MOT SO BAI TOAN LOP 3

12 194 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:20

MỘT SỐ BÀI TOÁN LỚP Dạng dãy số Cho dãy số 2, 4, 6, 8, 98, 100, a) Viết tiếp số vào dãy theo quy luật b) Dãy số có tất số hạng? c) Tính tổng dãy số d) Dãy số có chữ số? e) Số 84 có thuộc dãy số khơng? Vì sao? f) Số hạng thứ 19 dãy số số nào? g) Dãy số có chữ số 0? h) Chữ số viết lần? i) Để tổng dãy số 1190 cần số số hạng tính từ số số hạng cuối số nào? a) Một sách dày 145 trang cần phải dùng tất chữ số để đánh số trang sách, biết trang trang b) Biết để đánh số trang sách sách trang số người ta phải dùng hết 693 chữ số, hỏi sách có trang? Hãy điền nốt số vào ô trống theo quy luật hợp lý: a) 698; 699; ; 701 ; .; b) 5743; 5742; 5741; ; ; c) 656; 658; 660; ; ; d) 9875; 9873; 9871; ; ; e) ; 60; 70; 80; f) 195; ; 205; 210; ; g) ; 14; 17; 20; .; h) 1; 2; 4; 8; 16; 32; ; ; i) 1; 11; 22; 33; ; ; k) 1; 11; 21; 31; ; ; l) 500; 600; ; 800; ; m) 517; 617; ; 817; ; n) 1; 4; 9; 16; ; ; o) 2; 6; 12; 20; 30; ; ; p) 2; 12; 30; 56; ; ; q) 0; 24; 80; 168; ; ; r) 1; 2; 3; 5; 8; 13; ; ; s) 121; 38; 123; 40; 125; 42; ; ; ; ; ; t) 1; 3; 7; 13; 21; 31; ; ; Dạng số tự nhiên Có số lẻ có ba chữ số? Có số có tận có hai chữ số? Tìm số chẵn có chữ số mà tổng chữ số số nhỏ có chữ số khác lẻ chữ số hàng chục nhỏ chữ số hàng đơn vị a) Tìm số chẵn có chữ số mà quay ngược lại số chẵn b) Tìm số chẵn có hai chữ số mà xoay ngược lại thành số lẻ Viết số sau: a) Số nhỏ có chữ số khác chẵn b) Số lớn có chữ số khác lẻ c) Số liền trước số lớn có chữ số khác lẻ d) Số liền sau số nhỏ có chữ số khác chẵn e) Số lẻ liền sau số lẻ nhỏ có chữ số khác lẻ f) Số chẵn liền trước số chẵn lớn có ba chữ số khác chẵn a) Tìm số có chữ số biết tổng chữ số 14 Hiệu chữ số b) Tìm số có chữ số biết hiệu chữ số tích hai chữ số c) Tìm số có chữ số biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục Chữ số hàng chục gấp lần chữ số hàng đơn vị d) Tìm số có chữ số biết chữ số hàng trăm hàng đơn vị gấp lần chữ số hàng chục chữ số hàng trăm e) Tìm số có chữ số biết số khơng đổi đọc chữ số theo thứ tự ngược lại chữ số hàng chục tổng chữ số lại f) Tìm số chẵn có chữ số biết chữ số hàng trăm gấp lần chữ số hạng đơn vị 1/2 chữ số hàng chục g) Tìm số có chữ số biết tích hai chữ số 12 số số lẻ h) Tìm số có chữ số biết thương hai chữ số số số chẵn i) Tìm số có chữ số biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục chữ số hàng chục nhiều chữ số hàng đơn vị k) Viết số có hai chữ số có tổng chữ số tích chữ số l) Viết số có ba chữ số có tổng chữ số tích chữ số m) Tìm số có hai chữ số biết tích chữ số Tổng chữ số n) Tìm số có chữ số biết tích chữ số hai chữ số tổng chữ số o) Tìm số có chữ số mà thương chữ số mà tích chữ số số 16 p) Tìm số có ba chữ số biết tổng ba chữ số 18 Chữ số hàng trăm 1/2 chữ số hàng chục 1/3 chữ số hàng đơn vị q) Tìm số biết viết thêm chữ số vào bên phải số ta số lớn số cũ 882 đơn vị r) Tìm số biết ta bỏ chữ số tận bên phải số số giảm 648 đơn vị s) Tìm số có chữ số biết viết thêm chữ số o vào bên phải số ta số lớn số cũ 504 đơn vị t) Tìm số có hai chữ số biết tổng hai chữ số 14 Nếu viết số theo thứ tự ngược lại ta số có hai chữ số số cho 36 đơn vị a) Từ ba chữ số 3, viết tất số có ba chữ số khác Sau tính tổng số lớn số bé b) Từ ba chữ số 3, 4, viết tất số có chữ số khác tính tổng tất chữ số theo cách nhanh c) Từ chữ số 1, 0, 9, Hãy viết tất số có chữ số khác chia hết cho d) Cho số 0, 8, 3, 5, Hỏi lập được: + Bao nhiêu số có chữ số khác nhau? + Bao nhiêu số có chữ số khác nhau? + Bao nhiêu số chẵn có chữ số? + Bao nhiêu số có chữ số tròn chục? Có chữ số viết liền 120317495, giữ nguyên thứ tự số, em xóa số để số có chữ số: a) Lớn b) Nhỏ Dạng tính tốn nhẩm Tổng hai số thay đổi trường hợp sau: a) Mỗi số hạng tăng thêm 35 đơn vị b) Số hạng tăng thêm 30 đơn vị, số hạng giảm 30 đơn vị c) Số hạng thứ thêm 17 đơn vị, số hạng thứ hai giảm 19 đơn vị d) Mỗi số hạng gấp lên lần (hoặc giảm lần) Hiệu số 12 nếu: a) Số bị trừ tăng đơn vị hiệu bao nhiêu? b) Số bị trừ giảm đơn vị hiệu bao nhiêu? c) Số trừ giảm đơn vị hiệu bao nhiêu? d) Số trừ tăng đơn vị hiệu bao nhiêu? Hiệu hai số 72, thêm số bị trừ 15, bớt số trừ 18 hiệu bao nhiêu? Hiệu hai số 45, thêm vào số bị trừ 15, thêm số trừ 18 hiệu bao nhiêu? Hiệu hai số 52, thêm số bị trừ 8, bớt số trừ hiệu bao nhiêu? Hiệu hai số 84, bớt số bị trừ 10, thêm số trừ 10 hiệu bao nhiêu? Tích số thay đổi nếu: a) Mỗi thừa số gấp lên lần b) Thừa số gấp lên lần, thừa số giảm lần Cho tích x a) Nếu thêm đơn vị vào thừa số thứ tích tăng đơn vị? b) Nếu thêm đơn vị vào thừa số thứ hai tích tằng đơn vị? Cho tích 12 x a) Nếu bớt đơn vị thừa số thứ tích giảm đơn vị? b) Nếu bớt đơn vị thừa số thứ hai tích giảm đơn vị? 10 Cho phép chia 56 : a) Số bị chia giảm lần thương bao nhiêu? b) Số chia tăng lần thương bao nhiêu? 11 Bạn An chia số cho 12 thương Hỏi chia số cho thương bao nhiêu? 12 Tổng số với 26 26 45 đơn vị Tìm hiệu số với 26 13 Trong phép trừ tổng số bị trừ, số trừ hiệu 100 Tìm số bị trừ 14 Tích số 75 gấp lần thừa số thứ hai Hỏi tích gấp lần thừa số thứ nhất? 15 Trong phép chia có dư lấy số bị chia trừ tích số chia số thương ta đơn vị Tìm số dư phép chia đó? 16 Khi lấy số lớn chia cho ta số dư gấp lần số thương Tìm số bị chia phép chia đó? 17 Số A chia dư Hỏi: a) A phải bớt đơn vị để phép chia phép chia hết? b) A phải thêm đơn vị để phép chia phép chia hết? c) Tìm A biết thương số lớn có chữ số 18 a)Tìm số có hai chữ số biết đem số nhân với số có chữ số Còn nhân với tích số có hai chữ số b) Tìm số có hai chữ số biết thương chữ số tổng chữ số số nhỏ có hai chữ số c) Một phép chia có số dư số dư lớn nhất, có số chia thương 12 Tìm số bị chia d) Tìm số biết lấy số cộng trừ sau nhân với cuối chia 14 e) Tìm số biết lấy số cộng với sau nhân với trừ cuối chia cho kết f) Một phép chia cho dư Hỏi phải thêm vào số bị chia đơn vị để phép chia thành phép chia hết Lúc thương thay đổi nào? g) Tổng hai số 49, số lớn gấp lần số bé Tìm hai số h) Thương số Tổng số số nhỏ có chữ số Tìm số i) Tổng hai số số nhỏ có ba chữ số, thương hai số số lớn có chữ số Tìm hai số k) Tổng ba số 54 Số thứ gấp lần số thứ Số thứ 2/3 số thứ Tìm số l) Tổng số 63, lấy số thứ chia cho số thứ hai Nếu lấy số thứ chia cho số thứ ba Tìm ba số m) Hiệu hai số số nhỏ có hai chữ số khác chẵn Thương hai số Tìm hai số n) Hiệu số số lớn có chữ số Tìm số biết số bé 1/4 số lớn o) Tổng số 19 Lấy số lớn chia số bé thương dư Tìm số p) Hiệu hai số số nhỏ có chữ số khác lẻ Lấy số lớn chia cho số bé thương dư Tìm số q) Tổng số 165 Tìm hai số biết viết thêm chữ số vào bên phải số bé ta số lớn số cũ 882 đơn vị r) Tổng hai số 66, tìm hai số biết gạch bỏ chữ số tận bên phải số lớn ta số bé s) Tích số 645 Tìm thừa số thứ biết thêm đơn vị vào thừa số thứ tích 860 Dạng điền số tìm chữ số Viết lại tất phép tính dạng cột dọc sau suy luận a) *5 + 47 = 6*; b) *6 + ** = 31; c) *5 - 47 = 3*; d) *7 - ** = 80; e) *75 + 4*5 = 85* f) 65* + 1*4 = *10; g) *79 - 4*5 = 28*; h) 65* - 1*4 = *60; i) 35 x * = *0; k) *6 x = 2** l) 35* x = *14; m) 547 x * = ***; n) *75 : = 32*; o) 6* x = 6*3; p) 2*3 x = *5* Dùng phương pháp suy luận (viết dạng cột dọc) phương pháp cấu tạo số để xác định rõ phép tính sau: a) ab + a = 90; b) ab + bb = 98; c) a9 - bb = 25; d) 100 - a = ab; e) bbb + c = caaa; f) aa + a = 60 g) ab0 + ab = a62; h) a6 + 5a = 100; i) a7 - 3a - 37 = 55; k) y6 + 6y = 110; l) 1y3 + 4y = 165 m) 7a + a5 = 119; n) 1a5 + 4a - 78 = 100; o) 1a5 + 4a x = 221; p) a15 + 32a + a1 = 780; q) ab x = 1ab; r) abc x = 2abc; s) ab x = 2ab; t) abc x = dad; u) ab = b x b; v) 8a : = ba w) aa - a x + a = 27; x) aa + a + 52 = 100; y) ab x + ab x - ab x = 2ab; z) xy6 - xy = 888; aa) a x 16 - aa + a = 48; bb) aba x aa = aaaa; cc) a x b x ab = bbb Dạng tính nhanh a) 19 - 17 + 15 - 13 + 11 - + - + - b) 14 + 25 + 23 + 26 + 15 + 17 + 40 c) + + 10 + 13 + 16 + 19 + 22 + 25 + 28 + 31; d) 75 + 28 - 35 + 12 e) + + + 13 + 17 + 21 + 25 + 29; f) - + - + - + - + g) 172 + 89 - 72; h) 83 + 47 - 63 + 53; i) 275 + 381 - 75 - 68 k) 156 - 34 + 44 - 66 - 50; l) 205 - 72 - 18 - 15; n) 256 - 37 - 73; o) 185 - (75 - 27); p) 248 - 75 + 25; r) 19 + 91 + 28 + 82 + 37 + 73 + 46 + 64; u) 10 + 20 + 30 + + 80 + 90; m) 156 - (56 + 60) q) 39 - 24 + 11 - 26 + 50 s) 78 - 13 - 15 + 50; v) 435 - 360 + 565 - 140; t) 125 - 36 + 25 - 74 w) + + + 13 + + 29 x) + + + + 27 + 30 a) 24 x x 2; b) x 16 x 5; c) 18 x x 2; d) 36 x x 25; f) 19 x + 19; g) 24 x 11 - 24; h) 34 : + 16 : 5; e) x + x - x i) 16 x + 14 x 2; k) 12 x - x 18 + 1000; l) 1000 - (36 x 12 - 72 x 6); m) (98 x 99 + 98) - (125 : + 375 : 5) n) (11 + 12 + 13 + + 19) x (6 x - 48); o) (25 - x 5) : (1 + + + + 99 + 100) p) 11 + 22 + 33 + + 88 + 99; q) 12 + 21 + 13 + 31 + 14 + 41 + 15 + 51 r) 140 + 14 x - 14 x 13; s) 12 x 19 + x 24 x - x 33 x t) 36 x 41 - x 13 x - x 18 x ; u) 24 + x x 15 - x x 12 v) 42 + x 19 x - 420 ; x) 16 x + x x - x 17 x y) 150 + x x - 15 x 11 ; z) 240 x 15 - 80 x x - 60 x Dạng tính thường Tính a) ab + bc + ca = ? biết a + b + c = 15; b) + + + 15 + (có số hạng) c) 95 + 90 + 85 + 80 + (có 10 số hạng); d) aa : a + 9; e) (m x - m : 1) : A + 100 f) 48 : x 2; g) 48 : (4 x 2); h) 48 : : 2; i) 48 : (4 : 2) ; l) 20 : x + 15 x 3; m) (42 + 16) : x - 24; n) 42 + 16 : (2 x 2) - 24 o) 47 + 12 x 48 x (16 - 32 : 2); p) 54 - 18 x : + 4; r) 42 + 36 : x - 69; s) 42 - 36 : (4 x 9) + 69; u) a : + : a; v) a x - a : 1; w) a x + 0; k) 136 : + 24 x - 48 q) 54 - 18 x : (2 + 4) t) (m + 2) x - - m x x) a : a + x a Dạng tìm X Tìm X a) X x x = 40; b) X : + = 32; c) 15 + X + 27 + 53 = 100; e) 79 - X - 18 = 37; f) 42 - (X - 18) = 37; g) X + X < 4; d) 19 < X + 17 < 21 h) 12 + X x = 84 i) x X x = 96; k) X + x - = 60; l) X + x (8 - 4) = 60; m) (X + 6) x - = 60 n) (X + 6) x (8 - 4) = 60; o) X + X x = 60; p) X x - X = 36; q) (X + 12) : X = r) 54 - 18 x : X = 36 ; s) (54 - 18) x (3 : X) = 36; t) 12 : X + 28 : X - 20 : X = u) (X + 25) : X - = ; v) XX + X x + X x - X x 16 - X = 45; w) XXX - X x 105 = 30 x) XX - X x + X = 27; y) X x + X + 4756 = 7861 - X ; z) (X + 18 x 3) : + 70 = 130 aa) (42 + X) : X - = ; bb) 120 + (X + 5) x + X = 220 cc) (X x - 19) + (X x + 24) = 125; dd) X100 + 1X10 + 10X1 = 3331 Dạng có lời văn An có 36 bơng hoa Nếu An cho Bình bơng lúc số hoa Bình An bơng Hỏi lúc đầu bạn có bơng hoa An có 28 nhãn Bình có thêm nhãn An bớt nhãn hai bạn có số nhãn Hỏi bạn có nhiều nhãn nhiều bao nhiêu? 3.Tuyết Lan có 19 hoa Tuyết nhiều Lan Hỏi bạn có bơng hoa? Lan có 24 bơng hoa, Hồng có thêm bơng hoa lúc Lan Hồng bơng Hỏi Lan Hồng bơng hoa Hồng có bơng hoa? Tổng số tem sưu tầm bạn An, Bình Chi số nhỏ có chữ số Trong An Chi sưu tầm 71 Bình Chi sưu tầm 68 Hỏi bạn sưu tầm 6.An Bình 24 nhãn Nếu An thêm 10 cái, Bình thêm lúc An Bình nhãn Mai có 28 bơng hoa, Mai cho Hòa bơng, Hòa cho lại Hồng bơng Lúc bạn có số hoa Hỏi lúc đầu Hòa Hồng bạn có bơng hoa? Có 300 sách đựng ngăn Bạn Bình lấy 15 ngăn thứ chuyển sang ngăn thứ ba lúc số sách ngăn Hỏi lúc đầu ngăn có sách An có 27 que tính Nếu Bình thêm que tính lúc Bình An que tính Hỏi Bình có que tính? 10 Khối trường có lớp 3A, 3B 3C Số học sinh khối nhiều số học sinh lớp 3C 80 bạn Lớp 3B có lớp 3A bạn Hỏi lớp 3B có bạn 11 Trong hội thi làm hoa, bạn Hồng làm 25 bơng hoa Tính bạn Hồng làm bạn Mai bơng nửa số bơng hoa bạn Hòa Hỏi bạn làm bơng hoa 12 Trong túi có loại bi đỏ, bi vàng bi xanh Biết tổng số bi hai túi nhiều tổng số bi vàng bi đỏ 15 viên Số bi xanh số bi vàng viên nhiều số bi đỏ viên Hỏi túi có tất viên bi 13 Một cửa hàng bán ngày 150m vải Hỏi ngày cửa hàng bán mét vải biết số vải bán hai ngày đầu nhau, ngày thứ ngày đầu 16m ngày thứ tư bán nhiều ngày thứ hai 14m 14 Con Ngỗng Gà cân nặng Thỏ Vịt Vịt nặng Gà 2kg Hỏi Ngỗng Thỏ nặng nặng kg? 15 Một vườn ăn có hàng hồng xiêm hàng có hàng táo hàng có Hỏi vườn có cây? 16 Có bạn đến chơi với Thảo Thảo đem số táo mời bạn Nếu người ăn thừa Hỏi số táo ban đầu có quả? 17 Năm mẹ 38 tuổi, sang năm mẹ gấp lần tuổi Hỏi mẹ sinh năm tuổi? 18 Mảnh vải trắng dài 18m, mảnh vải trắng gấp lần mảnh vải xanh Hỏi hai mảnh vải dài mét? 19 Có hoa trồng thành hàng, hàng có biết hàng khơng cắt Hỏi trồng nào? 20 Cơ giáo có gói kẹo gói có 24 Cơ giáo chia cho cháu lớp mẫu giáo cháu kẹo Hỏi lớp có cháu? 21 Bạn An chia số cho 12 thương Hỏi chia số cho thương bao nhiêu? 22 Quyển truyện dày 280 trang Tồn đọc 1/4 Hỏi trang Tồn chưa đọc? 23 Có gói kẹo Mai lấy gói 10 thấy số kẹo gói số kẹo gói nguyên Hỏi gói có kẹo? 24 Có 245kg gạo, người ta bán 91kg Số lại đóng vào túi Hỏi túi có kg gạo? 25 Có túi gạo túi 62kg Người đem số gạo đóng vào bao Hỏi bao có kg gạo? 26 Năm anh 12 tuổi, anh em tuổi Tuổi bố gấp lần tuổi em Hỏi bố tuổi? 27 Túi thứ đựng 18kg gạo gấp lần túi thứ hai Hỏi phải lấy túi thứ kg gạo đổ sang túi thứ hai để số gạo hai túi 28 Số làm việc ngày anh Hòa 1/3 số làm việc ngày Trong tuần anh Hòa nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật Hỏi anh Hòa làm việc tuần? 29 Một cửa hàng có thùng nước mắm thùng chứa 15l Hỏi số lít nước mắm đóng vào can 5l can? 30 Trong nửa Mai làm hoa Hồng làm 10 bơng hoa 40 phút Hỏi làm hoa nhanh hơn? 31 Để cưa khúc gỗ thành hai đoạn 10 phút Hỏi muốn cưa khúc gỗ thành đoạn phải phút? 32 Một cửa hàng có 48 quất Sau ngày bán lại 1/6 số Hỏi cửa hàng bán quất 33 Có 42 bạn lớp 3A xếp thành hàng không Bạn lớp trưởng chuyển 1/3 số bạn hàng sang hàng hai lại chuyển bạn hàng hai sang hàng ba lúc số bạn hàng Hỏi lúc đầu hàng có bạn 34 Biết thúng số quýt nhiều số cam quả, mẹ lấy quýt cam cho anh em Như lại thúng số quýt gấp đôi số cam Hỏi thúng ban đầu có loại 35 Có đội cơng nhân, biết gấp đơi số người đội số người đội 3, giảm số người đội lần số người đội Tổng số người đội đội 30 người Hỏi đội công nhân có tất người? 36 Lan mua sách hết 12 đồng Phượng mua sách hết 14 đồng Tính giá tiền loại 37 Tìm số bị chia số chia nhỏ để có thương 15 số dư 38 Khối trường có 180 học sinh có 1/5 số học sinh đạt học sinh xuất sắc 1/4 số học sinh đạt học sinh giỏi Hỏi số học sinh xuất sắc số học sinh giỏi bao nhiêu? 39 Lúc đầu nhà trường thuê xe ô tô để chở 120 học sinh khối tham quan Sau có 80 học sinh khối Hỏi phải thuê tất ô tô đồng loại để chở học sinh khối ba khối bốn tham quan? 40 Đầu năm nhà trường chuyển vào lớp học phổ cập 40 học sinh đóng đủ 10 bàn ghế để em học Sau lại vận động thêm số em vào lớp thành phải đóng tất 12 đủ chỗ Hỏi số học sinh vận động thêm vào lớp em? 41 Đường từ nhà An đến Bình dài 150m, cách 5m lại trồng hoa sữa Riêng cửa nhà hai bạn khơng có cây, hỏi bên đường có hoa sữa? 42 Dọc đường từ quan đến bệnh viện người ta mắc đèn cao áp bên đường đèn cách đèn 50m Biết số đèn 41 Tính quãng đường từ quan đến bệnh viện dài mét biết cổng bệnh viện cổng quan có đèn 43 Đường từ nhà An đến trường dài 3km, người ta trồng hai bên đường, cách 20m Hỏi số phải trồng biết cửa trường có cửa nhà An khơng có 44 Thi chạy 60m Hùng chạy hết 1/4 phút, Cường chạy hết 16 giây Hòa chạy hết 1/5 phút Hỏi chạy nhanh nhất? 45 Bình có 24 nhãn vở, Hà có số nhãn 1/3 số nhãn Bình Lan có thêm nhãn 3/4 số nhãn Bình Hỏi ba bạn có nhãn 46 3/4 số nhãn An Hỏi An có nhãn vở? 47 Mẹ mang chợ bán 25 cam 75 táo Buổi sáng mẹ bán số cam táo, lại 1/5 số cam 1/3 số táo để chiều bán nốt Hỏi mẹ bán cam táo? 48 Mẹ có 24 kẹo, mẹ cho em 1/2 số kẹo Số kẹo anh 3/4 số kẹo em Hỏi người mẹ cho kẹo? 49 Năm bố An 43 tuổi Bảy năm trước tuổi An 1/6 tuổi bố Hỏi An tuổi? 50 An có 36 viên bi, An bớt viên bi số bi An 3/2 số bi Bình Hỏi Bình có viên bi? 51 Một thùng đựng đầy dầu hỏa nặng 22kg, thùng đựng nửa số dầu hỏa nặng 12kg Hỏi không đựng dầu thùng nặng kg? ... 9; 16; ; ; o) 2; 6; 12; 20; 30 ; ; ; p) 2; 12; 30 ; 56; ; ; q) 0; 24; 80; 168; ; ; r) 1; 2; 3; 5; 8; 13; ; ; s) 121; 38 ; 1 23; 40; 125; 42; ; ; ; ; ; t) 1; 3; 7; 13; 21; 31 ; ; ; Dạng số tự nhiên Có... 72; h) 83 + 47 - 63 + 53; i) 275 + 38 1 - 75 - 68 k) 156 - 34 + 44 - 66 - 50; l) 205 - 72 - 18 - 15; n) 256 - 37 - 73; o) 185 - (75 - 27); p) 248 - 75 + 25; r) 19 + 91 + 28 + 82 + 37 + 73 + 46... 13 + + 19) x (6 x - 48); o) (25 - x 5) : (1 + + + + 99 + 100) p) 11 + 22 + 33 + + 88 + 99; q) 12 + 21 + 13 + 31 + 14 + 41 + 15 + 51 r) 140 + 14 x - 14 x 13; s) 12 x 19 + x 24 x - x 33 x t) 36
- Xem thêm -

Xem thêm: MOT SO BAI TOAN LOP 3 , MOT SO BAI TOAN LOP 3