Tập viết câu theo bảng chữ cái tiếng anh

81 80 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:22

Aa Alice asks for an apple Alice asks for an apple Alice asks for an apple Alice asks for an apple Alice asks for an apple c by TamNcom c by TamNcom Bb Ben blows a balloon Ben Blows a balloon Ben Blows a balloon Ben Blows a balloon Ben Blows a balloon c by TamNcom Cc Carrie cooks carrots salt pep Carrie cooks carrots Carrie cooks carrots Carrie cooks carrots Carrie cooks carrots c by TamNcom Dd Danny dreams about dragons Danny dreams about dragons Danny dreams about dragons Danny dreams about dragons c by TamNcom Ee Emily eats eight eggs Emily eats eight eggs Emily eats eight eggs Emily eats eight eggs Emily eats eight eggs c by TamNcom Ff Frank fears frogs Frank fears frogs Frank fears frogs Frank fears frogs Frank fears frogs c by TamNcom Gg Gina gets good grades A+ Gina gets good grades Gina gets good grades Gina gets good grades Gina gets good grades c by TamNcom Hh Harry has hamsters Harry has hamsters Harry has hamsters Harry has hamsters Harry has hamsters c by TamNcom Ii Isabel is an incredible ice skater Isabel is an incredible ice skater Isabel is an incredible ice skater Isabel is an incredible ice skater c by TamNcom Nn new nine eggs nest Oo orange open O o octopus orange open octopus Pp paint pig purple Qq queen quiet quilt Rr rain raincoat rabbit Ss spider scream scare Tt turtle tub towel Uu unicorn Vv violin vest Ww water watermelon Xx ox xylophone Yy yolk zebra Zz Xx Xavier makes an extra special gift box Xavier makes an extra special gift box Xavier makes an extra special gift box Xavier makes an extra special gift box c by TamNcom Yy Yolanda yells in the yard Yolanda yells in the yard Yolanda yells in the yard Yolanda yells in the yard Yolanda yells in the yard c by TamNcom Zz Zoey likes to see zebras at the zoo Zoey likes to see zebras at the zoo Zoey likes to see zebras at the zoo Zoey likes to see zebras at the zoo c by TamNcom
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập viết câu theo bảng chữ cái tiếng anh, Tập viết câu theo bảng chữ cái tiếng anh