các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng điện thoại của sinh viên kinh tế lượng

24 46 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 09:02

Họ tên thành viên: • • • • • • • Cao Thị Bích Trâm Võ Thị Thắm Trần Thị Thùy Trang Phạm Thị Thùy Trang Huỳnh Thị Kim Xuân Nguyễn Thị Tú Trinh Nguyễn Văn Triệu ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI CỦA SINH VIÊN LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Điện thoại di động công cụ di động nhằm giúp người trao đổi thông tin nhanh tiện dụng, đối tượng xã hội ngày sử dụng điện thoại di động từ người nông dân đến sinh viên, học sinh Điện thoại di động ngày trở nên phổ biến gần gũi, gắn liền với đời sống hàng ngày người dân gần thiếu lớp trẻ Với điều kiện kinh tế tính chất công việc cá nhân khác biệt Với ý nghĩa nhóm mình định chọn đề tài: “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sử dụng điện thoại sinh viên để làm đề tài nghiên cứu PHƯƠNG HƯỚNG THU THẬP SỐ LIỆU VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI • • • • • Sử dụng phiếu khảo sát đến bạn sinh viên khóa 17 ngành kế tốn trường ĐHĐT Nhóm phát 50 phiếu khảo sát Thu lại 33 phiếu hợp lệ Căn vào số liệu thu thập tiến hành hồi quy, kiểm định đa cộng tuyến, phương sai thay đổi Vận dụng kiến thức môn kinh tế lượng phần mềm excel, stata… Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sử dụng điện thoại Thời gian sử dụng điện thoại: khoảng thời gian dùng để thực thao tác điện thoại nhằm phục vụ nhu cầu người sử dụng như: liên lạc, tìm kiếm, trao đổi thơng tin, học tập, giải trí… Thời gian rảnh rỗi thời gian người khơng có việc để làm khơng biết phải làm Đối tượng liên lạc thường xuyên: người có giao tiếp lặp lặp lại nhiều lần thời gian định dựa sở thực mục đích khác với chủ thể liên lạc thành viên gia đình, bạn bè, thầy cơ, người u,… Thiết lập mơ hình tổng qt: Y • =  GIẢI THÍCH CÁC BIẾN Biến phụ thuộc : Y: Thời gian sử dụng điện thoại sinh viên Biến độc lập: Biến định lượng: X1: Thời gian rảnh sinh viên ngày X2: Thời gian tự học sinh viên ngày X3: Số người liên lạc thường xuyên sinh viên ngày X4: Thời gian lên thư viện sinh viên ngày Biến định tính: D1: Có tham gia mạng xã hội: ; Không tham gia mạng xã hội: D2: Có người u: ; Khơng có người yêu: Thời gian sử dụng điện thoại • Trung bình: 2.77 • Cao nhất: • Thấp nhất: 0.5 Thời gian rảnh • Trung bình : 4.10 • Cao nhất: • Thấp nhất: 1.5 Thời gian học tập • Trung bình: 1.136 • Cao nhất: • Thấp nhất: Số người thường xuyên liên lạc • Trung bình: 5.878 • Cao nhất: 20 • Thấp nhất: Thời gian lên thư viện • Trung bình: • Cao nhất: • Thấp nhất: 0.393 1.5 36% 12% 64% 88% Khơng tham gia MXH Có tham gia MXH Có người u Khơng có người u MƠ HÌNH HỒI QUY GỐC Phương trình hồi quy: Y= 1.622 + 0.35X1 – 0.48X2 + 0.0446X3 - 0.9983X4 + 0.33D1 + 0.145D2 •• • Nhận xét: Mức độ phù hợp mô hình so với thực tế =87.19 %   Dựa vào bảng mơ hình hồi quy gốc ta thấy biến X1,X2,X4 có nên biến có ý nghĩa thống kê Các biến lại có > 0.05 nên khơng có ý nghĩa thống kê TG sử dụng ĐT Thời gian rảnh Thời gian học tập Số người txll TG lên thư viện Tham gia MXH Người yêu • Theo mức ý nghĩa =5%   Nhận xét: X1,X2,X4 biến độc lập mơ hình có ảnh hưởng tới biến kết thời gian sử dụng điện thoại Y với =87.19 %     Theo mức ý nghĩa =10%   Nhận xét: X3 biến độc lập mơ hình có ảnh hưởng tới biến kết thời gian sử dụng điện thoại Y với =87.19 % Kiểm định Đa cộng tuyến TG sử dụng ĐT Thời gian rảnh Thời gian học tập Số người txll TG lên thư viện Tham gia MXH Người yêu Nhận xét: Các hệ số tương quan biến nhỏ nên biến khơng có tương quan Vậy mơ hình không bị đa cộng tuyến KIỂM ĐỊNH VIF Thời gian học tập Số người txll Thời gian rảnh Tham gia MXH Người yêu TG lên thư viện Nhận xét: Ta thấy biến Mean VIF < => Mơ hình không bị đa cộng tuyến KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Nhận xét: Chỉ số Pvalue = 0.1849>0.05 nên mô hình khơng có tượng phương sai thay đổi PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY Y= 1.622 + 0.35178X1 – 0.48X2 + 0.0446X3 - 0.9983X4 + 0.33D1 + 0.145D2 •• • Phân tích ảnh hưởng biến =87.19 % biến độc lập mơ hình giải thích 87.19% biến động   biến phụ thuộc Với biến có ý nghĩa thống kê , số lên thư viện khơng thay đổi thời gian sử dụng điện thoại trung bình 1.622   Với mức ý nghĩa chiều): Thời gian rảnh (giờ/ngày) tỷ lệ thuận với thời gian sử dụng điện thoại Cụ thể • X1(cùng số rảnh tăng (giảm) thời gian sử dụng điện thoại tăng (giảm) 0.35 (ngược chiều): Thời gian học tập (giờ/ngày) tỷ lệ nghịch với thời gian sử dụng điện thoại Cụ • X2 thể số rảnh giảm (tăng) thời gian sử dụng điện thoại tăng (giảm) 0.48 chiều): Thời gian lên thư viện (giờ/ngày) tỷ lệ nghịch với thời gian sử dụng điện thoại • X4(ngược Cụ thể số rảnh giảm (tăng) thời gian sử dụng điện thoại tăng (giảm) 0.9983   Với mức ý nghĩa • X3(cùng chiều): Số người thường xuyên liên lạc tỷ lệ thuận với thời gian sử dụng điện thoại Cụ thể số người thường xuyên liên lạc tăng (giảm) thời gian sử dụng điện thoại tăng (giảm) 0.0446 ĐỀ XUẤT Mơ hình cho thấy : + Để giảm thời gian sử dụng điện thoại: tăng thời gian học tập, thời gian lên thư viện Việc tăng thời gian sử dụng điện thoại tích cực hay tiêu cực tùy thuộc vào mục đích sử dụng người + Để tăng thời gian sử dụng điện thoại: tăng thời gian rảnh, tăng số người thường xuyên liên lạc Tuy nhiên không nên dành thời gian nhiều cho điện thoại ảnh hưởng khơng tốt đến sức khỏe: gây mỏi mắt, ngủ, bệnh da,… ... excel, stata… Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sử dụng điện thoại Thời gian sử dụng điện thoại: khoảng thời gian dùng để thực thao tác điện thoại nhằm phục vụ nhu cầu người sử dụng như: liên... tích yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sử dụng điện thoại sinh vi n để làm đề tài nghiên cứu PHƯƠNG HƯỚNG THU THẬP SỐ LIỆU VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI • • • • • Sử dụng phiếu khảo sát đến bạn sinh vi n... định lượng: X1: Thời gian rảnh sinh vi n ngày X2: Thời gian tự học sinh vi n ngày X3: Số người liên lạc thường xuyên sinh vi n ngày X4: Thời gian lên thư vi n sinh vi n ngày Biến định tính: D1:
- Xem thêm -

Xem thêm: các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng điện thoại của sinh viên kinh tế lượng, các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng điện thoại của sinh viên kinh tế lượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn