QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG VÀ TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG THỜI KỲ 19301945

12 282 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 17:36

Tập hợp sức mạnh của quần chúng nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi cuộc cách mạng. Vì vậy, ngay khi mới ra đời năm 1930, ĐCSVN (sau đó là ĐCSĐD) đã chú trọng đến công tác tập hợp sức mạnh của quần chúng nhân dân hay chính là LLCM. Xuất phát từ tầm quan trọng của chủ đề này, để hiểu rõ và làm sáng tỏ hơn; đồng thời, cũng từ đó thấy được ý nghĩa và rút ra được những bài học kinh nghiệm trong quá trình tập hợp LLCM do Đảng lãnh đạo (19301945). MỞ ĐẦU Tập hợp sức mạnh quần chúng nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng cách mạng Vì vậy, đời năm 1930, ĐCSVN (sau ĐCSĐD) trọng đến công tác tập hợp sức mạnh quần chúng nhân dân LLCM Xuất phát từ tầm quan trọng chủ đề này, để hiểu rõ làm sáng tỏ hơn; đồng thời, từ thấy ý nghĩa rút học kinh nghiệm trình tập hợp LLCM Đảng lãnh đạo (1930-1945) Em xin đề bài: “Quan điểm Đảng tập hợp LLCM thời kỳ 1930-1945” cho tiểu luận cuối kì NỘI DUNG CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG Quan điểm Đảng: Đảng cộng sản Việt Nam đời từ hợp ba tổ chức cộng sản Trong giai đoạn 1930-1945, Đảng có lần đổi tên từ ĐCSVN thành ĐCSĐD (1930) theo thị Quốc tế cộng sản Vì vậy, để đảm bảo tính khái quát phần vấn đề lý luận chung sử dụng chung thuật ngữ “Đảng” Theo Từ điển Tiếng Việt: “Quan điểm điểm xuất phát quy định phương hướng suy nghĩ, cách xem xét hiểu tượng, vấn đề” Từ đó, đưa khái niệm quan niệm Đảng: “Quan điểm Đảng xuất phát điểm để Đảng đề đường lối giai đoạn định” “Xuất phát điểm” khái niệm cần hiểu hai khía cạnh: - Thứ nhất, đường lối Đảng đề nào?; - Thứ hai, Đảng lại đề đường lối đó? Hay nói khác đi, sở để Đảng đề đường lối Và để giải câu hỏi tìm hiểu sở lý luận (Chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh); sở thực tiễn (thực tiễn CMVN; thực tiễn CMTG); - Thứ ba, nhận thức Đảng sở lý luận sở thực tiễn để đề đường lối Lực lượng cách mạng tập hợp lực lượng cách mạng: 2.1 Lực lượng cách mạng: Các giai cấp, tầng lớp xã hội nằm quan điểm LLCM Đảng vào thời kì là: địa chủ, nơng dân, cơng nhân, tư sản tiểu tư sản.: - Giai cấp địa chủ phong kiến có lịch sử tồn ngàn năm Do sách kinh tế trị phản động thực dân Pháp , giai cấp địa chủ bị phân hóa thành ba phận rõ rệt : tiểu, trung đại địa chủ Trong đó, phận khơng nhỏ tiểu trung địa chủ khơng chịu nỗi nhục nước, có mâu thuẫn với đế quốc quyền lợi dân tộc nên tham gia đấu tranh chống thực dân bọn phản động tay sai; - Giai cấp nông dân giai cấp địa chủ phong kiến có lịch sử tổn từ lâu đời Giai cấp chiếm khoảng 90% dân số Họ phải chịu hai tầng áp bóc lột thực dân phong kiến Một ưu điểm bật giai cấp nơng nhân giai cấp có truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất lực lượng to lớn nhất, động lực cách mạng mạnh mẽ - Giai cấp công nhân sản phẩm trực tiếp sách khai thác thuộc địa Pháp Giai cấp cơng nhân Việt Nam có đặc điểm chung giai cấp cơng nhân quốc tế, đồng thời có đặc điểm riêng Giai cấp cơng nhân Việt Nam lực lượng xã hội tiên tiến, đại diện cho phương thức sản xuất mới, tiến bộ, có ý thức kỷ luật cao, có tinh thần cách mạng triệt để, lại mang chất quốc tế Họ động lực cách mạng mạnh mẽ đủ điều kiện để trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng - Giai cấp tư sản hình thành trình khai thác thuộc địa thực dân Pháp Trong trình phát triển, giai cấp tư sản Việt Nam phân thành hai phận là: tư sản mại tư sản dân tộc Ra đời điều kiện bị tư sản Pháp chèn ép, cạnh tranh gay gắt, nên số lượng tư sản Việt nam không nhiều, lực kinh tế nhỏ bé, lực trị yếu đuối nên không đủ điều kiện lãnh đạo cách mạng dân tộc lực lượng thiếu - Giai cấp tiểu tư sản bao gồm nhiều phận khác nhau: tiểu thương, tiểu chủ, thợ thủ cơng, viên chức, trí thức, học sinh, học sinh người làm nghề tự Trong đó, giới tri thức học sinh phận quan trọng tầng lớp Nhìn chung, địa vị kinh tế họ bấp bênh, luôn bị đe dọa phá sản, thất nghiệp Họ có tinh thần yêu nước nồng nàn, lại bị đế quốc phong kiến áp bức, bóc lột khinh rẻ nên hăng hái cách mạng Giai cấp tiểu tư sản LLCM quan trọng đấu tranh độc lập tự dân tộc 2.2 Tập hợp lực lượng cách mạng: Theo từ điển Tiếng Việt: “Tập hợp việc tập trung, dồn từ nhiều chỗ, nhiều nơi khác lại để làm việc gì” Từ đó, định nghĩa “Tập hợp LLCM việc tập trung giai cấp, tầng lớp để phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc lãnh đạo tổ chức để thực cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc giành lại độc lập tự do” Quan điểm Đảng tập hợp LLCM: Như vậy, qua khái quát chung Đảng, quan điểm Đảng, LLCM, tập hợp LLCM hiểu “Quan điểm Đảng tập hợp LLCM xuất phát điểm để Đảng đề đường lối việc tập trung giai cấp, tầng lớp – trung, tiểu địa chủ; nông dân; tư sản; tiểu tư; công nhân phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc để thực nhiệm vụ cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc giai đoạn định” CHƯƠNG II: QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG GIAI ĐOẠN 1930-1945 Giai đoạn 1930-1935: 1.1 Quan điểm Đảng tập hợp LLCM Cương lĩnh trị Đảng Hội nghị thành lập ĐCSVN năm 1930: Từ ngày 6/1 đến 8/2/1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Cửu Long , Hương Cảng (Trung Quốc) Cương lĩnh Chính trị ĐCSVN thông qua Hội nghị thể quan điểm Đảng tập hợp LLCM a Biểu tập hợp LLCM: LLCM Đảng xác định Cương lĩnh là: lực lượng chủ yếu để đánh đổ đế quốc cơng nhân, nơng dân, tiểu tư sản trí thức, đó, cơng nơng gốc cách mạng, công nhân với đội tiên phong ĐCSVN người lãnh đạo cách mạng Còn đối phú nơng, trung, tiểu địa chủ tư sản chưa rõ mặt phản cách mạng phải lợi dụng lâu làm cho họ đứng trung lập Và đặc biệt phận mặt phản cách mạng (Đảng Lập hiến) phải đánh đổ.1 b Cơ sở để Đảng đề quan điểm tập hơp LLCM: * Trước hết, sở lý luận:Thứ nhất, sở quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin vai trò quần chúng nhân dân lịch sử: “Quần chúng nhân dân động lực cách mạng xã hội”; Thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc LLCM tồn dân tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết dân tộc * Bên cạnh đó, sở thực tiễn chủ trương tập hợp LLCM Đảng để hoàn thành nhiệm vụ dân tộc nhiệm vụ giai cấp: - Thứ nhất, sở thực tiễn CMTG, lúc ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế 1929-1933 nổ hệ thống nước tư chủ nghĩa, nhân dân nước nhân dân nước thuộc địa, nửa thuộc địa bị ảnh hưởng Từ đó, làm mâu thuẫn giai cấp mâu thuẫn dân tộc trở nên sâu sắc - Thứ hai, sở thực tiễn cách mạng nước ta, thực dân Pháp chống đỡ tàn phá khủng hoảng cách tăng cường bóc lột nhân dân thuộc địa Từ đó, làm dâng cao mâu thuẫn nhân dân ta với thực dân Pháp tay sai sâu sắc (tức mâu thuẫn dân tộc)2 Từ đó, lý giải lực lượng CM GPDT phải toàn dân tộc Việt Nam khác với nước vơ sản quốc mâu thuẫn họ mâu thuẫn giai cấp nước thuộc địa mâu thuẫn mâu thuẫn dân tộc, giai cấp nằm phạm vi dân tộc; + Cũng tình hình xã hội Việt Nam, Đảng thấy công nhân, nông dân, tiểu tư sản trí thức giai cấp, tầng lớp nói lòng căm thù giặc họ sâu sắc nhất, họ có tinh thần cách mạng triệt để giai cấp, Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.2, tr.4-5 Hội đồng Trung ương (2012), Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr49-50 tầng lớp có đặc điểm riêng ưu việt nên Cương lĩnh trị Đảng xác định họ LLCM chủ yếu; + Cùng với đó, Đảng xác định “cơng nơng gốc cách mạng” bị bóc lột bởi: địa chủ, tư bản, thực dân Hơn nữa, cơng nơng người hồn tồn khơng có sở hữu tư liệu sản xuất (hoặc có ít), họ khơng tính trung lập mà nghiêng hẳn phía cách mạng Và công nông chiếm số lượng đông xã hội, mà số lượng yếu tố quan trọng, đặc biệt trượng hợp sử dụng bạo lực cách mạng; + Công nhân xác định lực lượng lãnh đạo cách mạng họ ln có đặc điểm riêng bật, đủ điều kiện người lãnh đạo, khả đưa CM GPDT đến thành cơng cao nhất; + Còn phú nơng, trung, tiểu địa chủ tư sản phải lợi dụng trung lập Đảng xác định chưa rõ mặt phản cách mạng họ, họ mang đặc điểm giai cấp mình, khơng thể đưa họ vào LLCM chủ yếu mà cần thời gian để theo dõi, xem xét * Và cuối q trình chuẩn bị, tìm tòi, học hỏi tổng kết kinh nghiệm từ phong trào đấu tranh giải phóng từ nước thuộc địa giới Hồ Chí Minh suốt giai đoạn lịch sử 1911-1930, để đề quan điểm tập hợp LLCM cách sáng tạo c Đánh giá quan điểm Đảng tập hợp LLCM: Cương lĩnh trị thể ưu điểm quan điểm tập hợp LLCM: - Thứ nhất, quan điểm tập hợp LLCM Cương lĩnh trị kết hợp đắn sáng tạo, nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp, thấm đượm tính dân tộc, gắn với đặc điểm giai cấp, phù hợp với tình hình dân tộc lúc bấy; phù hợp với nhiệm vụ chiến lược cách mạng, giúp hoàn thành nhiệm vụ chiến lược cách mạng phù hợp với xu phát triển thời đại mới; - Thứ hai, quan điểm tập hợp LLCM Cương lĩnh trị thể quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh đặc biệt phản ánh tư tưởng đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh ; - Thứ ba, quan điểm tập hợp LLCM Cương lĩnh trị có vai trò tảng, kim nam cho quan điểm tập hợp LLCM giai đoạn sau Đảng 1.2 Quan điểm Đảng tập hợp LLCM Luận cương trị Đảng Hội nghị BCH TƯ Đảng lần thứ tháng 10/1930: Giữa lúc phong trào cách mạng quần chúng diễn liệt, BCH TƯ lâm thời ĐCSVN họp Hội nghị lần thứ Hương Cảng (Trung Quốc) vào tháng 10/1930 Luận cương Chính trị thơng qua Hội nghị xác định quan điểm tập hợp LLCM a Biểu tập hợp LLCM: Luận cương trị xác định giai cấp vô sản nông dân hai động lực cách mạng tư sản dân quyền Trong giai cấp vơ sản động lực mạnh, giai cấp lãnh đạo cách mạng; nông dân lực lượng đông đảo nhất, động lực mạnh cách mạng Còn với giai cấp tầng lớp khác ngồi cơng nơng tư sản thương nghiệp; tư sản công nghiệp; tiểu tư sản có hạn chế nên khơng Đảng xác định LLCM thời kỳ Như vậy, Luận cương trị Đảng xác định lực lượng cách mạng bao gồm: giai cấp công nhân giai cấp nông dân Đặt tương quan so sánh, quan điểm tập hợp LLCM Đảng Luận cương trị có thay đổi so với Cương lĩnh trị tháng 2/1930, cụ thể LLCM Luận cương có thu hẹp xác định động lực cách mạng giai cấp công nhân nơng dân Cương lĩnh xác định LLCM đại phận giai cấp có phân hóa giai cấp với b Cơ sở để Đảng đề quan điểm tập hơp LLCM: Nhận thức Đảng tập hợp LLCM thời kì có thay đổi dẫn đến quan điểm tập hơp LLCM có thay đổi định coi giai cấp công nhân nông dân LLCM: - Thứ nhất, Luận cương trị chưa tìm nắm vững đặc điểm xã hội thuộc địa nửa phong kiến Việt Nam; - Thứ hai, hạn chế nhận thức giáo điều, máy móc vấn đề dân tộc thuộc địa, lại chịu ảnh hưởng trực tiếp khuynh hướng “tả” Quốc tế cộng sản số đảng cộng sản thời gian đó; - Thứ ba, Luận cương Chính trị khơng nhận định được mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn dân tộc Việt Nam đế quốc Pháp, từ khơng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu, từ khơng xác định LLCM cần tập hợp c Đánh giá quan điểm Đảng tập hợp LLCM: - Ưu điểm: Quan điểm tập hợp LLCM Cương lĩnh trị gắn với tình hình cách mạng Việt Nam giới; kết hợp vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp kế thừa, phát huy quan điểm tập hợp LLCM Cương lĩnh trị tháng 2/1930; chuẩn bị, tập dượt cho Cách mạng tháng năm 1945 - Hạn chế: Tuy nhiên, Luận cương tồn số hạn chế quan điểm tập hợp LLCM như: đánh giá không khả cách mạng tầng lớp tiều tư sản, khả chống đế quốc chống đế quốc mức độ định giai cấp tư sản dân tộc, khả lôi kéo phận trung, tiểu địa chủ tham gia mặt trận dân tộc thống chống đế quốc tay sai Từ đó, Luận cương khơng đề chiến lược liên minh dân tộc giai cấp rộng rãi đấu tranh chống đế quốc xâm lược tay sai Giai đoạn 1936-1939 - Hội nghị lần thứ hai BCH TƯ Đảng lần thứ hai tháng 7/1936: Quan điểm ĐCSĐD tập hợp LLCM thời kì thể tập trung rõ nét Hội nghị lần thứ hai BCH TƯ ĐCSĐD tháng 7/1936 Lê Hồng Phong chủ trì, họp Thượng Hải (Trung Quốc) Bên cạnh đó, có Hội nghị lần thứ ba tháng 3/1937, lần thứ tư tháng 9/1937 lần thứ tháng 3/1938… a Biểu tập hợp lực lượng cách mạng: Hội nghị tháng 7/1936 để đáp ứng tình hình cách mạng Đảng định thành lập “Mặt trận thống nhân dân phản đế Đông Dương”, bao gồm giai cấp, dân tộc, đảng phái, đồn thể trị, xã hội tín ngưỡng, tơn giáo khác nhau, với nòng cốt liên minh cơng-nơng Để phù hợp với yêu cầu tập hợp LLCM tình hình mới, “Mặt trận thống nhân dân phản đế Đông Dương” đổi thành “Mặt trận thống dân chủ Đông Dương” (gọi tắt Mặt trận Dân chủ Đông Dương) (Hội nghị BCH TƯ tháng 3/1938) b Cơ sở để Đảng đề quan điểm tập hơp LLCM: * Trước hết, sở lý luận phân tích phần Đảng xuất phát từ quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh phát huy sức mạnh đồn kết dân tộc đến giai đoạn cụ thể hóa dưới hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc mặt trận dân tộc thống * Bên cạnh đó, Đảng xuất phát từ tình hình CMTG tình hình CMVN để đề hình thức tập hợp LLCM hình thức Mặt trận thống nhân dân phản đế thực nhiệm vụ đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo hòa bình: - Thứ nhất, tình hình CMTG: Năm 1936, nhân loại đứng trước nguy – xuất chủ nghĩa phát xít nguy chiến tranh giới thứ hai Tháng 7/1935, Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ tổ chức Mát-xcơva thông qua định quan trọng số có định tập hợp LLCM: Quốc tế cộng sản xác định muốn thực nhiệm vụ trước mắt đòi quyền tự - dân chủ, chống phát xít chống nguy chiến tranh nước cần thành lập Mặt trận nhân dân - Thứ hai, tình hình CMVN: Lúc Việt Nam Đông Dương, bọn Pháp thực thi số quyền tự dân chủ hạn chế Bên cạnh đó, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế 1929-1933, tầng lớp bị ảnh hưởng trừ đại địa chủ tư sản mại Cho nên nhiệm vụ trước mắt cách mạng Đơng dương đấu tranh đòi “Quyền dân sinh, dân chủ”; “Chống phát xít chống nguy chiến tranh” Để thực nhiệm vụ đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ, đòi tự do, cơm áo hòa bình, thực hình thức đấu tranh nghị trường…thì tập hợp LLCM hình thức mặt trận dân tộc thống theo quan điểm Đảng mang lại hiệu cao c Đánh giá quan điểm Đảng tập hợp LLCM: - Ưu điểm: Mặt trận dân chủ thống hình thức đảm bảo việc thực mục tiêu trước mắt đề ra, đưa đến cao trào cách mạng mới; góp phần giải đắn mối quan hệ gắn kết liên minh công – nông mặt trận đoàn kết dân tộc rộng rãi; vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp; phong trào cách mạng Đông Dương, phong trào cách mạng Pháp giới; tập dượt, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau - Hạn chế: Tuy nhiên, tổ chức hình thức mặt trận thống nhất, không khỏi không gặp phải việc Đảng lãnh đạo không thật sát dẫn đến nhiều nơi nguy cán phạm phải bệnh hẹp hòi, bệnh cơng khai, say sưa thắng lợi phận mà xao lãng việc củng cố yếu tố khác mà Đảng u cầu, ví dụ hình thức đấu tranh bí mật Giai đoạn 1939-1945 – Hội nghị BCH TƯ Đảng lần thứ tháng 5/1941: Trong giai đoạn này, nói, điểm nhấn, điểm nối bật quan điểm tập hợp LLCM phải thể Hội nghị BCH TƯ Đảng lần thứ tháng 5/1941 diễn từ ngày 10-19/5/1941 Pác Bó (Hà Quảng - Cao Bằng) Nguyễn Ái Quốc chủ trì a Biểu tập hợp LLCM: Hội nghị BCH TƯ Đảng tháng 8/1941 biết đến Hội nghị hoàn chỉnh chuyển hướng đạo cách mạng cho thời kỳ 1939 – 1945 Vì vậy, quan điểm Đảng tập hơp LLCM có điểm Hội nghị định thành lập nước Đông Dương mặt trận riêng Ở Việt Nam, thành lập Mặt trận “Việt Nam độc lập đồng minh” (Mặt trận Việt Minh) Mặt trận Việt Minh đời thay cho Mặt trận thống dân tộc phản đế Đông Dương (Tháng 11/1939); đổi tên Hội phản đế thành Hội cứu quốc (công nhân cứu quốc, nông dân cứu quốc, niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, phụ lão cứu quốc, thiếu niên cứu quốc…) để vận động, thu hút người dân yêu nước không phân biệt thành phần, lứa tuổi, đoàn kết bên đứng vào mặt trận để đánh đổ Pháp-Nhật tay sai giành độc lập cho dân tộc b Cơ sở để Đảng đề quan điểm tập hợp LLCM: Giai đoạn bên cạnh sở lý luận giai đoạn trước việc Đảng đưa quan điểm tập hơp LLCM thời kỳ xuất phát từ sở thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt cách mạng lúc phải giải phóng dân tộc: - Thứ nhất, tình hình CMTG: Tháng 9/1939 Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ, phát xít Đức chiếm Pháp, phủ Pháp đầu hàng - Thứ hai, tình hình CMVN: Chiến tranh giới thứ hai ảnh hưởng mạnh mẽ trực tiếp đến Đông Dương Việt Nam Cuối tháng 9/ 1940 Nhật nhảy vào Đông Dương xâm lược nước ta, Pháp đầu hàng, câu kết với Nhật để cai trị nhân dân ta Tình hình trị đó, ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hính kinh tếxã hội nước ta, Pháp Nhật thực sách cai trị khiến nhân dân ta phải chịu cảnh “một cổ hai tròng” Bởi vậy, trước tình hình cách mạng có diễn biến phức tạp đó, Đảng tiếp tục tập hợp nhân dân hình thức mặt trận dân chủ thống để phát huy sức mạnh toàn dân tộc chống lại kẻ thù mang lại độc lập –tự cho dân tộc Điều đặc biệt Hội nghị này, Đảng chủ trương nước Đông Dương thành lập mặt trận để phù hợp với tình hình cách mạng nước, nước có điều kiện phát huy sức mạnh, tính sáng tạo, tập trung cho cách mạng nước c Đánh giá quan điểm Đảng tập hợp LLCM: - Ưu điểm: Thứ nhất, quan điểm Đảng tập hợp LLCM Hội nghị phù hợp với tình hình cách mạng Việt Nam, giới góp phần hồn thành nhiệm vụ số mắt GPDT, giành độc lập, tự do; Thứ hai, quan điểm Đảng tập hợp LLCM Hội nghị có ý nghĩa trở lại Cương lĩnh trị tháng 2/1930 – khẳng định tính đắn Cương lĩnh, thể tính sáng tạo quan điểm Đảng; khắc phục hạn chế Luận cương trị tháng 10/1930; Thứ ba, quan điểm Đảng tập hợp LLCM Hội nghị có ý nghĩa việc xây dựng Mặt trận dân tộc thống riêng Việt Nam - Hạn chế: Tuy nhiên, hình thức Mặt trận khơng tránh khỏi hạn chế hình thức Mặt trận nói chung bên cạnh đó, việc thành lập nước 10 Đơng Dương Mặt trận dẫn đến khả nước tương trợ CM GPDT có phần hạn chế CHƯƠNG III: Ý NGHĨA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUA CHỦ TRƯƠNG TẬP HỢP LLCM THỜI KỲ 1930-1945 Ý nghĩa: Quan điểm Đảng tập hợp LLCM thời kỳ 1930-1945 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng: - Thứ nhất, ý nghĩa quan trọng tập hợp LLCM thời kỳ góp phần giải hài hòa lợi ích giai cấp lợi ích dân tộc: lợi ích giai cấp, Đảng tập hợp giai cấp, tầng lớp tham gia cách mạng góp phần giải lợi ích giai cấp giúp họ tự giải phóng mình; lợi ích dân tộc, Đảng tập hợp giai tầng xã hội góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc thực nhiệm vụ quan trọng hàng đầu GPDT giành độc lập – tự - Thứ hai, quan điểm Đảng tập hợp LLCM thời kỳ 1930-1945 trình chuẩn bị lâu dài dẫn đến thắng lợi Cách mạng tháng năm 1945; - Thứ ba, quan điểm Đảng tập hợp LLCM thể vai trò lãnh đạo quan trọng Đảng, thể vận dụng sáng tạo Đảng đối Chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh CM GPDT; LLCM; đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế quan điểm phù hợp với tình hình cách mạng nước giới; - thứu tư, đk … Bài học kinh nghiệm: - Thứ nhất, cách mạng cần đề cao sức mạnh đoàn kết dân tộc, coi LLCM toàn dân, phải có phân hóa LLCM phù hợp với thời kỳ, xác định lực lượng gốc chủ yếu, lực lượng hỗ trợ cho CM GPDT; - Thứ hai, cách mạng cần Đảng Mác – Lênin có khả lãnh đạo cách mạng; có quan điểm phù hợp; sáng tạo ứng với giai đoạn, thời kỳ cách mạng; - Thứ ba, cách mạng cần tránh nhận thức mang tính giáo điều, máy móc dẫn đến khơng chấp nhận quan điểm mới, sáng tạo… 11 Cương lĩnh trị tháng 10/1930 gây ảnh hưởng đến thành cách mạng, vận mệnh dân tộc KẾT LUẬN Như vậy, 15 năm kể từ Đảng đời năm 1930 năm 1945, Đảng thể vai trò đặc biệt quan trọng việc đưa quan điểm quan trọng tập hợp LLCM, để lại nhiều ý nghĩa học kinh nghiệm cho cách mạng sau 12
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG VÀ TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG THỜI KỲ 19301945, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG VÀ TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG THỜI KỲ 19301945

Từ khóa liên quan