Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước đà nẵng

100 58 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 19:25

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐOÀN THỊ THANH TỒN HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐOÀN THỊ THANH TOÀN HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liêu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Học viên Đồn Thị Thanh Toàn MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ĐVSDNS : Đơn vị sử dụng ngân sách ĐVQHNS : Đơn vị quan hệ ngân sách KBNN : Kho bạc nhà nước KSC : Kiểm soát chi NSNN : Ngân Sách nhà nước DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nhập kinh tế giới tiến trình quan trọng đường phát triển kinh tế Việt Nam, mở thời kỳ với vận hội cho đất nước Hệ thống tài quốc gia khâu quan trọng để kinh tế hội nhập thành cơng Ngân sách nhà nước đóng vai trò đặc biệt giúp nhà nước thực tốt chức Những năm qua cơng tác kiểm sốt chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước nói chung kho bạc nhà nước Đà Nẵng nói riêng có chuyển biến tích cực, cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên bước hoàn thiện, ngày chặt chẽ mục đích quy mô chất lượng Kết thực chế kiểm sốt chi góp phần quan trọng việc sử dụng ngân sách nhà nước ngày hiệu Thực vai trò quan quản lý quỹ ngân sách nhà nước, thời gian qua KBNN Đà Nẵng thực tốt vai trò tiết kiệm cho ngân sách hàng tỷ đồng từ việc phát từ chối toán khoản chi thường xun khơng chế độ, mục đích giao Tuy nhiên đứng trước yêu cầu cải cách hành giai đoạn 2016 – 2020 đa dạng khoản chi thay đổi liên tục chế kiểm soát áp lực cải cách hành nên cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên tồn tại, hạn chế, bất cập như: Công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Đà Nẵng chưa hiệu quả, tình trạng lãng phí ngân sách Nhà nước; việc phân cơng nhiệm vụ KSC thường xuyên NSNN bất cập chưa tạo điều kiện tốt cho khách hàng; Lộ trình cải cách hành chậm chạp chưa đáp ứng u cầu cải cách hành Nhà nước Xuất phát từ khoảng trống nghiên cứu lý nói trên, học viên lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Hồn thiện hoạt động kiểm sốt chi thường xuyên Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Đà Nẵng” làm đề tài luận văn tốt nghiệp nhằm tổng hợp sở lý luận, phân tích thực trạng kiến nghị số giải pháp nhằm giải số hạn chế tồn tại, góp phần đạt mục tiêu cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên mà KBNN đề Mục tiêu đề tài a Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN, đề tài tiến hành phân tích thực trạng cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên qua KBNN Đà Nẵng, qua rút đánh giá kết quả, hạn chế, đồng thời nghiên cứu đề xuất kiến nghị để hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Đà Nẵng b Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận hoạt động KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Đà Nẵng - Phân tích, nghiên cứu thực trạng hoạt động KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Đà Nẵng, đưa nhận định ưu điểm, hạn chế, tồn nguyên nhân hoạt động KSC thường xuyên NSNN - Trên sở phân tích, nghiên cứu đề xuất giải pháp, khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Đà Nẵng c Câu hỏi nghiên cứu Từ mục tiêu luận văn giải câu hỏi đặt sau: - Hoạt động KSC thường xuyên NSNN qua KBNN bao gồm nội dung gì? Kết hoạt động đánh giá tiêu chí nào? - Thực trạng cơng tác KSC thường xuyên NSNN KBNN Đà Nẵng thời gian qua diễn biến nào? Những hạn chế chủ yếu cần khắc phục nguyên nhân hạn chế đó? 10 - Cần triển khai giải pháp chủ yếu để hồn thiện cơng tác KSC thường xuyên qua KBNN Đà Nẵng? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề thực tiễn kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Đà Nẵng Cụ thể, tác giả thực nghiên cứu phận KSC KBNN Đà Nẵng với nghiên cứu tài liệu sau: + Báo cáo số liệu hoạt động KSC thường xuyên qua KBNN Đà Nẵng; + Hồ sơ KSC thường xuyên qua KBNN Đà Nẵng; Báo cáo đánh giá, tổng kết tình hình KSC thường xuyên qua KBNN Đà Nẵng qua năm thực nghiên cứu) sở quy định luật ngân sách văn hướng dẫn thực - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: KSC thường xuyên liên quan đến nhiều chủ thể khác Sở tài chính, kho bạc nhà nước Nhưng tác giả thực nghiên cứu KSC thường xuyên thuộc chức KBNN nói chung KBNN Đà Nẵng nói riêng + Về không gian: Chỉ nghiên cứu hoạt động KSC thường xuyên qua KBNN Đà Nẵng + Về thời gian nghiên cứu: thời gian khảo sát, đánh giá thực trạng giới hạn từ năm 2015 – 2017 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp điều tra, thu thập: Luận văn sử dụng nguồn số liệu thứ cấp thu thập từ nguồn: - Số liệu báo cáo tổng hợp hay chi tiết hoạt động KSC NSNN qua Kho bạc nhà nước Đà Nẵng - Các văn bản, báo cáo nguồn số liệu thống kê 86 nhạy, ổn định từ trung ương đến sở, đủ sức truyền tải thông tin hoạt động cần thiết, phục vụ công tác quản lý, điều hành Trong điều kiện cho phép, cần hoạch định bước thích hợp để đẩy nhanh tốc độ tin học hoá ngành KBNN Cần xây dựng hồn thiện chương trình quản lý nghiệp vụ chủ yếu nối mạng tồn hệ thống; xây dựng chương trình phần mềm phục vụ cơng tác kế tốn, tốn, đặc biệt công tác KSC NSNN Cùng với việc nối mạng toàn hệ thống, KBNN cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị có liên quan ngành tài chính, xây dựng, kế hoạch đầu tư sớm đưa vào hoạt động chương trình nối mạng thu thuế nội địa thuế xuất nhập khẩu, thơng qua chương trình này, nâng cao chất lượng công tác quản lý kiểm soát khoản chi thường xuyên NSNN, trước mắt phối hợp theo dõi, đối chiếu thống nguồn số liệu, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành NSNN - Hiện đại hố cơng nghệ tốn KBNN: Sự phát triển cơng nghệ tốn kinh tế, có cơng nghệ tốn KBNN có tác động trực tiếp đến hiệu sử dụng nguồn vốn kinh tế nói chung cơng tác điều hành NSNN nói riêng Tồn lớn khối lượng tiền mặt chu chuyển tốn q lớn, gây nhiều lãng phí cho xã hội mầm mống tiêu cực Nhà nước cần kiên chấn chỉnh ban hành chế độ tốn khơng dùng tiền mặt, quy định rõ đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, định mức sử dụng tiền mặt Điều có ý nghĩa giảm bớt chi phí lưu thơng tiền tệ cho kinh tế, mà tạo khả cho KBNN thực chức kiểm tra, kiểm soát khoản chi NSNN quan, đơn vị sử dụng ngân sách 3.2.9 Tăng cường phối hợp đơn vị sử dụng ngân sách với KBNN Đà Nẵng Nếu đơn vị sử dụng kinh phí NSNN tự giác chấp hành nghiêm 87 chế độ chi tiêu NSNN việc kiểm sốt chi qua KBNN trở nên đơn giản đương nhiên có hiệu cao Để làm điều đó, trước hết phải nâng cao hiểu biết kế toán trưởng thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN chế độ quản lý, chi tiêu NSNN Vì vậy, KBNN phải phối hợp với quan tài tổ chức triển khai đầy đủ, giải thích rõ ràng quy định quản lý kiểm soát khoản chi thường xuyên NSNN cho tất đơn vị sử dụng NSNN Bên cạnh đó, quan chức cần quy định trách nhiệm cụ thể cá nhân việc chi tiêu NSNN sở đề biện pháp chế tài xử phạt cá nhân, đơn vị vi phạm chế độ quy định quản lý chi tiêu kinh phí NSNN 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Bộ tài Hồn thiện hệ thống chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi phù hợp: Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi quan trọng để xây dựng, phân bổ dự toán, thực chi tiêu kiểm soát chi ngân sách Tuy nhiên, phạm vi tính chất đa dạng NSNN, việc ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời hệ thống tiêu chuẩn, định mức chi NSNN việc khó khăn, phức tạp Song để khắc phục hạn chế thời gian tới cần đẩy mạnh việc phân cấp xây dựng, ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức cho quyền địa phương Như vậy, vừa đảm bảo tính phù hợp chế độ, vừa tăng cường quyền trách nhiệm quyền địa phương quản lý, chi tiêu nguồn vốn NSNN; ngồi khắc phục tình trạng khơng đầy đủ, lạc hậu hệ thống chế độ, tiêu chuẩn, định mức Hồn thiện chế quản lý, cấp phát tốn khoản chi NSNN NSNN cần phải công khai q trình lập, chấp hành tốn Cơng khai quy trình cấp phát, kiểm sốt chi NSNN Điều cho phép xác định rõ trách nhiệm quyền hạn quan tài chính, KBNN 88 đơn vị thụ hưởng Phân định rõ trách nhiệm kiểm sốt chi nội ngành tài xác định quy trình hợp lý quy trình kiểm sốt, toán chi trả khoản chi NSNN đặc biệt mối quan hệ quan tài chính, KBNN đơn vị thụ hưởng 3.3.2 Kiến nghị với KBNN Tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lực phẩm chất đội ngũ cán Kho bạc nhân tố quan trọng để KBNN hồn thành nhiệm vụ trị nói chung nhiệm vụ kiểm sốt chi nói riêng Trong điều kiện thực cơng tác kiểm sốt chi gắn với u cầu tăng cường cải cách hành chính, vấn đề tiêu chuẩn hóa chun mơn hóa đội ngũ cán Kho bạc cấp trực tiếp làm công tác kiểm sốt chi cần phải quan tâm mức Đó phải cán đào tạo bản, có lực giải cơng việc trình độ chun mơn tốt; am hiểu tình hình kinh tế - xã hội chế, sách Nhà nước; đồng thời, phải có phẩm chất trị, đạo đức tốt, có trách nhiệm tâm huyết với công việc, tinh thần phục vụ nhân dân tốt Bên cạnh đó, KBNN cần trọng đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế - tài mới, quản lý đầu tư, tổng kết đánh giá kinh nghiệm kiểm soát chi hàng năm…  Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác kiểm soát chi NSNN theo hướng : Thứ nhất: Cần hồn thiện, đẩy nhanh tiến độ kiểm sốt chi thường xuyên theo hướng kho bạc điện tử Với việc xây dựng chương trình theo dõi, giám sát quy trình kiểm sốt chi NSNN qua KBNN Đà Nẵng tránh tình trạng cán kiểm sốt chi khơng tn thủ quy trình nghiệp vụ việc giao nhận hồ hơ chứng từ kiểm sốt chi, thơng báo từ chối khách hàng theo dõi thời gian kiểm soát, toán khoản chi NSNN làm giảm trình trạng cán kiểm soát chi nhũng nhiễu khách hàng, làm uy tín ngành KBNN 89 Do vậy, việc xây dựng chương trình kho bac điện cần thiết quan trọng Chương trình này phải đảm bảo theo dõi thông tin khách hàng, số chứng từ, ngày giải quyết, lưu vết bước xử lý hồ sơ qua phận để xác định trách nhiệm phận, cán giải cơng việc, chương trình cho phép kết xuất báo báo để quản lý việc theo dõi trình giao nhận hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi, hồ sơ, chứng từ bổ sung, sai sót, thời gian kiểm sốt tốn hạn hay hạn Thứ hai: Cần đẩy nhanh tốc độ triển khai sớm hoàn thành mục tiêu TABMIS kết nối quan Kho bạc, Tài cấp với Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ, ngành sử dụng ngân sách Nhằm tạo điều kiện phát huy hết hiệu hệ thống quản lý tích hợp, với quy trình ngân sách khép kín, tự động; thơng tin quản lý tập trung; cung cấp báo cáo đầy đủ, toàn diện, kịp thời minh bạch…, làm tiền đề cải cách quy trình, thủ tục kiểm sốt chi theo hướng chuẩn hóa, đơn giản, công khai… Thứ ba: Trên tảng TABMIS, cần nghiên cứu triển khai giao diện phụ trợ, nhằm tận dụng thông tin quản lý phần mềm ứng dụng TABMIS với TABMIS ngược lại, phục vụ cho công tác quản lý, kiểm sốt chi Thứ tư: Hồn thiện cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ phận CNTT Trung ương cấp tỉnh; Đào tạo quản lý, quản trị trình triển khai dự án ứng dụng CNTT tăng cường phát huy vai trò cho cán quản lý, cán chủ chốt thuộc lĩnh vực nghiệp vụ tham gia trình ứng dụng CNTT; Tăng cường đào tạo kỹ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức hệ thống; Bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu CNTT cho cán bộ, công chức chuyên trách công nghệ thơng tin theo vị trí cơng việc; Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức ứng dụng công nghệ thông tin 90 cho lãnh đạo cấp  Hoàn thiện phương thức cấp phát NSNN Hình thức cấp phát yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kiểm soát chi thường xuyên Tương ứng với hình thức cấp phát khác nhau, cần có chế kiểm sốt chi khác Việc hồn thiện áp dụng hình thức cấp phát phù hợp nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt chi, hạn chế tiêu cực chi ngân sách, tiết kiệm hiệu sử dụng kinh phí NSNN Để đạt kết này, hình thức cấp phát cần phải hoàn thiện theo hướng sau: Thứ nhất, tăng cường hình thức cấp phát theo dự tốn Luật NSNN sửa đổi chuyển hình thức cấp phát theo hạn mức kinh phí sang hình thức cấp phát theo dự tốn bước chuyển quan trọng có tính đột phá chi NSNN Hình thức cấp phát theo dự tốn thể ưu điểm bậc như: - Nhiệm vụ, quyền hạn quan, đơn vị quản lý sử dụng NSNN quy định rõ ràng Cụ thể là, quan tài tăng cường tính chủ động điều hành NSNN; KBNN giảm bớt khâu quản lý kiểm tra hạn mức cấp phát cho đơn vị đồng thời phải tăng cường trách nhiệm kiểm soát chi nhằm đảm bảo khoản chi phải có dự tốn chế độ quy định; đơn vị sử dụng ngân sách chủ động việc sử dụng kinh phí NSNN theo dự tốn giao Qua đó, tăng cường tính tự chủ tự chịu trách nhiệm thủ trưởng đơn vị sử dụng kinh phí NSNN - Thơng qua kiểm sốt chi NSNN theo dự tốn, mặt tạo tính chủ động cho đơn vị sử dụng NSNN, mặt buộc đơn vị phải chấp hành nghiêm dự toán duyệt, tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu NSNN theo qui định Tuy nhiên, thời gian qua, hình thức cấp phát theo dự toán chưa 91 áp dụng triệt để, dự toán giao cho đơn vị sử dụng ngân sách có chất lượng chưa cao, quan tài bổ sung dự tốn nhiều lần năm Để phát huy hiệu hình thức cấp phát theo dự toán, nâng cao chất lượng kiểm soát chi theo dự toán cần phải: triệt để áp dụng hình thức cấp phát theo dự tốn khoản chi thường xuyên, nâng cao chất lượng dự toán năm, tăng cường ý thức chấp hành dự toán đơn vị sử dụng ngân sách Đặc biệt quan đảng, quan an ninh, quốc phòng phải chuyển sang hình thức cấp phát theo dự toán chịu kiểm soát chi theo chế độ qui định Thứ hai, hạn chế sử dụng hình thức cấp phát lệnh chi tiền Với hình thức cấp phát lệnh chi tiền, Kho bạc kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ lệnh chi tiền quan tài lập mà khơng kiểm tra dự toán điều kiện khoản chi hình thức cấp phát theo dự tốn Vì vậy, hình thức nên áp dụng khoản chi đột xuất chi cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội khơng có quan hệ thường xuyên với NSNN; chi trả nợ, viện trợ; chi bổ sung từ ngân sách cấp cho ngân sách cấp Hạn chế tối đa việc sử dụng hình thức cấp phát lệnh chi tiền để cấp phát khoản chi thường xuyên cho đơn vị dự tốn Cần phải có qui đinh cụ thể khoản chi khơng cấp phát theo hình thức lệnh chi tiền đồng thời cho phép Kho bạc từ chối cấp phát quan tài dùng lệnh chi để cấp phát khoản chi không thuộc đối tượng áp dụng cho hình thức cấp phát Thứ ba, hạn chế đến mức thấp hình thức ghi thu – ghi chi Với hình thức ghi thu – ghi chi, đơn vị giữ lại khoản thu để đáp ứng cho nhu cầu chi trả, toán phát sinh trình hoạt động đơn vị Sau (thường vào cuối năm ngân sách) quan tài làm thủ tục ghi thu – ghi chi để phản ánh khoản thu, chi vào NSNN Như vậy, 92 khoản thu, chi không hạch toán kịp thời vào NSNN, việc chi tiêu đơn vị khơng KBNN kiểm sốt theo chế độ qui định dẫn đến tình trạng đơn vị chi không đối tượng, không đầy đủ thủ tục, vượt tiêu chuẩn định mức Nhà nước Vì vậy, để tăng cường cơng tác kiểm sốt chi thường xun, hình thức ghi thu – ghi chi cần phải hạn chế đến mức thấp nhất, nên áp dụng hình thức thật cần thiết như: thu, chi ngày công lao động hay vật Thứ tư, cấp phát kinh phí uỷ quyền Hiện nay, việc cấp phát kinh phí uỷ quyền thực hai hình thức lệnh chi tiền chi theo dự toán Nhưng hạn chế hình thức cấp phát lệnh chi tiền nên thời gian tới sử dụng hình thức cấp phát theo dự tốn để KBNN có sở kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ 3.3.3 Với quyền quan chức thành phố Đà Nẵng Xây dựng ban hành tiêu chuẩn, định mức chi NSNN phân cấp cách nhanh chóng không trái với quy định quan chức cấp Tổ chức triển khai đầy đủ kịp thời văn quy định chế độ chi tiêu NSNN đến tất đơn vị sử dụng NSNN Chỉ đạo đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh thực nghiêm chỉnh chế độ quy định chi tiêu NSNN, chế độ tốn khơng dùng tiền mặt việc chi trả lương qua tài khoản thẻ ATM Có biện pháp tác động đến ngân hàng thương mại địa bàn để ngân hàng mở rộng điểm chi trả qua máy ATM nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng hình thành thối quen không giữ tiền mặt 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG Hồn thiện KSC thường xun NSNN qua KBNN đòi hỏi phải dày công nghiên cứu giải đồng nhiều giải pháp khác Từ giải pháp mang tính định hướng đến giải pháp cụ thể như: Hoàn thiện Kho bạc điện tử, hoàn thiện tốn khơng dùng tiền mặt, tăng cường tra chun ngành, hồn tiện hệ thống cơng nghệ thơng tin, trau dồi kỹ năng, kiến thức đội ngũ cán bộ… 94 KẾT LUẬN Hoàn thiện chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Việt Nam nói chung Đà Nẵng nói riêng vấn đề cần thiết quan trọng góp phần sử dụng hiệu quả, mục đích NSNN Đồng thời làm lành mạnh tài chính, nâng cao tính cơng khai, minh bạch, dân chủ việc sử dụng nguồn lực tài quốc gia nói chung NSNN nói riêng, đáp ứng nhu cầu q trình đổi sách tài nước ta hội nhập với kinh tế giới Với kết cấu chương, đề tài "Hồn thiện hoạt động kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN Đà Nẵng" giải cách yêu cầu đặt ra, thể thông qua nội dung chủ yếu sau đây: Từ phương diện lý luận quy định Luật NSNN văn pháp quy có liên quan, đề tài phân tích, làm rõ thêm chi thường xuyên NSNN, chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN; vai trò, vị trách nhiệm KBNN việc quản lý kiểm soát chi thường xuyên khoản chi NSNN, trách nhiệm đơn vị sử dụng ngân sách trình chi tiêu NSNN Trên sở khảo sát thực tế, thống kê, tổng hợp phân tích, đề tài đánh giá thực trạng chế kết thực chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN, thấy thành tựu đạt tồn tại, hạn chế tìm nguyên nhân tồn Từ đó, đề tài nêu quan điểm hồn thiện chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Đồng thời đưa giải pháp, bao gồm chế quy trình có tính chất đổi phương thức cách làm việc KSC thường xuyên NSNN; đề xuất điều kiện cần thiết chủ yếu có liên quan đến cấp, ngành cho thân hệ thống KBNN để thực có hiệu chế 95 KSC thường xuyên NSNN qua hệ thống KBNN giai đoạn Cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN vấn đề phức tạp, nhạy cảm, động chạm trực tiếp tới quyền lợi tư duy, cách làm cấp, ngành, quan, đơn vị có sử dụng NSNN phạm vi tồn quốc, đòi hỏi phải có đầu tư nghiên cứu cơng phu, tồn diện Các giải pháp phải có tính hệ thống xun suốt, cần phải có sửa đổi, bổ sung từ văn luật đến văn hướng dẫn thực bộ, ngành địa phương Tác giả hy vọng luận văn sở tham khảo để KBNN tiếp tục hoàn thiện chế KSC thường xuyên NSNN thời gian tới Mặc dù cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu thực tế chế KSC thường xuyên NSNN địa bàn Song thời gian công tác chi thường xuyên NSNN phức tạp, phong phú đa dạng nên kết nghiên cứu trách khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong nhận nhiều ý kiến đóng góp bổ sung thày, cô giáo, nhà khoa học, đồng nghiệp quan tâm đến chế KSC thường xun NSNN qua KBNN để hồn thiện đề tài nghiên cứu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2002), Thông tư số 59 /2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN [2] Bộ Tài (2003), Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 163/2016/NĐCP ngày 21/12/216 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN [3] Bộ Tài (2012), Thơng tư 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 Bộ Tài quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước [4] Bộ Tài (2003), Thơng tư 79/2003/TT- BTC ngày 13/8/2003 hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, toán kiểm soát chi NSNN qua KBNN [5] Bộ Tài (2005), Quyết định 30/2005/QĐ-BTC ngày 26 tháng năm 2005 Bộ Tài hướng dẫn việc mở sử dụng tài khoản KBNN [6] Bộ Tài (2006), Thơng tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 hướng dẫn chế độ kiểm soát chi quan nhà nước thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành [7] Bộ Tài (2006), Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập [8] Bộ Tài (2006), Thơng tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 Bộ Tài hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đơn vị nghiệp công lập thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài [9] Bộ Tài - Bộ Nội vụ (2006), Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLTBTC- BNV ngày 17/01/2006 Hướng dẫn thực nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước [10] Bộ Tài (2007), Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/7/2007 Bộ Tài hướng dẫn sửa đổi số điểm Thơng tư số 18/2006/TT-BTC chế độ kiểm soát chi quan nhà nước thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành [11] Bộ Tài (2007), Thơng tư số 135/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 Bộ Tài hướng dẫn số điểm tổ chức thực dự tốn NSNN [12] Bộ Tài (2008), Thơng tư số 108/2008/TT- BTC Bộ Tài ngày 18/11/2008 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm lập, báo cáo toán ngân sách nhà nước hàng năm [13] Bộ Tài (2008), Quyết định 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 Bộ trưởng Bộ Tài việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước [14] Bộ Tài (2009), Quyết định số 1441/QĐ-BTC ngày 10/6/2009 việc ban hành hệ thống Mục lục NSNN Bộ Tài [15] Bộ Tài (2011), Thơng tư số 164/2011/TT-BTC Bộ Tài quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước [16] Bộ Tài (2012), Thơng tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/04/2012 Bộ Tài Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân [17] Bộ Tài (2012), Thơng tư 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 Bộ Tài quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước [18] Dương Thanh Bình (2017), “Giải pháp nâng cao hiệu quy trình giao dịch cửa”, Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia số 178 [19] Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước [20] Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Nghị số 11/2011/NQ-CP ngày 24/2/2011 giải pháp chủ yếu tập trung kiêm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội [21] Lâm Hồng Cường (2018), “Giải pháp hạn chế chi NSNN qua KBNN tiền mặt” Tạp chí Ngân quỹ quốc gia số 182 tháng 08/2018 [22] Lâm Chí Dũng (2008), Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, Nxb Tài chính, Hà Nội [23] Lâm Chí Dũng, Phan Quảng Thống (2017), “Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hiệu quản lý quỹ ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước” Tạp chí tài tháng 7/2017 [24] Phan Duy Hưng (2017), Hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam, luận văn cao học trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [25] Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng (2017), Báo cáo khảo sát điều tra khách hàng tình hình kiểm sốt chi NSNN [26] Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng (2015, 2016, 2017), Báo cáo chi NSNN [27] Kho bạc Nhà nước (2008), Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, NXB Tài chính, Hà Nội [28] Kho bạc Nhà nước (2009), Quyết định số 1116/QĐ-KBNN ngày 24/11/2009 việc ban hành quy trình giao dịch cửa kiểm sốt chi thường xuyên NSNN, Kho bạc Nhà nước, Hà Nội [29] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 [30] Lê Thị Ngọc Quỳnh (2017), Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Đăk R’ Lấp, tỉnh Đắk Nông, luận văn cao học trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [31] Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/08/2007 việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 [32] Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức KBNN trực thuộc Bộ Tài [33] Lê Xn Tuấn (2015), Kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua KBNN địa bàn tỉnh Đắk Nông, luận văn cao học trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [34] Huỳnh Duy Trung (2015), Kiểm sốt chi NSNN qua KBNN Krơng Bơng, tỉnh Đắk Lắk, luận văn cao học trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [35] Nguyễn Quốc Thắng (2017), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk, luận văn cao học trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [36] Võ Thị Thu Thủy – Phan Thị Thanh Thảo (2017), “Thực Kiểm soát chi thường xuyên KBNN Bến Tre: kết kiến nghị”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ quốc gia số 180 [37] Lương Thị Hồng Thúy – Nguyễn Thị Cẩm Bình (2017), “Kết triển khai thí điểm thống đầu mối kiểm soát chi kế hoạch triển khai diện rộng”, Tạp chí Ngân quỹ quốc gia số 182 tháng 08/2017 [38] Vũ Nguyệt Vân (2017), Đơn giản hóa thủ tục hành thu, chi NSNN, Tạp chí Ngân quỹ quốc gia số 185 tháng 11/2017 [39] Huỳnh Vũ (2014), Hoàn thiện công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ, luận văn cao học trường Đại Học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng ... dụng ngân sách người ủy quyền định chi - Mọi kho n chi ngân sách nhà nước hạch toán đồng Việt Nam theo niên độ ngân sách, cấp ngân sách mục lục ngân sách nhà nước Các kho n chi ngân sách nhà nước. .. hành Nhà nước Xuất phát từ kho ng trống nghiên cứu lý nói trên, học viên lựa chọn đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Đà Nẵng ...ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐOÀN THỊ THANH TỒN HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước đà nẵng , Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước đà nẵng , Tổng quan tài liệu nghiên cứu, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KBNN, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI KBNN ĐÀ NẴNG, KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KBNN ĐÀ NẴNG, Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác kiểm soát chi NSNN theo hướng :, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm