Sinh lý bạch cầu

61 152 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 22:52

Sinh lý bạch cầuSinh lý bạch cầuSinh lý bạch cầu PGS TS TRẦN THỊ LIÊN MINH BM SINH LÝ HỌC ĐHYD TP.HCM MỤC TIÊU Nêu số lượng công thức bạch cầu người Việt Nam bình thường Phân tích tính chất BC Trình bày chức loại bạch cầu Vận dụng kiến thức để phân tích công thức bạch cầu phân biệt số bất thường bạch cầu A Số lượng công thức BC Số lượng BC - Ở người VN, trưởng thành, bt: Nam: 7.000 - 9.000/mm3 máu Nữ : 6.000 - 8.000/mm3 Công thức BC - Bảng tỷ số phần trăm loại BC so với tổng số BC  Công thức BC - Tuỳ theo yêu cầu dùng tiêu chuẩn ≠ để phân loại công thức BC  loại công thức thường sử dụng: a Công thức thông thường - Công thức giúp tìm hướng xác đònh nguyên nhân bệnh - Người VN trưởng thành, bình thường có công thức BC sau: · BC đa nhân trung tính (N): 60 66% ·  BC đa nhân ưa acid 11% (E): 2- ·  BC đa nhân ưa kiềm (B): - 1% 0,5 ·  BC đơn nhân 2,5% 2- (M): b Công thức Arneth - NC Bạch cầu đa nhân trung tính: BC già  nhân chia nhiều múi  công thức giúp thăm dò tốc độ sinh sản phá - Công thức Arneth người VN, trưởng thành, bình thường • Nhân có múi : 4,5% 2- • Nhân có múi : 29% 21 - • Nhân có múi : 42% 36 - B Chức bạch cầu I Chức Neutrophil: CN thực bào a Trong trường hợp BT: - SL N  2, lần sau v.động mạnh chích norepinephrin v.động mạnh KT tuần hoàn   lưu lượng máu qua m.mạch  lôi BC - Khoảng 60’ sau có  c Các loại KT chế tác dụng - Có loại KT : IgG, IgE, IgA, IgD, IgM (IgG # 75%, IgE giữ vai trò quan trọng bệnh dò ứng) - KT tác dụng theo cách kháùc để v Cách 1: Tấn công trực tiếp tác nhân xâm lấn Các KT làm bất hoạt tác nhân xâm lấn Ngưng kết: KN bò ngưng cách: kết thành đám giảm hoạt tính Kết tủa: phức hợp KN- Trung hòa: KT trung hoà KN  độc tính KN Làm tiêu: số KT mạnh làm vỡ màng tb vật xâm lấn v Cách 2: Hoạt hóa hệ thống bổ thể để phá hủy vật xâm lấn · Bổ thể hệ thống có tiền chất khác men (C1  C9) · Bổ thể có mặt huyết tương dòch • Khi KT kết hợp KN  tạo phức hợp KN-KT  hoạt hoá hệ thống bổ thể: men tạo thành  men hoạt hoá Men hoạt hoá công tác nhân xâm lấn cách: Làm tiêu Các men tiêu protein hệ bổ thể làm tiêu hủy màng tế bào  vỡ tế bào Hoạt hóa thực bào Men opsonin kết hợp bề mặt với VK KN khác  Làm  mẫn cảm vật xâm lấn thực bào (opsonin hoá)  làm  Hóa động Sản phẩm bổ thể tạo hấp dẫn Neutrophil ĐTB  làm  số lượng TB thực bào vùng có Ngưng kết Men bổ thể làm thay đổi bề mặt số nhân KN ngưng kết tác dụng KN Trung hoà virus Men bổ thể phá cấu trúc phân tử virus  độc tính Tác dụng gây viêm Các sản phẩm bổ thể khởi đầu phản ứng viêm chỗ  sung huyết, đông protein mô ảnh hưởng chế khác v Cách 3: Hoạt hoá hệ thống phản vệ KT Một số KT đặc biệt IgE cố đònh màng TB mô máu p.ứng với KN  làm TB phình to  vỡ TB     Giải phóng loại yếu tố có tác dụng chỗ: Histamin Gây dãn mạch  tính thấm mao mạch Chất phản vệ p.ứng chậm Yếu tố hóa ứng động Gây hóa ứng động N ĐTB đến vùng có p.ứng KN-KT  thực bào sản phẩm p.ứng KN-KT Men Lyzosom gây p.ứng viêm chỗ: Làm  p.ứng dò ứng ... lượng công thức bạch cầu người Việt Nam bình thường Phân tích tính chất BC Trình bày chức loại bạch cầu Vận dụng kiến thức để phân tích công thức bạch cầu phân biệt số bất thường bạch cầu A Số lượng... ·  BC đơn nhân 2,5% 2- (M): b Công thức Arneth - NC Bạch cầu đa nhân trung tính: BC già  nhân chia nhiều múi  công thức giúp thăm dò tốc độ sinh sản phá - Công thức Arneth người VN, trưởng thành,... bình thường • Nhân có múi : 4,5% 2- • Nhân có múi : 29% 21 - • Nhân có múi : 42% 36 - B Chức bạch cầu I Chức Neutrophil: CN thực bào a Trong trường hợp BT: - SL N  2, lần sau v.động mạnh chích
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh lý bạch cầu, Sinh lý bạch cầu