DE ON THI HK1 TIENG ANH 4

68 46 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:13

Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** TUYỂN TẬP 13 ĐỀ THI HỌC KÌ MƠN TIẾNG ANH LỚP ĐỀ SỐ Bài Hãy quan sát kỹ tranh điền chữ tranh (2,5 điểm) A rubber B plane C badminton D cooking E watch TV F Maths Ví dụ: A …… …… … …… …… Bài Đọc đoạn văn sau tích vào câu (T) sai (F) (2,5 điểm) It is Friday today We are having a break We are doing exercise in the school playground Phong is jumping Linda and Mai are playing badminton Nam and Tom are skipping Quan and Peter are playing basketball We are having a lot of fun here T F We are doing exercise in the school gym Phong is skipping Linda and Peter are playing badminton Nam and Tom are skipping Quan and Peter are playing table tennis Bài Đọc nối (2,5 điểm) Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao Tài liệu luyện thi Violympic, Toán tiếng anh – Hỗ trợ giải đáp Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tải tài liệu lớp khác Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Where are you from? A I can play volleyball What day is it today? B I watched TV What can you do? C I’m from Japan What’s he doing? D It’s Wednesday What did you yesterday? E He’s painting a mask Bài Hãy xếp từ theo thứ tự để tạo thành câu có nghĩa (2,5 điểm) in / 4A / I / Class / am /  -2 you / nationality / What / are /?  school / I / at / yesterday / was /  What / have / you / today / subjects / /?  like / a / I / kite / flying /  The end Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao Tài liệu luyện thi Violympic, Toán tiếng anh – Hỗ trợ giải đáp Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tải tài liệu lớp khác Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Tổng điểm: 10 điểm Bài 1: 2,5 điểm Chọn đáp án cho 0,5 điểm / câu C D B F E E B Bài 2: 2,5 điểm Tích câu cho 0,5 điểm F F F T F Bài 3: 2,5 điểm Chọn đáp án cho 0,5 điểm / câu C D A Bài 4: 2,5 điểm - Viết thứ tự chỉnh tả câu cho 0,5 điểm / câu Viết sai tả 1, lỗi trừ 50% số điểm câu Viết sai tả từ trở lên khơng cho điểm I am in Class 4A What nationality are you? I was at school yesterday What subjects you have today? I like flying a kite Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao Tài liệu luyện thi Violympic, Toán tiếng anh – Hỗ trợ giải đáp Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tải tài liệu lớp khác Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ SỐ Part I: Listening (20’) Question 1: Listen and number (1 point) b  a  d  c e  Question 2: Listen and colour (1 point) Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao Tài liệu luyện thi Violympic, Toán tiếng anh – Hỗ trợ giải đáp Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tải tài liệu lớp khác Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Question : Listen and draw the lines (1 point) B A C D E Question 4: Listen and tick (1 point) 0a  b  1a  b  2a  b  3a  b  a  b  Question 5: Listen and complete (1 points) Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao Tài liệu luyện thi Violympic, Toán tiếng anh – Hỗ trợ giải đáp Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tải tài liệu lớp khác Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** Example: A: Where are you from? B: I am from Vietnam My school is _ Primary school What _you do? I can speak English A: What day is it today? B: It’s What does he look like? He is _ Part II: Reading and writing (15’) Question 6: Look and read Put a tick () or a cross () in the box (1 point) I can’t draw a cat X My birthday is in February Nam can’t swim My favourite subject is Music He is strong Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao Tài liệu luyện thi Violympic, Toán tiếng anh – Hỗ trợ giải đáp Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tải tài liệu lớp khác Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Question 7: Look at the pictures Read and write the words (1 point) It’s a pencil I’m from Vietnam I’m What can you do? I can ride a _ We have Vietnamese and _ today He is Question 8: Look at the pictures and the letters Write the words (1 point) uerlr ruler lendagn _ danymo _ Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao Tài liệu luyện thi Violympic, Toán tiếng anh – Hỗ trợ giải đáp Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tải tài liệu lớp khác Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** _ lkocc _ cimus Question 9: Fill in each gap with a suitable words from the box (1 point) friend English January tall Vietnam This is my (0) friend, Hoa She is from (1) _ She is ten years old She can dance and sing.Her birthday is in (2) She likes (3) _ the most because it is interesting She is (4) and pretty Transcripts Question 1: Listen and number They are play football Where are you from? I am from America Do you like English? Yes, I I have Science on Wednesday He is so fat What day is it today? It’s Monday I am from Hanoi I am Vietnamese My birthday is 24th December Question 4: Listen and tick Q2: Listen and colour Is he from Vietnam? No, he is from America My clock is pink The eraser is red and blue On Sunday I go out for lunch My classroom is green I like English I have it on Thursday Is this your school? Yes, it is It’s yellow Q3: Listen and draw the lines This is the bathroom Where is Peter from? He’s from America It is a big box Question 5: Listen and write Cong Hoa Friday can Slim Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao Tài liệu luyện thi Violympic, Toán tiếng anh – Hỗ trợ giải đáp Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tải tài liệu lớp khác Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Answer Key: Question Answer 1 d; a; 1point pink; red, blue; green, yellow 0,25/each point A; E; B; D 0,25/each point A; A; B; B 0,25/ each point Cong hoa; 0,25/ each point V; 0,25/ each point Vietnamese, Bike, fat 0,25/ each point Monday, 0,25/each 1point 0,25/each 1point 0,25/each point Friday; X, X, England, Clock, Vietnam, January, 10 Full or Short answer is OK e Total 0,25/each b; point Can; Slim V IT, Music English, Tall Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao Tài liệu luyện thi Violympic, Toán tiếng anh – Hỗ trợ giải đáp Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tải tài liệu lớp khác Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ SỐ PART I LISTENING (20’) Question 1: Listen and number.(2pt) A  B  C. D. Question 2: Listen and color (2pt) Question 3: Listen and draw the line (2pt) PHONG MAI QUÂN NAM HOA Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao Tài liệu luyện thi Violympic, Toán tiếng anh – Hỗ trợ giải đáp Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tải tài liệu lớp khác 10 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ SỐ 11 PART 1: LISTENING Question 1: Listen and tick: (1 point) a b c b c a a b c Đăng ký học tập bồi dưỡng Tốn lớp ơn luyện thi Tốn Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 XEM NHIỀU TÀI LIỆU HƠN TẠI: TỐN LỚP 54 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** a b c Question 2: Listen and write True (T) or False (F): (1 point) Question 3: Listen and number: (1 point) a b c d Question 4: Listen and complete: (2 points) Đăng ký học tập bồi dưỡng Tốn lớp ơn luyện thi Tốn Violympic | Cơ Trang – 0948.228.325 XEM NHIỀU TÀI LIỆU HƠN TẠI: TOÁN LỚP 55 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** - What can you do? - I can _ - What you like doing? - I like _ - When you have English? - I have it on - Where were you yesterday? - I was at PART 2: READING AND WRITING: Question 5: Read and tick True (T) or False (F): (1 point) My name is Linda, I'm from England, I'm ten years old I go to school from Monday to Friday I don't go to school at the weekend My hobby is watching TV I like English very much I have it on Monday, Wednesday and Friday T F Linda is English She doesn't go to school on Saturdays and Sundays She likes cooking She doesn't have English on Monday Question 6: Look, read and write: (1 point) - What did you yesterday? Đăng ký học tập bồi dưỡng Tốn lớp ơn luyện thi Tốn Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 XEM NHIỀU TÀI LIỆU HƠN TẠI: TỐN LỚP 56 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** - I played……………………… 2.- What is Tony doing? - He is………………………… - What subjects you have today? - I have…………………………… - What you like doing? - I like…………………………… Question Look, read and put a stick (v) or a cross (x): (1 point) She is Japanese Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp ơn luyện thi Tốn Violympic | Cơ Trang – 0948.228.325 XEM NHIỀU TÀI LIỆU HƠN TẠI: TOÁN LỚP 57 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** I like skipping He is watching TV I was stayed at home Question Reorder the words to make sentences: (1 point) is / to / music/ listening / He ………………………………………………………………… subjects / you / have / / What / today? ………………………………………………………………… ? can / I / swim ………………………………………………………………… day / it / is / What / today? ……………………………………………………………………? Đăng ký học tập bồi dưỡng Tốn lớp ơn luyện thi Tốn Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 XEM NHIỀU TÀI LIỆU HƠN TẠI: TỐN LỚP 58 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ANSWER KEYS PART 1: LISTENING Question 1: Listen and tick: (1 point) C - Where are you from? - I'm from Vietnam B - What is the date today? - It's the third of October B - what can you do? - I can cook A - What subjects you have today? - I have Maths Question 2: Listen and write T or F: (1 point) T - What you like doing? - I like swimming F - what did you yesterday? - I play football T - What is he doing? - He is reading a book F - what day is it today? - It's Monday Question 3: Listen and number: (1 point) c - What subjects you have today? - I have English Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 XEM NHIỀU TÀI LIỆU HƠN TẠI: TOÁN LỚP 59 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** b - When is your birthday? - It's on the fifteen of January a - Can you play the piano? - Yes, I can d - What you like doing? - I like cooking Question 4: Listen and complete: (2 points) swim cooking Monday home PART 2: READING AND WRITING Question 5: Read and tick T or F: T T F F Question 6: Look, read and write: (1 point) badminton listening to music Science watching TV Question 7: Look, read and put a stick (v) or a cross (x): (1 point) v v x x Question 8: Reorder the words to make sentences: (1 point) He is listening to music What subjects you have today? I can swim What day is is today? Đăng ký học tập bồi dưỡng Tốn lớp ơn luyện thi Tốn Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 XEM NHIỀU TÀI LIỆU HƠN TẠI: TOÁN LỚP 60 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ SỐ 12 PART I LISTENING (20 minutes) Question 1: Listen and number (1 pt) a b d c e 101 Question 2: Listen and write T (True) or F (False) (1 pt) She is watching TV T What are you doing? - I’m listening to music When you have Maths? - I have it on Tuesday Where was Mary yesterday? - She was on the beach What did you yesterday? - I watered the flowers Đăng ký học tập bồi dưỡng Tốn lớp ơn luyện thi Tốn Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 XEM NHIỀU TÀI LIỆU HƠN TẠI: TỐN LỚP 61 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** Question 3: Listen and draw the lines (1 pt) b a d c e Question 4: Listen and tick (1 pt) b. a. a. b. a. b. Đăng ký học tập bồi dưỡng Tốn lớp ơn luyện thi Tốn Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 XEM NHIỀU TÀI LIỆU HƠN TẠI: TOÁN LỚP 62 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** a. b. a. b. Question 5: Listen and complete (1 pt) Example: A: Where are you from? B: I am from Vietnam October 11th My birthday is (1) A: What’s your hobby? B: I like (2) A: What subjects you have today? B: I have Art and (3) A: Where were you (4) ? B: I was at home A: What did she last Sunday? B: She (5) the piano Đăng ký học tập bồi dưỡng Tốn lớp ơn luyện thi Tốn Violympic | Cơ Trang – 0948.228.325 XEM NHIỀU TÀI LIỆU HƠN TẠI: TOÁN LỚP 63 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** PART II READING AND WRITING (15 minutes) Question 6: Look and read Put a tick (V) or a cross (X) in the box (1 pt) I can’t draw a cat X My birthday is in February Nam can’t swim 3.My favorite subject is Music They are playing chess Question 7: Look at the pictures Read and write the words (1 pt) It’s a pencil Đăng ký học tập bồi dưỡng Tốn lớp ơn luyện thi Tốn Violympic | Cơ Trang – 0948.228.325 XEM NHIỀU TÀI LIỆU HƠN TẠI: TOÁN LỚP 64 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** I’m from Vietnam I’m _ I can ride a _ He is We have Vietnamese and today Question 8: Look at the pictures and the letters Write the words (1 pt) putpep puppet lendagn - runyaja - Đăng ký học tập bồi dưỡng Tốn lớp ơn luyện thi Tốn Violympic | Cơ Trang – 0948.228.325 XEM NHIỀU TÀI LIỆU HƠN TẠI: TOÁN LỚP 65 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** - smaks cimus Question 9: Fill in each gap with a suitable words from the box (1 pt) friend English November school Viet Nam This is my (0) friend, Hoa She is from (1) _ She is ten years old She is a student at Quang Tien Primary school She goes to (2) from Monday to Friday She can dance and sing Her birthday is in (3) She likes (4) _ very much because it is interesting PART III SPEAKING (5 minutes) Question 10 (1pt) Listen and repeat: Point, ask and answer: Listen and comment: Interview: The End Đăng ký học tập bồi dưỡng Tốn lớp ơn luyện thi Tốn Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 XEM NHIỀU TÀI LIỆU HƠN TẠI: TỐN LỚP 66 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP PART 1: LISTENING Question Listen and number (1 pt) e My birthday is on December 24th d Where are you from? - I’m from America b I have Science on Wednesday a What day is it today? - It’s Monday What is she doing? - She playing the piano Question 2: Listen and write T (True) or F (False) (1 pt) T T What are you doing? - I’m listening to music F When you have Maths? - I have it from Monday to Friday T Where was Mary yesterday? - She was on the beach F What did you yesterday? - I painted a mask Question 3: Listen and draw the lines (1 pt) d I’m from Vietnam a What they like? - They like playing football e What subject you have today? - I have English c She can dance and sing Question 4: Listen and tick (1 pt) b a Peter is from England b Today is Monday b I have Maths on Tuesday, Thursday and Friday a Nam and Phong were at the zoo Question 5: Listen and complete (1 pt) on reading book PE yesterday played PART II READING AND WRITING (15 minutes) Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp ơn luyện thi Tốn Violympic | Cơ Trang – 0948.228.325 XEM NHIỀU TÀI LIỆU HƠN TẠI: TOÁN LỚP 67 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** Question 6: Look and read Put a tick (V) or a cross (X) in the box (1 pt) V X X V Question 7: Look at the pictures Read and write the words (1 pt) Vietnamese bike3 IT playing football Question 8: Look at the pictures and the letters Write the words (1 pt) England January masks music Question 9: Fill in each gap with a suitable words from the box (1 pt) Vietnam school November English Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 XEM NHIỀU TÀI LIỆU HƠN TẠI: TOÁN LỚP 68 ... Cô Trang – 0 948 .228.325 -*** ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP Bài 1: Khoanh tròn từ khác loại (2,5đ) D today C difficult A book C desks A would Bài 2: chọn khoanh tròn đáp... birthday is on the sixteenth of October My friend’s birthday is on the thirtieth of March Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao Tài liệu luyện thi Violympic, Toán tiếng anh – Hỗ... yesterday I have English on Mondays Linda doesn’t have Science on Tuesday Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao Tài liệu luyện thi Violympic, Toán tiếng anh – Hỗ trợ giải đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: DE ON THI HK1 TIENG ANH 4 , DE ON THI HK1 TIENG ANH 4 , Question 2: Listen and colour. (1 point)