Tiểu luận Tố tụng hành chính

13 119 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 15:46

Luật tố tụng hành chính 2015 trên cơ sở pháp luật tố tụng hành chính trước đây và tiếp thu những hạt nhân tích cực mới đã có những sửa đổi, bổ sung đáng kể so với luật tố tụng hành chính 2010 nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của Nhà nước, cơ quan tổ chức, cá nhân. Bên cạnh những sửa đổi mang tính bổ sung quyền năng cho các chủ thể tham gia tố tụng, luật tố tụng hành chính 2015 đã mở rộng quyền năng cho Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ trong tố tụng hành chính. Những thay đổi này là cần thiết để phát huy hết chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp trong công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính. Vậy những quy định trong tố tụng hành chính để Viện kiểm sát nhân dân thực hiện hoạt động xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ thể hiện như thế nào, điều đó giúp gì cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân? Đề tài số 08: Trình bày hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng Viện kiểm sát nhân dân tố tụng hành Danh mục từ ngữ viết tắt Tố tụng hành TTHC Tòa án nhân dân/ Tòa án TAND/TA Viện kiểm sát nhân dân/ Viện kiểm sát VKSND/VKS Kiểm sát viên KSV Lời mở đầu Luật tố tụng hành 2015 sở pháp luật tố tụng hành trước tiếp thu hạt nhân tích cực có sửa đổi, bổ sung đáng kể so với luật tố tụng hành 2010 nhằm bảo đảm quyền lợi ích Nhà nước, quan tổ chức, cá nhân Bên cạnh sửa đổi mang tính bổ sung quyền cho chủ thể tham gia tố tụng, luật tố tụng hành 2015 mở rộng quyền cho Viện kiểm sát nhân dân hoạt động xác minh, thu thập tài liệu chứng tố tụng hành Những thay đổi cần thiết để phát huy hết chức kiểm sát hoạt động tư pháp công tác kiểm sát giải vụ án hành Vậy quy định tố tụng hành để Viện kiểm sát nhân dân thực hoạt động xác minh, thu thập tài liệu chứng thể nào, điều giúp cho việc thực chức năng, nhiệm vụ Viện kiểm sát nhân dân? I Lý luận chung hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng VKSND tố tụng hành Khái quát chung hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng tố tụng hành 1.1 Khái niệm chứng thuộc tính chứng tố tụng hành Theo điều 80 luật TTHC 2015, chứng vụ án hành có thật đương sự, quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án q trình tố tụng Tòa án thu thập theo trình tự, thủ tục Luật quy định mà Tòa án sử dụng làm để xác định tình tiết khách quan vụ án xác định yêu cầu hay phản đối đương có hợp pháp Tài liệu tố tụng hiểu phận chứng cứ, tài liệu đa dạng xác định theo nguồn chứng cứ: tài liệu đọc được, tài liệu nghe được, tài liệu nhìn được, liệu điện tử, văn công chứng, chứng thực, … Để chứng cứ, tài liệu sử dụng q trình tố tụng, đòi hỏi chứng cứ, tài liệu phải đảm bảo đặc điểm- thuộc tính định, bao gồm: tính hợp pháp, tính liên quan tính khách quan Tính hợp pháp chứng chứng phải đảm bảo thu thập, bảo quản, kiểm tra, đánh giá người có thẩm quyền theo quy định pháp luật Tính liên quan chứng tài liệu, chứng thu thập hồ sơ vụ án phải đảm bảo có liên quan với nhau, có quan hệ với cách biện chứng, chứng khơng liên quan đến việc giải vụ án không coi chứng vụ án không bảo đảm tính liên quan Tính khách quan chứng chứng thu thập cách khách quan, không bị tác động ý chí chủ quan chủ thể tố tụng, bảo đảm thuộc tính khách quan tồn khơng lệ thuộc vào ý chủ quan người Chỉ chứng cứ, tài liệu đảm bảo thuộc tính sử dụng tố tụng hành chính, cần thiếu thuộc tính việc sử dụng chứng tố tụng bị coi vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hành 1.2 Chủ thể có thẩm quyền xác minh, thu thập tài liệu, chứng TTHC Xác minh việc kiểm tra, xác thực thuộc tính chứng Đây công việc quan tiến hành tố tụng, theo quy định luật TTHC, theo quy định điều luật TTHC Tòa án có trách nhiệm hỗ trợ đương việc thu thập tài liệu, chứng tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ, yêu cầu quan, tổ chức cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cho Tòa án đương theo quy định luật TTHC Cũng theo điều 9, cung cấp tài liệu, chứng chứng minh tố tụng hành quyền nghĩa vụ đương Tại điều 84 quy định, đương phải chủ động thu thập, giao nộp tài liệu, chứng cho Tòa án chứng minh cho yêu cầu có hợp pháp TAND có trách nhiệm hỗ trợ đương thu thập chứng tiến hành thu thập chứng Ngoài ra, quan tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác có nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng theo quy định điều 10 Cơ quan, tổ chức, cá nhân phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thời hạn tài liệu, chứng mà lưu giữ, quản lý cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân (sau gọi Viện kiểm sát) theo quy định luật TTHC có yêu cầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật việc cung cấp tài liệu, chứng đó; trường hợp khơng cung cấp phải thơng báo văn nêu rõ lý cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát biết Từ quy định trên, cho thấy đương sự, tòa án VKS có quyền thu thập tài liệu chứng tố tụng hành nhằm thực chức xét thấy cần thiết Khái quát hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng VKSND tố tụng hành Viện kiểm sát nhân dân tố tụng hành quan tiến hành tố tụng, thực kiểm sát việc tuân theo pháp luật q trình giải vụ án hành nhằm đảm bảo cho việc giải vụ án hành kịp thời, pháp luật, góp phần nâng cao hoạt động quản lý nhà nước nói chung Theo quy định luật tổ chức VKSND Chương II, mục 7, điều 27 nhiệm vụ, quyền hạn VKSND kiểm sát việc giải vụ án hành chính, vụ việc dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động việc khác theo quy định pháp luật, VKSND có nhiệm vụ quyền hạn sau: “3 Thu thập tài liệu, chứng trường hợp pháp luật quy định Kháng nghị, kiến nghị án, định Tòa án có vi phạm pháp luật; kiến nghị, yêu cầu Tòa án, quan, tổ chức, cá nhân thực hoạt động tố tụng Thực nhiệm vụ, quyền hạn khác kiểm sát việc giải vụ án hành chính…” Điều 25 điều 43 luật TTHC quy định KSV Viện trưởng VKS phân công kiểm sát việc tuân pháp luật hoạt động TTHC, KSV có nhiệm vụ quyền hạn: Nghiên cứu hồ sơ vụ án; xác minh, thu thập tài liệu, chứng theo quy định khoản Điều 84 luật TTHC; Yêu cầu, kiến nghị Tòa án thực hoạt động tố tụng theo quy định Luật này; Kiểm sát hoạt động tố tụng người tham gia tố tụng; yêu cầu, kiến nghị quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật… Đối với VKS, theo quy định khoản điều 84 luật TTHC Viện kiểm sát có quyền u cầu Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng trình giải vụ án Trường hợp kháng nghị án định Tòa án theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Viện kiểm sát xác minh, thu thập tài liệu, chứng để bảo đảm cho việc kháng nghị Viện kiểm sát tiến hành kiểm sát vụ án hành từ thụ lý đến kết thúc việc giải vụ án, có hoạt động thực việc xác minh, thu thập tài liệu chứng để thực kháng nghị phúc thẩm, kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm Thực kháng nghị phải sở VKS xét thấy có vi phạm đến quyền lợi ích quan tổ chức, cá nhân, với định, án Tòa án mà khơng có vi phạm pháp luật II Hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng VKSND tố tụng hành Thời điểm thực hoạt động xác minh thu thập tài liệu chứng VKSND TTHC Khác với tố tụng hình sự, tố tụng dân tố tụng hành chính, VKS xác minh, thu thập tài liệu chứng thực quyền kháng nghị phúc thẩm, kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm Muốn vậy, VKS phải thực việc kiểm sát từ Tòa án thơng báo thụ lí vụ án hành đến có định giải án, định giải vụ án hành Theo hướng dẫn điều 13, điều 14 Quy chế 282 công tác kiểm sát việc giải vụ án hành việc kiểm sát việc xác minh, thu thập tài liệu chứng yêu cầu tòa án xác minh, thu thập tài liệu chứng thực theo quy định luật TTHC, cụ thể việc xác minh, thu thập VKS phải đảm bảo trình tự, thủ tục, nguồn chứng cứ, đảm bảo tài liệu chứng thu thập cách hợp pháp, khách quan, đầy đủ, làm sở cho việc giải vụ án Theo quy định khoản điều 84 cần phải tách bạch rõ hai điều Vế thứ nhất, VKS có quyền u cầu Tòa án xác minh, thu thập tài liệu chứng q trình giải vụ án Đối với khía cạnh này, là, đương yêu cầu tòa án thu thập tài liệu chứng tòa án chưa làm, VKS sở đơn yêu cầu đương sử dụng quyền yêu cầu Tòa án việc thu thập tài liệu, chứng cứ; hai là, giai đoạn Tòa án chuyển hồ sơ cho VKS nghiên cứu, VKS yêu cầu Tòa án thu thập thêm tài liệu, chứng xét thấy thiếu tài liệu chứng để phục vụ giải vụ án Như vậy, với quy định này, VKS không trực tiếp thực xác minh, thu thập tài liệu chứng mà gián tiếp thơng qua Tòa án, đương sự, quan tổ chức cá nhân; thời điểm yêu cầu trước mở phiên tòa phiên tòa, KSV u cầu TA xác minh, thu thập chứng phải nêu rõ chứng cần xác minh, thu thập, lí cần xác minh, thu thập chứng đó, yêu cầu KSV ghi vào biên phiên tòa1 Vế thứ hai, trường hợp kháng nghị án định Tòa án theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Viện kiểm sát xác minh, thu thập tài liệu, chứng để bảo đảm cho việc kháng nghị Đối với trường hợp này, VKS mà chủ thể trực tiếp thu thập tài liệu chứng KSV phân công giải vụ án trực tiếp thực việc thu thập tài liệu, chứng để thực quyền kháng nghị kể từ nhận án, định mà theo quy định pháp luật VKS có thẩm quyền kháng nghị Đối tượng mà kháng nghị hướng tới định công nhận kết đối thoại thành, định tạm đình giải vụ án, định giải vụ án, án sơ thẩm, án phúc thẩm,… để thực việc kháng nghị, VKS phải thu thập tài liệu chứng làm sở cho việc kháng nghị có theo quy định pháp luật Theo quy định điều 26 Quy chế 282, xét thấy cần thiết, KSV báo cáo lãnh đạo VKS để thực quyền xác minh, thu thập tài liệu, chứng Có nghĩa rằng, trường hợp KSV thấy có kháng nghị, cần thiết thu thập chứng để kháng nghị phải thực hoạt động nghiệp vụ có cơng tác báo cáo Lãnh đạo Viện, trường hợp lãnh TTLT 03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC (ngày 31/08/2016) quy định việc phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Tòa án nhân dân việc thi hành số quy định luật tố tụng hành chính, điều 22 đạo Viện có quan điểm khác với KSV giải theo quy định khoản điều 83 luật tổ chức VKSND 2014 Nội dung thực hoạt động xác minh, thu thập tài liệu chứng VKSND TTHC Kiểm sát viên phân cơng kiểm sát giải vụ án, có trách nhiệm tiến hành thu thập chứng sau báo cáo Lãnh đạo Viện, điều Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/08/2012: “Viện kiểm sát có quyền yêu cầu đương sự, cá nhân, quan, tổ chức cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng trường hợp sau: a) Viện kiểm sát thu thập hồ sơ, tài liệu, vật chứng để bảo đảm thực thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; b) Sau kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, Viện kiểm sát có quyền thu thập hồ sơ, tài liệu, vật chứng để bảo vệ quan điểm kháng nghị Viện kiểm sát phiên tòa, phiên họp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm” Như vậy, xét hình thức điều 84 luật TTHC 2015 khái quát hơn, bao hàm hai hai nội dung điều 05 TTLT 03/2012, nhiên để hiểu rõ nội hàm khái hoạt động cần vào TTLT 03/2012 Điều có nghĩa, KSV thu thập tài liệu chứng để thực việc kháng nghị; sau kháng nghị KSV tiếp tục thu thập tài liệu chứng để củng cố, bảo vệ quan điểm kháng nghị Quyền xác minh thu thập tài liệu chứng VKS theo điều 93 luật TTHC yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân quản lí, lưu giữ cung cấp tài liệu chứng cho VKS Viện kiểm sát yêu cầu cá nhân, quan, tổ chức quản lý, lưu giữ cung cấp cho hồ sơ, tài liệu, vật chứng theo quy định Luật TTHC, yêu cầu phải văn bản, nêu rõ hồ sơ, tài liệu, vật chứng cần cung cấp Theo quy định khoản điều 94 luật TTHC có yêu cầu đương xét thấy cần thiết, Tòa án yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân quản lý, lưu giữ cung cấp cho tài liệu, chứng Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng theo yêu cầu Tòa án thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu; trường hợp hết thời hạn mà không cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng theo yêu cầu Tòa án quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu phải trả lời văn nêu rõ lý cho Tòa án Cơ quan, tổ chức, cá nhân khơng thực u cầu Tòa án mà khơng có lý đáng bị xử lý theo quy định Luật pháp luật có liên quan Việc xử lý trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân lý miễn nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cho Tòa án Trường hợp Viện kiểm sát có u cầu cung cấp tài liệu, chứng quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực theo quy định khoản Điều 93 Quy định chế đảm bảo việc VKSND thu thập tài liệu chứng cách hiệu quả, lẽ, đối tượng cần thu thập tài liệu chứng người có chức vụ, quyền hạn quản lí hành nhà nước dễ có tượng nể, dùng “quyền lực để trị quyền lực”, điều dẫn tới khó khơng thực việc thu thập tài liệu chứng Việc quy định chế tài cần thiết, biện pháp bảo đảm việc thực thu thập xác minh tài liệu chứng Ngoài ra, theo quy định luật TTHC, điều 259, điều 282 quy định việc xác minh, bổ sung tài liệu, chứng thủ tục giám đốc thẩm, thông báo xác minh tình tiết phát thủ tục tái thẩm: Trong trình giải đơn đề nghị giám đốc thẩm, Tòa án, Viện kiểm sát có quyền yêu cầu người có đơn bổ sung tài liệu, chứng tự kiểm tra, xác minh tài liệu, chứng cần thiết Trường hợp phát tình tiết vụ án, Viện kiểm sát, Tòa án phải thơng báo văn cho người có thẩm quyền kháng nghị quy định Điều 283 luật TTHC III Kiến nghị hoàn thiện hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng VKSND tố tụng hành Hoạt động xác minh, thu thập tài liệu chứng VKSND TTHC sở pháp luật tố tụng cũ kế thừa mở rộng thẩm quyền VKSND: Thứ nhất, hoạt động trưng cầu giám định yêu cầu giám định, khoản Điều 89 Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định Viện trưởng VKSND tối cao quyền yêu cầu giám định lại trường hợp đặc biệt Quy định mở rộng quyền thu thập chứng cho VKS Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt, chưa rõ “trường hợp đặc biệt” nào? Các quan tư pháp liên ngành trung ương cần có hướng giải dẫn cụ thể, để bảo đảm kết luận giám định lại chứng quan trọng sử dụng để VKSND thực chức năng, nhiệm vụ Thứ hai, đối việc bảo vệ chứng cứ, khoản Điều 97 luật TTHC 2015 quy định “Trường hợp người làm chứng bị đe dọa, khống chế mua chuộc để không cung cấp chứng cung cấp chứng sai thật … trường hợp hành vi có dấu hiệu tội phạm Tòa án u cầu Viện kiểm sát xem xét trách nhiệm hình sự”, theo quy định khoản Điều 91 Luật TTHC năm 2010 trước quy định “…Trường hợp hành vi đe doạ, khống chế mua chuộc có dấu hiệu tội phạm Tồ án chuyển cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự” Như vậy, luật TTHC năm 2015 có quy định cụ thể, rõ ràng chi tiết giúp cho Tòa án thuận lợi cơng tác xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo việc giải vụ án hành kịp thời, pháp luật Việc chuyển VKSND xem xét trách nhiệm hình cần phải dựa cứ, mối liên hệ với việc giải vụ án hành chính, cần có hướng cụ thể hoạt động VKSND xem xét trách nhiệm hình 10 Thứ ba, xem xét hoạt động xác minh thu thập chứng VKSND tố tụng hành q hẹp, gồm có hoạt động thuộc thẩm quyền VKSND địa phương hoạt động thuộc thẩm quyền Viện trưởng VKSNDTC, xét thấy vụ án khó khăn, phức tạp hơn, luật quy định VKSND địa phương có hoạt động yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân quản lí, lưu giữ cung cấp tài liệu chứng cho VKS chưa đảm bảo hoạt động kháng nghị chắn Do đó, cần quy định có phối hợp chặt chẽ việc Tòa án hỗ trợ VKS thu thập tài liệu, chứng cứ; xây dựng chế đảm bảo hoạt động thực thực tế Kết luận Có thể thấy rằng, hoạt động xác minh, thu thập tài liệu chứng quan trọng trình giải vụ án hành Việc xác minh, thu thập giúp đảm bảo chất lượng chứng cứ, bảo đảm trình giải vụ án hành khách quan, xác pháp luật Luật tố tụng hành 2015 quy định mở rộng thẩm quyền Viện kiểm sát hoạt động xác minh, thu thập tài liệu chứng tố tụng hành quy định cần thiết, sở quan trọng để Viện kiểm sát thực chức nhiệm vụ mình, kiểm sát chặt chẽ hoạt động Tòa án q trình giải vụ án hành Hoạt động xác minh, thu thập tài liệu chứng công việc nhỏ công tác kiểm sát giải vụ án hành chính, thơng qua hoạt động này, Viện kiểm sát tiến hành thực quyền quyền yêu cầu, quyền kiến nghị, quyền kháng nghị để giúp Tòa án khắc phục vi phạm, sai lầm q trình giải vụ án, qua giúp bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên đương trình giải vụ án, đảm bảo pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất; thơng qua góp phần củng cố lòng tin người dân hoạt động tố tụng hành quan tư pháp có Viện kiểm sát nhân dân 11 Danh mục tài liệu tham khảo Luật tố tụng hành 2015, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC (31/08/2016) quy định việc phối hợp giữ Viện kiểm sát nhân dân Tòa án nhân dân việc thi hành số quy định Luật tố tụng hành Quyết định số 204/2017/QĐ-VKSNDTC (01/06/2017) Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao việc ban hành mẫu văn tố tụng, nghiệp vụ tạm thời lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp Quy chế Công tác kiểm sát việc giải vụ án hành (Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-VKSTC ngày 01/08/2017 Viện trưởng VKSNDTC) Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/08/2012 hướng dẫn thi hành số quy định Luật tố tụng hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hành 12 Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội, Giáo trình Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát tập 6, 2018 Website: http://kiemsat.vn/vai-tro-cua-vksnd-trong-to-tung-hanh-chinh-theo-luat-to-tunghanh-chinh-nam-2015-46958.html 13 ... quyền cho Viện kiểm sát nhân dân hoạt động xác minh, thu thập tài liệu chứng tố tụng hành Những thay đổi cần thiết để phát huy hết chức kiểm sát hoạt động tư pháp công tác kiểm sát giải vụ án... việc kiểm sát từ Tòa án thơng báo thụ lí vụ án hành đến có định giải án, định giải vụ án hành Theo hướng dẫn điều 13, điều 14 Quy chế 282 công tác kiểm sát việc giải vụ án hành việc kiểm sát việc... mở rộng thẩm quyền Viện kiểm sát hoạt động xác minh, thu thập tài liệu chứng tố tụng hành quy định cần thiết, sở quan trọng để Viện kiểm sát thực chức nhiệm vụ mình, kiểm sát chặt chẽ hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Tố tụng hành chính, Tiểu luận Tố tụng hành chính