TUYỂN TẬP 65 ĐỀ THI HK 1 LỚP 1 MÔN TOÁN

79 104 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:25

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I ĐỀ Mơn: Tốn – Lớp Thời gian: 40 phút Câu 1: Số? Câu 2: Số? Câu 3: > < ? = 3+2 Câu 4: Tính + + Câu 5: Tính 3+2= 4+1= 10 ; ; 9; 2+2 ; + + 10 ; 9 + 5+0= 2+2 2+2+1= 3+2+0= Câu 6: Hình có…hình tam giác Bài tập cuối tuần phát triển TOán Tư Duy lớp – Liên hệ: 0948.228.325 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Câu 1: a Viết số từ đến 10:………………………………………………… b Viết theo mẫu: 2: hai 3:……… 7:……… Câu 2: Điền dấu thích hợp vào trống < > ? = 10 2+1 4+1 1+4 Câu 3: Tính a + =… + = …… b + …… + = …… + = …… +2 …… + …… c + + =…… + …… + + =…… Câu 4: Số? ………… ………… …………… Câu 5: Khoanh vào số lớn a b Bài tập cuối tuần phát triển TOán Tư Duy lớp – Liên hệ: 0948.228.325 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Bài 1: a) Viết số b) Đọc số theo mẫu : 3: ba ; 7:… 10 ; 10:… Bài 2: a) Tính: + = … + = … + = … + = … + = … + = … b) Tính: + + + 0+ Bài 3: Điền ( >, < ? = 4……5 + 2……4 3…….2 + … Bài 4: Viết phép tính thích hợp Bài 5: Viết số: ? Có hình tròn ; có hình vng ; có hình tam giác; Bài tập cuối tuần phát triển TOán Tư Duy lớp – Liên hệ: 0948.228.325 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Bài Viết số 7; 2; 5; 8; 3; 6;9 theo thứ tự bé dần: Bài 2.số ? …………… …………… ………… Bài Viết số 7, 1, 5, 9, theo thứ tự từ lớn dần Bài Tính: + + + …… …… + …… …… Bài > < ? = 3… 10….7 6… + 2… 4….5 4……1 + Bài Hình bên có: Có……….hình tam giác Có……….hình vng Bài tập cuối tuần phát triển TOán Tư Duy lớp – Liên hệ: 0948.228.325 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Bài 1: Viết số thích hợp vào trống: Bài 2: Số? Bài 3: > < = 10  59 10  10 3 5 72 1 8  2+21+4 Bài 4: ? 2+2= + 2= 4–2= +2=5 2= +1 3=2+ Bài 5: Tính: + + + + Bài 6: Hình vẽ bên có hình tam giác ? Có hình tam giác Bài tập cuối tuần phát triển TOán Tư Duy lớp – Liên hệ: 0948.228.325 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Bài 1: Tính 2+1= 3+0= Bài 2: Tính + 3+2= 0+4= + 2+2= 1+1= + 1+3= 5+0= + + + Bài 3: > < = + 4 + + .3 + 1 + 2 + + .1 + ? Bài 4: Số? + = + = + = + = Bài 5: Trong hình bên: a) Có hình tam giác? b) Có hình vng? Bài tập cuối tuần phát triển TOán Tư Duy lớp – Liên hệ: 0948.228.325 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phỳt A Phần trách nghiệm: Em khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: 1: S lớn số , , số : A B C 2: Kết phép tính + là: A B C 3: + = Số cần điền vào ô trống : A B C 4: < … < Số thích hợp điền vào chỗ chấm : A B C Có hình tam giác ? A B B phÇn thùc hµnh: Tính : 2 +1 +3 C +5 +2 < > = 2… + … 2+0…2 ….1 + ? : Viết phép tính thích hợp : Bài tập cuối tuần phát triển TOán Tư Duy lớp – Liên hệ: 0948.228.325 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Bài 1: Số?         Bài 2: Viết số ; ; 10 ; a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………… ……………………………………… b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………… …………………………….… Bài 3: Tính: a) + = …… + = …… + + = …… b) + + 2 + 2=… … + + = …… 2 + + + =… … + Bài 4: > ? < = 2+1 Bài 5: Số? +1 2+2 1+2 3+2 +2 +2 +1 Bài tập cuối tuần phát triển TOán Tư Duy lớp – Liên hệ: 0948.228.325 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Câu 1: Số ? a) b) 10 10 Câu 2: > < ? = 2+1 2+2 2+1 3+1 1+1 4+1 b) 0+2= 1+2= 3+1= Câu 3: Tính: a) 1+2 = 2+3 = 4+1 = Câu 4: Hình bên có … hình tam giác? Câu 5:Viết phép tính thích hợp: Bài tập cuối tuần phát triển TOán Tư Duy lớp – Liên hệ: 0948.228.325 ĐỀ 10 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Bài 1: Số? …… …… …… …… Bài 2: Tính: a) b) 3 +1 +2 +2 +1 + + = ……… + – = ……… Bài 3: Số? + = - = + = Bài 4: > < = ? 0… a) b) 7……7 0+4 2+2 8……5 3… 3-1 1+1 Bài 5: Hình bên : Có ……… hình vng Bài 6: Viết phép tính thích hợp:   Bài tập cuối tuần phát triển TOán Tư Duy lớp – Liên hệ: 0948.228.325 10 ĐỀ 54 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Câu 1: > < ? = a/ 10.… b/ 8….4 + + … + Câu 2: Viết số thích hợp vào trống: a/ b/ 6 Câu 3: Tính : a/ + + = + + = b/ + + = + + = Câu 4: Tính: - + + - Câu 5: Số ? a/ + … = + … = b/ = + …… Câu 6: Viết số 5, 2, 4, 10, : = … + a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………………… b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………………… Câu 7: Viết phép tính thích hợp: ● ●    Bài tập cuối tuần phát triển TOán Tư Duy lớp – Liên hệ: 0948.228.325 65 Bài tập cuối tuần phát triển TOán Tư Duy lớp – Liên hệ: 0948.228.325 66 ĐỀ 55 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Toán – Lớp Thời gian : 40 phút >
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN TẬP 65 ĐỀ THI HK 1 LỚP 1 MÔN TOÁN, TUYỂN TẬP 65 ĐỀ THI HK 1 LỚP 1 MÔN TOÁN

Từ khóa liên quan