Báo cáo thí nghiệm xử lý số tín hiệu bkhn

41 212 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIVIỆN ĐIỆN TỬ VIỂN THÔNGBÁO CÁO THÍ NGHIỆMXỬ LÝ SỐ TÍN HIỆUHọ tên sinh viên: Mssv: Lớp: KT21.03K61Mã lớp thí nghiệm: 683638Nhóm thí nghiệm:N14Hà Nội, 52019BÀI 1. Mô phỏng hệ thống và tín hiệu rời rạc bằng MATLABA. Tín hiệu và hệ thống rời rạc ở miền n 1.1. Viết chương trình con tạo một dãy thực ngẫu nhiên xuất phát từ n1 đến n2 và có giá trị của biên độ theo phân bố Gauss với trung bình bằng 0, phương sai bằng 1. Yêu cầu ¬¬chương trình con có các tham số đầu vào và đầu ra được nhập theo câu lệnh với cú pháp: x,n = randnseq(n1,n2);Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:function x,n = randnseq(n1,n2)%tao ra day x(n) co phan phoi chuan% n1 < n < n2%%x,n = randnseq(n1,n2)n = n1:n2;x = randn (size(n));1.2. Viết chương trình tạo hàm năng lượng của một dãy. Yêu cầu chương trình con có các tham số đầu vào và đầu ra được nhập theo câu lệnh với cú pháp: Ex = energy(x,n); Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:function Ex = energy(x,n)%Tinh Ex = nang luong,%%Ex = energy(x,n)Ex = sum(abs(x).2);1.3. Cho x(n)={1,2,3,4,5,6,7,6,5,4,3,2,1}2≤n≤10 Viết chương trình thể ↑ hiện trên đồ thị các dãy sau đây: 〖a.x〗_1 (n)=2x(n5)3x(n+4) 〖b.x〗_2 (n)=x(3n)x(n)x(n2)Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:n = 2:10; x = 1:7,6:1:1;% ve day x1(n):x11,n11 = sigshift(x,n,5); % x(n5)x12,n12 = sigshift(x,n,4); %x(n+4)x1,n1 = sigadd(2x11,n11,3x12,n12);% x1(n)subplot(2,1,1); stem(n1,x1); %chia lam 2 do thititle(Day so theo cau 1.3a);xlabel(n); ylabel(x1(n));% ve day x2(n):x21,n21 = sigfold(x,n); %x(n)x21,n21 = sigshift(x21,n21,3); %x(3n)x22,n22 = sigshift(x,n,2); %x(n20x22,n22 = sigmult(x,n,x22,n22); %x(n).x(n2)x2,n2 = sigadd(x21,n21,x22,n22);%x2(n)subplot(2,1,2); stem(n2,x2);title(Day so theo cau 1.3b);xlabel(n); ylabel(x2(n));Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống dưới đây:1.4. Cho hệ thống được mô tả bởi phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng như sau: y(n)y(n1)+0.9y(n2)=x(n) Sử dụng hàm filter của MATLAB, viết chương trình thực hiện các công việc sau:a. Biểu diễn bằng đồ thị hàm đáp ứng xung đơn vị của hệ thống với 20 ≤n ≤100 b. Biểu diễn bằng đồ thị dãy đáp ứng nhảy đơn vị của hệ thống với 20 ≤n ≤100 b = 1; %he so ben xa = 1, 1, 0.9; %he so ben y%ve ham dap ung xung don vix= impseq(0,20,120); n = 20:120;h= filter(b,a,x); %dap ung tan sosubplot(2,1,1); stem(n,h); %chia lam 2 do thititle(ham dap ung xung don vi); xlabel(n); ylabel(h1(n));%ve ham dap ung nhay don vix = stepseq(0,20,120);s = filter(b,a,x);subplot(2,1,2); stem(n,s);title(ham dap ung nhay don vi); xlabel(n); ylabel(h2(n));Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống dưới đây:B. Tín hiệu và hệ thống rời rạc ở miền Z, miền tần số liên tục ω, và miền tần số rời rạc k 1.5. Cho dãy x(n)=〖0,5〗n u(n)a. Dựa trên định nghĩa của biến đổi Z, tìm biến đổi Z của dãy trên b. Kiểm chứng lại kết quả câu a bằng hàm ztrans>> syms n>> ztrans (0.5n) ans = z(z 12)c. Từ kết quả trên, tìm biến đổi Fourier của x(n) Dùng MATLAB thể hiện trên đồ thị phổ X(ejω) tại 501 điểm rời rạc trong khoảng 0,πĐiền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:w = 0:1:500pi500;X = exp(jw) . (exp(jw) 0.5ones(1,501)); %z(z12).o day z=e(jw)magX = abs(X); %modulangX = angle(X); %agumenrealX = real(X); %phan thucimagX = imag(X); %phan ao%ve do thi phosubplot(2,2,1); plot(wpi,magX); grid;title(Magnitude Part); xlabel(frequency in pi units);ylabel(Magnitude);subplot(2,2,2); plot(wpi,angX); grid;title(Angle Part); xlabel(frequency in pi units);ylabel(Radians);subplot(2,2,3); plot(wpi,realX); grid;title(Real Part); xlabel(frequency in pi units);ylabel(Real);subplot(2,2,4); plot(wpi,imagX); grid;title(Imaginary Part); xlabel(frequency in pi units);ylabel(Imaginary); Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống dưới đây:1.6. Cho dãy x(n) có dạng như sau: x(n)={…,0,0,1,2,3,4,5,0,0,…} ↑ Đây là một dãy số xác định trong một khoảng hữu hạn từ 1 đến 3. Dựa trên công thức định nghĩa của biến đổi Fourier, viết chương trình tính và thể hiện phổ của dãy x(n) tại 501 điểm rời rạc trong khoảng 0,π cho dãy x(n)=〖rect〗_7 (n)Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:n = 0:6; x = ones(size(n));k = 0:500; X = x(exp(jpi500)).(nk);magX = abs(X); angX = angle(X);realX = real(X); imagX = imag(X);% ve do thi phosubplot(2,2,1); plot(k500,magX); grid;title(Magnitude Part); xlabel(frequency in pi units);ylabel(Magnitude);subplot(2,2,3); plot(k500,angX); grid;title(Angle Part); xlabel(frequency in pi units);ylabel(Radians);subplot(2,2,2); plot(k500,realX); grid;title(Real Part); xlabel(frequency in pi units);ylabel(Real);subplot(2,2,4); plot(k500,imagX); grid;title(Imaginary Part); xlabel(frequency in pi units);ylabel(Imaginary);Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống dưới đây1.7. Một hàm ở miền Z được cho với công thức sau đây: X(z)= z(3z24z+1)Hàm số X(z) có thể viết dưới dạng tỷ số của hai đa thức theo z(1) như sauX(Z)= z(3z24z+1)=z(1)(34z(1)+z(2) )=〖0+z〗(1)(34z(1)+z(2) )a. Sử dụng lệnh residuez của MATLAB, tính các điểm cực, thặng dư tại các điểm cực. % tinh cac diem cuc thang du cua cac diem cucb = 0 1; a = 3 4 1;R,p,C = residuez(b,a)%b a = residuez(R,p,C)ans =R = 0.5000 0.5000p = 1.0000 0.3333C = b = 0.0000 0.3333a = 1.0000 1.3333 0.3333b. Từ kết quả câu trên, viết công thức khai triển X(z) thành tổng các phân thức đơn giản, từ đó tìm biến đổi Z ngược của X(z), cho biết x(n) là một dãy nhân quả. c. Kiểm chứng lại kết quả câu b bằng hàm iztrans%Bien doi Z nguoc cua hamsyms ziztrans(z(3z24z+1))ans = 12 (13)n21.8. Cho hàm X(z) với công thức như sau: X(z)= 1((10,9z(1) )2 (1+0,9z(1)))a. Viết chương trình tính các điểm cực, thặng dư của các điểm cực của hàm X(z) trên (gợi ý: có thể dùng hàm poly của MATLAB để khôi phục lại đa thức mẫu số từ một mảng các nghiệm của đa thức mảng các điểm cực của X(z)) %Tinh cac diem cuc, thang du tai cac diem cucb = 1;a = poly(0.9 0.9 0.9);R,p,C = residuez(b,a)%b a = residuez(R,p,C)ans =R = 0.2500 + 0.0000i 0.2500 + 0.0000i 0.5000 0.0000ip = 0.9000 + 0.0000i 0.9000 + 0.0000i 0.9000 0.0000iC = b = 1.0000 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000ia = 1.0000 0.9000 0.8100 0.7290b. Từ kết quả câu trên, viết công thức khai triển X(z) thành tổng các phân thức đơn giản, từ đó tìm biến đổi Z ngược của X(z) trên miền |z|>0,9Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:%Bien doi Z nguocsyms ziztrans(1((10.9z)2)(1+0.9z))ans = 3(910)n + 2(910)n(n 1)1.9.Cho hệ thống nhân quả biểu diễn bởi phương trình sau: y(n)0,9y(n1)=x(n)Tìm hàm truyền đạt của hệ thống :H(z) = 1(1+0.9z(1))Sau đó thực hiện các công việc sau:b. Dùng lệnh zplane của MATLAB biểu diễn trên đồ thị mặt phẳng Z sự phân bố các điểm cực và điểm không c. Tính và biểu diễn trên đồ thị hàm đáp ứng tần số H(ejω)của hệ thống (bao gồm đáp ứng biên độ tần số và đáp ứng pha tần số) tại 200 điểm rời rạc trên đường tròn đơn vịĐiền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:% Tim phan bo diem cuc va diem khongb = 1 0; a = 1 0.9;subplot(1,2,1);zplane(b,a);title(Z plane);% Tim dap ung tan so bang cach danh gia 200 diem roi rac% cua H(z) tren duong tron don viH, w = freqz(b,a,200,whole);magH = abs(H(1:101)); phaH= angle(H(1:101));% Ve dap ung tan sosubplot(2,2,2); plot(w(1:101)pi,magH); grid;title(Magnitude Response);xlabel(frequency in pi units);ylabel(Magnitude);subplot(2,2,4); plot(w(1:101)pi,phaHpi); grid;title(Phase Response);xlabel(frequency in pi units);ylabel(Phase in pi units);Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống dưới đây:1.10. Tạo các hàm thực hiện việc biến đổi Fourier rời rạc thuận (đặt tên là hàm dft) và Fourier rời rạc ngược (đặt tên là hàm idft). Dựa trên các hàm dft được xây dựng ở trên, tìm biến đổi Fourier rời rạc của dãy có chiều dài N=20: x(n)= {█(1 0≤n≤40 n còn lại)┤Hàm fourier rời rạc thuận:function Xk = dft(xn,N)% Tim bien doi Fourier roi rac thuan% % Xk = dft(xn,N)% Xk = day cac he so DFT tren doan 0 cho bộ lọc FIR loại 3function Hr,w,c,L = Hr_Type3(h) % Tinh ham do lon cua dap ung tan so Hr(w) % bo loc FIR loai 3% % Hr,w,c,L = Hr_Type3(h) % Hr = Do lon % w = Vector tan so trong khoang 0 pi % b = Cac he so cua bo loc FIR loai 3 % L = Bac cua bo loc % h = Dap ung xung cua bo loc FIR loai 3 % M = length(h); L = (M1)2; c = 2h(L:1:1); n = 1:1:L; w = 0:1:500pi500; Hr = sin(wn)c; >> Hr,w,d,L = Hr_Type4(h) > cho bộ lọc FIR loại 4function Hr,w,d,L = Hr_Type4(h) % Tinh ham do lon cua dap ung tan so Hr(w) % bo loc FIR loai 4 % % Hr,w,d,L = Hr_Type4(h) % Hr = Do lon % w = Vector tan so tron khoang 0 pi % b = Cac he so cua bo loc FIR loai 3 % L = Bac cua bo loc % h = Dap ung xung cua bo loc FIR loai 3 % M = length(h); L = M2; d = 2h(L:1:1); n = 1:1:L; n = n0.5; w = 0:1:500pi500; Hr = sin(wn)d; 2.3. Cho bộ lọc FIR với đáp ứng xung: h(n)={4,1,1,2,5,6,5,2,1,1,4} ↑a. Xác định loại của bộ lọc.Tính và biểu diễn trên đồ thị: b. Dãy đáp ứng xung của bộ lọc c. Các hệ số của bộ lọc d. Hàm độ lớn của đáp ứng tần số e. Phân bố điểm cực và điểm khôngĐiền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:h = 4,1,1,2,5,6,5,1,2,1,4;M = length(h); n =0:M1;Hr,w,a,L = Hr_Type1(h);a, Lamax = max(a)+1; amin = min(a)1;%subplot(2,2,1); stem(n,h);axis(1,2L+1,amin,amax);title(Impulse Response);xlabel(n); ylabel(h(n));%subplot(2,2,3); stem(0:L,a);axis(1,2L+1,amin,amax);title(a(n) coefficients);xlabel(n); ylabel(a(n));%subplot(2,2,2); plot(wpi,Hr); grid;title(Type1 Amplitude Response);xlabel(frequency in pi units); ylabel(Hr);%subplot(2,2,4); zplane(h,1);Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống dưới đây:2.4. Cho bộ lọc FIR với đáp ứng xung: h(n)={4,1,1,2,5,6,6,5,2,1,1,4} ↑a. Xác định loại của bộ lọc.Tính và biểu diễn trên đồ thị: b. Dãy đáp ứng xung của bộ lọc c. Các hệ số của bộ lọc d. Hàm độ lớn của đáp ứng tần số e. Phân bố điểm cực và điểm khôngĐiền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:h = 4,1,1,2,5,6,6,5,1,2,1,4;M = length(h); n =0:M1;Hr,w,d,L = Hr_Type4(h);d, Ldmax = max(d)+1; dmin = min(d)1;%subplot(2,2,1); stem(n,h);axis(1,2L+1,dmin,dmax);title(Impulse Response);xlabel(n); ylabel(h(n));%subplot(2,2,3); stem(1:L,d);axis(1,2L+1,dmin,dmax);title(d(n) coefficients);xlabel(n); ylabel(d(n));%subplot(2,2,2); plot(wpi,Hr); grid;title(Type4 Amplitude Response);xlabel(frequency in pi units); ylabel(Hr);%subplot(2,2,4); zplane(h,1);Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống dưới đây:2.5. Thiết kế bộ lọc thông thấp theo phương pháp cửa số với các tham số đầu vào :ω_p=0,2π,R_p=0,25dBω_s=0,3π,A_s=50dBTính và biểu diễn trên đồ thị: a. Dãy đáp ứng xung của bộ lọc lý tưởng b. Dãy hàm cửa sổ Hamming c. Hàm độ lớn tuyệt đối của đáp ứng tần sốd. Hàm độ lớn tương đối tính theo dB của đáp ứng tần sốĐiền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:wp = 0.2pi; ws =0.3pi; tr_width = ws wp; M = ceil(6.6pitr_width) + 1 n = 0:1:M1; wc = (ws+wp)2; hd = ideal_lp(wc,M); w_ham = (hamming(M)); h = hd . w_ham; db,mag,pha,grd,w = freqz_m(h,1); delta_w = 2pi1000; Rp = (min(db(1:1:wpdelta_w+1))) As = round(max(db(wsdelta_w+1:1:501))) %plot subplot(2,2,1); stem(n,hd); axis(0,M1,0.1,0.3); title(Ideal Impulse Response); xlabel(n); ylabel(hd(n)); % subplot(2,2,2); stem(n,w_ham); axis(0,M1,0,1.1); title(Hamming Window); xlabel(n); ylabel(w(n)); % subplot(2,2,3); stem(n,h); axis(0,M1,0.1,0.3); title(Actual Impulse Response);xlabel(n); ylabel(h(n)); % subplot(2,2,4); plot(wpi,db); grid; axis(0,1,100,10); title(Magnitude Response in dB); xlabel(frequency in pi units); ylabel(Decibels);Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống dưới đây:2.6. Thiết kế bộ lọc thông thấp theo phương pháp lấy mẫu tần số với các tham số đầu vào:ω_p=0,2π,R_p=0,25dBω_s=0,3π,A_s=50dBGiả sử rằng ta chọn đáp ứng xung có chiều dài 60 tương đương với lấy 60 mẫu tần số trong khoảng 0,2π). Dải thông có độ rộng là 0,2π tương đương với 7 mẫu nhận giá trị 1. Giả sử tiếp rằng quá trình tối ưu hoá chỉ ra nên chọn dải chuyển tiếp 2 mẫu nhận các giá trị T1 = 0,5925 và T2 = 0,1099. Vậy dãy mẫu các tần số được cho như sau: h(n)={1,1,1,1,1,1,1,〖T_1,T_2,⏟(0,…,0)┬(43 mẫu 0) T〗_2,T_1,1,1,1,1,1,1,1}Tính và biểu diễn trên đồ thị: a. Dãy các mẫu tần số b. Dãy đáp ứng xung của bộlọc thực tếc. Hàm độ lớn tuyệt đối của đáp ứng tần sốd. Hàm độ lớn tương đối tính theo dB của đáp ứng tần sốĐiền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:M = 60; alpha = (M1)2; l = 0:M1; wl = (2piM)l;Hrs=ones(1,7),0.5925,0.1099,zeros(1,43),0.1099,0.5925,ones(1,6); %Ideal Amp Res sampledHdr = 1,1,0,0; wdl = 0,0.2,0.3,1;%Ideal Amp Res for plottingk1 = 0:floor((M1)2); k2 = floor((M1)2)+1:M1;angH = alpha(2pi)Mk1, alpha(2pi)M(Mk2);H = Hrs.exp(jangH);h = real(ifft(H,M));db,mag,pha,grd,w = freqz_m(h,1);Hr,ww,a,L = Hr_Type2(h);%plotsubplot(2,2,1); plot(wl(1:31)pi,Hrs(1:31),o,wdl,Hdr);axis(0,1,0.1,1.1);title(Frequency Samples: M=40, T2 = 0.5925, T1 = 0.1099);xlabel(frequency in pi units); ylabel(Hr(k));%subplot(2,2,2); stem(l,h);axis(1,M,0.1,0.3);title(Impulse Response);xlabel(n); ylabel(h(n));%subplot(2,2,3); plot(wwpi,Hr,wl(1:31)pi,Hrs(1:31),o);axis(0,1,0.2,1.2);title(Amplitude Response);xlabel(frequency in pi units); ylabel(Hr(w));%subplot(2,2,4); plot(wpi,db);axis(0,1,100,10); gridtitle(Magnitude Response);xlabel(frequency in pi units); ylabel(Decibels);Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống dưới đây:2.7. Thiết kế bộ lọc thông thấp theo phương pháp lặp (thuật toán của Parks và McClellan) với các tham số đầu vào như sau: ω_p=0,2π,R_p=0,25dBω_s=0,3π,A_s=50dBTrước tiên xuất phát từ độ dài của dãy đáp ứng M theo công thức M=(20log√(δ_1 δ_2 )13)14,6∆f , với ∆f=(ω_sω_p)2πLặp công việc tìm bộ lọc tối ưu theo nghĩa Chebyshev (dùng lệnh firpm) tăng M sau mỗi lần lặp để tìm ra bộ lọc thoả mãn yêu cầu thiết kế, sau đó tính biểu diễn trên đồ thị: a. Dãy đáp ứng xung của bộ lọc thực tế b. Hàm độ lớn tuyệt đối của đáp ứng tần sốc. Hàm độ lớn tương đối tính theo dB của đáp ứng tần số d. Hàm sai số E(ω)Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:wp = 0.2pi; ws =0.3pi; Rp = 0.25; As = 50; delta_w = 2pi1000; wsi = wsdelta_w+1; delta1 = (10(Rp20)1)(10(Rp20)+1); delta2 = (1+delta1)(10(As20)); deltaH = max(delta1,delta2); deltaL = min(delta1,delta2); weights = delta2delta1 1; deltaf = (wswp)(2pi); M = ceil((20log10(sqrt(delta1delta2))13)(14.6deltaf)+1) f = 0 wppi wspi 1; m = 1 1 0 0; h = firpm(M1,f,m,weights); db,mag,pha,grd,w = freqz_m(h,1); Asd = max(db(wsi:1:501)) while Asd> syms n >> ztrans (0.5^n) ans = z/(z - 1/2) c Từ kết trên, tìm biến đổi Fourier x(n) Dùng MATLAB thể hiện đồ thị phổ 501 điểm rời rạc khoảng [0,π] Điền câu lệnh vào phần trống đây: w = [0:1:500]*pi/500; X = exp(j*w) / (exp(j*w)- 0.5*ones(1,501)); day z=e^(jw) magX = abs(X); %modul angX = angle(X); %agumen realX = real(X); %phan thuc imagX = imag(X); %phan ao %z/(z-1/2).o Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 %ve thi subplot(2,2,1); plot(w/pi,magX); grid; title('Magnitude Part'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('Magnitude'); subplot(2,2,2); plot(w/pi,angX); grid; title('Angle Part'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('Radians'); subplot(2,2,3); plot(w/pi,realX); grid; title('Real Part'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('Real'); subplot(2,2,4); plot(w/pi,imagX); grid; title('Imaginary Part'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('Imaginary'); Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống đây: 1.6 Cho dãy x(n) có dạng sau: Đây dãy số xác định khoảng hữu hạn từ -1 đến Dựa công thức định nghĩa biến đổi Fourier, viết chương trình tính thể hiện phổ dãy x(n) 501 điểm rời rạc khoảng [0,π] cho dãy Điền câu lệnh vào phần trống đây: n = 0:6; x = ones(size(n)); k = 0:500; X = x*(exp(-j*pi/500)).^(n'*k); magX = abs(X); angX = angle(X); realX = real(X); imagX = imag(X); % ve thi subplot(2,2,1); plot(k/500,magX); grid; title('Magnitude Part'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('Magnitude'); subplot(2,2,3); plot(k/500,angX); grid; title('Angle Part'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('Radians'); subplot(2,2,2); plot(k/500,realX); grid; title('Real Part'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('Real'); subplot(2,2,4); plot(k/500,imagX); grid; title('Imaginary Part'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('Imaginary'); Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống 1.7 Một hàm miền Z cho với công thức sau đây: Hàm sớ X(z) viết dạng tỷ số hai đa thức theo sau a Sử dụng lệnh residuez MATLAB, tính các điểm cực, thặng dư các điểm cực % tinh cac diem cuc & thang du cua cac diem cuc b = [0 1]; a = [3 -4 1]; [R,p,C] = residuez(b,a) % [b a] = residuez(R,p,C) ans = R = 0.5000 -0.5000 p= 1.0000 0.3333 C= [] b= -0.0000 a= 1.0000 -1.3333 0.3333 0.3333 Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 b Từ kết câu trên, viết công thức khai triển X(z) thành tổng các phân thức đơn giản, từ tìm biến đổi Z ngược X(z), cho biết x(n) dãy nhân c Kiểm chứng lại kết câu b hàm iztrans %Bien doi Z nguoc cua ham syms z iztrans(z/(3*z^2-4*z+1)) ans = 1/2 - (1/3)^n/2 1.8 Cho hàm X(z) với cơng thức sau: a Viết chương trình tính các điểm cực, thặng dư các điểm cực hàm X(z) (gợi ý: dùng hàm poly MATLAB để khôi phục lại đa thức mẫu số từ mảng các nghiệm đa thức - mảng các điểm cực X(z)) %Tinh cac diem cuc, thang du tai cac diem cuc b = 1; a = poly([0.9 0.9 -0.9]); [R,p,C] = residuez(b,a) % [b a] = residuez(R,p,C) ans = R = 0.2500 + 0.0000i 0.2500 + 0.0000i 0.5000 - 0.0000i p = -0.9000 + 0.0000i 0.9000 + 0.0000i 0.9000 - 0.0000i C= [] b= 1.0000 - 0.0000i -0.0000 + 0.0000i -0.0000 + 0.0000i a= 1.0000 -0.9000 -0.8100 0.7290 b Từ kết câu trên, viết công thức khai triển X(z) thành tổng các phân thức đơn giản, từ tìm biến đổi Z ngược X(z) miền Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 Điền câu lệnh vào phần trống đây: %Bien doi Z nguoc syms z iztrans(1/((1-0.9/z)^2)*(1+0.9/z)) ans = 3*(9/10)^n + 2*(9/10)^n*(n - 1) 1.9.Cho hệ thống nhân biểu diễn phương trình sau: a Tìm hàm truyền đạt hệ thống : H(z) = 1/(1+0.9*z^(-1)) Sau thực hiện các cơng việc sau: b Dùng lệnh zplane MATLAB biểu diễn đồ thị mặt phẳng Z phân bố các điểm cực điểm không c Tính biểu diễn đồ thị hàm đáp ứng tần số hệ thống (bao gồm đáp ứng biên độ- tần số đáp ứng pha - tần sớ) 200 điểm rời rạc đường tròn đơn vị Điền câu lệnh vào phần trống đây: % Tim phan bo diem cuc va diem khong b = [1 0]; a = [1 -0.9]; subplot(1,2,1); zplane(b,a); title('Z plane'); % Tim dap ung tan so bang cach danh gia 200 diem roi rac % cua H(z) tren duong tron don vi [H, w] = freqz(b,a,200,'whole'); magH = abs(H(1:101)); phaH= angle(H(1:101)); % Ve dap ung tan so subplot(2,2,2); plot(w(1:101)/pi,magH); grid; title('Magnitude Response'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('Magnitude'); subplot(2,2,4); plot(w(1:101)/pi,phaH/pi); grid; title('Phase Response'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('Phase in pi units'); 10 Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 Điền câu lệnh vào phần trống đây: % Chi tieu ky thuat cua bo loc so: wp =0.2*pi; % digital Passband freq in Hz ws =0.3*pi; % digital Stopband freq in Hz Rp = 1; % Passband ripple in dB As = 15; % Stopband attenuation in dB % Chi tieu ky thuat cua bo loc tuong tu: Anh xa nguoc T = 1; Fs =1/T; % Dat T=1 OmegaP = (2/T)*tan(wp/2); OmegaS = (2/T)*tan(ws/2); % Tinh toan bo loc tuong tu: [cs, ds] = afd_chb1(OmegaP,OmegaS,Rp,As); % Bien doi song tuyen: [b,a] = impinvar(cs,ds,Fs); % [db,mag,pha,grd,w] = freqz_m(b,a); %plot figure(37); clf; % subplot(2,2,1); plot(w/pi,mag); axis([0,1,0,1.2]); grid title('Amplitude Response'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('|Hr(w)|'); % subplot(2,2,3); plot(w/pi,db); axis([0,1,-30,10]); grid title('Magnitude Response'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('Decibels'); % subplot(2,2,2); plot(w/pi,pha/pi); axis([0,1,-1,1]); grid title('Phase Response'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('Angle(Hr(w))'); % subplot(2,2,4); plot(w/pi,grd); axis([0,1,0,15]); grid title('Group Delay'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('Samples'); 27 Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống đây: 2.11 Tạo hàm thực hiện việc chuyển đổi băng tần số, trả hàm truyền đạt lọc với tham số đầu vào hàm truyền đạt lọc thông thấp, hàm đa thức thể hiện phép đổi biến số độc lập, ghi lại theo tên tệp zmapping.m: Điền câu lệnh vào phần trống đây: function [bz,az] = zmapping(bZ,aZ,Nz,Dz) % Chuyen doi bang tan so tu mien Z sang mien z % % [bz,az] = zmapping(bZ,aZ,Nz,Dz) % perform: % b(z) b(Z)| % = | N(z) % a(z) a(Z)|Z = -% D(z) bzord = (length(bZ)-1)*(length(Nz)-1); azord = (length(aZ)-1)*(length(Dz)-1); bz = zeros(1,bzord+1); for k = 0:bzord pln = [1]; for l = 0:k-1 pln = conv(pln,Nz); end pld = [1]; for l = 0:bzord-k-1 pld = conv(pld,Dz); 28 Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 end bz = bz+bZ(k+1)*conv(pln,pld); end % az = zeros(1,azord+1); for k = 0:azord pln = [1]; for l = 0:k-1 pln = conv(pln,Nz); end pld = [1]; for l = 0:azord-k-1 pld = conv(pld,Dz); end az = az+aZ(k+1)*conv(pln,pld); end % az1 = az(1); az = az/az1; bz=bz/az1; 2.12 Viết chương trình chuyển đổi từ lọc thơng thấp theo thiết kế câu 1.9 sang lọc thông cao có tần sớ cắt ωc=0,6π Tính biểu diễn đồ thị a Độ lớn đáp ứng tần số b Hàm đáp ứng pha lọc c Hàm độ lớn tương đối tính theo dB đáp ứng tần sớ d Trễ nhóm theo tần sớ Điền câu lệnh vào phần trống đây: % Chi tieu ky thuat cua bo loc so: wpl =0.2*pi; % digital Passband freq in Hz wsl =0.3*pi; % digital Stopband freq in Hz Rp = 1; % Passband ripple in dB As = 15; % Stopband attenuation in dB % Chi tieu ky thuat cua bo loc tuong tu: Anh xa nguoc T = 1; Fs =1/T; % Dat T=1 OmegaP = (2/T)*tan(wp/2); OmegaS = (2/T)*tan(ws/2); % Tinh toan bo loc tuong tu: [cs, ds] = afd_chb1(OmegaP,OmegaS,Rp,As); % Bien doi song tuyen: [bl,al] = bilinear(cs,ds,Fs); % wph = 0.6*pi; alpha = cos((wpl-wph)/2) / cos((wpl+wph)/2) Nz = -[-alpha, 1]; Dz = [1, -alpha]; % Chuyen doi bo loc [bh,ah] = zmapping(bl,al,Nz,Dz); [db,mag,pha,grd,w] = freqz_m(bh,ah); 29 Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 %plot figure(37); clf; %plot subplot(2,2,1); plot(w/pi,mag); axis([0,1,0,1.2]); grid title('Amplitude Response'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('|Hr(w)|'); % subplot(2,2,3); plot(w/pi,db); axis([0,1,-30,10]); grid title('Magnitude Response'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('Decibels'); % subplot(2,2,2); plot(w/pi,pha/pi); axis([0,1,-1,1]); grid title('Phase Response'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('Angle(Hr(w))'); % subplot(2,2,4); plot(w/pi,grd); axis([0,1,-10,10]); grid title('Group Delay'); xlabel('frequency in pi units'); ylabel('Samples'); Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống đây: BÀI GIỚI THIỆU VỀ DIGITAL SIGNAL PROCESSOR Mục đích: 30 Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 Kết thúc thí nghiệm này, sinh viên giải thích khác xử lý tín hiệu số(DSP) xử lý mục đích chung Xa bước, sinh viên làm quen với quá trình thiết kế cho các chương trình cho DSP Cơ sở lý thuyết Bộ xử lý tín hiệu số(Digital Signal Processor - DSP) phận xử lý mạnh nhanh, điều khiển quá trình phân tích tín hiệu thời gian thực Bởi các phần tử khoá cho các mạch logic thiết kế chuyên dụng cho các phép toán nhân cộng nên thời gian tính toán các DSP nói chung thường nhanh so với các vi xử lý khác Các xử lý tín hiệu số đặc trưng bởi: • Các cấu trúc chun mơn hoá cho phép chúng thực hiện các lệnh cách nhanh chóng hiệu • Các thị nhận nhanh • Một sớ rút gọn các lệnh làm cho quá trình lập trình DSP đơn giản Các DSP làm cách mạng công nghệ điện tử viễn thơng DSP coi trái timtrong hàng loạt các thiết bị hiện đại điện thoại di động, các thiết bị nhận dạng tổng hợp tiếng nói, chơi DVD (Digital Versatile), các thiết bị an tồn mức cao Khơng vậy, nhiều ứng dụng ngày tích hợp DSP trung tâm điều khiển hệ thống bao gồm các điều khiển đĩa cứng, các hệ thống treo xe ô tô, các mạng xử lý tín hiệu ảnh y tế, các hệ thống radar DSP bắt đầu xuất hiện vào cuối năm1970 vào đầu năm1980 với DSP1 Bell Lab, 2920 Inlel, uPD7720 NEC Vào năm 1982, Texas Instrument đưa TMS32010, thành viên họ DSP dấu phẩy tĩnh 16 bit DSP có tớc độ tính 31 Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 toán 8MIPS Các bước nhảy vọt liên tiếp xuất hiện Cụ thể vào năm 1998, các DSP sử dụng xử lý song song đạt tới tốc độ tính toán 1600MIPS Trong hệ thống thí nghiệm Lab-Volt DIGITAL SIGNAI PROCESSOR, loại DSP sử dụng Texas Instrument TMS320C50 Đây loại DSP hệ thứ ba với thiết kế bên dựa DSP hệ thứ TMS320C10 Cũng vào năm1982, các xử lý dấu phẩy động sản xuất Hitachi Khuôn dạng số tăng đáng kể khoảng tính toán động DSP Hai năm sau NEC đưa các DSP 32 bit dấu phẩy động có tớc độ tính toán 6,6MIPS Nói chung, các tín hiệu giới thực (ví dụ: âm thanh, radar) xử lý tốt các DSP dấu phẩy động Các tín hiệu xây dựng (ví dụ như: viễn thơng, ảnh điều khiển) nói chung xử lý tốt các DSP dấu phẩy tĩnh Trên thếgiới, xu thếphát triển các sản phẩm dựa DSP tăng nhanh vì: • Chúng cho phép xử lý phức tạp các mạng tương tự • Chúng cung cấp tính xử lý tín hiệu lặp lặp lại • Mã nguồn dễ dàng sửa đổi việc cập nhật Nói cách khác, thay đổi thiết kếcủa mềm dẻo • Chúng thường cho giá thành phát triển thấp các thiết kế tương tự với các bậc tính tương đương 32 Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 `Một hệ thống muốn vận hành cần phải thông qua thị từ phần mềm lập trình từ trước Phần mềm bao gồm tập các dẫn, hay gọi các lệnh, để bảo cho hệ thống biết làm các công việc cách hệ thớng cần thao tác có điều kiện dự đoán trước xảy Chương trình lưu trữ mã máy bên DSP Hỏi: Lựa chọn các lựa chọn lệnh nằm chương trình? a ADD #214, b F9E7h c 1011,1110 0001 0110 d Tất các lựa chọn Xây dựng chương trình DSP mà đơn từ mã máy khơng khả thi Vì lý này, ngôn ngữ assembler (hợp ngữ) phát triển để viết chương trình cho DSP Đây ngơn ngữ lập trình mà các thị dạng gợi nhớ biểu tượng thường tương ứng – với các thị máy Bộ dịch (assembler) liên kết (linker) sử dụng để dịch chương trình viết hợp ngữ thành các mã máy DSP Assembler dịch tệp chương trình thành tệp đích, các tệp sau liên kết với (link) để tạo tệp mã máy vận hành bên DSP Hỏi: Sự lựa chọn các câu lệnh viết hợp ngữ? a IF (i.NE.27) THEN(omega=2*sin(x)) b 982Eh c 1011 1110 0001 0110 d DMOV *, AR1 33 Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 Ngôn ngữ C ngôn ngữ bậc cao sử dụng ngày nhiều để lập trình các DSP phức tạp thực thi các thuật toán có độ phức tạp cao Lập trình C đơn giản hoá thiết kế các ứng dụng DSP người lập trình khơng bị giới hạn tập thị nhỏ các ngôn ngữ bậc thấp (như hợp ngữ) Bộ biên dịch (compiler) C sử dụng để dịch các mã nguồn C thành các mã hợp ngữ DSP thích hợp Phần cuối lập trình bao gồm việc kiểm tra lỗi chương trình làm thay đổi thực hiện tớt chức mong ḿn Quá trình ći chuỗi các quá trình phát triển phần mềm thường gọi gỡ rới (debugging) Chương trình giúp cho việc gỡ rối phần mềm gọi gỡ rối (debugger) Một gỡ rối cho phép người lập chương trình khả phân tích vấn đề kết hợp với các chương trình DSP họ Điều thực hiện trước gỡ rối sử dụng với DSP mà ta làm thí nghiệm.C5x Visual Development Evironment (C5x VDE) gỡ rối sử dụng với DSP mà làm thí nghiệm 34 Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 Những người phát triển hệ thống DSP gỡ rối DSP mà không sử dụng gỡ rối hay debugger Vì vậy, họ thường sử dụng EVMs, emulators simulators để trợ giúp cho việc Bộ DSP sử dụng với mạch phận module TM320C5x DSK (Digital Signal Processing Kit) Khi sử dụng EVMs, emulators simulators, người phát triển thay đổi quá trình phát triển mơ hình DSP thí nghiệm Một hoạt động được, thử nghiệm ći chương trình cài đặt hệ thớng DSP Các chương trình bao gồm sử dụng Digital Signal Processor viết hợp ngữ Hợp ngữ sử dụng đặc trưng TM320C5x EVMs, cộng thêm các thị nó, gọi các thị DSK Yêu cầu thiết bị Để hoàn thành các tập sau đây, ta cần: • FACET baseunit • Bọ mạch DIGITAL SIGNAL PROCESSOR • Chương trình C5x VDE • Các tệp chương trình (dsk) hợp ngữ(asm) 1_1, Exl_2 • Máy hiện sóng • Đồng hồ đo điện đa chức BÀI LÀM QUEN VỚI BỘTHÍ NGHIỆM LABVOLT - DSP Mục đích 35 Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 Kết thúc này, sinh viên làm quen với vị trí chức linh kiện khác hệ thống DSP Thảo luận Bo mạch có hai vùng chức năng: vùng chứa các phụ kiện bo mạch vùng chứa DSP ngoại vi Vùng chứa phụ kiện bo mạch bao gồm: • DOWER SUPPLY với AUXILIARY POWER INPUT • DC SOURCE • MICROPHONE PRE-AMPLIFIEF • AUDIO AMPLIFIER Chức năng: • Khối mạch POWER SUPPLY cung cấp nguồn DC chỉnh lưu lọc cho toàn bo mạch Bo mạch vận hành theo hai cách khác : điện áp vào Power Supply nhận từ Lab-BoIl FACET base Unit nhận từ các kết nới ± 15V ngồi tìm thấy khới AUXILIARY POWER INPUT • Khối DC SOURCE cung cấp điện áp DC thay đổi phụ thuộc vào vị trí chiết áp,giữa -3,5V de + 3,5Vdc Khới DC SOURCE dùng nguồn tín hiệu tham chiếu đầu vào cho chương trình chạy DSP • Khới MICROPIIONE PRE-AMPLIFIER sử dụng để điều chỉnh tín hiệu micro thành mức thích hợp với đầu vào DSP Chiết áp GAIN hay đổi mức giá trị thấp giá trị cao • Để nghe thấy tín hiệu từ ANALOG OUTPUT, định vị khối CODEC, khối AUDIO AMPLIER sử dụng Vùng chức thứ hai bo mạch DSP ngoại vi bao gồm: • DSP • CODEC • I/O INTERFACE • INTERRUPTS • AUXILIARY I/O • SERIAL PORT DSP coi trái tim hệ thống xử lý tín hiệu số • Khối DSP chứa vi mạch DSP TM320C50 chíp 132 chân dán bề mặt (surface mount) Nó đạt tới tớc độ thực hiện 50MIPS Có nhiều lại DSP chúng thay đổi các tớc độ chu trình Tuy nhiên, tớc độđược giới hạn các ràng buộc hệ thống bên vi mạch DSP có thểsử dụng tạo dao động bên để thiết lập đồng hồ có thểsử dụng tạo dao động ngồi DSP dùng bo mạch thí nghiệm đặt cấu hình để sử dụng tạo dao động ngồi • Khới OSCILATOR đặt bo mạch cung cấp cho tín hiệu thamchiếu 40 MHz DSP chia tín hiệu để tạo tín hiệu bên 20Mhz (tần sớ tín hiệu chủ) mà sử dụng để tính toán thời gian các chu trình thị 36 Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 • Khới CODEC thường cấu thành các linh kiện sau: - đầu vào GAIN lập trình - ANTI-ALISING FILTER (bộ lọc chớng trùm phổ) - biến đổi tương tự - số - biến đổi số - tương tự - POST-GILER (bộ lọc sau) • Khới I/O INTERFACE phương tiện để hiển thị nạp thông tin chương trình Chuyển mạch DIP8 có chức đưa bit vào cấu hình DSP Phụ thuộc vào chương trình sử dụng, thơng tin xử lý theo nhiều cách khác Các hiển thị LED sử dụng để đưa thơng tin chương trình cho người sử dụng DSP Như hầu hết các vi xửlý, các DSP có khả điều khiển ngắt Hai nút sử dụng các thiết bị vào người sử dụng cho chương trình Khi trongcác nút nhấn nhấn ngắt sinh bên DSP mãchương trình kết hợp với thực hiện • Vùng AUXILARY I/0 cộng thêm vào cho mục đích giám sát tín hiệu để làm nguyên mẫu cho các tập DSP thêm vào thực hiện bo mạch Các đầu khối AUXILARY I/O sử dụng để giao tiếp DSP với mạch ngồi Mạch ngồi cấp nguồn đầu 10 chân đặt khối AUXILARY I/O Vùng AUXLIIARY I/O có ba cổng: - Các điểm kết nới ± 5Vdc ± 5Vdc có sẵn để sử dụng đầu phải có10 chân, chúng sử dụng để cấp nguồn cho mạch Các cung cấp bo mạch có điểm đặt - Đầu trái chân LSB (được đánh nhãn từ D0 đến D7) bus liệu DSP ngoài, bao gồm đường địa tiền mã hoá (được đánh nhãn từ PA0# đến PA3#) - Đầu có các phần vào/ra (I/O) bao gồm:  chọn dữliệu(DS#), chương trình (PS#), khoảng vào/ra (IS#)  đầu định thời  chọn đầu (RD#) cho ghi (WE#) cho các thiết bị  chọn đọc/ghi (R/W#) cho các truy nhập  tín hiệu báo cho biết nhận ngắt (IACK#)  đầu vào ngắt (INT4#)  chọn hướng (DIR) chọn chíp (CS#) để điều khiển việc truyền liệu DSP bo mạch lập trình để thành vai trò server đới với máy tính vai trò client Để DSP hoạt động, bo mạch SERIAL, PORT phải nối với các cổng nối tiếp máy tính bạn Chú ý: Nếu máy tính chủ khơng có kết nới tiếp thứ hai vào thời điểm thích hợp tiến trình thực hiện tập sinh viên tháo kết nới tiếp Base Unit dùng để nới bo mạch SERIAL PORT với máy tính 37 Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 C5x VDE (C5x Visual Development Environment) quản lý việc bắt tay bo mạch máy tính Nó điều khiển tất các đầu vào đầu từ nhớ DSP cổng nối tiếp Một kết nối liên lạc máy tính bạn bo DSP thiết lập, C5x VDE sử dụng để nạp chương trình vào DSP Tiến trình thí nghiệm Giới thiệu bo mạch: Trong phần này, bạn làm quen với số các linh kiện khối mạch bo mạch DIGIAL SIGNAL PROCESSOR Định vị bo mạch DIGITAL SIGNAL PROCESSOR tất các thiết bị đầu cuối chung Dùng điện trở kế để kiểm tra các thiết bị đầu cuối nối với hay chưa Bật nguồn cung cấp cho bo mạch DIGITAL SIGNAL PROCESSOR Dùng volt kế để kiểm tra điện áp chiều cách thay đổi chiết áp DC SOURCE từ giá trị nhỏ giá trị lớn Đo điện áp DC đầu DC source Hỏi: Điện áp DC nhỏnhất (VDC min) điện áp DC lớn (VDC max) đưa từ DC source? VDC = …………………V VDC max = …………………V Thực hiện các kết nối với DIGITAL SIGNAL PROCESSOR Chú ý: Nếu chất lượng audio từ loa khơng tớt, dùng tai nghe kèm theo bo mạch Nối tai nghe vào đầu cắm tai nghe đặt khới mạch AUDIO AMPLIFIER Nói vào micro, xem xét thay đổi âm phát thực hiện thay đổi chiết áp MICROPHONE PRE-AMPLIFIER AUDIO AMPLIFIER Tháo toàn các kết nới hiện có bo mạch Làm quen với bo mạch dùng chương trình DSP:Trong mục này, C5x VDE dùng để nạp chạy chương trình bên DSP Chú ý: Trước sửdụng C5x VDE, chắn nguồn bo mạch bật kết nối nối tiếp hiện có máy tính khới mạch DIGITAL SIGNAL PROCESSOR đánh nhãn SERIAL PORT Mở chương trình C5x VDE: Dùng lệnh Load Program menu File để nạp chương trình ex1_1.dsk vào DSP Hỏi: Hai cửa sổnào mởtrong C5x VDE? a C5x Registers Peripheral Registers b Dis-Assembly Periphearal Registers c C5x Registers Dis-Assembly d Peripheral Registers File Selection 38 Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 Kết nới bo mạch hình vẽ Điều cho phép chương trình ex1_1.dsk vận hành đắn Chú ý: Dùng tai nghe cần thiết 10 Thực hiện lện RUN công cụ C5x VDE 11 Quan sát đọc hiển thị bên khối mạch I/O INTERFACE Điều chỉnh chuyển mạch DIP (tất cảcác bit ởvịtrí 0)sao chohiển thị đọc 0000 12 Nhấn nút thứ INT# bo mạch INTERRUPTS để chuyển tới DSP các giá trị nhập vào thông qua chuyển mạch DIP 13 Dùng micro, cho tín hiệu (giọng nói) vào DSP Chú ý: Điều chỉnh các chiết áp GAIN MICROPHONE PRE-AMPLIFIER AUDIO AMPLIFIER để cải thiện âm đầu 14 Lưu ý nói vào micro, các chấmtrên hình khới mạch I/O INTERFACE bật sáng 15 Điều chỉnh chuyển mạch DIP cho hình I/O INTERFACE đọc 0015 16 Truyền giá trị chuyển mạch DIP vào DSP cách nhấn nút nhấn INT# 17 Quan sát kết thay đổi xử lý tín hiệu âm giọng nói 18 Lặp lại các bước từ 15 đến 17 cho giá trị hiển thị I/O INTERFACE sau đây: 0031, 0063, 0127, 0255 Nhớ nhấn nút INT # sau đặt chuyển mạch DIP tới giá trịmới Hỏi: Sự lựa chọn sau mơ tả đắn chương trình ex1_1.dsk nạp vào DSP? a Đây ghi tiếng nói b Đây hệ điều hành Base Unit c Đây máy phát chức d Đây máy phát tiếng vọng Hỏi: Con số hiển thị I/O INTERFACE tỉ lệ với cái gì? a Thời gian trễ(theo ms) các tiếng vọng liên tiếp b Số các tiếng vọng tạo 39 Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 c Thời gian cần dùng (theo ms) để sinh các tiếng vọng cho âm d Số các mẫu phải lấy tín hiệu giây 19 Thực hiện lệnh Halt công cụ C5x VDE Đóng C5x VDE Kết luận • DIGITAL SIGNAL PROCESSOR có hai vùng: vùng các phụ kiện bo mạch vùng DSP với các ngoại vi • Bo mạch chia thành các khối mạch riêng rẽ • Trước chương trình DSP nạp sử dụng, nguồn cung cấp DIGITAL SIGNAL PROCESSOR phải bật lên kết nối nối tiếp khối mạch SERIAL PORT máy tính phải thực hiện • Các khới mạch CODEC, I/O INTERFACE, INTERRUPTvà AUXILIARY I/O áp dụng người sử dụng chương trình nạp vào DSP đòi hỏi việc sử dụng chúng Câu hỏi ôn tập Dưới các câu hỏi cho Bài Sinh viên đọc kỹ câu hỏi, sau tích vào tương ứng với câu trả lời cho nhất: Câu 1: Trước bo mạch DIGITAL SIGNAL PROCESSOR sẵn sàng để sử dụng, có sớ bước bắt buộc cần phải theo Mệnh đề sau bước cần thiết phải thực hiện trước sử dụng bo mạch ? a Chắc chắn các chuyển mạch I/O INTERFACE vị trí b Chắc chắn kết nới nới tiếp hiện có máy tính chủvà khối mạch DIGITAL, SIGNAL PROCESSOR đánh nhãn SERIAL PORT c Chắc chắn nguồn cung cấp bo mạch bật d Các mệnh đề b c Câu 2: Khoảng điện áp DC mà chiết áp cho nguồn DC điều chỉnh bao nhiêu? a –3,3V đến +3,6V b –3,0V đến + 3,0V c –3,5V đến + 3,5V d Khơng có mệnh đề các mệnh đề Câu 3: Chân số các chân sau đặt đầu bo mạch AUXILIARY I/O ? a đường địa tiền mã hoá (được đánh nhãn từ PA0# đến PA3#) b TOUT, IACK #, INT4#, RD# c DS#, D0, D1, D2 d CS#, INT4#, DS#, PA1# Câu 4: DSP TMS320C50 bo mạch DIGITAL SIGNAL PROCESSOR sử dụng đồng hồ hệ thớng có tần số (nhắc lại đồng hồ đặt tốc độ tính 40 Báo cáo thí nghiệm xử lí số tín hiệu | KT21.03-K61 toán cho DSP)? a DSP dùng tạo dao động bên 20MHZ b DSP dùng tạo dao động bên 40MHZ c Thông qua kết nối nối tiếp, DSP dùng tạo dao động bên 33.3MHz CODEC d Thông qua kết nối bo mạch SERIAL PORT, DSP dùng dao động máy tính chủ Câu 5: Linh kiện các linh kiện sau thường tìm thấy CODEC a Một lọc chống trùm phổ b Một biến đổi tương tự – số c Một biến đổi số – tương tự d Tất cảc các nói 41
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thí nghiệm xử lý số tín hiệu bkhn, Báo cáo thí nghiệm xử lý số tín hiệu bkhn