Đặc điểm hình dạng và kích thước cung răng ở trẻ em 7 tuổi người tày ở lạng sơn

55 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 07:33

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày điều kiện kinh tế ngày phát triển, chất lượng sống nâng cao người ngày quan tâm nhiều đến sức khỏe mình, có sức khỏe miệng Để có đẹp, nụ cười thẩm mỹ, hàm cần chăm sóc thật tốt từ giai đoạn sữa vĩnh viễn mọc lên Việc theo dõi đánh giá thay đổi kích thước răng, cung khớp cắn theo lứa tuổi giúp ta có kế hoạch điều trị chỉnh nha cách phù hợp Cung với cấu trúc thần kinh-cơ xung quanh thành phần máy nhai cung đóng vai trò quan trọng Giải phẫu chức thành phần bình thường đảm bảo cho có máy nhai khỏe mạnh Chức cung đóng vai trò đặc biệt quan trọng hoạt động khớp cắn Vấn đề tiếp xúc hai cung hàm, hay nói khác chức cung hàm chìa khố đảm bảo cho lành mạnh thoải mái hệ thống nhai [1] Trên tảng hệ thống nhai, chức nhai, nuốt, nói thẩm mỹ vùng vấn đề phức tạp, tế nhị đặt cho người thầy thuốc Răng Hàm Mặt thách thức khơng nhỏ việc “góp phần mang lại hạnh phúc cho cá nhân cộng đồng xã hội” [2] Để có định đắn cho can thiệp hình thái chức vùng đầu, mặt răng, nhiều năm qua, tác giả cố gắng tìm hiểu quy luật phát triển vùng vốn coi phức tạp mặt giải phẫu phôi thai học Trong lứa tuổi tuổi có hàm lớn thứ mọc lên, vĩnh viễn mọc qua lợi khoang miệng, cửa sữa rụng vĩnh viễn thay chúng bắt đầu mọc lên chạm khớp đối diện, thường cửa hàm mọc trước sau đến cửa hàm Giai đoạn giai đoạn chuyển tiếp từ sữa sang hỗn hợp , kích thước dài, rộng, chu vi cung hàm xác định thay đổi trình phát triển Hình thái kích thước cung có khác lứa tuổi, chủng tộc, nam nữ.Trên giới có nhiều cơng trình nghiên cứu hình dạng kích thước cung răng.[3][4][5][6][7] Việt Nam cơng trình nghiên cứu hình dạng số cung , chưa đáp ứng nhu cầu điều trị Lạng sơn tỉnh vùng Đông bắc Việt Nam có dân tộc Tày chiếm 35,92% Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tiến hành nghiên cứu đề tài “Đặc điểm hình dạng kích thước cung trẻ em tuổi người tày Lạng sơn” với mục tiêu sau: Xác định số kích thước cung trẻ em tuổi người Tày Lạng sơn năm 2017-2018 Mô tả hình dạng cung nhóm đối tượng nghiên cứu Chương TỔNG QUAN 1.1 Sự hình thành phát triển Từ sinh trưởng thành, người trải qua bốn giai đoạn hình thành, phát triển biến đổi sau: - Giai đoạn 1, giai đoạn thành lập sữa: Từ sinh mọc đầy đủ sữa, thường diễn từ lúc sinh đến 2,5 tuổi - Giai đoạn 2, giai đoạn cung sữa ổn định: Từ mọc đầy đủ hàm sữa đến mọc RHL vĩnh viễn thứ nhất, thường từ 2,5 tuổi đến tuổi - Giai đoạn 3, giai đoạn hỗn hợp: từ mọc RHL vĩnh viễn thứ đến thay sữa cuối cùng, thường từ tuổi đến 12 tuổi Giai đoạn chia chia làm hai giai đoạn: – 10 tuổi giai đoạn hàm hỗn hợp sớm; 10 – 12 tuổi giai đoạn hàm hỗn hợp muộn - Giai đoạn 4, giai đoạn vĩnh viễn: từ mọc hàm lớn vĩnh viễn thứ hai sau đó, thường diễn sau 12 tuổi [8] 1.2 Thời gian mọc trình tự mọc vĩnh viễn Tóm tắt thời điểm thứ tự mọc vĩnh viễn [8] Bảng 1.1 Thời gian mọc vĩnh viễn [9] Răng số Hàm (tuổi) Hàm (tuổi) 7-8 8-9 6-7 7-8 11-12 10-11 10-12 6-7 12-13 17-21 9-10 10-12 11-12 6-7 12-13 17-21 Trình tự mọc vĩnh viễn Hàm trên: 6-1-2-4-3-5-7-8 6-1-2-4-5-3-7-8 Hàm dưới: (6-1)-2-3-4-5-7-8 (6-1)-2-4-3-5-7-8 1.3 Sự thay đổi khớp cắn từ hệ sữa sang hệ vĩnh viễn Sự phát triển khớp cắn từ hệ sữa sang hệ hỗn hợp tùy thuộc yếu tố (2 yếu tố yếu tố phụ) [10],[11] - yếu tố chính: Cung sữa thuộc loại thưa hay khít (có khe hở hay o) Bình diện giới hạn cung sữa - yếu tố phụ: Khớp cắn hệ sữa 1.3.1 Tương quan cối sữa (Bình diện giới hạn) Ở hàm sữa, tương quan hàm sữa thứ hai chia thành loại: - Tương quan bước gần: mặt xa RHS thứ hai HD phía gần so với mặt xa RHS thứ hai HT Xảy 14% trường hợp, kích thước theo chiều gần – xa RHS thứ hai HD RHS thứ hai HT - Tương quan phẳng: mặt xa RHS thứ hai HT HD nằm mặt phẳng theo chiều đứng Xảy 76% trường hợp, kích thước theo chiều gần xa RHS thứ hai HD lớn RHS thứ hai HT - Tương quan bước xa: mặt xa RHS thứ hai HD phía xa so với mặt xa RHS thứ hai HT Xảy 10% trường hợp [12] 1.3.2 Sự phát triển khớp cắn mọc Do hàm lớn vĩnh viễn thứ (RHL1) mọc lên dựa theo chân xa RHS2 nên tương quan RHL1 phụ thuộc vào tương quan RHS2 (tùy thuộc vào phát triển tương quan mặt phẳng tận cùng) Răng RHL1 mọc lên vào khoảng tuổi vĩnh viễn mọc Mối tương quan RHL1 khớp cắn tiếp xúc ban đầu biểu diễn loại sau [15] (hình 1.1): - Loại I: Múi gần - RHL1 HT tiếp xúc gần với rãnh gần RHL1 HD (chiếm khoảng 55% trường hợp) - Đầu đối đầu: Khi múi gần - hai RHL1 HT HD đầu đối đầu với (khoảng 25% trường hợp) - Loại II: Khi múi gần - ngồi RHL1 HT phía trước múi gầnngoài RHL1 HD (khoảng 19% trường hợp) - Loại III: trường hợp múi gần - ngồi RHL1 HT phía xa so với rãnh gần RHL1 (khoảng 1% trường hợp) [13],[14] Hình 1.1 Sự phát triển khớp cắn [10] Arya BS, Carlsen DB [15],[16] nghiên cứu dự đoán tương quan RHL1 thay đổi khớp cắn sau cho thấy liên quan bước gần, thẳng, bước xa mặt phẳng tận RHS, loại I, loại II, loại III, đầu đối đầu qua giai đoạn phát triển khớp cắn [15],[16],[17],[10]: Bảng 1.2 Phân bố MPTC RHS, tiếp khớp ban đầu khớp cắn cuối Mặt phẳng tận Tiếp khớp ban đầu Khớp cắn cuối RHS (răng 6) (khoảng 12 tuổi) 49% Loại I (bước gần) 37% Kiểu phẳng 14% Loại II (bước xa) 1% Loại III 27% Loại I 49% Đầu đối đầu 23% Loại II 3% Loại III 59% Loại I 39% Loại II Sự phát triển khác XHD so với XHT đóng vai trò quan trọng dịch chuyển khớp cắn Đến giai đoạn thay răng, XHD có gia tăng phát triển so với XHT, bù trừ, bắt kịp phát triển XHT Cụ thể thay đổi khớp cắn diễn sau: - Nếu tương quan bước xa RHS + Tương quan hàm lớn thứ mọc lên vào tương quan loại II + Tương quan không tự sữa chữa gây sai khớp cắn loại II có bù trừ khoảng Leeway tăng trưởng biệt hóa - Nếu tương quan đồng phẳng RHS + Sẽ chuyển sang quan hệ đầu đối đầu hàm lớn vĩnh viễn thứ sau chuyển thành tương quan hàm loại I sau sử dụng đến khe linh trưởng + Tương quan đầu chạm đầu hàm lớn thứ chuyển sang tương quan loại I có dịch chuyển phía gần hàm lớn sử dụng khoảng leeway sau Trong trường hợp cung thưa: - Nếu cung có khe hở linh trưởng, RHL1 mọc lên làm di gần RHS1 RHS2, đóng kín khe hở linh trưởng (giữa RHS1 nanh), làm giảm chiều dài cung RHL1 vào thẳng khớp cắn loại I (sự di gần sớm RHL1 HD) (hình 1.2) - Khoảng leeway 1,7mm bên HD 0,9mm bên HT giúp RHL thứ HD di gần nhiều RHL thứ HT 0,8mm, múi gần RHL thứ HT cài với rãnh gần RHL thứ HD, vào khớp cắn loại I Khuynh hướng loại II thời kỳ hàm sữa hàm hỗn hợp khơng Răng làm di gần RHS1 & vào vị trí Hình 1.2 Sự di gần sớm hàm lớn vĩnh viễn thứ [18] - Nếu cung HD khơng có khe hở linh trưởng khe hở linh trưởng nhỏ, RHL1 HT HD giữ vị trí cắn đầu đối đầu RHS1 RHS2 thay hàm nhỏ vĩnh viễn có kích thước theo chiều gần - xa nhỏ RHL1 di phía gần trễ (muộn) giai đoạn sau hỗn hợp cắn khớp bình thường với (hình 1.3) Kiểu phẳng Răng hàm di chuyển vào vị trí Loại Hình 1.3 Sự di gần muộn hàm lớn vĩnh viễn thứ [18] - Cung có khe hở, cung khơng có khe hở RHL1 hàm mọc trước RHL1 HD RHL1 HT di gần, đóng kín khe hở, RHL1 HD mọc lên vào khớp cắn loại II Angle di gần cung khe hở Trường hợp trẻ cần theo dõi điều trị kịp thời trường hợp vẩu hàm - Nếu tương quan RHS kiểu bước gần: + Chuyển sang quan hệ loại I tăng phát triển xương hàm + Chuyển sang quan hệ loại III XHD tiếp tục gia tăng phát triển Sự mọc lên RHL thứ làm thu ngắn cung loại hàm có khe hở Khi RHL thứ HT HD ăn khớp khơng thay đổi tương quan theo chiều trước sau nanh sữa [19],[14] Tóm lại:  Nguyên nhân thay đổi tương quan RHL1 - Khoảng leeway: hàm trung bình 1,8 mm bên, hàm trung bình 0,9 mm bên [20] - Sự tăng trưởng hàm dưới: tượng tăng trưởng trước xuống hàm mạnh hàm giai đoạn thiếu niên cung có xu hướng đưa trước nhiều - Các nguyên nhân khác: di truyền, dinh dưỡng, chức năng, bệnh lý vùng hàm mặt, tai mũi họng 1.4 Phân loại lệch lạc khớp cắn theo Angle Khớp cắn bình thường Đỉnh núm gần RHL thứ hàm khớp với rãnh RHL thứ hàm Các xếp đặn theo đường cắn khớp, đường cong đối xứng, đặn liên tục.Khi hai hàm cắn khít với nhau, đường cắn khớp HT HD trùng khớp HT HD (A) (B) Hình 1.5 Đường cắn khớp (A); Khớp cắn bình thường (B) [21]  Khớp cắn sai loại I Tương quan khớp cắn vùng RHL thứ bình thường đường khớp cắn không mọc không vị trí, xoay nguyên nhân khác  Khớp cắn sai loại II - Đỉnh múi gần RHL thứ HT nằm phía gần so với rãnh RHL thứ HD Quan hệ khác với đường cắn không định rõ Loại có hai tiểu loại: - Tiểu loại 1: Cung hàm hẹp, hình chữ V, nhơ trước với cửa nghiêng phía mơi (vẩu), độ cắn chìa tăng, mơi thường chạm mặt cửa - Tiểu loại 2: Các cửa hàm nghiêng vào nhiều cửa bên hàm nghiêng phía ngồi khỏi cửa giữa, độ cắn phủ tăng, cung hàm nanh thường rộng bình thường Khớp cắn loại II tiểu loại thường di truyền 10 Hình 1.6 Khớp cắn sai loại I [31]  Khớp cắn sai loại III Hình 1.7 Khớp cắn sai loại II [21] Hình 1.8 Khớp cắn sai loại III [21] Đỉnh núm gần RHL thứ HT nằm phía xa so với rãnh ngồi RHL thứ HD Quan hệ khác với đường cắn khơng định 1.3.3 Kích thước cung Zsigmundy (1980) người đo kích thướccung sữa.Sau có nhiều tác giả quan tâm đến vấn đề Moorrees [22],[23], Meredith [24], chapman [25], Foster [26],[27], Chang [28], Ngô Thị Quỳnh Lan [29] Theo dõi thay đổi chiều dài, chiều rộng chu vi cung giúp nhà nghiên cúu đánh giá tăng trưởng phát triển cung trình phát triển hệ thống sọ-mặt-răng  Chiều rộng cung Thường xác định khoảng cách hai điểm đối xứng cung bên phải bên trái Tùy theo lựa chọn tác giả, điểm mốc đỉnh múi [5], hố điểm lồi tối đa mặt hay mặt [28] Mặc dù cách chọn điểm mốc đo khác Mã phiếu học sinh I Phần hành Họ tên:………………………………………………………………… Ngày tháng năm sinh : Giới: Nam/Nữ Lớp : Trường: Họ tên bố mẹ: ………………………………………………………… Địa liên hệ: (Bố mẹ) Điện thoại: II Khám lâm sàng Khám miệng 1.1 Mặt cân đối Lệch phải Lệch trái Khám miệng 2.1 RHL vĩnh viễn thứ Chưa mọc Đã mọc Hoàn toàn Chưa hoàn toàn 2.2.Răng cửa vĩnh viễn HT Chưa mọc Đã mọc Hoàn toàn Chưa hoàn toàn 2.3.Răng cửa vĩnh viễn HD Chưa mọc Đã mọc Hoàn toàn 2.4Khám lại: -Các sâu: -Răng mọc: Chưa hồn tồn Phân tích mẫu 3.1 Tương quan R6 P : Angle I Angle II Angle III Loại đối đầu R6 T: Angle I Angle II Angle III Loại đối đầu 3.2.Tương quan cửa LoạiI Loại II Tiểu loại Loại III 3.3.Khớp cắn ngược vùng cửa P T 3.4.Khớp cắn sâu vùng cửa Có Khơng Độ cắn chìa mm Độ cắn chùm mm Cắn vào lợi niêm mạc hàm ếch hàm Có Khơng 3.5.Khớp cắn hở: Có Khơng 3.6.Khe thưa 11-21: Có Khơng 3.7 Chen chúc vùng cửa: Có Khơng Hàm Hàm Hai hàm: 3.8 Chiều rộng cung hàm 6-6 5-5 3-3 Hàm Hàm 3.9 Chiều dài cung hàm 1-3 Hàm Hàm 3.10 Chu vi cung hàm 1-5 -6 1.5-1.3 1.3-1.1 1.1-2.3 2.3-2.5 Tổng Hàm Hàm 3.11 Kích thước cửa bên, cửa Hàm Hàm Răng cửa Răng cửa Răng cửa Răng cửa bên phải bên trái phải trái PHỤ LỤC 2: THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN (Chấp thuận tham gia nghiên cứu) Tên đề tài nghiên cứu: “Đặc điểm hình dạng kích thước cung trẻ em tuổi người tày Lạng sơn” Chúng tơi muốn mời cháu tham gia vào chương trình nghiên cứu Trước hết, xin thông báo với bậc phu huynh:  Sự tham gia cháu hoàn toàn tự nguyện  cháu khơng tham gia, cháu rút khỏi chương trình lúc Trong trường hợp nào, cháu không bị quyền lợi chăm sóc sức khỏe mà cháu hưởng Nếu cháu bậc phu huynh có câu hỏi chương trình nghiên cứu xin cháu anh chị thảo luận câu hỏi với bác sĩ trước cháu đồng ý tham gia chương trình Xin quý phụ huynh vui lòng đọc kỹ cam kết nhờ đọc anh/chị khơng thể đọc Anh/chị giữ cam kết Anh/chị tham khảo ý kiến người khác chương trình nghiên cứu trước định tham gia Bây trình bày chương trình nghiên cứu Mục đích chương trình nghiên cứu này: Xác định số kích thước cung trẻ em tuổi người Tày Lạng sơn năm 2017-2018 Mơ tả hình dạng cung nhóm đối tượng nghiên cứu trên.” Nghiên cứu mời khoảng 314 bệnh nhân có đầy đủ tiêu chuẩn sau: - Học sinh tuổi - Cha mẹ ông bà nội ngoại người Việt Nam, dân tộc kinh - RHL vĩnh viễn thứ không bị sâu phá hủy mặt nhai lớn, khơng bị sâu vị trí điểm mốc đo: đỉnh múi gần - Hai RHS2 hai hàm không bị sâu điểm mốc đo, không thiểu sản, không bị dị dạng bất thường - Tự nguyện tham gia nghiên cứu với đồng ý phụ huynh học sinh - Trẻ tiền sử chấn thương hàm mặt dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt: khe hở môi, khe hở hàm ếch gây ảnh hưởng đến khớp cắn - Chưa điều trị chỉnh nha, điều trị mang hàm giữ khoảng, dùng hàm phục hình tháo lắp trẻ nhỏ - Học sinh hợp tác nghiên cứu Các bước trình tham gia nghiên cứu - Bước 1: Lập danh sách đối tượng nghiên cứu - Bước 2: Khám lâm sàng - Bước 3: Lấy dấu - Bước 4: Phân tích đo đạc mẫu - Bước 5: Xử lý kết - Bước 6: Viết bảo vệ luận văn Rút khỏi tham gia nghiên cứu: Các cháu yêu cầu không tiếp tục tham gia nghiên cứu nguyên nhân khác bao gồm:  Các bác sĩ thấy tiếp tục tham gia nghiên cứu có hại cho cháu  Các bác sĩ định ngừng hủy bỏ nghiên cứu  Hội đồng đạo đức định ngừng nghiên cứu Lưu ý: Không tham gia có tiêu chí sau: + Có bất thường sọ mặt + Mất răng, thiếu + Đã chỉnh hình - miệng, phẫu thuật thẩm mỹ hay tạo hình vùng hàm mặt Những nguy xảy trình tham gia nghiên cứu: + cháu cảm thấy buồn nôn lấy dấu, khám miệng + Dị ứng với vật liệu lấy dấu Các vấn đề khác có liên quan đến nghiên cứu: Trong thời gian nghiên cứu, số thơng tin bệnh tật cháu phát hiện, thông báo cho bậc phụ huynh biết Hồ sơ bệnh án cháu tra cứu quan quản lý bảo vệ tuyệt mật Kết nghiên cứu cơng bố tạp chí khoa học khơng liên quan đến danh tính cháu tham gia nghiên cứu Việc tham gia vào nghiên cứu khác: Bản cam kết nói đến việc tham gia cháu vào nghiên cứu đề cập Khi ký vào cam kết này, cháu không tham gia vào nghiên cứu lâm sàng khác cháu hoàn tồn có quyền rút khỏi nghiên cứu vào thời điểm không bị phạt hay quyền lợi chữa bệnh mà cháu đáng hưởng Những lợi ích nhận từ nghiên cứu này: + Được phát sớm bệnh lý miệng, bất thường cung hàm… + Được tư vấn, giới thiệu điều trị chuyên khoa cần thiết Đảm bảo bí mật: Mọi thơng tin cháu giữ kín khơng tiết lộ cho khơng có liên quan Chỉ nghiên cứu viên, Cơ quan quản lý Hội đồng y đức quyền xem bệnh án cần thiết Tên cháu không ghi báo cáo thông tin nghiên cứu Kết nghiên cứu: Kết nghiên cứu không thông báo với cháu Tuy nhiên, kết bất thường ảnh hưởng đến định rút khỏi nghiên cứu cháu thông báo tới quý phụ huynh Chi phí bồi thường: cháu khơng phải trả chi phí hết suốt q trình tham gia nghiên cứu Chi phí lại cho lần đến khám cháu phải tự túc Câu hỏi: Nếu quý phụ huynh có vấn đề hay câu hỏi liên quan đến nghiên cứu hay quyền lợi cháu với tư cách người tham gia, hay thiệt hại liên quan đến nghiên cứu, xin liên hệ: Bs: Hoàng Xuân Tùng Điện thoại: 091 590 8517 Email: Bshoangxuantung@gmail.com Xin dành thời gian để hỏi câu hỏi trước ký cam kết Mã số bệnh nhân: ………… BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NI -*** - HONG XUN TNG Đặc điểm hình dạng kích thớc cung trẻ em tuổi ngời tày Lạng sơn CNG LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI -*** - HONG XUN TNG Đặc điểm hình dạng kích thớc cung trẻ em tuổi ngời tày Lạng sơn Chuyờn ngnh : Rng Hm Mt Mó số : CK62722801 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TỐNG MINH SƠN HÀ NỘI – 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG HÀM MẶT BẢN CAM KẾT Tên tơi là: HỒNG XN TÙNG Học viên lớp: Bác sĩ chun khoa II Khóa: 30 Tơi xin cam đoan toàn nội dung đề cương luận văn nội dung luận văn tôi, chép người khác Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017 Người viết cam đoan HOÀNG XUÂN TÙNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DSD1 : Dài sau DSD2 : Dài sau DST1 : Dài sau DST2 : Dài sau DTD : Dài trước DTT : Dài trước HD : Hàm MPTC RHS : Mặt phẳng tận hàm sữa RHL1 HD : Răng hàm lớn hàm RHL1 : Răng hàm lớn thứ RHS : Răng hàm sữa RSD1 : Rộng sau RSD2 : Rộng sau RST1 : Rộng sau RST2 : Rộng sau RTD : Rộng trước RTT : Rộng trước XHD : Xương hàm XHT : Xương hàm MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN .3 1.1 Sự hình thành phát triển .3 1.2 Thời gian mọc trình tự mọc vĩnh viễn 1.3 Sự thay đổi khớp cắn từ hệ sữa sang hệ vĩnh viễn .4 1.3.1 Tương quan cối sữa 1.3.2 Sự phát triển khớp cắn mọc 1.3.3 Kích thước cung 10 1.3.4 Hình dạng cung .12 1.4 Tình hình nghiên cứu giới Việt Nam .13 1.4.1 Các nghiên cứu khớp cắn 13 1.4.2 Các nghiên cứu kích thước hình dạng cung .14 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1 Đối tượng nghiên cứu 16 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 16 2.3 Phương pháp nghiên cứu 17 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 17 2.3.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 17 2.3.3 Phương pháp chọn mẫu: 18 2.3.4 Các biến số số nghiên cứu 18 2.3.5 Phương tiện nghiên cứu 19 2.3.6 Các bước tiến hành nghiên cứu 20 2.4 Xử lý số liệu .28 2.5 Sai số biện pháp khống chế sai số 29 2.5.1 Sai số 29 2.5.2 Cách khống chế sai số .29 2.6 Đạo đức nghiên cứu 29 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1.Phân bố tỉ lệ nam nữ 30 3.2 Đánh giá tương quan hàm lớn thứ 30 3.3 Xác định số kích thước cung .31 3.3.1 Chiều rộng cung 31 3.3.2 Chiều dài cung 31 3.3.3 Chu vi cung .32 3.4 Hình dạng cung theo giới 32 3.5 Kích thước cung hàm dạng cung 32 3.6 Kích thước cung hàm dạng cung 33 3.7 Phân bố tương quan kích thước cung với khớp cắn 33 CHƯƠNG DỰ KIẾN BÀN LUẬN 35 4.1 Về đối tượng nghiên cứu 35 4.2 Về phương pháp nghiên cứu 35 4.2.1 Phương pháp đo đạc 35 4.2.2 Qúa trình thu thập, xử lý số liệu .35 4.3 Về kết nghiên cứu 35 4.3.1 Xác định số kích thước cung trẻ em tuổi dân tộc tày 35 4.3.2 Mơ tả số hình dạngcung trẻ tuổi 35 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thời gian mọc vĩnh viễn .3 Bảng 1.2 Phân bố MPTC RHS, tiếp khớp ban đầu khớp cắn cuối Bảng 3.1 Phân bố loại khớp cắn 30 Bảng 3.2 Kích thước rộng cung theo giới 31 Bảng 3.3 Chiều dài cung theo giới 31 Bảng 3.4 Chu vi cung 32 Bảng 3.5 Hình dạng cung theo giới 32 Bảng 3.6 Kích thước cung hàm dạng cung .32 Bảng 3.7 Kích thước cung hàm dạng cung 33 Bảng 3.8 Chiều rộng cung loại khớp cắn 33 Bảng 3.9 Chiều dài cung loại khớp cắn 33 Bảng 3.10 Chu vi cung loại khớp cắn .34 Bảng 3.11 So sánh chiều rộng cung loại khớp cắn 34 Bảng 3.12 So sánh chiều dài cung loại khớp cắn 34 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Sự phát triển khớp cắn Hình 1.2 Sự di gần sớm hàm lớn vĩnh viễn thứ Hình 1.3 Sự di gần muộn hàm lớn vĩnh viễn thứ Hình 1.5 Đường cắn khớp (A); Khớp cắn bình thường (B) Hình 1.6 Khớp cắn sai loại I .10 Hình 1.7 Khớp cắn sai loại II 10 Hình 1.8 Khớp cắn sai loại III 10 Hình 1.10 Đo chiều rộng chiều dài cung .12 Hình 2.1 Bộ dụng cụ lấy dấu, đỗ mẫu, đo đạc 20 Hình 2.2 Thước cặp điện tử Mitutoyo CD-6”CSX 20 Hình 2.3 Mẫu hàm theo tiêu chuẩn 22 Hình 2.4 Tương quan khớp cắn RHL thứ loại I (A); loại II (B); loại III (C) .23 Hình 2.7 Sơ đồ điểm mốc kích thước cung 25 Hình 2.8 Các mốc đo mẫu hàm 25 Hình 2.9 Đo chiều rộng cung 26 Hình 2.10 Đo chiều dài cung .26 Hình 2.11 Đo chu vi cung 27 Hình 2.14 Thước OrthoForm (3M) 28 Hình 2.15 Xác định hình dáng cung 28 ... đề tài Đặc điểm hình dạng kích thước cung trẻ em tuổi người tày Lạng sơn với mục tiêu sau: Xác định số kích thước cung trẻ em tuổi người Tày Lạng sơn năm 20 17- 2018 Mơ tả hình dạng cung nhóm... hình thể cung Rickett tiến hành loạt nghiên cứu hình dạng cung đưa kết luận: - Hình dạng cung hàm đồng dạng với hình dạng cung hàm - Cung hàm phía trước so với cung hàm - Có dạng cung răng: Dạng. .. Nếu có hình dạng hình vng kèm theo 13 mặt hình vng cung có dạng hình vng Các tác giả phân biệt ba dạng cung hình vng, hình van hình tam giác Năm 1 971 , Brader đưa mẫu cung Mẫu dựa ê líp tiêu điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm hình dạng và kích thước cung răng ở trẻ em 7 tuổi người tày ở lạng sơn , Đặc điểm hình dạng và kích thước cung răng ở trẻ em 7 tuổi người tày ở lạng sơn , Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 11/2017 đến tháng 12/2018., Xác định tương quan khớp cắn của RHL1 trên và dưới khi tiếp khớp, Xác định kích thước cung răng., Sử dụng 3 loại thước OrthoForm của 3M., 5 Kích thước cung răng hàm trên của các dạng cung răng, TÀI LIỆU THAM KHẢO, RHL1 : Răng hàm lớn thứ nhất

Mục lục

Xem thêm