TẬP VIẾT CHỮ cái TIẾNG ANH

26 131 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:22

Write Name Trace Color the pictures that start with a A Dot the A’s A G A A B A F D R K L A Dot the a’s a f m a s r a n a t a p l ©themeasuredmom.com Write Name Trace Color the pictures that start with b B Dot the B’s Q B B T B S G F Dot the b’s R B R A b n n i s y b p b t p o b ©themeasuredmom.com Write Name Trace Color the pictures that start with c C Dot the C’s C G F C B C D D Dot the c’s K G C C c s c u s c c y r e t p c ©themeasuredmom.com Write Name Trace Color the pictures that start with d D Dot the D’s D D Z L R B X D Dot the d’s D D D O d p m a e d q b d y d z t ©themeasuredmom.com Write Name Trace Color the pictures that start with e E V X W E E E Q Dot the e’s B R E Y e f m e s r x n e a p e e ©themeasuredmom.com E Dot the E’s Write Name Trace Color the pictures that start with f A U P F F I F C Dot the f’s F F F Z f d k b f h f m x j n f f ©themeasuredmom.com F Dot the F’s Write Name Trace Color the pictures that start with g A M G W G C B S Dot the g’s P G E G a y g g g g r g u t e v g ©themeasuredmom.com G Dot the G’s Write Name Trace Color the pictures that start with h H I H H E B S H Dot the h’s H V A H h h r t a h h w b h s z h ©themeasuredmom.com H Dot the H’s Write Name Trace Color the pictures that start with i I H I X B D I U Dot the i’s I S I T a i i r i s i x j p e z i ©themeasuredmom.com I Dot the I’s Write Name Trace Color the pictures that start with j A L A D J J N J Dot the j’s J’s K J F J j w q j k j z j s j q r j ©themeasuredmom.com J Dot the Write Name Trace Color the pictures that start with l L G L L B L F D Dot the l’s L K L A d z m t l l z o t l l l l ©themeasuredmom.com L Dot the L’s Name Write Trace Color the pictures that start with m A M M A M E X M D F M L Dot the m’s m m e m x w m r m m z p m ©themeasuredmom.com M Dot the M’s Name Write Trace Color the pictures that start with n N C N N U N X N Y E Z W Dot the n’s n c e g s n n n o d f n n ©themeasuredmom.com N Dot the N’s Write Name Trace Color the pictures that start with o Q D O X O Z F O R O V B Dot the o’s x k j o o o o d p l o l o ©themeasuredmom.com Dot the O’s Write Name Trace Color the pictures that start with p P K Y R O P P P p Dot the p’s L U C S p p p x w f a s p e p p ©themeasuredmom.com P Dot the P’s Write Name Trace Q Dot the Q’s I Q Q H U P Q G Q X R Q q Dot the q’s q z u q q q u x q s q q z ©themeasuredmom.com Color the pictures that start with Write Name Trace Color the pictures that start with r A G A A B A F D Dot the r’s R K L A r r r r a r t i r e y f r ©themeasuredmom.com R Dot the R’s Write Name Trace Color the pictures that start with s S O S R S K J X Dot the s’s R S R S a f s a s s i s t a h q s ©themeasuredmom.com S Dot the S’s Write Name Trace Color the pictures that start with t T U E T Y B W Y Dot the t’s P T T Q d y t t s t i x t t k t t ©themeasuredmom.com T Dot the T’s Write Name Trace Color the pictures that start with u Dot the u’s a z c a u s u n f a u l u ©themeasuredmom.com Dot the U’s Write Name Trace 2 Color the pictures that start with v V V V V Q U Z P R S N V Dot the v’s v f c x s v a v o v p v v ©themeasuredmom.com V Dot the V’s Write Name Trace 2 Color the pictures that start with w W P W W W I Y B O U G X Dot the w’s w r m w q w w z w x t p e ©themeasuredmom.com W Dot the W’s Write Name Trace Color the picture that starts with x X X X M A B X X Dot the x’s Z G E C a r w a x x i x d u x l x ©themeasuredmom.com X Dot the X’s Write Name Trace Color the pictures that start with y P I Y F Y K Y E Dot the y’s U Y B Y y i j y y o h x z y y s y ©themeasuredmom.com Y Dot the Y’s Write Name Trace Color the pictures that start with z U E O E B Z Z W Dot the z’s Z U A D z z z y x e s z z s z w d ©themeasuredmom.com Z Dot the Z’s
- Xem thêm -

Xem thêm: TẬP VIẾT CHỮ cái TIẾNG ANH, TẬP VIẾT CHỮ cái TIẾNG ANH