Kinh tế vi mô tài liệu đại học ngành marketing

53 189 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 22:00

Tài liệu kinh tế vi mô giải quyết được thắc mắc về thị hiếu của người tiêu dùng và làm thế nào để tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng. Nếu một NTD thu được độ thoả dụng (lợi ích) cao hơn từ việc chi thêm 1 đồng cho thực phẩm thay vì quần áo thì người này có thể tăng độ thoả dụng của mình bằng cách chi tiêu nhiều hơn cho thực phẩm CHƯƠNG LÝ THUYẾT LỢI ÍCH    Hành vi người tiêu dùng tối đa hố lợi ích? Giải thích đường cầu có độ dốc âm Ngun tắc lựa chọn tiêu dùng tối ưu 03/2008 © TS Trần Văn Hồ I Lý thuyết lợi ích Lợi ích đo lường Ba giả thiết bản: Thị hiếu hoàn chỉnh Thị hiếu có tính bắc cầu Người tiêu dùng thích nhiều hàng hố 03/2008 © TS Trần Văn Hoà Giả thiết 1- thị hiếu hoàn chỉnh  Có nghĩa người tiêu dùng so sánh xếp hạng tất giỏ hàng hoá  Ví dụ, có giỏ hàng hố A B, người tiêu dùng thích A B thích B A bàng quan (thờ ơ) giỏ hàng hố 03/2008 © TS Trần Văn Hoà Giả thiết - thị hiếu có tính bắc cầu  Nghĩa người tiêu dùng thích A B, thích B C thích A C 03/2008 © TS Trần Văn Hồ Giả thiết - thích nhiều  Nếu bỏ qua chi phí người tiêu dùng ln ln muốn có nhiều hàng hố có 03/2008 © TS Trần Văn Hồ 1.1 Thế lợi ích? Lợi ích (U) hài lòng, thoả mãn tiêu dùng hàng hố hay dịch vụ Tổng lợi ích (TU) tổng thể hài lòng tiêu dùng hàng hố hay dịch vụ Lợi ích cận biên (MU) phản ảnh mức độ hài lòng tiêu dùng đơn vị sản phẩm cuối mang lại 03/2008 © TS Trần Văn Hồ Lợi ích cận biên (MU) phản ảnh mức độ hài lòng tiêu dùng đơn vị sản phẩm cuối mang lại ∆TU MU = ∆Q 03/2008 © TS Trần Văn Hồ Tổng lợi ích lợi ích cận biên 03/2008 Q TU MU 0 - 3 (3 – 0)/(1-0) = 3) (5 – = 2) 1(6 – = 1) (6 - = 0) 5 -1(5 - = -1) © TS Trần Văn Hoà 1.2 Quy luật lợi ích cận biên giảm dần  Lợi ích cận biên hàng hố có xu hướng giảm lượng hàng hố tiêu dùng nhiều thời gian định 03/2008 © TS Trần Văn Hồ 10 Thay đổi thu nhập 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ịQA) ố đơn v Tác động thay đổi thu nhập đến đường ngân sách C (S Đường giới hạn ngân sách 20 40 60 80 100 120 140 160 180 F (Số đơn vị TP) 03/2008 © TS Trần Văn Hồ 39 Thay đổi giá Đường giới hạn ngân sách ố đơn v 40 30 ịQA) C (S Tác động thay đổi giá hàng hoá đến đường ngân sách 50 20 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 F (Số đơn vị TP) 03/2008 © TS Trần Văn Hoà 40 IV Sự lựa chọn người tiêu dùng Lựa chọn người tiêu dùng 60 50 MRS = PF/PC 40 MU F MU C = PF PC 10 ịq u ố đơn v C (S 20 ầ n áo ) 30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 F (Số đơn vị TP) 03/2008 © TS Trần Văn Hồ 41 ∆C MRS = ∆F ∆U MU C = ⇔ ∆U = MU C × ∆C ∆C ∆U MU F = ⇔ ∆U = MU F × ∆F ∆F ⇔ MU C × ∆C = MU F × ∆F ∆C MU F MU F = ⇔ MRS = ∆F MU C MU C MU F PF MU F MU C ⇔ = ⇔ = MU C PC PF PC 03/2008 © TS Trần Văn Hoà Đã c/m! 42 Thay đổi thu nhập Đường tiêu dùng - thu nhập Tác động thay đổi thu nhập đến lựa chọn tiêu dùng tối ưu Y 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 X Y X hai hàng hố gì? 03/2008 © TS Trần Văn Hồ 43 Thay đổi thu nhập Đường tiêu dùng - thu nhập Tác động thay đổi thu nhập đến lựa chọn tiêu dùng tối ưu Y 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 X Y X hai hàng hố gì? 03/2008 © TS Trần Văn Hoà 44 Thay đổi giá Đường giá - tiêu dùng 50 ịQA) ố đơn v 40 C (S Tác động thay đổi giá hàng hoá đến lựa chọn tiêu dùng tối ưu 30 20 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 F (Số đơn vị TP) 03/2008 © TS Trần Văn Hoà 45 Suy đường cầu Đường giá - tiêu dùng 50 03/2008 30 ịQ A ) ố đơn v C (S Từ đường giá cả-tiêu dùng suy đường cầu hàng hoá F 40 20 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 F (Số đơn vị TP) PF 0,5 D © TS Trần Văn Hồ QF 46 V Hiệu ứng thu nhập hiệu ứng thay C R F1E -Hiãûu æïng thay thãú, tæång æïng våïi chuøn tỉì A sang D B A D U1 EF2 - Hiãûu æïng F E thu nháûp, tæång æïng våïi 03/2008 © TS Trần Văn Hồ S F2 U2 T F 47  Hiệu ứng thay thay đổi tiêu dùng hàng hố có thay đổi giá hàng hố đó, với độ thoả dụng không thay đổi  Hiệu ứng thu nhập thay đổi tiêu dùng sức mua tăng lên, điều kiện giá hàng hố khơng đổi 03/2008 © TS Trần Văn Hoà 48 VI Thặng dư tiêu dùng Thặng dư tiêu dùng 20 S 14 CS Thặng dư tiêu dùng diện tích nằm phía đường cầu nằm đường giá D 03/2008 © TS Trần Văn Hoà 49 Nghịch lý nước kim cương Kim cương Giá cao thặng dư tiêu dùng nhỏ 03/2008 Nước Giá thấp thặng dư tiêu dùng lớn © TS Trần Văn Hồ 50 Tóm tắt chương          Thị hiếu/sở thích người tiêu dùng Lợi ích, tổng lợi ích, lợi ích cận biên Đường bàng quan Tỷ lệ thay biên (MRS) Đường giới hạn ngân sách (đường ngân sách) Đường tiêu dùng - thu nhập, giá cả-tiêu dùng Lựa chọn tối ưu người tiêu dùng Hiệu ứng thay hiệu ứng thu nhập Thặng dư tiêu dùng (CS) 03/2008 © TS Trần Văn Hoà 51 Bài tập chương \Baitap\chg3BT.doc Bài tập chương 101 Bài tập Vi mô chọn lọc 03/2008 © TS Trần Văn Hoà 52 Đọc thêm R S Pindyck, D.L Rubinfeld, Kinh tế học vi mô, NXB Thống kê, Hà Nội 1999 D Begg, Kinh tế học (tập 1), NXB Giáo dục, Hà Nội 1992 Mansfield Edwin, Microeconomics - Theory and application, W.W.Norton&Company, Inc, New York 03/2008 © TS Trần Văn Hồ 53 ...   Hành vi người tiêu dùng tối đa hố lợi ích? Giải thích đường cầu có độ dốc âm Nguyên tắc lựa chọn tiêu... nguyên tắc lựa chọn tối ưu! 03/2008 © TS Trần Văn Hồ 14 • Nếu NTD thu độ thoả dụng (lợi ích) cao từ vi c chi thêm đồng cho thực phẩm thay quần áo người tăng độ thoả dụng cách chi tiêu nhiều cho thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế vi mô tài liệu đại học ngành marketing, Kinh tế vi mô tài liệu đại học ngành marketing, I. Lý thuyết về lợi ích, Giả thiết 3 - thích nhiều hơn ít, Giỏ các hàng hoá, Tính chất của đường bàng quan, Hàng hoá thay thế hoàn hảo và bổ sung hoàn hảo, III. Đường giới hạn ngân sách, IV. Sự lựa chọn của người tiêu dùng, VI. Thặng dư tiêu dùng

Từ khóa liên quan