quy trình sản xuất compost từ rác thải

41 113 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:19

đồ án kỹ thuật công nghệ hóa học, đồ án nghiên cứu quá trình tổng hợp phân compost từ rác thải, phân sinh học compost, ngành công nghệ kỹ thuật hóa học, đồ án hóa học, quy trình tổng hợp phân hữu cơ compost TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC -o0o - BÁO CÁO ĐỒ ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ HĨA HỌC TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN COMPOST TỪ RÁC THẢI GVHD: ThS Nguyễn Cao Hiền SVTH: Lương Hàn Kham LỚP: 07DHHH3 MSSV: 2004160283 Tp Hồ Chí Minh, Tháng 11/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CƠNG NGHỆ KỸ THUẬT HĨA HỌC -o0o - BÁO CÁO ĐỒ ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HĨA HỌC TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN COMPOST TỪ RÁC THẢI GVHD: ThS Nguyễn Cao Hiền SVTH: Lương Hàn Kham LỚP: 07DHHH3 MSSV: 2004160283 Tp Hồ Chí Minh, Tháng 11/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH ĐƠN VỊ: KHOA CƠNG NGHỆ HĨA HỌC BỘ MƠN: Hóa Hữu Cơ PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN Sinh Viên Thực Hiện Đồ Án: Lương Hàn Kham Ký tên: Cán Bộ Hướng Dẫn: Nguyễn Cao Hiền Tên đề tài: Nghiên Cứu Quy Trình Sản Xuất Phân Compost Từ Rác Thải STT Ngày Nội dung hướng dẫn 01 29/8/2018 Nhận đồ án 02 5/9/2018 Chỉnh sửa mục lục 03 13/9/2018 Chỉnh sửa chương 04 10/10/2018 Chỉnh sửa chương 05 17/10/2018 Chỉnh sửa chương 06 20/10/2018 Kết luận CBHD ký tên TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM Khoa: CƠNG NGHỆ HĨA HỌC CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Bộ mơn: Hóa hữu PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN Họ Tên sinh viên: Lương Hàn Kham MSSV: 2004160283 Lớp: 07DHHH3 I Đầu đề: Nghiên cứu quy trình sản xuất phân compost từ rác thải II Nhiệm vụ: Tìm hiểu phân compost, tính chất Tình hình sản xuất phân compost giới Việt Nam Tìm hiểu quy trình sản xuất phân compost III Nội dung phần thuyết minh báo cáo: IV Ngày giao: 29/8/2018 Ngày hoàn thành: 10/11/2018 V Ngày nộp: 22/11/2018 Tp.HCM, ngày…tháng…năm 2018 TRƯỞNG BỘ MÔN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Sinh viên thực hiện: Lương Hàn Kham MSSV: 2004160283 Nhận xét : ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Điểm đánh giá: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Ngày.……….tháng………….năm 2018 ( ký tên, ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Chương Tổng quan phân compost 9 10 1.1 Định nghĩa phân compost 10 1.2 Các phản ứng hóa sinh 10 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng 12 1.3.1 Các yếu tố vật lý 12 1.3.1.1 Nhiệt độ 12 1.3.1.2 Độ ẩm 12 1.3.1.3 Kích thước hạt 13 1.3.1.4 Độ xốp 13 1.3.1.5 Kích thước hình dạng hệ thống ủ phân rác 14 1.3.1.6 Thổi khí 14 1.3.2 Các yếu tố hóa sinh 14 1.3.2.1 Tỷ lệ C/N 14 1.3.2.2 Oxy 17 1.3.2.3 Dinh dưỡng 17 1.3.2.4 pH 17 1.3.2.5 Vi sinh vật 18 1.3.2.6 Chất hữu 18 1.4 Tình hình nghiên cứu sản xuất phân compost giới Việt Nam 19 1.4.1 Tình hình nghiên cứu sản xuất phân compost giới 19 1.4.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất phân compost Việt Nam 24 Chương Quy trình sản xuất phân compost từ rác thải 27 2.1 Chuẩn bị nguyên liệu ủ 27 2.2.1 Ủ yếm khí 27 2.2.2 Ủ hiếu khí 27 2.2.2.1 Phương pháp phơi khơ đánh luống 28 2.2.2.2 Compost luống với khí thổi 28 2.2.2.3 Compost ống sắt 29 2.2.2.4 Compost bao kín có thổi khí 29 2.2.3 Ủ lên men 30 2.2.4 Ủ chín 31 2.3 Mơ tả quy trình công nghệ 31 2.3.1 Thu nhận phân loại 31 2.3.2 Cắt rác 31 2.3.3 Trộn rác 32 2.3.4 Ủ phân 32 2.3.4.1 Giai đoạn vi khuẩn nấm 33 2.3.4.2 Giai đoạn giun đất 33 2.3.4.3 Giai đoạn chín mùi 33 2.3.5 Xử lý độ chín 34 2.3.6 Sàng mùn phân loại 35 2.3.7 Sản phẩm 35 2.3.8 Tái chế chơn lấp 37 2.3.9 Các cơng trình phụ trợ khác 38 2.3.9.1 Thu gom xử lý nước rỉ rác 38 2.3.9.2 Thu gom xử lý khí thải 38 2.3.9.3 Hàng rào vành đai xanh 39 2.3.9.4 Hệ thống cấp điện 39 2.3.9.5 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 39 Chương Kết luận 40 Tài liệu tham khảo 41 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo ThS Nguyễn Cao Hiền tận tình hướng dẫn, bảo em, cung cấp thông tin tài liệu để em hoàn thành đồ án Em xin chân thành cảm ơn thầy khoa Cơng nghệ kỹ thuật hố học Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM tạo điều kiện để em hoàn thành đồ án Đồng thời xin cảm ơn bạn bè lớp anh chị giúp đỡ em việc tìm tài liệu ý tưởng góp phần hồn thành đồ án 3/2009 với kinh phí xây dựng khoảng 550 triệu đồng 312 hộ dân tham gia dự án cấp dụng cụ chứa rác hướng dẫn cách phân loại rác thải hữu vơ hộ gia đình Qua phân loại, rác thải hữu thường chiếm 40%, không xử lý kịp thời gây ô nhiễm gây ảnh hưởng đến môi trường sống người dân Cái lợi lớn mà dự án mang lại ý thức bảo vệ môi trường cộng đồng dân cư nâng lên Rác thải nhân viên thu gom phân loại lại lần hai trước mang bể ủ Mỗi bể ủ chứa từ 800 – 850 kg rác thải hữu có bổ sung chế phẩm vi sinh EM, sau 55 ngày bị phân hủy thành nguồn phân compost có ích cho nhiều loại trồng - Ở Quảng Nam người dân bắt đầu phân loại rác nguồn số hộ tận dụng rác hữu để làm phân hữu nhà từ có dự án thí nghiệm sản xuất phân compost 30 hộ gia đình đạt kết tốt [3] 26 Chương Quy trình sản xuất phân compost từ rác thải 2.1 Chuẩn bị nguyên liệu ủ - Thành phần chất thải hữu dễ phân hủy sử dụng làm nguyên liệu sản xuất phân hữu Tỷ lệ Carbon Nitrogen quan trọng cho trình phân hủy rác Cả C N thức ăn cho vi sinh vật phân hủy thành phân hữu Trong Carbon quan trọng cho tăng trưởng tế bào, Nitrogen nguồn dưỡng chất Nguyên liệu ban đầu có tỷ lệ C/N từ 25:1 đến 40:1 để giúp trình phân hủy nhanh hiệu Độ dao động C/N rác gia đình cao làm phân compost [4] 2.2 Các phương pháp ủ phân compost 2.2.1 Ủ yếm khí - Cơng nghệ ủ rác yếm khí sử dụng rộng rãi Ấn Độ (chủ yếu quy mơ nhỏ) Q trình phân hủy chất hữu rác thải diễn nhờ hoạt động vi sinh vật kị khí So với ủ hiếu khí cơng nghệ có số mặt hạn chế sau: Thời gian lâu (4 – 12 tháng), vi khuẩn gây bệnh tồn trình phân hủy nhiệt độ phân hủy thấp, khí Metan, Sunfurhydro gây mùi thối khó chịu… Tuy nhiên, biện pháp có kinh tế (vốn đầu tư thấp), kết hợp tốt với loại phân khác như: phân hầm cầu, phân gia súc, than bùn… cho ta phân hữu có hàm lượng dinh dưỡng cao Lượng khí sinh học (biogas) sinh q trình ủ thu hồi làm nhiên liệu [5] 2.2.2 Ủ hiếu khí - Cơng nghệ ủ hiếu khí dựa hoạt động vi khuẩn hiếu khí điều kiện cung cấp oxy đầy đủ Các vi sinh vật tham gia vào q trình thường có sẵn thành phần rác thơ, chúng thực q trình oxy hóa chất hữu rác thành CO2 H2O Thường sau ngày ủ, nhiệt độ khối ủ tăng lên đến khoảng 450C sau – ngày đạt 70 – 75 0C Nhiệt độ đạt với điều kiện trì khơng khí độ ẩm tối ưu cho vi sinh vật hoạt động Sự phân hủy hiếu 27 khí diễn nhanh, sau – tuần rác phân hủy hoàn toàn Các vi khuẩn gây bệnh côn trùng bị hủy diệt nhiệt độ tăng cao Bên cạnh mùi khử nhờ q trình ủ hiếu khí Độ ẩm phải trì tối ưu từ 50 – 60% - Có kỹ thuật làm phân compost hiếu khí sử dụng rộng rãi giới: + Compost cách phơi khô đánh luống + Compost luống với khí thổi + Compost ống sắt bồn bê tông + Compost bao với khí thổi [5] 2.2.2.1 Phương pháp phơi khô đánh luống - Trong phương pháp làm phân compost cách phơi khô đánh luống, kỹ thuật làm phân compost phổ biến nhất, nguyên liệu làm phân compost rải thành đống theo hàng dài song song trời Các luống trở lật thường xuyên học - Kỹ thuật có tính đơn giản tất kỹ thuật xử lý phân compost đòi hỏi vốn, máy móc nhân cơng Tuy nhiên, tồn đọng nhiều vấn đề liên quan tới phương cách phơi khô đánh luống phân compost như: mùi hơi, u cầu diện tích đất rộng, nước rò rỉ khơng kiểm sốt làm nhiễm nguồn nước ngầm nước mặt, thời gian ủ lâu nồng độ độ ẩm khơng kiểm sốt thời tiết hay thay đổi bất lợi có xu hướng làm phản tác dụng vốn chi phí thấp Kỹ thuật khơng thích hợp với khu vực có mùa mưa kéo dài lượng mưa lớn [4] 2.2.2.2 Compost luống với khí thổi - Kỹ thuật cải tiến phương pháp làm phân compost phơi khô đánh luống dùng áp lực đưa khí vào luống (thơng qua áp lực khí âm dương) để tăng tốc trình phân hủy tự nhiên Trong phương pháp cần diện tích đất q trình phơi đánh luống, phụ thuộc vào thay đổi cùa thời tiết, mùi vấn đề khó chịu tiềm ẩn khác luống làm phân compost mở Phương án thực tất bước nhà để giải vấn đề mùi hôi thời tiết thử nghiệm chi phí cho tòa nhà lớn phục vụ cho q trình khơng thể đem lại hiệu kinh tế Vì q trình xử lý 28 thải lượng khí thải khó chịu nên thực nhà cần phải có máy lọc sinh học đắt tiền Quy trình khơng đề xuất cho vùng có khí hậu nhiệt đới, mưa nhiều trung tâm đô thị lớn Mặc dù kỹ thuật thực tòa nhà Việt Nam chi phí cao đến mức không khả thi [4] 2.2.2.3 Compost ống sắt - Phương pháp làm phân compost kỹ thuật kín cho nguyên liệu hữu vào bên thùng, xilô (hầm ủ) loại container, cấu trúc khác thổi khí hay đảo trộn nguyên liệu Phương cách chế biến phân compost kỹ thuật kín thơng thường sử dụng thùng thép lớn có dụng cụ quay Đây quy trình theo hệ thống khép kín thiết kế để khắc phục thay đổi thời tiết, mùi hôi vấn đề phiền toái khác Sau thời gian thùng quay, phân compost chuyển đến luống phơi nhà sau chuyển đến ống ủ phân Đây quy trình đắt tiền cần tòa nhà lớn, máy móc cồng kềnh chi phí vận hành cao Chi phí cao dành cho tòa nhà dụng cụ thép lớn làm cho giải pháp trở nên tốn hầu hết thị Ngồi ra, chi phí cung cấp lượng cho công nghệ cao gấp 10 lần so với kỹ thuật làm phân compost Quy trình khơng đề xuất chi phí đầu từ khơng tiết kiệm [3] 2.2.2.4 Compost bao kín có thổi khí - Phương pháp bao gồm việc đặt nguyên liệu làm phân compost vào túi lớn có hàm lượng polythene thấp đưa khơng khí vào ngun liệu túi để đẩy nhanh trình làm phân compost tự nhiên Những túi phải lớn, có sức chứa khối lượng lớn để bảo vệ rác điều kiện thời tiết tránh tiếp xúc với khơng khí Điều giúp ngăn chặn mùi vấn đề côn trùng, sâu bọ mà không cần đến tòa nhà tốn nhiều chi phí - Hệ thống Composting Lemna cải tiến công nghệ Quy trình xử lý độc quyền cấp phát minh sáng chế Quy trình sử dụng rộng rãi khắp nước Mỹ nước khác Xét hiệu 29 lượng, công nghệ đứng hàng thứ hai sau kỹ thuật hong phơi đánh luống tự nhiên Tuy nhiên, hệ thống Composting Lemna cần 1/5 diện tích đất so với phương pháp hong khơ Bên cạnh đó, quy trình chế biến làm phân compost Lemna thiết kế cho TP Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng phân compost để sản xuất sản phẩm chất lượng cao có thề sử dụng rộng rãi lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam [4] 2.2.3 Ủ lên men - Sau bổ sung phụ gia vi sinh, hỗn hợp nguyên liệu hữu nạp vào ô ủ, xáo trộn phủ bạt Sau thời gian ủ lên men 21 ngày dỡ ủ để đưa vào ủ chín Trong vài ngày nhiệt độ tăng lên đến 60 0C, điều giúp cho sản phẩm phân compost khơng mầm bệnh cỏ dại Quá trình compost diễn 21 ngày sau đưa qua bể ủ chín 21 ngày Trong suốt q trình ủ cần phải theo dõi nhiệt độ cách thường xuyên - Đảo trộn rác: Trọng vài ngày đầu lượng sinh vật hiếu khí tăng trưởng nhanh nên cần nhiều oxy Việc thiếu oxy làm tăng trưởng vi sinh vật kỵ khí làm xuất mùi hơi, đồng thời làm chậm trình compost Tiến hành đảo trộn ngày/lần để đảm bảo đủ khí cung cấp cho vi sinh - Kiểm soát nhiệt độ: Hoạt động vi sinh vật hiệu khoảng nhiệt độ 65700C Vì cần trì nhiệt độ ngày, sau tuần thứ nhiệt độ giảm trình compost chậm lại Quá trình chuyển qua giai đoạn thực vật với nhiệt độ từ 45 – 50 0C vi sinh vật khác giữ vai trò chuyển hóa rác trở thành compost - Kiểm soát độ ẩm: Phải đảm bảo độ ẩm rác từ 40 – 60 %, sử dụng nhiệt kế thủy ngân, cắm trực tiếp vào ô ủ đọc kết Nếu rác thiếu độ ẩm, tiến hành phun nước để cấp độ ẩm cho rác [5] 2.2.4 Ủ chín - Thời gian ủ chín khoảng 21 ngày nhà ủ Khi kiểm tra thấy luống ủ có màu nâu đen, tơi xốp, có mùi chua nồng giấm, thọc tay vào đống phân thấy ấm vừa tay 30 nguyên liệu hoai mục (chín ngẫu), hồn tồn đem sử dụng Khoảng 45 -60 ngày sử dụng làm phân bón cho trồng [2] 2.3 Mơ tả quy trình cơng nghệ 2.3.1Thu nhận phân loại - Rác thải thu gom vận chuyển tới nhà máy chế biến phân compost Các xe chuyên chở qua trạm cân trước vào nhà máy để xác định khối lượng rác sau trừ khối lượng xe Rác tạm thời lưu giữ khu tập kết chất thải rắn, sau phun phủ chế phẩm vi sinh EM để khử mùi hôi, cống ruồi nhặng Từ rác phân loại sơ quạt gió, quạt gió hoạt động tạo luồng khí theo chất thải rắn khơ nhẹ, nhờ tách thành phần khỏi chất thải hỗn hợp Rác lọt qua sàng chế biến thành phân, loại rác lớn phân loại tay - Rác hữu dễ phân hủy đưa qua máy cắt nhỏ, nghiền, sau chuyền qua băng tải từ để tách kim loại hàm lượng kim loại nặng yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng compost Ở cuối công đoạn phân loại thu chất thải rắn hữu cơ, tiến hành phun chế phẩm vi sinh, đem ủ hiếu khí [4] 2.3.2 Cắt rác - Kích cỡ nguyên liệu giúp xác định nguyên liệu làm phân compost tốt Các miếng nguyên liệu lớn không thành phân compost nhanh miếng nhỏ Nguyên liệu nhỏ có thêm diện tích để vi khuẩn cơng vào vậy, q trình thành phân compost nguyên liệu nhanh Tất nguyên liệu chuyển tới bàn máy để cắt, sau cắt nguyên liệu cắt nhỏ đưa xuống sàn bê tông để lưu vào kho trước đem trộn [4] 2.3.3 Trộn rác - Trạm trộn gồm máy nghiền trộn lớn tiếp nguyên liệu từ băng tải chuyển nguyên liệu đến từ thùng chứa nguyên liệu Việc kiểm nghiệm 31 loại nguyên liệu cần thiết để xác định việc trộn nguyên liệu mong muốn Mỗi loại nguyên liệu đưa từ thùng chứa đo thiết kế máy trộn yêu cầu - Các chất phụ gia cần để bổ sung cacbon thiết lập tỷ lệ C/N tối ưu Bên cạnh đó, chất phụ gia dùng để tạo FAS (khơng gian trống cho khơng khí hoạt động) để khơng khí lưu thơng làm khơ ngun liệu Trong trường hợp sử dụng chất phụ gia khơ, dùng để hấp thụ trực tiếp độ ẩm dư [4] 2.3.4 Ủ phân - Trước đem ủ, rác đảo trộn với nước, phân hầm cầu để làm tăng độ ẩm hàm lượng dinh dưỡng hỗn hợp không rác no nước Hầm ủ có mái che, đáy hầm ủ có bố trí hệ thống ống phân phối khí Để phân hủy tốt, nên đảo trộn cho rác lần ngày làm thống quạt gió Quạt gió điều khiển hệ hoàn ngược tắt mở đặt nhiệt độ (46 – 50 0C) đặt trước nối với nhiệt kế đặt bể ủ Bên hầm có lưới ngăn để rác khơng rơi xuống lấp kín đường ống dẫn khí, có rãnh thu gom nước rỉ để dẫn hố thu Bên bố trí băng tải đảo trộn - Ngồi việc cấp khí, hầm ủ cung cấp nước rỉ tuần hồn từ trình phân hủy rác hầm ủ Do nước bị bốc nhiệt độ tăng lên trình compost hóa Ngồi ra, vi sinh vật sử dụng nước để tồn Việc tuần hoàn nước có ý nghĩa q trình ủ, tạo điều kiện tối ưu để vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ, trì độ ẩm khối ủ, cung cấp lại Nitơ cho trình compost - Rác sau ủ 18 – 20 ngày khơ, ướt đem đảo trộn ủ lại Sau giai đoạn ủ hiếu khí giai đoạn ủ chín thời gian từ 10 – 12 ngày nhằm tạo độ ổn định cho compost Trong thời gian ủ chín đảo trộn – lần, cần cung cấp độ ẩm cho rác cần - Qúa trình ủ phân mơ tả thơng qua giai đoạn: 2.3.4.1 Giai đoạn vi khuẩn – nấm 32 - Đây phần toàn chu kì phân hủy Protein phân hủy bẻ gãy vi khuẩn chở thành aminoacid cuối thành aminoa Carbonhydrat bị phân hủy thành đường, acid hữu đơn giản CO 2, thành phần khác tương tự bị phá hủy Chu kì tiếp diễn với nấm, chúng hấp thụ aminoa tự bắt đầu xây dựng lại aminoacid họ sợi chúng Chu kỳ mô tả phát sinh nhiều nhiệt, tỏa lượng tự suốt trình trao đổi chất vi khuẩn phát nhiệt Sau vi khuẩn trực tiếp ăn thức ăn đường chúng di chuyển xung quanh vào trung tâm hầm ủ 2.3.4.2 Giai đoạn giun đất - Nhiệt độ giảm, mầm mống vi khuẩn ưa nhiệt hình thành nấm tiếp tục phân hủy chất hữu cho giun đất Bấy giun đất tiếp tục trộn lẫn hợp chất hữu (những chất mà nấm bắt đầu phân hủy) với phần nhỏ lớp sét canxi bên thể chúng Trong việc này, chuỗi Polycarbon tạo lập lại dạng lớp mùn sét hỗn hợp Loại mùn mà hấp thụ cation K, Mg, Na, K chất khác Và phần nhỏ chưa biết anion đơn giản bao bọc thân với phosphat, sulfat, nitrat Chất khác hợp chất cao phân tử trở thành lớp bám cho chất dinh dưỡng 2.3.4.3 Giai đoạn chín mùi - Ở giai đoạn này, phân compost trở nên tốt,vỡ vụn thành mùn đất Vi sinh vật thúc đẩy oxy hóa hợp chất Nitơ Điều quan trọng Nitrat muối khoáng thứ cần thiết cho rễ trồng chồi non - Các dấu hiệu cho biết trình ủ phân kết thúc: + Nhiệt độ không tăng mà giảm đến nhiệt độ ổn định + Các hợp chất hữu sụt giảm thể tích đến thể tích khơng đổi + Khơng mùi NH3 bay lên + Khơng mùi đặc trưng rác thải + Không thu hút côn trùng - Trên bề mặt lớp ủ xuất lớp trắng, sợi nấm Actinoamynoces [4] 2.3.5 Xử lý độ chín 33 - Độ chín hay độ ổn định nói oxy hóa nguyên liệu hữu hay chuyển đổi chúng thành dạng ổn định Sự ổn định hồn chỉnh mang lại sản phẩm hay khơng có giá trị chất điều hòa đất trồng Tuy nhiên, nhều nguyên liệu hữu lại gây vấn đề điều kiện hiếu khí mùi lưu trữ hay sử dụng Do đó, phân compost chín sẵn sàng cho sử dụng rơi vào khoảng hai mức độ - Một cách đánh giá độ chín phân compost khác dựa vào số lượng nguyên liệu hữu dễ bay hay nguyên liệu trở thành phân compost cung cấp đủ thời gian điều kiện thuận lợi Tỷ lệ xếp hạng nguyên liệu phụ thuộc vào kích cỡ hạt phân khả chống đỡ nguyên liệu trình phân hủy Cách thức hữu ích việc xác định độ chín phân compost nguyên liệu đưa vào tương tự cho kết khơng xác xử dụng để so sánh ngun liệu khơng giống - Có nhiều thị khác sử dụng để xác định độ chín phân compost, chẳng hạn tỷ lệ oxy sử dụng cho loại hoạt động vi khuẩn, số phần trăm carbon (được xác định từ lượng tro), tỷ lệ carbon/nitơ… hầu hết trường hợp, kinh nghiệm vận hành cuối phán đoán tốt - Phân compost để bao chín sẵn sàng sử lý thêm Độ ẩm kiểm tra việc lấy mẫu với dụng cụ lấy mẫu kiểm tra nguyên liệu - Khi phân compost đạt đến độ chín mong muốn, kiểm tra độ ẩm Điều thực máy góp trung tâm cách chế tạo lỗ mở kiểm tra đủ rộng để sâu vào nơi khối nguyên liệu để kiểm tra dung lượng ẩm, thông thường lượng ẩm khoảng 35% lý tưởng để sàng lọc [3] 2.3.6 Sàng mùn phân loại - Sau ủ rác hữu biến thành mùn cho qua máy đánh tơi sàng phân để đạt kích thước hạt phân theo u cầu Đổ rác chín vào sàng rung thơng qua băng chuyền, 34 nhờ chuyển động sàng, phần lớn mùn có kích thước nhỏ lọt xuống dưới, lại mùn to, loại rác không phân hủy rác hữu chưa phân hủy hoàn toàn nằm lại - sàng thu gom lại phân loại thêm lần Những chất hữu lớn đem nghiền sau lại cho qua sàng rung Chất hữu chưa phân hủy hoàn toàn chuyển chở lại bãi ủ Hình 2.1 Thiết bị sàng 2.3.7 Sản phẩm - Sản phẩm phân sau phân loại, đem phân tích, so sánh với tiêu chuẩn ngành Bảng 2.1 Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 526 – 2002 cho phân hữu vi sinh che biến từ rác thải Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn STT Tên tiêu Hiệu trồng Độ chín cần thiết Đường kính hạt Độ ẩm Đơn vị tính mm % Tiêu chuẩn Tốt Tốt ≤4-5 ≤ 35 35 pH Mật độ vi sinh vật hiệu (đã tuyển CFU/g mẫu chọn) Chất hữu (khối lượng khô) % Carbon hữu (khối lượng khô) % Hàm lượng Nitơ tổng số % 10 Coliform MPN.g-1
- Xem thêm -

Xem thêm: quy trình sản xuất compost từ rác thải, quy trình sản xuất compost từ rác thải, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM