm hình ảnh tổn thương phổi cắt lớp vi tính định lượng 60 4.3.3 Đánh giá liên quan thể tích khí phế thũng CT định lượng với số số chức hô hấp bệnh nhân BPTNMT 65 4.3.4 Đánh giá liên quan dung tích tồn phổi phế thân ký với thể tích tồn phổi CT định lượng bệnh nhân BPTNMT 68 KẾT LUẬN 69 KIẾN NGHỊ 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thang điểm khó thở theo mMRC Bảng 1.2 Bảng điểm CAT Bảng 1.3 Phân loại mức độ nặng hạn chế luồng khí theo GOLD 2016 .9 Bảng 2.1 Phân loại rối loạn thơng khí tắc nghẽn theo GOLD 2016 27 Bảng 2.2 Các biến số nghiên cứu .29 Bảng 3.1: Phân bố tình trạng hút thuốc theo giới 32 Bảng 3.2: Phân bố tình trạng hút thuốc theo số bao- năm 33 Bảng 3.3: Phân bố bệnh nhân theo thời gian phát bệnh .33 Bảng 3.4: Phân bố bệnh nhân theo tiền sử đợt cấp .34 Bảng 3.5: Phân bố bệnh nhân theo điểm CAT 37 Bảng 3.6: Các thông số chức thơng khí 39 Bảng 3.7 Phân loại theo mức độ tắc nghẽn đường thở .40 Bảng 3.8 Tỷ lệ loại KPT đối tượng nghiên cứu 41 Bảng 3.9 Các tổn thương phổi kèm theo đối tượng nghiên cứu 42 Bảng 3.10 Thể tích tồn phổi tỉ trọng trung bình tồn phổi 43 Bảng 3.11 Tỷ lệ phần trăm KPT theo thùy phổi 43 Bảng 3.12 Phân loại kiểu hình BPTNMT đối tượng nghiên cứu 44 Bảng 3.13 Tỷ lệ phần trăm KPT nhóm BN theo phân độ GOLD .44 Bảng 3.14 Tương quan số LAV950 với số FEV1%, FEV1/FVC% theo thùy phổi .46 Bảng 3.15 Tương quan số LAV950 với số FEV1% FEV1/FVC% theo nhóm kiểu hình .47 Bảng 3.16 Dung tích tồn phổi (phế thân ký) thể tích toàn phổi 48 Bảng 4.1 Tỷ lệ phần trăm KPT theo giai đoạn GOLD số nghiên cứu tương tự giới 63 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố bệnh nhân theo giới 31 Biểu đồ 3.2: Phân bố nhóm tuổi 32 Biểu đồ 3.3: Phân bố bệnh nhân theo số khối thể 35 Biểu đồ 3.4: Phân bố bệnh nhân theo triệu chứng 36 Biểu đồ 3.5: Phân bố thời gian xuất triệu chứng 36 Biểu đồ 3.6: Phân bố bệnh nhân theo mức độ khó thở mMRC 37 Biểu đồ 3.7: Phân bố bệnh nhân theo triệu chứng thực thể 38 Biểu đồ 3.8 Phân loại giai đoạn BPTNMT theo GOLD 2016 39 Biểu đồ 3.9 Mối tương quan số LAV950 FEV1% 45 Biểu đồ 3.10 Mối tương quan số LAV950 FEV1/FVC% 46 Biểu đồ 3.11 Mối tương quan thể tích khí phế thũng LAV thể tích khí cặn RV đo phế thân ký 48 Biểu đồ 3.12 Mối tương quan dung tích tồn phổi (phế thân ký) thể tích toàn phổi 49 Biểu đồ 4.1 So sánh phân loại kiểu hình nghiên cứu chúng tơi Fujimoto CS 64 20 Lee Y.K, Oh Y.M, Lee J.H et al (2008) Quantitative assessment of emphysema, air trapping, and airway thickening on computed tomography Lung, 186 (3), 157–165 21 Mohamed Hoesein F.A.A, de Hoop B, Zanen P et al (2011) CT-quantified emphysema in male heavy smokers: association with lung function decline Thorax, 66 (9), 782–787 22 Han M.K, Kazerooni E.A, Lynch D.A et al (2011) Chronic obstructive pulmonary disease exacerbations in the COPDGene study: associated radiologic phenotypes Radiology, 261 (1), 274–282 23 Garfield J.L, Marchetti N, Gaughan J.P et al (2012) Total lung capacity by plethysmography and high-resolution computed tomography in COPD International Journal of COPD, 2012 (7), 119–126 24 Zaporozhan J (2005) Paired Inspiratory/Expiratory Volumetric ThinSlice CT Scan for Emphysema Analysis - Comparison of Different Quantitative Evaluations and Pulmonary Function Test American College of Chest Physicians 25 Dransfield M.T (2007) Gender diffirences in the severity of CT emphysema in COPD Chest, 132, 464- 470 26 Kinsella M, Nestor L.M (1990) Quantitation of Emphysema by Computed Tomography Using a "Density Mask" Program and Correlation with Pulmonary Function Tests Chest, 91, 315-321 27 Trương Thị Kim Nga (2006) Nghiên cứu áp dụng câu hỏi ST.GEORGE'S đánh giá chất lượng sống BPTNMT khoa hô hấp, bệnh viện Bạch Mai, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II, Đại học Y Hà Nội 28 Nguyễn Thanh Thủy (2013) Nghiên cứu áp dụng phân loại bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính theo gold 2011 bệnh nhân điều trị nội trú trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú, Đại học Y Hà Nội 29 Nguyễn Thị Thu Hà (2010) Kết sử dụng câu hỏi CAT đánh giá tình trạng sức khỏe bệnh nhân mắc BPTNMT khoa lao bệnh phổi bệnh viện 103, Luận văn thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội 30 Marin J.M, Cote C.G, Diaz O et al (2011) Prognostic assessment in COPD: health related quality of life and the BODE index Respir Med, 105 (6), 916-921 31 Marc Miravitlles, Patricia García-Sidro, Alonso Fernández-Nistal et al (2013) Course of COPD assessment test (CAT) and clinical COPD questionnaire (CCQ) scores during recovery from exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease Health and quality of life outcomes, 11 (1), 32 Buist A.S, Vollmer W.M (2007) International variation in the prevalence of COPD (the BOLD Study): a population-based prevalence study Chest, 131, 29 - 36 33 Tạ Hữu Duy (2011) Nghiên cứu áp dụng câu hỏi CAT đánh giá chất lượng sống bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội 34 Huỳnh Thanh Tuấn (2012) Nghiên cứu số khối thể chu vi tứ đầu đùi bênh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn đinh, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ CK II, Đại học Y Dược Huế 35 Faganello M.M, Tanni S.E, Sanchez F.F et al (2010) BODE index and GOLD staging as predictors of 1-year exacerbation risk in chronic obstructive pulmonary disease Am J Med Sci, 339 (1), 10-14 36 Funk G.C, Kirchheiner K, Burghuber O.C et al (2009) BODE index versus GOLD classification for explaining anxious and depressive symptoms in patients with COPD - a cross-sectional study Respir Res, 10, 37 Mannino D.M, Homa D.M, Akinbami L.J et al (2002) Chronic obstructive pulmonary disease surveillance - United States, 1971-2000 MMWR Surveill Summ, 51 (6), 1-16 38 American Thoracic Society (1995) Standard for the diagnosis and care of patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Am J Respir Crit Care Med, 152 (5), 77-121 39 Đặng Thị Tuyết (2010) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng tràn khí màng phổi bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trung tâm hơ hấp bệnh viện Bạch Mai, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội 40 Hoàng Thu Hồng (2013) Nghiên cứu áp dụng phân loại mức nặng BPTNMT theo GOLD 2011 phòng khám quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Bệnh viện Bạch Mai, Luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội 41 Sarioglu N, Alpaydin A.O, Coskun A.S et al (2010) Relationship between BODE index, quality of life and inflammatory cytokines in COPD patients Multidiscip Respir Med, (2), 84-91 42 Barnes P.J and Jeffrey M (1997) Chronic Obstructive Pulmonary Disease Thorax, 55, 137 - 147 43 GOLD update (2015) Global Initiative for Chronic Obstructive Long Disease Lung Disease, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 44 Cheng X, Li J, Zhang Z et al (1999) The relationship between smoking and the incidence of COPD Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi, 22 (5), 290-292 45 Laniado L.R (2009) Smoking and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Parallel epidemics of the 21 century Int J Environ Res Public Health, (1), 209-224 46 Rennard S.I, Vestbo J (2006) COPD: the dangerous underestimate of 15% Lancet, 367 (9518), 1216-1219 47 Chu Thị Hạnh, Ngô Quý Châu Nguyễn Văn Tường (2006) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, dịch tễ học bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cơng nhân số nhà máy cơng nghiệp Hà Nội Y học lâm sàng, (12), 18-20 48 Phan Thu Phương, Ngơ Q Châu Dương Đình Thiện (2009) Nghiên cứu dịch tễ học bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính dân cư huyện Lạng Giang, Bắc Giang Y học thực hành, 12 (694), 13-14 49 Phan Thị Hạnh (2012) Nghiên cứu mức độ nặng, đặc điểm lâm sàng, Xquang, khí máu đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị Trung Tâm Hơ Hấp Bệnh viện Bạch Mai, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú, Trường đại học y Hà Nội 50 Donaldson G.C, Seemungal T.A.R, Bhowmik A et al (2002) Relationship between exacerbation frequency and lung function decline in chronic obstructive pulmonary disease Thorax, 57 (10), 847-852 51 John R Hurst, Jørgen Vestbo, Antonio Anzueto et al (2010) Susceptibility to exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease New England journal of medicine, 363 (12), 1128-1138 52 Marielle PKJ Engelen, Emiel F.M Wouters, Nicolaas E.P Deutz et al (2001) Effects of exercise on amino acid metabolism in patients with chronic obstructive pulmonary disease American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 163 (4), 859-864 53 Pouw E.M, Ten Velde G.P, Croonen B.H et al (2000) Early non-elective readmission for chronic obstructive pulmonary disease is associated with weight loss Clin Nutr, 19 (2), 95-99 54 Agusti A.G (2005) Systemic effects of chronic obstructive pulmonary disease Proc Am Thorac Soc, (4), 367-370 55 Muers M.F Green J.H (1993) Weight loss in chronic obstructive pulmonary disease Eur Respir J, (5), 729-734 56 Celli B.R, Cote C.G, Marin J.M et al (2004) The body-mass index, airflow obstruction, dyspnea, and exercise capacity index in chronic obstructive pulmonary disease N Engl J Med, 350 (10), 1005-1012 57 Landbo C, Prescott E, Lange P et al (1999) Prognostic value of nutritional status in chronic obstructive pulmonary disease Am J Respir Crit Care Med, 160 (6), 1856-1861 58 Lê Thị Huyền Trang Lê Tuyết Lan (2007) Thay đổi chức hô hấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính sau tháng điều trị theo GOLD Y học TP Hồ Chí Minh, 12 (2) 59 Vũ Duy Thướng (2009) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, vi khuẩn gây bệnh đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, Luận văn Thạc sỹ, Trường đại học Y Hà Nội 60 Trương Thị Tuyết (2015) Nghiên cứu hội chứng chồng lấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bệnh viện Bạch Mai, Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội 61 Ong K.C, Earnest A, Lu S.J et al (2005) A multidimensional grading system (BODE index) as predictor of hospitalization for COPD Chest, 128 (6), 3810-3816 62 Đỗ Quyết Nguyễn Thị Thu Hà (2010) Nghiên cứu áp dụng câu hỏi CAT (Chronic Obstructive Pulmonary Disease Assessment Test) đánh giá tình trạng sức khoẻ 101 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khoa Lao Bệnh phổi Kỉ yếu nội khoa 2011 63 Lee S.D, Huang M.S, Kang J et al (2014) The COPD assessment test (CAT) assists prediction of COPD exacerbations in high-risk patients Respir Med, 108 (4), 600-608 64 Trần Thị Hằng (2011) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị đợt bùng phát bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 89, 95 - 99 65 Ngô Thị Thu Hương (2005) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt cấp điều trị khoa Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, Trường Đại học Y Hà Nội 66 Johannessen A, Nilsen R.M, Storebo M et al (2013) Comparison of 2011 and 2007 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease guidelines for predicting mortality and hospitalization Am J Respir Crit Care Med, 188 (1), 51-59 67 Soriano J.B, Lamprecht B, Ramirez A.S et al (2015) Mortality prediction in chronic obstructive pulmonary disease comparing the GOLD 2007 and 2011 staging systems: a pooled analysis of individual patient data Lancet Respir Med, (6), 443-450 68 Rosalie A.H, Huijsmans J, Renata V.M et al (2008) The clinical utility of the GOLD classification of COPD disease severity in pulmon ary rehab ilitation Respir Med, 102, 162 - 171 69 Fernandez G.J, Garcia J.M, Perea-Milla L.E et al (2006) Arterial blood gases study in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease in accordance with spirometric values Med Clin (Barc), 127 (3), 90-92 70 Satoh K, Kobayashi T, Misao T, et al (2001) CT assessment of subtypes of pulmonary emphysema in smokers Chest, 725–729 71 Ostridge K, Williams N, Kim V et al (2016) Distinct emphysema subtypes defined by quantitative CT analysis are associated with specific pulmonary matrix metalloproteinases Respiratory Research, 17, 92 72 Katzenstein L.A, Mukhopadhyay S, Zanardi C et al (2010) Clinically occult interstitial fibrosis in smokers: classification and significance of a surprisingly common finding in lobectomy specimens Human Pathology, 41(3), 316–325 73 Jankowich M.D , Rounds S.I.S (2012) Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema Syndrome Chest, 141 (1), 222–231 74 Washko G.R (2010) Diagnostic Imaging in COPD Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine, 31 (3), 276–285 75 Washko G.R (2012) The Role and Potential of Imaging in COPD Medical Clinics of North America, 96 (4), 729–743 76 Patel B.D, Coxson H.O, Pillai S.G et al (2008) Airway wall thickening and emphysema show independent familial aggregation in chronic obstructive pulmonary disease American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 178 (5), 500–505 77 Schroeder J.D, McKenzie A.S, Zach J.A et al (2013) Relationships Between Airflow Obstruction and Quantitative CT Measurements of Emphysema, Air Trapping, and Airways in Subjects With and Without Chronic Obstructive Pulmonary Disease American Journal Roentgenology, 201 (3), 460 – 470 78 Fernandes L, Gulati N, Mesquita A.M et al (2015) Quantification of Emphysema in Chronic Obstructive Pulmonary Disease by Volumetric Computed Tomography of Lung The Indian Journal of Chest Diseases and Allied Sciences, 57 (3), 155–160 79 Nakano Y, Muro S, Sakai H et al (2000) Computed tomographic measurements of airway dimensions and emphysema in smokers Correlation with lung function American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 162 (3 Pt 1), 1102–1108 80 Akira M, Toyokawa K, Inoue Y et al (2009) Quantitative CT in chronic obstructive pulmonary disease: inspiratory and expiratory assessment American Journal of Roentgenology, 192 (1), 267–272 81 Washko G.R, Criner G.J, Mohsenifar Z et al (2008) Computed tomographic-based quantification of emphysema and correlation to pulmonary function and mechanics COPD, (3), 177–186 82 A Poerio, F Ciccarese, A Bruno et al (2017) Old but gold: saber-sheath trachea Correlations between Tracheal Index and automatic CT quantification of airtrapping and emphysema European Congress Radiology 2017, C-2930 MỘT SỐ CA LÂM SÀNG Ca số 1: Bệnh nhân Nguyễn Văn N Nam 71 tuổi Ngày vào viện 18/08/2017 Ngày viện 23/08/2017 Chụp phim ngày 22/08/2017 Mã số lưu trữ: J44/791 Tiền sử chẩn đoán Viêm phế quản nhiều năm Hút thuốc 20 bao – năm Chỉ số đo chức hô hấp: FEV1: 33%, FEV1/FVC: 59% Trên CLVT: Kiểu hình E Chỉ số LAV950: 33,6% A B C D E F Hình A, B: Hình ảnh CLVT phổi mặt phẳng ngang đứng dọc hít vào Hình C, D: Hình ảnh khí phế thũng với phổ màu xanh mặt phẳng ngang đứng dọc hít vào Hình E: Hình ảnh khí phế thũng với phổ màu xanh không gian 3D Hình F: Bảng kết đo thể tích phổi, thùy phổi, tỷ trọng trung bình thể tích khí phế thũng (LAV950) Ca số 2: Bệnh nhân Nguyễn Thi H Nữ 74 tuổi Ngày vào viện 14/08/2017 Ngày viện 21/08/2017 Chụp phim ngày 16/08/2017 Mã số lưu trữ: J44/807 Tiền sử chẩn đoán BPTNMT năm Hút thuốc thuốc lào bao – năm Chỉ số đo chức hô hấp: FEV1: 40%, FEV1/FVC: 67% Trên CLVT: Kiểu hình E Chỉ số LAV950: 30,6% A B C D E F Hình A, B: Hình ảnh CLVT phổi mặt phẳng ngang đứng dọc hít vào Hình C, D: Hình ảnh khí phế thũng với phổ màu xanh mặt phẳng ngang đứng dọc hít vào Hình E: Hình ảnh khí phế thũng với phổ màu xanh khơng gian 3D Hình F: Bảng kết đo thể tích phổi, thùy phổi, tỷ trọng trung bình thể tích khí phế thũng (LAV950) BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU A HÀNH CHÍNH Mã bệnh án:……………………… Họ tên: ………………… ……Tuổi:……… Giới: Nam Nữ Nghề nghiệp: Làm ruộng Cơng nhân 3.Cơng chức Hưu trí Khác Địa chỉ:……………………………………………………………………… (1 Thành thị, Nông thôn, Khác) Ngày vào viện: …… /…… /…… Ngày viện:…… /…… /……… Tổng số ngày nằm viện:……… Địa liên lạc: ………………… ………… Số điện thoại: ………… B CHUYÊN MƠN I Tiền sử: - Hút thuốc lá: Có hút Khơng hút Có bỏ Hút thụ động Số bao.năm: … - Hút thuốc lào: Có hút Có bỏ Không hút Số bao.năm: - Thời gian bỏ thuốc: …… năm - Tiếp xúc khí độc hại: Khơng Có (Loại khí): …………………… - Thời gian mắc bệnh COPD: … ……… - Số đợt cấp bệnh: …… lần/năm - Tiền sử ho khạc đờm mạn tính: Khơng -Bệnh kèm theo: Suy tim CAT: ………… mMRC…… Có Tăng huyết áp Rối loạn nhịp tim Đái tháo đường Hen phế quản Ung thư phổi Lao phổi Bệnh khác:…… - Tiền sử gia đình: Hen phế quản Đái tháo đường Lao phổi Ung thư phổi Không mắc bệnh Bệnh khác:…… II Lý vào viện: Sốt Khó thở tăng Ho Đờm đục Đau ngực Khác:…………… III Thời gian biểu triệu chứng LS trước vào viện ngày IV Khám lâm sàng Cân nặng: ………………….Chiều cao:…………BMI:……………… Nhiệt độ: ………………… Nhịp thở: … lần/phút Mạch: … lần/phút HA: /…… mmHg Lời nói: Câu dài Câu ngắn Từng từ Tím mơi đầu chi Có Không Co kéo hô hấp phụ Có Khơng Phù: Có Khơng 10.Gan to: Có Khơng 11.Tĩnh mạch cổ nổi: Có Khơng 12 Lồng ngực hình thùng Có Không 13 Rale phổi RRPN giảm Rale rít, ngáy Rale ẩm, nổ 14.Tiếng tim: Bình thường Bất thường V Chức thơng khí cắt lớp vi tính định lượng phổi Giai đoạn theo GOLD: I II III VC Lít % LT FVC Lít % LT FEV1 Lít Test: Âm tính IV Đo CNHH: Dương tính Gaensler: FEV1/FVC % Đo phế thân ký: FRC Lít % LT RV Lít % LT TLC Lít % LT RV/TLC % % LT IC Lít % LT ERV Lít % LT CT Scan phổi: 3.1 Phân loại khí phế thũng Kiểu hình: A E M Loại KPT Trung tâm tiểu thùy đơn Toàn tiểu thùy đơn Cạnh vách đơn Trung tâm tiểu thùy + cạnh vách Trung tâm tiểu thùy + toàn tiểu thùy Toàn tiểu thùy + cạnh vách Cả loại Không có KPT 3.2 Các tổn thương phối hợp Kén khí Tổn thương đơng đặc Dày thành phế quản mức độ Tổn thương xẹp phổi vừa nặng Giãn phế quản Tổn thương khác: Tràn dịch, tràn khí, Tổn thương tổ chức kẽ 3.3 Các thơng số định lượng Thể tích phổi Cả hai phổi (ml) Phổi phải Phổi trái MLD (HU) LAV950 (%) Thùy phải Thùy phải Thùy phải Thùy trái Thùy trái Kết luận:…………………………………………… VI Phân loại GOLD 2016: 1.A 2.B 3.C 4.D ... định lượng phổi bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Trung tâm hơ hấp – Bệnh vi n Bạch Mai với mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Nhận xét kết chức. .. 39 3.3 Đặc điểm chức thông khí CT định lượng .39 3.3.1 Đặc điểm chức thơng khí .39 3.3.2 Mơ tả đặc điểm hình ảnh tổn thương phổi đối tượng nghiên cứu cắt lớp vi tính định lượng ... khí phổi CT định lượng chưa mơ tả đầy đủ phương pháp CT định lượng áp dụng vài năm trở lại Trên sở đó, chúng tơi tiến hành đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chức thơng khí cắt lớp vi tính định
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SàNG, CHứC NĂNG THÔNG KHí và cắt lớp VI TíNH ĐịNH LƯợNG PHổI ở BệNH NHÂN BệNH PHổI tắc NGHẽN mạn TíNH , NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SàNG, CHứC NĂNG THÔNG KHí và cắt lớp VI TíNH ĐịNH LƯợNG PHổI ở BệNH NHÂN BệNH PHổI tắc NGHẽN mạn TíNH , 2 Biểu hiện lâm sàng của BPTNMT, Nghiên cứu của Dransfiel (2007) ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về giới ở mức độ khí phế thũng ở bệnh nhân BPTNMT trên CT định lượng. Trong tất cả các giai đoạn trầm trọng của BPTNMT, nam giới bị khí phế thũng nhiều hơn nữ giới (giai đoạn I: 7% , Xử lý hình ảnh, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 3 Đặc điểm chức năng thông khí và CT định lượng, Trong các loại tổn thương phổi kèm theo loại tổn thương tổ chức kẽ là loại tổn thương gặp nhiều nhất với 37 bệnh nhân (chiếm 78,7%). Loại tổn thương dày thành phế quản mức độ vừa đến nặng và tổn thương đông đặc cùng gặp ở 14 bệnh nhân (chiếm 29,8%), tổn t, Thùy dưới phổi phải, Thể tích toàn phổi, Tỷ lệ phần trăm thể tích KPT (LAV950), TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm