Quản lý nợ quá hạn tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh quảng bình

0 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 20:06

LƯU QUÝ CHUNG ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ LƯU QUÝ CHUNG TÊ H TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT ẠI H O ̣C KI N CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Đ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ ́H U Ế  QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN  HUẾ, 2019 ẠI Đ H O ̣C H N KI Ế U ́H TÊ HUẾ, 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́H U Ế LƯU QUÝ CHUNG TÊ QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT KI N H CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH : 8.34.01.012 H O ̣C Mã số Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM XUÂN HÙNG HUẾ – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa bảo vệ cơng bố cơng trình khác U Ế Tác giả luận văn Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H Lưu Quý Chung i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ nhiệt tình đóng góp q báu nhiều tập thể cá nhân Trước hết, xin chân thành cảm ơn sâu sắc TS Phạm Xuân Hùng, người thầy trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa sau Đại học toàn thể Ế quý thầy cô thuộc Khoa sau Đại học giúp tơi hồn thành q trình học tập U thực luận văn ́H Qua đây, Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Bưu TÊ điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình đồng nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập, thu thập số liệu cung cấp thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu hoàn thành luận văn O ̣C KI N H Một lần xin chân thành cám ơn ! Tác giả luận văn Đ ẠI H Lưu Quý Chung ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : LƯU QUÝ CHUNG Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH -– UD Mã số: 8.34.01.01 Niên khóa : 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học : TS PHẠM XUÂN HÙNG Tên đề tài: QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN Ế LIÊN VIỆT CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH U Tính cấp thiết đề tàiMục đích đối tượng nghiên cứu ́H - Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng nợ hạn công tác Quản lý TÊ nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác Quản lý nợ hạn H hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng TMCP Bưu N điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình nói riêng KI Các Sau gần 30 năm mở cửa đổi mới, NHTM đóng vai trò quan trọng việc tái thiết phát triển kinh tế Một số NHTM xem O ̣C sách mở rộng tín dụng giải pháp để chiếm lĩnh thị phần Bên cạnh mặt tích cực tăng trưởng quy mơ gia tăng lợi ích, hoạt động tín dụng H mang lại nhiều rủi ro cho Ngân hàng nhiều nguyên nhân khác Đặc ẠI biệt giai đoạn từ 2008 đến 2013, việc tăng trưởng tín dụng nóng kết hợp bong bóng bất động sản để lại nhiều hệ lụy, hậu nghiêm trọng số Đ TCTD thua lỗ, tái cấu trúc, sát nhập hay bị Ngân hàng nhà nước mua lại vơi mức giá đồng… Để lành mạnh hoá hoạt động ngân hàng trì phát triển ổn định, bên cạnh nhiệm vụ phát triển quy mô, tăng “luợng”, việc kiểm soát “chất” quản lý nợ hạn thực nhiệm vụ cấp thiết Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình” làm luận văn tốt nghiệp đóng góp vào cơng tác quản lý nợ hạn ngân hàng iii Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Quảng Bình 3.2 Pphương pháp nghiên cứu sử dụng - Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu xử lý Excel, Google doc - Phương pháp phân tích số liệu: Thống kê mô tả, Thống kê so sánh, Phương pháp phân tích tổng hợp Các Kết kết nghiên cứu đóng góp khoa học Ế luận vănkết luận Hệ thống hóa tổng kết lý luận nợ hạn quản lý nợ ́H - U - TÊ hạn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Đánh giá thực trạng công tác quản lý nợ hạn giai đoạn năm 2015 đến năm 2017 Phân tích nguyên nhân nhân tố ảnh hưởng dẫn đến nợ hạn H Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Quảng Bình Trên sở đó, Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế nợ N - KI hạn nâng cao hiệu quản lý nợ hạn Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt - O ̣C chung Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình nói riêng Kết luận: Để quản lý nợ hạn tốt, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch kinh H doanh phù hợp với giai đoạn cụ thể, ngân hàng phải khơng ngừng hồn thiện quy chế, quy trình liên quan đến thẩm định cho vay, xử lý nợ…còn phải nâng ẠI cao chất lượng nguồn nhân lực công tác kiểm tra, giám sát khoản vay… Thơng Đ qua q trình phân tích sở lý luận thực tiễn hoạt động tín dụng, nguyên nhân nợ hạn ngân hàng thương mại nói chung Lienvietpostbank Quảng Bình nói riêng Tác giả bước làm rõ nguyên nhân, hạn chế công tác quản lý nợ q hạn Lienvietpostbank Quảng Bình, từ đưa giải pháp nhằm hạn chế quản lý nợ hạn cách có hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu kinh doanh lợi ích tồn hệ thống iv v ẠI Đ H O ̣C H N KI Ế U ́H TÊ : Công ty quản lý nợ khai thác tài sản Việt Nam AMC : Công ty quản lý nợ khai thác tài sản CKH : Có kỳ hạn KKH : Khơng kỳ hạn NV : Nguồn vốn LNTT : Lợi nhuận trước thuế TTS : Tổng tài sản GTCG : Giấy tờ có giá KH : Khách hàng CVKH : Chuyên viên khách hàng SXKD : Sản xuất kính doanh TCKT : Tổ chức kinh tế TMCP : Thương mại cổ phần TCTD : Tổ chức tín dụng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại : Ngân hàng thương mại cổ phần : Rủi ro tín dụng : Dự phòng rủi ro NQH ẠI : Nợ hạn XLRR : Xử lý rủi ro XLN : Xử lý nợ NPL : Nợ xấu LienVietPostBank : Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt DPRR U ́H TÊ H N KI O ̣C H NHTMCP RRTD Ế VAMC Đ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viv MỤC LỤC viivi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xivix Ế DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ xvix U PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 ́H TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI TÊ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu chung .2 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 H ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU N 3.1 Đối tượng nghiên cứu KI 3.2 Phạm vi nghiên cứu O ̣C PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Phương pháp thu thập số liệu, liệu 4.2 Phương pháp tổng hợp phân tích H 4.3 Công cụ xử lý liệu ẠI Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .4 Đ PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ NỢ QUÁ HẠN VÀ QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng Thương mại 1.1.3 Hoạt động tín dụng Ngân hàng 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NỢ QUÁ HẠN 12 1.2.1 Khái niệm, số tiêu chí liên quan nợ hạn phân loại nợ hạn 12 vii 1.2.2 Nguyên nhân phát sinh nợ hạn .1817 1.2.3 Các dấu hiệu khoản nợ có vấn đề 2423 1.3 QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .2524 1.3.1 Sự cần thiết phải quản lý nợ hạn 2524 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý nợ hạn 2725 1.3.3 Nội dung quản lý nợ hạn 2928 1.4 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN CỦA MỘT SỐ NGÂN Ế HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 3432 U 1.4.1 Kinh nghiệm vài ngân hàng thương mại Việt Nam 3432 ́H 1.4.2 Kinh nghiệm số nước giới 3634 TÊ 1.4.3 Bài học vận dụng vào Ngân hàng Bưu điện Liên Việt .3735 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 3937 H 2.1 TỔNG QUAN NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH N QUẢNG BÌNH 3937 KI 2.1.1 Lịch sử hình thành cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - O ̣C Chi nhánh Quảng Bình 3937 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU H ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2015-2017 4341 2.2.1 Tình hình tài sản – nguồn vốn .4341 ẠI 2.2.2 Hoạt động huy động vốn .4543 Đ 2.2.3 Hoạt động tín dụng 4846 2.2.4 Kết hoạt dộng kinh doanh 5048 2.2.5 Thực trạng nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Quảng Bình 5149 2.2.6 Thực trạng quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn từ năm 2015 đến 2017 5452 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH .5654 2.3.1 Đánh giá cơng tác quản lý nợ 5654 viii 2.3.2 Hạn chế, tồn quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình 5957 2.3.3 Nguyên nhân phát sinh nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình .6159 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 6866 3.1 QUAN ĐIỂM ĐỊNH HUỚNG TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT NỢ QUÁ HẠN Ế 6866 U 3.2 NHÓM GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NỢ QUÁ ́H HẠN TẠI NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH TÊ 6967 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .7573 3.1 KẾT LUẬN 7573 H 3.2 KIẾN NGHỊ 7674 N 3.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt 7674 KI 3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 8078 O ̣C 3.2.3 Kiến nghị với quyền địa phương 8179 TÀI LIỆU THAM KHẢO .8381 H LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii ẠI TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii Đ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ .x PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu chung .2 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 ix ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Phương pháp thu thập số liệu, liệu 4.2 Phương pháp tổng hợp phân tích 4.3 Công cụ xử lý liệu Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .4 Ế PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5 U CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ NỢ QUÁ ́H HẠN VÀ QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TÊ 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng Thương mại H 1.1.3 Hoạt động tín dụng Ngân hàng N 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NỢ QUÁ HẠN 12 KI 1.2.1 Khái niệm, số tiêu chí liên quan nợ hạn phân loại nợ hạn 12 O ̣C 1.2.2 Nguyên nhân phát sinh nợ hạn 17 1.2.3 Các dấu hiệu khoản nợ có vấn đề .23 H 1.3 QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 24 ẠI 1.3.1 Sự cần thiết phải quản lý nợ hạn 24 Đ 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý nợ hạn 26 1.3.3 Nội dung quản lý nợ hạn 28 1.4 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 32 1.4.1 Kinh nghiệm vài ngân hàng thương mại Việt Nam 32 1.4.2 Kinh nghiệm số nước giới 34 1.4.3 Bài học vận dụng vào Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 35 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 37 x 2.1 TỔNG QUAN NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 37 2.1.1 Lịch sử hình thành cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Quảng Bình 37 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2015-2017 .41 2.2.1 Tình hình tài sản – nguồn vốn 41 2.2.2 Hoạt động huy động vốn 43 Ế 2.2.3 Hoạt động tín dụng 46 U 2.2.4 Kết hoạt dộng kinh doanh 48 ́H 2.2.5 Thực trạng nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh TÊ Quảng Bình .49 2.2.6 Thực trạng quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn từ năm 2015 đến 2017 52 H 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG N TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 54 KI 2.3.1 Đánh giá công tác quản lý nợ 54 O ̣C 2.3.2 Hạn chế, tồn quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình 57 H 2.3.3 Nguyên nhân phát sinh nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình 59 ẠI CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG Đ TÁC QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 66 3.1 QUAN ĐIỂM ĐỊNH HUỚNG TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT NỢ QUÁ HẠN 66 3.2 NHĨM GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 67 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 3.1 KẾT LUẬN 73 xi 3.2 KIẾN NGHỊ .74 3.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt 74 3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 78 3.2.3 Kiến nghị với quyền địa phương 79 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 xii PHIẾU KHẢO SÁT QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN PHẢN BIỆN PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BẢN GIẢI TRÌNH NỘI DUNG CHỈNH SỬA LUẬN VĂN Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN xiii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình lao động Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2017 4240 Bảng 2.2: Tình hình tài sản - nguồn vốn ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Quảng Bình 4341 Bảng 2.3: Vốn huy động năm từ 2015 – 2017 4543 Bảng 2.4: Cơ cấu vốn huy động theo thời gian .4644 Ế Bảng 2.5: Vốn huy động/tổng nguồn vốn .4745 U Bảng 2.6: Tốc độ tăng trưởng tín dụng 4846 ́H Bảng 2.7: Phân loại dư nợ cho vay theo thời gian 4846 Bảng 2.8: Dư nợ cho vay/Tổng nguồn vốn huy động 4947 TÊ Bảng 2.9: Tỷ lệ dư nợ/tổng tài sản 4947 Bảng 2.10: Kết kinh doanh .5048 H Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ hạn 5149 N Bảng 2.12: Tỷ lệ nợ hạn theo phân loại nợ 5250 Bảng 2.13: Tỉ lệ nợ hạn theo thời hạn vay .5250 KI Bảng 2.14: Tỷ lệ nợ hạn theo thời gian hạn 5351 O ̣C Bảng 2.1: Tình hình lao động Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2017 40 H Bảng 2.2: Tình hình tài sản – nguồn vốn ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Quảng Bình .41 ẠI Bảng 2.3: Vốn huy động năm từ 2015 – 2017 43 Đ Bảng 2.4: Cơ cấu vốn huy động theo thời gian 44 Bảng 2.5: Vốn huy động/tổng nguồn vốn 45 Bảng 2.6: Tốc độ tăng trưởng tín dụng .46 Bảng 2.7: Phân loại dư nợ cho vay theo thời gian 46 Bảng 2.8: Dư nợ cho vay/Tổng nguồn vốn .47 Bảng 2.9: Tỷ lệ dư nợ/tổng tài sản 47 Bảng 2.10: Kết kinh doanh 48 Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ hạn .49 Bảng 2.12: Tỷ lệ nợ hạn theo phân loại nợ 50 xiv Bảng 2.13: Tỉ lệ nợ hạn theo thời hạn vay 50 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Bảng 2.14: Tỷ lệ nợ hạn theo thời gian hạn 51 xv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình 4139 Sơ đồ 2.2: Quy trình quản lý nợ hạn Lienvietpostbank Quảng Bình 5452 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu huy động vốn Ngân hàng TMCP Quảng Bình 4543 Biểu đồ 2.2: Tỉ lệ nợ hạn theo thời hạn vay 5250 Ế Biểu đồ 2.3: Thực trạng công tác thẩm định 5755 U Biểu đồ 2.4: Thực trạng công tác dự báo nợ hạn 5755 ́H Biểu đồ 2.5: Thực trạng công tác theo dõi nợ hạn 5856 TÊ Biểu đồ 2.6: Thực trạng công tác xử lý nợ 5957 Biểu đồ 2.7: Thực trạng nguyên nhân NQH từ phía khách hàng 6462 Biểu đồ 2.8: Thực trạng nguyên nhân NQH từ phía ngân hàng 6664 H Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi N nhánh Quảng Bình .39 O ̣C KI Sơ đồ 2.2: Quy trình quản lý nợ hạn Lienvietpostbank Quảng Bình 52 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu huy động vốn Ngân hàng TMCP Quảng Bình 43 Biểu đồ 2.2: Tỉ lệ nợ hạn theo thời hạn vay .50 H Biểu đồ 2.3: Thực trạng công tác thẩm định .55 ẠI Biểu đồ 2.4: Thực trạng công tác dự báo nợ hạn .55 Đ Biểu đồ 2.5: Thực trạng công tác theo dõi nợ hạn .56 Biểu đồ 2.6: Thực trạng công tác xử lý nợ 57 Biểu đồ 2.7: Thực trạng nguyên nhân NQH từ phía khách hàng 62 Biểu đồ 2.8: Thực trạng nguyên nhân NQH từ phía ngân hàng .64 xvi xvii ẠI Đ H O ̣C H N KI Ế U ́H TÊ PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Sau gần 30 năm mở cửa đổi mới, Ngân hàng nói chung NHTM nói riêng đóng vai trò quan trọng việc tái thiết phát triển kinh tế Trong đó, hoạt động tín dụng chức kinh tế hàng đầu ngân hàng để tài trợ cho hoạt động cá nhân, doanh nghiệp quan phủ Hoạt động tín dụng Ế có mối quan hệ mật thiết với tình hình phát triển kinh tế địa phương nơi ngân hàng U phục vụ, cho vay thúc đẩy tăng trưởng cá nhân, doanh nghiệp, tạo sức ́H sống cho kinh tế TÊ Trong môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, số NHTM xem sách mở rộng tín dụng giải pháp để thu hút khách hàng chiếm lĩnh thị H phần Bên cạnh mặt tích cực tăng trưởng quy mơ, thị phần gia tăng lợi ích, N hoạt động tín dụng hoạt động mang lại nhiều rủi ro không mong muốn cho KI Ngân hàng nhiều nguyên nhân khác như: Thứ nguyên nhân xuất phát từ yếu tố khách quan bất khả kháng thiên tai, bất ổn trị…; Thứ O ̣C hai nguyên nhân nội ngân hàng chất lượng nhân sự, đào tạo, quy định sách chưa phù hợp…; Thứ ba biết H hoạt động kinh doanh khách hàng ổn định sinh lời để trả đầy đủ hạn cho ngân hàng Chính vậy, ngăn ngừa rủi ro quản lý nợ hạn ẠI vấn đề cốt lõi, sống tổ chức tín dụng Ngân hàng Nếu không quản Đ lý tốt vấn đề này, tổ chức đứng bờ vực giải thể, phá sản Đặc biệt, giai đoạn từ 2008 đến 2013, việc tăng trưởng tín dụng nóng kết hợp bong bóng bất động sản để lại nhiều hệ lụy, hậu nghiêm trọng số tổ chức tín dụng thua lỗ, kiểm sốt đặc biệt, tái cấu trúc, sát nhập hay bị Ngân hàng nhà nước mua lại vơi mức giá đồng….Qua hàng loạt vụ việc Ngân hàng TMCP Xây Dựng, Ngân hàng TMCP Đại Dương, Ngân hàng TMCP Đông Á… cho thấy nguyên nhân chủ yếu từ khoản vay bị phát sinh nợ hạn, nợ xấu, tài sản bảo đảm khơng đủ bảo đảm dư nợ khoản vay….dẫn đến tình trạng vốn Qua cho thấy hoạt động tín dụng ngân hàng tăng quy mơ, số lượng chất có phần giảm sút, từ nảy sinh số biểu khơng lành mạnh, báo hiệu nguy thất thoát vốn cao Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước đến năm 2011, tỷ lệ nợ xấu 3,04% tổng dư nợ cho vay, tăng 0,54% so với năm 2010 2,5% Vì năm 2012 đến Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu kiểm soát tỉ lệ nợ xấu không vượt 3% Từ thực tế để lành mạnh hố hoạt động ngân hàng trì phát triển ổn định, bên cạnh nhiệm vụ phát triển quy mô, tăng “luợng”, việc kiểm soát “chất” quản lý nợ hạn thực nhiệm vụ cấp thiết Ế Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình khơng U ngoại lệ Bên cạnh thành tựu kết kinh doanh đạt qua năm từ ́H 2015 đến 2017 huy động vốn tăng từ 396 tỷ đồng năm 2015 lên 752 tỷ TÊ đồng năm 2017 dư nợ tín dụng năm 2015 đạt 235 tỷ đồng, năm 2016 đạt 1.095 tỷ đồng năm 2017 đạt 564 tỷ đồng Tình hình nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-Chi nhánh Quảng Bình có dấu hiệu diễn biến phức tạp H có xu hướng tăng qua năm, cụ thể: năm 2015 nợ hạn ~ 4,5 tỷ đồng N (1,92%), năm 2016 nợ hạn ~ 10,8 tỷ đồng (0,99%) năm 2017 tỉ lệ nợ KI hạn ~ 19 tỷ đồng (3,37%) công tác Quản lý nợ chi nhánh Quảng Bình bộc lộ O ̣C nhiều hạn chế Xuất phát từ u cầu thực tiễn đó, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Quản lý H nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình” làm luận văn tốt nghiệp đóng góp vào cơng tác quản lý nợ q hạn ẠI ngân hàng Đ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng nợ hạn công tác Quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác Quản lý nợ hạn 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa lý luận thực tiễn quản lý nợ hạn hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng nợ hạn quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình thời gian từ năm 2015 đến năm 2017 - Nghiên cứu nhân tố tác động đến nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác Quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Ế 3.1 Đối tượng nghiên cứu U Công tác quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi ́H nhánh Quảng Bình TÊ 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu vào nội dung nợ hạn quản lý nợ hạn H - Về không gian: Đề tài tiến hành nghiên cứu Ngân hàng TMCP Bưu N điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình KI - Về thời gian: Nghiên cứu gia đoạn từ năm 2015 đến năm 2017 Số liệu O ̣C sử dụng luận văn thu thập từ năm 2015 đến năm 2017 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU H 4.1 Phương pháp thu thập số liệu, liệu - Số liệu sơ cấp: Phiếu điều tra/phỏng vấn thực tế 08 người thuộc Cấp quản lý ẠI (Tổ trưởng trở lên) 27 cán liên quan đến tín dụng (Cán tín dụng, Giám sát Đ tín dụng) - Số liệu thứ cấp: Thu thập báo cáo kinh doanh hàng năm Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình; Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt, Ngân hàng nhà nước Việt Nam 4.2 Phương pháp tổng hợp phân tích - Thống kê mô tả: Sử dụng tiêu tổng hợp để phản ánh phân tích mức độ đối tượng - Thống kê so sánh: Phương pháp thống kê so sánh chủ yếu cách so sánh theo thời gian không gian, so sánh thực tế thực so với kế hoạch đề hay so sánh nhóm nợ hạn với nhau, so sánh tăng trưởng qua năm, so sánh năm sau với năm trước - Phương pháp phân tích tổng hợp sử dụng nhằm tìm hiểu thực trạng, chất xu hướng nợ hạn, công tác quản lý nợ hạn Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Quảng Bình 4.3 Cơng cụ xử lý liệu - Các liệu, thông tin sơ cấp thứ cấp phân loại, tổng hợp theo tiêu thức, tiêu phù hợp với nội dung phân tích Để có sở phân tích, đánh giá Ế nguồn số liệu tiến hành xử lý với hỗ trợ phần mềm: Excel, Google U doc ́H Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI TÊ - Hệ thống hóa tổng kết lý luận nợ hạn quản lý nợ hạn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại - Mô tả, Đánh giá thực trạng công tác quản lý nợ hạn giai đoạn năm H 2015 đến năm 2017 Phân tích nguyên nhân nhân tố ảnh hưởng dẫn đến N nợ hạn Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Quảng Bình KI - Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế nợ hạn nâng cao hiệu O ̣C quản lý nợ hạn Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình - Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế nợ hạn nâng cao hiệu Đ ẠI H quản lý nợ hạn Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ NỢ QUÁ HẠN VÀ QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ế 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI U 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại ́H Ngân hàng thương mại tổ chức tài cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài khác tín dụng, tiết kiệm dịch vụ tốn TÊ … Tùy theo quan điểm có khái niệm khác NHTM cụ thể: - Theo Pháp lệnh Ngân hàng năm 1990 Việt Nam có qui định: NHTM H tổ chức kinh doanh tiền tệ mà nghiệp vụ thường xuyên chủ yếu nhận tiền N gửi khách hàng với trách nhiệm hồn trả sử dụng số tiền vay, chiết KI khấu làm phương tiện tốn [164] - Theo Luật Tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam Quốc hội khóa X O ̣C thơng qua ngày 12/12/1997: Ngân hàng loại hình TCTD thực toàn hoạt động Ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Trong H TCTD định nghĩa: loại hình doanh nghiệp thành lập theo qui định ẠI Luật theo qui định khác Pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ Ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi sử dụng tiền gửi để cấp tín Đ dụng cung ứng dịch vụ toán [175] Như vậy, NHTM loại hình tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng – đặc biệt tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ tốn thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế 1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng Thương mại 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn Huy động vốn nghiệp vụ đặc trưng dễ nhận biết hoạt động kinh doanh NHTM, có ý nghĩa quan trọng tăng trưởng phát triển Ngân hàng Các NHTM huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ tổ chức kinh tế dân cư nhiều hình thức, kỳ hạn khác sau: a Tiền gửi khơng kỳ hạn: Là nguồn vốn hình thành dựa nhu cầu giao dịch, dịch vụ tài ngân hàng Nguồn có quy mơ lớn, tỉ trọng cao cấu nguồn vốn, nhiên vận động phức tạp, khó dự báo nên việc sử dụng mạo hiểm, cần có phương pháp sử dụng hiệu b Tiền gửi tiết kiệm từ dân cư: Là khoản tiền tạm thời nhàn rỗi dân cư gửi vào ngân hàng nhằm mục đích sinh lời an tồn Ế c Tiền gửi có kỳ hạn doanh nghiệp, tổ chức xã hội: Nhiều khoản U thu tiền doanh nghiệp tổ chức xã hội chi trả sau thời ́H gian xác dịnh gửi vào ngân hàng để hưởng lãi suất kỳ tương ứng d Nguồn vốn chủ sở hữu: Là vốn pháp định bổ sung q trình TÊ hoạt động thơng qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu Ðây loại vốn ngân hàng sử dụng ổn định, thường ngân hàng dùng để hình thành tài sản cố định H e Các nguồn vốn khác: Bao gồm, không giới hạn nguồn vay Ngân N hàng Trung ương, vay liên ngân hàng thơng qua tổ chức tín dụng khác, nguồn KI vốn uỷ thác Tuy nhiên nguồn thường có chi phí cao giới hạn trần theo quy định NHNN nên nguồn thường chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng huy O ̣C động vốn Ngân hàng 1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn H Ngân hàng thương mại loại hình tổ chức tài cung cấp dịch vụ tài tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ tốn…Bên cạnh hoạt động huy động ẠI vốn tạo nguồn, Ngân hàng thường sử dụng vốn cho vay đầu tư để hưởng Đ doanh lợi Ðây nghiệp vụ cấu thành tài sản có ngân hàng, tài sản có ngân hàng gồm: a Cho vay: Là việc ngân hàng nhượng quyền sử dụng vốn cho người khác thời gian theo thỏa thuận định, sau quyền thu lãi gốc Cho vay hình thức thơng dụng định chế tài nói chung NHTM nói riêng khắp nơi giới Ở Việt Nam, hoạt động cho vay hoạt động kinh doanh mang tính lợi nhuận cao cho Ngân hàng có ý nghĩa sống Ngân hàng Có nhiều loại hình cho vay khác đáp ứng nhu cầu cá nhân hay doanh nghiệp b Các hoạt động đầu tư: Là hoạt động Ngân hàng nhượng quyền sở hữu vốn cho cá nhân, tổ chức hình thức góp vốn, thu nhập thu dựa vào lợi nhuận, tỷ lệ vốn góp Có nhiều hình thức đầu tư khác như: Đầu tư vào chứng khoán, mua bán nợ, đầu tư vào dự án, liên doanh với với mục đích cuối tối đa hóa lợi nhuận Ngân hàng c Các hoạt động ngân quỹ: - Dự trữ bắt buộc: Đây khoản dự trữ mà NHNN yêu cầu NHTM nộp vào tài khoản NHNN nhằm mục đích hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho hoạt động Dự trữ vượt quá: Là khoản dự trữ tồn dạng tiền mặt quỹ, U - Ế NHTM, vận hành sách tiền tệ quốc gia, quản lý hoạt động NHTM ́H khoản tiền gửi ngân hàng khác, tiền mặt trình thu TÊ Nhìn chung, ngân quỹ NHTM tài sản không sinh lời sinh lời thấp song có tính khoản cao, đáp ứng nhu cầu chi trả thường xuyên Do vậy, ngân H hàng thường trì ngân quỹ mức thấp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh N d Các hoạt động sử dụng vốn khác: Quảng cáo, quảng bá, tài trợ cho phát KI triển nguồn nhân lực, chương trình phát triển O ̣C Thơng qua hoạt động tín dụng, Ngân hàng kiểm sốt khối lượng tiền lưu thơng thị trường, gia tăng vòng quay vốn kinh tế làm cho khối H lượng tiền tệ kinh tế không ngừng vận động sinh lời 1.1.2.3 Các dịch vụ khác ẠI Đối với nước phát trên giới hoạt động dịch vụ hoạt động trọng Đ yếu mang lại khoảng 75% lợi nhuận NHTM, Việt Nam hoạt động chiếm khoảng chưa đến 25% lợi nhuận [20] Tuy nhiên với rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng xu thời đại công nghệ 4.0 lĩnh vực dịch vụ ngân hàng ngày phát triển nhằm gia tăng hội đầu tư, toán, khai thác vốn, giảm thiểu rủi ro tăng lợi ích thơng qua phí dịch vụ, lệ phí, hoa hồng…Do vậy, vấn đề đa dạng hóa hoạt động dịch vụ Ngân hàng quan tâm Các dịch vụ bao gồm: a Cung cấp tài khoản giao dịch, toán: Là dịch vụ cho phép khách hàng giao dịch (nộp tiền, chuyển tiền, séc…), toán giao dịch trực tuyến hoạt động ngân hàng mua bán hàng hóa dịch vụ b Mua bán ngoại tệ: Là dịch vụ ngân hàng mua bán loại ngoại tệ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng thu phí dịch vụ c Quản lý ngân quỹ: Là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức việc quản lý thu, chi đầu tư phần thặng dư tiền mặt tạm thời vào cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tín dụng ngắn hạn đến khách hàng cần tiền để toán d Dịch vụ ủy thác tư vấn: Là Ngân hàng nhận ủy thác từ khách hàng quản trị tài sản Tài sản ủy thác chia thành loại tài sản tiền Ế vật, phần lớn ủy thác cho Ngân hàng quản trị tài sản tiền, ký gửi vào tài U khoản, ủy thác cho Ngân hàng quản trị hay với người khác….Với TÊ tài sản, quản lý hộ tài tư vấn đầu tư ́H lợi quản lý tài ngân hàng cung cấp dịch vụ tư vấn tài quản lý e Dịch vụ mơi giới đầu tư chứng khốn: Ngân hàng cung cấp cho khách hàng hội mua cổ phiếu, trái phiếu chứng khoán khác Trong vài trường N khốn để cung cấp dịch vụ mơi giới H hợp, ngân hàng tổ chức công ty chứng khốn cơng ty mơi giới chứng KI f Bảo lãnh: Ngân hàng cơng ty tài nắm giữ tiền gửi khách hàng O ̣C có khả tốn cho khách hàng lớn nên ngân hàng có uy tín bảo lãnh cho khách hàng Ngân hàng thường bảo lãnh cho khách hàng H mua chịu hàng hố trang thiết bị, phát hành chứng khoán, vay vốn tổ chức cho vay khác ẠI g Cung cấp dịch vụ đại lý: Do khoảng cách địa lý nhiều Ngân hàng Đ thiết lập chi nhánh văn phòng khắp nơi, đặc biệt q trình hội nhập kinh tế giới Dịch vụ ngân hàng đại lý đáp ứng nhu cầu toán, phát hành hộ chứng tiền gửi, làm ngân hàng đầu mối đồng tài trợ… h Bảo đảm an tồn vật có giá: Đây dịch vụ lâu đời NHTM Do Ngân hàng có lực lượng bảo vệ loại két an toàn, nên khách hàng ký gửi tài sản quý, giấy tờ có giá… dịch vụ nhận tiền gửi qua đêm Ở nước ta dịch vụ chưa phát triển, tương lai tình hình thành thu nhập người dân tăng lên, tài sản có giá trị gia tăng từ phát sinh nhu cầu bảo vệ lúc Ngân hàng phát huy chức quan trọng Có thể thấy, hoạt động kinh doanh NHTM đa dạng phong phú, song nghiệp vụ chiếm tỉ trọng cao ngân hàng huy động vốn sử dụng vốn Đặc biệt, tín dụng hoạt động vô quan trọng sử dụng vốn có ý nghĩa sống hoạt động kinh doanh ngân hàng Thông qua nghiệp vụ này, NHTM chứng tỏ vai trò quan trọng khơng thể thiếu kinh tế quốc gia 1.1.3 Hoạt động tín dụng Ngân hàng 1.1.3.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Ế Hoạt động tín dụng định nghĩa việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn U vốn tự có, nguồn vốn huy động để thoả thuận cấp tín dụng cho khách hàng với TÊ bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ khác [164] ́H ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, 1.1.3.2 Phân loại tín dụng ngân hàng a Theo thời hạn tín dụng: H - Tín dụng ngắn hạn: Là loại hình tín dụng có thời hạn năm sử N dụng để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động doanh nghiệp, tổ chức KI nhu cầu chi tiêu ngắn hạn cá nhân O ̣C - Tín dụng trung hạn: Là loại hình tín dụng chủ yếu sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất H kinh doanh, xây dựng dự án có qui mơ nhỏ thời gian thu hồi vốn nhanh, thời hạn vay từ 1-5 năm (hoặc 1- năm tùy theo quan niệm nước) ẠI - Tín dụng dài hạn: Là loại hình tín dụng chủ yếu để đáp ứng nhu cầu dài hạn Đ xây dựng cơng trình có qui mơ lớn, xây dựng nhà máy, xí nghiệp có thời hạn vay năm (hoặc năm tùy theo quan niệm nước) b Theo mục đích sử dụng vốn: - Tín dụng sản xuất vốn lưu động: Là loại hình cấp tín dụng cho chủ thể kinh tế nhằm phục vụ hoạt động sản xuất lưu thơng hàng hố - Tín dụng tiêu dùng: Là loại hình tín dụng cấp cho cá nhân, hộ gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mua sắm nhà cửa, xe, hàng hoá tiêu dùng khác… c Theo phương thức hoàn trả nợ vay - Tín dụng hồn trả nhiều lần: Loại tín dụng áp dụng cho khoản vay lớn có thời hạn dài Đây hình thức cấp tín dụng mà khách hàng phải hoàn trả vốn gốc lãi vay định kỳ thành khoản - Tín dụng hồn trả lần: Là loại tín dụng mà khách hàng hoàn trả vốn gốc lãi vay lần đến hạn Loại tín dụng áp dụng cho khoản vay nhỏ có thời hạn ngắn - Tín dụng hồn trả theo u cầu: Là loại tín dụng mà khách hàng hồn Ế trả nợ vay Loại tín dụng thường áp dụng cho khoản vay U thấu chi, thẻ tín dụng ́H d Theo bảo đảm tín dụng: TÊ - Tín dụng khơng bảo đảm tài sản: Là loại hình tín dụng khơng có tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh bên thứ ba, mà việc cấp tín dụng dựa vào uy tín, thu nhập thân khách hàng H - Tín dụng bảo đảm tài sản: Là loại hình tín dụng đòi hỏi bên cấp N tín dụng phải có tài sản có giá trị bảo lãnh bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ KI trả nợ O ̣C Trong kinh doanh ngân hàng, rủi ro điều khó tránh khỏi Vì hoạt động ngân hàng khách hàng chịu tác động nguyên nhân khách quan chủ H quan khác dẫn đến việc khách hàng không trả nợ phần hay toàn khoản vay (gồm gốc lãi) thời gian dài, khoản vay bị xếp vào ẠI thành khoản nợ hạn Một nợ hạn xảy kéo theo nhiều hệ lụy Đ mặt tài người cho vay, vay phải có chế, biện pháp xử lý khoản nợ hạn Phần đề cập đến khái niệm nội hàm phạm trù nợ hạn 1.1.3.3 Rủi ro tín dụng Ngân hàng Rủi ro tín dụng khách hàng hay nhóm khách hàng vay vốn không trả nợ cho Ngân hàng Trong kinh doanh Ngân hàng rủi ro tín dụng loại rủi ro lớn nhất, thường xuyên xảy gây hậu nặng nề có dẫn đến phá sản Ngân hàng 10 “Rủi ro tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng TCTD KH khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết” (Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005 Thống đốc NHNN ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD) Từ khái niệm rủi ro tín dụng cho thấy nội dung rủi ro tí dụng sau: - Thứ nhất: Rủi ro tín dụng bên vay sai hẹn thực nghĩa vụ trả Ế nợ theo hợp đồng, bao gồm vốn lãi, vốn lãi vay Sự sai hẹn trễ hạn Thứ hai: Rủi ro tín dụng dẫn đến tổn thất tài chính, giảm lợi nhuận ́H - U khơng tốn TÊ giảm giá trị thị trường vốn Rủi ro dẫn đến việc kinh doanh thua lỗ, mức độ nghiêm trọng dẫn đến phá sản Rủi ro tín dụng cao hay thấp định hiệu kinh doanh ngân hàng Thứ ba: Rủi ro yếu tố khách quan, trừ mà hạn H - N chế chúng hậu chúng gây KI Với cạnh tranh ngày khốc liệt nhu cầu vốn để mở rộng sản O ̣C xuất kinh doanh, cải tiến trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao công nghệ nhu cầu tiêu dùng phục vụ đời sống ngày tăng lên Để đáp ứng nhu cầu vốn cạnh H tranh NHTM không ngừng mở rộng quy mơ hoạt động tín dụng, đồng nghĩa rủi ro tín dụng phát sinh nhiều Rủi ro tín dụng loại rủi ro phức tạp việc ẠI quản lý, phòng ngừa khó khăn, xảy đâu, lúc Đ nguyên nhân chủ quan hay khách quan Rủi ro tín dụng khơng phát xsử lý kịp thời nảy sinh rủi ro khác Trong hoạt động cấp tín dụng ngân hàng, khoản vay dù chưa phát sinh hạn tiềm ẩn nguy tổn thất xảy ra, ngân hàng có tỷ lệ hạn thấp nguy rủi ro tín dụng cao danh mục đầu tư tín dụng tập trung vào nhóm KH, ngành hàng tiềm ẩn rủi ro Cách hiểu giúp cho hoạt động quản lý nợ, quản trị rủi ro tín dụng chủ động cơng tác phòng ngừa, trích lập dự phòng, đảm bảo chống đỡ bù đắp tổn thất rủi ro xảy 11 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NỢ QUÁ HẠN 1.2.1 Khái niệm, số tiêu chí liên quan nợ hạn phân loại nợ hạn 1.2.1.1 Khái niệm “Khi hết hạn trả nợ hết hạn cho vay, khách hàng khơng có khả trả nợ số nợ đến hạn phải chuyển sang nợ hạn khách hàng phải chịu lãi suất nợ hạn số tiền trả chậm” Theo thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013, “Nợ” bao gồm: - Các khoản cho vay, ứng trước, thấu chi cho thuê tài Ế - Các khoản chiết khấu, tái chiết khấu thườnƣơng phiếu giấy tờ có giá U khác ́H - Các khoản bao tốn TÊ - Các hình thức tín dụng khác “NQH” khoản nợ mà phần toàn nợ gốc và/hoặc lãi hạn “Nợ xấu” khoản nợ thuộc nhóm 3,4 Tỷ lệ nợ xấu tổng H dư nợ tỷ lệ để đánh giá chất lượng tín dụng tổ chức tín dụng N “Nợ cấu lại thời hạn trả nợ” khoản nợ mà tổ chức tín dụng chấp thuận KI điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gia hạn nợ cho khách hàng tổ chức tín dụng đánh O ̣C giá khách hàng suy giảm khả trả nợ gốc lãi thời hạn ghi hợp đồng tín dụng tổ chức tín dụng có đủ sở để đánh giá khách hàng có khả H trả đầy đủ nợ gốc lãi theo thời hạn trả nợ cấu lại Như vậy, Nợ hạn khoản phát sinh khoản vay đến hạn mà ẠI khách hàng không hoàn trả toàn phần tiền gốc và/hoặc lãi vay Đ Nợ hạn thường biểu lực tài yếu khách hàng dấu hiệu rủi ro tín dụng cho ngân hàng Trong hoạt động tín dụng ngân hàng, NQH ln song hành tránh khỏi, NQH vượt tỷ lệ cho phép dẫn đến khả toán ngân hàng 1.2.1.2 Một số tiêu phản ánh nợ hạn: a Tỷ lệ nợ hạn: Tỷ lệ nợ hạn = Số dư nợ hạn Tổng dư nợ 12 x 100% Tỷ lệ Nợ hạn phản ánh số dư nợ gốc lãi hạn mà chưa thu hồi NQH cho biết, 100 đồng dư nợ có đồng hạn, tiêu cho biết chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng Tỷ lệ nợ hạn cao chứng tỏ chất lương tín dụng thấp ngượcc lại, tỷ lệ nợ hạn thấp chứng tỏ chất lượng tín dụng cao Tỷ lệ Nợ hạn phản ánh số dư nợ thực q hạn, mà khơng phản ánh tồn quy mơ dư nợ có nguy q hạn Để khắc phục nhược điểm này, người ta sử dụng tiêu sau Ế b Chỉ tiêu “Khách hàng có nợ hạn”: U Tổng số khách hàng hạn Tổng số khách hàng có dư nợ x 100% ́H Tỷ lệ khách hàng nợ NQH = TÊ Chỉ tiêu cho biết, 100 khách hàng vay vốn, có khách hàng q hạn Tỷ lệ cao, phản ánh sách tín dụng ngân hàng không hiệu sản phẩm, dịch vụ chưa phù hợp Bên cạnh đó, tiêu H thấp tiêu “Nợ hạn”, cho biết nợ hạn tập trung vào khách N hàng lớn ngược lại, tiêu cao tiêu : “ Nợ hạn”, nợ KI hạn tập trung vào khách hàng nhỏ O ̣C c Chỉ tiêu nợ hạn theo thời gian: - Tỷ lệ nợ ngắn hạn hạn: H Tỷ lệ nợ ngắn hạn hạn = NQH ngắn hạn Nợ ngắn hạn x 100% ẠI - Tỷ lệ nợ dài hạn hạn: Đ Tỷ lệ nợ dài hạn hạn NQH dài hạn Nợ dài hạn = x 100% d Khả thu hồi nợ hạn: Để đánh giá xác chất lương tín dụng, người ta phân loại nợ hạn theo hai tiêu chí: NQH có khả thu hồi = NQH khơng có khả thu hồi NQH có khả thu hồi Nợ hạn x 100% NQH khả thu hồi x 100% 13 ẠI Đ H O ̣C H N KI Ế U ́H TÊ = Nợ hạn 14 1.2.1.3 Phân loại nợ hạn Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013, Nợ NHTM tiến hành phân thành nhóm nợ sau [103]: a Nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: - Các khoản nợ hạn TCTD đánh giá có khả thu hồi đầy đủ gốc lãi hạn; - Các khoản nợ hạn 10 ngày TCTD đánh giá có khả thu b Nhóm (Nợ cần ý) bao gồm: Các khoản nợ hạn từ 10 ngày đến 90 ngày - Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu TÊ ́H - U Ế hồi đầy đủ gốc lãi bị hạn thu hồi đầy đủ gốc lãi thời hạn lại; c Nhóm (Nợ tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ hạn từ 91 ngày đến 180 ngày - Các khoản nợ cấu thời hạn trả nợ lần đầu - Các khoản nợ miễn giảm lãi khách hàng không đủ khả trả N H - KI nợ đầy đủ theo hợp đồng tín dụng O ̣C d Nhóm (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản nợ hạn từ 181 ngày đến 360 ngày - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn 90 ngày theo H - thời hạn trả nợ cấu lại lần đầu Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai ẠI - Đ e Nhóm (Nợ có khả vốn) bao gồm: - Các khoản nợ hạn 360 ngày - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ cấu lại lần đầu - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai hạn theo thời hạn trả nợ cấu lại lần thứ hai - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể chưa bị hạn hạn - Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý 15 Theo thị 02/CT-NHNN Ngân hàng nhà nước hành ngày 27/1/2015, áp dụng hình thức thử thách cho khoản nợ 10 ngày trở lên (nợ B2) là: Kéo dài thời gian thử thách 01 tháng với khoản nợ ngắn hạn 03 tháng với khoản nợ trung dài hạn Điều thử thách lớn cho ngân hàng phải tìm cách đưa khoản nợ từ 10 ngày trở lên khoản nợ loại cách không để khách hàng phát sinh hạn ngày kể từ ngày áp dụng thử thách Ngoài ra, để đáp ứng cho mục đích khác Ngân hàng đánh giá chất lượng nợ, xây dựng kế hoạch thu nợ, định hướng sách…Một số ngân U Căn vào thời gian hạn:  Nợ hạn 180 ngày TÊ  Nợ hạn từ 180 ngày đến 360 ngày  Nợ hạn 360 ngày - ́H - Ế hàng phân loại nợ theo số tiêu chí sau: Căn theo thành phần kinh tế: H  Nợ hạn doanh nghiệp nhà nước N  Nợ hạn công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn KI  Nợ hạn doanh nghiệp tư nhân - O ̣C  Nợ hạn hộ gia đình, cá thể Căn theo khả thu hồi: H  Nợ hạn có khả thu hồi 100%  Nợ hạn có khả thu hồi phần ẠI  Nợ q hạn khơng có khả thu hồi Căn theo loại nguyên tệ: Đ -  Nợ hạn VNĐ  Nợ hạn ngoại tệ - Căn theo thời hạn khoản vay:  Nợ hạn khoản vay ngắn hạn  Nợ hạn khoản vay trung dài hạn - Căn theo nguyên nhân phát sinh:  Nợ hạn nguyên nhân chủ quan  Nợ hạn nguyên nhân khách quan 16 1.2.1.4 Các tiêu trích lập dự phòng a Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng: Tỷ lệ trích lập DPRR tín dụng = DPRR tín dụng trích lập Dư nợ bình qn x 100% Dự phòng rủi ro khoản tiền trích lập để dự phòng cho tổn thất xảy khách hàng tổ chức tín dụng khơng thực nghĩa vụ theo cam kết Dự phòng rủi ro tính theo dư nợ gốc hạch tốn vào chi phí hoạt động tổ chức tín dụng (quy định khoản 2, Điều Quy định Quyết định số Ế 493/2005/QĐ-NHNN) [103], bao gồm: U "Dự phòng chung" khoản tiền trích lập để dự phòng cho tổn ́H thất chưa xác định trình phân loại nợ trích lập dự phòng cụ thể trường hợp khó khăn tài tổ chức tín dụng chất lượng TÊ khoản nợ suy giảm Dự phòng chung = 0,75% x Dư nợ "Dự phòng cụ thể" khoản tiền trích lập sở phân loại cụ thể H khoản nợ quy định để dự phòng cho tổn thất xảy Tùy theo cấp N độ rủi ro mà TCTD phải trích lập DPRR từ 0% đến 100% giá trị khoản cho KI vay (sau trừ giá trị tài sản bảo đảm định giá lại), cụ thể sau: Nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn): 0% - Nhóm (Nợ cần ý): 5% - Nhóm (Nợ tiêu chuẩn): 20% - Nhóm (Nợ nghi ngờ vốn): 50% - Nhóm (Nợ có khả vốn): 100% ẠI H O ̣C - Đ Số tiền dự phòng cụ thể khoản nợ tính theo công thức sau: R = (A – C) x r Trong đó: - R: số tiền dự phòng cụ thể phải trích - A: số dư nợ gốc khoản nợ - C: giá trị khấu trừ tài sản bảo đảm - r: tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể - Trường hợp giá trị khấu trừ tài sản bảo đảm (C) lớn số dư nợ gốc khoản nợ (A), khoản nợ khơng phải trích lập dự phòng cụ thể 17 (Hướng dẫn cụ thể Phụ lục A kèm theo 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Ngân hàng Nhà nước): Tỷ lệ trích lập dự phòng cho thấy: Tỉ lệ trích lập tăng mạnh theo nhóm nợ, khoản nhóm nợ cao (nhóm 3-5) tỷ lệ trích lập dự phòng lớn, khoản nợ xấu khó có khả thu hồi Nếu xử lý khoản tiêu tốn nhiều thời gian, công sức chi phí Mục đích việc trích lập dự phòng để xử lý khoản nợ hạn theo mức độ rủi ro khác Dư nợ xóa Dư nợ bình qn x 100% U Tỷ lệ xóa nợ = Ế b Tỷ lệ xóa nợ: ́H Những khoản nợ khó đòi đươc xóa theo quy chế hành (đưa hạch toán ngoại bảng) bù đắp quỹ DPRR tín dụng Vậy, ngân hàng có tỷ TÊ lệ xóa nợ cao thể tỷ lệ vốn lớn, nghĩa chất lượng tín dụng thấp Nếu tỷ lệ > 2% xem chất lượng tín dụng ngân hàng có vấn đề H 1.2.2 Nguyên nhân phát sinh nợ hạn N Hoạt động tín dụng hoạt động tài phức tạp, tiềm ẩn rủi ro KI chịu tác động nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm yếu tố tích cực góp phần nâng cao chất lượng khoản tín dụng yếu tố tiêu cực làm giảm chất O ̣C lượng tín dụng ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng Qua trình hoạt động phát triển cho thấy nợ hạn phát sinh nguyên nhân sau: H 1.2.2.1 Nguyên nhân khách quan ẠI Là ngun nhân ngồi ý chí ngân hàng khách hàng như: Thiên Đ tai, hoả hoạn; Sự thay đổi thể chế, sách quản lý kinh tế, điều chỉnh quy hoạch ngành, vùng, thay đổi hành lang pháp lý; Sự biến động thị trường, trị ngồi nước, quan hệ cung cầu hàng hoá thay đổi… a Những nhân tố thuộc quản lý vĩ mô nhà nước: Nhà nước, quan chức đơn vị hoạch định sách, quản lý kinh tế vĩ mơ thơng qua sách tài chính, tài khóa hay sách việc khuyến khích, hạn chế phát triển ngành nghề hay lĩnh vực Đó kim nam cho tất hoạt động kinh doanh tất lĩnh vực kinh tế Một thay đổi nhỏ chế, sách nhà nước, có tác động lớn 18 đến hoạt động kinh tế Vì vậy, đồng hợp lý đường lối, sách điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng doanh nghiệp, góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế b Môi trường kinh tế - xã hội: Môi trường kinh tế - xã hội tổng hòa mối quan hệ kinh tế xã hội khác tác động lên hoạt động doanh nghiệp Sự biến động kinh tế theo chiều hướng tốt hay xấu làm cho hoạt hội nhập, cạnh tranh diễn gay gắt liệt Ế động ngân hàng doanh nghiệp biến động theo, đặc biệt kinh tế U Môi trường kinh tế - xã hội ổn định, minh bạch tạo điều kiện cho lưu ́H thơng hàng hóa, thúc đẩy sản xuất phát triển, hoạt động tín dụng thuận lợi TÊ Bên cạnh mơi trường kinh tế - xã hội ổn định, lành mạnh tác động tích cực lên số lạm phát, làm giảm nguy rủi ro lạm pháp gây kinh tế nói chung ngân hàng nói riêng H c Môi trường pháp lý: N Môi trường pháp lý hệ thống quy phạm pháp luật, văn nhà KI nước ban hành liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng O ̣C Ngày nay, hoạt động kinh tế - xã hội nằm điều chỉnh khn khổ pháp luật, đặc biệt lĩnh vực tín dụng ngân hàng quy H định pháp luật chặt chẽ Vì vậy, hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định đầy đủ có tác động lớn đến chất lượng hoạt động tín dụng ẠI Do đó, để nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng phải nắm rõ chế tác động Đ mức độ ảnh hưởng nhân tố giúp ngân hàng đưa chế, sách phù hợp với thị trường an tồn d Những yếu tố bất khả kháng khác: - Yếu tố từ môi trường tự nhiên: Những biến động bất khả kháng xảy môi trường tự nhiên thiên tai (hạn hán, lũ lụt, động đất…) hay cố môi trường hỏa hoạn, tràn dầu… làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, đặc biệt ngành có liên quan đến nơng nghiệp, thủy sản, hải sản Vì vậy, mơi trường tự nhiên khơng thuận lợi làm cho tình hình tài khách hàng gặp khó khăn từ làm giảm chất lượng tín dụng NHTM 19 - Khủng hoảng kinh tế: Khủng hoảng sản phẩm phát triển, mang tính chu kỳ khó dự đốn nắm bắt quy luật khủng hoảng tài năm 1998, năm 2008… phụ thuộc nhiều yếu tố, nhiều quốc gia khác Vì vậy, thị trường kinh tế phát triển tốt, tính khoản khách hàng cao, lúc suy thối tình hình sản xuất kinh doanh, tài khách hàng xấu hay phá sản, làm cho khách hàng khả toán hạn - Bất ổn kinh tế trị khu vực giới: Trong thời đại hội nhập kinh tế trị nhiều quốc gia phụ thuộc tác động qua lại lẫn nhau, Ế chiến tranh Syria bất ổn Trung Đông làm biến động tăng giá dầu giới, trị U giá đầu vào kinh tế tăng, dẫn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bị tác ́H động tiêu cực từ dẫn đến khủng khoảng kinh tế Bên cạnh đó, TÊ biến động dẫn đến thay đổi sách nhằm thích ứng với xu làm ảnh hưởng đến chất lượng khoản tín dụng - Những yếu tố từ đối tác khách hàng: Trong kinh tế thị trường, H khách hàng có xu hướng mở rộng mạng lưới đối tác khác nhằm gia tăng tính cạnh N tranh chiếm lĩnh thị trường Bên cạnh mặt tích cực hoạt động mở rộng KI tiềm ẩn nhiều rủi ro đối tác mang lại chậm trả, khơng tốn O ̣C lực tài đối tác yếu hay bị phá sản đối tác cung cấp đầu vào không kế hoạch dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh hay tình hình tài khách H hàng bị ngưng trệ, đóng băng làm cho khách hàng không sản xuất kinh doanh kế hoạch tình hình tài khách hàng bị ứ đọng dẫn đến nợ hạn ẠI - Những yếu tố từ thị trường: Trong thời đại công nghệ 4.0 hoạt động sản xuất Đ kinh doanh diễn nhanh, phức tạp sức cạnh tranh ngày khốc liệt Đặc biệt nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng khơng ngừng thay đổi khó dự đoán hơn, làm cho hoạt động kinh doanh khách hàng diễn khó khăn, phức tạp, công tác dự báo thị trường khách hàng không tốt dẫn đến thua lỗ, phá sản hàng hóa, dịch vụ làm khơng tiêu thụ được, làm ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng - Những yếu tố từ sức khỏe khách hàng Ngày nay, vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm mơi trường có tác động ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sức khỏe người nói chung khách hàng nói riêng Như tỉ lệ mắc ung thư 20 trẻ hóa có xu hương tăng rủi ro liên quan đến rượu bia, thuốc gia tăng (tai nạn, bên tim mạch, đột quỵ…) làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng khách hàng khả trả nợ (chết) hay giảm sút khách hàng khả lao động, kinh doanh chi phí khác tăng cao 1.2.2.2 Nguyên nhân chủ quan Là nguyên nhân mang tính chủ thể, xuất phát từ phía ngân hàng, khách hàng vay vốn, dự đốn điều chỉnh đươc Về phía ngân hàng, định cho vay thiếu khoa học, khơng phân tích kỹ khả sử dụng Ế vốn, vòng quay vốn kinh doanh, ngun nhân từ quy trình nghiệp U vụ, đạo đức cán cố tình cho vay để trục lợi cho thân hay nhóm lợi ́H ích Đối vơi khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, sử TÊ dụng vốn vay khơng mục đích, đạo đức, ý thức khách hàng … a Các nhân tố từ phía ngân hàng: - Chiến lược phát triển ngân hàng: Đây nhân tố quan trọng ảnh H hưởng tới chất lượng tín dụng ngân hàng, chiến lược phát triển đắn, phù N hợp với giai đoạn phát triển xã hội lực thân ngân hàng KI bảo đảm cho việc chọn lựa hướng trình cấp tín dụng O ̣C hoạt động khác ngân hàng Điều đặc biệt quan trọng ngân hàng có quy mơ nhỏ, vốn ít, nguồn lực hạn chế…Một chiến lược sai lầm H làm cho tình hình kinh doanh ngân hàng gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng lâu dài tới hoạt động ngân hàng thời gian ẠI - Chính sách tín dụng NHTM: Hoạt động tín dụng hoạt động quan Đ trọng, mang tính chất sống NHTM Chính sách tín dụng đóng vai trò then chốt, chi phối điều tiết sách, yếu tố lại nghiệp vụ ngân hàng như: huy động vốn, lãi suất, sản phẩm tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng thu hút khách hàng… Do sách tín dụng chịu nhiều yếu tố chi phối, nên sách tín dụng giai đoạn phải có mục tiêu, định hướng phù hợp với đường lối phát triển kinh tế Đảng Nhà nước Một sách tín dụng phù hợp động lực giúp ngân hàng tối ưu hóa nguồn lực cách an tồn, nâng cao chất lượng tín dụng giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn 21 - Quy trình tín dụng: Là bước phải thực trình cho vay, quản lý thu nợ Việc thực đầy đủ quy trình tín dụng với phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, bước quy trình tín dụng tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng luân chuyển bình thường, quy trình định, nhờ đảm bảo chất lượng tín dụng Rủi ro tín dụng xuất phát chủ yếu quy trình chưa chặt chẻ, đơn vị kinh doanh đơn vị kiểm sốt chưa tn thủ đầy đủ quy trình tín dụng - Thơng tin tín dụng: Trong thời đại cơng nghệ, thông tin lưu trữ chia sẻ nhiều Tuy nhiên, thơng tin tín dụng ln bí mật kinh doanh Ế NHTM Hiện nay, có kênh thơng tin hạn chế dư nợ tín dụng, thơng U tin tài sản bảo đảm, lịch sử tín dụng, bán nợ chia sẻ rộng rãi hệ thống ́H ngân hàng thông qua cổng thông tin CIC Tuy nhiên, thông tin thường TÊ chậm, thiếu xác chưa phản ánh đầy đủ chất lượng tín dụng khách hàng Từ thấy thơng tin tín dụng vấn đề nhạy cảm, khó nắm bắt tốn nguồn lực ngân hàng H - Công tác tổ chức NHTM: Đây nhân tố quan trọng có ảnh N hưởng đến chất lượng tín dụng nói riêng hoạt động khác ngân hàng nói KI chung Một ngân hàng có cấu tổ chức tốt, xếp cách khoa học, liên kết O ̣C chặt chẽ tận dụng cách tối đa mạnh cá nhân phận… thực tốt nhiệm vụ, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, H quản lý chặt chẽ an tồn mà hạn chế rủi ro nâng cao hiệu giám sát - Chất lượng nguồn nhân lực NHTM: Con người yếu tố then chốt, ẠI định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp nói chung ngân Đ hàng nói riêng Bởi người mặt, hình ảnh ngân hàng, thương hiệu vận hành hoạt động ngân hàng Nêu chất lượng nguồn nhân không cao, yếu chuyên môn, nghiệp vụ thiếu đạo đức nghề nghiệp rủi ro tín dụng xảy lúc hậu vô lớn - Công nghệ ngân hàng: Trong thời đại công nghệ 4.0, kinh tế hội nhập cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng ngồi nước Cơng nghệ ngân hàng ngày thể vai trò quan trọng giúp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giao dịch, tiết kiệm chi phí… công nghệ đại giúp ngân hàng kịp thời nắm bắt thông tin, diễn biến thị trường, khả 22 phát triển kinh tế - xã hội hoạt động tín dụng Từ đó, nâng cao chất lượng dự báo nhằm sách phù hợp với tình hình thực tế kinh tế - xã hội – trị tối đa hóa tiện ích cho khách hàng b Các nhân tố từ phía khách hàng: - Đạo đức khách hàng vay: Đạo đức, uy tín tín dụng khách hàng yếu tố quan trọng hoạt động tín dụng ngân hàng rủi ro đạo đức xảy tác động lớn đến chất lượng tín dụng, chi phí quản lý nợ lợi nhuận ngân hàng Rủi ro đạo đức (1) Khách hàng thiếu thiện chí, ý thức trả nợ Ế vay ngân hàng; (2) Sử dụng vốn sai mục đích theo phương án vay vốn; (3) Lừa đảo U chiếm dụng vốn ngân hàng… Vì vậy, cơng tác thẩm định quản lý chặt chẽ ́H khoản tín dụng cần thiết, đảm bảo hạn chế rủi ro TÊ xảy có rủi ro đạo đức - Năng lực, trình độ quản lý khách hàng: Chất lượng nguồn nhân lực khách hàng yếu tố then chốt H định hiệu quả, thành công khách hàng Các khách hàng có đội ngũ cán bộ, nhân N viên trình độ cao lực quản lý tốt điều kiện cần thiết để đem lại hiệu KI cao hoạt động sản xuất kinh doanh Đặc biệt lực quản lý O ̣C tài bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung lực sản xuất, kinh doanh, bảo đảm khả tốn khoản tín dụng đòn bẩy tài giúp H doanh nghiệp chiếm thượng phong thị trường Năng lực công nghệ yếu tố tiên phong giúp khách hàng nâng cao ẠI tính cạnh tranh hiệu kinh doanh Nếu khách hàng sản xuất kinh doanh lạc Đ hậu, sản phẩm khơng có tính canh tranh cao, điều khiến hoạt động kinh doanh khách hàng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến ngân hàng phải đối mặt với rủi ro cho vay - Lĩnh vực hoạt động khách hàng: Đây yếu tố ngân hàng cần quan tâm trước cấp tín dụng cho khách hàng Đối với khách hàng hoạt động hay đầu tư lĩnh vực nhạy cảm, thường xuyên có biến động bất động sản, chứng khốn… bên cạnh lợi nhuận cao mức độ rủi ro lớn tác động mạnh đến chất lượng tín dụng ngân hàng 23 Từ cho thấy việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới chất luợng tín dụng nhằm mục đích: Hạn chế rủi ro, bảo tồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng lợi nhuận - ngân hàng Minh bạch thị trường, đảm bảo cho ngân hàng hoạt động theo pháp luật; tạo - môi trường pháp lý lành mạnh ổn định từ nâng cao hiệu kinh doanh tính an tồn ngân hàng Dự báo thị trường, để từ đưa sách phù hợp nhằm giảm - Ế thiểu tác động khơng muốn vào kinh tế nói chung ngân hàng nói U riêng TÊ kinh tế xã hội quốc gia quốc tế ́H Xã hội hóa hoạt dộng ngân hàng, biến NHTM trở thành đơn vị huyết mạch - 1.2.3 Các dấu hiệu khoản nợ có vấn đề Từ nghiên cứu nguyên nhân kinh nghiêm quản lý rủi ro ngân H hàng cho thấy khơng có mơ hình định khoản nợ có vấn đề N có nhiều dấu hiệu để nhận biết như: KI - Bất ổn kinh tế, trị nước giới: Là dấu hiệu cho thấy có O ̣C thể xuất nợ có vấn đề thay đổi quan hệ cung cầu, lạm phát… - Thiên tai địch hoạ xảy mức độ nghiêm trọng: Cũng dấu hiệu cho H thấy hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng bị ảnh hưởng đòi hỏi thời gian để phục hồi khơng phục hồi khơng có giúp đỡ nhà ẠI nước Đ - Gia tăng bất thường hàng hóa tồn kho, khoản nợ phải thu nợ thương mại: Điều cho thấy hàng hoá doanh nghiệp khó tiêu thụ bán nợ nhiều Tình trạng thường xuất hàng hoá doanh nghiệp bị giảm sút chất lượng không phù hợp với thị trường gây ứ đọng hàng hoá làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Các khoản phải thu lớn làm tăng nguy rủi ro từ đối tác khách hàng - Thường xuyên chậm trả lãi vay theo quy định: Điều nói lên khả tốn giảm ý thức, đạo đức khách hàng không tốt - Một số dấu hiệu khác: Khách hàng tránh mặt, có thái độ trì hỗn khơng hợp 24 tác với ngân hàng công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất…hay chậm, không cung cấp hồ sơ chứng từ ngân hàng yêu cầu bổ sung… Thông qua nguyên nhân dấu hiệu khoản nợ có vấn đề ngân hàng xây dựng kịch bản, biện pháp phòng ngừa phù hợp kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro nợ hạn 1.3 QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Sự cần thiết phải quản lý nợ hạn Ế Qua nghiên cứu tác động, ảnh hưởng nợ hạn kinh U tế, ngân hàng khách hàng, cho thấy công tác quản lý nợ hạn hoạt động hết ́H sức quan trọng, có tính xun suốt chiến lược kinh doanh phát triển TÊ ngân hàng giúp ngân hàng đạt mục tiêu an toàn, nâng cao hiệu kinh doanh phát triển bền vững Để đạt điều đó, bên cạnh tăng cường biện pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro, ngân hàng cần xây dựng quy H trình, chiến lượng xuyên suốt quản lý xử lý nợ nhằm hạn chế tác động N tiêu cực, tăng doanh thu, giảm chi phí nâng cao hiệu hoạt dộng kinh doanh KI NHTM - O ̣C 1.3.3.1 Đối với kinh tế Hoạt động sản xuất, kinh doanh ngưng trệ: Nợ q hạn làm cho việc lưu H thơng tín dụng, hội tiếp cận vốn khách hàng bị hạn chế, vốn khó đến nơi sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế Sức ép lạm phát: NQH mức độ cao dẫn đến khan vốn giả tạo Một ẠI - Đ khối lượng vốn tồn đọng khoản nợ hạn dẫn đến khối lượng tiền lưu thông giảm sút gây sức ép tăng cung tiền, hậu gia tăng lạm phát - Khủng hoảng kinh tế: Nếu tỷ lệ NQH q cao khơng có biện pháp xử lý kịp thời làm cho ngân hàng thua lỗ, phá sản Bên cạnh đó, hoạt động ngân hàng có mối quan hệ mật thiết nên dễ xảy tượng dây chuyền hệ thống ngân hàng, tạo nên khủng hoảng kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội phát triển quốc gia Một số Ngân hàng có tầm ảnh hưởng lớn phạm vi hoạt đồng tồn cầu tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu 25 1.3.3.2 Đối với ngân hàng - Giảm lợi nhuận: Nợ hạn phát sinh đồng nghĩa với việc phần vốn kinh doanh ngân hàng bị tồn đọng khoản nợ Ngân hàng hội kinh doanh tính khoản ngân hàng giảm Nói cách khác NQH phát sinh làm vòng quay vốn doanh số giảm từ làm giảm hiệu sử dụng vốn Ngoài nợ hạn tăng làm gia tăng chi phí chi phí vốn, xử lý nợ hạn tăng phát sinh chi phí khác kế hoạch kinh doanh thay đổi, từ làm cho lợi nhuận ngân hàng giảm Giảm uy tín, hình ảnh ngân hàng: Tỷ lệ nợ hạn cao làm cho tính Ế - U khoản Ngân hàng giảm sút, ngưng trệ, ảnh hưởng tác động xấu đến tâm lý ́H khách hàng Nếu khơng có phương án biện pháp xử lý kịp thời, làm uy tín TÊ niềm tin vào tiềm lực ngân hàng bị sụt giảm, dẫn đến tăng nguy rút vốn giảm khả huy động vốn ngân hàng, khả cạnh tranh thấp - Nguy phá sản: Đây ảnh hưởng nghiêm trọng NQH H hoạt động ngân hàng Nếu NQH mức cao, khơng có khả kiểm sốt (mất N vốn), kết hợp huy động động giảm dẫn đến rủi ro khoản, đẩy ngân KI hàng bờ vực phá sản đe dọa ổn định toàn hệ thống ngân hàng - O ̣C 1.3.3.3 Đối với khách hàng Ảnh hưởng hoạt động SXKD: Lãi suất vay tăng lạm phát tăng H hội tiếp cận vốn ngân hàng khách hàng vay bị hạn chế, khó tiếp cân làm cho chi phí vốn tăng thu hẹp quy mơ hoạt động Ảnh hưởng đến uy tín: Trong khơng gian mở kinh tế thị trường, khách ẠI - Đ hàng có nhiều mối quan hệ với ngân hàng đối tác Việc ngân hàng chịu tác động NQH ảnh hưởng đến uy tín toán khách hàng toán chậm (giải ngân tốn) hay khơng tốn ngân hàng khả khoản - Nguy tài sản: Khách hàng gửi tiền vào ngân hàng có nguy không thu hồi đươc khoản tiền gửi lãi ngân hàng lâm vào tình trạng phá sản 26 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý nợ hạn Từ nguyên nhân nợ hạn cho thấy có nhiều nhân tố tác động, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nợ hạn, tựu chung gồm nhóm yếu tố chính: 1.3.2.1 Yếu tố khách quan Với kinh tế có quy mơ nhỏ, sản xuất cơng nghiệp lạc hậu, chủ yếu thành phẩm đơn giản dầu thô, may gia công, chế biến thực phẩm nguyên liệu… dễ bị tổn thương kinh tế giới biến động mạnh Nếu kinh tế giới biến động mạnh mẽ: giá cả, tỷ giá, hạn ngạch, thuế,… hoạt động Ế kinh doanh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, chí có nguy phá Đối với kinh tế lệ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp ́H - U sản, khả toán cho ngân hàng TÊ trồng trọt, chăn ni,… nhạy cảm với thay đổi thời tiết, môi trường tự nhiên mà điển hình Việt Nam Nếu thời tiết thuận lợi, trồng đạt suất, vật ni khơng bị dịch bệnh, khỏe mạnh,… khả thu hồi vốn từ người H vay lớn Ngược lại, mơi trường tự nhiên, khí hậu, thời tiết, đất đai, nguồn N nước không thuận lợi, chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt, hạn hán dự án thất Hành lang pháp lý rõ ràng, thuận lợi đủ mạnh góp phần làm minh bạch O ̣C - KI bại, không thu hồi vốn, nợ q hạnxấu phát sinh quy trình tín dụng, lành mạnh hoạt động doanh nghiệp ngân hàng, hạn chế H rủi ro tín dụng phát sinh Còn ngược lại, hành lang pháp lý chưa phù hợp, nhiều bất cập tạo điều kiện cho khuất tất hoạt động tín dụng Luật ẠI văn có song việc triển khai vào hoạt động ngân hàng lại chậm Đ chạp gặp phải nhiều vướng mắc bất cập số văn việc cưỡng chế thu hồi nợ Điều làm gia tăng dư nợ xấu, làm giảm doanh thu ngân hàng Nếu việc áp dụng luật, văn luật sẵn có vào hoạt động kinh doanh tiền tệ ngân hàng nhanh chóng thời điểm, nghiêm túc, khơng vướng mắc hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngân hàng diễn nhanh chóng, thuận lợi - Từ phía khách hàng vay: Việc thu hồi nợ vay phụ thuộc lớn vào thiện chí trả nợ khách hàng Bên cạnh doanh nghiệp có ý thức, phương án kinh doanh khả thi, tồn số doanh nghiệp thiếu ý thức, cố ý lừa đảo ngân hàng để 27 chiếm đoạt tài sản Tuy số lượng không nhiều vụ việc phát sinh lại nặng nề, liên quan đến uy tín cán bộ, làm ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp khác 1.3.2.2 Yếu tố chủ quan Bên cạnh yếu tố khách quan, hoạt động tín dụng ngân hàng ln kèm có rũi ro mang tính chủ quan ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận lên cao, gia tăng dư nợ tín dụng chưa hồn thiện sách tín dụng sách tín dụng khơng phù hợp, thiếu kiểm sốt Ế chặt chẽ làm nợ xấu gia tăng Cơng tác quản lý tín dụng ngân hàng Quy trình nghiệp vụ ngân hàng: Quy trình tín dụng bảng mô tả tổng hợp ́H - U hiểu qua số biểu sau đây: TÊ công việc ngân hàng từ tiếp nhận hồ sơ vay vốn khách hàng định cho vay, giải ngân, thu nợ lý hợp đồng tín dụng - Cơ cấu cho vay: Là tỷ trọng cho vay ngành, lĩnh vực, H loại doanh nghiệp theo thời gian Tỷ trọng khoản cho vay ngắn hạn N trung, dài hạn; doanh nghiệp vừa nhỏ với doanh nghiệp lớn; tổ chức KI cá nhân; ngành nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ; ngành hoạt động O ̣C mang tính chất thời vụ lâu dài… hợp lý, phù hợp với thực tế kinh tế, với chủ trương Chính phủ, NHNN mang lại hiệu kinh tế hiệu - H xã hội cho đất nước Đạo đức trình độ chun mơn cán tín dụng: Đạo đức cán ẠI yếu tố tối quan trọng để giải vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng Đ Đội ngũ cán tín dụng có đạo đức, phẩm chất có trình độ chun mơn đánh giá, thẩm định khoản cấp tín dụng khả xảy nợ hạnxấu thấp Một cán lực đào tạo, bồi dưỡng, cán tha hóa đạo đức giỏi nghiệp vụ nguy hiểm bố trí cơng tác tín dụng - Cơng tác kiểm tra nội ngân hàng: Hoạt động kiểm tra kiểm sốt nội ln có ý nghĩa quan trọng công tác quản trị điều hành Việc tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát giúp phát sai phạm, rủi ro tiềm ẩn, từ sớm khắc phục, triển khai biện pháp thích hợp để giảm thiểu 28 rủi ro xảy tương lai - Hệ thống công nghệ: Là quan trọng công tác điều hành phát triển ngân hàng đem lại lợi ích cho khách hàng, ngân hàng - Cơ cấu tổ chức: Nếu ngân hàng có cấu tổ chức xây dựng cách khoa học, phù hợp theo đối tượng khách hàng, kết hợp theo sản phẩm, dịch vụ: phân cấp quản lý theo mơ hình nâng cao hiệu quản lý tăng cường kỹ quản trị rủi ro, tăng cường chất lượng hiệu kinh doanh, mở rộng mạng lưới phát triển sản phẩm tảng công nghệ cấu tổ chức ngân hàng đồng từ Ế hội sở đến chi nhánh với cấu phòng ban chặt chẽ, thống mang lại U hiệu lớn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Sự xuyên suốt chặt ́H chẽ cấp làm giảm rủi ro quy trình tín dụng, giảm thiệt hại cho TÊ ngân hàng Ngược lại, tổ chức lỏng lẻo tạo kẻ hở cho nhân viên tín dụng cấp hợp thức hóa hồ sơ, giả mạo giấy tờ tín dụng, làm gia tăng rủi ro phát sinh nợ hạnxấu H 1.3.3 Nội dung quản lý nợ hạn N Theo Quyết định (QĐ) 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 KI Thống đốc NHNN việc ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự O ̣C phòng để xử lí rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng (TCTD) Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Thống đốc H NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định 493, nợ hạnxấu chiếm tỷ lệ khoảng từ - 5% tỷ lệ chấp nhận Để có tỷ lệ nợ ẠI hạn thấp, NHTM cần tập trung vào biện pháp nhằm hạn chế nợ hạn Đ phát sinh 1.3.3.1 Đối với công tác thẩm định - Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng: Thơng qua việc xây dựng quy chuẩn, tiêu chí thẩm định trước, sau cho vay dự án vay vốn, khách hàng vay Ngân hàng cần sử dụng biện pháp bao gồm, khơng giới hạn kiểm tra, thẩm định tính khả thi, sinh lợi dự án, Thẩm định lực tài uy tín tín dụng khách hàng vay - Về chất lượng nhân sự: Để nâng cao chất lượng thẩm định NHTM phải thường xuyên đào tạo, lựa chọn cán có đủ lực trình độ, phẩm chất đạo đức 29 để thực hoạt động nghiệp vụ; Xây dựng chế uỷ quyền, quy định trách Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế nhiệm cán phụ trách tác nghiệp theo chức nhiệm vụ 30 1.3.3.2 Đối với cơng tác dự báo - Xây dựng hệ thống cảnh báo/dự báo rủi ro: Thơng qua việc phân loại khách hàng, chấm điểm tín dụng tiêu chí phân loại nợ theo nhóm khách hàng, kết hợp phân tích đánh giá rủi ro tín dụng xảy bước quy trình nghiệp vụ, NHTM xây dựng hệ thống dự báo rủi ro nhằm sớm có biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro - Xác định mức độ rủi ro tối đa, giới hạn tỷ lệ nợ hạn: Trong hệ thống hoạt động ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng, hoạt động mang lại Ế 70% thu nhập cho ngân hàng, ngân hàng phải xác định mức độ rủi ro tối đa, giới Nợ hạn Tổng dư nợ ́H Tỷ lệ nợ hạn = U hạn tỷ lệ nợ hạn theo công thức: x 100% < 3% TÊ Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đơn vị liên quan cần hồn thiện chế thơng tin, kiểm soát, xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro nhằm nâng cao khả H quản lý, kiểm soát thị trường thông qua dự báo ngành, phát kịp thời N rủi ro tiềm ẩn để có biện pháp xử lý thích hợp đẩy nhanh việc xây dựng KI văn quy phạm pháp luật 1.3.3.3 Đối với công tác theo dõi nợ hạn O ̣C Xây dựng quy trình, quy chuẩn kiểm tra, giám sát sau vay: Theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động, kinh doanh khách hàng sau giải ngân để H từ đưa nhận xét, đánh giá khả thu hồi vốn, gốc lãi từ ẠI phương án kinh doanh… Nếu nhận thấy khách hàng cố tình chây ỳ, lừa đảo, khơng có thiện ý hồn trả nợ,… ngân hàng phải tiến hành, triển khai biện pháp thu Đ hồi nợ sớm Còn khách hàng có thiện ý trả nợ gặp khó khăn tạm thời ngân hàng tiến hàng biện pháp hỗ trợ khách hàng giảm lãi suất, gia hạn nợ, tiếp tục cho vay để khách hàng thu lợi nhuận trả ngân hàng 1.3.3.4 Đối với công tác xử lý nợ hạn Việc định lựa chọn giải pháp xử lý NQH thường phụ thuộc vào quan điểm quản trị chiến lược kinh doanh người điều hành ngân hàng thương mại Và việc áp dụng cấp độ xử lý nợ qua hạn phụ thuộc bởi, lực, đạo đức nghề nghiệp, tình hình sản xuất kinh doanh tài khách hàng hay ý thức, tinh thần hợp tác khách hàng Thông thường cấp độ xử lý nợ hạn chia 31 thành cấp độ sau: - Cấp độ (Đôn đốc): Đây cấp độ thấp nhất, áp dụng khách hàng nợ nhóm ( 90 ngày), cấp độ cao bao gồm nhiều biện phát khác nhau: TÊ  Cơ cấu nợ:  Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ: Là biện pháp ngân hàng cấu lại thời H hạn hay lịch trả nợ phù hợp dựa tình hình sản xuất kinh doanh tình hình N tài thực tế khách hàng, giúp khách hàng trả nợ hạn cho ngân KI hàng Thực chất việc ngân hàng tạo điều kiện để doanh nghiệp có thời gian khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu kinh doanh nhằm giúp doanh O ̣C nghiệp có khả trả nợ ngân hàng Biện pháp áp dụng khách hàng H hàng có phương án SXKD khả thi, ý thức trách nhiệm cao hợp tác với ngân  Tái cấu trúc: Là hình thức cấp thêm vốn để “ni nợ” giúp khách hàng có đủ ẠI khả năng, tiềm lực vượt qua giai đoạn khó khăn, số khách hàng không Đ không trả nợ đáo hạn, xin gia hạn nợ mà có nhu cầu vay thêm vốn để giải khó khăn tài tạm thời như: sản phẩm chưa tiêu thụ phải tiếp tục đầu tư mua vật tư, trả lương cơng nhân để trì sản xuất bình thường, khắc phục cố kĩ thuật… Trong trường hợp NHTM cần phân tích, đánh giá thận trọng để tiếp thêm nguồn lực cho khách hàng  Xử lý tài sản, đòi nợ bên bảo lãnh: Sau áp dụng biện pháp đôn đốc không hiệu quả, ngân hàng thực biện pháp xử liên quan để tài sản bảo đảm, bảo lãnh để xử lý thu hồi nợ 32  Tự bán tài sản chấp: Đây biện pháp ngân hàng đàm phán với khách hàng phương thức tự bán tài sản chấp nhằm đảm bảo lợi ích khách hàng khách hàng tự bán thường đánh giá cao, có giá trị ngân hàng phát mại Biện pháp giúp giảm thiểu chi phí cho ngân hàng khách hàng giảm chi phí liên quan chi phí đấu giá, chi phí mơi giới…  Ngân hàng bán tài sản bảo đảm để thu nợ theo thỏa thuận hợp đồng: Đây phương pháp phức tạp, tốn nhiều thời gian chi phí, bao gồm không giới hạn biện pháp sau: Ế  Thu giữ tài sản: Là biện pháp ngân hàng áp dụng điều khoản hợp đồng U văn pháp luật kết hợp với quan ban ngành liên quan tiến hành ́H thu giữ tài sản xử lý tài sản thông qua công ty đấu giá để thu hồi nợ TÊ  Tố tụng: Là biện pháp phổ biến xử lý nợ hạnxấu khó đòi Khi khách hàng khả tốn khơng hợp tác, Ngân hàng khởi kiện tòa thơng qua quan chức để xử lý thu hồi nợ Đây biện pháp mà H ngân hàng khơng muốn áp dụng phức tạp, thủ tục rườm rà, nhiều N thời gian hiệu không thực cao KI  Mua nợ: Là phương pháp chuyển tín dụng ngân hàng thành vốn cổ phần O ̣C doanh nghiệp Đây biện pháp với uy tín, kinh nghiệm góp mặt ngân hàng với tư cách cổ đông doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động H doanh nghiệp  Bán nợ cho VAMC ẠI  Xử lý nợ quỹ dự phòng rủi ro Đ  Sự trợ giúp phủ: Đây phương pháp xử lý nợ hạn chế, áp dụng với ngành nghề phủ áp dụng sách ưu tiên công nghệ xanh, dự án 67… Qua cấp độ xử lý nợ cho thấy, hoạt động xử lý nợ khơng có mơ hình, quy chuẩn cụ thể Tùy theo tình hình thực tế khách hàng như: khả tài chính, uy tín tín dụng, lịch sử khách hàng… tùy thuộc quy mô, mức độ rủi ro, tính nghiêm trọng nợ hạn mà ngân hàng áp dụng hay nhiều biện pháp khác để nâng cao hiệu xử lý nợ kiểm soát chất lượng nợ tối ưu Nguyên tắc xử lý nợ: 33 ... 2.2.5 Thực trạng nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Quảng Bình 5149 2.2.6 Thực trạng quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn... QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH .5654 2.3.1 Đánh giá công tác quản lý nợ 5654 viii 2.3.2 Hạn chế, tồn quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu. .. 2.2.5 Thực trạng nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh TÊ Quảng Bình .49 2.2.6 Thực trạng quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nợ quá hạn tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh quảng bình , Quản lý nợ quá hạn tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh quảng bình

Từ khóa liên quan