GIAO AN TIN HOC 8 THEO 5 HOẠT ĐỘNG

201 315 7
  • Loading ...
1/201 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 17:37

Ngày soạn: 16/08/2019 Chương I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET Tên chủ đề/ chun đề: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH Giới thiệu chung chuyên đề: + Con người dẫn cho máy tính thực cơng việc thơng qua lệnh + Chương trình hướng dẫn cho máy tính thực nhiệm vụ cụ thể Thời lượng dự kiến thực chủ đề: tiết I MỤC TIÊU: Kiến thức, kỹ năng, thái độ: - Kiến thức: HS nắm : - Con người dẫn cho máy tính thực công việc thông qua lệnh - Biết ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính gọi ngôn ngữ lập trình -Biết chương trình cách giúp người dẫn máy tính thực nhiều công việc liên tiếp cách tự động để thực công việc hay giải toán cụ thể -Biết ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính gọi ngôn ngữ lập trình -Biết vai trò chương trình dòch - Kỹ năng: - Viết chương trình viết lệnh để dẫn máy tính thực công việc hay giải toán cụ thể - Các bước tạo chương trình cho máy tính - Biết viết chương trình viết câu lệnh để dẫn máy tính thực công việc hay giải toán cụ thể - Thái độ: - Ham thích môn học, tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận tinh thần làm việc theo nhóm - Nghiêm túc học làm việc máy tính, có ý thức sử dụng máy tính mục đích - Nâng cao ý thức lòng say mê học tập môn học Định hướng lực hình thành phát triển: - HS có lực biết khái niệm ngôn ngữ lập trình II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Chuẩn bị GV: - ĐDDH: sgk, bảng phụ - Phương án dạy: Gợi mở, vấn đáp; trực quan, hoạt động nhóm, liên hệ thực tế Chuẩn bị HS: - Dụng cụ học tập cần thiết: vở, sgk Trang Giáo án Tin học III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG 1: TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT/ KHỞI ĐỘNG Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động - Ổn định tình hình lớp - Kiểm tra sĩ số, tác phong, vệ sinh - Sĩ số HS đầy đủ, tác phong lớp nghiêm túc, vệ sinh lớp - Biết ngôn ngữ - GV: Chúng ta biết Bài dùng để viết máy tính công chương trình máy cụ trợ giúp người xử MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG tính gọi ngôn lí thông tin cách TRÌNH MÁY TÍNH ngữ lập trình hiệu quả.Vậy người lệnh cho máy tính nào? Ngơn ngữ để viết chương trình Để hiểu rõ vấn đề này, tìm hiểu học hôm - HS: Tư HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động a Nội dung 1: Viết chương Viết chương trình – trình – lệnh cho máy lệnh cho máy tính làm việc : tính làm việc : - GV: Để hiểu người dẫn lệnh cho máy tính ta tìm hiểu ví dụ sau: - Nhớ lại cách khởi động - HS : Lắng nghe Excel lớp Gv: Ví dụ 1: Khởi động excel Một em nhắc lại cách khởi động excel? HS: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Excel hình - GV: Nhấn mạnh muốn máy khởi động excel phải kích đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Excel hình Việc kích đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Excel hình Trang Giáo án Tin học - Nắm người điều khiển máy tính - Hiểu khái niệm chương trình máy tính - Nắm cách máy tính thực chương trình - Biết quy trình rơ bốt lệnh cho máy thực - HS : Lắng nghe - Gv : Ví dụ 2: Trên hình soạn thảo muốn chữ a hình ta làm nào? - HS :Ta nhấn chữ a bàn phím GV: Qua ví dụ thấy điều gì? HS :Con người điều khiển máy tính làm việc thông qua lệnh GV: Nhấn mạnh để dẫn máy tính thực công việc đó, người đưa cho máy tính nhiều lệnh, máy tính thực theo thứ tự nhận GV: Chương trình máy tính gì? HS : Chương trình máy tính dãy câu lệnh mà máy tính hiểu thực GV: Mục đích việc viết chương trình ? HS: chương trình tạo nhằm khai thác tốc độ khả tính tốn máy tính để ứng dụng vào tốn sống, cơng việc, học tập chương trình giúp người điều khiển máy tính đơn giản hiệu - GV: Máy tính thực câu lệnh nào? - HS: Máy tính thực cách từ lệnh đến lệnh cuối - Gv: Treo tranh hình 1.1 SGK Trang Giáo án Tin học - Con người dẫn cho máy tính thực công việc thông qua lệnh Chương trình máy tính dãy câu lệnh mà máy tính hiểu thực - Máy tính thực cách từ lệnh đến lệnh cuối nhặt rác - Nắm máy tính hoạt động thông qua điều khiển người - Hiểu ngơn ngữ máy tính Y/c HS quan sát - HS: Quan sát - Gv: Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi câu hỏi : Chương trình Rơ-bốt nhặt rác có cách lệnh thực từ xuống lệnh gì? - HS: Thảo luận nhóm đôi cử đại diện nhóm trả lời + Hãy nhặt rác +Bắt đầu Tiến bước; Quay trái, tiến bước; Nhặc rác; Quay phải, tiến bước; Quay trái, tiến bước; Bỏ rác vào thùng; Kết thúc - Gv: Y/c HS nhóm nhận xét - HS: Các nhóm nhận xét - Gv: Nhận xét - HS: Lắng nghe GV: Nếu công việc lệnh cho người làm nào? HS: người làm nhanh đơn giản GV: Qua thấy công việc đơn giản với người máy tính làm việc phải nhiều câu lệnh Vì có khác biệt này? HS: Máy tính vật vô tri, vô giác GV: Máy tính thiết bò Trang Giáo án Tin học - Ví dụ: Chương trình rô bốt nhặt rác + Hãy nhặt rác +Bắt đầu Tiến bước; Quay trái, tiến bước; Nhặc rác; Quay phải, tiến bước; Quay trái, tiến bước; Bỏ rác vào thùng; Kết thúc * Tóm lại: máy tính thiết bò điện tử vô tri, vô giác hoạt động thông qua điều khiển người Chương trình ngôn ngữ lập trình: - Ngôn ngữ máy: câu lệnh tạo nên từ hai số điện tử vô tri vô giác - Hiểu ngơn ngữ lập Nó hoạt động trình thông qua điều khiển người - HS: Lắng nghe b Nội dung 2: Chương trình ngôn ngữ lập trình - Biết Ý nghĩa - Gv: ngôn ngữ máy gì? ngơn ngữ lập trình - HS: ngơn ngữ máy: câu lệnh tạo nên từ hai số - GV:Như vậy, để tạo chương trình máy tính, viết chương trình theo ngôn ngữ lập - Hiểu khái niệm trình Vậy ngôn chương trình dịch ngữ lập trình gì? HS: Ngôn ngữ lập trình ngôn ngữ dùng để viết chương trình - Nắm bước tạo máy tính chương trình máy -GV: Ngôn ngữ lập trình tính đời nhằm mục đích gì? HS: Ngôn ngữ lập trình công cụ để tạo chương trình máy tính Gv: Ý nghĩa ngơn ngữ lập trình gì? HS: thay cho ngơn ngữ máy, ngơn ngữ máy khó để sử dụng, - Biết chương trình ngơn ngữ lập trình thường từ NNLT phần mềm có nghĩa, dễ nhớ nên gần gũi với TURBO PASCAL người FREE PASCAL - GV: Chương trình dòch gì? -HS: Chương trình dòch đóng vai trò "người phiên dòch", dòch chương trình -GV: Vậy việc tạo chương trình máy tính thực chất gồm bước? Đó bước nào? -HS: Gồm bước + Bước 1: Viết chương Trang Giáo án Tin học Ngôn ngữ lập trình ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính - Chương trình dòch chương trình có chức chuyển đổi chương trình viết ngôn ngữ lập trình thành chương trình thực máy tính Tóm lại: Việc tạo chương trình máy tính thực chất gồm bước -Viết chương trình theo ngôn ngữ lập trình - Dòch chương trình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu - Để soạn thảo, sửa lỗi, dòch chương trình chạy chương trình sử dụng phần mềm TURBO PASCAL hoaëc FREE PASCAL Mục tiêu hoạt động - Nhớ lại kiến thức học trình theo ngôn ngữ lập trình +Bước 2: Dòch chương trình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu - GV: để soạn thảo VB sử dụng phần mềm WORD hay để thực bảng tính sửu dụng phần mềm EXCEL Vậy để viết chương trình em sử dụng chương trình nào? - HS: sử dụng chương trình TURBO PASCAL FREE PASCAL HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬP Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập HS - Gv: Hãy cho biết lí cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính? - HS: - Trong thực tế, cơng việc người muốn máy tính thực đa dạng phức tạp Một lệnh đơn giản không đủ để dẫn cho máy tính hồn thành cơng việc Do đó, việc viết nhiều lệnh tập hợp lại chương trình giúp người khai thác triệt để tốc độ máy tính điều khiển máy tính đơn giản, dễ dàng - Khi thực chương trình, máy tính thực lệnh có chương trình, nghĩa thực xong lệnh thực lệnh tiếp theo, từ lệnh đến lệnh cuối HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG - Biết số NNLT - Gv: Có nhiều ngơn ngữ lập trình phổ biến khác nhau, em kể số ngơn ngữ lập trình phổ biến không? - HS: số ngôn ngữ lập trình phổ Trang Giáo án Tin học Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động - Gv: Hãy cho biết lí cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính? + Trong thực tế, cơng việc người muốn máy tính thực đa dạng phức tạp Một lệnh đơn giản khơng đủ để dẫn cho máy tính hồn thành cơng việc Do đó, việc viết nhiều lệnh tập hợp lại chương trình giúp người khai thác triệt để tốc độ máy tính điều khiển máy tính đơn giản, dễ dàng + Khi thực chương trình, máy tính thực lệnh có chương trình, nghĩa thực xong lệnh thực lệnh tiếp theo, từ lệnh đến lệnh cuối - Một số ngơn ngữ lập trình phổ biến C, C++, visual foxpro, Java, Basic, Pascal, PHP, Ruby, JavaScript biến C, C++, visual foxpro, Java, Basic, Pascal, PHP, Ruby, JavaScript HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI MỞ RỘNG Mức độ nhận biết: Câu 1: Chương trình dịch dùng để: A Dịch từ ngơn ngữ lập trình sang ngơn ngữ máy B Dịch từ ngơn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên C Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngơn ngữ lập trình D Dịch từ ngơn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên Câu 2: Ngôn ngữ lập máy là: A Ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính B Ngơn ngữ dùng để viết chương trình máy tính C Các câu lệnh tạo từ hai số D chương trình dịch Mức độ thơng hiểu : Câu 1: Theo em hiểu viết chương trình : A Tạo câu lệnh xếp theo trình tự B Viết đoạn văn xếp theo chương trình C Viết câu lệnh mà em học D Tạo câu lệnh để điều khiển Robot Câu 2: Ngôn ngữ lập trình là: A ngơn ngữ dùng để viết chương trình máy tính B ngơn ngữ dùng để viết chương trình máy tính C dãy bit (dãy số gồm 1) D chương trình dịch Mức độ vận dụng: Các chương trình, chương trình ngơn ngữ lập trình? A Pascal, C, C++, visual foxpro B Excel, word, paint C Pascal, Powerpoint, Access D Cả A, C V Phụ lục : Ngày soạn: 16/08/2019 Tên chủ đề/ chuyên đề: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH Giới thiệu chung chun đề: + Ngơn ngữ lập trình gì? + Từ khóa ngơn ngữ lập trình + Cấu trúc chung chương trình máy tính Thời lượng dự kiến thực chủ đề: tiết I MỤC TIÊU: Kiến thức, kỹ năng, thái độ: - Kiến thức: HS nắm : - Khái niệm ngôn ngữ lập trình gì? Trang Giáo án Tin học - Các từ khóa ngôn ngữ lập trình: Program, Uses, Begin, end - Cấu trúc chung chương trình bao gồm: phần khai báo phần thân - Kỹ năng: - Biết soạn thảo chương trình đơn giản ngôn ngữ lập trình - Thái độ: - Ham thích môn học, tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận tinh thần làm việc theo nhóm - Nghiêm túc học làm việc máy tính, có ý thức sử dụng máy tính mục đích - Nâng cao ý thức lòng say mê học tập môn học Định hướng lực hình thành phát triển: - HS có lực biết từ khóa chương trình từ biết cấu trúc chương trình - Có lực soạn thảo chương trình đơn giản ngôn ngữ lập trình II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Chuẩn bị GV: - ĐDDH: sgk, bảng phụ - Phương án dạy: Gợi mở, vấn đáp; trực quan, hoạt động nhóm, liên hệ thực tế Chuẩn bị HS: - Dụng cụ học tập cần thiết: vở, sgk - Nội duung ôn: nội dung dặn dò tiết trước III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG 1: TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT/ KHỞI ĐỘNG Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS hoạt động - Ổn định tình hình lớp - Kiểm tra sĩ số, tác phong, vệ sinh - Sĩ số HS đầy đủ, tác phong nghiêm lớp túc, vệ sinh lớp - Gv: Ngôn ngữ lập trình - Nhớ lại kiến thức gì? Chương trình dòch Bài LÀM QUEN VỚI học để trả lời làm gì? CHƯƠNG TRÌNH VÀ - Ngôn ngữ lập trình NGÔN NGỮ LẬP ngôn ngữ dùng để viết TRÌNH chương trình máy tính - Chương trình dòch chương trình có chức chuyển đổi chương trình viết ngôn ngữ lập trình thành ngôn ngữ máy để máy hiểu thực Trang Giáo án Tin học - GV: Để soạn thảo chương trình đơn giản ngôn ngữ lập trình em làm nào? Để hiểu rõ vấn đề này, tìm hiểu học hơm - HS: Tư HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS hoạt động - Nắm ví dụ đầu a Nội dung 1: Ví dụ chương Ví dụ chương trình viết tiên chương trình trình viết ngơn ngữ lập trình ngơn ngữ lập trình Pascal: Lệnh khai báo tên viết ngơn ngữ lập Pascal trình Pascal GV: yêu cầu HS quan sát hình 1.6 chương trình Program CT_Dau-tien; trang 10 SGK Uses crt; Begin Writeln('Chao cac ban'); End Lệnh in hình dòng chữ "chào bạn" - HS: Quan sát - Gv: Giải thích câu lệnh chương trình ? - HS: Lắng nghe -GV: Tên chương trình gì? - HS: CT_Dau_tien - GV: Chương trình gồm câu lệnh? - HS: Chương trình gồm có câu lệnh - Gv: Dòng chữ in hình? - HS: dòng chữ CHAO CAC BAN b Nội dung 2: Ngơn ngữ lập trình gồm gì? - Gv: NNLT tạo nên từ gì? - Nắm ngơn ngữ -HS: Ngơn ngữ lập trình tạo lập trình tạo nên nên từ bảng chữ quy tắc từ bảng chữ Các câu lệnh viết từ chữ quy tắc -GV: Bảng chữ ngôn ngữ lập trình gồm gì? Trang Giáo án Tin học Ngơn ngữ lập trình gồm gì? - Ngơn ngữ lập trình tạo nên từ bảng chữ quy tắc Các câu lệnh viết từ chữ - Bảng chữ cái: tập kí tự cấu tạo nên câu lệnh Thường bao gồm chữ tiếng anh số - HS: Bảng chữ ngôn ngữ lập trình bao gồm chữ tiếng Anh số kí hiệu khác, dấu đóng mở ngoặc, dấu nháy - GV: Vậy ngôn ngữ lập trình gồm gì? - Hs: trả lời theo ý hiểu - GV: Mỗi câu lệnh chương trình phải nào? - HS: Mỗi câu lệnh ngôn ngữ lập trình phải tuân thủ quy tắc định, sai quy tắc chương trình bị lỗi - Gv: treo tranh giải thích kí hiệu khác phép toán +, -, ∗, ⁄,… -HS: Quan sát, theo dõi c Nội dung 3: Từ khóa tên - GV: Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK - HS nghiên cứu - Hiểu khái niệm - Gv: Từ khóa từ khóa từ nào? - HS: Là từ dành riêng, không dùng từ khóa cho mục đích khác Mỗi từ khóa có chức riêng biệt - Gv: Y/c HS quan sát lại Hình 1.6 trang 10 SGK - HS: Quan sát - Nắm từ khóa - GV: Y/c HS thảo luận nhóm theo bàn cho biết từ từ khóa? Những từ có chức gì? - HS: Thảo luận nhóm cử đại diện nhóm trả lời - Những từ có màu xanh từ khóa: +Program: khai báo tên chương trình + Uses: Khai báo thư viện 3) Từ khóa tên: a Từ khóa: từ dành riêng, không dùng từ khóa cho mục đích khác mục đích sử dụng ngôn ngữ lập trình quy đònh Trang 10 Giáo án Tin học Mỗi câu lệnh ngơn ngữ lập trình phải tn thủ quy tắc định, sai quy tắc chương trình bị lỗi - Các từ khóa +Program: khai báo tên chương trình + Uses: Khai báo thư viện + Begin: lệnh bắt đầu + End: Lệnh kết thúc - HS: Thực HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI MỞ RỘNG Mức độ nhận biết: Để cửa sổ không gian 3D ta thực hiện: A chọn Hiển thị, sau chọn Hiển thị dạng 3D B chọn Hiển thị, sau chọn vùng làm việc C chọn Hiển thị, sau chọn CAS D chọn Hiển thị, sau chọn Hiển thịSpreadsheet Mức độ thông hiểu : Trong cửa sổ 3D GeoGebra có: A Các cơng cụ làm việc với không gian 3D B Hệ trục tọa độ tương ứng với trục x, y, z C Mặt phẳng chuẩn, ln hình làm việc D Tất đáp án Mức độ vận dụng: Các bước tạo hình chóp ABCDEFFGH với cơng cụ tạo hình lăng trụ xiên: 1- Sử dụng cơng cụ đa giác, tạo hình đa giác ABCD mặt phẳng chuẩn 2- Dùng cơng cụ vẽ điểm nằm phía điểm A 3- Chọn cơng cụ nháy chuột lên vị trí bên hình đa giác, sau nháy chọn điểm vừa tạo điểm A( điểm F) Các bước thực là: A 1-2-3 B 3-2-1 C 1-3-2 D -1 -3 V Phụ lục : Ngày soạn: 16/08/2019 Tên chủ đề/ chun đề: THỰC HÀNH VẼ HÌNH KHÔNG GIAN VỚI GEOGEBRA Giới thiệu chung chun đề: + Khởi động thoát khỏi phần mềm Geogebra + Vẽ hình khơng gian đơn giản hình chóp, lăng trụ, hình hộp chữ nhật Thời lượng dự kiến thực chủ đề: tiết Trang 187 Giáo án Tin học I MỤC TIÊU: Kiến thức, kỹ năng, thái độ: - Kiến thức: HS nắm được: - Cách khởi động phần mềm cửa sổ không gian 3D phần mềm Geogebra - Điểm, cách di chuyển điểm xoay hình khơng gian - Biết bước vẽ số hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trụ đứng - Kỹ năng: - Vẽ số hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trụ đứng - Thái độ: - Ham thích môn học, tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận tinh thần làm việc theo nhóm - Nghiêm túc học làm việc máy tính, có ý thức sử dụng máy tính mục đích - Nâng cao ý thức lòng say mê học tập môn học Định hướng lực hình thành phát triển: - Vẽ số hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trụ đứng thơng qua phần mềm Geogebra II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Chuẩn bị Gv: - ĐDDH:máy tính, sgk - Phương án dạy: Thực hành máy; giảng, luyện Chuẩn bị HS: - Dụng cụ học tập cần thiết: ghi, sgk - Nội dung ôn: nội dung dặn dò tiết trước III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG 1: TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT/ KHỞI ĐỘNG Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động - Ổn định tình hình lớp - Kiểm tra sĩ số, tác phong, vệ sinh - Sĩ số HS đầy đủ, tác phong lớp nghiêm túc, vệ sinh lớp - Nhớ lại kiến thức học - GV: Theo em mặt phẳng chuẩn có phải đối tượng toán học nằm để trả lời danh sách đối tượng GeoGebra không? THỰC HÀNH - HS: Trả lời VẼ HÌNH KHÔNG GV: Chúng ta tìm hiểu - Điểm, cách di chuyển GIAN VỚI điểm xoay hình bước vẽ hình khơng GEOGEBRA gian 3D Để biết không gian - Biết bước vẽ được cơng cụ vẽ xác số hình hộp hình Hơm chữ nhật, hình lập phương, vào tiết thực hành - HS: Tư hình lăng trụ Trang 188 Giáo án Tin học HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động - Nhớ lại kiến thức học * Nội dung 1: Khởi động phần Khởi động phần mềm mềm hình làm việc hình làm việc phần phần mềm 3D mềm 3D: - GV: Để làm việc với đối tượng - Nháy chuột vào hiển thị  không gian chiều em thực hiển thị dạng 3D lệnh gì? - Trong cửa sổ không gian 3D - HS: Nháy chuột vào hiển thị  gồm thành phần : hiển thị dạng 3D + Các công cụ làm việc với - Gv: Trong cửa sổ không gian 3D không gian 3D gồm thành phần nào? + Hệ trục tọa độ tương ứng - HS: với trục x, y, z + Các công cụ làm việc với không + Mặt phẳng chuẩn, ln gian 3D hình làm việc + Hệ trục tọa độ tương ứng với - Vùng làm việc cửa sổ trục x, y, z khơng gian 3D có dạng khơng + Mặt phẳng chuẩn, ln gian 3D hình làm việc - Vùng làm việc cửa sổ không gian 3D có dạng khơng gian 3D * Nội dung 2: Nêu cách vẽ : - Gv: Y/c HS nêu cách vẽ 1, Bài 1, 3,4,7 trang 115, 116 SGK 3,4,7 trang 115, 116 SGK - HS: Nêu cách vẽ Mục tiêu hoạt động - Thực hành máy tính HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬP Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập HS GV: yêu cầu học sinh khởi động máy tính  HS: Khởi động máy tính - GV: yêu cầu học sinh + Khởi động phần mềm Geogera + Thực làm 1, 3,4, trang 115, 116 SGK - HS: Thực hành  GV: Hướng dẫn cho học sinh, hướng dẫn nhóm, quan tâm đến đối tượng học sinh, giúp đỡ em gặp khó khăn q trình thực hành GV: Nếu đa số em học sinh mắc lỗi nên cho Trang 189 Giáo án Tin học Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động - Nêu lỗi mà em thường hay mắc phải  Đưa hướng khắc phục  Giải đáp thắc mắc học sinh  Cho điểm học sinh thực hành tốt Tắt máy, kiểm tra thiết bị em dừng thực hành, hướng dẫn cho lớp để sửa lỗi HS: Lắng nghe HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG - Biết phần mềm vẽ hình GV: Phần mềm Cabri 3D v2 cho Cabri 3D v2 phép tạo hình hình học động khơng gian 3D, hỗ trợ cho việc học dạy nhà trường phổ thơng Với Cabri 3D vẽ đối tượng hình học khơng gian: điểm, mặt phẳng, đường thẳng, hình cầu, hình nón, hình lăng trụ, hình chóp, hình đa diện, mặt cắt thiết diện cắt, vector khơng gian - Từ việc dựng hình hình học máy tính điện tử mở triển vọng so với phép dựng hình truyền thống sử dụng giấy, bút, thước ke compa Hiện giới có 100 triệu người sử dụng Cabri Géomètre II Cabri Géomètre II Plus cài đặt máy tính điện tử máy tính bỏ túi đồ họa hãng Texas Instrument.Và đây, Cabri 3D v2 tiếp tục triết lý Cabri vào giới không gian ba chiều 3D ! HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI MỞ RỘNG Mức độ nhận biết: Để khởi dộng phần mềm GeoGebra ta thực hiện: A Nháy đúp vào biểu tượng GeoGebra hình B Nháy chuột phải chọn open C Chọn start→ Program all chọn GeoGebra D Tất đáp án Mức độ thông hiểu : Để vẽ hình chóp sử dụng: A Cơng cụ vẽ hình chóp B Cơng cụ trải hình chóp C Cơng cụ vẽ hình chóp D Tất đáp án Mức độ vận dụng: Để tạo điểm không gian GeoGebra: Trang 190 Giáo án Tin học - Phần mềm Cabri 3D v2 cho phép tạo hình hình học động khơng gian 3D, hỗ trợ cho việc học dạy nhà trường phổ thông Với Cabri 3D vẽ đối tượng hình học khơng gian: điểm, mặt phẳng, đường thẳng, hình cầu, hình nón, hình lăng trụ, hình chóp, hình đa diện, mặt cắt thiết diện cắt, vector khơng gian - Từ việc dựng hình hình học máy tính điện tử mở triển vọng so với phép dựng hình truyền thống sử dụng giấy, bút, thước ke compa Hiện giới có 100 triệu người sử dụng Cabri Géomètre II Cabri Géomètre II Plus cài đặt máy tính điện tử máy tính bỏ túi đồ họa hãng Texas Instrument.Và đây, Cabri 3D v2 tiếp tục triết lý Cabri vào giới không gian ba chiều 3D ! A Kích hoat cửa sổ khơng gian 3D, chọn cơng cụ B Nháy chuột lên vị trí mặt phẳng chuẩn C Nháy đúp chuột lên vị trí mặt phẳng chuẩn D Cả A B V Phụ lục : Ngày soạn : 16 – 11 – 2019 Tên chủ đề/ chuyên đề: KIỂM TRA THỰC HÀNH Giới thiệu chung chuyên đề: + Biết cách khai báo sử dụng biến mảng Array [chỉ số đầu số cuối] + Viết số chương trình sử dụng biến mảng + Biết cách dịch, sửa lỗi chương trình, chạy chương trình in kết hình + Thực phép tính đa thức, phân thức đại số + Vẽ hình đơn giản theo nội dung Hình học + Vẽ hình hộp, hình lăng trụ, hình chóp với Geogebra Thời lượng dự kiến thực chủ đề: tiết I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Kiến thức, kỹ năng, thái độ: - Kiến thức: - Đánh giá mức độ, nắm vững kiến thức HS qua phần học - Kỹ năng: Tổng hợp kiến thức, biết cách làm kiểm tra dạng thực hành - Thái độ: Nghiêm túc, trật tự trình làm kiểm tra Có ý thức, thói quen suy nghó làm việc hợp lý, khoa học xác Định hướng lực hình thành phát triển: Trang 191 Giáo án Tin học - Viết chương trình hoàn chỉnh sử dụng từ khóa, cú pháp học - Dòch, sửa sai chạy chương trình, quan sát kết II.THIẾT KẾ MA TRẬN: (đính kèm) III.ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm) IV.ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: ( đính kèm) V.KẾT QUẢ Lớ p Só số Giỏi SL % Khá SL % TB SL % Yếu SL % Kém SL % Trên TB SL % VI NHẬN XÉT – RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn: 05/10/2019 Tên chủ đề/ chuyên đề: ÔN TẬP Giới thiệu chung chuyên đề: + Hệ thống lại kiến thức từ đầu học kỳ II đến dạng câu hỏi trắc nghiệm tự luận Thời lượng dự kiến thực chủ đề: tiết I MỤC TIÊU: Kiến thức, kỹ năng, thái độ: - Kiến thức: Củng cố kiến thức học, giúp học sinh hệ thống lại kiến thức để chuẩn bị cho kiểm tra học kì I - Kỹ năng: + Rèn kỹ tư học tập, hệ thống lại kiến thức đồ tư + Vận dụng kiến thức học để làm tập thực hành - Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tích cực, tìm tòi, liên hệ thực tế học tập Định hướng lực hình thành phát triển: - Viết số chương trình đơn giản thơng qua học học kỳ II II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Chuẩn bò Gv: - ĐDDH: Bảng phụ, sgk, máy tính, giáo án + đề cương ôn tập Trang 192 Giáo án Tin học - Phương án dạy: Hợp tác nhóm nhỏ, ôn tập, hệ thống kiến thức, sử dụng đồ tư Chuẩn bò HS: - Dụng cụ học tập cần thiết: ghi, sgk - Nội dung ôn: Kiến thức học học kì II III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG 1: TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT/ KHỞI ĐỘNG Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động - Ổn định tình hình lớp - Kiểm tra sĩ số, tác phong, vệ sinh - Sĩ số HS đầy đủ, tác phong lớp nghiêm túc, vệ sinh lớp - Hệ thống lại kiến thức - GV: Chúng ta học xong chương học học kỳ II trình học kì 2, hơm ơn tập kiến thức để chuẩn bị kiểm tra học kì ÔN TẬP - HS: Tư HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động Nhớ lại kiến thức học a Nội dung 1: LÝ THUYẾT I/ LÝ THUYẾT: học kỳ II để trả lời Khoanh tròn vào câu câu hỏi trắc nghiệm câu sau: Hãy cho biết kết đoạn B chương trình đây: a:=10; While a < 11 write (a); A Trên hình xuất số 10 B Trên hình xuất 10 chữ a C Trên hình xuất số 11 D Chương trình bị lặp vơ tận 2.Vòng lặp While – kết thúc A nào? A Khi điều kiện cho trước thỏa mãn B Khi đủ số vòng lặp C Khi tìm Output D Tất phương án Cho biết câu lệnh sau While … Do thực lần đoạn 3.C chương trình sau: i := 5; While i>=1 i := i – 1; A lần B lần C lần D lần Khai báo mảng Trang 193 Giáo án Tin học khai báo sau đây: A var tuoi : array[1 15] of integer B var tuoi : array[1.5 10.5] of integer; C var tuoi : aray[1 15] of real; D var tuoi : array[1 … 15 ] of integer; 5.Em chọn phát biểu nói liệu kiểu mảng: A Dữ liệu kiểu mảng tập hợp phần tử thứ tự phần tử có kiểu liệu B Dữ liệu kiểu mảng tập hợp phần tử có thứ tự phần tử mảng có kiểu liệu khác C Dữ liệu kiểu mảng tập hợp phần tử có thứ tự phần tử có kiểu liệu D Tất ý sai 6.Cho khai báo mảng sau: Var a : array[0 30] of integer ; Để in giá trị phần tử thứ 20 mảng chiều A hình ta viết: A Write(A[20]); B Write(A(20)); C Readln(A[20]); D Write([20]); Để tìm hiểu hệ xương ta nháy chuột vào biểu tượng có chữ: A EXCRETOR SYSTEM B NERVOUS SYSTEM C SKELETAL SYSTEM D MUSCULAR SYSTEM Khi xem hệ muốn bổ sung thêm hệ khác ta nháy vào: A Nút dấu cộng phía bên trái hình B Nút mũi tên phía bên trái hình C Nút ngơi nhà phía bên trái hình D Tất Để quan sát chi tiết hệ giải phẫu thể người ta thực hiện: Trang 194 Giáo án Tin học A C C C A A A Nháy đúp chuột vào phận đó.B Nháy chuột vào phận C Nháy chuột phải vào phận D Tất sai 10 Chức hệ là: A Bám vào xương B Co dãn C làm cho xương chuyển động D tất đáp án 11 Trên hình Learn chọn dòng chữ RESPIRATORY SYSTEM để tìm hiểu hệ: A Hệ B Hệ xương C Hệ hô hấp D Hệ sinh dục 12 Hệ sau sử dụng chức mơ thí nghiệm với lửa đưa đến gần ngón tay: A Hệ thần kinh B Hệ tiết C Hệ hô hấp D Hệ xương 13 Để tạo tia qua hai điểm cho trước em thực hiện: A Chọn công cụ B Nháy chuột chọn hai điểm hình C Chọn công cụ nháy chuột lên điểm trống hình lên đối tượng để tạo điểm thuộc đối tượng D Cả A B 14 Để thoát khỏi phần mềm, em chọn cách sau đây? A File -> Exit B Alt + F4 C Hồ sơ -> Đóng D Cả B C 15.Màn hình làm việc phần mềm GeoGebra gồm: A Bảng chọn B Thanh công cụ C Khu vực thể đối tượng D Tất ý 16 Phần mềm GeoGebra phần mềm: A Giúp luyện gõ bàn phím nhanh xác B Giúp vẽ hình xác C Có khả vẽ hình học động D Cả B C 17 Để cửa sổ không gian 3D ta thực hiện: Trang 195 Giáo án Tin học 10 D 11 C 12 A 13 D 14 D 15 D 16 D 17 A A chọn Hiển thị, sau chọn Hiển thị dạng 3D B chọn Hiển thị, sau chọn vùng làm việc C chọn Hiển thị, sau chọn CAS D chọn Hiển thị, sau chọn Hiển thịSpreadsheet 18 Trong cửa sổ 3D GeoGebra có: 18 D A Các cơng cụ làm việc với không gian 3D B Hệ trục tọa độ tương ứng với trục x, y, z C Mặt phẳng chuẩn, ln hình làm việc D Tất đáp án 19 Các bước tạo hình chóp ABCDEFFGH với cơng cụ tạo hình 19 A lăng trụ xiên: 1- Sử dụng công cụ đa giác, tạo hình đa giác ABCD mặt phẳng chuẩn 2- Dùng cơng cụ vẽ điểm nằm phía điểm A 3- Chọn công cụ nháy chuột lên vị trí bên hình đa giác, sau nháy chọn điểm vừa tạo điểm A( điểm F) Các bước thực là: A 1-2-3 B 3-2-1 C 1-3-2 D -1 -3 20 Để khởi dộng phần mềm GeoGebra ta thực hiện: A Nháy đúp vào biểu tượng GeoGebra hình B Nháy chuột phải chọn open C Chọn start→ Program all chọn GeoGebra D Tất đáp án b Nội dung : TỰ LUẬN Nhớ lại kiến thức học Câu 1: Nêu cú pháp câu lệnh lặp học kỳ II để trả lời giải thích ý nghĩa nó? câu hỏi tự luận Câu 2: Hãy mơ tả tht tốn để tính tổng A sau (n số tự nhiên nhập vào từ bàn phím): Trang 196 Giáo án Tin học 20 D II/ TỰ LUẬN: - Gv Hướng dẫn HS giải để cương Câu 3: Hãy phát biểu khác biệt câu lệnh lặp với số lần lặp cho trước câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước Câu 4: Nêu cú pháp khai báo biến mảng giải thích ý nghĩa nó? Cho ví dụ minh họa? Câu 5: Hãy nêu lợi ích việc sử dụng biến mảng chương trình Câu 6: Trong tim người có van lớn? Các van nằm phận trái tim? Cơng dung van gì? Câu 7: Vì thức ăn qua đường miệng khơng bị chui vào khí quản? Câu 8: Vẽ hình thang cân Cho đỉnh A, B, C Dựng đỉnh D hình thang cân ABCD Câu 9: Cho hình đường thẳng mặt phẳng Hãy dựng hình đối xứng hình cho qua trục đường thẳng Mục tiêu hoạt động - Thực hành máy tính Câu 10: Em nêu bước vẽ hình hộp chữ nhật? HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬP Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập HS GV: yêu cầu học sinh khởi động máy tính  HS: Bật máy tính - Gv: y/ c HS + Khởi động phần mềm Free Pascal + Viết số chương trình sử dụng cú pháp học học kỳ II để viết toán đơn giản + Biên soạn, dịch, sửa lỗi chạy Trang 197 Giáo án Tin học Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động - Nêu lỗi mà em thường hay mắc phải  Đưa hướng khắc phục  Giải đáp thắc mắc học sinh  Cho điểm học sinh thực hành tốt Tắt máy, kiểm tra thiết bị chương trình + Khởi động phần mềm Geogebra + Thực phép toán đa thức, giải phương trình bất phương trình + Vẽ hình đơn giản Tốn + Vẽ chữ nhật, lập phương theo 3D  HS: Thực hành  GV: Hướng dẫn cho học sinh, hướng dẫn nhóm, quan tâm đến đối tượng học sinh, giúp đỡ em gặp khó khăn trình thực hành GV: Nếu đa số em học sinh mắc lỗi nên cho em dừng thực hành, hướng dẫn cho lớp để sửa lỗi HS: Lắng nghe HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI MỞ RỘNG Mức độ nhận biết: Hãy cho biết kết đoạn chương trình đây: a:=10; While a < 11 write (a); A Trên hình xuất số 10 B Trên hình xuất 10 chữ a C Trên hình xuất số 11 D Chương trình bị lặp vơ tận Khai báo mảng khai báo sau đây: A var tuoi : array[1 15] of integer; B var tuoi : array[1.5 10.5] of integer; C var tuoi : aray[1 15] of real; D var tuoi : array[1 … 15 ] of integer; 3.Để tìm hiểu hệ xương ta nháy chuột vào biểu tượng có chữ: A EXCRETOR SYSTEM B NERVOUS SYSTEM C SKELETAL SYSTEM D MUSCULAR SYSTEM Khi xem hệ muốn bổ sung thêm hệ khác ta nháy vào: A Nút dấu cộng phía bên trái hình B Nút mũi tên phía bên trái hình C Nút ngơi nhà phía bên trái hình D Tất Để tạo tia qua hai điểm cho trước em thực hiện: A Chọn công cụ B Nháy chuột chọn hai điểm hình C Chọn cơng cụ nháy chuột lên điểm trống hình lên đối tượng để tạo điểm thuộc đối tượng D Cả A B Phần mềm GeoGebra phần mềm: A Giúp luyện gõ bàn phím nhanh xác B Giúp vẽ hình xác C Có khả vẽ hình học động D Cả B C Trang 198 Giáo án Tin học Để khởi dộng phần mềm GeoGebra ta thực hiện: A Nháy đúp vào biểu tượng GeoGebra hình B Nháy chuột phải chọn open C Chọn start→ Program all chọn GeoGebra D Tất đáp án Mức độ thơng hiểu : Vòng lặp While – kết thúc nào? A Khi điều kiện cho trước thỏa mãn B Khi đủ số vòng lặp C Khi tìm Output D Tất phương án 2.Em chọn phát biểu nói liệu kiểu mảng: A Dữ liệu kiểu mảng tập hợp phần tử khơng có thứ tự phần tử có kiểu liệu B Dữ liệu kiểu mảng tập hợp phần tử có thứ tự phần tử mảng có kiểu liệu khác C Dữ liệu kiểu mảng tập hợp phần tử có thứ tự phần tử có kiểu liệu D Tất ý sai Để quan sát chi tiết hệ giải phẫu thể người ta thực hiện: A Nháy đúp chuột vào phận B Nháy chuột vào phận C Nháy chuột phải vào phận D Tất sai Chức hệ là: A Bám vào xương B Co dãn C làm cho xương chuyển động D tất đáp án Để thoát khỏi phần mềm, em chọn cách sau đây? A File -> Exit B Alt + F4 C Hồ sơ -> Đóng D Cả B C Để cửa sổ không gian 3D ta thực hiện: A chọn Hiển thị, sau chọn Hiển thị dạng 3D B chọn Hiển thị, sau chọn vùng làm việc C chọn Hiển thị, sau chọn CAS D chọn Hiển thị, sau chọn Hiển thịSpreadsheet 7.Trong cửa sổ 3D GeoGebra có: A Các cơng cụ làm việc với khơng gian 3D B Hệ trục tọa độ tương ứng với trục x, y, z C Mặt phẳng chuẩn, hình làm việc D Tất đáp án Mức độ vận dụng: Cho biết câu lệnh sau While … Do thực lần đoạn chương trình sau: i := 5; While i>=1 i := i – 1; A lần B lần C lần D lần 2.Cho khai báo mảng sau: Var a : array[0 30] of integer ; Để in giá trị phần tử thứ 20 mảng chiều A hình ta viết: A Write(A[20]); B Write(A(20)); C Readln(A[20]); D Write([20]); Trên hình Learn chọn dòng chữ RESPIRATORY SYSTEM để tìm hiểu hệ: A Hệ B Hệ xương C Hệ hô hấp D Hệ sinh dục Hệ sau sử dụng chức mơ thí nghiệm với lửa đưa đến gần ngón tay: A Hệ thần kinh B Hệ tiết C Hệ hô hấp D Hệ xương 5.Màn hình làm việc phần mềm GeoGebra gồm: A Bảng chọn B Thanh công cụ C Khu vực thể đối tượng D Tất ý Trang 199 Giáo án Tin học Các bước tạo hình chóp ABCDEFFGH với cơng cụ tạo hình lăng trụ xiên: 1- Sử dụng cơng cụ đa giác, tạo hình đa giác ABCD mặt phẳng chuẩn 2- Dùng cơng cụ vẽ điểm nằm phía điểm A 3- Chọn cơng cụ nháy chuột lên vị trí bên hình đa giác, sau nháy chọn điểm vừa tạo điểm A( điểm F) Các bước thực là: A 1-2-3 B 3-2-1 C 1-3-2 D -1 -3 V Phụ lục : Ngày soạn: 06/10/2019 Tên chủ đề/ chuyên đề: KIỂM TRA HỌC KỲ II Giới thiệu chung chuyên đề: + Vận dụng kiến thức học để làm kiểm tra dạng trắc nghiệm tự luận + Viết chương trình pascal sử dụng câu lệnh lặp while … + Viết số chương trình sử dụng biến mảng + Biết cách dịch, sửa lỗi chương trình, chạy chương trình in kết hình + Thực phép tính đa thức, phân thức đại số + Vẽ hình đơn giản theo nội dung Hình học + Vẽ hình hộp, hình lăng trụ, hình chóp với Geogebra 3D Thời lượng dự kiến thực chủ đề: tiết I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: Trang 200 Giáo án Tin học Kiến thứ, kỹ năng, thái độ: - Kiến thức: - Đánh gia,ù kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức kiến thức học sinh học học kì I - Kỹ naêng: - Vận dụng linh hoạt kiến thức học để làm kiểm tra, rèn cho học sinh kỹ trình bài, liên hệ thực tế học tập - Thái độ:  Nghiêm túc, trật tự trình làm kiểm tra  Có ý thức, thói quen suy nghó làm việc hợp lý, khoa học xác Định hướng lực hình thành phát triển: - Sửa lỗi số chương trình cho giấy - Viết số chương trình sử dụng cú pháp học học kỳ II - Biết cách dịch, sửa lỗi chương trình, chạy chương trình in kết hình - Thực phép tính đa thức, phân thức đại số - Vẽ hình đơn giản theo nội dung Hình học - Vẽ hình hộp, hình lăng trụ, hình chóp với Geogebra 3D II.THIẾT KẾ MA TRẬN: (đính kèm) III.ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm) IV.ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: ( đính kèm) V.KẾT QUẢ Lớp Só số Giỏi SL % Khaù SL % Trang 201 Giaùo aùn Tin học TB SL % Yếu SL % Kém SL % ... tự HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI MỞ RỘNG Mức độ nhận biết: Bốn bạn A, B, C, D đưa kết phép chia hai số nguyên 14 Hãy chọn kết đúng: A 14 /5= 2; 14 div 5= 2; 14 mod 5= 4; B 14 /5= 2 .8; 14 div 5= 2; 14 mod 5= 4;... TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG 1: TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT/ KHỞI ĐỘNG Nội dung, phương thức tổ chức hoạt Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết Mục tiêu hoạt động động học tập HS hoạt động - Ổn định tình... sau: Mục tiêu hoạt động - Thực hành máy HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬP Nội dung, phương thức tổ chức hoạt Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết động học tập HS hoạt động GV: yêu cầu học sinh khởi động máy - Nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN TIN HOC 8 THEO 5 HOẠT ĐỘNG, GIAO AN TIN HOC 8 THEO 5 HOẠT ĐỘNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn