Một số bài tập trắc nghiệm

1 65 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 11:52

Mợt sớ bài tập trắc nghiệm: Câu 1: Véctơ có điểm đầu D, điểm cuối E kí hiệu là: DE uuur DE B uuur ED C uuur DE A D Câu 2: Cho tam giác ABC.Có véctơ khác véctơ khơng, có điểm đầu điểm cuối đỉnh A, B, C ? A B C D Câu 3: Cho tứ giác tứ giác ABCD Có véctơ khác véctơ khơng, có điểm đầu điểm cuối đỉnh tứ giác? A B C D 12 Câu 4: Mệnh đề sau đúng? A Có véctơ phương với véctơ B Có hai véctơ có phương với véctơ C Có vơ số véctơ phương với véctơ D Khơng có véctơ phương với véctơ Câu 5: Hai véctơ gọi A Giá chúng trùng độ dài chúng B Chúng trùng với cặp cạnh đối hình bình hành C Chúng trùng với cặp cạnh đối tam giác D Chúng hướng độ dài chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bài tập trắc nghiệm, Một số bài tập trắc nghiệm

Từ khóa liên quan