Vận dụng mô hình fama – french năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên SGDCK thành phố hồ chí minh

124 66 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 08:01

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH NGỌC MINH TRÂM VẬN DỤNG MƠ HÌNH FAMA – FRENCH NĂM NHÂN TỐ ĐỂ ƢỚC LƢỢNG TỶ SUẤT LỢI TỨC KỲ VỌNG CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG HUỲNH NGỌC MINH TRÂM VẬN DỤNG MƠ HÌNH FAMA – FRENCH NĂM NHÂN TỐ ĐỂ ƢỚC LƢỢNG TỶ SUẤT LỢI TỨC KỲ VỌNG CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã Số :60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu thân thực hướng dẫn PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Đề tài “Vận dụng mơ hình Fama – French năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng cổ phiếu niêm yết Sàn Giao Dịch Chứng Khoán HCM” thực dựa số liệu thực tế thu thập sở lý thuyết nghiên cứu nhà kinh tế học trước Tôi xin cam đoan khơng có tượng chép hồn tồn kết nghiên cứu tác giá khác Đây đề tài nghiên cứu độc lập tơi Tơi hồn toàn chịu trách nhiệm cam đoan Tác giả luận văn Huỳnh Ngọc Minh Trâm DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCĐKT : Bảng cân đối kế toán BCTC : Báo cáo tài B/M : Tỷ lệ giá trị sổ sách giá trị thị trƣờng vốn chủ sở hữu (Book Equity / Market Equity) CAPM : Mơ hình định giá tài sản vốn CML : Đƣờng thị trƣờng vốn (Capital Market Line) CMA : Phần bù xu hƣớng đầu tƣ (Conservative minus Aggressive) DMĐT : Danh mục đầu tƣ DMĐTCK : Danh mục đầu tƣ chứng khoán HOSE : Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HML : Phần bù giá trị (High minus Low) Inv : Xu hƣớng đầu tƣ (Investment) NĐT : Nhà đầu tƣ OP : Lợi nhuận (Operating Profitability) OLS : Phƣơng pháp bình phƣơng bé thơng thƣờng RMW : Phần bù lợi nhuận (Robust minus Weak) SML : Đƣờng thị trƣờng chứng khoán (Security Market Line) SMB : Phần bù quy mô (Small minus Big) SGDCK : Sở giao dịch chứng khoán SGDCK TP.HCM : Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh TSĐT : Tài sản đầu tƣ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu .2 Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH 1.1.1 Lợi tức .8 1.1.2 Rủi ro 1.1.3 Cân lợi tức – rủi ro (Risk – return trade off) 1.1.4 Đo lƣờng lợi tức rủi ro chứng khoán 1.1.5 Đo lƣờng lợi tức rủi ro danh mục đầu tƣ 11 1.2 SƠ LƢỢC VỀ MƠ HÌNH MARKOWITZ VÀ CÁC MƠ HÌNH NHÂN TỐ (FACTOR MODEL) .14 1.2.1 Mơ hình Markowitz 14 1.2.2 Mơ hình nhân tố mơ hình đa nhân tố 20 1.2.3 Mơ hình APT Lý thuyết định giá Arbitrage 24 1.2.4 Mơ hình CAPM (Capital Asset Pricing Model) 25 1.2.5 Mơ hình Fama – French ba nhân tố 30 1.3 MƠ HÌNH FAMA-FRENCH NĂM NHÂN TỐ 32 1.4 LƢỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG .45 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 46 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 46 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 48 2.3 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 52 2.4 XÂY DỰNG CÁC DANH MỤC ĐẦU TƢ 53 2.5 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH .55 2.5.1 Kiểm định chuỗi tỷ suất lợi tức danh mục liệu có tính dừng có tn theo quy luật phân phối chuẩn .56 2.5.2 Kiểm định hệ số chặn 57 2.5.3 Kiểm định ý nghĩa biến giả thuyết có liên quan 58 KẾT LUẬN CHƢƠNG .60 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 61 3.2 MA TRẬN HỆ SỐ TƢƠNG QUAN .62 3.3 KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THIẾT THỐNG KÊ 63 3.3.1 Kiểm định chuỗi tỷ suất lợi tức danh mục có tuân theo quy luật phân phối chuẩn .63 3.3.2 Kiểm định tính dừng chuỗi tỷ suất lợi tức 64 3.4 KẾT QUẢ HỒI QUY .65 3.4.1 Ƣớc lƣợng tham số mơ hình Fama-French năm nhân tố .65 3.4.2 Kiểm định mơ hình Fama-French năm nhân tố 69 3.5 VẬN DỤNG MÔ HÌNH FAMA-FRENCH NĂM NHÂN TỐ ĐỂ ƢỚC LƢỢNG TỶ SUẤT LỢI TỨC KỲ VỌNG 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 75 4.1 KẾT LUẬN 75 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 77 4.2.1 Một vài hàm ý sách nhà đầu tƣ 77 4.2.2 Một vài hàm ý sách nhà làm sách chủ thể có liên quan 78 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 79 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Thiết lập danh mục đầu tƣ 54 3.1 Thống kê mô tả tý suất lợi tức trung bình danh mục 61 3.2 Ma trận hệ số tƣơng quan biến giải thích 62 3.3 Kết kiểm định chuỗi tý suất lợi tức danh mục có tuân theo quy luật phân phối chuẩn 59 3.4 Kết kiểm định tính dừng chuỗi tỷ suất lợi tức 60 3.5 Kết hồi quy danh mục đầu tƣ 61 3.6 Kết kiểm định ý nghĩa hệ số chặn mơ hình 64 3.7 Kết kiểm định ý nghĩa biến mơ hình (kết hồi quy bƣớc 2) 65 3.8 Kết dự báo MRP, SMB, HML, RMW, CMA cho ngày 20/10/2016 65 3.9 Kết dự báo tỷ suất lợi tức trung bình 12 DMĐT cho ngày 20/10/2016 67 DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ hiệu Tên hình vẽ Trang 1.1 Đa dạng hóa rủi ro danh mục đầu tƣ 1.2 Đƣờng biên hiệu danh mục đầu tƣ 13 1.3 Lựa chọn danh mục đầu tƣ tối ƣu trƣờng hợp không tồn tài sản phi rủi ro 15 1.4 Lực chọn danh mục đầu tƣ tối ƣu trƣờng hợp tồn tài sản phi rủi ro 16 1.5 Mối quan hệ tỷ suất lợi tức kỳ vọng rủi ro danh mục đầu tƣ hiệu 24 1.6 Mối quan hệ tỷ suất lợi tức kỳ vọng rủi ro hệ thống chứng khoán (hoặc danh mục đầu tƣ) 26 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Theo số liệu thống kê Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nƣớc 10 năm trở lại đây, quy mơ huy động vốn qua thị trƣờng chứng khốn đáp ứng khoảng 23% tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội, tƣơng đƣơng gần 60% so với cung tín dụng qua thị trƣờng tiền tệ - tín dụng Điều cho thấy thị trƣờng chứng khoán ngày trở thành kênh huy động vốn quan trọng đồng thời thu hút nhiều đầu tƣ từ cá nhân, tổ chức nƣớc Tuy nhiên, thực tế cho thấy đa số nhà đầu tƣ cá nhân bị giới hạn kiến thức đầu tƣ tài nên chủ yếu đầu tƣ lƣớt sóng, đầu tƣ theo xu đám đơng, theo cảm tính thiếu phƣơng pháp khoa học Điều khiến cho thị trƣờng chứng khốn Việt Nam có lúc ngồi tầm kiểm sốt, khiến việc đầu tƣ chứng khốn mang rủi ro cao, bị méo mó, làm niềm tin nhà đầu tƣ nhƣ kiềm hãm phát triển lành mạnh ổn định thị trƣờng, điển hình vào năm 2007 Trƣớc thực trạng thị trƣờng chứng khoán Việt Nam nhƣ cho thấy cần thiết phải ứng dụng mơ hình kinh tế − tài vào định đầu tƣ nhƣ hoạt động kinh doanh chứng khoán Cho đến thời điểm tại, giới học thuật có nhiều nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng mơ hình đầu tƣ tài vào thị trƣờng chứng khốn giới mang lại nhiều kết có ý nghĩa vơ thiết thực, số mơ hình nhân tố Fama – French Sau đƣợc cơng bố, mơ hình nhân tố Fama-French nhận đƣợc quan tâm đặc biệt nhiều nhà nghiên cứu Phần lớn thực nghiệm giới rằng, mơ hình năm nhân tố Fama – French phù hợp mơ hình CAPM nhƣ mơ hình ba nhân tố Fama – French (1993) việc giải thích cho thay đổi lợi nhuận cổ 43 CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 44 CTCP Tập đồn Nhựa Đơng Á 45 CTCP Dược phẩm Cửu Long 46 CTCP Hoá An 47 CTCP Đông Hải Bến Tre 48 CTCP Dược Hậu Giang CTCP Thương mại thác 49 khoáng sản Dương Hiếu 50 CTCP Đầu tư Thương mại DIC 51 Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng 52 CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai CTCP Xuất nhập 53 Y tế Domesco 54 55 56 57 58 59 60 Tổng CTCP Phân bón Hóa chất dầu khí CTCP CTCP Cao su Đồng Phú CTCP Bóng đèn Điện Quang CTCP Cao Su Đà Nẵng CTCP Đầu tư Căn nhà mơ ước CTCP Thủy Điện Điện lực CTCP Công viên nước Đầm Sen D2D DCL 175 CTCP Quốc Cường Gia QCG Lai 176 CTCP Bóng đèn Phích RAL nước Rạng Đông 177 CTCP Nhựa Rạng Đông RDP DHA DHC 178 CTCP Cơ điện lạnh 179 CTCP Quốc tế Hoàng Gia DHG 180 CTCP Đầu tư Phát triển SAM SACOM CTCP Hợp tác kinh tế 181 Xuất nhập SAV SAVIMEX 182 CTCP Sông Ba SBA DAG DHM DIC DIG DLG 183 CTCP mía đường Thành Thành Cơng Tây Ninh 184 CTCP Xây dựng số SBT SC5 DMC CTCP Nước 185 Chương (CDBECO) DPM 186 CTCP Nhiên Liệu Sài Gòn SFC DPR 187 CTCP Đại lý Vận tải SAFI SFI DQC 188 CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 189 CTCP Quốc tế Sơn Hà 190 CTCP Đầu tư Hạ tầng Nước Sài Gòn 191 CTCP Thủy Điện Cần Đơn CTCP Đầu tư Phát triển 192 Đô thị Khu công nghiệp Sông Đà 193 CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn 194 CTCP đầu tư thương mại SMC 195 CTCP S.P.M SGT DRC DRH DRL DSN 61 CTCP Đệ Tam DTA 62 CTCP Đệ Tam DTL 63 CTCP Kỹ nghệ Đô DTT Thành 64 CTCP Đầu tư Phát DVP triển cảng Đình Vũ 65 CTCP Dịch vụ Xây DXG Giải REE RIC khát Dương SCD SHI SII SJD SJS SMA SMC SPM 196 CTCP Cao su Sao vàng SRC 197 CTCP Kỹ Nghệ Lạnh SRF 66 67 68 69 dựng địa ốc Đất Xanh CTCP ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử Viễn thông CTCP Cơ Điện Thủ Đức CTCP Everpia DXV 198 CTCP Giống miền Nam ELC 199 CTCP Siêu Thanh ST8 EMC 200 CTCP Kho vận miền Nam STG EVE 201 CTCP Vận chuyển Gòn Tourist 202 CTCP dịch vụ tổng Sài Gòn sản 70 CTCP Khoáng FECON CTCP Kỹ thuật 71 móng Cơng trình ngầm FECON CTCP Ngoại thương 72 Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 73 CTCP Tập đoàn FLC FCM 74 CTCP Thực phẩm Sao Ta 75 CTCP FPT 76 Tổng Cơng ty Khí Việt Nam - CTCP Gỗ 77 CTCP Chế biến Đức Thành CTCP Sản Xuất Kinh 78 Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh 79 CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn 80 CTCP Gemadept FMC Sản 81 CTCP Vận tải Phẩm khí Quốc Tế gỗ 82 CTCP chế biến Thuận An 83 CTCP Hồng Anh Gia Lai Nơng dược 84 CTCP H.A.I Tập đoàn 85 CTCP HAPACO CTCP Đầu tư Thương 86 mại Bất động sản An Dương Thảo Điền trồng SSC Sài STT hợp SVC FCN 203 CTCP Bao bì Biên Hòa FDC 204 FLC Long 205 CTCP Sonadezi Thành 206 CTCP Dầu thực vật Tường An 207 CTCP Thủy điện Thác Bà 208 CTCP Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng 209 CTCP Dệt may - Đầu tư Thương mại Thành Công CTCP Vận tải đa phương 210 thức Duyên Hải FPT GAS GDT GIL GMC GMD GSP GTA HAG HAI HAP HAR SVI CTCP Cơng nghệ Sài Gòn Viễn Đơng 211 CTCP Cơng Nghiệp Gốm sứ Taicera 212 CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 213 CTCP Kinh doanh Phát triển Bình Dương 214 CTCP Phát triển nhà Thủ Đức 215 CTCP Cấp nước Thủ Đức 216 CTCP Đầu tư dựng Tiền Giang 217 CTCP Đầu tư điện Nguyên 218 CTCP TIE SVT SZL TAC TBC TCL TCM TCO TCR TCT TDC TDH TDW Xây THG Tây TIC TIE CTCP Sản xuất Kinh 219 doanh Xuất nhập Dịch vụ Đầu tư Tân Bình 220 CTCP Tập đồn Thiên Long CTCP Tập đoàn thép Tiến 221 Lên TLG HDC 222 CTCP Thủy điện Thác Mơ TMP HDG 223 CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM 224 CTCP Ơ tơ TMT TMS 87 CTCP Hacisco HAS 88 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh CTCP Xây Dựng Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình CTCP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu CTCP Tập đồn Hà Đơ HAX CTCP Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy CTCP Tập đoàn Hoàng Long CTCP Kim khí TP Hồ Chí Minh Cơng ty cổ phần Tập đoàn H a Phá CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân CTCP Cao su Hòa Bình CTCP Tập đồn Hoa Sen CTCP xi măng Hà Tiên CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO CTCP Kỹ thuật Ơ tơ Trường Long CTCP vận tải Hà Tiên HHS 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 CTCP Đầu tư Xây dựng HUD3 CTCP Hùng Vương CTCP xi măng Vicem Hải Vân HBC TIX TLH TMT TNA HMC 225 CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam 226 CTCP Cao su Thống Nhất HPG 227 CTCP Tài Nguyên TNT HQC 228 HRC HSG 229 CTCP Traphaco 230 CTCP Cao su Tây Ninh TRA TRC HT1 231 CTCP Thủy sản số TS4 HTI 232 CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ 233 CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành 234 CTCP bao bì Nhựa Tân Tiến 235 CTCP Tư vấn xây dựng điện 236 CTCP Dây Cáp điện Taya Việt Nam CTCP Xây dựng Phát 237 triển đô thị tỉnh Bà RịaVũng Tàu 238 CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đô thị IDICO 239 CTCP Vinacafé Biên Hòa TSC HLG HTL HTV HU3 HVG HVX CTCP Đầu tư Thương ICF mại Thủy sản CTCP Đầu tư Phát IDI triển Đa Quốc Gia IDI CTCP Phát triển Hạ IJC ông ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng 240 CTCP Khử trùng Việt TNC TPC TTF TTP TV1 TYA UDC UIC VCF VFG 109 110 111 112 113 114 115 116 tầng Kỹ thuật CTCP dược phẩm Imexpharm CTCP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo CTCP Đầu tư - Kinh doanh nhà CTCP Công nghệ Tiên Phong CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An Tổng Công ty Phát triển Đơ thị Kinh Bắc CTCP tập đồn Kido 117 CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền 118 CTCP xuất nhập Khánh Hội 119 CTCP Điện lực Khánh Hòa 120 CTCP Mirae CTCP Cơng Nghiệp 121 KhốngSản Bình Thuận 122 CTCP Khống sản Xây dựng Bình Dương 123 CTCP Đầu tư Phát triển KSH 124 Tổng CTCP Khống sản Na Rì Hamico 125 CTCP LILAMA 10 126 CTCP Chế biến hàng xuất Long An 127 CTCP Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng 128 CTCP LICOGI 16 IMP Nam 241 CTCP Vĩnh Hoàn VHC 242 CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam 243 Tập Đoàn VinGroup CTCP 244 CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông 245 CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO 246 CTCP Thép Việt Ý VHG phẩm 247 CTCP Y Dược Vimedimex biển 248 CTCP vận tải VINASHIP 249 Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam Thành 250 CTCP Du lịch Thành Công 251 CTCP Thủy hải sản Việt Nhật LOGISTICS 252 CTCP VINALINK VMD KSA 253 CTCP Sữa Việt Nam VNM KSB 254 CTCP Ánh Dương Việt VNS Nam 255 CTCP Vận tải biển Việt VOS Nam 256 CTCP Vạn Phát Hưng VPH ITA ITC ITD JVC KAC KBC KDC KDH KHA KHP KMR KSH KSS L10 LAF LBM LCG CTCP Khai thác Chế 129 biến Khoáng sản Lào LCM Cai tư cầu LGC 130 CTCP đầu đường CII 131 CTCP Đầu tư Phát LGL 257 CTCP bao bì dầu thực vật 258 CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu Việt 259 CTCP Container Nam 260 CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh CTCP đầu tư xây dựng 261 cấp thoát nước VIC VID VIP VIS VNA VNE VNG VNH VNL VPK VRC VSC VSH VSI Tân VTB 262 CTCP Viettronics Bình 263 CTCP Thức ăn Chăn nuôi VTF triển Đô thị Long Giang 132 CTCP Long Hậu LHG Việt Thắng 264 CTCP Vận tải xăng dầu VITACO VTO PL Thống kê mơ tả tỷ suất lợi tức trung bình danh mục đầu tư theo mơ hình Markowitz Danh mục Quy mơ trung bình BE/ME trung bình TSLT trung bình SL 2014 139,927,143 1.12648 0.004864 2015 199,565,471 0.95880 0.005345 2016 249,924,613 0.99861 0.004778 SH 2014 97,689,207 2.50204 0.004308 2015 146,411,535 2.02875 0.003069 2016 164,148,837 2.44406 0.004091 BL 2014 5,649,319,272 0.65066 0.004174 2015 6,537,406,784 0.59876 0.003372 2016 7,304,609,655 0.60845 0.004119 BH 2014 804,352,560 1.58653 0.004477 2015 1,519,769,074 1.38141 0.003776 2016 1,651,360,896 1.50597 0.004167 Quy mơ trung bình Lợi nhuận trung bình TSLT trung bình SW 2014 87,656,812 (6,954) 0.00445 2015 124,445,132 (2,268) 0.004684 2016 140,384,075 (14,720) 0.004461 SR 2014 2015 149,959,538 221,531,874 46,253 49,473 0.00453 0.004331 2016 273,689,374 53,310 0.004606 BW 2014 644,479,020 12,234 0.003962 2015 756,224,474 23,554 0.002282 2016 947,723,646 80,733 0.004423 BR 2014 5,809,192,812 918,269 0.00337 2015 7,300,951,385 991,386 0.003579 2016 8,008,246,905 1,034,702 0.003746 Quy mơ trung bình Đầu tư trung bình TSLT trung bình SC 2014 104,657,400 -0.08447 0.004494 2015 156,712,090 -0.06467 0.003946 2016 184,720,253 -0.07386 0.004238 SA 2014 132,958,950 0.24194 0.004426 2015 189,264,917 0.19515 0.003043 2016 229,353,196 0.26321 0.004815 BC 2014 1,249,213,169 -0.02199 0.004052 2015 3,527,780,040 -0.01403 0.003365 2016 4,621,809,338 -0.01974 0.004214 BA 2014 4,334,161,213 0.51589 0.003352 2015 4,529,395,819 0.37711 0.003681 2016 5,204,458,663 0.24590 0.003964 PL 1.3 Kết hồi quy cổ phiếu αi MRP βi SMB si HML hi RMW ri CMA ci AAM ABT -0.00003 0.00076 0.08585 0.02052 -0.17652 0.03965 -0.03729 -0.00763 -0.00734 0.04510 -0.04084 -0.10615 ACL -0.00005 0.17444 0.08643 0.06799 0.07519 0.08124 AGF -0.00074 0.10075 -0.00965 -0.14167 -0.06730 -0.04835 -0.17025 0.24428 -0.11328 0.02015 -0.17745 AGM -0.00001 ANV 0.00033 0.55266 -0.13578 0.10621 0.02600 -0.08710 APC 0.00094 0.17200 -0.09322 0.04318 -0.07649 0.00405 ASP -0.00028 0.20665 -0.14146 0.06519 0.18533 0.18738 ATA -0.00214 0.56226 0.18617 0.22797 -0.37142 -0.18720 BBC 0.00169 -0.00847 -0.11651 -0.21848 -0.02017 0.26128 BCE -0.00002 -0.06562 -0.04754 -0.07113 -0.02918 0.00621 BCI 0.00070 -0.05919 -0.01677 -0.00923 0.03403 0.08911 BGM -0.00117 0.22544 -0.17265 0.08344 0.02404 0.35698 BMC -0.00106 0.16767 -0.08776 -0.03275 -0.05650 0.13590 BHS 0.00080 0.15901 -0.16862 -0.01219 0.03099 0.07356 BRC 0.00107 -0.04180 -0.25096 0.20769 0.01017 0.03830 BMP 0.00196 0.16484 -0.17368 0.07004 0.21182 0.05135 BT6 0.00030 0.01179 -0.02994 0.06571 -0.20802 0.02580 BTP 0.00066 0.10794 -0.11774 0.34340 -0.01627 -0.02293 BTT 0.00178 -0.20310 0.23467 -0.08682 0.24718 -0.01707 C21 0.00041 -0.21330 0.19185 0.03553 0.05882 0.07647 C32 0.00191 0.00398 0.01937 0.10347 0.02280 -0.22684 C47 0.00033 0.09412 -0.14212 0.03918 -0.17123 0.07114 CCI 0.00152 0.20575 -0.16509 -0.11654 -0.03616 0.16036 CCL 0.00002 0.32795 -0.32470 -0.00681 -0.05645 0.16548 CDC 0.00146 0.29093 -0.07336 0.00127 -0.03899 0.19157 CHP 0.00138 0.02841 -0.04178 -0.04116 0.07421 0.10242 CIG CII 0.00064 0.00115 -0.06139 0.09620 0.23158 -0.04501 0.03365 0.06440 0.11290 0.10669 0.12914 -0.05086 CLC 0.00186 0.12379 -0.05915 -0.00897 0.00912 -0.08483 CLG -0.00102 -0.10168 0.04987 -0.00387 -0.02027 0.03859 CLW 0.00148 0.05397 -0.00428 0.00575 0.01984 0.07461 CMG 0.00198 0.15420 -0.13344 0.03883 -0.32549 -0.04950 CMT 0.00122 -0.05683 0.11702 0.04257 -0.15343 -0.04985 CMV 0.00082 -0.19426 0.01337 0.02997 -0.11765 -0.11164 CMX -0.00023 0.68294 0.15542 0.08818 0.29524 0.28869 CNG 0.00069 0.51612 -0.05406 0.07421 -0.02237 0.02433 COM 0.00202 -0.07634 -0.15552 0.06094 0.15631 0.28454 CSM 0.00049 0.17882 -0.16224 0.16228 0.22809 0.05116 CTD 0.00310 0.07925 -0.33582 0.20870 0.23321 0.27925 CTI 0.00291 -0.05994 -0.02702 0.16640 -0.05090 -0.44600 CYC 0.00074 -0.05997 0.33250 0.05750 -0.15479 0.23629 D2D 0.00218 0.02386 -0.03077 0.15642 0.26664 0.08810 DAG 0.00175 0.11621 -0.30470 0.11978 0.10064 0.02554 DCL 0.00206 0.39235 -0.12324 0.12919 0.26999 0.04509 DHA 0.00232 0.05705 -0.13117 0.02845 0.03410 0.03826 DHC 0.00254 0.19950 0.01074 -0.19357 0.14250 0.36258 DHG 0.00057 0.22046 -0.15298 0.12054 0.12076 0.06243 DHM 0.00123 0.10323 -0.01732 0.20211 -0.32937 0.07484 DIC 0.00029 0.21566 -0.22191 -0.01204 0.03370 0.26995 DIG 0.00050 0.21932 -0.47278 0.09897 0.18509 0.07842 DLG 0.00064 0.16865 -0.19937 0.00086 0.08666 0.10375 DMC 0.00217 0.11458 -0.19847 0.23444 0.17346 0.13760 DPM -0.00001 0.05867 -0.17770 0.04431 -0.03110 0.06307 DPR 0.00008 -0.01332 -0.04751 0.03626 -0.04461 -0.08684 DQC 0.00187 0.24136 -0.07759 -0.02343 0.11148 0.29717 DRC 0.00089 0.01388 -0.09751 0.16634 0.04004 0.06335 DRH DRL 0.00286 0.00148 0.20914 -0.04774 0.17322 0.02294 -0.29606 -0.07430 -0.37945 0.14591 0.35103 0.19177 DSN 0.00097 0.04829 -0.00228 -0.00835 0.03920 0.01852 DTA -0.00015 0.07759 0.01015 -0.08029 -0.07780 0.15339 DTL 0.00164 0.03658 -0.15093 0.29055 0.07593 0.32968 DTT 0.00138 -0.02378 0.09639 0.20636 0.10431 -0.11084 DVP 0.00094 -0.01655 0.04463 -0.06703 0.04469 -0.02927 DXG 0.00095 0.14672 -0.38455 -0.00753 0.08958 0.12791 DXV 0.00123 -0.07424 -0.08448 -0.05448 -0.02377 0.06126 ELC 0.00164 -0.00886 -0.12071 0.24370 0.10267 -0.23946 EMC 0.00141 0.09303 0.43572 -0.16699 0.16449 0.26552 EVE 0.00188 -0.14077 -0.08598 0.17463 0.04554 -0.30297 FCM 0.00002 0.24583 -0.27863 -0.05484 -0.04632 0.17780 FCN 0.00075 0.15146 -0.32400 -0.02047 0.05308 0.06055 FDC 0.00167 0.10745 -0.12453 0.11180 -0.22016 -0.27904 FLC 0.00069 0.11753 -0.39864 -0.08860 0.20526 0.12987 FMC 0.00211 0.17640 -0.08404 0.03798 0.26352 0.04647 FPT 0.00085 0.15863 -0.15640 0.00083 0.05999 0.13462 GAS 0.00053 0.42747 -0.30327 -0.05461 0.14492 0.09999 GDT 0.00244 -0.02622 -0.04289 0.03345 0.09293 0.19003 GIL 0.00198 0.02444 0.07513 0.02760 0.01327 0.17200 GMC 0.00079 -0.00285 -0.00461 -0.11233 0.09244 0.03854 GMD 0.00067 0.14375 -0.25292 -0.01591 0.02011 0.15336 GSP 0.00073 0.07922 -0.10871 0.03971 0.09538 0.00069 GTA 0.00111 0.00992 0.10105 0.02160 -0.01308 0.03946 HAG -0.00145 0.18273 -0.28040 0.00542 0.16786 0.26908 HAI -0.00063 0.32267 -0.21162 -0.16420 0.09290 -0.06487 HAP 0.00025 0.18978 -0.17941 -0.00834 -0.05698 0.19854 HAR -0.00011 0.06723 -0.47718 0.17691 -0.19355 -0.17510 HAS 0.00125 -0.14703 0.28945 0.22572 -0.01336 -0.09692 HAX HBC 0.00318 0.00264 0.09595 0.05053 0.05939 -0.33426 -0.11109 0.32027 -0.37486 -0.12282 -0.25512 -0.27692 HDC 0.00082 -0.12482 -0.08062 0.08450 0.01786 -0.00595 HDG 0.00223 0.02690 -0.28334 0.35290 0.24300 -0.30259 HHS -0.00040 0.06069 -0.34782 0.31705 -0.09307 -0.10903 HLG 0.00150 0.05615 0.11385 0.40862 0.22560 -0.16737 HMC 0.00061 0.00020 -0.03570 0.11110 0.08672 -0.03742 HPG 0.00165 -0.06514 -0.33272 0.20629 0.01055 -0.04296 HQC 0.00018 0.03248 -0.35684 0.11892 0.00886 0.04048 HRC 0.00104 0.13713 0.02016 -0.03706 -0.04531 0.02297 HSG 0.00193 -0.14405 -0.56865 0.04457 0.09979 0.09489 HT1 0.00274 -0.00002 -0.43887 0.00840 -0.22773 0.18590 HTI 0.00126 -0.02171 -0.02733 0.00330 -0.04955 -0.03085 HTL 0.00469 0.01552 1.12618 -0.55737 0.96494 -0.73486 HTV 0.00137 -0.05849 0.08054 0.32420 0.03584 -0.00638 HU3 0.00081 -0.17532 0.09725 0.06532 -0.13306 -0.05778 HVG 0.00016 0.06334 -0.17658 0.01548 0.19124 -0.01224 HVX 0.00019 0.11443 0.21126 0.03198 0.00910 0.03006 ICF -0.00088 -0.18121 0.13256 -0.08957 -0.00020 0.13256 IDI 0.00072 0.10512 -0.41356 0.07084 -0.12610 -0.01315 IJC 0.00067 0.10911 -0.29050 0.14563 -0.02801 0.06516 IMP 0.00186 0.28532 -0.28213 0.10511 0.03489 -0.00688 ITA 0.00011 -0.00904 -0.37177 0.13681 -0.00885 0.00942 ITC 0.00096 -0.13127 -0.23492 0.04518 0.09561 0.18870 ITD 0.00283 -0.01366 -0.05337 0.49621 0.25281 0.09967 JVC -0.00163 -0.03297 -0.18996 0.08359 0.20587 -0.06078 KAC 0.00040 -0.31816 -0.09670 0.04630 -0.40319 -0.11338 KBC 0.00131 0.00425 -0.33579 -0.01755 -0.00005 0.04806 KDC 0.00127 0.06372 -0.31452 0.17310 -0.06742 -0.15868 KDH 0.00156 0.09624 -0.23642 0.09751 -0.00368 -0.06172 KHA KHP 0.00188 0.00007 -0.17717 -0.04199 0.00932 0.06031 -0.15688 -0.03350 0.12334 0.04656 0.13933 0.02543 KMR 0.00097 0.04603 -0.38671 0.33578 0.06923 0.06024 KSA -0.00215 0.06128 -0.13494 0.14227 -0.19468 -0.09234 KSB 0.00274 -0.15845 -0.23075 0.00728 -0.08225 -0.10061 KSH -0.00113 0.18086 -0.15909 0.14477 0.07691 0.07256 KSS -0.00114 0.04394 -0.25947 0.27247 0.26236 -0.15867 L10 0.00081 -0.01608 0.20648 -0.02036 -0.15073 -0.02701 LAF 0.00074 -0.07737 0.15492 -0.10632 -0.20038 0.08735 LBM 0.00210 -0.02248 0.20283 0.22014 -0.05487 -0.08937 LCG 0.00017 0.08641 -0.34448 0.01949 0.24358 0.11621 LCM -0.00225 0.18783 -0.05323 -0.13869 -0.13586 0.02209 LGC 0.00208 0.21684 0.34292 -0.06176 -0.50244 -0.24278 LGL 0.00095 0.18411 0.29159 -0.06969 -0.09362 0.10328 LHG 0.00219 0.08203 0.08139 0.17377 0.25017 -0.06558 LIX 0.00209 0.13812 -0.12331 0.12078 0.06803 -0.11975 LM8 0.00093 -0.03108 0.12338 -0.04947 0.05994 -0.00475 LSS 0.00090 0.16848 -0.24677 -0.09093 0.04678 0.00886 MCG -0.00088 0.24692 -0.05758 0.08864 0.12904 0.04578 MCP 0.00127 -0.09893 0.23508 -0.08446 -0.15185 -0.03560 MDG 0.00181 -0.07378 -0.06620 0.10875 0.04372 -0.07030 MHC 0.00180 0.31097 -0.26632 -0.17245 0.29107 0.21934 MSN -0.00030 0.20010 -0.07950 0.02737 -0.00993 0.01160 NAV 0.00184 0.00868 0.08629 0.40347 -0.17260 -0.19643 NBB 0.00067 0.02703 0.11577 0.13506 -0.14466 -0.09252 NHS 0.00036 -0.00865 -0.03440 -0.08565 0.00529 -0.04100 NKG 0.00284 0.29011 -0.00400 0.47761 -0.30553 -0.46493 NLG 0.00050 0.07467 -0.15276 -0.06918 -0.14105 -0.01321 NNC 0.00256 0.02735 -0.19921 0.08506 0.08861 -0.25950 NSC 0.00075 0.01386 -0.20667 -0.18498 0.15708 0.17984 NT2 NTL 0.00321 -0.00003 0.34551 0.08257 -0.34726 -0.29899 -0.04117 0.00634 -0.47314 0.01362 0.44851 0.12800 NVT -0.00157 0.17815 0.23279 0.25884 -0.17161 -0.53461 OGC -0.00270 0.00743 -0.09991 -0.13806 0.11379 0.08271 OPC -0.00005 0.10512 0.09293 -0.13148 -0.12072 0.09899 PAC 0.00248 0.10498 -0.17911 0.07044 0.21604 0.02043 PAN 0.00140 0.00033 -0.00298 0.04081 -0.08997 -0.03472 PDR 0.00058 0.26117 -0.11653 -0.10277 0.11845 0.00847 PET -0.00032 0.17021 0.01283 0.00372 0.19994 0.08478 PGC 0.00045 0.56281 0.01690 -0.01982 -0.04906 0.05851 PGD 0.00120 -0.04459 0.13045 -0.09282 0.01853 -0.03303 PHR 0.00004 0.02036 -0.18063 0.11966 0.11130 -0.03717 PIT 0.00100 0.09760 -0.26155 -0.11598 0.03351 0.15452 PJT 0.00128 -0.05095 -0.03373 -0.06793 0.19233 0.10264 PNC 0.00189 0.09671 0.41002 -0.02164 -0.49389 0.71239 PNJ 0.00202 0.02912 -0.00466 0.10083 -0.01927 -0.03297 POM -0.00038 0.24452 -0.00377 -0.08408 -0.04498 0.21914 PPC -0.00013 0.11527 -0.21218 -0.02692 0.06566 0.09756 PPI -0.00043 0.43884 -0.13458 -0.17616 -0.05169 0.00177 PTB 0.00303 -0.04416 -0.33952 0.04676 0.22423 -0.09089 PTC 0.00183 0.04615 0.41820 0.52695 -0.06168 -0.11817 PTL 0.00042 0.26134 -0.14575 -0.03379 0.11829 0.25189 PVD -0.00032 0.32745 -0.35896 -0.00057 0.15189 0.03109 PVT 0.00101 0.25298 -0.35582 -0.04833 0.03259 0.10393 PXI 0.00038 0.16111 -0.06283 -0.05617 0.04788 0.20964 PXS 0.00042 0.32472 -0.18518 -0.09927 0.22427 0.25033 PXT 0.00122 -0.05134 -0.25314 -0.03053 -0.08474 0.14808 QCG -0.00054 0.23625 -0.07385 0.05123 -0.01232 0.15952 RAL 0.00148 0.01133 -0.13987 0.07495 -0.03202 -0.08880 RDP 0.00168 0.10912 0.17939 -0.11159 0.12709 0.15976 REE RIC 0.00001 0.15888 0.00085 -0.02536 -0.22652 0.21337 -0.03762 -0.30989 0.07062 -0.27768 0.10616 0.21905 SAM 0.00070 0.12843 -0.15820 -0.00744 -0.00345 0.19053 SAV 0.00074 0.19464 0.24075 0.20491 0.06200 -0.07504 SBA 0.00081 0.00602 -0.05383 -0.08358 0.04680 0.00033 SBT 0.00146 0.20905 -0.12427 0.00860 0.09511 0.19720 SC5 0.00099 0.00627 0.05557 -0.04655 0.12501 -0.00468 SCD 0.00214 0.07104 0.07551 0.06166 0.02454 -0.05916 SFC 0.00183 -0.12000 -0.14281 0.01122 -0.06432 -0.14072 SFI 0.00085 0.14955 -0.19057 0.00654 -0.01113 0.00442 SGT 0.00054 -0.06416 0.12611 0.10767 0.01821 -0.22265 SHI 0.00160 0.10327 -0.22585 -0.15219 0.06962 0.13599 SII 0.00145 -0.13728 0.28752 0.11184 -0.19109 -0.28191 SJD 0.00077 0.02155 -0.09538 -0.00339 -0.01153 -0.08671 SJS 0.00072 0.17233 -0.30349 -0.01338 -0.07165 0.23763 SMA 0.00060 -0.01817 0.00524 -0.04637 -0.01655 -0.06068 SMC 0.00066 0.18965 0.45645 0.47793 -0.22733 -0.40869 SPM 0.00017 -0.12704 -0.11350 -0.03659 -0.17486 -0.01973 SRC 0.00141 -0.13293 0.00218 0.05649 -0.00183 0.00783 SRF 0.00154 0.08164 -0.00569 0.01890 0.01120 -0.02469 SSC 0.00073 -0.02682 0.21224 0.28840 -0.12341 -0.12302 ST8 0.00200 0.10180 -0.05983 0.05427 0.07891 -0.06633 STG 0.00292 0.13832 0.54296 -0.27047 0.25634 0.04021 STT 0.00133 0.11834 0.49470 -0.48163 -0.30815 0.34041 SVC 0.00200 0.15476 -0.21573 -0.01616 -0.01557 0.06985 SVI 0.00210 0.02908 0.04088 -0.16362 -0.17336 -0.36328 SVT 0.00209 -0.05282 0.09337 0.03525 -0.65215 -0.57539 SZL 0.00125 -0.11558 -0.05158 0.05188 -0.07115 0.01502 TAC 0.00128 -0.22400 -0.73844 -0.92915 -0.07917 0.30851 TBC 0.00094 0.01249 -0.05777 -0.02680 0.04670 0.13859 TCL TCM 0.00031 0.00024 -0.09885 0.24195 0.11845 -0.24410 0.01350 0.01086 -0.09050 0.14867 0.06716 0.12037 TCO 0.00122 0.03291 0.12382 0.34655 0.12494 -0.38473 TCR 0.00129 -0.02434 0.02898 0.08705 -0.26697 -0.37444 TCT 0.00069 -0.06243 0.16498 0.08830 -0.13840 -0.16293 TDC 0.00007 0.16231 -0.23970 -0.01466 0.01543 -0.00219 TDH 0.00040 0.13538 -0.12333 0.18263 0.07536 0.22595 TDW 0.00155 0.11598 0.34874 0.17611 -0.12029 -0.22184 THG 0.00294 0.05279 0.68180 -0.25935 -0.30521 -0.29079 TIC 0.00098 0.02307 -0.06853 -0.02758 -0.05316 0.03228 TIE 0.00054 0.04972 -0.02042 -0.03613 0.11302 0.04237 TIX 0.00132 -0.02069 0.10955 0.17000 -0.12795 -0.18286 TLG 0.00321 -0.03771 -0.37501 0.05561 0.17811 -0.17130 TLH 0.00112 0.26420 -0.13566 0.26929 -0.11321 -0.03764 TMP 0.00209 0.04653 -0.23488 0.05820 0.12798 -0.20732 TMS 0.00300 -0.06167 -0.52284 -0.12102 0.60144 -0.33431 TMT 0.00275 0.14330 -0.36554 -0.41217 -0.71032 -0.12580 TNA 0.00266 0.05535 0.19318 0.19884 0.02700 -0.21166 TNC 0.00000 0.03584 -0.07543 0.06412 0.11226 -0.12728 TNT -0.00010 0.11348 0.45149 -0.45426 -0.53944 -0.29618 TPC 0.00046 -0.01537 0.01238 0.04719 -0.06394 0.01593 TRA 0.00150 0.08649 -0.07228 0.02205 0.12461 -0.32555 TRC -0.00054 0.02425 0.01204 -0.03892 0.06733 0.03568 TS4 0.00003 -0.00504 0.03270 0.02204 -0.05619 -0.07940 TSC 0.00023 0.14007 0.19982 -0.15381 -0.22222 0.36273 TTF 0.00109 0.12734 -0.29676 0.12525 -0.22024 -0.48080 TTP 0.00120 0.02560 0.20164 -0.13794 0.10207 0.19438 TV1 0.00188 0.07358 0.03038 -0.18369 0.27061 0.02691 TYA 0.00184 -0.00682 0.03461 0.43376 -0.00659 -0.14347 UDC -0.00138 0.87609 0.35869 -0.23588 -0.00339 -0.00963 UIC VCF 0.00182 0.00028 -0.02946 -0.03630 0.20243 0.03352 0.31105 0.13124 0.03524 0.09013 -0.20586 -0.10095 VFG 0.00182 0.12331 -0.26162 0.11950 0.07814 0.09663 VHC 0.00260 0.10548 -0.36533 0.05608 0.64269 0.45291 VHG -0.00063 0.29864 -0.34772 -0.14332 0.05768 -0.02938 VIC 0.00063 0.11288 -0.06282 -0.04685 -0.08673 -0.06182 VID 0.00125 -0.07470 -0.04385 0.06929 -0.06599 -0.09912 VIP 0.00043 0.13833 -0.14841 -0.01508 0.12722 0.14031 VIS 0.00035 -0.00166 0.30877 0.19170 -0.26731 -0.06067 VMD 0.00202 -0.10553 0.17734 -0.06224 0.02451 -0.09753 VNA -0.00095 -0.12455 0.27543 0.05665 -0.14100 -0.08786 VNE 0.00029 0.06239 -0.00399 0.09633 0.04536 0.07655 VNG 0.00131 -0.06231 0.21135 0.09337 0.04749 0.08830 VNH -0.00037 0.10642 -0.17140 0.48686 -0.10211 -0.26300 VNL 0.00148 -0.04992 0.19016 -0.27582 0.09339 0.21986 VNM 0.00115 0.09517 -0.14099 0.06272 0.07476 -0.00274 VNS 0.00062 0.03289 -0.22659 -0.09359 0.08158 -0.10345 VOS -0.00112 0.22252 -0.16039 0.13027 0.00718 -0.02603 VPH 0.00059 0.26343 0.01877 0.02945 -0.08577 0.13045 VPK -0.00075 0.03125 0.11330 -0.01306 -0.11425 -0.14479 VRC 0.00105 0.01617 0.16911 0.20017 -0.08900 -0.17047 VSC 0.00123 0.18527 -0.31207 -0.07430 -0.04711 0.16288 VSH 0.00043 0.05019 -0.17731 -0.08648 0.02694 0.03363 VSI 0.00189 0.08052 0.19683 0.11139 0.01022 0.14111 VTB 0.00098 0.00562 -0.18265 -0.16341 0.07450 0.16656 VTF 0.00147 0.07538 -0.13256 0.08827 0.19678 0.13997 VTO 0.00092 0.12605 -0.00858 0.06016 -0.01990 0.06779 ... diện SGDCK TP Hồ Chí Minh – HOSE Với đề tài nghiên cứu Vận dụng mơ hình Fama – French năm nhân tố để ƣớc lƣợng tỷ suất lợi tức kỳ vọng cổ phiếu niêm yết SGDCK thành phố Hồ Chí Minh , em hy vọng. .. HUỲNH NGỌC MINH TRÂM VẬN DỤNG MƠ HÌNH FAMA – FRENCH NĂM NHÂN TỐ ĐỂ ƢỚC LƢỢNG TỶ SUẤT LỢI TỨC KỲ VỌNG CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH... tỷ suất lợi tức 64 3.4 KẾT QUẢ HỒI QUY .65 3.4.1 Ƣớc lƣợng tham số mơ hình Fama- French năm nhân tố .65 3.4.2 Kiểm định mơ hình Fama- French năm nhân tố 69 3.5 VẬN DỤNG MÔ HÌNH FAMA- FRENCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng mô hình fama – french năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên SGDCK thành phố hồ chí minh , Vận dụng mô hình fama – french năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên SGDCK thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan