Báo cáo Bài tập lớn môn Hệ Điều Hành

29 136 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 01:03

Báo cáo BTL môn hệ điều hành về quản lí bộ nhớBáo cáo HĐH ĐHBKHNBáo cáo nguyên lí hệ điều hànhHUSTMôn học hệ điều hànhLí thuyết quản lí bộ nhớ HĐHPhần mềm quản lí bộ nhớ RAM,HDD,SSDMicrosoft MFC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH -o0o - ĐỒ ÁN MÔN HỌC: Hệ điều hành Đề tài: Nghiên cứu tìm hiểu quản lí nhớ HĐH Windows GVHD: Đỗ Tuấn Anh SVTH: Lê Hải Quân MSSV: 20173316 TP HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2019 TÓM TẮT ĐỒ ÁN Đồ án trình bày về: Nghiên cứu tìm hiểu quản lí nhớ HĐH Windows Báo cáo gồm phần chính: Phần I: Cơ sở lí thuyết Phần II: Thực demo Sản Phẩm MỤC LỤC Phần I: Cơ sở lý thuyết I Dẫn nhập & Khái niệm: .5 Dẫn Nhập Các khái niệm: II Hệ thống Windows quản lý logic theo cấu trúc phân trang (paging): .6 Physical Storage: .6 Virtual Address Space .6 Phân trang (Paging) Windows Page Table Management 10 Windows Memory Protection 11 Cấu trúc đa bảng trang 12 III Quản lý nhớ ảo (bộ nhớ Logic): 13 Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) 13 Ánh xạ (dịch) từ nhớ Logic sang nhớ thực: 13 Page Faults 14 Quá trình dịch địa ảo: .16 Kỹ thuật Copy-On-Write: .18 Những thành phần nạp vào RAM: 18 Page file đâu?: .19 IV Quản lý nhớ vật lý: 20 Các trang nhớ RAM chia làm vùng: 20 Cách thức chuyển đổi vùng RAM: 21 Cơ sở liệu khung trang: 22 Phần II Thực Demo Sản Phẩm 22 THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN SẢN PHẨM VÀ PHẦN MỀM DEMO 22 KẾT QUẢ THỰC HIỆN 23 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 25 a Kết luận 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 DANH SÁCH HÌNH MINH HỌA Hình 1: Thơng tin nhớ phân vùng (C,D,E,F…) Hình 2: Thơng tin nhớ ổ đĩa Hình 3: Thơng tin nhớ Ram: Physical memory, Page file Virtual memory Hình 4: Thơng tin sinh viên thực Đồ án môn học Quản Lý Bộ Nhớ Trong Hệ Điều Hành Windows Phần I: Cơ sở lý thuyết I Dẫn nhập & Khái niệm: Dẫn Nhập Chúng ta thấy CPU dùng chung nhiều process.Do kết định thời CPU, cải tiến hiệu suất CPU lẫn tốc độ đáp ứng người dùng.Để thực việc làm tăng hiệu phải lưu giữ vài trình nhớ; tức phải dùng nhớ dùng chung Bộ nhớ trung tâm họat động hệ thống máy tính đại.Bộ nhớ gồm dãy lớn words byte, mà có địa riêng chúng - Quản lý nhớ công việc hệ điều hành với hỗ trợ phần cứng nhằm phân phối, xếp process nhớ cho hiệu - Mục tiêu cần đạt nạp nhiều process vào nhớ tốt (gia tăng mức độ đa chương) - Trong hầu hết hệ thống, Kernel chiếm mốt phần cố định nhớ, phần lại phân phối cho process Các khái niệm: - Địa luận lý, hay gọi địa ảo (Virtual Address): tất địa xử lý tạo ra.Tập hợp tất địa luận lý tạo nên không gian địa luận lý - Địa vật lý, hay gọi địa thực: địa thực tế mà trình quản lý nhớ nhìn thấy thao tác.Tập hợp tất địa vật lý tạo nên không gian địa vật lý - Paging & Page File: Paging kỹ thuật sử dụng hệ thống nhớ ảo để đảm bảo liệu cần tồn (available) nhanh tốt Hệ điều hành copy (sao chép) số trang định từ thiết bị lưu trữ vào nhớ Khi chương trình cần trang mà Đồ án môn học Quản Lý Bộ Nhớ Trong Hệ Điều Hành không tồn nhớ chính, Windows hệ điều hành copy trang cần thiết vào nhớ copy trang khác vào lại ổ đĩa Page File file ổ cứng, Windows sử dụng làm nhớ ảo để lưu trữ chương trình liệu, nhớ vật lý (RAM) không đủ chỗ chứa II Hệ thống Windows quản lý logic theo cấu trúc phân trang (paging): Physical Storage: Mức tối đa dung lượng nhớ vật lý hệ thống Windows hỗ trợ khoảng từ 2GB->2TB, tùy thuộc vào phiên Windows Phiên Windows 2000 Professional Windows XP Windows Server 2003 SP2 Datacenter Edition Windows Server 2008 R2 Datacenter Windows Ultimate hệ 32-bit GB GB hệ 64-bit X 128 GB 128 GB TB X TB 4GB 192 GB H2 Bảng so sánh giới hạn nhớ vật lý phiên khác HĐH Windows (X = không hỗ trợ) Không gian địa ảo tiến trình nhỏ lớn tổng dung lượng nhớ vật lý máy tính Tập hợp khơng gian địa ảo tiến trình cư trú nhớ vật lý gọi “working set” (mơ hình Tập làm việc) Virtual Address Space Mỗi tiến trình người dùng tảng Windows 32-bit cấp phát không gian địa ảo (Virtual Address Space) Gigabytes.Còn tảng Windows 64-bit, tiến trình người dùng cấp phát không gian địa ảo lên tới Terabytes.Tất tiểu trình tiến trình truy cập vào vùng địa ảo nó, nhiên tiểu trình lại khơng thể truy cập vào vùng địa ảo thuộc tiến trình khác Khơng gian địa ảo tiến trình tập hợp tất địa nhớ ảo mà sử dụng.Các Đồ án môn học Quản Lý Bộ Nhớ Trong Hệ Điều Hành không gian nhớ ảo thiết Windows lập riêng tư (private), tiến trình khác khơng sử dụng đến chưa chia Windows hệ thống 32 bit x86 systems truy xuất (access) Gigabytes nhớ vật lý.Do thực tế bus addr vi xử lý (processor) 32 lines hay 32 bits truy xuất vùng addr từ 0x00000000 đến 0xFFFFFFFF tức có 4GB Gigabytes chia làm hai phần:  0->2 GB dưới: chứa liệu lệnh riêng tiến trình.Vùng hoạt động chế độ user-mode, người dùng thao tác vùng 2GB  2->4 GB trên: chứa thành phần liệu thuộc hệ điều hành, chia sẻ chung cho tiến trình, hoạt động chế độ kernel-mode, vùng hệ điều hành quản lý, người dùng tác động vào vùng (không thể đọc ghi được) H3.Không gian địa ảo cấp phát cho ba tiến trình Windows làm cấp phát vùng addr 4GB cho nhiều processes tổng nhớ truy xuất bị giới hạn 4GB? Để đạt điều này, Windows dùng đặc tính x86 processer (386 trở lên) biết đến “phân trang” (paging).Paging cho phép phần mềm sử dụng địa nhớ (được Đồ án môn học Quản Lý Bộ Nhớ Trong Hệ Điều Hành biết đến logical address: địa luận lý) khác với địa nhớ vật lý (physical Windows memory address).Paging processor chuyển đổi logical address thành physical address cách dễ dàng.Điều cho phép process system có vùng addr logical 4GB nó.Để hiểu điều chi tiết hơn, hảy bắt đầu tìm hiểu cách paging mơi trường làm việc x86 Processer mục Phân trang (Paging) Trong xử lý x86 vùng địa vật lý (physical address space) chia thành pages có kích thước 4KB Vì để đánh địa 4GB nhớ, cần Megabyte (1024x1024) trang (pages) có kích thước 4KB.Bộ vi xử lý dùng lớp cấu trúc để tham chiếu đến Mega pages Chúng ta nghĩ ma trận chiều kích thước 1024x1024 phần tử.Chiều thứ biết đến Page Directory chiều thứ biết Page Table.Vì cần cài đặt Page Directory với 1024 thành phần, thành phần point (trỏ đến) đến Page Table Điều cho phép có 1024 Page Table.Mỗi Page Table lại có 1024 thành phần, thành phần lại trỏ đến 4KB page H4.Paging in x86 Processor Mỗi thành phần Page Directory Entry (PDE) có kích thước bytes trỏ đến Page Table.Tương tự , Page Table Entry (PTE) có kthước bytes trỏ đến physical address (địa vật lý) 4KB page.Để chứa 1024 PDE mà thành phần lại chứa 1024 PTE, cần tổng nhớ 4x1024x1024 Đồ án môn học Quản Lý Bộ Nhớ Trong Hệ Điều Hành bytes, có nghĩa 4MB.Vì chia tòan 4GB vùng addr cho 4KB page, chúng Windows ta cần 4MB vùng nhớ H5.Address Translation hệ thống phân trang Không gian địa ảo Windows quản lý theo kiểu phân trang, kích thước trang 4kB = 212 byte; 4GB=220 x 4kB => nhớ ảo chứa 220 trang ảo Mỗi trang ảo nằm trạng thái:  Free: trang chưa dùng để chứa liệu sử dụng tiến trình tiến trình chứa nó, trang Free khơng đưa vào RAM Tham chiếu đến trang free gây lỗi (Page Fault), lỗi không xử lý  Committed: trang ánh xạ liệu, nằm RAM vùng Paging File (Paging file vùng nhớ tổ chức RAM, cho cảm giác RAM mở rộng dùng để chứa nội dung trang bị đẩy từ RAM).Khi CPU gọi đến trang Committed trang vùng Paging File xuất Page Fault, trang đẩy vào RAM để hoạt động.Còn trang RAM khơng xuất Page Fault  Reserved: trang chưa có nhớ vật lý, đặt trước để chứa liệu code.Khi CPU gọi đến trang xuất Page Fault Trang xử lý để chuyển sang trạng thái committed Ví dụ: Khi tiểu trình sinh ra, cần trang committed thời điểm đặt trước đến 1MB trang reserved liên tiếp cạnh trang committed, để tiểu trình sử dụng sau Hình vẽ sau mơ tả mối quan hệ trạng thái trang Đồ án môn học Quản Lý Bộ Nhớ Trong Hệ Điều Hành 14 Windows H9.CPU làm việc với MMU Bộ phận dịch (MMU).MMU viết tắt Memory Management Unit Để thi hành lệnh đó,CPU gửi địa ảo đến MMU Thông qua MMU, địa ảo ánh xạ tương ứng với địa vật lý cụ thể gửi tới bus địa Cuối thông qua bus địa để truy cập tới vùng nhớ cụ thể RAM Page Faults 3.1 Page Faults gì: Page faults vấn đề loại phần mềm nay, phần hệ thống phần cứng, chương trình truy cập đến page ánh xạ không gian địa ảo chưa lưu vào nhớ vật lý MMU vi xử lí phần cứng đóng vai trò phát trường hợp xảy Page faults Hệ điều hành xử lý page faults cách: - Tạo page yêu cầu dễ dàng hiểu chúng đặt nơi địa vật lí - Loại bỏ chương trình trường hợp chúng có biểu truy xuất khơng hợp lệ Trái ngược với tên gọi Page faults, khơng phải loại lỗi thường xun cần thiết để gia tăng số lượng nhớ sẵn có để cung cấp cho chương trình hệ điều hình có sử dụng nhớ ảo, bao gồm Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, *BSD, Solaris, AIX, and HP-UX z/OS.Một điều đáng lưu ý mà Microsoft dùng thuật ngữ hard fault 14 Đồ án môn học để định nghĩa page fault Quản Lý Bộ Nhớ Trong Hệ Điều Hành 15 Windows 3.2 Lý gây Page faults: a Một lỗi trang xảy xử lý truy cập tới địa mà trang tương ứng với địa khơng đánh dấu cácMMU (đơn vị quản lý nhớ) nạp nhớ Các lỗi phần cứng lỗi phát sinh trường hợp phụ thuộc vào kiến trúc tập lệnh xử lý Với số tập lệnh kiến trúc, lỗi phần cứng câu hỏi tạo điều kiện khác truy cập vào địa trang không tải vào nhớ, điều có nghĩa xử lý cho lỗi phần cứng phải tìm xem có tương ứng với trang lỗi hay khơng b Một khái niệm có liên quan với Page Fault gọi Protection fault tạo để truy cập trang mà trang tương ứng với địa yêu cầu đánh dấu đơn vị quản lý nhớ nạp nhớ, không đánh dấu cho phép hoạt động mà vi xử lý thực Ví dụ, trang đánh dấu không cho phép lưu trữ, trường hợp cố gắng để lưu trữ vào trang tạo lỗi bảo vệ, đánh dấu không cho phép thực thi mã, trường hợp cố gắng để lấy hướng dẫn từ trang tạo lỗi bảo vệ Một lần nữa, lỗi phần cứng lỗi phát sinh trường hợp phụ thuộc vào tập lệnh xử lý Các thuật ngữ "Page fault" "Protection Fault" sử dụng thấy cách hệ điều hành xử lý lỗi, không thiết phải tên dành cho lỗi phần cứng xảy Ví dụ, kiến trúc x86, truy cập vào page mà khơng trình bày truy cập vào trang bảo vệ báo cáo thông qua lỗi phần cứng gọi lỗi "trang ", phần cứng xử lý cung cấp thông tin cho xử lý lỗi trang cho biết loại truy cập kích hoạt lỗi, mà cách xử lý hệ điều hành phân biệt Việc sử dụng lỗi bảo vệ không nên nhầm lẫn với trường hợp ngoại lệ lỗi x86 nói chung bảo vệ, sử dụng để vi phạm tín hiệu nhớ truy cập dựa phân khúc 3.3 Các loại Page Faults khắc phục: Như biết, phần liệu thực thi chương trình lưu trữ nhớ vật lý RAM Phần lại tổ chức lưu trữ dạng swap file (trong phiên Windows 95/98/ME với tên Win386.swp) hay page file (trong Windows 2000/XP/Vista/Seven với tên pagefile.sys) Có nhiều tình gây “lỗi trang”, ta xét tình mà hệ thống xử lý được: o Loại 1: Truy nhập đến trang reserved, tức trang đặt 15 Đồ án môn học Quản Lý Bộ Nhớ Trong Hệ Điều Hành 16 trước mà chưa đưa vào RAM Khi Page Fault xảy ra, trang reserved Windows xử lý để thành trang committed (tức ánh xạ trang vào RAM) o Loại 2: Page Fault xảy kỹ thuật copy-on-write (sẽ nói đây) Khi xảy lỗi trang, cần phải mang trang vắng mặt vào nhớ Nếu khơng có khung trang trống, hệ điều hành cần thực công việc thay trang – nghĩa chọn trong nhớ mà không sử dụng thời điểm chuyển khơng gian swapping đĩa để giải phóng khung trang dành chỗ nạp trang cần truy xuất vào nhớ H10.Một “Blue Screen” xuất xảy PAGE FAULT Quá trình dịch địa ảo: H11.Tổ chức 32-bits địa ảo 16 Đồ án môn học Quản Lý Bộ Nhớ Trong Hệ Điều Hành 17 Một địa ảo trang Windows chia làm phần Windows Giả sử CPU phát sinh địa ảo số 32 bit để tìm đến byte nhớ Bộ phận dịch Memory Management Unit (MMU) nhận địa thực thao tác dịch: o Bước 1: MMU nhận 10 bits tìm PT1 để lấy địa vật lý PT2.Nếu PT2 reserved Page Fault nạp PT2 vào RAM o Bước 2: Khi PT2 có RAM, MMU dùng 10 bits để tìm PT2 lấy địa vật lý trang chứa byte cần tìm.Nếu trang trạng thái reserved xảy Page Fault “lỗi trang” nạp trang vào RAM o Bước 3: Khi trang có RAM, MMU dùng 12 bits cuối để tìm đến byte cụ thể khung trang trả cho CPU địa vật lý cụ thể byte cần tìm H12.Minh họa trình dịch 17 Kỹ thuật Copy-On-Write: Windows cho phép nhiều tiến trình khác chia sẻ physical page RAM để tiết kiệm nhớ Các trang dùng chung cho phép tiến trình dùng thay đổi nội dung khơng, vào thuộc tính bảo vệ trang chia sẻ Trong trường hợp thuộc tính bảo vệ khơng cho phép tiến trình chỉnh sửa trang để tránh việc tiến trình thay đổi nội dung trang làm ảnh hưởng đến tiến trình khác, Windows sử dụng kỹ thuật copy-on-write với nguyên lý sau: “ Tất tiến trình ánh xạ đến trang dùng chung tiến trình làm thay đổi nội dung trang Khi đó, Page Fault xảy báo cho hệ thống xử lý tình sau: tiến trình làm trang thay đổi copy trang dùng chung vùng nhớ riêng thao tác vùng nhớ đó; tiến trình lại sử dụng trang nhớ cũ.” H.13 Minh họa kỹ thuật Copy-On-Write Những thành phần nạp vào RAM: Bộ nhớ RAM chia làm hai phần:  The Non-Paged are: Có số phần hệ điều hành quan trọng không phân trang Khu vực RAM dùng cho 18 phần gọi “Non-Paged are”, dành cho code lõi hệ thống (core code of the system)  The Page Pool: Được dùng để lưu trữ:  Mã chương trình  Các trang (pages) có liệu ghi  Một phần dung lượng dành cho “file cache”, lưu trữ thông tin tập tin vừa xử lý đọc/ghi từ ổ cứng Bất kỳ lượng RAM lại sử dụng để làm dung lượng nhớ Cache lớn Page file đâu?: Trong hệ thống Windows, “page file” tệp tin ẩn lưu với tên pagefile.sys.File tạo lần hệ điều hành boot.Để xem file này, vào ổ đĩa lưu “page file” vào Folder Options View chọn “Show hidden files and folders” bỏ chọn mục “Hide Protected mode System files” H14.Một “Page File” hệ thống Windows XP Theo mặc định, Windows tự set dung lượng “page file” gấp 1.5 lần dung lượng nhớ RAM máy tính Vậy, Chúng ta tắt, không dùng đến nhớ ảo máy có RAM lớn hay khơng? 19 Câu trả lời “được”.Để tắt nhớ ảo, vào Control Panel System, chọn tab Advance sau click vào nút Settings Performance, tiếp tục click vào tab Advanced click vào nút Change.Chọn “No paging file” click nút Set để xóa file pagefile.sys 20 H15.Tắt “page file” hệ thống Windows XP Tuy nhiên việc không sử dụng nhớ ảo làm tiêu tốn nhiều tài nguyên RAM, dẫn tới hiệu suất hoạt động hệ thống bị giảm.Lý thực tế, chương trình thực thi thường yêu cầu lượng nhớ lớn lượng nhớ thực đưa vào sử dụng.Các yêu cầu địa ô nhớ hệ thống giao cho nới Nếu tệp tin trang (page file) có sẵn, hệ thống giao cho nó.Nhưng tắt “page file” (khơng sử dụng nhớ ảo) hệ thống giao tồn cho RAM, điều làm lãng phí nhiều tài nguyên RAM, có đến vài trăm megabytes chương trình chạy IV Quản lý nhớ vật lý: Các trang nhớ RAM chia làm vùng:  Working Set: Tập trang hoạt động  Modified List: Các trang bị loại khỏi Working Set, liên quan đến tiến trình gọi  Standby List: Các trang bị loại khỏi Modified List, liên quan đến tiến trình gọi nó, có vùng Paging File nhớ 20 ngồi, xóa gốc RAM cần  Free List: Các trang bị loại khỏi Standby List khơng gắn với tiến trình  Zeroed List: Các trang chuyển từ Free List ghi lại hoàn toàn mã Cách thức chuyển đổi vùng RAM: Giải thuật thay trang đảm bảo cho trang ảo nạp vào RAM cần xóa khỏi RAM khơng cần dùng để thay trang khác Sơ đồ sau mô tả giải thuật thay trang H16.Các vùng RAM - Khi tiến trình gọi đến trang nạp vào vùng Working Set - Cứ khoảng giây, trang tiến trình rỗi, bị đẩy từ Working Set sang đáy Modified List Standby List(tùy trường hợp cụ thể), biểu diễn (1) Các trang vùng có giá trị tiến trình gọi lại nạp vào Working Set, biểu diễn (2) Khi tiến trình kết thúc trang khơng chia sẻ với tiến trình khác, trang từ Working Set bị đẩy sang Free List, biểu diễn (3) - Sau thời gian định trang Modified List bị đẩy sang vùng Standby List, biểu diễn (4) Sự khác biệt vùng Modified List đẩy vào Working Set nhanh hơn, Standby List có backup nhớ ngồi, trang Standby List xóa RAM đầy, cần nạp trang backup - Các trang Standby List khơng gắn với tiến trình bị đẩy vùng Free List, biểu diễn (5) Các trang Free List chứa 21 liệu không giá trị, bị ghi đè trang chuyển vào Working Set hoạt động, biểu diễn (6) - Trong số trường hợp đặc biệt, tiến trình đòi hỏi trang hồn tồn chưa chứa liệu đê ghi thông tin mới, trang lấy từ vùng Zeroed List Zeroed List có nhờ xóa liệu trang Free List, biểu diễn (7) Cơ sở liệu khung trang: Để quản lý RAM, vùng trang RAM tiện lợi cho việc ánh xạ nhớ ảo vào RAM, Windows sử dụng bảng liệu khung trang Các thơng tin đọc từ bảng gồm có: i ii iii iv v vi Số thứ tự trang nhớ vật lý Vùng mà trang tồn Số bảng trang trỏ đến trang trang Con trỏ trỏ đến bảng trang sử dụng trang Con trỏ đến trang vùng List RAM … H17.Bảng liệu khung trang 22 Phần II Thực Demo Sản Phẩm THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN SẢN PHẨM VÀ PHẦN MỀM DEMO Yêu cầu thiết kế Demo phần mềm cần thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu: Cụ thể: - Thông tin phân vùng (các ổ C,D,E,F…): • Tên phân vùng • Định dạng • Số sector cluster • Số cluster • Dùng lượng dùng lại • Tổng dung lượng - Thông tin ổ đĩa (SSD, HDD) • Tên nhà sản xuất • Serial Number • Mã sản phẩm • Loại đĩa • Số phân vùng • Số Byte cluster • Số sector track • Số track cylinder • Tổng số Cylinder • Kích thước - Thơng tin nhớ (Ram) • Thơng tin nhớ ảo (Page file, virtual memory) nhớ vật lí Phân tích thiết kế a Từ yêu cầu thiết kế ta chọn hai phương pháp: Phương pháp thiết kế demo win32 API Phương pháp thiết kế demo MFC API b Cả hai phương pháp có chung ưu điểm sử dụng hàm tool có sẵn thư viện hệ điều hành Phương pháp có hàm API khó sử dụng khơng dùng phổ biến Phương pháp Về lập trình giao diện hướng đối tượng C++ 23 Đối với cá nhân em chọn Phương pháp để thực KẾT QUẢ THỰC HIỆN Công cụ thiết kế sản phẩm kết số liệu thu Công cụ phát triển sản phẩm: Microsoft visual studio 2017 Cơng cụ lập trình: Ngơn ngữ C++ , MFC(Microsoft Foundation Class Library) Số liệu thu được: Hình 1: Thơng tin nhớ phân vùng (C,D,E,F…) Hình 2: Thơng tin nhớ ổ đĩa 24 Hình 3:Thông tin nhớ Ram: Physical memory, Page file Virtual memory Hình 4: Thơng tin sinh viên thực 25 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN a Kết luận Sau nghiên cứu tìm hiểu quản lí nhớ HĐH Windows em hiểu rõ cách thức quản lí nhớ HĐH, phương pháp quản lí phân trang, địa ảo… Ưu điểm: Sản phẩm rõ yêu cầu đặt phần thiết kế Sản phẩm dễ cài đặt sử dụng Sản phẩm phát triển tảng ngôn ngữ C++(MFC) nên phù hợp nhiều tảng hệ điều hành khác Khuyết điểm: Giao diện sản phẩm chưa đẹp Chưa thể hết thơng tin liên quan đến đề tài… Trong q trình nghiên cứu làm demo sản phẩm, em có thêm nhiều kiến thức lập trình có kinh nghiệm Với yêu cầu đề tài đề ra, em cố gắng tìm hiểu, học hỏi hồn thành báo cáo cách tốt Tuy nhiên, lần đầu làm báo cáo tập lớn nên sau nghiên cứu đề tài, em vài chỗ làm chưa tốt số kiến thức chưa nắm rõ em mong thầy giảng giải kĩ lớp 26 Cuối em xin chân thành cám ơn hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình thầy Đỗ Tuấn Anh hướng dẫn nhiệt tình giúp đỡ cho em trình làm đồ án để em hoàn thành đồ án cách tốt Em xin chân thảnh cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Hệ Điều Hành - Ts Vũ Đức Lung - Trường ĐH CNTT ĐHQG HCM Bài giảng nguyên lý Hệ Điều Hành - Khoa CNTT trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Bài giảng Hệ Điều Hành - Khoa CNTT trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM Microsoft - http://msdn.microsoft.com/enus/library/aa366525(VS.85).aspx Windows Memory Management by Pankaj Garg Inside Windows 2000 by David A.Solomon & Mark E.Russinovich Operating Systems by Jerry Breecher Link tham khảo demo: https://github.com/ngquangan/do-an-nguyenly-he-dieu-hanh _Hết _ 27
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Bài tập lớn môn Hệ Điều Hành, Báo cáo Bài tập lớn môn Hệ Điều Hành

Từ khóa liên quan