63 ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 3

66 93 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:25

Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** TUYỂN TẬP 63 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MƠN TỐN LỚP ĐỀ SỐ A PHẦN TRẮC NGHIỆM (2điểm): Khoanh vào câu trả lời Câu 1: Số gồm có trăm đơn vị số: A 909 C 990 B 99 Câu 2: Bình tính 0: x có kết là? A B C D 999 D 10 Câu 3: Số liền trước số 300 là: A 200 B 299 C 400 D 301 Câu 4: Số tròn trăm lớn 500 có tất cả: A số B số C số D số B PHẦN TỰ LUẬN Bài (2 điểm): Đặt tính tính 701 - 490 211 + 569 29 x 36 : Bài (2 điểm): Tính x + 308 = 36 : x = Bài (1 điểm): Tìm X: a; X : = 14 b; X x = 36 Bài : (2 điểm) Khối lớp Ba có 250 học sinh Khối lớp Hai có 225 học sinh Hỏi Khối lớp Ba có nhiều Khối lớp Hai học sinh? Bài (1 điểm): Tính hiệu, biết số bị trừ số lớn có ba chữ số số trừ 900 ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KÌ I Phần trắc nghiệm Bài 1: điểm) Khoanh phần cho 0,5 điểm Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: B Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Câu 4: D Phần tự luận Bài 1: điểm) Tính phép tính cho 0,5 điểm Đ/s: 211; 780; 203; 7dư Bài 2: điểm) Tính phép tính cho 0,5 điểm x + 308 = 63 + 308 0,5điểm) 36 : x = 12 x 0,5điểm) = 371 0,5điểm) = 72 0,5điểm) Bài 3: điểm) Tìm số 0,5 điểm) X : = 14 X x = 36 X= 14 : 0,25điểm) X = 36 : 0,25điểm) X = 0,25 điểm) X = 0,25điểm) Bài : điểm) - Viết câu lời giải 0,5 điểm) - Viết phép tính điểm) 250 - 225 = 25 ( học sinh) - Viết đáp số 0,5 điểm) Đ/s: 25 học sinh Bài : điểm) - Tìm số bị trừ cho 0,25 điểm Số bị trừ 999 - Viết câu lời giải 0,25 điểm) Ta có phép tính: - Viết phép tính 0,25 điểm) 999 – 900 = - Viết đáp số 0,5 điểm) Đ/s : Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ SỐ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút I Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Số có ba chữ số lớn : a 100 b 989 c 900 d 999 418 + 201 = … Số cần điền vào chỗ chấm : a 621 b 619 c 719 d 629 627 – 143 = … Số cần điền vào chỗ chấm : a 474 b 374 c 574 d 484 x 30 + Dấu cần điền vào ô trống : a < b > c = 35m …….Số cần điền vào chỗ chấm a 6m b 7m c 8m d 9m 42 giảm lần còn…… Số cần điền vào chỗ chấm : a b c d 10 3m4cm = ………cm Số cần điền vào chỗ chấm : a 34 b.304 c 340 d Mỗi tuần lễ có ngày Hỏi tuần lễ có ngày ? a 11 ngày b 21 ngày c 24 ngày d.28 ngày II Thực hành: Câu : Đặt tính tính: 452 + 361 541 - 127 54 x 24 : Câu : Tính: x + 27 80 : – 13 Câu : Tìm X x x = 32 X : = 12 Câu : Một cửa hàng có 40 mét vải xanh bán số vải Hỏi cửa hàng bán mét vải xanh ? Bài giải: Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ SỐ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: gấp lên lần : A.1 B.13 C.42 D.48 Câu : 8m2cm = ……cm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm : A.82 B.802 C.820 D.8200 Câu 3: Kết dãy tính 15 x + : A.95 B.24 C.65 D.55 Câu 4:Một tuần lễ có ngày, tuần lễ có số ngày : A.12 B.25 C.30 D.35 Câu 5: 48 m là: A.8m B.42m C.54m D.65 Câu 6: Số bảy trăm linh bảy viết : A.770 B.707 C.777 D.700 Câu 1: Đặt tính tính 635 + 218 426 - 119 56 x 45 x …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu 2: Tính : x + 18 x – 23 x x …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu 3: Tìm x 84 : X = X : = 36 Câu 4: Đội tuyển học sinh giỏi Trường Tiểu học Kim Đồng có 78 học sinh, có số học sinh giỏi Tốn Hỏi trường Tiểu học Kim Đồng có học sinh giỏi toán? Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ SỐ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn Lớp Thời gian : 40 phút Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời x + 42 = ? A 120 B 98 C 14 x X = 56 X = ? A 392 B 49 C 63 D 36 D là: A 15 phút B 10 phút C 12 phút D 20 phút Tìm x biết: 96 : x = A x = 32 B x = 303 C x = 302 D x = 203 5m6cm =…….cm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: A.56 B.506 C.560 D.5600 6.Một tuần lễ có ngày, tuần lễ có số ngày là: A.28 B.21 C.11 D.35 Phần II: Tự luận: Bài 1: Đặt tính tính: 157 + 109 548 - 193 16 x 86 : Bài 2:Tìm x: a) X : = 63 b) X x = 54 Bài 3:Tính: a) 28 x – 58 b) 96 : + 249 Bài 4: Mẹ có vải dài 48m Mẹ may áo cho nhà hết số vải Hỏi mẹ may mét vải ? Bài giải: Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ SỐ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút I/ Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào đáp án 1/ kết phép tính sau đây? A x B 36 : `C 15 - D x 2/ 15 là: A B C.5 D 3/ x 4/ 5/ 6/ 7/ x dấu điền vào ô trống là: A < B > C = Kết phép nhân 18 x là: A 87 B 88 C 89 C 90 Kết phép chia 48 : : A B C D gấp lên lần bao nhiêu? A 25 B 35 C 45 D 55 Số góc vng hình bên : A 1góc B góc C góc D.4 góc 8/ Hình tơ màu phần hình chữ nhật lớn? A II/ Phần tự luận 1/ Đặt tính tính: a 361 + 147 b 824 - 662 2/Tính: a)27 x – 54 B c 26 x 3/ Một quầy hàng có 36kg cam bán C d 48 : b)55 : + 129 số cam Hỏi quầy hàng bán ki-lô-gam cam? Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ SỐ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút PHẦN I: Trắc nghiệm : Khoanh tròn chữ (A, B, C D) trước câu trả lời có kết Câu 1: 1dam = ….m Số cần điền vào chỗ chấm là: A.10 B.1 C.100 D.20 Câu 2: 32 : = … Kết phép tính là: A.6 B.7 C.8 D.9 Câu 3: 20 : x = … Kết phép tính là: A.30 B.25 C.20 D.24 Câu 4: 14 30 phút hay gọi là: A.4 chiều B.2 chiều C.8 30 phút chiều D 16 là:…… Số cần điền vào chỗ chấm là: A.6 B.8 C.3 D 14 Câu 6:32 : X = Thì X = ? A.3 B.4 C.5 D.6 Phần II Phần tự luận: Bài 1: Đặt tính tính : a) 129 +245 b)463 – 138 c) 36 x d) 96 : Bài 2: Tìm X : a) 27 : X = b) X : = 18 Bài 3:Tính: a) 48 x – 29 b) 77 : + 148 Bài 4: Lan sưu tầm 18 tem, Ngọc sưu tầm số tem gấp lần số tem Lan Hỏi Ngọc sưu tầm tem ? Bài giải : Câu 5: Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ SỐ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút I.PHẦN TRẮC NGHIỆM : Bài 1: Khoanh tròn chữ đặt trước kết đúng: a 32 giảm lần b 35 giảm lần A 32 - = 28 A 35 - = 30 B 32 : = B 35 : = C 32 : = C 35 : = Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a 40 m m; b c 24 giảm lần A 24 - = 21 B 24 : = C 24 : = 35 m m; Bài 3: Điền dấu , = thích hợp vào chỗ chấm: 3m6cm….36cm 4dm3cm….43cm II.PHẦN TỰ LUẬN: Bài 1: Đặt tính tính: 156 + 217 463 – 118 45 x 54 : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Bài 2: Tìm x: a) x : = b) x  = 70 ………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 3:Tính: a)19 x – 37 b)30 : + 125 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………… Bài 4: Bác An nuôi 48 thỏ, Bác Tâm nuôi gấp đôi số thỏ Bác An.Hỏi Bác Tâm nuôi thỏ Bài giải: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ SỐ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút I Trắc nghiệm:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bài Số 36052 đọc là: A Ba mươi sáu nghìn khơng trăm năm mươi hai B Ba mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi C Sáu mươi ba nghìn năm trăm hai mươi D Sáu mươi ba nghìn khơng trăm năm mươi hai Bài Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 9m 2cm = cm là: A 92 B 902 C 920 Bài Tìm y A y =279 Bài Biết y x = 93 B y = 301 15m m C y= 31 D 9002 D Khơng tìm y Số cần điền vào chỗ chấm là: A.5 B C D Khơng có số Bài Đúng ghi Đ sai ghi S vào trống: a) Kết dãy tính x 5+ 27 170 b) Kêt dãy tính 90 : - 23 II Phần tự luận: Đặt tính tính a) 457 + 209 b) 784 – 365 c) 17 x d)48 : Tính: a) x + 346 = b) 90 : - 15 = 3.Bài toán: Một thùng dầu có 40 lít Sau sử dụng, số dầu lại thùng số dầu có Hỏi thùng lại lít dầu? Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ SỐ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Toán – Lớp Thời gian : 40 phút I Phần I: Em khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời nhất: Số 365 đọc là: a/ Ba trăm sáu mươi c/ Ba trăm sáu mươi lăm b/ Ba trăm năm mươi sáu d/ Ba trăm linh năm Số “Chín trăm linh chín” viết là: a/ 99 b/ 909 c/ 919 d/ 900 Có 24 hoa, số hoa là: a/ hoa b/ 24 hoa 12 gấp lần được: a/ 14 b/ 16 Kết dãy tính: x + a/ 53 b/ 48 1m 5dm bằng: a/ 15m b/ 15dm c/ hoa d/ hoa c/ 24 d/ 12 c/ 117 d/ 40 c/ 10dm d/ 10m II Phần II: Đặt tính tính: a/ 312 + 118 b/ 443 - 116 c/ 24 x d/ 96 : Tìm X: a/ X x = 32 b/ 27 : X = Tính: a/27 x – 19 b/16 x + 98 Bài toán: Nga hái đuợc hoa Hằng hái gấp lần số hoa Nga hái Hỏi Hằng hái hoa ? Bài giải: Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 10 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 51 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút I Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số liền trước 150 là: A 151 B 140 C 149 D 160 Số liền sau 99 là: A 98 B 99 C 101 D 100 Gấp lên lần được: A 20 B 24 C 28 D 30 Giảm 42 lần được: A B C D 5 Mỗi tuần lễ có ngày Vậy tuần lễ có ngày? A 12 ngày B 13 ngày C 14 ngày D 15 ngày Điền dấu >, , 603 cm B m3cm = 603cm C m3cm < 603cm D Không so sánh 6.Trong phép chia có dư với số chia 6, số dư lớn phép chia là? A B C D II Tự luận: Tính nhẩm: a) 42 : = 6x8= 28 : = 6x4= b) 63 : = 7x5= 54 : = 7x8= Đặt tính tính: a) 27 x b) 45 x c) 63 : d) 84 : Một cửa hàng buổi sáng bán 24 ki - lô - gam đường Buổi chiều bán gấp lần buổi sáng Hỏi cửa hàng buổi chiều bán ki - lô - gam đường? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đoạn thẳng AB dài 42cm, đoạn thẳng CD có độ dài độ dài đoạn thẳng AB Hãy vẽ đoạn thẳng CD ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …… Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 59 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 59 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Phần I: Trắc nghiệm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1.Số góc vng hình tứ giác bên là: A B C D 2hm + 4dam = ? A 24m B 204m C 240m D 402m Trong phép chia có dư với số chia 7, số dư lớn phép chia là: A B C D 35m là: A 8m B 7m Kết 64 x là: A 192 B 182 Đúng ghi Đ, sai ghi S: 48 30 48 24 C 6m D 8m C 172 D 162 Phần 2: Tự luận Bài 1: Tính: 6x3= 6x4= 36 : = 4x7= 7x7= 54 : = Bài 2: Đặt tính tính: 365 + 418 628 - 275 47 x Bài 3: Tìm x : a) 36 : x = b) x : = Bài 4: Con hái 17 hoa, mẹ hái gấp lần số hoa mẹ hái hoa? 63 : = 56 : = 48 : Hỏi Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 60 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 60 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút PHẦN I: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ đặt trước đáp án đúng: Số liền trước 900 là: A 999 B 899 C 800 D 898 42kg ? A B 6kg C 7kg D 8kg Số cần điền vào trống phép tính : = 12 số ? A 72 B 32 C 12 D 42 Đoạn thẳng AB dài 4cm, đoạn thẳng CD dài gấp lần đoạn thẳng AB Hỏi đoạn thẳng CD dài ? A 24mm B 24 C 24dm D 24cm Mỗi tuần lễ có ngày , hỏi tuần lễ có tất ngày ? A 11 ngày B 24 ngày C 28 ngày D 32 ngày Số góc vng có hình vẽ bên là: A B C D PHẦN II: Tự luận Bài 1: Đặt tính tính : a) 541 - 127 b) 168 + 503 c) 35 x d) 46 : Bài 2: Tìm x : a) 42 : x = b) x x = 30 Bài 3: Tính: a) 45 : + 347 b) 26 x - 34 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 4: Một công việc làm tay hết 40 giờ, làm máy thời gian giảm lần Hỏi làm cơng việc máy hết ? Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 61 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 61 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút A Phần I : Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết Cho số : 399; 421; 573; 241; 735; 142.Số lớn số : A 573 B 735 C 142 D 399 x .5 x , Dấu cần điền vào chỗ trống : A < B > C = ; D dấu Có 10 cam xếp vào đĩa, đĩa Hỏi xếp vào đĩa? A 20 đĩa B đĩa C đĩa D 10 đĩa gấp lần : A 40 B 42 C 45 D 35 x + = ? A 17 B 27 C 31 D 33 24 m : A m B m C m D m B Phần II: Tự luận Đặt tính tính : a) 234 + 432 b) 765 – 146 c) 28 x d) 48 : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………… Tìm x : x : = x x = 35 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …… Tính: a) x – 26 = …………… b) 48 : + 25 =…………………………… ………………………………………………………………………………… Một cửa hàng có 40 m vải xanh Cửa hàng bán số vải Hỏi cửa hàng bán mét vải xanh? Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 62 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ 62 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút I Phần trắc nghiện: Khoanh tròn vào trước chữ đặt trước kết Câu 1: Trong số sau : 375, 421, 241, 735 Số bé : A 375 B 735 C 421 Câu : 20: x = Số cần điền vào chỗ chấm : A.10 B 30 C.20 Câu : Số dư phép chia 37 : là: A.1 B C Câu 4: 21: x = Số điền vào chữ x là: A 28 B 147 C 14 Câu 5: Số hình tam giác hình vẽ là; A.2 hình B hình hình Câu 6: Có 10 vở, A D.241 D 40 D D C hình D số là: B.3 C D II - Phần tự luận: Đặt tính rối tính: a) 63 x b) 27 x c) 86: d) 63 : Tính giá trị biểu thức: a)7 + + 18 = ……………… b).42 : + =……………… Tìm x : a) 20 : x = b) x x = 42 Trong vườn có 63 ăn quả, số bưởi Hỏi vườn có bưởi? Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 63 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ SỐ 63 Thời gian 40 phút (Không kể thời gian giao đề) Phần I – Trắc nghiệm: điểm) Câu 1: điểm) Tính nhẩm: x = x = 49 : = x = x = 21 : = 36 : = 21 : = 54 : = Câu 2: điểm) > 5m 5dm < 8m35cm 505dm 832cm 8m 32cm 832cm 57hm - 18hm 30hm Câu 3: điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Hình bên có: A góc vng, góc khơng vng B góc vng, góc khơng vng C góc vng, góc khơng vng b) Giá trị dãy tính 24 : + 36 là: A 40 B 30 C 10 Phần II – Tự luận: (7 điểm) Câu 4: điểm) Đặt tính tính: Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 64 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** a 372 + 136 b 694 - 237 c 42 x d 90 : Câu 5: điểm) Tìm x b) 28 : x = a) x - 120 = 85 Câu 6: 2,5 điểm) Một truyện tranh dày 48 trang An đọc số trang Hỏi An đọc trang ? Câu 7: 0,5 điểm) Viết số có chữ số mà tổng chữ số HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I MƠN TOÁN – LỚP Câu 1 điểm) Đúng ý 0,1 điểm Câu điểm) Đúng ý 0,5 điểm Câu điểm) Đúng ý 0,5 điểm Đ.A: a) khoanh vào B b) khoanh vào A Câu điểm) Đặt tính tính phép tính 0,75 điểm; đặt tính phép tính tính sai kết 0,25 điểm) (Kết là: 508 ; 457 ; 252 ; 30) Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 65 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** Câu điểm Đúng phần 0,5 điểm, bước tính 0,25 điểm) a) x - 120 = 85 b) x = 85 + 120 x = 205 28 : x = x = 28 : x = Câu 2,5 điểm) An đọc số trang là: 48 : = 12 trang) Đáp số: 12 trang điểm) điểm) 0,5 điểm) Câu 0,5 điểm) Ta có: = + + = + + = + + Các số có chữ số mà tổng chữ số số hoặc: Các số viết theo yêu cầu toán) là: 300 ; 210 ; 201 ; 120 ; 102 ; 111 Đăng ký tài liệu luyện bồi dưỡng Toán theo chuyên đề, tài liệu thi Toán Violympic | Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 66 ... : = x = ? A B.6 C. 131 D.42 42 : A.294 B.49 C .35 D.6 Kết phép tính 137 +246 : A .37 3 B .38 3 C.1 13 D. 131 2m3cm =……cm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm : A. 230 0 B. 230 C.2 03 D. 23 gấp lên lần : A.10... D 36 Câu 3: 36 là: A 42 B 30 C 20 D Câu 4: Kết phép cộng 145 + 239 là: A 37 4 B 38 4 C 474 D 574 Câu 5: Số ba trăm linh năm viết là: A 530 B 5 03 C 35 0 D 30 5 Câu 6: 127 – x = 18 x = ? A 145 B 135 ... là: A 13 B 35 C 43 D 42 Câu 6: 56 là: A . 63 II/ Phần thực hành: Câu 1: Tính 32 B.49 26 C.7 84 D.8 69 Câu 2: Tìm x: 56 : x = x x = 42 Câu 3: Tính: a) x – 18 b) x + 134 Câu 4: Lớp 3A thu nhặt 36 kg
- Xem thêm -

Xem thêm: 63 ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 3, 63 ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 3

Từ khóa liên quan