HOÀN THIỆN CÔNG tác THANH TRA THU, CHI NGÂN SÁCH TRÊN địa bàn HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

93 95 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 19:00

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƯƠNG THỊ THU HIỀN HỒN THIỆN CƠNG TÁC THANH TRA THU, CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 31 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN VĂN HÒA HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn“Hồn thiện cơng tác tra thu, chi ngân sách địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị” cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn TRƯƠNG THỊ THU HIỀN LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế luận văn xin chân thành gửi lời cảm ơn tới: Quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế hết lòng tận tụy, truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian học trường, đặc biệt PGS.TS Phan Văn Hòa tận tình hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học nội dung luận văn thạc sĩ Xin chân thành cảm ơn quan, ban ngành địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, đặc biệt lãnh đạo quan Thanh tra huyện Vĩnh Linh cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên quan, đơn vị liên quan cung cấp cho thông tin số liệu liên quan suốt q trình thực đề tài luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ tơi hồn thiện đề tài Trong trình học tập thực luận văn, cố gắng tiếp thu kiến thức đóng góp Thầy giáo hướng dẫn, quý Thầy, Cô giảng dạy, lãnh đạo quan, đồng nghiệp bạn bè, song khơng trách khỏi có thiếu sót Rất mong nhận thơng tin góp ý quý vị Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn TRƯƠNG THỊ THU HIỀN TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRƯƠNG THỊ THU HIỀN Chuyên ngành: Quản lý kinhtế Niên khóa: 2017-2019 Người hướng dẫn: PGS.TS PHAN VĂN HỊA Tên đề tài: HỒN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA THU, CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Mục đích đối tượng nghiên cứu: Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác tra thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác tra thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh thời gian đến Đối tượng nghiên cứu: vấn đề liên quan đến công tác tra thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Phương pháp nghiêncứu - Thu thập số liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp thu thập từ quan ban ngành trung ương địa phương, đặc biệt quan Thanh tra huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 - Thu thập số liệu sơ cấp: Tổng số mẫu điều tra 60 mẫu khảo sát chia cho đơn vị có thu, chi ngân sách tra giai đoạn 2015-2017, gồm 10 đơn vị: UBND Thị trấn Hồ Xá, UBND xã Vĩnh Hà, Vĩnh Thủy, Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch, Trường THCS Tôn Thất Thuyết, xã Vĩnh Thạch, HTX Vĩnh Thạch, Vĩnh Kim, Vĩnh Hiền, Nam Hồ Mỗi đơn vị người Các phương pháp tổng hợp phân tích phương pháp thống kê mơ tả, phân tổ, so sánh, chuyên gia, chuyên khảo, … Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Trên sở vấn đề lý luận thực tiễn hệ thống; kết nghiên cứu thực trạng công tác tra thu, chi ngân sách; kết điều tra, khảo sát thực tế từ đối tượng có liên quan, từ đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác tra thu, chi ngân sách địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHYT: Bảo hiểm Y tế CBCC: Cán công chức HĐND: Hội đồng nhân dân HTX: Hợp tác xã KBNN: Kho bạc Nhà nước NN & PTNT: Nông nghiệp phát triển nông thôn NSNN: Ngân sách Nhà nước QLNN: Quản lý Nhà nước TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam TSCĐ: Tài sản cố định UBND: Ủy ban nhân dân XDCB: Xây dựng MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ iii Danh mục từ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng biểu, sơ đồ .viii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THANH TRA THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận tra thu, chi NSNN 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Sự cần thiết hoạt động tra thu, chi NSNN 1.1.3 Mục đích nguyên tắc hoạt động tra thu, chi NSNN 1.1.4 Đặc điểm phân loại hoạt động tra thu, chi NSNN .10 1.2 Quy trình nội dung tra thu, chi NSNN 12 1.2.1 Quy trình tra thu, chi NSNN 12 1.2.2 Nội dung công tác tra thu, chi NSNN 17 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tra thu, chi NSNN 30 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 30 1.3.2 Các nhân tố khách quan 31 1.4 Cơ sở thực tiễn kinh nghiệm số địa phương nước tra thu, chi NSNN cấp huyện học cho Thanh tra huyện Vĩnh Linh .32 1.4.1 Tình hình thực cơng tác tra thu, chi ngân sách nước ta .32 1.4.2 Kinh nghiệm công tác tra thu, chi ngân sách 34 1.4.3 Bài học kinh nghiệm Thanh tra huyện Vĩnh Linh 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA THU, CHI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH,TỈNH QUẢNG TRỊ 38 2.1 Tình hình Thanh tra huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị .38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .38 2.1.2 Tổ chức máy, chức năng, nhiệm Thanh tra huyện Vĩnh Linh .39 2.1.3 Tình hình nhân Thanh tra huyện Vĩnh Linh 42 2.1.4 Kết thu, chi NSNN địa bàn huyện Vĩnh Linh 43 2.2 Thực trạng công tác tra thu, chi NSNN địa bàn huyện Vĩnh Linh .45 2.2.1 Quy trình tra thu, chi ngân sách Thanh tra huyện Vĩnh Linh 45 2.2.2 Tổ chức máy tra thu, chi NSNN Thanh tra huyện Vĩnh Linh .46 2.2.3 Chuẩn bị định tra .47 2.2.4 Tiến hành tra 55 2.2.5 Thanh tra toán thu, chi NSNN 63 2.2.6 Thanh tra công tác công khai NSNN 64 2.2.7 Kết thúc tra 64 2.3 Đánh giá đối tượng điều tra công tác tra thu, chi NSNN địa bàn huyện Vĩnh Linh 66 2.3.1 Đặc điểm chung đối tượng điều tra .66 2.3.2 Đánh giá đối tượng điều tra công tác tra thu, chi NSNN địa bàn huyện Vĩnh Linh 68 2.4 Đánh giá chung công tác tra thu, chi NS địa bàn Vĩnh Linh 71 2.4.1 Kết đạt .71 2.4.2 Hạn chế, tồn 73 2.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 76 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THANH TRA THU, CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ 80 3.1 Định hướng công tác tra thu, chi NSNN .80 3.2 Mục tiêu công tác tra thu, chi NSNN 80 3.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác tra thu, chi NS địa bàn Vĩnh Linh 81 3.3.1 Thực nghiêm túc quy trình tra 81 3.3.2 Tăng cường số lượng, chất lượng nhân lực đảm bảo tổ chức tốt máy thực công tác tra thu, chi NS .83 3.3.3 Nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, kế hoạch cơng tác tra thu, chi NS 86 3.3.4 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ đơn vị thu, chi NSNN 86 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 KẾTLUẬN 91 KIẾN NGHỊ 92 2.1 Đối với tỉnh, Trung ương .92 2.2 Đối với UBND huyện Vĩnh Linh 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA 96 PHỤ LỤC XỬ LÝ SỐ LIỆU 97 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN Sơ đồ 2.1 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Sơ đồ 2.2: Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bộ máy tổ chức Thanh tra huyện Vĩnh Linh 39 Tình hình nhân Thanh tra huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017 43 Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017 .44 Tổ chức máy tra công tác thu, chi ngân sách nhà nước Thanh tra huyện Vĩnh Linh 47 Tình hình quản lý đơn vị có thu, chi ngân sách địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017 .49 Tình hình tun truyền, hỗ trợ đơn vị có thu, chi ngân sách địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017 50 Tình hình lập kế hoạch tra thu, chi ngân sách địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017 .51 Tình hình tra dự toán thu, chi ngân sách đơn vị đối tượng tra giai đoạn 2015-2017 .57 Kết tra phát vi phạm cơng tác quản lý tài thu, chi NSNN đơn vị đối tượng tra giai đoạn 2015-2017 60 Kết tra công tác thu ngân sách địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017 64 Kết tra công tác chi ngân sách địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017 65 Tổng hợp kiến nghị thu hồi đơn vị tra giai đoạn 20152017 .66 Đặc điểm cán thu, chi NS đối tượng tra điều tra 67 Đánh giá đối tượng điều tra công tác tra thu, chi NSNN địa bàn huyện Vĩnh Linh 69 PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ngân sách nhà nước nguồn lực quốc gia, tài sản chung nhân dân nhà nước quản lý sử dụng, yếu tố bản, làm tảng định đến phát triển nhanh, bền vững kinh tế xã hội đất nước địa phương Những năm gần đây, Luật ngân sách nhà nước bước đầu cấu lại cách mạnh mẽ theo hướng tích cực, tồn diện, đảm bảo an tồn tài chính, khai thác sử dụng nguồn lực quốc gia cách hiệu Tuy nhiên, vấn đề để công tác thu ngân sách cách công bằng, hợp lý, luật định chi đúng, chi đủ, hiệu quả, không vi phạm vấn đề đặt cho quyền người dân Huyện Vĩnh Linh thuộc tỉnh Quảng Trị, chủ yếu sản xuất nông nghiệp Trong năm gần đây, huyện có nhiều cố gắng việc tăng cường nguồn thu ngân sách đảm bảo nguồn chi đáp ứng nhu cầu thiết yếu, đẩy mạnh đầu tư sở hạ tầng, phát triển toàn diện mặt kinh tế, xã hội Tuy nhiên, công tác quản lý thu, chi ngân sách địa phương hạn chế, tình trạng thất thu nhiều; hiệu khoản chi thấp, chi đầu tư dàn trải, thiếu tập trung gây lãng phí, thất ngân sách Khắc phục tình trạng đẩy mạnh cơng tác tra thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện nhằm thực tốt pháp luật tra yêu cầu thiết Hoạt động tra hoạt động quản lý hành nhà nước, chức thiết yếu quan quản lý nhà nước Thanh tra xuất có nhà nước đâu có quản lý nhà nước có tra Hoạt động quan tra góp phần quan trọng việc phòng ngừa, phát xử lý sai phạm, kiến nghị đề xuất nhiều biện pháp để xử lý kịp thời; kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế, sách nhằm khắc phục khiếm khuyết, sơ hở cơng tác quản lý nhà nước nói chung, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thất ngân sách Xuất phát từ vấn đề trên, em chọn nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện cơng tác tra thu, chi ngân sách địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị” làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác tra thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác tra thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh thời gian đến 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn công tác tra thu, chi ngân sách nhà nước; - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác tra thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tra thu, chi ngân sách địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: vấn đề liên quan đến công tác tra thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 1 1.1 1.1 II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Hoạt động xử lý sau tra Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực định, kiến nghị, kết luận xử lý tra Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật tra Sự tuân thủ quy định thời hạn hoạt động tra thu, chi ngân sách Hiệu quả, tác động hoạt động tra thu, chi ngân sách Hiệu hoạt động tra Tác động hoạt động tra thu, chi ngân sách đến công tác quản lý, sử dụng ngân sách đối tượng tra Tác động trị (đường lối trị, thúc đầy quyền dân chủ ) Tác động kinh tế (nâng cao hiệu công tác quản lý thu, chi ngân sách đơn vị) Tác động xã hội (bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Nhà nước, quan, tổ chức, công dân ) Tác động pháp luật (kiến nghị sửa đổi, hồn thiện chế, sách) Tác động hoạt động QLNN (chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm, hạn chế ) 5 5 5 5 5 Tuân thủ quy định pháp luật, quy chế hoạt động tra thu, chi ngân sách Tuân thủ quy định pháp luật tra, pháp luật có liên 4.1 quan 4.2 Tuân thủ quy chế hoạt động tra V Đánh giá chung công tác tra thu, chi ngân sách Ơng (bà) có đề xuất để nâng cao chất lượng công tác tra thu, chi ngân sách thời gian tới: Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Ông (Bà) PHỤ LỤC XỬ LÝ SỐ LIỆU IV Frequencies Gi oi 60 TrD o 60 ChV u 60 KinhNghi em 60 Mean ,45 1,23 2,62 Minimum Maximum Sum 27 2,7 162 74 157 N Valid Missi ng 1.1 60 1.2 60 1.3 60 1.4 60 1.5 60 1.6 60 1.7 60 1.8 60 1.9 60 1.1 60 4,2 25 3,7 22 3,9 23 3,7 2 22 3,6 22 3,8 23 3,8 23 3,8 23 3,9 23 3,8 23 70 1.11 60 3,97 238 1.12 60 4,00 240 1.13 60 3,88 233 II 60 3,87 232 3.1 60 3,88 233 3.2 60 3,83 230 3.3 60 3,85 231 3.4 60 3,87 232 3.5 60 3,92 235 Frequency Table Gioi Valid Frequenc y 33 Percent 55,0 Valid Percent 55,0 Cumulativ e Percent 55,0 Total 27 60 45,0 100,0 45,0 100,0 100,0 Frequenc y 22 Percent 36,7 Valid Percent 36,7 Cumulativ e Percent 36,7 Total 34 60 56,7 6,7 100,0 56,7 6,7 100,0 93,3 100,0 Frequenc y 46 Percent 76,7 Valid Percent 76,7 Cumulativ e Percent 76,7 Total 14 60 23,3 100,0 23,3 100,0 100,0 Frequenc y Percent 5,0 Valid Percent 5,0 Cumulativ e Percent 5,0 Total 17 40 60 28,3 66,7 100,0 28,3 66,7 100,0 33,3 100,0 Frequenc y Percent 6,7 Valid Percent 6,7 Cumulativ e Percent 6,7 Total 40 16 60 66,7 26,7 100,0 66,7 26,7 100,0 73,3 100,0 TrDo Valid ChVu Valid KinhNghiem Valid 1.1 Valid 1.2 71 3.6 60 3,95 237 3.7 60 4,05 243 4.1 60 3,88 233 4.2 60 3,90 234 V 60 4,23 254 Valid Frequenc y Percent 10,0 Valid Percent 10,0 Cumulativ e Percent 10,0 Total 10 36 60 16,7 60,0 13,3 100,0 16,7 60,0 13,3 100,0 26,7 86,7 100,0 Frequenc y Percent 3,3 Valid Percent 3,3 Cumulativ e Percent 3,3 Total 11 34 13 60 18,3 56,7 21,7 100,0 18,3 56,7 21,7 100,0 21,7 78,3 100,0 Frequenc y 10 Percent 16,7 Valid Percent 16,7 Cumulativ e Percent 16,7 Total 13 21 16 60 21,7 35,0 26,7 100,0 21,7 35,0 26,7 100,0 38,3 73,3 100,0 Frequenc y 11 Percent 18,3 Valid Percent 18,3 Cumulativ e Percent 18,3 Total 28 12 60 15,0 46,7 20,0 100,0 15,0 46,7 20,0 100,0 33,3 80,0 100,0 Frequenc y Percent 8,3 Valid Percent 8,3 Cumulativ e Percent 8,3 Total 10 32 13 60 16,7 53,3 21,7 100,0 16,7 53,3 21,7 100,0 25,0 78,3 100,0 Frequenc y Percent 6,7 Valid Percent 6,7 Cumulativ e Percent 6,7 15 25 25,0 41,7 25,0 41,7 31,7 73,3 1.3 Valid 1.4 Valid 1.5 Valid 1.6 Valid 1.7 Valid 72 Total 16 60 26,7 100,0 26,7 100,0 100,0 Frequenc y Percent 5,0 Valid Percent 5,0 Cumulativ e Percent 5,0 Total 13 32 12 60 21,7 53,3 20,0 100,0 21,7 53,3 20,0 100,0 26,7 80,0 100,0 Frequenc y Percent 1,7 Valid Percent 1,7 Cumulativ e Percent 1,7 Total 14 30 15 60 23,3 50,0 25,0 100,0 23,3 50,0 25,0 100,0 25,0 75,0 100,0 Frequenc y Percent 3,3 Valid Percent 3,3 Cumulativ e Percent 3,3 Total 15 32 11 60 25,0 53,3 18,3 100,0 25,0 53,3 18,3 100,0 28,3 81,7 100,0 Frequenc y Percent 1,7 Valid Percent 1,7 Cumulativ e Percent 1,7 Total 12 35 12 60 20,0 58,3 20,0 100,0 20,0 58,3 20,0 100,0 21,7 80,0 100,0 Frequenc y Percent 3,3 Valid Percent 3,3 Cumulativ e Percent 3,3 Total 40 11 60 11,7 66,7 18,3 100,0 11,7 66,7 18,3 100,0 15,0 81,7 100,0 Frequenc y Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 1.8 Valid 1.9 Valid 1.10 Valid 1.11 Valid 1.12 Valid 1.13 73 Valid 5,0 5,0 5,0 Total 14 30 13 60 23,3 50,0 21,7 100,0 23,3 50,0 21,7 100,0 28,3 78,3 100,0 Frequenc y Percent 5,0 Valid Percent 5,0 Cumulativ e Percent 5,0 Total 47 60 10,0 78,3 6,7 100,0 10,0 78,3 6,7 100,0 15,0 93,3 100,0 Frequenc y Percent 1,7 Valid Percent 1,7 Cumulativ e Percent 1,7 Total 46 60 15,0 76,7 6,7 100,0 15,0 76,7 6,7 100,0 16,7 93,3 100,0 Frequenc y Percent 10,0 Valid Percent 10,0 Cumulativ e Percent 10,0 Total 44 60 6,7 73,3 10,0 100,0 6,7 73,3 10,0 100,0 16,7 90,0 100,0 Frequenc y Percent 5,0 Valid Percent 5,0 Cumulativ e Percent 5,0 Total 10 40 60 16,7 66,7 11,7 100,0 16,7 66,7 11,7 100,0 21,7 88,3 100,0 Frequenc y Percent 5,0 Valid Percent 5,0 Cumulativ e Percent 5,0 Total 11 37 60 18,3 61,7 15,0 100,0 18,3 61,7 15,0 100,0 23,3 85,0 100,0 II Valid 3.1 Valid 3.2 Valid 3.3 Valid 3.4 Valid 74 3.5 Valid Frequenc y Percent 6,7 Valid Percent 6,7 Cumulativ e Percent 6,7 Total 12 29 15 60 20,0 48,3 25,0 100,0 20,0 48,3 25,0 100,0 26,7 75,0 100,0 Frequenc y Percent 6,7 Valid Percent 6,7 Cumulativ e Percent 6,7 Total 37 12 60 11,7 61,7 20,0 100,0 11,7 61,7 20,0 100,0 18,3 80,0 100,0 Frequenc y Percent 3,3 Valid Percent 3,3 Cumulativ e Percent 3,3 Total 39 13 60 10,0 65,0 21,7 100,0 10,0 65,0 21,7 100,0 13,3 78,3 100,0 Frequenc y Percent 8,3 Valid Percent 8,3 Cumulativ e Percent 8,3 Total 36 11 60 13,3 60,0 18,3 100,0 13,3 60,0 18,3 100,0 21,7 81,7 100,0 Frequenc y Percent 3,3 Valid Percent 3,3 Cumulativ e Percent 3,3 Total 14 32 12 60 23,3 53,3 20,0 100,0 23,3 53,3 20,0 100,0 26,7 80,0 100,0 Frequenc y Percent 5,0 Valid Percent 5,0 Cumulativ e Percent 5,0 8,3 8,3 13,3 3.6 Valid 3.7 Valid 4.1 Valid 4.2 Valid V Valid 75 Total 27 25 60 45,0 41,7 100,0 45,0 41,7 100,0 58,3 100,0 T-Test One-Sample Statistics 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 II 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 V N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Mean 4,20 3,77 3,97 3,72 3,68 3,88 3,88 3,88 3,98 3,87 3,97 4,00 3,88 3,87 3,88 3,83 3,85 3,87 3,92 3,95 4,05 3,88 3,90 4,23 Std Deviation ,546 ,810 ,736 1,043 1,000 ,846 ,885 ,783 ,748 ,747 ,688 ,664 ,804 ,596 ,524 ,740 ,685 ,724 ,850 ,769 ,675 ,804 ,752 ,810 Std Error Mean ,071 ,105 ,095 ,135 ,129 ,109 ,114 ,101 ,097 ,096 ,089 ,086 ,104 ,077 ,068 ,096 ,088 ,093 ,110 ,099 ,087 ,104 ,097 ,105 One-Sample Test Test Value = 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 t 2,836 -2,231 -,351 -2,104 -2,453 -1,069 -1,021 df 59 59 59 59 59 59 59 Sig (2tailed) ,006 ,030 ,727 ,040 ,017 ,290 ,311 Mean Difference ,200 -,233 -,033 -,283 -,317 -,117 -,117 76 95% Confidence Interval of the Difference Lower ,06 -,44 -,22 -,55 -,57 -,34 -,35 Upper ,34 -,02 ,16 -,01 -,06 ,10 ,11 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 II 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 V -1,154 -,173 -1,382 -,375 ,000 -1,123 -1,734 -1,725 -1,744 -1,697 -1,426 -,760 -,504 ,574 -1,123 -1,030 2,231 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 ,253 ,864 ,172 ,709 1,000 ,266 ,088 ,090 ,086 ,095 ,159 ,450 ,616 ,568 ,266 ,307 ,030 -,117 -,017 -,133 -,033 ,000 -,117 -,133 -,117 -,167 -,150 -,133 -,083 -,050 ,050 -,117 -,100 ,233 -,32 -,21 -,33 -,21 -,17 -,32 -,29 -,25 -,36 -,33 -,32 -,30 -,25 -,12 -,32 -,29 ,02 T-Test One-Sample Statistics 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 II 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Mean 4,20 3,77 3,97 3,72 3,68 3,88 3,88 3,88 3,98 3,87 3,97 4,00 3,88 3,87 3,88 3,83 3,85 3,87 3,92 3,95 4,05 3,88 Std Deviatio n ,546 ,810 ,736 1,043 1,000 ,846 ,885 ,783 ,748 ,747 ,688 ,664 ,804 ,596 ,524 ,740 ,685 ,724 ,850 ,769 ,675 ,804 Std Error Mean ,071 ,105 ,095 ,135 ,129 ,109 ,114 ,101 ,097 ,096 ,089 ,086 ,104 ,077 ,068 ,096 ,088 ,093 ,110 ,099 ,087 ,104 77 ,09 ,18 ,06 ,14 ,17 ,09 ,02 ,02 ,02 ,03 ,05 ,14 ,15 ,22 ,09 ,09 ,44 4.2 V 60 60 3,90 4,23 ,752 ,810 ,097 ,105 One-Sample Test Test Value = 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 II 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 V t 17,019 7,329 10,178 5,322 5,294 8,092 7,734 8,737 10,187 8,985 10,882 11,668 8,505 11,270 13,064 8,720 9,618 9,271 8,358 9,575 12,056 8,505 9,266 11,791 df 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 Sig (2tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Mean Difference 1,200 ,767 ,967 ,717 ,683 ,883 ,883 ,883 ,983 ,867 ,967 1,000 ,883 ,867 ,883 ,833 ,850 ,867 ,917 ,950 1,050 ,883 ,900 1,233 Mean 4,11 4,27 3,81 3,73 3,93 4,00 Std Deviatio n ,577 ,517 ,921 ,719 ,874 ,612 T-Test Group Statistics Gioi 1.1 1.2 1.3 1 N 27 33 27 33 27 33 78 95% Confidence Interval of the Difference Lower 1,06 ,56 ,78 ,45 ,43 ,66 ,65 ,68 ,79 ,67 ,79 ,83 ,68 ,71 ,75 ,64 ,67 ,68 ,70 ,75 ,88 ,68 ,71 1,02 Std Error Mean ,111 ,090 ,177 ,125 ,168 ,107 Upper 1,34 ,98 1,16 ,99 ,94 1,10 1,11 1,09 1,18 1,06 1,14 1,17 1,09 1,02 1,02 1,02 1,03 1,05 1,14 1,15 1,22 1,09 1,09 1,44 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 II 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 3,44 3,94 3,89 3,52 3,89 3,88 3,81 3,94 3,96 3,82 4,07 3,91 4,07 3,70 4,00 3,94 3,93 4,06 3,89 3,88 3,89 3,85 3,93 3,85 3,81 3,85 3,74 3,94 3,78 3,94 3,89 3,94 4,11 3,82 4,04 4,06 3,85 3,91 3,85 3,94 4,15 ,934 1,088 1,050 ,939 ,847 ,857 ,962 ,827 ,759 ,808 ,730 ,765 ,730 ,728 ,734 ,659 ,616 ,704 ,801 ,820 ,641 ,566 ,385 ,619 ,786 ,712 ,764 ,609 ,847 ,609 ,892 ,827 ,641 ,846 ,649 ,704 ,662 ,914 ,718 ,788 ,770 ,180 ,189 ,202 ,164 ,163 ,149 ,185 ,144 ,146 ,141 ,140 ,133 ,140 ,127 ,141 ,115 ,118 ,123 ,154 ,143 ,123 ,098 ,074 ,108 ,151 ,124 ,147 ,106 ,163 ,106 ,172 ,144 ,123 ,147 ,125 ,123 ,127 ,159 ,138 ,137 ,148 33 4,30 ,847 ,147 79 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances 1.1 1.2 Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed F ,273 Sig ,603 ,486 ,489 t -1,143 -1,130 ,413 ,403 1.3 Equal variances assumed Equal variances not assumed 8,160 ,006 -,385 -,372 1.4 Equal variances assumed Equal variances not assumed ,830 ,366 -1,867 -1,896 1.5 Equal variances assumed Equal variances not assumed ,029 ,866 1,454 1,438 1.6 Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed ,000 ,994 2,779 ,101 ,046 ,046 -,539 -,531 1.7 1.8 Equal variances assumed Equal variances not assumed ,691 ,409 ,709 ,714 1.9 Equal variances assumed Equal variances not assumed ,004 ,952 ,848 ,852 1.1 Equal variances assumed Equal variances not assumed ,105 ,747 1,993 1,993 1.11 Equal variances assumed ,007 ,935 ,337 df 58 52,818 58 48,56 58 45,16 58 57,84 58 52,80 58 55,918 58 51,60 58 56,86 58 56,59 58 55,62 58 80 t-test for Equality of Means Sig (2tailed) ,258 ,263 ,681 ,688 Mean Difference -,162 -,162 ,088 ,088 Std Error Difference ,141 ,143 ,212 ,217 ,702 ,712 -,074 -,074 ,067 ,063 95% Confidence Interval of the Difference Lower -,445 -,448 -,336 -,349 Upper ,121 ,125 ,511 ,524 ,192 ,199 -,459 -,475 ,311 ,327 -,495 -,495 ,265 ,261 -1,026 -1,018 ,036 ,028 ,151 ,156 ,374 ,374 ,257 ,260 -,141 -,148 ,888 ,895 ,964 ,964 ,592 ,598 ,010 ,010 -,125 -,125 ,221 ,221 ,231 ,235 -,433 -,433 -,587 -,595 ,453 ,453 ,338 ,346 ,481 ,478 ,145 ,145 ,204 ,203 -,264 -,261 ,553 ,551 ,400 ,398 ,165 ,165 ,194 ,194 -,224 -,223 ,554 ,553 ,051 ,051 ,377 ,377 ,189 ,189 -,002 -,002 ,756 ,756 ,737 ,061 ,180 -,300 ,421 Equal variances not assumed ,333 1.1 Equal variances assumed Equal variances not assumed ,632 ,430 -,779 -,790 1.1 Equal variances assumed Equal variances not assumed ,559 ,458 ,048 ,048 II Equal variances assumed Equal variances not assumed ,387 ,536 ,259 ,256 3.1 Equal variances assumed Equal variances not assumed 4,361 ,041 ,567 ,593 3.2 Equal variances assumed Equal variances not assumed ,336 ,564 -,174 -,172 3.3 Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed 3,644 ,061 3,011 ,088 -1,121 -1,096 -,858 -,831 3.5 Equal variances assumed Equal variances not assumed ,431 ,514 -,227 -,226 3.6 Equal variances assumed Equal variances not assumed 2,862 ,096 1,484 1,525 3.7 Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed ,508 ,479 1,353 ,249 ,185 ,669 ,688 ,410 -,134 -,135 -,272 -,281 -,445 -,450 -,734 -,741 3.4 4.1 4.2 V 52,89 58 57,72 58 56,16 58 52,43 58 54,44 58 53,16 58 49,251 58 45,96 58 53,81 58 57,69 58 57,135 58 57,241 58 57,291 58 57,32 81 ,740 ,061 ,182 -,304 ,425 ,439 ,433 -,135 -,135 ,173 ,171 -,481 -,476 ,211 ,207 ,962 ,962 ,010 ,010 ,211 ,210 -,411 -,411 ,432 ,431 ,796 ,799 ,040 ,040 ,156 ,158 -,271 -,276 ,352 ,357 ,573 ,556 ,077 ,077 ,137 ,131 -,196 -,185 ,351 ,339 ,863 ,864 -,034 -,034 ,194 ,196 -,421 -,426 ,354 ,359 ,267 ,279 ,394 ,410 -,199 -,199 -,162 -,162 ,177 ,181 ,188 ,195 -,553 -,563 -,539 -,553 ,156 ,166 ,215 ,230 ,821 ,822 -,051 -,051 ,222 ,224 -,495 -,500 ,394 ,399 ,143 ,133 ,293 ,293 ,197 ,192 -,102 -,092 ,688 ,677 ,894 ,893 ,787 ,780 ,658 ,655 ,466 ,462 -,024 -,024 -,057 -,057 -,088 -,088 -,155 -,155 ,177 ,175 ,210 ,204 ,197 ,195 ,211 ,209 -,377 -,374 -,478 -,465 -,481 -,477 -,577 -,573 ,330 ,327 ,364 ,351 ,306 ,302 ,268 ,264 82 83 84 ... PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA THU, CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ 80 3.1 Định hướng công tác tra thu, chi NSNN .80 3.2 Mục tiêu công tác tra thu, chi. .. HỒN THIỆN CƠNG TÁC THANH TRA THU, CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Mục đích đối tượng nghiên cứu: Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác tra thu, chi ngân sách. .. Thanh tra huyện Vĩnh Linh 42 2.1.4 Kết thu, chi NSNN địa bàn huyện Vĩnh Linh 43 2.2 Thực trạng công tác tra thu, chi NSNN địa bàn huyện Vĩnh Linh .45 2.2.1 Quy trình tra thu, chi ngân sách
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác THANH TRA THU, CHI NGÂN SÁCH TRÊN địa bàn HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ, HOÀN THIỆN CÔNG tác THANH TRA THU, CHI NGÂN SÁCH TRÊN địa bàn HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ, Kết cấu đề tài, CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THANH TRA THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA THU, CHI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH,TỈNH QUẢNG TRỊ, Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy thanh tra công tác thu, chi ngân sách nhà nước của Thanh tra huyện Vĩnh Linh, CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA THU, CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ, PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, PHỤ LỤC XỬ LÝ SỐ LIỆU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm