luận văn Tác động trung gian của kế toán quản trị chiến lược trong mối quan hệ giữa vốn trí tuệ và kết quả hoạt động doanh nghiệp bằng chứng từ Việt Nam

51 135 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 17:22

Tài liu lun kinh te1 of 63 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -TRINH HIEP THIEN Tác động trung gian kế toán quản trị chiến lược mối quan hệ vốn trí tuệ kết hoạt động doanh nghiệp Bằng chứng từ Việt Nam TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành Kế toán Mã số: 9.34.03.01 TP.HCM – Năm 2018 Footer Page of 63 Tài liu lun kinh te2 of 63 TÁC ĐỘNG TRUNG GIAN CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA VỐN TRÍ TUỆ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP BẰNG CHỨNG TỪ VIỆT NAM Trịnh Hiệp Thiện MPAcc (University of Sydney), MBA (UEH), BBus (UEH) TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành Kế toán Mã số: 9.34.03.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Ngọc Quế TS Lê Đình Trực Trường đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh Năm 2018 Footer Page of 63 Tài liu lun kinh te3 of 63 –1– PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hoạt động kinh tế tri thức, nhiều tổ chức ngày không đầu tư vào tài sản hữu hình mà dành nhiều khoản đầu tư cho tài sản vơ hình, nguồn lực mang lại giá trị tăng thêm cho doanh nghiệp (Mehralian, Rasekh, Akhavan, & Ghatari, 2013) Trong tài sản vơ hình, vốn trí tuệ đóng vai trò quan trọng mà trình đầu tư, quản lý vốn trí tuệ giúp tạo lợi cạnh tranh trực tiếp gián tiếp cho doanh nghiệp (N Bontis, 1998; Edivinsson & Malone, 1997) Nhiều doanh nghiệp hoạt động Việt Nam với kinh tế chuyển đổi dần áp dụng kỹ thuật kế toán đại gắn với định hướng thị trường chiến lược phần lớn doanh nghiệp có đầu tư nước Những nhà đầu tư nước ngồi đưa vào phương thức quản lý mơ hình kế tốn quản trị chiến lược (KTQTCL), từ mà mơ hình KTQTCL giới thiệu đến khơng đối tượng hành nghề kế toán chuyên nghiệp mà giới học thuật Do đó, khơng nên nhận định doanh nghiệp lớn vừa Việt Nam không áp dụng kỹ thuật KTQTCL trình vận hành doanh nghiệp Vấn đề KTQTCL bắt đầu nghiên cứu Việt Nam từ năm 2010 Qua đó, tác giả tin nghiên cứu vấn đề quản lý vốn trí tuệ KTQTCL để đạt kết hoạt động doanh nghiệp tốt cần thiết bối cảnh Việt Nam Môi trường kinh doanh Việt Nam có đầy đủ thơng tin vốn trí tuệ vấn đề vận dụng KTQTCL để đảm bảo thực nghiên cứu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Câu hỏi nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu Đề tài hướng đến câu hỏi nghiên cứu: Câu hỏi nghiên cứu 1: Các phận vốn trí tuệ có tác động trực tiếp đến kết hoạt động doanh nghiệp Việt Nam? Footer Page of 63 Tài liu lun kinh te4 of 63 –2– Câu hỏi nghiên cứu 2: Ảnh hưởng vốn trí tuệ đến kết hoạt động doanh nghiệp thay đổi doanh nghiệp có áp dụng KTQTCL? Câu hỏi nghiên cứu 3: KTQTCL quản lý phận vốn trí tuệ nào? Mục tiêu nghiên cứu chung: Mục tiêu nghiên cứu tổng quát tìm hiểu tác động trung gian việc áp dụng KTQTCL đến mối quan hệ phận vốn trí tuệ kết hoạt động doanh nghiệp Bên cạnh đó, nghiên cứu phân tích vai trò KTQTCL quản lý vốn trí tuệ Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: - RO1: Kiểm định tồn mối quan hệ trực tiếp phận vốn trí tuệ với kết hoạt động doanh nghiệp i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i - RO2: Kiểm định ảnh hưởng trực tiếp KTQTCL đến kết hoạt động doanh nghiệp i i i i i i i i i i i i i i i - RO3: Kiểm định việc vận dụng KTQTCL có làm tăng ảnh hưởng vốn trí tuệ đến kết hoạt động doanh nghiệp i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i - RO4: Kiểm định nhóm cơng cụ KTQTCL phục vụ quản lý loại vốn trí tuệ i i i i i i i i i i i i i i i i i - RO5: Kiểm định tác động qua lại phận vốn trí tuệ i i i i i i i i i i i i i Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu mối quan hệ ba yếu tố: vốn trí tuệ, việc vận dụng KTQTCL kết hoạt động Đối tượng phân tích cơng ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam Do đề tài sử dụng nguồn liệu sơ cấp (thu thập thông qua gửi bảng câu hỏi khảo sát để xác định mức độ vận dụng KTQTCL) nguồn liệu thứ cấp (thu thập thông tin báo cáo tài doanh nghiệp để xác định giá trị vốn trí tuệ kết hoạt động doanh nghiệp) nên đối tượng i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Footer Page of 63 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Tài liu lun kinh te5 of 63 –3– quan sát nhà quản trị doanh nghiệp thơng tin tài doanh nghiệp tương ứng i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn (1) thực Việt Nam; (2) doanh nghiệp niêm yết hai sàn HoSE HNX (3) thơng tin có từ gửi khảo sát thời điểm 2016 nên thông tin thu thập báo cáo tài sử dụng phân tích năm 2016 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với liệu 127 cơng ty niêm yết, thu thập liệu năm 2016 Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích cấu trúc bình phương bé phần (PLS-SEM) để phân tích liệu, thực phần mềm phân tích SPSS 24.0 SmartPLS 3.1 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài tổ chức thành chương, theo cấu trúc sau: Phần mở đầu Chương 1: Tổng quan nghiên cứu Chương 2: Các khái niệm mơ hình đo lường vốn trí tuệ Chương 3: Xây dựng giả thuyết nghiên cứu Chương 4: Phương pháp nghiên cứu Chương 5: Đặc điểm mẫu đánh giá thang đo Chương 6: Kết nghiên cứu thảo luận Chương 7: Hàm ý liên quan đến việc quản lý vốn trí tuệ cơng cụ kế tốn quản trị chiến lược Phần kết luận Footer Page of 63 Tài liu lun kinh te6 of 63 –4– CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan nghiên cứu giới vốn trí tuệ 1.1.1 Các giai đoạn nghiên cứu vốn trí tuệ Petty and Guthrie (2000) chia trình nghiên cứu vốn trí tuệ thành giai đoạn Giai đoạn đầu (từ năm trước 1995) tập trung giải thích khái niệm vốn trí tuệ lý vốn trí tuệ tạo trì lợi cạnh tranh bền vững doanh nghiệp (Petty & Guthrie, 2000) Giai đoạn hai (từ sau thập niên 1990) tập trung tìm kiếm chứng để chứng minh vốn trí tuệ tạo giá trị tăng thêm cấp độ doanh nghiệp (Petty & Guthrie, 2000) Với nghiên cứu Dumay, Guthrie, and Ricceri (2012), tác giả đề nghị vào giai đoạn thứ ba tiến trình nghiên cứu vốn trí tuệ từ sau năm 2004 Trong giai đoạn nghiên cứu thứ ba, giá trị vốn trí tuệ khơng đo lường góc độ tiền tệ mà nghiên cứu hướng đến giải thích giá trị vốn trí tuệ kết tinh sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng bên liên quan (Dumay & Garanina, 2013) 1.1.2 Xu hướng nghiên cứu vốn trí tuệ nhánh kế tốn Vốn trí tuệ nghiên cứu bốn lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, kinh tế học, chiến lược, quản trị kế toán (Alcaniz, GomezBezares, & Roslender, 2011) Trong nhánh kế toán, theo nghiên cứu Dumay et al (2012) kiểm tra 423 báo nghiên cứu vốn trí tuệ giai đoạn 2000 – 2009, phần lớn nghiên cứu tập trung vào vấn đề quản lý lập báo cáo bên ngồi vốn trí tuệ, nghiên cứu trách nhiệm cơng bố thơng tin, kiểm tốn vốn trí tuệ 1.1.3 Tổng quan phương pháp nghiên cứu vốn trí tuệ Phương pháp nghiên cứu vốn trí tuệ chia thành nhóm phương pháp sử dụng Phương pháp sử dụng nhiều bàn luận/ nghiên cứu lý thuyết, phương pháp thu thập bảng câu hỏi khảo sát/ vấn tiếp đến phương pháp sử dụng tình nghiên cứu Footer Page of 63 Tài liu lun kinh te7 of 63 –5– Dumay et al (2012) thống kê 10 năm qua, nghiên cứu vốn trí tuệ chủ yếu nghiên cứu thực nghiệm, giảm hướng nghiên cứu lý thuyết 1.1.4 Tổng quan nghiên cứu mối quan hệ vốn trí tuệ kết hoạt động doanh nghiệp Xuất nhiều nghiên cứu mối quan hệ vốn trí tuệ kết hoạt động doanh nghiệp nhiều quốc gia nhiều phương pháp nghiên cứu khác Một phương pháp sử dụng nhiều để lượng hố vốn trí tuệ áp dụng mơ hình đo lường VAICTM, giới thiệu Public (2000) Nhìn chung, kết nghiên cứu sử dụng mơ hình VAICTM đo lường vốn trí tuệ để kiểm chứng mối quan hệ vốn trí tuệ với kết hoạt động doanh nghiệp cho kết nghiên cứu khác quốc gia khác nhau, ngành khác thời điểm khác i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 1.2 Tổng quan nghiên cứu giới KTQTCL Mặc dù định nghĩa KTQTCL Simmonds giới thiệu cách 30 năm, thời điểm chưa có định nghĩa thống thống công cụ KTQTCL Tổng quan nghiên cứu giới cho thấy có xu hướng nghiên cứu KTQTCL, (1) nghiên cứu xác lập định nghĩa KTQTCL, (2) nghiên cứu công cụ cấu thành nên KTQTCL, (3) nghiên cứu ảnh hưởng lựa chọn chiến lược đến thay đổi phương thức vận dụng KTQTCL (4) nghiên cứu quy trình vận dụng KTQTCL Phần lớn nghiên cứu 30 năm qua sử dụng phương pháp gửi bảng câu hỏi khảo sát phạm vi mức độ vận dụng công cụ KTQTCL, để từ có giá trị biến KTQTCL (Langfield-Smith, 2008) 1.3 Tổng quan nghiên cứu Việt Nam vốn trí tuệ kế tốn quản trị chiến lược 1.3.1 Bối cảnh Việt Nam Trong trình hội nhập kinh tế toàn cầu tham gia ngày sâu rộng khu vực kinh tế tư nhân, Việt Nam khẳng định Footer Page of 63 Tài liu lun kinh te8 of 63 –6– kinh tế phát triển Mặc dù có nhiều thay đổi doanh nghiệp Việt Nam, trình hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp dù ngày tạo nhiều vốn trí tuệ (gồm vốn người, vốn cấu trúc, vốn quan hệ) chưa có đo lường, báo cáo thật vốn trí tuệ doanh nghiệp đạt khứ thay đổi trước áp lực cạnh tranh ngày tăng cao i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 1.3.2 Tổng quan nghiên cứu Việt Nam vốn trí tuệ Nghiên cứu thực nghiệm vốn trí tuệ thực nhiều quốc gia khu vực Bắc Mỹ (Nick Bontis, 1998; Riahi-Belkaoui, 2003), Nam Phi (Firer & Mitchell-Williams, 2003), Úc (Dumay, 2009), Trung Quốc (J Chen, Zhu, & Hong Yuan, 2004) nhiều quốc gia Châu Á Malaysia (Bontis, Chua Chong Keow, & Richardson, 2000), Đài Loan (Ming-Chin, Shu-Ju, & Hwang, 2005), Singapore (Hong Pew, Plowman, & Hancock, 2007), Thái Lan (Saengchan, 2008) Tuy nhiên, phạm vi khảo sát tác giả, chưa có nghiên cứu Việt Nam vốn trí tuệ 1.3.3 Tổng quan nghiên cứu Việt Nam KTQTCL Từ Việt Nam chấp nhận sách mở cửa kinh tế, mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngày tăng Bên cạnh đó, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước vào Việt Nam nhiều hai thập niên qua (Anh, 2010) Theo đó, doanh nghiệp nước mang theo phương thức tổ chức KTQTCL vào hoạt động Việt Nam Do đó, chủ đề KTQTCL bắt đầu biết đến nghiên cứu nhiều Việt Nam từ sau năm 2010 Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu mamg tính hệ thống việc vận dụng KTQTCL Việt Nam i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 1.4 Khe hổng nghiên cứu Sau tổng quan nghiên cứu giới Việt Nam, tác giả nhận thấy có ba khe hổng nghiên cứu (1) thiếu nghiên cứu vốn trí tuệ đặt mối quan hệ với KTQTCL, (2) thiếu nghiên cứu mối quan hệ phận vốn trí tuệ với công cụ KTQTCL (3) thiếu nghiên cứu Việt Nam vốn trí tuệ KTQTCL Footer Page of 63 Tài liu lun kinh te9 of 63 –7– CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIỆM VÀ MƠ HÌNH ĐO LƯỜNG VỐN TRÍ TUỆ 2.1 Định nghĩa vốn trí tuệ Mặc dù có nhiều định nghĩa vốn trí tuệ theo nhiều quan điểm khác nhau, định nghĩa chấp nhận rộng rãi nguồn lực vơ hình mang tính chiến lược nhận diện quản lý để có lợi cạnh tranh giá trị bền vững, từ tạo giá trị cho bên có liên quan Tuy có nhiều tranh luận, đến thời điểm tại, phận cấu thành nên vốn trí tuệ thống xác định bao gồm ba phận phi tài có mối quan hệ tương tác lẫn nhau, vốn người, vốn cấu trúc (yếu tố bên trong) vốn quan hệ (yếu tố bên ngoài) 2.2 Các phận vốn trí tuệ 2.2.1 Vốn người Theo McGregor, Tweed, and Pech (2004), vốn người khái niệm rộng khái niệm nguồn nhân lực, bao gồm lực lượng lao động lực người lao động tri thức, kỹ năng, sáng tạo Ngoài ra, Barney (1991b) mở rộng định nghĩa đề cập thêm nội dung liên quan đến hoạt động đào tạo, đánh giá, quan hệ nhân viên Sau đó, Bontis and Fitz-enz (2002) xác định tri thức tìm ẩn suy nghĩ nhân viên phần vốn người 2.2.2 Vốn cấu trúc Bontis (2001) định nghĩa vốn cấu trúc phần cứng, phần mềm, sở liệu, quyền, thương hiệu tài sản vơ hình khác mà nhân viên sử dụng trình hoạt động kinh doanh Vốn cấu trúc tập trung thể “cơ sở hạ tầng tri thức đúc kết hoạt động hàng ngày đơn vị” (Bontis, 2001) bao gồm phận thuộc kỹ thuật lực hoạt động hàng ngày đơn vị Theo Gold and Arvind Malhotra (2001), sở hạ tầng tri thức bao gồm cấu trúc tổ chức, văn hố cơng nghệ Ngồi ra, vốn cấu trúc liên quan đến việc học hỏi đúc kết kinh i i i i i i i i i i Footer Page of 63 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Tài liu lun kinh te10 of 63 –8– nghiệm có từ hoạt động hàng ngày (Bontis, Bart, & Kong, 2007) Điều có nghĩa tri thức giữ lại tổ chức sau nhân viên rời khỏi nơi làm việc tảng vốn cấu trúc (Mouritsen, Nikolaj, & Marr, 2004; Nazari, 2010; Wang, 2011) 2.2.3 Vốn quan hệ Vốn quan hệ khái niệm thể mối quan hệ tổ chức với đối tượng liên quan bên tổ chức (Bontis & Fitz-enz, 2002; Helm Stevens, 2011; Levy, 2009; Mouritsen et al., 2004) Vốn quan hệ hiểu bao gồm giá trị mạng lưới liên kết với nhà cung cấp, hệ thống kênh phân phối mà tổ chức có được, mối quan hệ với khác hàng (như lực tạo dựng hình ảnh, lòng trung thành khách hàng) hay khả lobby tổ chức giá trị thương hiệu phần vốn quan hệ (Sydler, Haefliger, & Pruksa, 2014) Đơn giản hơn, María Viedma Marti (2001) định nghĩa vốn quan hệ lực tổ chức giao tiếp với cộng đồng kinh doanh bên để thúc đẩy tiềm tạo giá trị thông qua sử dụng vốn người vốn cấu trúc 2.3 Định nghĩa kết hoạt động Dorestani (2009) định nghĩa kết hoạt động doanh nghiệp hệ thống tiêu đo lường yếu tố tạo nên thành công kinh doanh doanh nghiệp Các tiêu đo lường thơng tin tài thơng tin phi tài Tuy nhiên, nghiên cứu giới hạn tập trung vào tiêu tài đo lường kết hoạt động i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Hình 2.1 Mơ hình giai đoạn xác định giá thị trường doanh nghiệp Nguồn: Dorestani (2009) Footer Page 10 of 63 Tài liu lun kinh te37 of 63 – 35 – Đóng góp lý thuyết Đây nghiên cứu nghiên cứu quản trị nguồn lực tìm hiểu mối liên kết Nguồn lực (cụ thể: vốn trí tuệ) – Thực hành (cụ thể: KTQTCL) – Kết hoạt động (cụ thể: kết tài chính) Thứ hai, nghiên cứu cung cấp chứng nhánh nghiên cứu kế tốn qua việc tìm hiểu ảnh hưởng nhóm cơng cụ KTQTCL đến phận vốn trí tuệ Thứ ba, nghiên cứu đóng góp chứng thực nghiệm vai trò vốn trí tuệ KTQTCL đến việc cải thiện hiệu đầu tư Thứ tư, nghiên cứu đồng thời đóng góp cách đo lường vốn trí tuệ qua việc bổ sung phương pháp đo lường vốn quy trình - tổ chức, xem phận vốn cấu trúc Thứ năm, nghiên cứu đóng góp vào cộng đồng nghiên cứu vốn trí tuệ chứng từ kinh tế chuyển đổi – Việt Nam, nơi mà chưa có nghiên cứu thực nghiệm vốn trí tuệ Điểm bật nghiên cứu xây dựng dựa kết hợp liệu sơ cấp (thông qua khảo sát) liệu thứ cấp (kết tài thu thập qua báo cáo tài chính) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Đóng góp thực tiễn quản lý Đầu tiên, kết nghiên cứu nâng cao nhận thức nhà quản lý Việt Nam vai trò vốn trí tuệ việc tạo giá trị cho doanh nghiệp i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Thứ hai là, mối liên kết qua lại phận vốn trí tuệ cho thấy nhà quản lý cần tạo liên kết, tương tác phận vốn trí tuệ để việc sử dụng vốn trí tuệ hiệu Thứ ba là, nghiên cứu cho thấy vốn trí tuệ thực ảnh hưởng số khía cạnh kế tốn quản trị Với doanh nghiệp có nhiều vốn trí tuệ, chứng tỏ doanh nghiệp có nguồn lực tổ chức KTQT nâng cao nên kế Footer Page 37 of 63 Tài liu lun kinh te38 of 63 – 36 – toán quản trị có xu hướng hướng đến chiến lược sử dụng thước đo phi tài chính, tập trung vào lợi nhuận thơng tin tài Cuối không quan trọng, nghiên cứu gợi ý cho nhà quản trị nhóm cơng cụ KTQTCL phù hợp để quản lý cho phận vốn trí tuệ Hạn chế đề tài Đầu tiên mẫu nghiên cứu giới hạn cơng ty niêm yết Thứ hai, kích cỡ mẫu khơng cho phép phân tích sâu bất biến giả thuyết nghiên cứu nhiều ngành khác Thứ ba, mơ hình VAIC có vài tồn từ trước nhiều thông số có số hồn cảnh tính chất kinh tế định Cuối cùng, hạn chế thời gian phạm vi nghiên cứu, mối quan hệ công cụ KTQTCL cụ thể phận vốn trí tuệ chưa kiểm chứng mơ hình định lượng định tính khác Định hướng nghiên cứu Các nghiên cứu tương lai mở rộng nghiên cứu cách tăng thêm số biến đại diện cho vốn trí tuệ đặc thù ngành khác nghiên cứu mối quan hệ với tiêu tài khác Cần có nghiên cứu tính hữu ích tính thích hợp hướng dẫn khn mẫu báo cáo vốn trí tuệ cho bên liên quan, đặc biệt quan điểm bên liên quan công ty vừa nhỏ tổ chức khơng mục tiêu lợi nhuận Cần nghiên cứu thủ tục kiểm toán để khái quát cách kiểm toán phù hợp vấn đề đo lường vốn trí tuệ doanh nghiệp i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Ngoài ra, để chứng minh kết nghiên cứu không thay đổi nhiều năm, nghiên cứu có nghiên cứu lặp lại mơ hình nghiên cứu chuỗi thời gian dài i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Trong tương lai, cần có nghiên cứu chi tiết mối quan hệ công cụ KTQTCL cụ thể với phận vốn trí tuệ i i i i i i Footer Page 38 of 63 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Tài liu lun kinh te39 of 63 –i– REFERENCES Abhayawansa, S (2014) A review of guidelines and frameworks on external reporting of intellectual capital Journal of Intellectual Capital, 15(1), 100-141 doi:http://dx.doi.org/10.1108/JIC-042013-0046 Alcaniz, L., Gomez-Bezares, F., & Roslender, R (2011) Theoretical perspectives on intellectual capital: A backward look and a proposal for going forward Accounting Forum, 35(2), 104-117 doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.accfor.2011.03.004 Amit, R., & Schoemaker, P J (1993) Strategic assets and organizational rent Strategic management journal, 14(1), 33-46 Anderson, S W., & Lanen, W N (1999) Economic transition, strategy and the evolution of management accounting practices: the case of India Accounting, Organizations and Society, 24(5), 379-412 Anh, D N P (2010) Factors affecting the use of consequences of strategic management accounting practices in a transitional economy: The case of Vietnam Journal of Economic Development, 264(10/2012), 9-14 Barney, J (1991a) Firm resources and sustained competitive advantage Journal of Management, 17(1), 99-120 Barney, J (1991b) Firm resources and sustained competitive advantage Journal of Management, 17, 99-120 Barrett, P (2007) Structural equation modelling: Adjudging model fit Personality and Individual differences, 42(5), 815-824 Biddle, G C., & Gilles, H (2006) Accounting Quality and Firm-Level Capital Investment The Accounting Review, 81(5), 963-982 Bontis, N (1998) Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models Management Decisions, 36(2), 63-76 Footer Page 39 of 63 Tài liu lun kinh te40 of 63 – ii – Bontis, N (1998) Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models Management Decision, 36(2), 63-76 Bontis, N (2001) Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital International journal of management reviews, 3(1), 41-60 Bontis, N., Bart, C K., & Kong, E (2007) The strategic importance of intellectual capital in the non-profit sector Journal of Intellectual Capital, 8(4), 721-731 Bontis, N., Chua Chong Keow, W., & Richardson, S (2000) Intellectual capital and business performance in Malaysian industries Journal of Intellectual Capital, 1(1), 85-100 Bontis, N., & Fitz-enz, J (2002) Intellectual capital ROI: A causal map of human capital antecedents and consequents Journal of Intellectual Capital, 3(3), 223-247 Brislin, R W (1970) Back-translation for cross-cultural research Journal of cross-cultural psychology, 1(3), 185-216 Bromwich, M (1990) The case for strategic management accounting: the role of accounting information for strategy in competitive markets Accounting, Organizations and Society, 15(1/2), 27-46 Cadez, S (2006) A cross-industry comparison of strategic management accounting practices: an exploratory study Economic and Business Review for Central and South-Eastern Europe, 8(3), 279 Carlucci, D., Marr, B., & Schiuma, G (2004) The knowledge value chain: how intellectual capital impacts on business performance International Journal of technology management, 27(6-7), 575590 Chen, F., Hope, O.-K., Li, Q., & Wang, X (2011) Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets The Accounting Review, 86(4), 1255-1288 Footer Page 40 of 63 Tài liu lun kinh te41 of 63 – iii – Chen, J., Zhu, Z., & Hong Yuan, X (2004) Measuring intellectual capital: a new model and empirical study Journal of Intellectual Capital, 5(1), 195-212 Cinquini, L., & Tenucci, A (2010) Strategic management accounting and business strategy: a loose coupling ? Journal of Accounting & Organizational Change, 6(2), 228-259 Cleary, P (2015) An empirical investigation of the impact of management accounting on structural capital and business performance Journal of Intellectual Capital, 16(3), 566-586 Cravens, K S., & Guilding, C (2001) Brand value accounting: an international comparison of perceived managerial implications Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 10(2), 197-221 Dixon, R., & Smith, D (1993) Strategic management accounting Omega, 21(6), 605-618 Dorestani, A (2009) The Association between Nonfinancial Key Performance Indicators and Accounting and Market-based Performance, Quality of Earnings, and Analysts' Forecasts (Doctor of Philosophy), The University of Memphis Available from ProQuest Dissertations & Thesis Dumay, J (2009) Intellectual capital measurement: a critical approach Journal of Intellectual Capital, 10(2), 190-210 doi:http://dx.doi.org/10.1108/14691930910952614 Dumay, J., & Garanina, T (2013) Intellectual capital research: a critical examination of the third stage Journal of Intellectual Capital, 14(1), 10-25 Dumay, J., Guthrie, J., & Ricceri, F (2012) Reflections and projections: A decade of Intellectual Capital Accounting Research The British Accounting Review, 44(2), 68-82 doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.004 Footer Page 41 of 63 Tài liu lun kinh te42 of 63 – iv – Edivinsson, L., & Malone, M S (1997) Intellectual Capital: The Proven Way to Establish Your Company’s Real Value by Measuring Its Hidden Values Piatkus, London Edvinsson, L., & Sullivan, P (1996) Developing a model for managing intellectual capital European Management Journal, 14(4), 356364 Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A (2007) G* Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences Behavior research methods, 39(2), 175-191 Firer, S., & Mitchell-Williams, S (2003) Intellectual capital and traditional measures of corporate performance Journal of Intellectual Capital, 4(3), 348-360 Foster, G., & Gupta, M (1994) Marketing, cost management and management accounting Journal of Management Accounting Research, 6, 43-77 Fritzsche, A (2012) The Purposeful Utilization of Intellectual Capital and its Implications for Management Accounting Paper presented at the ePub-Proceedings of the 4th European Conference on on Intellectual Capital: ECIC 2012 Gold, A H., & Arvind Malhotra, A H S (2001) Knowledge management: An organizational capabilities perspective Journal of management information systems, 18(1), 185-214 Grojer, J., & Johanson, U (1999) Voluntary guidelines on the disclosure of intangibles: a bridge over troubled water? Journal of Intellectual Capital, 14(4), 423-436 Gu, F., & Lev, B (2001) Intangible assets: measurement, drivers, usefulness New York Footer Page 42 of 63 Tài liu lun kinh te43 of 63 –v– Guilding, C., Craven, K S., & Tayles, M (2000) An international comparison of strategic management accounting practices Management Accounting Research, 11(1), 113-135 Hair Jr, J F., & Hult, G T M (2016) A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): Sage Publications Helm Stevens, R (2011) Comparison and association of intellectual capital: An investigation and measurement of the value of intellectual capital assets and their contribution to stakeholder perception within the framework of higher education (3491610 D.B.A.), Alliant International University, San Diego, Ann Arbor Retrieved from http://search.proquest.com/docview/915203503?accountid=1352 25 ProQuest Central database Henseler, J., Ringle, C M., & Sarstedt, M (2015) A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115-135 Hong Pew, T., Plowman, D., & Hancock, P (2007) Intellectual capital and financial returns of companies Journal of Intellectual Capital, 8(1), 76-95 doi:http://dx.doi.org/10.1108/14691930710715079 Hsu, Y.-H., & Fang, W (2009) Intellectual capital and new product development performance: The mediating role of organizational learning capability Technological Forecasting and Social Change, 76(5), 664-677 IIRC (2013) The International Integrated Reporting Framework Retrieved from International Integrated Reporting Council: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-1208-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf Irani, Z., Ezingeard, J., & Grieve, R (1998) Costing the true costs of IT/IS investments in manufacturing: a focus during management Footer Page 43 of 63 Tài liu lun kinh te44 of 63 – vi – decision making Logistics Information Management, 11(1), 3843 Itami, H., & Roehl, T (1987) Mobilizing intangible assets Cambridge (Mass.) Langfield-Smith, K (2008) Strategic management accounting: how far have we come in 25 years ? Accounting, Auditing & Accountability Journal, 21(2), 204-228 Lev, B., & Sougiannis, T (1996) The capitalization, amortization, and value-relevance of R&D Journal of Accounting and Economics, 21(1), 107-138 Levy, F (2009) A simulated approach to valuing knowledge capital (Doctor of Science), The George Washington University, United States Available from ProQuest LLC (3344633) Luthy, D H (1998) Intellectual capital and its measurement Paper presented at the Proceedings of the Asian Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference (APIRA), Osaka, Japan María Viedma Marti, J (2001) ICBS-intellectual capital benchmarking system Journal of Intellectual Capital, 2(2), 148-165 Marr, B (2008) Impacting future value: how to manage your intellectual capital: CMA Canada Mississauga, ON McGregor, J., Tweed, D., & Pech, R (2004) Human capital in the new economy: devil's bargain? Journal of Intellectual Capital, 5(1), 153-164 Mehralian, G., Rasekh, H R., Akhavan, P., & Ghatari, A R (2013) Prioritization of intellectual capital indicators in knowledge-based industries: Evidence from pharmaceutical industry International Journal of Information Management, 33(1), 209-216 doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2012.10.002 Ming-Chin, C., Shu-Ju, C., & Hwang, Y (2005) An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and Footer Page 44 of 63 Tài liu lun kinh te45 of 63 – vii – firms' market value and financial performance Journal of Intellectual Capital, 6(2), 159-176 Mitchell Williams, S (2001) Is intellectual capital performance and disclosure practices related? Journal of Intellectual Capital, 2(3), 192-203 Mouritsen, J., Nikolaj, P., & Marr, B (2004) Reporting on intellectual capital: why, what and how? Measuring Business Excellence, 8(1), 46-54 Nazari, J A (2010) An Investigation of the Relationship between the Intellectual Capital Components and Firm's Financial Performance (NR69495 Ph.D.), University of Calgary (Canada), Ann Arbor Retrieved from http://search.proquest.com/docview/848966593?accountid=1352 25 ProQuest Central database Nitzl, C (2016) The use of partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) in management accounting research: Directions for future theory development Journal of Accounting Literature, 37, 19-35 doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.acclit.2016.09.003 Penrose, E T (1959) The theory of the growth of the firm New York: Sharpe Petty, R., & Guthrie, J (2000) Intellectual capital literature review Measurement, reporting and management Journal of Intellectual Capital, 1(2), 155-176 Prajogo, D I., & Sohal, A S (2006) The relationship between organization strategy, total quality management (TQM), and organization performance––the mediating role of TQM European journal of operational research, 168(1), 35-50 Footer Page 45 of 63 Tài liu lun kinh te46 of 63 – viii – Public, A (2000) Measuring the performance of intellectual potential in knowledge economy Retrieved from www.measuringip.at/Opapers/Public/Vaictxt/vaictxt.html Riahi-Belkaoui, A (2003) Intellectual capital and firm performance of US multinational firms Journal of Intellectual Capital, 4(2), 215-226 Saengchan, S (2008) The role of intellectual capital in creating value in the banking industry International Review of Business Research, 7(2), 157-169 Seaman, A E., & Williams, J J (2011) Management accounting systems change and sub-unit performance: The moderating effects of perceived environmental uncertainty Journal of Applied Business Research (JABR), 22(1) Shangguan, Z (2005) Intangible investments and the cost of equity capital (3167601 Ph.D.), University of Connecticut, Ann Arbor Retrieved from https://search.proquest.com/docview/305008704?accountid=1352 25 ProQuest Central database Spencer, X S Y., Joiner, T A., & Salmon, S (2009) Differentiation strategy, performance measurement systems and organizational performance: Evidence from Australia International Journal of Business, 14(1), 83 Sydler, R., Haefliger, S., & Pruksa, R (2014) Measuring intellectual capital with financial figures: Can we predict firm profitability? European Management Journal, 32(2), 244-259 doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.emj.2013.01.008 Tayles, M., Pike, R H., & Saudah, S (2007) Intellectual capital, management accounting practices and corporate performance Accounting, Auditing & Accountability Journal, 20(4), 522-548 doi:http://dx.doi.org/10.1108/09513570710762575 Footer Page 46 of 63 Tài liu lun kinh te47 of 63 – ix – Teece, D J., Pisano, G., & Shuen, A (1997) Dynamic capabilities and strategic management Strategic management journal, 509-533 Teeratansirikool, L., Siengthai, S., Badir, Y., & Charoenngam, C (2013) Competitive strategies and firm performance: the mediating role of performance measurement International Journal of Productivity and Performance Management, 62(2), 168-184 Venkatraman, N (1989) The concept of fit in strategy research: Toward verbal and statistical correspondence Academy of management review, 14(3), 423-444 Wall, A., Kirk, R., & Martin, G (2003) Intellectual Capital: Measuring the Immeasurable? : Elsevier Wang, M (2011) Measuring intellectual capital and its effect on financial performance: Evidence from the capital market in Taiwan Frontiers of Business Research in China, 5(2), 243-265 doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11782-011-0130-7 Ward, K (1992) Strategic Management Accounting ButterworthHeinemann: Oxford Widener, S K (2004) An empirical investigation of the relation between the use of strategic human capital and the design of the management control system Accounting, Organizations and Society, 29(3), 377-399 Footer Page 47 of 63 Tài liu lun kinh te48 of 63 –x– LIST OF THE AUTHOR’S PUBLICATIONS Articles Trinh Hiep Thien (2015) “Factors Affecting the Propensity to Create Budgetary Slack – Evidence from Vietnamese Enterprises” Journal of Economic Development (English version), 22(1), 100-124 Trinh Hiep Thien, Nguyen Thi Ngoc Bich, Le Viet, Tran Thi Thanh Hai, Nguyen Thi Phuoc, Le Hoang Oanh (2014) “Association between Corporate Social Responsibility Disclosures and Firm Value – Empirical Evidence from Vietnam” International Journal of Accounting and Financial Reporting, 5(1), 212-228, URL: http://dx.doi.org/10.5296/ ijafr.v5i1.7394 Papers published in the international conference proceedings Trinh Hiep Thien (2018) “Do managers cut sticky costs to alleviate financial distress during the global economic crisis – Evidence from Vietnamese public enterprises” The 5th IBSM International Conference on Business, Management and Accounting Proceedings, Hanoi University of Industry, University of Economics in Bratislava Slovakia and University of Social Sciences Poland, ISBN 976-60272911-6-4 Trinh Hiep Thien, Doan Ngoc Que, Le Dinh Truc (2017) “Association between intangible investments and cost of equity capital – Evidence from Vietnam” The 3rd International Conference on Accounting and Finance 2017 Proceedings, University of Economics, Da Nang, Aston University, YOKOHAMA National University, Institute of Global Finance and ACCA, ISBN 978-60484-2457-2 Trinh Hiep Thien, Doan Ngoc Que, Le Dinh Truc (2016) “Endogenous association between financial reporting quality and investment in sustainable development” The 2nd International conference on Accounting and Finance 2016 Proceedings, University of Footer Page 48 of 63 Tài liu lun kinh te49 of 63 – xi – Economics, Da Nang, Aston University, YOKOHAMA National University and ACCA, ISBN: 978-604-84-1563-1 Trinh Hiep Thien, Tran Anh Hoa, Le Hoang Oanh (2016) “Financial Reporting quality and investment in sustainable development – Evidence from Vietnam” The 3rd International Conference on Finance and Economics Proceedings, Ton Duc Thang University, HCMC and TOMAS BATA University IN ZLIN, ISBN 978-807454-598-6 Trinh Hiep Thien, Doan Ngoc Que, Le Hoang Oanh (2015) “Association between corporate governance and accounting conservatism – Evidence from Vietnamese public enterprises” The International conference on Accounting 2015 Proceedings, University of Economics, Da Nang, Aston University and YOKOHAMA National University, ISBN 978-604-84-0781-0 Trinh Hiep Thien (2015) “Value relevance of nonfinancial information disclosed in annual reports during the global financial crisis Evidence from Vietnamese public enterprises” The 3rd International conference on Business, Economics and Accounting 2015 Proceedings, University of Economics HCMC and International Education Organizer Training and Consulting, ISBN 978-602-84-19725-8-8 National conferences Trinh Hiep Thien (2018) “Mối quan hệ lợi thương mại chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu – Bằng chứng từ công ty niêm yết Việt Nam (in English: Association between goodwill and cost of equity capital – Evidence from Vietnamese public enterprises)” The Economic Scientific Research Proceedings, HUTECH University, ISBN 978-604-79-1817-1 Trinh Hiep Thien, Nguyen Xuan Hung (2017) “Vận dụng phương pháp phân tích cấu trúc bình phương bé phần (PLS-SEM) Footer Page 49 of 63 Tài liu lun kinh te50 of 63 – xii – nghiên cứu kế tốn quản trị: Cơng cụ phát triển nghiên cứu tương lai (in English: The use of partial least square structural equation modelling (PLS-SEM) in management accounting research: Directions for future research)” The Conference on Accounting and Auditing Issues in Scientific Research and Business Environment Proceedings, University of Economics and Law, ISBN 978-694-735592-1 Trinh Hiep Thien, Nguyen Xuan Hung (2016) “Mối quan hệ đầu tư phát triển bền bững kết tài kiểm sốt chất lượng thơng tin báo cáo tài (in English: Association between investment in sustainable development and financial performance controlled by financial reporting quality)” The National Conference on Accounting and Auditing in the context of the International Integration and the Newly Commercial Conventions Proceedings, Hanoi University of Industry, ISBN 978-694-65-2831-9 Trinh Hiep Thien (2016) “Sự thay đổi kế toán quản trị theo hướng tiếp kế tốn quản trị chiến lược mơi trường kinh doanh đại (in English: The management accounting changes in direction to strategic management accounting in the contemporary business environment)” The National Conference on Accounting and Auditing in the context of Vietnamese Integration in TPP and AEC, National Economics University, ISBN 978-604-946-195-8 Research Projects Trinh Hiep Thien, Nguyen Xuan Hung (2016) “Association between financial reporting quality and the quality of sustainable development information to orientate integrated reporting – Evidence from Vietnamese public enterprises”, University-level research project, University of Economics, HCMC Le Hoang Oanh, Trinh Hiep Thien, Nguyen Bao Linh (2016) “The determinants influencing the decisions on learning professional accounting program – Evidence from undergraduate students”, Footer Page 50 of 63 Tài liu lun kinh te51 of 63 – xiii – University-level research project, University of Economics, HCMC (member) Nguyen Thi Ngoc Bich, Trinh Hiep Thien, Le Viet, Tran Thi Thanh Hai, Nguyen Thi Phuoc, Le Hoang Oanh (2014) “The impacts of corporates social responsibility disclosure on firm value – Empirical evidence from Vietnam”, University-level research project, University of Economics, HCMC (member) Footer Page 51 of 63 ... liu lun kinh te2 of 63 TÁC ĐỘNG TRUNG GIAN CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA VỐN TRÍ TUỆ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP BẰNG CHỨNG TỪ VIỆT NAM Trịnh Hiệp Thiện MPAcc... 3.1.5 Vai trò trung gian KTQTCL mối quan hệ vốn trí tuệ kết hoạt động doanh nghiệp (H5) Một doanh nghiệp có vốn trí tuệ cao kết hợp với tổ chức tốt KTQTCL gia tăng kết hoạt động doanh nghiệp tốt... 3.1 Tác động trung gian KTQTCL mối quan hệ vốn trí tuệ kết hoạt động doanh nghiệp Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu 3.1.1 Vốn người, vốn cấu trúc vốn quan hệ có tác động lẫn (H1) Nhiều nghiên cứu chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn Tác động trung gian của kế toán quản trị chiến lược trong mối quan hệ giữa vốn trí tuệ và kết quả hoạt động doanh nghiệp bằng chứng từ Việt Nam, luận văn Tác động trung gian của kế toán quản trị chiến lược trong mối quan hệ giữa vốn trí tuệ và kết quả hoạt động doanh nghiệp bằng chứng từ Việt Nam, Bố cục của đề tài, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIỆM VÀ MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG VỐN TRÍ TUỆ, CHƯƠNG 7: HÀM Ý LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ VỐN TRÍ TUỆ BẰNG CÔNG CỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC, Định hướng nghiên cứu tiếp theo

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm