Anten và truyền sóng P3

38 94 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 20:45

Phần 1: Antenna Chương 1: Tổng quan Antenna Giới thiệu mơ hình antenna  Phân loại antenna Kỹ thuật xạ antenna 1.1 Giới thiệu mơ hình antenna H 1.1: Mơ hình tương đương antenna H 1.2: Mạch điện tương đương antenna 1.2 Phân loại anten * Phân loại theo hình dạng: a/ Anten dây (wire antenna): dipole, loop/vòng, helix/ lò xo b/ Độ mở anten: loa/horn; khe/ slot c/ Printed antennas: patch/ bảng, printed dipole, spiral/xoắn * Phân loại theo độ lợi: Gain: a/ Độ lợi lớn: dish (đĩa) b/ Độ lợi trung bình: horn/ loa c/ Độ lợi thấp: dipole, loop/vòng, slot/ khe, patch/bảng * Phân loại theo búp sóng: Beam shapes a Đẳng hướng/ Omnidirectional: dipole b Búp sóng nhọn/ Pencil beam: dish/ đĩa c Búp sóng hình quạt/ Fan beam: array/ dãy * Phân loại theo độ rộng băng thơng/ Band width a Băng thơng rộng: log, xoắn/spiral, lò xo/ helix b Băng thông hẹp: Bảng/ patch, khe/ slot Phân loại anten (t t): hình dạng loại anten H 1.3 a: Hình dạng loại anten Phân loại anten (t t): hình dạng loại anten H 1.3b: Hình dạng loại anten Phân loại anten: Hình dạng loại anten (tt) H 1.4: Các loại anten dây (wire antenna) Phân loại anten: Hình dạng loại anten (tt) H 1.5: Các loại anten rỗng (Aperture Antenna) Phân loại anten: Hình dạng loại anten (tt) H 1.6: Các loại anten array theo kiểu anten dây; anten rỗng; anten microtrip anten ống dẫn sóng có khe Đồ thị xạ: So sánh dạng xạ H 2.4: Bức xạ vô hướng (Isotropic pattern) H 2.5: Bức xạ đẳng hướng (Omni-directional pattern) Đồ thị xạ (tt) H 2.6 a,b : Đồ thị xạ búp sóng, điểm nửa cơng suất HPBW Đồ thị xạ (tt) H 2.6 c: Đồ thị xạ dạng công suất array anten 10 thành phần Đồ thị xạ (tt) 3dB Beamwidth 10dB Beamwidth Peak - 3dB 60° (deg) Peak Peak - 10dB 120° (deg) Peak - 3dB H 2.7: So sánh búp sóng dB 10 dB Peak Peak - 10dB 2.2.1 Các búp sóng xạ H 2.8 a: Các dạng đường bao xạ & độ rộng búp sóng H 2.8 b: Đồ thị công suất & mối liên hệ đường bao độ rộng búp sóng Các búp sóng xạ (tt) H 2.9: Độ thị xạ anten dãy (Array) gồm 10 thành phần 2.2.2 Các vùng trường (Field regions) H 2.10: Phân tích vùng trường anten có hướng Các vùng trường: cơng thức tính Vì Các vùng trường: cơng thức tính H 2.11: Vùng trường nguồn phát vô hướng Cường độ trường điểm cách nguồn phát vô hướng khoảng R: Root mean square Các vùng trường (Field regions) Có vùng chính:  Vùng xa (far field)  Vùng gần (near field)  Radiating  Reactive H 2.12: Các vùng trường xa gần Các vùng trường (Field regions) H 2.13: Sự thay đổi cường độ trường vùng trường Các vùng trường (Field regions) H 2.13: Đồ thị xạ anten parabol với vùng trường khác 2.2.3 Radian (rad) Steradian (sr): đơn vị tính góc phẳng góc khối Diện tích mặt cầu: A= 4πr2 Chu vi đường tròn: C= 2πr  2π rad tồn đường tròn H 2.14: Radian & Steradian  4π sr tồn mặt cầu kín Nội dung         Đồ thị xạ Mật độ công suất xạ Cường độ xạ Hệ số định hướng Các kỹ thuật số học Độ lợi Hiệu suất anten … ... Các loại anten dây (wire antenna) Phân loại anten: Hình dạng loại anten (tt) H 1.5: Các loại anten rỗng (Aperture Antenna) Phân loại anten: Hình dạng loại anten (tt) H 1.6: Các loại anten array... kiểu anten dây; anten rỗng; anten microtrip anten ống dẫn sóng có khe 1.3 Kỹ thuật xạ sóng vơ tuyến anten H 1.7: Các cấu hình phản xạ đặc trưng H 1.8: Các dạng phản xạ Anten thấu kính (lens antenna)... slot Phân loại anten (t t): hình dạng loại anten H 1.3 a: Hình dạng loại anten Phân loại anten (t t): hình dạng loại anten H 1.3b: Hình dạng loại anten Phân loại anten: Hình dạng loại anten (tt)
- Xem thêm -

Xem thêm: Anten và truyền sóng P3, Anten và truyền sóng P3, Phân loại anten (t t): hình dạng các loại anten, 3 Kỹ thuật bức xạ sóng vô tuyến của anten, Chương 2: Các thông số cơ bản của antenna, 1 Đồ thị bức xạ, Đồ thị bức xạ: So sánh các dạng bức xạ, Đồ thị bức xạ (tt), Các vùng trường (Field regions)