Nhóm máu

44 94 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 00:14

Nhóm máuNhóm máuNhóm máuNhóm máu PGS TS TRẦN THỊ LIÊN MINH Mục tiêu Phân loại nhóm máu hệ ABO & hệ Rh Trình bày thành lập kháng thể hệ ABO & hệ Rh Mục tiêu Trình bày phương pháp x.đònh nhóm máu hệ ABO & hệ Rh Vận dụng kiến thức để giải thích p.ứng truyền máu & ứng dụng LS A Hệ ABO - I Phân loại Trong huyết tương chứa KT tự nhiên : anti A (α), anti B (β) - Màng HC chứa KN : A, B, O  Dựa vào có mặt KN & KT  Landsteiner phân nhóm máu : A, B, AB, O nhóm máu hệ ABO Nhó m máu Khán g thể Tỷ lệ % (Việt Nam) Genotyp e A Khaùn g nguye ân A Anti B 20 OA, AA B B Anti A 28 OB, BB AB A,B Khoâng AB O Khoân g A,B Anti AB 48 OO PP xác đònh nhóm máu Cần xác đònh nhóm máu người cho & người nhận pp : + Nghiệm pháp hồng cầu ( Đònh nhóm xuôi - PP Beth-Vincent ) + Nghiệm pháp ( Đònh nhóm Simonin ) huyết ngược - PP a Nghiệm pháp hồng cầu (PP Beth Nguyên tắc : Vincent) Sử dụng kháng huyết chuẩn hóa chứa KT anti A, anti B, anti AB trộn với máu cần thử  Dựa phản ứng ngưng kết xác đònh nhóm máu người thử b Nghiệm pháp huyết (PP Simonin) Nguyên tắc : Sử dụng HC mang KN biết, làm phản ứng ngưnng kết với huyết người cần xác đònh nhóm máu  Xác đònh có mặt hay mặt kháng thể anti A, anti B huyết  nhóm máu người thử  Anti D gắn vào HC Rh+  ngưng kết  anti D không gây tan máu trực tiếp hình thành nút chận mao mạch ngoại biên bò phá hủy dần thực bào vài vài ngày  gây tan máu  Người mẹ máu Rh- có máu Rh+ thường không thành lập đủ lượng anti D gây hại thai Nhưng từ đứa thứ 2, anti D sản xuất nhanh  bệnh tiêu huyết  thiếu máu nặng C Hệ thống nhóm máu khác Ngoài KN A, B, O, Rh, Hr Trong máu có nhiều Protein khác tạo KN nhö : M, N, S, s, P, Kell, Lewis, Duffy, Kidd, Diego, Lutheran  Ít gây phản ứng truyền máu phải Hệ HLA (Human Leukocyte Antigen) - HLA loại KN ghép, KN đồng loại ( iso–antigen ) - HLA : tế bào có nhân, có khả chủ động TH protein  vai trò quan trọng phản ứng ghép - HLA có ý nghóa lớn :  NC đặc điểm di truyền  Chẩn đoán bệnh  Ghép mô, quan  Truyền tủy II TRUYỀN MÁU CĐ & nguyên tắc truyền a Chỉ máu : đònh:   thể tích máu  Thiếu máu cung cấp vài thành phần máu HC  Truyền huyết tương cho BN Hemophilie b Nguyên tắc: +Bảo đảm phù hợp nhóm máu (ABO, Rh )  Nhóm máu truyền cho nhóm máu  Nếu phải dùng máu O truyền cho nhóm máu khác máu khác  truyền HC  Máu A & B truyền cho AB  truyền HC rửa + Truyền số lượng máu BN cần + Tốc độ truyền thích hợp với tình trạng tim mạch & tổng trạng chung cuûa BN   O+ A+ B+ AB+ O- A- B- T P H C T P H C T P H C T P H C T P H C T P O+ X X             X X       AB- H TP H C C TP HC       A+   X X X           X X X         B+   X     X X       X     X X     AB   X   X   X X X   X   X   X X X O-                 X X             A-                   X X X         B-                   X     X X     AB-                   X   X   X X X + c Phaûn ứng chéo Cần áp dụng trước truyền máu : lấy HC lấy máu người cho trộn với huyết máu người nhận  quan sát tượng ngưng kết :   Nếu không ngưng kết : truyền Nếu ngưng kết: không truyền  Tránh nhầm lẫn truyền máu & phát KT bất thường số p.ứng truyền máu a Những p.ứng không tan huyết Phản ứng sốt, run lạnh, nhiễm khuẩn, dò ứng gây miễn dòch cho thể nhận máu b Những p.ứng gây tan huyết - Do miễn dòch: không hòa hợp kháng nguyên – kháng thể  tiêu hủy hồng cầu (Hemolysis) - Nguyên nhân khác :  Nhiệt độ giữ máu không đảm bảo  Dung dòch giữ máu không đủ nồng độ đường  Nồng độ dung dòch chống đông & pH không quy đònh  Truyền máu với áp lực cao : truyền máu qua kim nhỏ + tốc độ nhanh  Máu người nhận thiếu men G6PD có myoglobin máu,myoglobin niệu từ trước ... anti B miễn dòch thường gặp người nhóm máu O  gọi nhóm máu O nguy hiểm : không sử dụng để truyền máu nhóm máu O thông thường 4 Các nhóm phụ hệ ABO a Nhóm máu A : A1 & A2 HC A1 HC A2 Phản ứng... Chứa chất đặc hiệu nhóm A Phản ứng yếu với anti A Chứa chất biến đổi đặc biệt nhóm A & chất đặc hiệu nhóm - 80% nhóm máu A hay AB thuộc A1 & 20% A2 - Phản ứng truyền máu xảy b Các nhóm B: B3, BX,... Anti AB 48 OO PP xác đònh nhóm máu Cần xác đònh nhóm máu người cho & người nhận pp : + Nghiệm pháp hồng cầu ( Đònh nhóm xuôi - PP Beth-Vincent ) + Nghiệm pháp ( Đònh nhóm Simonin ) huyết ngược
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhóm máu, Nhóm máu, b. Nghiệm pháp huyết thanh (PP Simonin), Sự thành lập KT hệ ABO :, b. Các nhóm dưới B: B3, BX, Bel, - Những p.ứng do Rh thường xảy ra trong 2 trường hợp :, Hệ HLA (Human Leukocyte Antigen)