HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LANTEST

117 80 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 13:05

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Hệ thống quản lý thi phòng máy Lan.test Cơng ty TNHH Phát triển Hương Việt MỤC LỤC QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG TÍNH NĂNG CHUNG Đăng ký quyền Xem đổi thông tin tài khoản Đổi mật QUẢN LÝ Quản lý đơn vị (tạo danh sách lớp) Thêm đơn vị Thêm đơn vị từ file 10 Sửa đơn vị 11 Xóa đơn vị 12 Quản lý người học 12 Xem danh sách người học 12 Thêm người học 14 Cấu trúc file excel danh sách người học 17 Sửa người học 17 Xóa người học 19 Chuyển lớp 20 Tìm kiếm 22 Quản lý kỳ thi 23 Xem danh sách thông tin kỳ thi 23 Thêm thông tin kỳ thi 25 Một số quy tắc soạn thảo File đề thi từ word 27 Làm đề từ file 38 Làm đề từ CSDL 41 Sửa thông tin kỳ thi 60 Xóa thông tin kỳ thi 62 Xem chi tiết kỳ thi 62 Tìm kiếm kỳ thi 64 TỔ CHỨC THI 66 Quản lý tổ chức thi 66 Xem danh sách tổ chức thi 66 Thêm tổ chức thi 67 Sửa tổ chức thi 77 Xóa tổ chức thi 78 In danh sách thi 79 Tìm kiếm tổ chức thi 81 Import LogFile 82 GIÁM SÁT THI 86 Lấy đề thi máy 86 Xử lý vi phạm 87 Trừ điểm thí sinh 87 Đình thí sinh 88 Gửi thông báo 89 Đặt lại thông tin 91 Cài đặt ca thi 92 Xử lý log 93 Xem chi tiết làm 93 Gửi lên hệ thống 94 Xử lý số cố thường gặp 95 Cấu trúc gói tin khơng định dạng 95 Máy thí sinh gặp cố không nộp 95 LÀM BÀI THI 96 Đăng nhập hệ thống 96 Kiểm tra thông tin cá nhân 97 Thí sinh làm thi 98 Kết thúc trình làm thi 100 BÁO CÁO THỐNG KÊ 101 In biểu mẫu 101 In đề gốc 101 Báo cáo làm 104 Báo cáo điểm thi 107 Thống kê điểm 110 Thống kê thí sinh bỏ thi 112 Thống kê thí sinh vi phạm 114 QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG Bước Bước Bước Bước Bước • Thiết lập danh sách thí sinh • Tạo lớp (trang 9) • Nhập thí sinh (trang 14) • Tạo kì thi • Thiết lập mơn thi, ngày thi (trang 27) • Thiết lập đề thi (trang 28, 39, 42) • Tổ chức thi (trang 66) • Chọn danh sách thí sinh • Thiết lập mã số báo danh, mật • Thiết lập phòng thi • Thiết lập thi • Giám sát thi (trang 86) • Xử lý vi phạm • Xử lý cố (trang 93) • Báo cáo thống kê (trang 101) TÍNH NĂNG CHUNG Đăng ký quyền Để đăng ký quyền Thầy/Cơ thực thao tác sau: Bước 1: Tại giao diện trang chủ hệ thống, Chọn biểu tượng Đăng ký (hình chìa khóa) hình sau Khi chương trình đưa giao diện Đăng ký quyền hình sau: - Nhập mã đăng ký gồm 12 ký tự in nhãn đĩa cài đặt quyền  Chọn nút Đăng ký để kích hoạt quyền: - Thông báo đăng ký thành công nhấn OK – Phần mềm kích hoạt quyền vĩnh viễn Quản lý tài khoản cá nhân Mỗi người dùng hệ thống LanTest có tài khoản cá nhân cấp để đăng nhập sử dụng hệ thống Thầy quản lý tài khoản riêng với chức năng: Xem sửa thông tin tài khoản cá nhân Đổi mật tài khoản cá nhân Xem đổi thông tin tài khoản Các thao tác để xem thông tin tài khoản cá nhân: Sau đăng nhập phần mềm, thầy cô chọn chức Đổi thông tin tài khoản có biểu tượng hình Khi xuất form: Hồ sơ cá nhân hình sau: Thầy xem sửa thơng tin tài khoản cá nhân Để hồn tất việc sửa thầy cô chọn chức Hoặc thầy cô bấm dấu để khơng lưu thay đổi Đổi mật Các thao tác để đổi mật tài khoản cá nhân: Sau đăng nhập phần mềm, thầy chọn chức Đổi mật có biểu tượng hình Khi đó, cửa sổ đổi mật xuất Thầy cô nhập mật sử dụng vào ô Mật cũ, nhập mật dùng vào ô Mật mới, nhập lại vào ô Nhập lại mật để xác nhận mật Thầy/Cô chọn chức để lưu lại mật QUẢN LÝ Quản lý đơn vị (tạo danh sách lớp) Thêm đơn vị Chức giúp quản trị viên cấp trường tạo danh sách lớp học, dùng để nhập học sinh vào lớp quản lý Bước 1: Tại giao diện chương tình, chọn chức Quản lý => Chọn chức Quản lý đơn vị Bước 2: Giao diện Quản lý danh sách đơn vị xuất => Lựa chọn Thêm đơn vị Bước 3: Nhập thông tin Lớp vào giao diện cập nhật thông tin theo mẫu Các trường Sĩ số Giáo viên chủ nhiệm không bắt buộc phải nhập Chú ý trường GV Chủ nhiệm cho phép bạn chọn danh sách tài khoản giáo viên thuộc đơn vị trường Bấm Lưu Tại giao diện này, cán phụ trách xem đề gốc kỳ thi cách: Bước 1: Chọn tiêu chí cần thống kê như: Loại đơn vị, Tên đơn vị, Tên kỳ thi… Bước 2: Chọn chức Xem, giao diện hiển thị đề gốc hình sau: 102 - Ngồi ra: Cán phụ trách xuất file Đề gốc kỳ thi dạng PDF, Word, tương ứng Có thể thực xuất file cách Bước 1: Sau thực thống kê xong, danh sách hình trên, cán phụ trách chọn Chức Xuất file Bước 2: Nhập tên file cần lưu Bước 3: Chọn kiểu file cần lưu Bước 4: chọn Save để thực lưu file Đề gốc, hộp thoại lưu file thống kê hình sau: 103 Báo cáo làm Tại giao diện In biểu mẫu, cán báo cáo làm thí sinh cách: - Bước 1: Tại form In biểu mẫu, chọn chức Báo cáo làm: - Bước 2: Chọn thông tin cần thống kê: Loại đơn vị, Tên đơn vị, Tên kỳ thi, Khối lớp, Mơn thi, Tên trường/phòng, Số báo danh thí sinh, tên thí sinh cần thống kê - Bước 3: Chọn chức Thống kê Có trường hợp: + Khơng nhập khơng chọn số báo danh thí sinh, giao diện hiển thị tồn danh sách thí sinh có ca thi số báo danh, tên tương ứng thí sinh đó, hình: 104 +Nhập số báo danh: Nhập số báo danh click chuột vào thí sinh danh sách hiển thị sau: 105 Sau người dùng thực nhập chọn số báo danh thí sinh để thống kê làm giao diện hiển thị sau: 106 Trong đó: - Câu trả lời câu trả lời thí sinh làm - Đáp án đúng: đáp án câu hỏi Lưu ý: Trường Tên thí sinh Ngày sinh khơng cho phép cán nhập vào mà hiển thị theo số báo danh thí sinh nhập vào chọn Ngoài ra: Cán phụ trách xuất file làm thí sinh dạng file PDF, Word, Excel tương ứng Báo cáo điểm thi Sau đăng nhập thành công tài khoản có quyền thực Báo cáo thống kê, giao diện chương trình xuất hiện: 107 Cán phụ trách Báo cáo điểm thi cách: Bước 1: Click chọn chức Báo cáo thống kê menu hệ thống, Sau chọn tiếp chức Báo cáo điểm thi hình Bước 2: Chương trình chuyển sang giao diện Báo cáo điểm thi Bước 3: Chọn thông tin cần thống kê tương ứng: Loại đơn vị, Tên đơn vị, Tên kỳ thi, Khối lớp, Mơn thi, Tên Phòng/Trường Bước 4: Chọn chức Thống kê Giao diện hiển thị danh sách điểm thi thí sinh kỳ thi tương ứng với Mơn thi khối lớp chọn 108 Lưu ý: - Loại đơn vị: loại đơn vị người tạo kỳ thi cần thống kê: - Tên đơn vị: gồm có tên đơn vị có loại đơn vị chọn - Tên kỳ thi: tên kỳ thi tổ chức thi có đơn vị chọn - Khối lớp, Môn thi: hiển thị tương ứng kỳ thi chọn - Phòng/Trường: đơn vị thực tổ chức kỳ thi - Ngoài ra: Cán phụ trách xuất file danh sách điểm thi thí sinh dạng PDF, Word, Excel tương ứng Có thể thực Xuất file cách Bước 1: Sau thực thống kê xong, danh sách hình trên, cán phụ trách chọn Chức Xuất file Bước 2: Nhập tên file cần lưu Bước 3: Chọn kiểu file cần lưu Bước 4: chọn Save để thực lưu file thống kê, Hộp thoại lưu file thống kê hình sau: 109 Thống kê điểm Cán phụ trách muốn thống kê tỷ lệ điểm thí sinh ca thi , thực sau: - Bước 1: Đăng nhập hệ thống tài khoản có quyền Thống kê báo cáo - Bước 2: Đăng nhập thành công, menu hệ thống chọn chức Báo cáo thống kê, chọn tiếp chức Thống kê điểm để vào giao diện form Thống kê điểm 110 - Bước 4: Chọn thông tin thống kê cần thiết: Loại đơn vị, tên đơn vị, Tên kỳ thi, Khối lớp, Mơn thi, Tên phòng/trường thực tổ chức thi tương ứng - Bước 5: Chọn khoảng điểm, sau nhập tên khoảng điểm giá trị khoảng điểm tương ứng cần thống kê - Bước 6: Chọn Thống kê, giao diện thống kê theo tỷ lệ điểm hiển thị sau: 111 Ngoài ra: cán xuất file thống kê cách chọn chức Xuất file tương ứng Chương trình hỗ trợ xuất kiểu file dạng: PDF, Word, Excel Nếu cán muốn file xuất có biểu đồ tích chọn vào chức Thống kê thí sinh bỏ thi Cán thống kê thí sinh bỏ thi cách: Bước 1: Đăng nhập hệ thống tài khoản có quyền Thống kê báo cáo Bước 2: Chọn chức Thống kê báo cáo, chọn chức Thống kê thí sinh bỏ thi 112 Bước 3: Sau vào giao diện thống kê thí sinh bỏ thi, chọn thông tin ca thi cần thống kê Bước 4: Chọn Thống kê, kết hình sau: 113 Ngồi ra: cán xuất file thống kê cách chọn chức Xuất file tương ứng Chương trình hỗ trợ xuất kiểu file dạng: PDF, Word, Excel Nếu cán muốn file xuất có biểu đồ tích chọn vào chức Thống kê thí sinh vi phạm Cán phụ trách thống kê số thí sinh vi phạm ca thi cách: Bước 1: Đăng nhập thành cơng hệ thống tài khoản có quyền thống kê báo cáo Bước 2: Tại menu hệ thống, chọn chức Báo cáo thống kê, chọn Thống kê thí sinh vi phạm 114 Bước 3: Chọn liệu ca thi cần thống kê tương ứng Bước 4: Chọn Thống kê, giao diện kết sau: 115 Ngoài ra: cán xuất file thống kê cách chọn chức Xuất file tương ứng Chương trình hỗ trợ xuất kiểu file dạng: PDF, Word, Excel Nếu cán muốn file xuất có biểu đồ tích chọn vào chức 116
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LANTEST, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LANTEST