65 ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 4

67 206 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:25

Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** TUYỂN TẬP 65 ĐỀ THI GIỮA HK1 MƠN TỐN LỚP ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian: 40 phút Phần I: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Câu 1: Số 47032 đọc là: A Bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi B Bốn mươi bảy nghìn ba trăm linh hai C Bốn mươi bảy nghìn khơng trăm ba mươi hai D Bốn mươi bảy nghìn ba trăm không mươi hai Câu 2: Trong số 678387 chữ số hàng ……, lớp…… A Hàng trăm nghìn, lớp nghìn B Hàng chục nghìn, lớp nghìn C Hàng nghìn, lớp nghìn D Hàng trăm nghìn, lớp đơn vị Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm của: a tạ 8kg =… kg A 500 B.580 C.508 D.518 b phút 10 giây =………giây A 110 B 120 C 130 D.140 Câu 4: Kết phép tính là: a) 769564 + 40526 A 810090 B 810190 C 811090 D 810091 b) 62975 – 24138 A 38837 B 37837 C 38937 D 37847 Câu 5: Tìm x a) x – 425 = 625 1200 – x = 666 ………………………… ……………………………… ………………………… ……………………………… ………………………… ……………………………… Phần II Trong thư viện có 1800 sách, số sách giáo khoa nhiều số sách đọc thêm 1000 cuốn.Hỏi thư viện có sách loại? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Toán – Fb, Zalo: Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Bài Điền vào chỗ chấm: Đọc số Viết số Mười triệu tám trăm linh ba nghìn sáu trăm hai mươi Số gồm: Hai mươi triệu, bảy mươi nghìn tám đơn vị 33775184 Bài Đặt tính tính : 37865 + 161928 368517 - 74639 Bài Điền tên gọi tương ứng góc sau đây: ………………… ………………… Bài Cho hình chữ nhật (Như hình vẽ bên) A ………………… 21cm B a) Cạnh AB song song với cạnh 9cm b) Diện hình chữ nhật ABCD : D C Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) 3tấn 5kg = kg Số điền vào chỗ : A 350 B 3050 C 3005 D 30050 b) 2giờ 15phút = phút Số điền vào chỗ : A 215 B 17 C 135 D 35 c) Trung bình cộng số : 364 ; 290 636 số : A 327 B 463 C 430 D 360 d) So sánh : 123102 97899 Dấu thích hợp điền vào ô trống : A < B > C = Bài Một trường tiểu học có 445 học sinh, số học sinh nữ số học sinh nam 13 bạn Tìm số học sinh nam, học sinh nữ trường Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Toán – Fb, Zalo: Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian: 40 phút Phần I: Em khoanh tròn vào chữ đặt trước kết 1/ Giá trị chữ số số: 571638 là: a 500 b 50000 c 500000 d 5000000 2/ Số lớn số 725369; 725396; 725936; 725693 a 725936 b 725396 c 725369 d 725693 3/ tạ 60 kg = …… kg Số thích hợp cần điền vào chổ chấm : a 306 b 603 c 360 d 3600 4/ 30 phút = …… phút Số thích hợp cần điền vào chổ chấm : a 60 b 120 c 90 d 150 c 20 d 10 5/ Trung bình cộng số 10 ; 30 ; 50; 70 : a 40 b 30 Phần II : Câu : (1 điểm) Đặt tính tính a) 514626 + 8236 b) 987864 - 783251 Câu 2: Cho hình tứ giác ABCD A a/ Cặp cạnh song song :……………………………… b/ Các cặp cạnh vuông góc :………………………… ………………………………………………………… c/ Góc tù góc : ……………………………………… D d/ Góc nhọn góc : ………………………………… Câu : Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm B C Câu : Hiện tổng số tuổi mẹ tuổi 45 tuổi Con mẹ 27 tuổi Tính tuổi tuổi mẹ Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Tốn – Fb, Zalo: Cơ Trang – 0948.228.325 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Viết số sau đây: a) Năm trăm bốn mươi triệu ba trăm nghìn bốn trăm : …………………… b) Chín trăm triệu khơng trăm linh chín nghìn tám trăm mười: …… …………… Đọc số sau: a) 000 000 000:………………………………………………………………………… b) 158 005 000:…………………………………………………………………………… Câu Viết số thành tổng: a) 75 485 = ………………………………………………………………………… b) 855 036 =……………………………………………………………………………… Câu Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) phút =……… giây b) kỉ =……… năm phút = …………giây kỉ =…………năm Câu Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) yến = ……… kg tạ 5kg =……… kg b) tạ =…………kg 65kg =……… kg II/ PHẦN TỰ LUẬN Câu Đặt tính tính: 150287 + 4995 50505 + 950909 65102 – 13859 80000 – 48765 Câu Trong vườn nhà Nam có 120 cam bưởi, số cam nhiều số bưởi 20 Hỏi vườn nhà Nam có cam, bưởi? Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Toán – Fb, Zalo: Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Phần 1: Trắc nghiệm Bài1: Khoanh vào câu trả lời A 6kg5g = g Số điền vào chỗ chấm là: a, 6005 b, 605 c, 65 B phút giây = giây Số điền vào chỗ chấm là: a, 650 b, 65 c, 56 C Một mảnh vườn hình vng có cạnh m Diện tích hình vng là: a, 32m2 b, 64m2 c, 16m2 D Trung bình cộng số : 45 , 55 , 65 là: a, 45 b, 55 c, 50 Bài 2: Đọc số sau: - 46 307 : - 125 317 : - Viết số sau: Ba mươi sáu nghìn bốn trăm: - Tám trăm linh sáu nghìn, chín trăm bảy mươi bảy: Bài 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 89 999 90 000 89 800 89 786 Bài 4: Xếp số theo thứ tự từ lớn đến bé 6750 , 7650 , 6507 , 7560 Phần 2: Tự luận Bài 1: Đặt tính tính a, 235 789 + 121 021 b, 89 743 – 11 599 Bài 2: Bài toán: Một lớp học có 36 học sinh , số học sinh nữ nhiều số sinh nam em Hỏi lớp học có học sinh nữ , học sinh nam ? Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Tốn – Fb, Zalo: Cơ Trang – 0948.228.325 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Toán – Lớp Thời gian : 40 phút A/ Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu : Số : “ Bốn mươi lăm nghìn hai trăm linh bảy” viết : A 45 207 B 45 027 C 40.527 Câu : Giá trị chữ số số 548 762 là: A 0000 B 8000 C 800 Câu 3: Số lớn số : 85 732 , 85 723 , 85 372 : A 85 732 B 85 723 C 85 372 Câu 4: 8tấn 55 kg = kg Số cần điền vào chỗ chấm là: A 855 B 8550 C 8055 Câu 5: phút 10 giây = giây Số cần điền vào chỗ chấm : A 120 B 130 C 210 Câu 6: tạ kg 95 kg Dấu cần điền vào chỗ chấm là: A > B < C = Câu 7: Số trung bình cộng số 25 , 18 , 32 là: A 35 B 75 C 25 Câu 8: Giỏ trị biểu thức 423 + m với m = là: A 483 B 430 C 429 Câu 9: Hình vẽ có : A B D C A Góc …………… góc vng B Góc …………… góc nhọn C Các cạnh…………… song song với Câu 10: Một hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm Chu vi hình chữ nhật là: A 16cm B 15 cm C cm B - Phần thực hành : Câu 1: Đặt tính tính: 503720 + 439509 420748 - 376709 Câu 2: Tìm x: X + 254 = 680 X - 306 = 504 Câu 3: Hai lớp thu hoạch 600 kg giấy vụn Lớp A thu hoạch lớp 4B 120 kg giấy vụn Hỏi lớp thu hoạch ki - lô - gam giấy vụn ? Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Tốn – Fb, Zalo: Cơ Trang – 0948.228.325 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Phần I: Mỗi tập có câu trả lời A,B,C,D Hãy khoanh vào chỗ đặt trước câu trả lời Bài 1: a) Số “Ba triệu khơng trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm linh bốn” viết là: A 300028604 B 30028604 C 3028604 D 30286040 b) Số lớn số 5571; 6571; 5971; 6570 A 5571 B 6571 C 5971 D 6570 Bài 2: (1 điểm) a) Cho biết 56031 = 50000 + + 30+1 Số thích hợp để viết vào trống là: A 60 B 600 C 6000 D 60000 b) Bác Hồ tìm đường cứu nước vào năm 1911 Năm thuộc kỷ nào? A XVIII B XVI C XXI D XX Bài 3: a) 29 kg = kg ? Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A 429 kg B.4029 kg C.4290kg D.40029 kg b) ngày 18 = A 62 B.48 C.56 D 66 Phần II: 1) Đặt tính tính a) 51236 + 45619 b) 13058 – 8769 c) 2057 x d) 65840 : ……………… ……………… ………… …………… ………………… ……………… ………… …………… ………………… ……………… ………… …………… 2) Tìm x: a) x - 363 = 975 …………………… b) 815 – x = 207 …………………………… …………………… …………………………… …………………… …………………………… 3) Tìm cách thuận tiện a) 37 + 24 + b) 742 + 99 + …………………… …………………………… …………………… ……………………… …………………… …………………………… Phần III: Một hình chữ nhật có nửa chu vi 22m.Chiều dài chiều rộng 10 m Tính diện tích hình chữ nhật Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Tốn – Fb, Zalo: Cơ Trang – 0948.228.325 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Toán – Lớp Thời gian : 40 phút Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) Viết số Đọc số 27 643 518 Hai mươi bảy triệu sáu trăm bốn ba nghìn năm trăm mươi tám a)………… Mười sáu triệu hai trăm linh năm nghìn sáu trăm bảy mươi mốt 181 164 b)…………………………………………………………… c)………… Bốn trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm tám mươi chín nghìn khơng trăm mười hai …………………………………………………………… 422 742 2.Viết số thích vào chỗ chấm: Hiền Hồ Hiền vẽ được: a)……………hình vng ; b) …………hình tròn Hồ vẽ : a)…………….hình vng ; b)………….hình tròn 3.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 2giờ 27 phút = 147 phút b) tạ kg = 460 kg Đặt tính tính: a) 38267 + 35204 b) 87725 – 21252 c) 1126 x d) 1836 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 7800dm =… m là: A 780 000 B.78 000 C 780 D 78 Một cửa hàng bán gạo Ngày đầu bán 1890kg gạo, ngày thứ hai bán ngày đầu 560 kg.Hỏi hai ngày cửa hàng bán kg gạo? Cho hình vẽ bên Biết ABCD BMNC hình vng cạnh 8cm Viết tiếp vào chỗ chấm: a) Đoạn thẳng AM vng góc với 8cm B 8cm đoạn thẳng:……………………… A M b) Diện tích hình chữ nhật AMND là: Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Toán – Fb, Zalo: Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** D C N ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Toán – Lớp Thời gian : 40 phút Bài 1: Viết số sau: a Sáu mươi hai nghìn ba trăm linh năm: b Một trăm năm mươi hai nghìn sáu trăm: … c Tám mươi ba triệu hai mươi bốn nghìn: ………… d Năm trăm ba mươi mốt triệu khơng nghìn năm trăm hai mươi tám : …… Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a Chữ số số 5729018 có giá trị là: A 7000 B 70000 C 700000 b Năm 2011 thuộc kỉ: A XIX B XX C XXI Bài 3: Đặt tính tính: a, 125378 + 248459 b, 635783 - 290876 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Bài 4: Hai thùng dầu có tất 2575 lít Thùng thứ có số dầu nhiều thùng thứ hai 235 lít Hỏi thùng có lít dầu? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………… Bài 5: Hãy điền Đ (đúng) S (sai) vào trống: a Một hình tứ giác có góc vng hình vng b Một hình tứ giác có bốn cạnh hình vng c Hình chữ nhật hình vng d Hình vng hình chữ nhật đặc biệt Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Toán – Fb, Zalo: Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 10 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút I Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ trước câu trả lời Bài 1: a Mười triệu tám trăm linh ba nghìn sáu trăm hai mươi A 18 003 620 B 10083 620 C 10 803 620 D 10 620 803 b Sáu triệu bốn trăm năm mươi nghìn bảy trăm ba mươi mốt A 045 731 B 450 731 C 504 731 D 450 317 c Giá trị chữ số số 35 161 là: A 000 B 500 C 50000 D 50 Bài 2: a) 5kg Số điền vào chỗ … là: A 350kg B 3050kg C 3005kg D 30050kg b) 15 phút =……… Số điền vào chỗ …… là: A 215 B 17 C 35 D 135 c) Trung bình cộng số: 364; 290 636 là: A 430 B 463 C 327 D 360 II Phần tự luận: Bài 3: Đặt tính tính: 48765 + 26592 368517 – 74639 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Bài 4: Điền tên gọi tương ứng góc sau đây: ……………… ……………… …………………… Bài 5: Bài toán: Hai ruộng thu hoạch tất 35 tạ thóc Biết ruộng thứ thu hoạch ruộng thứ hai tạ thóc Hỏi ruộng thu hoạch tạ thóc? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Toán – Fb, Zalo: Cô Trang – 0948.228.325 10 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 51 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I MƠN: TỐN - LỚP (Thời gian làm bài: 40 phút) Phần I: Trắc nghiệm Em khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Câu 1: Giá trị chữ số số 376 500: A 7000 B 70 000 C 700 000 D 700 Câu 2: Các số 3471; 4137; 3741; 4173 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: A 3471; 3741; 4137; 4173 B 4137; 4173; 3741; 3471 C 4173; 4137; 3741; 3471 D 3471; 4137; 4173; 3741 Câu 3:Viết số biết số gồm có: triệu, trăm nghìn, chục nghìn, trăm, chục, đơn vị A 540 242 B 35 504 002 C.30 504 020 D 504 042 Câu 4: tạ = ….kg A 130 kg B 1300 kg C 1030 kg D 103 kg Câu 5: Tổng số 58, hiệu số 10 Hai số là: A 29 19 B 26 16 C 34 24 D 30 18 Câu 6: Một hình chữ nhật có nửa chu vi 16cm, chiều dài chiều rộng 4cm Diện tích hình chữ nhật là: A 12 cm2 B 60 cm2 C 26 cm2 D 27cm2 Phần II: Tự luận Bài 1: Đặt tính tính: A 478605 + 586399 B 728046 – 35691 Bài 2: Tính cách thuận tiện nhất: 448 + 594 + 52 Bài 3: Tìm x a x - 2150 = 6840 a 1732 – x = 564 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… Bài 4: Lớp 4A có 35 học sinh, lớp 4B có 36 học sinh, lớp C có 37 học sinh Hỏi trung bình lớp có học sinh? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ĐỀ 52 Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Toán – Fb, Zalo: Cô Trang – 0948.228.325 53 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I MƠN: TỐN - LỚP (Thời gian làm bài: 40 phút) Bài 1: a Viết số thích hợp vào chổ chấm: Hai mươi lăm triệu: ……………………………………………………………………… Tám mươi sáu triệu khơng trăm ba mươi nghìn trăm linh hai: ……………………… b Viết số sau: 57 642; 56 724; 57 462; 56 427; 57624 Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………………… Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………………………………… Bài 2: Đặt tính tính: 753985+ 65309; 97485 - 3658; 463 x 7; 2520 : Bài 3: (2 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 800 kg = 80 tạ c) tạ 6kg =360 kg b) phút 20 giây = 200 giây d) kỷ = 700 năm Bài : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a Giá trị chữ số số 376 500 là: A 7000 B 70 000 C 700 000 D 700 b kg = ……kg A 66 kg B 6600 kg C 6060 kg D 6006 kg c Số trung bình cộng số 27, 33 45 là: A 33 B 34 C 35 D 36 d Một hình vng có độ dài cạnh 7cm chu vi hình vng là: A 14 cm B 49 cm C 21 cm D 28 cm Bài : Một cửa hàng hai ngày bán 3450 lít dầu, biết ngày thứ bán nhiều ngày thứ hai 376 lít dầu Hỏi ngày cửa hàng bán lít dầu? Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Toán – Fb, Zalo: Cô Trang – 0948.228.325 54 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 53 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I MƠN: TỐN - LỚP (Thời gian làm bài: 40 phút) A/Trắc nghiệm: Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời a/ Cho số sau: 21, 30, 45 Trung bình cộng số là: A 96 B.42 b/ phút 40 giây giây? A 340giây B 304giây c/Năm 1010 thuộc kỉ ? A.thế kỉ B kỉ 10 C.300giây C kỉ 11 d/2 35 kg + 25 kg =…….kg C.260 kg e/ phút = giây A.2600kg A.30 giây B.2060kg B.20 giây C.32 C.10 giây f/ Trong số 743865901 : A/ Chữ số hàng triệu , lớp triệu B/ Chữ số hàng nghìn , lớp nghìn C/ Chữ số hàng chục triệu, lớp triệu g/Phát biểu sau : A/ Góc bẹt bé góc tù B/ Góc tù bé góc vng C/ Góc bẹt hai lần góc vng h/Viết số 310762; 99000 ; 309871; 257800 theo thứ tự từ lớn đến bé : A/ 257800; 309871; 99000; 310762 B/ 257800; 99000 ; 309871; 310762 C/ 310762; 309871; 257800; 99000 B/Tự luận: Câu1 a) Viết số, biết số gồm : 4triệu, trăm nghìn , nghìn , 7trăm , chục ………………… b) Đọc số: 325004789: ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …… Câu 2: Tìm x : a/ 45672 + x = 527839 b/ 76053 – x = 51425 ……………………… … ……………………… ……………………… ………………………… …………………….… …………………………… ………………………… …………………………… Câu Một hình chữ nhật có nửa chu vi 42cm, chiều dài chiều rộng 30cm Tính diện tích hình chữ nhật Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Tốn – Fb, Zalo: Cơ Trang – 0948.228.325 55 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 54 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I MÔN: TOÁN - LỚP (Thời gian làm bài: 40 phút) I Trắc nghiệm: Em khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Câu 1: 45 = Số cần điền vào ô trống là: A 15 B 10 C 25 D 20 Câu 2: 2000000 m2 = ……km2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A B 20 C 200 D 2000 Câu 3: Độ dài đáy dm, chiều cao 42 cm Diện tích hình bình hành là: A 336 cm2 B 33600cm2 C 3360 cm2 D 336000cm2 12 ; ; phân số với phân số là: 11 27 A B C D 11 Câu 5: Trong phân số ; ; ; Phân số bé là: 9 A B C D 17 27 Câu 6: Dấu điền vào : 21 42 Câu 4: Trong phân số A > B < C = D Không có dấu 2007 2007 ; ; ; phân số là: 2007 2009 2007 2007 A B C D 2007 2009 11 Câu 8: Trong phân số ; ; ; phân số tối giản là: 22 11 A B C D 22 Câu 7: Trong phân số: II Tự luận: Câu 1: Tính: 1 : Câu 2: Tìm x: a) X - 11 = 5 Câu 3: Tính hai cách: ( b) -X= 6 + )x 11 11 Câu 4: Bài tốn: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 140m, chiều rộng chiều dài Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Tốn – Fb, Zalo: Cơ Trang – 0948.228.325 56 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 55 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I MƠN: TỐN - LỚP (Thời gian làm bài: 40 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết đúng: Câu 1: Số gồm năm triệu, sáu chục nghìn, hai trăm, tám chục, ba đơn vị là: A 5600283 B 5060283 C 5620038 D 56020083 Câu 2: yến kg = ………… kg A 43 kg B 403 kg C 4003 kg D 34 kg Câu 3: Kết phép tính 5436 – 3094 là: A 5442 B 2342 C 2442 D 13543 Câu 4: Kết phép tính 5436 + 7917 là: A 13353 B 12353 C 12343 D 13543 Câu 5: Viết số đo dạng số đo giờ: ngày = …… Giờ A B C D Câu 6: trung bình cộng số: 28, 33, 35 có kết là: A 96 B 32 C 23 D 33 II PHẦN TỰ LUẬN: Câu 1: Tìm x, biết: X – 59688 = 28321 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………… Câu 2: Tính cách thuận tiện + + 14 + 12 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………… Câu 3: Trong hộp có 25 bóng xanh đỏ, số bóng đỏ nhiều số bóng xanh Tìm số bóng loại …………………………………………………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………… Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Toán – Fb, Zalo: Cô Trang – 0948.228.325 57 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 56 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I MƠN: TỐN - LỚP (Thời gian làm bài: 40 phút) I/ Phần trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Câu 1: 1.Để tính số trung bình cộng số 30,40,50,60,ta làm sau : A (30 + 40 + 50 + 60): B (30 + 40 + 50 + 60): C (30 + 40 + 50 + 60): D (30 + 40 + 50 + 60): Câu 2: 9tạ 5kg = kg A 905 kg B 950 kg C 95 kg D 9005 kg Câu 3: Số gồm triệu, chục nghìn, trăm, chục đơn vị A 5400321 B 5040321 C 5004321 D 5430021 Câu 4: Tổng hai số 73, hiệu hai số 29 Số bé là: A 44 B 23 C 51 D 22 Câu 5: Có phòng học, phòng học có 13 bàn ghế, bàn ghế học sinh ngồi học Có tất số học sinh ngồi học : A 208 B 280 C 802 D 820 II/ Phần thực hành: Câu 1: Đặt tính tính: 4780 + 564 9584 - 3477 153 x 62 210 : 15 Câu 2: Tìm x: x – 306 = 504 x + 254 = 680 Câu 3: Một ô tô thứ chạy 45 km, thứ hai chạy 65 km, thứ ba chạy 70 km Hỏi trung bình ô tô chạy km ? Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Toán – Fb, Zalo: Cơ Trang – 0948.228.325 58 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 57 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I MƠN: TỐN - LỚP (Thời gian làm bài: 40 phút) PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ đặt trước ý nhất: Câu 1: Giá trị chữ số số 548 762: a 40000 b 4000 c 400 d 40 Câu 2: tạ 85 kg = kg a 3085 kg b 385 kg c 3850 kg d 358 kg Câu 3: Để tính trung bình cộng số 33; 40; 15; 30 ta làm sau: a (33+ 40+ 15+ 30) : b (33+ 40+ 15+ 30) : c (33+ 40+ 15+ 30) : d 33+ 40+ 15+ 30 : Câu 4: phút 30 giây = giây a 60 giây b 230 giây c 120 giây d 150 giây Câu 5: Số lớn số: 468 257; 468 275; 468 752; 468 725 là: a 468 257 b 468 275 c 468 725 d 468 752 PHẦN II: TỰ LUẬN Câu 1: Đặt tính tính: a) 094 + 566 b) 839 848 – 246 273 6791 x 5692 : Câu 2: Một đàn gà có 80 số gà trống nhiều số gà mái 26 Hỏi đàn gà có gà trống ,bao nhiêu gà mái ? Bài giải : Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Toán – Fb, Zalo: Cô Trang – 0948.228.325 59 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 58 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I MƠN: TỐN - LỚP (Thời gian làm bài: 40 phút) PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ đặt trước ý nhất: Câu 1: tạ 85 kg = kg a 3085 kg b 385 kg c 3850 kg d 358 kg Câu 2: Giá trị chữ số số 548 762: a 40000 b 4000 c 400 d 40 Câu 3: Số lớn số: 468 257; 468 275; 468 752; 468 725 là: a 468 257 b 468 275 c 468 725 d 468 752 Câu 4: Để tính trung bình cộng số 33; 40; 15; 30 ta làm sau: a (33+ 40+ 15+ 30) : b (33+ 40+ 15+ 30) : c (33+ 40+ 15+ 30) : d 33+ 40+ 15+ 30 : Câu 5: phút 30 giây = giây a 60 giây b 230 giây c 120 giây d 150 giây PHẦN II: TỰ LUẬN Câu 1: Đặt tính tính: a) 094 + 566 b) 839 848 – 246 273 6791 x 5692 : Câu 2:Một đàn gà có 80 số gà trống nhiều số gà mái 26 Hỏi đàn gà có gà trống ,bao nhiêu gà mái ? Bài giải : …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Tốn – Fb, Zalo: Cơ Trang – 0948.228.325 60 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 59 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I MƠN: TỐN - LỚP (Thời gian làm bài: 40 phút) I/ Phần trắc nghiệm : Học sinh khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Câu : Số “ Hai nghìn hai trăm linh hai “ viết : A 200202 B 2205 C 22002 D 2202 Câu : Số lớn số : 10248 ; 17824 ; 13247 ; 14872 : A 10248 B 17824 C 14872 D 13247 Câu 3: Dãy số dãy số tự nhiên : A 1; 2; 3; 4; 5; B 1; 3; 5; 7; 9; C 0; 1; 2; 3; 4; D 2; 4; 6; 8; Câu : 90kg = kg A 58kg B 5090kg C 5009kg D 580kg Câu : Khoanh vào khoảng thời gian lớn nhất: A 360 giây B phút 45 giây C phút giây II Phần tự luận : Câu : Viết tên “ góc nhọn “ ; “ góc vng “ ; “ góc tù “; vào chỗ chấm thích hợp: a b c Câu : Cho a = , b = , c = Tính a/ a + b + c = ? b/ a x b x c = ? Câu : Bài tốn Một hình chữ nhật có chu vi 40 cm Chiều rộng chiều dài cm Tính diện tích hình chữ nhật Bài giải …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Tốn – Fb, Zalo: Cơ Trang – 0948.228.325 61 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 60 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I MÔN: TOÁN - LỚP (Thời gian làm bài: 40 phút) Bài 1: Khoanh tròn vào câu trả lời a) Giá trị chữ số số 10 203 004 là: A 20 B 200 C 20 000 D 200 000 b) Số gồm ba mươi tư triệu, năm mươi nghìn bốn mươi lăm viết là: A 34 050 045 B 345 045 C 345 000 045 D 34 045 450 c) phút 5giây = giây Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: A 55 B 305 C 505 D 503 d) 80kg = kg Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: A 88 B 880 C 8080 D 8800 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) Lớp nghìn số 10 002 003 gồm chữ số: …………………………………… b) A B D C E N G M P - Hình tam giác ABC có …… góc nhọn - Hình tam giác DEG có …… góc tù …… góc nhọn - Hình tam giác MNP có …… góc vng ….góc nhọn Bài 3: Đặt tính tính 365807+ 291304 805146 – 52719 Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp a) Các số 54 687 ; 54 867 ; 54 678 ; 45 876 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: …………………………………………………………………………………………………… b) Các số 9876 ; 9867 ; 8998 ; 9987 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: …………………………………………………………………………………………………… Bài 5: Đàn gà có 120 gà, số gà mái nhiều gà trống 30 Tìm số gà mái số gà trống đàn gà Bài 6: Tìm số tự nhiên x, biết < x < Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Tốn – Fb, Zalo: Cơ Trang – 0948.228.325 62 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 61 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I MƠN: TỐN - LỚP (Thời gian làm bài: 40 phút) I Trắc nghiệm: Câu 1: Số “ Năm mươi lăm nghìn chín trăm linh năm ” viết là: A 50950 B 55950 C 55905 Câu 2: 42tấn 36kg = ………… kg Số cần điền vào dấu chấm là: A 42306 kg B 42036 kg C 42036 Câu 3: Trung bình cộng số: 201; 102;210;111 là: A 201 B 156 C 165 Câu 4: Giá trị biểu thức: 394 x n + 1207 với n = là: A 4359 B 4259 C 4349 Câu 5: ngày = … phút A 1200 B 1400 C 3600 D 1440 D 50905 D 4236 D 180 D 4459 II Tự luận: Câu 1: Tính cách thuận tiện a) 359 + 784 + 641 + 216 = … = = b) 456375 + 3956 – 375 – 56 = = = Câu 2: Hai ruộng thu hoạch 30tạ 47kg thóc Thửa ruộng thứ thu hoạch ruộng thứ hai 503kg thóc Hỏi ruộng thu hoạch ki-lơ-gam thóc ? Bài giải Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Tốn – Fb, Zalo: Cơ Trang – 0948.228.325 63 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 62 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I MƠN: TỐN - LỚP (Thời gian làm bài: 40 phút) I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Em khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời : 1.Năm 1010 thuộc kỷ: A.Thế kỷ thứ 10 B Thế kỷ thứ 11 C Thế kỷ thứ 12 Giá trị chữ số số 584762 : A 80 000 B 000 C 800 D 80 yến kg = … kg A 107 B 17 C 170 D 1700 4.Chữ số thích hợp viết vào ô trống phép so sánh 859 67 < 859167 : A.0 B C Câu2: Cho hình bên Viết tiếp vào chỗ chấm: A Hình bên có ………góc vng B Hình bên có ………góc nhọn Các cạnh vng góc với là…………… Cặp cạnh song song với là……………… C D Câu3 : Đúng ghi Đ, sai ghi S vào trước ô trống sau: Trung bình cộngcủa số 36; 42 57 45 Số tự nhiên nhỏ phút 15 giây = 135 giây Trong số 785 930, chữ số thuộc hàng nghìn, lớp nghìn II/ PHẦN TỰ LUẬN Bài Đặt tính tính : a)769 564 + 410 652 b) 39 700 – 24 138 Bài 2: Tính giá trị biểu thức a + b + c nếu, a = 10, b = 25, c = 29 Bài 3: Tuổi mẹ tuổi cộng lại 41 tuổi Mẹ 27 tuổi Hỏi mẹ tuổi, tuổi? Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Tốn – Fb, Zalo: Cơ Trang – 0948.228.325 64 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 63 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I MƠN: TỐN - LỚP (Thời gian làm bài: 40 phút) Bài 1: Viết vào chỗ trống Viết số 542207352 ………………… Đọc số ………………………………………………………………… Hai trăm triệu,hai trăm linh chín nghìn, khơng trăm mười lăm Bài 2: Đặt tính tính a/ 45786 – 9763 ; b/ 564963 + 987565 c/ 3786 x d/ 31612 : …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Bài 3: Tìm X a/ X + 1356 = 7568 c/ X : = 657 ………………………… …………………… ………………………… …………………… ………………………… …………………… Bài 4: Một hàng bán gạo, ngày đầu bán 320 kg gạo, ngày thứ hai bán 425 kg gạo, ngày thứ ba bán 371 kg gạo Hỏi trung bình ngày bán Kilôgam gạo? Bài giải …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Toán – Fb, Zalo: Cơ Trang – 0948.228.325 65 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 64 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I MƠN: TỐN - LỚP (Thời gian làm bài: 40 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM Em khoanh tròn vào chữ đặt trước kết đúng: 1/ Chữ số số 746 389 thuộc hàng nào? Lớp nào? A Hàng chục, lớp nghìn B Hàng nghìn, lớp nghìn C Hàng trăm nghìn, lớp nghìn D Hàng chục nghìn, lớp nghìn 2/ Số gồm triệu, chục nghìn, chục viết là: A 42 000 030 B 200 030 C 020 030 D 420 030 3/ Số thích hợp để viết vào chỗ chấm yến = yến là: A 96 B 960 C 906 D 9006 Tổng số 130 Trung bình cộng số đầu 40 Hỏi số thứ tư bao nhiêu? A 90 B 10 C 40 D 30 6/ Một hình chữ nhật có chiều dài 16cm, chiều rộng nhật là: A 64cm2 B 48cm2 7/ Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào trống: Hình bên có: a) góc vng C 40cm2 A chiều dài Diện tích hình chữ D 46cm2 B b) góc tù c) góc nhọn C D d) góc nhọn II PHẦN TỰ LUẬN Bài 1: Đặt tính tính 57964 + 814 4025 - 312 Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 434 : + 51  Bài 3: Tìm x x + 725 = 1209 Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Toán – Fb, Zalo: Cô Trang – 0948.228.325 66 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Bài 4: Hai thùng chứa tất 550 lít nước Thùng to chứa nhiều thùng bé 132 lít nước Hỏi thùng chứa lít nước? ĐỀ 65 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I MƠN: TỐN - LỚP (Thời gian làm bài: 40 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời a/ Số 18 415 000 đọc : A Mười tám triệu bốn trăm mười lăm B Mười tám triệu bốn trăm nghìn mười lăm C Mười tám triệu bốn trăm mười lăm nghìn b/ Số lớn số : 790 217 ; 779 012 ; 797 021 ; 791 072 A 790 217 B 779 012 C 791 072 D 797 021 c/ X - 98725 = 416 , X có giá trị ? A 98309 B 99141 C 98319 d/ Số trung bình cộng 32 , 46 48 : A 42 B 63 C 126 Câu 2: Viết chữ số thích hợp vào trống a/ 475 c/ Câu 3: 36 > 475 836 kg 750g = 2750 g b/ 75kg < 5tấn 175 kg d/ 10 phút = Hình tứ giác ABCD có :( Xem hình bên ) 90 phút A B a/ Cạnh AD vng góc với cạnh b/ Cạnh AB song song với cạnh c/ Góc B góc d/ Góc C góc D C II PHẦNTỰ LUẬN: Câu Đặt tính tính 35 269 + 27485 183600 - 120452 Câu Bài toán: Hai thùng chứa 200 lít nước mắm Thùng to đựng nhiều thùng nhỏ 20 lít nước mắm Hỏi thùng đựng lít nước mắm ? Câu 3: Tính nhanh: 784 + 325 + 216 + 175 Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Tốn – Fb, Zalo: Cơ Trang – 0948.228.325 67 ... viết là: A 40 4 040 B 40 040 040 C 0 04 040 D 040 040 2/ Giá trị chữ số số 10 203 0 04 là: Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Toán – Fb,... A 24 48 B 32 40 C 30 42 D 28 44 Với a = 15 giá trị biểu thức 48 5 + a : A 500 B 510 C 520 D 49 0 PHẦN 2: Đặt tính tính: a, 367859 + 541 728 = b, 64 7253 285 749 = 2.Tính giá trị biểu thức a, 46 8... a) 34; 46 ;58;22 Bài : b) phút giây = giây b) 64; 68; 45 ; 53; 40 Đăng ký tài liệu bồi dưỡng Toán lớp theo chuyên đề, dạng đề luyện Violympic | Hỗ trợ giải đáp Toán – Fb, Zalo: Cô Trang – 0 948 .228.325
- Xem thêm -

Xem thêm: 65 ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 4, 65 ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 4, 9m 5dm = ...........dm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: