Thị trường chứng khoán

21 64 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 20:55

1 [Góp ý] Điểm : 1 Một cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi thành cổ phiếu thường cơng ty gọi là: Chọn câu trả lời  A) cổ phiếu ưu đãi hoàn vốn  B) cổ phiếu ưu đãi cổ tức  C) cổ phiếu ưu đãi tích lũy  D) cổ phiếu Sai. Đáp án đúng là: cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi ưu đãi chuyển đổi Vì: Theo định nghĩa về cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường Tham khảo: Mục 2.1.4. Cổ phiếu ưu đãi (BG, tr.30) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu2 [Góp ý] Điểm : 1 Các dịch vụ liên quan tới mở tài khoản lưu ký chứng khốn KHƠNG gồm: Chọn câu trả lời  A) ký gửi chứng khoán  B) rút chứng khoán  C) chuyển khoản chứng khoán  D) thực Sai. Đáp án đúng là: thực hiện quyền người sở hữu quyền người sở hữu Vì: Thực hiện quyền người sở hữu thuộc hoạt động đăng ký chứng khốn Tham khảo: Mục 6.1.3.5. Các dịch vụ liên quan tới mở tài khoản lưu ký (BG, tr.91­92­93) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu3 [Góp ý] Điểm : 1 Thu nhập cổ phiếu công ty A (EPS) tăng từ 4000 năm 2004 lên 6000 năm 2009, tỷ lệ trả cổ tức thu nhập cơng ty 40% Tính tốc độ tăng trưởng Chọn câu trả lời  A) 8,45%  B) 9,45%  C) 10,45%  D) 7,45% Sai. Đáp án đúng là: 8,45% Vì: Áp dụng cơng thức định giá cổ phiếu tăng trưởng đều ta có: D5 = D0(1+g)5 ð 6000 = 4000(1+g)5 ð g = 8,45% Tham khảo: Mục 2.2. Định giá cổ phiếu, bài tập ví dụ (BG, tr.39) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu4 [Góp ý] Điểm : 1 Điều sau KHÔNG đúng? Chọn câu trả lời  A) Càng nhiều chứng khốn có tính khả mại, thị trường chứng khốn  B) Hàng hóa thị trường chứng khốn Việt Nam đa dạng chủng chất lượng  C) Chứng khốn cơng ty quy mơ nhỏ dễ bị thao túng giá  D) Trái phiếu Chính phủ loại chứng khốn có rủi ro tương đối cao Nam Sai. Đáp án đúng là: Trái phiếu Chính phủ là loại chứng khốn có rủi ro tương đối cao trên thị trường Việt Nam Vì: Đây là loại chứng khốn có tương đối ít rủi ro trên thị trường Việt Nam Tham khảo: Mục 1.4.2. Các điều kiện cần thiết để phát triển thị trường chứng khốn (BG, tr.20) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu5 [Góp ý] Điểm : 1 Phát hành loại chứng khoán làm tăng vốn chủ sở hữu? Chọn câu trả lời  A) Trái phiếu cổ phiếu  B) Trái phiếu Chính phủ trái phiếu công ty  C) Cổ phiếu công ty trái phiếu công ty  D) Cổ phiếu phổ thơng Sai. Đáp án đúng là: Cổ phiếu phổ thơng và cổ phiếu ưu đãi cổ phiếu ưu đãi Vì: Phát hành cổ phiếu làm tăng vốn chủ sở hữu, trái phiếu làm tăng vốn nợ Tham khảo: Mục 2.1.5. Ưu nhược điểm của cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi (BG, tr.29) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu6 [Góp ý] Điểm : 1 Đối tượng sau KHƠNG tham gia vào giao dịch cầm cố chứng khoán? Chọn câu trả lời  A) Chính phủ  B) Nhà đầu tư  C) Cơng ty chứng khốn  Sai. Đáp án đúng là: Chính phủ D) Trung tâm lưu ký chứng khốn Vì: Chủ  thể tham gia giao dịch cầm cố chứng khốn bao gồm: bên cầm cố, bên nhận cầm cố  và tổ chức trung gian Tham khảo: Mục 6.1.3.5. Dịch vụ liên quan tới mở tài khoản lưu ký chứng khốn (BG, tr.91­92) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu7 [Góp ý] Điểm : 1 Thị trường mua bán lần đầu chứng khoán phát hành là: Chọn câu trả lời  A) thị trường tiền tệ  B) thị trường sơ cấp  C) thị trường thứ cấp  D) Sai. Đáp án đúng là: Thị trường sơ cấp thị trường vốn Vì: Thị trường sơ cấp là thị trường phát hành chứng khốn hay là nơi mua bán các chứng khốn lần đầu tiên Tham khảo: Mục 4.2. Phương thức phát hành chứng khốn (BG, tr.60) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu8 [Góp ý] Điểm : 1 Phương thức phát hành qua đấu giá là: Chọn câu trả lời  A) nhận bán chứng khoán cho tổ chức phát hành sở thỏa thuận  B) tổ chức phát hành trực tiếp bán cho tổ chức, cá nhân có nhu cầ  C) nhận bán lại chứng khốn tổ chức phát hành  D) chào bán chứng khốn dựa sở cạnh tranh hình thành giá thầu Sai. Đáp án đúng là: chào bán chứng khốn dựa trên cơ sở cạnh tranh hình thành giá và khối lượng trúng thầu Vì: Theo khái niệm về phương thức phát hành qua đấu giá Tham khảo: Mục 4.2. Phương thức phát hành chứng khốn (BG, tr.60) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu9 [Góp ý] Điểm : 1 Lãi suất giá trái phiếu có mối quan hệ: Chọn câu trả lời  A) ngược chiều  B) chiều  C) lúc ngược chiều lúc chiều  Sai. Đáp án đúng là: ngược chiều D) khơng có mối quan hệ Vì: Theo quan hệ  cơ  bản trong định giá trái phiếu, giá trái phiếu và lãi suất có mối quan hệ  ngược Tham khảo: Mục 3.2.3. Các quan hệ cơ bản trong định giá trái phiếu (BG, tr.50) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu10 [Góp ý] Điểm : 1 Điều sau KHÔNG theo qui định chứng khoán sử dụng giao dịch cầm cố? Chọn câu trả lời  A) Chứng khoán cầm cố phải thuộc sở hữu hợp pháp người đem  B) Không thuộc lại bị tranh chấp  C) Phải phép tự chuyển nhượng bán dễ dàng  D) Là chứng khoán Sai. Đáp án đúng là: Là chứng khoán blue chip blue chip Vì: Theo qui định về chứng khốn sử dụng trong giao dịch cầm cố chứng khốn khơng qui định phải là chứng khốn blue chip Tham khảo: Mục 6.1.3.5. Dịch vụ liên quan tới mở tài khoản lưu ký chứng khốn (BG, tr.91­92) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu11 [Góp ý] Điểm : 1 Các phiên giao dịch chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam thực vào: Chọn câu trả lời  A) ngày thứ bảy, chủ nhật  B) ngày tuần trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ  C) buổi chiều tuần trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ  D) tất ngày tuần Sai. Đáp án đúng là: các ngày trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ Vì: Theo qui định của Việt Nam Tham khảo: Mục 5.5. Những quy định chung trong giao dịch trên Sở  giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh (BG, tr.79) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu12 [Góp ý] Điểm : 1 Bản thơng cáo tổ chức phát hành thực phát hành chứng khoán công chúng là: Chọn câu trả lời  A) Báo cáo kết kinh doanh  B) Bản cáo bạch  C) Bảng cân đối kế toán  Sai. Đáp án đúng là: Bản cáo bạch D) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Vì: Theo khái niệm ­ Bản cáo bạch (prospectus) Là bản thơng cáo của tổ  chức phát hành khi thực hiện phát hành chứng khốn ra cơng chúng Tham khảo: Mục 6.2.2.1.Thơng tin từ Tổ chức niêm yết, Sở giao dịch, tổ chức kinh doanh và dịch vụ chứng khốn (BG, tr.97­98) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu13 [Góp ý] Điểm : 1 Thời gian giao dịch ngày làm việc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh là: Chọn câu trả lời  A) từ 9h00 đến 11h30  B) từ 8h00 đến 11h30  C) từ 8h30 đến 14h30  D) Sai. Đáp án đúng là: từ 9h00 đến 15h00 từ 9h00 đến 15h00 Vì: Theo qui định của Việt Nam Tham khảo: Mục 5.5. Những quy định chung trong giao dịch trên Sở  giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh (BG, tr.79) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu14 [Góp ý] Điểm : 1 Cơng ty A cung ứng 300.000 cổ phiếu công chúng với giá 15 USD/cổ phiếu, lệ phí cho nhà quản lý 0,15 USD/cổ phiếu, lệ phí cho nhà bao tiêu 0,2 USD/cổ phiếu, hoa hồng cho nhóm bán 0,65 USD/cổ phiếu Vậy tổng số tiền mà công ty phát hành nhận là: Chọn câu trả lời  A) 4.500.000 USD  B) 4.200.000 USD  C) 5.000.000 USD  Sai. Đáp án đúng là: 4.200.000 USD D) 4.800.000 USD Vì: Tổng số tiền nhận được của cơng ty phát hành phải trừ hết các chi phí cho quản lý, bao tiêu, hoa hồng Vậy tổng số tiền mà cơng ty phát hành nhận được là: 300.000×(15 ­ 0,15 ­ 0,2 ­ 0,65) = 4.200.000 USD Tham khảo: Mục 2.1. Cổ phiếu (BG, tr.28) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu15 [Góp ý] Điểm : 1 Xu phát triển thị trường chứng khoán là: Chọn câu trả lời  A) xu quốc tế hóa  B) xu tư nhân hóa  C) xu quốc hữu hóa  D) Sai. Đáp án đúng là: xu thế quốc tế hóa xu cổ phần hóa Vì: Các quốc gia đang có xu thế  mở  cửa thị trường chứng khốn để  thu hút nguồn vốn từ  các quốc gia khác Tham khảo: Mục 1.4.1. Xu thế phát triển của thị trường chứng khốn (BG, tr.19) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu16 [Góp ý] Điểm : 1 Khi lãi suất tăng, vào độ co giãn giá trái phiếu theo lãi suất, nhà đầu tư thường chọn: Chọn câu trả lời  A) trái phiếu có Duration lớn  B) trái phiếu có Duration nhỏ  C) trái phiếu có Duration nhỏ  D) trái phiếu Sai. Đáp án đúng là: những trái phiếu có Duration nhỏ có Duration lớn Vì: Trái phiếu có duration nhỏ sẽ giảm giá ít hơn khi lãi suất tăng Tham khảo: Mục 3.2. Định giá trái phiếu (BG, tr.47) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu17 [Góp ý] Điểm : 1 Điều với cổ phiếu ưu đãi cổ tức? Chọn câu trả lời  A) Không quyền biểu  B) Được quyền biểu  C) Được hoàn lại vốn góp yêu cầu  D) Khơng Sai. Đáp án đúng là: Khơng được quyền biểu quyết chuyển nhượng Vì: Theo quy định của Nhà nước Tham khảo: Điều 82 luật doanh nghiệp 2005 Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu18 [Góp ý] Điểm : 1 Điều sau KHƠNG với hình thức lưu ký riêng biệt loại chứng khoán? Chọn câu trả lời   A) Chứng khoán lưu giữ theo ký hiệu riêng lập cho từ B) Khi thành viên lưu ký mua hộ chứng khoán cho khách hàng, thành rõ chủng loại, mã số giá trị tính theo mệnh giá đặc tính khác (nếu có) mua  C) Khi rút chứng khốn, chủ sở hữu có quyền đòi chuyển trả khốn đưa vào lưu ký hay số lượng với giá trị tính theo mệnh giá  D) Thành viên lưu ký mua hộ chứng khoán cho khách hàng, thành viê khách hàng danh mục chứng khốn mua đưa vào lưu ký Sai. Đáp án đúng là: Khi rút chứng khốn, từng chủ sở hữu chỉ có quyền đòi chuyển trả số lượng tờ chứng khốn đã đưa vào lưu ký hay số lượng với giá trị tính theo mệnh giá Vì: Dựa vào nội dung lưu ký riêng biệt Tham khảo:  Mục 6.1.3.2. Các hình thức lưu ký (BG, tr.89) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu19 [Góp ý] Điểm : 1 Cơng thức định giá tổng qt trái phiếu là gì? Cho biết: Ct: luồng tiền dự tính nhận được tại thời điểm t PV: giá trị hiện tại của tài sản k: tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư n: số năm mà luồng tiền xuất Chọn câu trả lời  A)  B)  C)  D) PV = M Sai. Đáp án đúng là:  Vì: Định giá là đi tìm giá trị hiện tại của những dòng thu nhập trong tương lai có thể nhận được từ trái phiếu. Những dòng thu nhập này được chiết khấu về hiện tại với lãi suất chiết khấu là tỷ lệ lợi tức u cầu của nhà đầu tư Tham khảo: Mục 3.2. Định giá trái phiếu (BG, tr.49) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu20 [Góp ý] Điểm : 1 Xác định quy trình giao dịch tại TTCK tập trung:       1, Nhà đầu tư  mở  tài khoản giao dịch tại cơng ty chứng khốn là thành viên của SGDCK 2, Nhà mơi giới đăng ký lệnh 3, Cơng ty chứng khốn rà sốt lại phiếu lệnh trước khi chuyển cho nhà mơi giới tại sàn 4, Nhà mơi giới thơng báo lại kết quả mua/bán về cơng ty chứng khốn 5, Nhà đầu tư  đưa ra u cầu mua/bán chứng khốn bằng cách đặt lệnh cho cơng ty chứng khốn thực hiện 6, Cơng ty chứng khốn chuyển kết quả giao dịch để thực hiện việc thanh tốn tại Trung tâm lưu ký và thanh tốn bù trừ 7, Chuyển lệnh sang nhà mơi giới tại sàn 8, So khớp lệnh, đấu giá hay đấu lệnh. Giá khớp được thông báo công khai và là giá thống nhất cho cả bên mua và bên bán Chọn câu trả lời  A) 1-5-3-7-2-8-4-6  B) 1-2-4-7-8-6-5-3  C) 3-2-4-7-8-1-5-6  Sai. Đáp án đúng là: 1­5­3­7­2­8­4­6 D) 3-7-8-1-5-6-2-4 Vì: Đó là các bước trong qui trình giao dịch tại thị trường chứng khốn tập trung Tham khảo: Mục 5.1. Những khái niệm cơ bản trong giao dịch chứng khốn (BG, tr.72) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu21 [Góp ý] Điểm : 1 Sàn giao dịch tập trung giới là: Chọn câu trả lời  A) NASDAQ  B) NYSE Euronext  C) KRX  D) Sai. Đáp án đúng là: NYSE Euronext KOSDAQ Vì: Đây là sàn hiện có vốn hóa lớn nhất trong các sở giao dịch trên thế giới Tham khảo: Mục 1.3. Giới thiệu một số thị trường chứng khốn trên thế giới (BG, tr.18) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu22 [Góp ý] Điểm : 1 Thị trường vốn thị trường giao dịch: Chọn câu trả lời  A) công cụ tài ngắn hạn  B) cơng cụ tài trung dài hạn  C) kỳ phiếu  D) tiền tệ Sai. Đáp án đúng là: các cơng cụ tài chính trung và dài hạn Vì: Căn cứ  vào thời hạn ln chuyển của vốn, thị  trường vốn là thị  trường giao dịch, mua bán các cơng cụ tài chính trung và dài hạn. Tham khảo: Mục 1.1 Đại cương về thị trường tài chính   (GT, tr.8­ 9) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu23 [Góp ý] Điểm : 1 Một trái phiếu niên kim cố định, lãi suất tính số dư có thông số sau: mệnh giá 1000 USD, lãi suất danh nghĩa 9%/năm, phát hành đầu năm 2003, đáo hạn đầu năm 2013 Tại thời điểm đầu năm 2005, nhà đầu tư cho với tỷ lệ lợi tức yêu cầu 9% đủ bù đắp cho rủi ro trái phiếu Giá chấp nhận trái phiếu bao nhiêu? Chọn câu trả lời  A) 1000 USD  B) 606,09 USD  C) 784,24 USD  Sai. Đáp án đúng là: 699 USD Vì: D) 699 USD Niên kim cố định = 155,82 USD Tham khảo: Mục 3.2. Định giá trái phiếu (BG, tr.49) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu24 [Góp ý] Điểm : 1 Được hồn trả vốn góp u cầu khơng có quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, đề cử người vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát loại cổ phiếu: Chọn câu trả lời  A) ưu đãi hoàn vốn  B) ưu đãi cổ tức  C) ưu đãi biểu  D) Sai. Đáp án đúng là: ưu đãi hồn vốn cổ phiếu thường Vì: Khái niệm của ưu đãi hồn vốn là được hồn trả vốn góp khi u cầu nhưng khơng có quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đơng, đề cử người vào hội đồng quản trị, ban kiểm sốt Tham khảo:  Mục 2.1.4. Cổ phiếu ưu đãi (BG, tr.29­30) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu25 [Góp ý] Điểm : 1 Sàn giao dịch OTC lớn giới là: Chọn câu trả lời  A) NASDAQ  B) NYSE Euronext  C) KRX  Sai. Đáp án đúng là: NASDAQ D) KOSDAQ Vì: Đây là sàn hiện có vốn hóa lớn nhất trong các sàn OTC trên thế giới và đứng thứ hai trên thế giới (cả thị trường tập trung và OTC) về vốn hóa thị trường Tham khảo: Mục 1.3. Giới thiệu một số thị trường chứng khốn trên thế giới (BG, tr.18) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu26 [Góp ý] Điểm : 1 Báo cáo tài năm cơng ty đại chúng KHÔNG bao gồm: Chọn câu trả lời  A) Bản cáo bạch  B) Bảng cân đối kế toán  C) Báo cáo kết kinh doanh  Sai. Đáp án đúng là: Bản cáo bạch D) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Vì: Bản cáo bạch chỉ được cơng bố khi cơng ty phát hành chứng khốn ra cơng chúng hoặc chuẩn bị niêm yết trên sở giao dịch chứng khốn Tham khảo: Mục 6.2.2. Nguồn thơng tin trên thị trường chứng khốn (BG, tr.97­98­99); Điều 7, thơng tư 52/2012/TT­BTC ngày 5/4/2012 hướng dẫn về việc cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu27 [Góp ý] Điểm : 1 Năm nay, Cơng ty A có thu nhập ròng 800 triệu đồng, số cổ phiếu phát hành 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ 40.000, khơng có cổ phiếu ưu đãi Hội đồng quản trị định trả 560 triệu cổ tức Như cổ phiếu trả cổ tức là: Chọn câu trả lời  A) 1.500 đồng  B) 1.000 đồng  C) 1.300 đồng  Sai. Đáp án đúng là: 1.000 đồng D) 2.000 đồng Vì: Cổ phiếu quỹ khơng được trả cổ tức Số cổ phiếu đang lưu hành (được nhận cổ tức) = 600.000 – 40.000 = 560.000 Cổ tức trên 1 cổ phiếu = 560.000/560.000 = 1000 đồng Tham khảo: Mục 2.1. Cổ phiếu (BG, tr.28) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu28 [Góp ý] Điểm : 1 Cơng ty cổ phần bắt buộc phải có: Chọn câu trả lời  A) Cổ phần ưu đãi  B) Cổ phần phổ thông  C) Cổ phần ưu đãi tích lũy  D) Sai. Đáp án đúng là: Cổ phần phổ thơng Cổ phần ưu đãi hồn vốn Vì: Theo điều 78 Luật doanh nghiệp 2005 Cơng ty cổ phần phải có cổ phần phổ thơng. Người sở hữu cổ phần phổ thơng là cổ đơng phổ thơng Tham khảo: Mục 2.1.3. Cổ phiếu thường (BG, tr.28­29) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu29 [Góp ý] Điểm : 1 Một đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ có thơng tin về người đặt thầu như sau: Khối lượng huy động vốn 500 triệu đồng, phương thức đấu giá theo kiểu Hà Lan mức lãi suất trúng thầu là: Chọn câu trả lời  A) 6%  B) 6,5%  C) 7%  D) 7,5% Sai. Đáp án đúng là: 7,5% Vì: Đấu thầu theo kiểu Hà Lan thì mức lãi suất cao nhất sẽ  áp dụng cho tất cả  các đơn vị  trúng thầu Cộng dồn đến mức lãi suất 7% đã thỏa mãn khối lượng huy động vốn. Do đó mức lãi suất trúng thầu là 7% Tham khảo: Mục 4.2. Phương thức phát hành chứng khốn (BG, tr.60) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu30 [Góp ý] Điểm : 1 Một trái phiếu coupon có mệnh giá 1000 USD, lãi suất danh nghĩa 9%/năm, phát hành đầu năm 2010, đáo hạn cuối năm 2019 Tại thời điểm đầu năm 2015, trái phiếu niêm yết Sở giao dịch với mức giá 92% so với mệnh giá Tỷ lệ lợi tức yêu cầu nhà đầu tư trái phiếu là: Chọn câu trả lời  A) 10,884%  B) 11,17%  C) 12,19%  Sai. Đáp án đúng là: 11,17% Vì: D) 9,23% I = 1000 × 9% = 90 USD k = 12% k = 9% => PV = 1000 USD Áp dụng phương pháp nội suy: k = 11,17% Tham khảo: Mục 3.2. Định giá trái phiếu, bài tập ví dụ (BG, tr.49) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu31 [Góp ý] Điểm : 1 Một trái phiếu coupon có mệnh giá 1000 USD, lãi suất danh nghĩa 10% năm, phát hành đầu năm 2003, đáo hạn đầu năm 2013 Tại thời điểm đầu năm 2007, trái phiếu niêm yết giao dịch thị trường với giá 105% so với mệnh giá Tỷ lệ lợi tức yêu cầu nhà đầu tư trái phiếu là: Chọn câu trả lời  A) 10%  B) 8,889%  C) 10,598%  Sai. Đáp án đúng là: 8,889% D) 11,889% Vì: I = 1000 × 10% = 100 USD k = 9% k = 8% => PV = 1.092,4575 USD Áp dụng phương pháp nội suy: k = 8,889% Tham khảo: Mục 3.2. Định giá trái phiếu, bài tập ví dụ (BG, tr.49) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu32 [Góp ý] Điểm : 1 Công ty đại chúng phải lập trang thông tin điện tử vòng tháng kể từ ngày trở thành công ty đại chúng? Chọn câu trả lời  A) tháng  B) tháng  C) tháng  Sai. Đáp án đúng là: 6 tháng D) tháng Vì: Theo qui định của pháp luật Tham khảo: Mục 6.2.2. Nguồn thơng tin trên thị trường chứng khốn (BG, tr.97­98­99); Điều 4, thơng tư 52/2012/TT­BTC ngày 5/4/2012 hướng dẫn về việc cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu33 [Góp ý] Điểm : 1 Mục đích chủ yếu phát hành chứng khốn cơng chúng là: Chọn câu trả lời  A) chứng tỏ công ty hoạt động có hiệu  B) huy động vốn  C) tăng lượng cổ đông  Sai. Đáp án đúng là: huy động vốn D) tăng giá chứng khốn Vì: Phát hành chứng khốn là một hình thức huy động vốn của doanh nghiệp Tham khảo: Mục 4.1.2. Mục đích phát hành chứng khốn (BG, tr.59) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu34 [Góp ý] Điểm : 1 Giá trị thực tài sản chịu ảnh hưởng nhân tố nào? Chọn câu trả lời  A) Độ lớn thời điểm luồng tiền dự tính tương lai, nhà đầu tư, hạn mức tín nhiệm tài sản  B) Mức độ rủi ro luồng tiền  C) Tỷ lệ lợi tức yêu cầu nhà đầu tư mức độ rủi ro luồng tiề  D) Độ lớn thời điểm luồng tiền dự tính tương lai, luồng tiền, tỷ lệ lợi tức yêu cầu nhà đầu tư Sai. Đáp án đúng là: Độ lớn và thời điểm của những luồng tiền dự tính trong tương lai, mức độ rủi ro của luồng tiền, tỷ lệ lợi tức u cầu của nhà đầu tư Vì:  Tham khảo: Mục 3.2. Định giá trái phiếu (BG, tr.49) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu35 [Góp ý] Điểm : 1 Biên độ dao động giá thị trường chứng khoán Việt Nam do: Chọn câu trả lời  A) Bộ tài quy định  B) Ủy ban Chứng khốn Nhà nước quy định  C) Ngân hàng Nhà nước quy định  D) Sở Giao dịch Chứng khoán Sai. Đáp án đúng là: Sở Giao dịch Chứng khoán quy định quy định Vì: Theo qui định của Việt Nam Tham khảo: Quyết định số 124/2007/QĐ­SGDHCM về việc ban hành quy chế giao dịch chứng khốn tại Sở Giao dịch chứng khốn TP. Hồ Chí Minh Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu36 [Góp ý] Điểm : 1 Loạicổ phiếutrong có điều khoản quy định khoảncổ tứcnào khơng tốn q khứ, tốn cổ tức, cáccổ đơngsở hữu cổ phiếu tốn đầu tiên, sau tính đến cổ đơng phổ thơng là: Chọn câu trả lời  A) ưu đãi biểu  B) cổ phiếu quỹ  C) ưu đãi tích lũy  D) Sai. Đáp án đúng là: ưu đãi về tích lũy ưu đãi cổ tức Vì: Cổ phiếu ưu đãi về cổ tức là loạicổ phiếutrong đó có điều khoản quy định rằng nếu bất kì khoảncổ tứcnào khơng được thanh tốn trong q khứ, thì khi thanh tốn cổ tức, cáccổ đơngsở hữu cổ phiếu này sẽ được thanh tốn đầu tiên, sau đó mới tính đến các cổ đơng phổ thơng Tham khảo: Mục 2.1.4. Cổ phiếu ưu đãi (BG, tr.30) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu37 [Góp ý] Điểm : 1 Nếu trái phiếu coupon bán với giá cao mệnh giá thì: Chọn câu trả lời  A) tỷ lệ lợi tức yêu cầu nhà đầu tư < lãi suất danh nghĩa trái p  B) tỷ lệ lợi tức yêu cầu nhà đầu tư > lãi suất danh nghĩa trái p  C) tỷ lệ lợi tức yêu cầu nhà đầu tư = lãi suất danh nghĩa trái p  D) sở để so sánh Sai. Đáp án đúng là: tỷ lệ lợi tức u cầu của nhà đầu tư > lãi suất danh nghĩa của trái phiếu Vì: Theo quan hệ thứ hai trong định giá trái phiếu, tỷ lệ lợi tức u cầu của nhà đầu tư > lãi suất danh nghĩa của trái phiếu thì trái phiếu có giá lớn hơn mệnh giá Tham khảo: Mục 3.2. Định giá trái phiếu (BG, tr.47) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu38 [Góp ý] Điểm : 1 Cơng ty A tiến hành gộp cổ phiếu, điều làm: Chọn câu trả lời  A) tăng mệnh giá cổ phiếu  B) giảm mênh giá cổ phiếu  C) tăng mệnh giá cổ phiếu làm giảm số cổ phiếu lưu hành  D) giảm mệnh giá cổ phiếu làm giảm Sai. Đáp án đúng là: tăng mệnh giá cổ phiếu và làm giảm số cổ phiếu lưu hành số cổ phiếu lưu hành Vì: Theo định nghĩa, gộp cổ phiếu sẽ làm tăng mệnh giá cổ phiếu và làm giảm số cổ phiếu lưu hành Tham khảo: Điều 2 quyết định Số: 420/QĐ­TTGDHN Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu39 [Góp ý] Điểm : 1 Lệnh giao dịch áp dụng thị trường cổ phiếu niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội là: Chọn câu trả lời  A) lệnh giới hạn, lệnh MOK, lệnh MAK, lệnh MTL  B) lệnh thị trường  C) lệnh giao dịch mức giá khớp lệnh để xác định giá mở cửa (ATO (ATC)  D) lệnh giới hạn, lệnh thị trường lệnh giao dịch mức giá khớp l mở cửa (ATO) giá đóng cửa (ATC) Sai. Đáp án đúng là: lệnh giới hạn, lệnh MOK, lệnh MAK, lệnh MTL Vì: Theo qui định của Việt Nam Tham khảo: Quyết định 345/QĐ­SGDHN về việc ban hành Quy chế Giao dịch chứng khốn niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội. Quyết định 54/QĐ­SGDHN về việc ban hành quy chế giao dịch chứng khốn tại Sở Giao dịch chứng khốn Hà Nội Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu40 [Góp ý] Điểm : 1 Nếu trường hợp cơng ty hoạt động khơng có lãi, cơng ty phải: Chọn câu trả lời  A) trả cổ tức cho cổ đông phổ thông  B) trả lãi cho trái chủ  C) trả cổ tức cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi  D) Sai. Đáp án đúng là: Trả lãi cho trái chủ khơng trả lãi cổ tức Vì: Nhà phát hành có nghĩa vụ  thanh tốn theo các cam kết nợ được xác định trong hợp đồng vay, trong đó gồm tiền lãi hàng năm và tiền gốc khi trái phiếu đáo hạn Tham khảo: Khái niệm trái phiếu (GT, tr.53); Mục 3.1. Khái niệm và phân loại trái phiếu (BG, tr.44) Khơng đúng Điểm: 0/1 Tổng điểm : 0/40 = 0.00 ... trường sơ cấp  C) thị trường thứ cấp  D) Sai. Đáp án đúng là: Thị trường sơ cấp thị trường vốn Vì: Thị trường sơ cấp là thị trường phát hành chứng khốn hay là nơi mua bán các chứng khốn lần đầu tiên... Tham khảo: Mục 6.1.3.5. Dịch vụ liên quan tới mở tài khoản lưu ký chứng khốn (BG, tr.91­92) Khơng đúng Điểm: 0/1 Câu7 [Góp ý] Điểm : 1 Thị trường mua bán lần đầu chứng khoán phát hành là: Chọn câu trả lời  A) thị trường tiền tệ  B) thị trường sơ... Chọn câu trả lời  A) Càng nhiều chứng khốn có tính khả mại, thị trường chứng khốn  B) Hàng hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đa dạng chủng chất lượng  C) Chứng khốn cơng ty quy mô nhỏ dễ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thị trường chứng khoán, Thị trường chứng khoán